Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2017/06

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

112 - č. 6 (2017) 
BauPortal - č. 2 (2017) 
BauPortal - č. 3 (2017) 
Bezpečná práca - č. 3 (2017) 
Bezpečná práca - č. 6 (2017) 
Die BG - č. 6 (2017) 
HesaMag - č. 14 (2016) 
HesaMag - č. 14 (2017) 
Hygiene et Sécurité du Travail - č. Hors-série (2017) 
Chemagazín - č. 3 (2017) 
Chemické listy - č. 6 (2017) 
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 1 (2017) 
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 2 (2017) 
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2017) 
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 4 (2017) 
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 5 (2017) 
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 6 (2017) 
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 7 (2017) 
Journal of Safety Research - č. 1 (2017) 
Le travail humain - č. 1 (2017) 
MM Průmyslové spektrum - č. 5 (2017) 
MM Průmyslové spektrum - č. 6 - příloha (2017) 
Process Safety Progress - č. 2 (2017) 
Professional Safety - č. 6 (2017) 
Sondy revue - č. 6 (2017) 
Travail et Sécurité - č. 781 (2017) 

 

112 - č. 6 (2017)


HANUŠ, MAREK - KUČERA, MARTIN - SVOBODA, ZDENĚK: Sesuv svahu si vyžádal dvě oběti
anotace: Nezapažený svah byl příčinou sesuvu půdy a smrti dvou pracovníků. Z popisu komplikovaného zásahu, který v obci Přestavlky u Čerčan prováděly 3. března 2017 jednotky HZS Středočeského kraje a hl. m. Prahy, vyplývá, že při vyprošťovacích pracích bylo třeba dodržet řadu opatření, kterými byla při provádění vlastního zásahu zajištována bezpečnost a ochrana zdraví při práci zasahujících hasičů.
klíčová slova: práce stavební - úrazy smrtelné - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - hasiči - zásahy

MATĚJKA, JIŘÍ: Nové chemické služby I.: databáze nebezpečných látek pro mobilní zařízení
anotace: Zpráva o zahájení provozu a obsahu databáze nebezpečných látek, kterou lze za pomoci stejnojmenné aplikace využít prostřednictvím mobilních telefonů a tabletů s operačním systémem Android (verze 4.0 a vyšší). Informace o hledané látce je utříděna ve 12 záložkách: Identifikace, CLP, Přeprava, Vlastnosti, TRINS, ERG, ERIC, Hašení, První pomoc, Toxicita, Ekotoxicita a Legislativa.
klíčová slova: látky nebezpečné - látky chemické - databáze - aplikace mobilní - telefony mobilní - technologie mobilní - služby informační

BauPortal - č. 2 (2017)


LIEBSCH, PETRA: Leiterbauarten: sicher Arbeiten in Höhen: die Auswahl der richtigen Stehleiter / Druhy žebříků: bezpečná práce ve výškách: volba správného žebříku
anotace: Při výběru a před pořízením "správných" technických pracovních prostředků je třeba vzít v úvahu, kde budou používány, z jakého materiálu by měly být vyrobeny (závisí na použití), a důležité je i ekonomické hledisko. Článek se podrobně zabývá popisem jednotlivých typů žebříků optimálních pro práci v různých výškách, aby bylo zajištěno jejich bezpečné používání.
klíčová slova: žebříky - druhy - výběr - práce ve výškách

BÜTTNER, TILL: Intelligentes multifunktionales Schutz- und Verstärkungssystem für Brückenbauwerke: SMART-DECK / Inteligentní multifunkční systémy ochrany a obnovy pro mosty: SMART-DECK
anotace: Systém SMART-DECK je financován Spolkovým ministerstvem školství a výzkumu (jako příspěvek k iniciativě "HighTechMatBau"). Umožňuje v reálném čase monitorování povrchu mostů, ochranu proti korozi za využití katodické metody, sledování odporu při stavbě mostů apod. Článek popisuje funkčnost systému SMART-DECK, jeho jednotlivé komponenty a testování systému na malém demonstrátoru.
klíčová slova: mosty - monitorování - konstrukce - technologie - systémy

BauPortal - č. 3 (2017)


SEIFRIED, WERNER: Der zukünftige Einsatz von Maschinen auf der Baustelle: fortschretende Digitalisierung und verschärfte Emissionsrichtlinie: Hype oder Alltag? / Budoucí využití strojů na staveništích: progresivní digitalizace a přísnější směrnice emisí: humbuk nebo každodenní praxe?
anotace: Témata jako zlepšení energetické účinnosti stavebních zařízení a další snižování povolených emisí jsou v současnosti důležitá v průmyslu 4.0. Trendy a požadavky na stavební techniku jsou efektivnost (účinnost strojů a jejich použití, efektivita procesů), bezpečnost (komplexnost systémů, zákony/normy, proces integrace), networking (asistivní systémy, automatizace, infrastruktura). Článek se podrobně věnuje těmto jednotlivým trendům a požadavkům a dále vizi staveništi 4.0.
klíčová slova: staveniště - stroje a zařízení - stavby - účinnost energetická - technika stavební - trendy - průmysl 4.0

Bezpečná práca - č. 3 (2017)

MARKOVÁ, IVETA - ZELENÝ, JÁN - SUCHOŇ, MAREK: Hodnotenie vplyvu vibrácií v pracovnom prostredí
anotace: Článek se věnuje hodnocení vlivu vibrací na vybrané profese v pracovním prostředí s elektrickým zařízením. Vychází z dotazníkového průzkumu a experimentálních měření vibrací působících na ruku. Získané výsledky jsou popsány, vyhodnoceny a porovnány oproti standardu.
klíčová slova: vibrace - zařízení elektrická - expozice pracovníků - ruce - měření - průzkumy - hodnocení

VÁROŠ, JURAJ: Legislatíva v oblasti bezpečnosti technických zariadení
anotace: Úvod stati je věnován Strategii BOZP ve Slovenské republice, kterou 12. října 2016 schválila slovenská vláda usnesením č. 468/2016. Připomínán je současný stav BOZP na Slovensku, cíle strategie, spolupráce v oblasti BOZP a předpisy pro zajištění BOZP. Druhá část se věnuje legislativní úpravě bezpečnosti technických zařízení zejména z pohledu "nového přístupu" při zpřístupňování výrobků na trh.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - strategie bezpečnosti práce - předpisy právní - zařízení technická - výrobky - požadavky bezpečnostní - trh - Slovensko

Dodržiavanie právnych predpisov na zaistenie BOZP, pracovneprávne vztahy, nelegálne zaměstnávanie
anotace: Některé zkušenosti inspektorů Národného inšpektorátu práce z provádění kontrol na pracovištích zaměstnavatele na Slovensku.
klíčová slova: kontroly - inspektoráty práce - výsledky - Slovensko

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Incoboz 2017: medzinárodná konferencia BOZP Bezpečné pracovisko a európsky seminár Dobrá prax od etapy výstavby po prevádzku
anotace: V Bojnicích se ve dnech 17.-19. května 2017 konala konference Incoboz 2017. Jejím cílem bylo prezentovat nové trendy, postupy uplatňování prevence a zkušenosti při zavádění BOZP do praxe převážně ve stavebnictví, v automobilovém průmyslu a při provozu pracovních (resp. dopravních) prostředků na stavbách.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - pracoviště bezpečná - správná praxe - výstavba - stavebnictví - průmysl automobilový - konference mezinárodní - semináře

RAMPAŠEK, PETER: Tripartitná konferencia BOZP na Malte: zabezpečenie zraniteľných skupín zamestnancov
anotace: Informace o účastnících a o průběhu mezinárodní konference "Zabezpečenie zranitelných skupín zamestnancov", která se konala v rámci předsednictví Malty 26.-27. dubna 2017 v maltském hlavním městě Vallettě.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - tripartita - zaměstnanci - konference - Malta

Smrteľný pracovný úraz pri skladovaní: inšpektoráty práce ročne zaevidujú tisíce pracovných úrazov
anotace: Výsledky vyšetřování smrtelného pracovního úrazu skladníka v jisté slovenské akciové společnosti poukázaly na nedodržování pokynů a zásad bezpečné práce ze strany postiženého zaměstnance.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - pokyny pracovní - zásady - skladování - vozíky motorové - úrazy smrtelné - Slovensko

Bezpečnosť technických zariadení
anotace: Poznatky z 9. konference "Bezpečnosť technických zariadení", která se konala 3. a 4. května 2017 ve slovenských Vyhniach. Zde si vyměňovalo poznatky a zkušenosti 150 odborníků na technická zařízení a technickou bezpečnost.
klíčová slova: zařízení technická - bezpečnost technická - konference - Slovensko

Smrteľný pracovný úraz
anotace: Výsledky vyšetřování smrtelného pracovního úrazu traktoristy u nejmenovaného slovenského zaměstnavatele poukázaly na nedodržení bezpečných pracovních postupů postiženým zaměstnancem.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - úrazy smrtelné - postupy pracovní - pokyny pracovní - postupy nevhodné - zemědělství - Slovensko - postupy nebezpečné

Bezpečná práca - č. 6 (2017)


OSTROCHOVSKÝ, VLADIMÍR: Motorové vozíky a pády z výšky
anotace: Dva příklady nedodržování pokynů a zásad bezpečné práce při obsluze motorových vozíků, které vyústily ve čtyři pracovní úrazy, z toho jeden s následkem smrti a jeden s těžkou újmou na zdraví. Oba případy spojuje stejný nešvar: zdvihání osob za použití motorového vozíku do výšky.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - vozíky motorové - úrazy pracovní - úrazy smrtelné - zdvihání - práce ve výškách - pády z výšky - pokyny pracovní - zásady - Slovensko

Die BG - č. 6 (2017)


LÖFFLER, DIANA - WALLMANN-SPERLICH, BIRGIT: Reduzierung von Sitzzeiten am Büroarbeitsplatz: Ergebnisse einer qualitativen Analyse / Snížení doby sezení v kanceláři: výsledky kvalitativní analýzy
anotace: Sedavý životní styl je spojen se zvýšeným rizikem mnoha nemocí, stejně jako s předčasnou úmrtností. Výsledky výzkumu ukazují, že pokud v průběhu pracovní doby dojde k pravidelnému přerušení sezení, má to pozitivní účinky na zdraví. Kromě organizačních podmínek, sociálních a motivačních aspektů ovlivňuje naše sedací návyky i design kancelářského pracoviště. V článku jsou uvedena doporučení pro přerušení dlouhého sezení (nová filozofie pracoviště, některé činnosti provádět při chůzi, často používané předměty a přístroje umístit mimo dosah, aby byly přístupné, ale vyžadovaly krátkou chůzi apod.).
klíčová slova: práce vsedě - sezení - rizika zdravotní - doporučení - analýzy kvalitativní

HENSIEK, JOERG: Die unsichtbare Gefahr aus dem Laserdrucker / Neviditelná nebezpečí z laserové tiskárny
anotace: Již tři roky probíhá diskuse mezi výrobci, výzkumníky a postiženými o možných zdravotních rizicích z tonerového prachu. Je popsán vývoj v této problematice a výsledky z nejkomplexnější studie o možných rizicích z tonerového prachu, která byla zpracována v Německu v roce 2014.
klíčová slova: tonery - tiskárny - rizika zdravotní - prach - studie

HesaMag - č. 14 (2016)


VOGEL, LAURENT: Cancer at work: more needs to be done to achieve better legislation / Rakovina v práci: je třeba udělat více, aby bylo dosaženo lepších právních předpisů
anotace: V květnu 2016 zahájila Evropská komise přezkum směrnice o prevenci rakoviny z povolání. Návrh je minimalistický, ale vyústil v odblokování legislativního procesu. Rakovina představuje přibližně 53% všech úmrtí způsobených špatnými pracovními podmínkami.
klíčová slova: rakovina - nemoci z povolání - legislativa - Evropská unie

WALTERS, DAVID: Labour inspection and health and safety in the EU / Inspekce práce a zdraví a bezpečnost v EU
anotace: Britský expert David Walters představuje komplexní přehled hlavních systémů inspekce práce, které existují v Evropské unii. Tváří v tvář hlubokým změnám ve světě práce, vzniku nových rizik a obecně nepříznivých změnách politiky byly inspektoráty práce nuceny přehodnotit strategický přístup k ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců.
klíčová slova: inspekce práce - inspektoráty práce - systémy inspekční - Evropská unie

MATEJCIC, BARBARA: Serbia's labour inspectors tackle the "shadow economy"/ Srbští inspektoři práce se zabývají "stínovou ekonomikou"
anotace: Stejně jako ve většině východoevropských zemí dominují hospodářské struktuře Srbska malé podniky a mikropodniky. Některé nejsou ani hlášeny úřadům. Za těchto podmínek vzkvétá nehlášené zaměstnání. Vláda dala inspektorům práce za úkol tuto situaci napravit. Není snadné motivovat týmy s nedostatečným personálem, které jsou špatně placené a obecně nejsou lidmi respektováni. Někteří z nich se však pokoušejí této výzvě dostát.
klíčová slova: inspekce práce - inspektoráty práce - Srbsko - ekonomika stínová - mikropodniky - podniky malé

TOMBS, STEVE: The degradation of labour inspection in the UK / Zhoršení inspekce práce ve Velké Británii
anotace: Na počátku devatenáctého století se ve Velké Británii poprvé objevilo nařízení, které mělo zmírnit nejhorší excesy kapitalistické výroby. Tento regulační režim se v posledních letech dostal pod trvalý politický útok, zejména v ekonomickém kontextu úsporných opatření. Výsledkem je transformace systému sociální ochrany pracovníků.
klíčová slova: inspekce práce - změny - ochrana sociální - Velká Británie

ANYFANTIS IOANNIS - BOUSTRAS GEORGIOS - KARAGEORGIOU ALEXANDROS: How labour inspectorates have responded to the crisis in the worst affected countries: the example of Greece / Jak inspektoráty práce reagovaly na krizi v nejvíce postižených zemích: příklad Řecka
anotace: Vnitrostátní inspekce práce, která byla vážně postižena opatřeními pro fiskální konsolidaci, se snaží stimulovat rozvoj kultury bezpečnosti a ochrany zdraví ve světě práce. Priorita však byla věnována boji proti nehlášené práci a otázka pracovních podmínek se posunula do pozadí.
klíčová slova: inspekce práce - Řecko

HEUTS, PIEN: How the Inspectorate handles chemicals in the workplace / Jak se inspektorát vypořádává s chemickými látkami na pracovišti
anotace: Nizozemsko má dobře rozvinutý chemický průmysl. Pod záštitou Ministerstva sociálních věcí a zaměstnanosti je inspektorát odpovědný za to, aby výrobci informovali o zvýšeném riziku pro pracovníky a životní prostředí. Jednou z priorit pro rok 2017 je zajistit lepší ochranu pracovníků před nebezpečnými látkami.
klíčová slova: inspekce práce - látky nebezpečné - průmysl chemický - Nizozemí

QUINLAN, MICHAEL: Inspection and supply chains: the Australian experience / Inspekce a dodavatelské řetězce: australské zkušenosti
anotace: Růst dodavatelských řetězců, který často zahrnuje vyspělé vnitrostátní a mezinárodní sítě subdodávek, představoval výzvu pro kontrolovaná rizika ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Patří sem růst závislých forem samostatně výdělečně činných subdodavatelských prací, dočasná agenturní práce, franchising a jiné dohody o práci mimo zaměstnání. Zde také roste neformální sektor (v zemědělství a stavebnictví), který se spoléhá na dočasné nebo neregistrované migranty.
klíčová slova: dodavatelé - řetězce dodavatelské - inspekce práce - práce dočasná - migranti - Austrálie

HesaMag - č. 14 (2017)


BERLIOZ, DEBORAH: Is Germany's dual system fit for purpose? / Je duální systém Německa pro svůj účel vhodný?
anotace: Jak státní orgány, tak fondy úrazového pojištění provádějí v Německu inspekci na pracovišti. Přestože tyto orgány jsou financovány samotnými společnostmi, tak se zdá, že nejsou v jejich práci méně účinné. Existuje však nějaká skutečná potřeba této duplicity práce?
klíčová slova: inspekce práce - efektivnost - pojištění úrazové - Německo

Hygiene et Sécurité du Travail - č. Hors-série (2017)


BOULENGUES, PIERRE: Toxicité rétinienne de la lumiére bleue: une étude sur le rat / Toxické účinky modrého světla: studie na potkanech
anotace: Použití LED světla se v posledních letech stále zvyšuje. Výzkum sleduje toxické účinky na sítnici očí, zkoumá skupiny rizik a chronická poškození zraku způsobená tímto světlem.
klíčová slova: světlo umělé - LED světla - rizika zdravotní - oči - zrak - poškození - výzkumy

Chemagazín - č. 3 (2017)


DONÁT, JIŘÍ: Monitorování mikrobiologické kontaminace čistých prostor
anotace: Většina kontaminantů není viditelná pouhým okem. Přestože jsou jednotlivé mikroorganismy, ale i ty, nesené na částicích, skutečně malé, představují vážné ohrožení bezpečnosti produktů. Proto je monitorování prostředí ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu jednou ze základních činností, která podporuje bezpečnou výrobu produktů v souladu s mezinárodními standardy a předpisy a napomáhá, aby se zabránilo propuštění potenciálně kontaminovaných výrobků. Autor představuje portfolio pro monitorování prostředí, vzduchu, povrchů a personálu, monitorování částic i servisní činnost, spojenou s validacemi a pravidelnými údržbami přístrojové techniky.
klíčová slova: kontaminace - mikroorganismy - monitorování biologické - prostory výrobní - prostředí výrobní - prostředí vnitřní - čistota - bezpečnost výrobků - průmysl farmaceutický - průmysl kosmetický - přístroje detekční

ROTREKL, TOMÁŠ: Udržitelná výroba chlóru - cesta k trvalému zlepšování
anotace: Ve dnech 16.-18. května 2017 zasedali v Berlíně evropští lídři chlórové chemie, aby pod vedením asociace Euro Chlor projednali současné výzvy a agendy spojené s výrobou, použitím, přepravou a bezpečností chlóru, výrobků chlórové chemie, chlorovaných rozpouštědel a přípravků. V popředí trvalé pozornosti asociace je hygiena a bezpečnost práce při průmyslové výrob+ chlóru a alkálií. M.j. Euro Chlor soustavně shromažďuje dostupné informace o správné praxi v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců a publikuje vhodná doporučení ve své ročence a v dalších periodických zprávách.
klíčová slova: chlór - alkálie - výroba - průmysl chemický - průmysl procesní - bezpečnost chemická - konference

Chemické listy - č. 6 (2017)


ŠVAJLENKA, JOZEF: Analýza vnútorného prostredia stavieb
anotace: Jedním ze základních požadavků budovy je zajištění hygieny a ochrany zdraví při jejím používání. Splnění takového požadavku se zkoumá jak při schvalování nových budov, tak v případě zjišťování závad už používaných budov. Jedním z problémů vnitřního prostředí staveb je výskyt mikromycet (vícebuněčné, eukaryontní, pokročile heterotrofní, saprofytické nebo parazitické mikroorganismy). Toxiny produkované mikromycetami hrají důležitou roli v takzvaném syndromu nezdravých budov (Sick Building Syndrom - SBS). Případová studie, jejíž výsledky autoři předkládají, se zaměřila na prokázání přítomnosti mikromycet ve vnitřním ovzduší a na vnitřních površích budovy postavené tradičními metodami. Konkrétně byl výzkum prováděn v objektu postaveném v roce 1896, který je v současnosti využíván jako administrativní budova.
klíčová slova: syndrom nezdravých budov - budovy - prostředí vnitřní - ovzduší vnitřní - mikroklima - mikroorganismy - toxiny - výzkum

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 1 (2017)


HON, CHUN-YIP: Historical occupational isocyanate exposure levels in two Canadian provinces / Historické úrovně expozice izokyanátům ve dvou kanadských provinciích
anotace: Izokyanáty, jako je toluen 2,4-diisokyanát (TDI), methylenbisfenylisokyanát (MDI) a hexamethylendiisokyanát (HDI) jsou známé senzibilizátory a expozice těmto chemikáliím může vést k astmatu - hlavní příčina astmatu z povolání. K dispozici byla nově vytvořená databáze expozice, která obsahovala měření izokyanátů v letech 1981-1996 z Ontária a Britské Kolumbie (BC), dvou největších provincií v Kanadě. Cílem studie je popsat historická měření ve vztahu k prahovým hodnotám expozice, zjistit rozdíly v datech mezi provinciemi a určit časové trendy.
klíčová slova: izokyanáty - toluen - expozice profesionální - měření - historie - trendy - Kanada

LEIBLER, JESSICA H. - PERRY, MELISSA J.: Self-reported occupational injuries among industrial beef slaughterhouse workers in the Midwestern United States / Osobně hlášené pracovní úrazy u pracovníků průmyslových jatek na hovězí maso ve středozápadních Spojených státech
anotace: Přestože pracovníci v zařízeních na balení masa v USA zaznamenávají vysokou míru výskytu pracovních úrazů, výzkum věnoval jejich zkušenostem s úrazem jen omezenou pozornost. Předchozí výzkum naznačuje nedostatečné hlášení o úrazech v tomto odvětví, stejně jako významné rozdíly v poměru úrazů mezi různými zařízeními. Aby upřesnili míru a okolnosti týkající se pracovních úrazů mezi pracovníky balíren masa, provedli autoři průřezovou studii pracovníků zaměstnaných v průmyslovém závodě v Nebrasce (n = 137) a rozhovorů s pracovníky o nedávné újmě.
klíčová slova: jatka - balírny - maso - úrazy pracovní - průmysl potravinářský - USA

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 2 (2017)


KIRKELEIT, JORUNN: Bakers' exposure to flour dust / Expozice moučnému prachu u pekařů
anotace: Cílem práce bylo charakterizovat osobní expozici pekařů moučnému prachu ve vzduchu a zkoumat možné determinanty expozice prachu související s výrobou. Na posouzení expozice se podílelo 68 pekařů ze 7 pekáren v Bergenu v Norsku (2009-2012), osobní vzorky obsahovaly inhalovatelný prach (n = 107) a hrudní prach (n = 61). Vztah mezi možnými determinanty a expozicí byl odhadnut pomocí modelů smíšených efektů, zatímco poměry mezi různými aerosolovými frakcemi mezi skupinami činností a typem pekáren byly popsány pomocí Pearsonových korelačních koeficientů.
klíčová slova: pekárny - pekaři - expozice pracovníků - prach moučný - inhalace - Norsko

ESPANHOL-SOARES, MELINA - TEODORO DE OLIVEIRA, MANUELA - GONÇALVES MACHADO-NETO, JOAQUIM: Loss of effectiveness of protective clothing after its use in pesticide sprays and its multiple washes.. Ztráta účinnosti ochranného oděvu po použití sprejů s pesticidy a jeho vícenásobné praní
anotace: Ochranné oděvy se používají jako bariéra proti pesticidům při práci se zemědělskými spreji. Cílem této studie bylo vyhodnotit penetraci, zadržení a odpuzování pesticidů materiálu a švů celého ochranného oděvu používaného aplikátory pesticidů.
klíčová slova: oděvy ochranné - testování - penetrace - pesticidy - spreje

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2017)


SANTOS, R. J. - VIEIRA, M. T.: Assessment of airborne nanoparticles present in industry of aluminum surface treatments / Hodnocení nanočástic přítomných ve vzduchu v průmyslových úpravách hliníkových povrchů
anotace: Konvenční průmyslové procesy jsou zdroji emisí nechtěných nanočástic, které jsou potenciálně škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Cílem této studie je posoudit uvolňování vzdušných nanočástic z procesů zpracování hliníku na různých pracovištích. Byly použity dva přístroje s přímým čtením, skenovací pohyblivý částicový snímač pro měření rozložení velikosti a monitorování povrchu nanočástic k měření plochy povrchu částic uložených v lidských plicích.
klíčová slova: nanočástice - hliník - povrchy - zpracování - expozice pracovníků - pracoviště

HOWARD, JOHN - MURASHOV, VLADIMIR - SCHULTE, PAUL: Synthetic biology and occupational risk / Syntetická biologie a pracovní rizika
anotace: Syntetická biologie je vznikající interdisciplinární obor biotechnologie, který zahrnuje aplikaci principů inženýrství, chemie a genetiky a jejímž cílem je zkonstruovat zcela nové organismy s cílem vytvořit nové formy života, které se nenacházejí v přírodě. Odborníci v oblasti biologické bezpečnosti odvedli vynikající práci v řešení bezpečnosti výzkumných laboratoří, avšak navzdory těmto snahám představuje syntetická biologie rostoucí riziko. Větší počet a rozmanitost pracovníků bude v budoucnu vystaveno komerčním rizikům syntetické biologie. Je třeba revidovat a zdokonalit stávající ochranná opatření v oblasti syntetické biologie, ať už v experimentálních laboratořích, kde se zkoumá nový pokrok, tak v zařízeních zdravotní péče, kde se stále častěji používají léčebné postupy používající virové vektory jako systémy dodávání genů, nebo průmyslové bioekonomice.
klíčová slova: biologie syntetická - bioekonomika - rizika pracovní

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 4 (2017)


BOTTI, LUCIA - FERRARI, EMILIO - MORA, CRISTINA: Automated entry technologies for confined space work activities: a survey / Automatizované vstupní technologie pro práce v omezeném prostoru: průzkum
anotace: Tato studie zkoumá dostupné technologie pro nebezpečné práce v omezeném prostoru, např. úklid, inspekce a údržba. Cílem je poskytnout systematický přehled automatizovaných řešení pro vysoce rizikové aktivity v uzavřených prostorech s ohledem na to, že je přístup bez přítomnosti člověka považován za nejefektivnější strategie bezpečnosti práce v uzavřeném prostoru. Dále má tento průzkum za cíl poskytnout návrhy pro budoucí výzkum zaměřený na návrh nových technologií.
klíčová slova: prostory uzavřené - prostory omezené - nebezpečí - rizika pracovní - technologie - automatizace

WALKER, ANTHONY - RATTRAY, BEN - BREARLEY, MATT: Perception or reality: can thermal perceptions inform management of firefighters in the heat?. Vnímání nebo skutečnost: může vnímání tepla informovat o řízení hasičů v horkém prostředí?
anotace: Přesné vyhodnocení fyziologického stavu hasičů při práci v horku je zásadní pro zajištění jejich bezpečnosti. Hodnocení teplot v jádře horkého prostředí je problematické kvůli nákladům a omezením v technologiích, i co se přesnosti týče. Požární služby se proto spoléhají na individuální vnímání pocitu pohody. Cílem této studie bylo zjistit, zda percepční odezvy měřené pomocí indexu percepce zátěže, počítané z míry vnímané námahy a vnímání tepla, mohly spolehlivě předpovědět fyziologické napětí, s nimiž se setkávají zkušení hasiči pracující v horkém prostředí.
klíčová slova: práce ve vysokých teplotách - prostředí tepelné - teplo - pohoda pracovní - zátěž tepelná - stres tepelný - hasiči - vnímání

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 5 (2017)


KUIJPERS, E.: Understanding workers' exposure: systematic review and data-analysis of emission potential for NOAA / Pochopení expozice pracovníků: systematické přezkoumání a analýza dat emisního potenciálu pro NOAA
anotace: Posouzení expozice pro nanoobjekty a jejich agregáty a aglomeráty (NOAA) se vyvinulo z výzkumu směřujícímu ke komplexnějšímu posouzení expozice a poskytovalo údaje pro další vývoj současně používaných nástrojů konzervativního kontrolního pásma (CB) pro hodnocení rizik. Cílem této studie je poskytnout přehled o současných znalostech o emisním potenciálu NOAA v průběhu fáze životního cyklu zaměstnání a následně jak využít výsledky analýzy dat.
klíčová slova: nanotechnologie - nanoobjekty - emise - expozice pracovníků - data - analýzy

JOHNSON, CANDICE Y.: Agreement between two methods for retrospective assessment of occupational exposure intensity to six chlorinated solvents: data from The National Birth Defects Prevention Study / Shoda mezi dvěma metodami pro retrospektivní posouzení intenzity profesionální expozice šesti chlorovaným rozpouštědlům: údaje z Národní studie prevence vad
anotace: Široká škála pracovních míst, která se vyskytují v populačních studiích, činí z retrospektivní hodnocení expozice náročnou pracovní epidemiologii. V této analýze jsou porovnávány dvě metody pro odhad intenzity expozice chlórovaným rozpouštědlům: jmenovité (přidělené odborníkem) a modelované (přidělené pomocí statistických modelů).
klíčová slova: rozpouštědla - chlór - expozice pracovníků - hodnocení - modely

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 6 (2017)


WOJTYŁA, SZYMON - KLAMA, PIOTR - BARAN, TOMASZ: Is 3D printing safe?: analysis of the thermal treatment of thermoplastics: ABS, PLA, PET, and nylon / Je 3D tisk bezpečný?: analýza tepelného zpracování termoplastů ABS, PLA, PET a nylonu
anotace: Rychlý vývoj nízkonákladovách trojrozměrných (3D) tiskáren učinil tato zařízení široce dostupnými pro domácí výrobu zboží. Je to ale bezpečné? Uživatelé mohou zlehčovat nebezpečné účinky nebo vlivy znečišťujících látek (organických sloučenin a ultrajemných částic), které vznikají v dané zařízení. V rámci této studie se autoři pokoušejí zkoumat tepelné rozložení běžně používaných komerčně dostupných termoplastických vláken: akrylonitril-butadien-styren (ABS), polymléčnou kyselinu (PLA), polyethylentereftalát (PET) a nylon.
klíčová slova: tiskárny - 3D - vlákna termoplastická - emise

CEBALLOS, DIANA - BEAUCHAM, CATHERINE - PAGE, ELENA: Metal exposures at three U.S. electronic scrap recycling facilities. Expozice kovům ve třech zařízeních na recyklaci elektronického šrotu v USA
anotace: O mnoha kovech nalezených v elektronickém šrotu je známo, že způsobují vážné zdravotní dopady, včetně rakoviny, respiračních, neurologických, renálních a reprodukčních poškození. Národní ústav pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH) provedl tři hodnocení zdravotních rizik u zařízení na recyklaci elektronického šrotu v USA, aby charakterizoval expozici zaměstnanců kovům a doporučil kontrolní strategie ke snížení těchto expozic.
klíčová slova: kovy - kadmium - olovo - elektronika - elektroodpad - šrot kovový - recyklace - expozice pracovníků - USA

BOIANO, JAMES M. - STEEGE, ANDREA L. - SWEENEY, MARIE H.: Exposure control practices for administering nitrous oxide: a survey of dentists, dental hygienists, and dental assistants / Kontrolníé postupy expozice při podávání oxidu dusného: průzkum u zubařů, zubních hygieniků a zubních asistentů
anotace: Po mnoho let byly doporučovány kontroly technických, administrativních a pracovních postupů, aby se minimalizovala expozice oxidu dusnému během zubních procedur. Aby bylo lépe pochopeno, do jaké míry jsou tyto kontroly expozice používány, byl proveden průzkum zdravotních pracovníků NIOSH o zdravotních a bezpečnostních postupech mezi členy odborných organizací, které zastupují zubní lékaře, dentální hygienisty a zubní asistenty.
klíčová slova: oxid dusný - anestetika - anestézie - stomatologie - expozice pracovníků - kontroly - studie

RAHMAN, MOHAMMAD ARIFUR - ROSSNER, ALAN - HOPKE, PHILIP K.: Occupational exposure of aldehydes resulting from the storage of wood pellets / Profesionální expozice aldehydům na pracovišti v důsledku skladování dřevěných pelet
anotace: Bylo provedeno posouzení expozice za účelem zjištění potenciálních škodlivých koncentrací aldehydů vysílaných vzduchem z čerstvě skladovaných dřevěných pelet. Dřevěné pelety mohou do vzduchu uvolňovat množství aldehydů zahrnujících acetaldehyd, formaldehyd, propionaldehyd, butyraldehyd, valeraldehyd a hexanal. Pro tyto sloučeniny byly stanoveny expoziční limity, protože mohou při zvýšených koncentracích vést ke značnému podráždění horních cest dýchacích. Formaldehyd je uznaným lidský karcinogenem a acetaldehyd je zvířecí karcinogen.
klíčová slova: palety - dřevo - aldehydy - formaldehyd - koncentrace - expozice pracovníků

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 7 (2017)


DEJOY, DAVID M.: Effects of organizational safety practices and perceived safety climate on PPE usage, engineering controls, and adverse events involving liquid antineoplastic drugs among nurses / Účinky organizačních bezpečnostních postupů a vnímaného bezpečnostního klimatu při používání OOP, technických kontrol a nežádoucích událostí zahrnujících tekuté antineoplastické léky mezi zdravotními sestrami
anotace: Antineoplastické léky představují pro zdravotnické pracovníky riziko. Bez ohledu na to je dodržování pokynů pro bezpečné zacházení nekonzistentní a často špatné. Tato studie zkoumala účinky příslušných organizačních bezpečnostních postupů a vnímané bezpečnostní klima na používání osobních ochranných prostředků a technické kontroly, a dále zkoumala nežádoucí účinky při úniku nebo kontakt tekutých antineoplastických léků s kůží.
klíčová slova: léky - sestry zdravotní - zdravotníci - chování bezpečné - bezpečnost práce - postupy bezpečné - kontroly - klima bezpečnostní - faktory organizační

FLOYD, EVAN L. - WANG, JUN - REGENS, JAMES L.: Fume emissions from a low-cost 3-D printer with various filaments / Emise kouře z nízkonákladových 3D tiskáren s různými vlákny
anotace: 3D tisk je výrobní proces pracující s roztavenými termoplastickými polymery, které jsou následně položeny ve vrstvách k dosažení předem navrženého tvaru. Proces zahřátého ukládání vzbuzuje obavy z možných emisí a expozice aerosolu a těkavých organickým sloučeninám (VOC). Snížení nákladů na stolní 3D tiskárny umožnilo přijatelným jejich použití i na neprůmyslových pracovištích, které nemají zajištěnu dostatečnou ventilaci. V současné době neexistuje dostatek informací o vlastnostech emisí kouře. Cílem této studie bylo charakterizovat aerosoly a emise VOC vytvořené z různých vláken, které se používají v nízkonákladových 3D tiskárnách, při studii byla využito prostředí testovací komory.
klíčová slova: tiskárny - 3D - emise - sloučeniny organické - polymery - aerosoly - kouře - expozice - testování - rizika zdravotní

VINCHES, LUDWIG: An improved experimental methodology to evaluate the effectiveness of protective gloves against nanoparticles in suspension / Vylepšená experimentální metodika pro hodnocení účinnosti ochranných rukavic proti nanočásticím v suspenzi
anotace: Nedávné studie zdůrazňují potenciální zdravotní rizika související s "nano" revolucí, zejména pro pracovníky, kteří pracují s upravenými nanočásticemi (ENP), které lze nalézt v několika komerčních produktech. Ačkoli mnoho agentur pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci doporučuje používat ochranné rukavice proti chemikáliím, jen málo studií zkoumalo účinnost těchto rukavic vůči suspenzi nanočástic. Dostupná data jsou navíc často protichůdná. Tato studie byla navržena tak, aby zhodnotila účinnost ochranných rukavic proti nanočásticím v suspenzi. Za tímto účelem byla vyvinuta nová metodika, která zohledňuje parametry na pracovišti, jako jsou mechanické deformace, které simulují flexi rukou a potu.
klíčová slova: nanomateriály - rukavice ochranné - poškození - pot - podmínky pracovní - testování

Journal of Safety Research - č. 1 (2017)


PICCHIO, MATTEO - OURS, JAN C. VAN: Temporary jobs and the severity of workplace accidents / Dočasná pracovní místa a závažnost úrazů na pracovišti
anotace: Z hlediska bezpečnosti na pracovišti je důležité vědět, zda má dočasná práce vliv na závažnost pracovních úrazů. Autoři představují empirickou analýzu závažnosti pracovních úrazů podle druhu smlouvy. Autoři pracovali s mikrodaty shromážděnými italským národním ústavem, který řídí povinné pojištění při pracovním úrazu a vyhodnotili lineární modely pro měření závažnosti pracovního úrazu.
klíčová slova: úrazy pracovní - smlouvy pracovní - úvazky pracovní - práce dočasná - hlášení úrazů

CALABRESE, CLARK: Time of day effects on railroad roadway worker injury risk / Dopad denní doby na nebezpečí úrazu u pracovníků silnic v blízkosti železnic
anotace: Cílem této studie je zkoumat, jak denní doba ovlivňuje riziko úrazu u pracovníků údržby silnic v blízkosti železnic a signalistů. Železnice hlásily mezi lety 1997 a 2014 15 654 vážných úrazů. Pracovníci na silnicích pracují především na venkovních cestách u železničních tratí nebo v jejich blízkosti a často se setkávají s nebezpečnými podmínkami. Aby se zabránilo uzavření aktivní železniční linky kvůli údržbě v době špičky, železnice někdy vyžadují, aby pracovníci pracovali v noci. Dřívější studie o pracovních úrazech na vozovkách v blízkosti železnic dostatečně nezaznamenaly expozici časových efektům ani neprošetřily otázky týkající se lidského faktoru, který přispívá k poškození pracovních sil z vozovky.
klíčová slova: únava - doba pracovní - silnice - údržba - úrazy pracovní - faktor lidský - analýzy - železnice

O'CONNELL, MATTHEW: Predicting workers' compensation claims and disciplinary actions using SecureFit®: further support for integrative models of workplace safety / Předvídání nároků na odškodnění pracovníků a disciplinárních opatření pomocí technologie SecureFit®: další podpora integračních modelů bezpečnosti na pracovišti
anotace: Rostoucí část aplikovaného výzkumu identifikovala určité psychologické rysy, které predikují bezpečnost pracovníků. Většina těchto studií však trpí nadměrným spoléháním se na obecné metodické předpoklady způsobené vlastními důkazy o a) osobních faktorech, jako jsou osobnostní rysy, a (b) výsledcích, jako je bezpečnostní chování a úrazy. Tato studie využívala archivační údaje od 796 zaměstnancích u velkého výrobce automobilů v USA. Data byla shromážděna na základě předběžného hodnocení pomocí nástroje SecureFit®, který měřil klíčové osobnostní charakteristiky, jako je svědomitost, místo kontroly a riziko. Dále byly shromážděny objektivní opatření týkající se nároků zaměstnanců na náhradu škody a disciplinárních opatření.
klíčová slova: chování bezpečné - charakteristiky - osobnost - predikce - hodnocení - nástroje

ROBSON, LYNDA S.: Developing leading indicators from OHS management audit data: determining the measurement properties of audit data from the field / Vypracování vedoucích indikátorů z údajů auditu řízení BOZP: určení vlastností měření dat auditu z oboru
anotace: Audity řízení BOZP jsou jedním ze způsobů získávání dat, které mohou sloužit jako vedoucí indikátory. Měření vlastností takových dat je proto důležité. Tato studie použila data z auditu programu Workwell v kanadské provincii Ontario. Auditorský nástroj se skládal ze 122 položek souvisejících se 17 prvky řízení BOZP. Studie hledala odpovědi týkající se (a) schopnosti skóre založeného na auditu předpovědět výsledky nároků na náhradu škody pracovníků, (b) strukturální charakteristiky údajů ve vztahu k organizaci nástroje auditu a (c) vnitřní soudržnosti položek v rámci prvků auditu.
klíčová slova: audity bezpečnostní - BOZP - výkonnost - indikátory - systémy řízení - řízení bezpečnosti práce

SILLA, INMACULADA - NAVAJAS, JOAQUIN - KOVES, G. KENNETH: Organizational culture and a safety-conscious work environment: the mediating role of employee communication satisfa / Organizační kultura a bezpečné pracovní prostředí: zprostředkující úloha spokojenosti komunikace zaměstnanců
anotace: Bezpečné pracovní prostředí umožňuje organizacím s vysokou spolehlivostí být proaktivní v oblasti bezpečnosti práce a umožňuje zaměstnancům, aby mohli svobodně hlásit jakékoli obavy, aniž by se obávali odplaty. V současné době je výzkum o pracovních prostředích uvědomujících si bezpečnost nedostatečný. Autoři článku použili modulace strukturních rovnic, které použili pro testování zprostředkující úlohy spokojenosti komunikace zaměstnanců ve vztahu mezi konstruktivní kulturou a bezpečným pracovním prostředím v několika jaderných elektrárnách.
klíčová slova: elektrárny jaderné - kultura podniková - komunikace mezilidská - spokojenost - modelování

CHEN, YUTING - MCCABE, BRENDA - HYATT, DOUGLAS: Impact of individual resilience and safety climate on safety performance and psychological stress of construction workers: a case study of the Ontario construction industry / Dopad individuální odolnosti a bezpečnostního klimatu na výkonnost bezpečnosti a psychologický stres stavebních dělníků: případová studie ve stavebním průmyslu v Ontariu
anotace: Bezpečnostní klima se považuje za přední ukazatel bezpečnosti. V kanadském stavebním průmyslu bylo provedeno relativně málo výzkumu v oblasti bezpečnosti. Bezpečnostní klima může být geograficky citlivé, a proto je třeba zkoumat, jak je vymezeno bezpečnostní klima a jak se používá k zlepšení bezpečnosti v různých regionech. Na druhé straně se stále více pozornosti věnuje pracovnímu stresu ve stavebnictví. Dřívější výzkum předpokládá, že individuální odolnost může být spojena s lepším výkonem v oblasti bezpečnosti a může pomoci zaměstnancům zvládat stres. Bohužel málo empirických výzkumných studií tuto hypotézu zkoumalo. Cílem tohoto článku je prozkoumat roli bezpečnostního klimatu a individuální odolnosti v oblasti bezpečnosti a pracovního stresu v kanadském stavebnictví.
klíčová slova: klima bezpečnostní - stres psychický - aspekty psychologické - stavebnictví - úrazy pracovní - zdraví duševní - Kanada

POUSETTE, ANDERS: The relationship between patient safety climate and occupational safety climate in healthcare: a multi-level investigation
anotace: Bezpečnostní klima/kultura pacientů přitahuje rostoucí zájem výzkumu, ale existuje málo výzkumu o jeho vztahu k organizačnímu klimatu, který se týká jiných oblastí. Cílem této studie bylo prozkoumat vztah mezi klimatem bezpečnosti pacienta a klimatem bezpečnosti práce ve zdravotnictví.
klíčová slova: klima bezpečnostní - kultura bezpečnosti - bezpečnost - BOZP - bezpečnost práce - analýzy

Le travail humain - č. 1 (2017)


CEGARRA, J.: A neuroergonomics perspective on mental workload predictions in Jens Rasmussen's SRK framework / Neuroergonomická perspektiva predikce duševní práce v rámci Skill Rule Knowledge Framework Jensa Rasmussena
anotace: Rámec dovedností, pravidel a znalostí (Skill, Rule, Knowledge Framework) je velmi vlivným rámcem v problematice lidského faktoru a ergonomie, který vedl k málo empirickým ověřením. V tomto článku se autoři zaměřili na predikci duševní pracovní zátěže, které naznačují, že řídící módy předpokládají postupně vyšší úroveň duševní pracovní zátěže.
klíčová slova: zátěž mentální - zátěž pracovní - neuroergonomie - dovednosti - znalosti - pravidla - námaha mentální

MAZUR, L. M.: Positive effects of neurofeedback intervention on radiation oncology physicians' workload during go/no-go performance test / Pozitivní účinky neurofeedbackové intervence na pracovní zátěž onkologů v průběhu testu výkonnosti
anotace: Cílem této pilotní studie bylo subjektivně a objektivně měřit pracovní zátěž a úroveň výkonnosti radiačních onkologů provádějících počítačový test výkonu před a po zavedení neurofeedbackové vazby jako měřitelné intervence.
klíčová slova: zátěž pracovní - výkonnost - vazba zpětná - neuroergonomie - lékaři - onkologie - pacienti - bezpečnost

MM Průmyslové spektrum - č. 5 (2017)


MAŠEK, MIROSLAV: Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky
anotace: Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.
klíčová slova: nanotechnologie - nanovlákna - prostředí vnitřní - interiéry - ochrana zdraví

MM Průmyslové spektrum - č. 6 - příloha (2017)


HOŠEK, ZDENĚK: Požárněbezpečnostní požadavky na vyhrazená technická zařízení určená k ochraně technologií a objektů před požáry
anotace: Vyhrazená technická zařízení (VTZ) jsou podle § 6b zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jedná se o technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová. Podle stupně nebezpečnosti se pak VTZ zařazují do tříd, popřípadě skupin a stanoví se způsob prověřování odborné způsobilosti organizací, podnikajících fyzických osob a fyzických osob k činnostem na těchto zařízeních. S ohledem na skutečnost, že za VTZ jsou podle platné legislativy považována rovněž některá významná požárněbezpečnostní zařízení i některé vyhrazené věcné prostředky požární ochrany, je tento příspěvek zaměřen na jejich správný provoz z hlediska požadavků požární ochrany.
klíčová slova: zařízení vyhrazená technická - požadavky bezpečnostní - bezpečnost požární - požáry - zařízení hasicí - přístroje hasicí

MIKA, OTAKAR J.: Prevence závažných chemických havárií
anotace: Závažné průmyslové chemické havárie jsou velmi nebezpečné mimořádné události a lidstvo jich ve druhé polovině minulého století poznalo celou dlouhou řadu. Při těchto událostech dochází mnohdy jak ke ztrátě lidských životů, tak k závažnému a často i trvalému poškození lidského zdraví, poškození až zničení životního prostředí a bohužel také k rozsáhlým škodám na majetku. Mezi další dopady takových havárií ovšem můžeme počítat i dopady ekonomické (např. ztráty z přerušení výroby), sociální dopady (ztráta zaměstnání) a konečně i dopady mezinárodní a další.
klíčová slova: havárie průmyslové - havárie závažné - havárie chemické - události mimořádné - legislativa

PROCHÁZKOVÁ, DANA: Zásady pro řízení a zvládnutí rizik složitých technologických zařízení
anotace: Diskutovaným tématem odborných konferencí se zaměřením na bezpečnost je práce s riziky na základě požadavků na technologická zařízení. Velká technologická díla jsou víc než jen množina technických částí zařízení a součástek – jde o soubor vzájemně propojených otevřených systémů, tzv. systém systémů SoS, který se nachází v dynamicky proměnném světě.
klíčová slova: zařízení technická - technologie - řízení rizik - zásady - přístupy

SEDLÁČEK, KAREL: Elektronika snižuje riziko požárů
anotace: Nadarmo se oheň nepřirovnává k dobrému sluhovi, ale zlému pánovi. Historie je plná názorných příkladů o obou aspektech tohoto živlu, který jednak výrazně pomohl rozvoji civilizace, jednak také zničil mnoho výsledků lidského snažení. V laboratoři zaměřené na fyzikální hlediska a na spolehlivost detektorů vzhledem k jejich umístění v provozní síti lze najednou testovat až 40 tisíc detektorů.
klíčová slova: požáry - ochrana požární - detektory - testování

3M: Bezpečnost práce při svařování
anotace: Hluk, prach, jiskry a nebezpečné chemické látky. Ne každý si dovede představit takové pracovní prostředí, pro jiné však představuje denní rutinu. O ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků usiluje také technologická společnost 3M, která se již dlouhodobě věnuje oblasti řešení bezpečnosti práce.
klíčová slova: svařování - bezpečnost práce - prostředky ochranné - OOPP - svářeči - vybavení

ŘEHÁK, MARTIN: Bezpečnost v logistice
anotace: V každém výrobně-logistickém provozu se dnes otázka bezpečnosti stává stále důležitější, najímají se různí, ne vždy zcela odborníci na audit jednotlivých provozů, jejich exponovaných částí nebo celých intralogistických procesů. Ve skutečnosti by se mělo jednat o osoby, které mají doložitelnou kvalifikaci zhodnotit takovéto procesy a doporučovat nápravu, případně i certifikovat dle normativních podkladů. Stanovené normativní standardy však vytvářejí pouze určitý rámec, tak aby bylo možné zahrnout co největší škálu provozů, což nemusí být vždy v souladu s tím, jak mají nebo by měly jednotlivé procesy vypadat.
klíčová slova: logistika - bezpečnost práce - BOZP - investice - efektivnost

3M: Šest nejčastějších nehod při práci ve výškách
anotace: Pády z výšky jsou častou příčinou pracovních úrazů. V loňském roce evidoval Státní úřad inspekce práce přes 2400 úrazů zaviněných pádem z výšky. Mnohé z nich, bohužel, skončily tragicky – mezi smrtelnými úrazy figuruje pád z výšky v 63 %. Ve výškách přitom pracují stavební dělníci, energetici, kominíci, opraváři vlaků, umývači oken, pokrývači nebo strojníci. Odborníci na bezpečnost práce a prevenci pádu z výšek v technologické společnosti 3M definovali pět a jednu nejčastější nehodu při práci ve výškách.
klíčová slova: pády z výšky - příčiny - nehody pracovní

Process Safety Progress - č. 2 (2017)


HORNG, JAO-JIA - LIAO, KUANG-YU - WANG, SHUN-YENG: Using social network theory to analyze the effectiveness of environment, safety and health management for two petrochemical companies /  Použití teorie sociálních sítí pro analýzu efektivity environmentálního managementu a managementu BOZP ve dvou petrochemických společnostech
anotace: Teorie analýzy sociálních sítí byla využita k prozkoumání dvou petrochemických společností, a to jejich systému environmentálního a bezpečnostního managementu a efektivnosti provozu. V rámci analýzy byly aplikovány jak kvalitativní, tak kvantitativní analýza NodeXL a statistické nástroje prostřednictvím dotazníků zaměřených na sledování sociální sítě mezi dvěma systémy řízení. Ze základních informací o jednotlivcích, parametrech a síťových diagramech mohli autoři identifikovat tři druhy specializovaných pracovníků sítě: centrální osoby, okrajové osoby a informační agenty, aby pochopili organizaci práce, informační toky a vzorce ovlivňování.
klíčová slova: sítě sociální - analýzy - role - systémy řízení - management environmentální - management bezpečnosti práce - průmysl petrochemický

BANICK, WILLIAM R. - WEI, CINDY: Advanced analysis to supplement HAZOP/LOPA for effective process design / Pokročilá analýza doplňující analýzy HAZOP a LOPA pro efektivní návrh procesů
anotace: Tento článek představuje přístup k hodnocení rizik, který zahrnuje analýzu HAZOP/LOPA s pokročilou analýzou, včetně lidského faktoru, stromu chyb a analýzy nákladů a přínosů. Pro ilustraci tohoto přístupu je uveden příklad výběru vhodných konstrukčních možností pro cyklickou regeneraci kopolymerů ethylenu s hustou fází, u nichž existují jedinečné obavy ohledně bezpečnosti. Pomocí pokročilé analýzy je vyvinuto nákladově efektivní řešení, které snižuje riziko na co nejnižší úroveň (ALARP).
klíčová slova: analýzy rizik - hodnocení rizik - posuzování rizik - metody

BILAL, ZEROUALI - MOHAMMED, KARA - BRAHIM, HAMAIDI: Bayesian network and bow tie to analyze the risk of fire and explosion of pipelines. Bayesovská síť a analytická metoda "motýlek" pro analýzu rizika požáru a výbuchu potrubí
anotace: Autoři se v této v práci snaží osvětlit způsoby, jak vypracovat metodu hodnocení rizik požáru a výbuchu potrubí. Příčiny a důsledky jsou na jedné straně analyzovány metodami: analýzou stromu poruch a analytickou metodou "motýlek" (bow tie). Na druhé straně používají k odhadu pravděpodobnosti výskytu nežádoucí události kvantitativní analýzu implementující bayesovské sítě. Pro účely vyhodnocení výskytu každé základní události použili autoři fuzzy logiku. Na konci studie dokázali vytvořit model, který by pomohl zhodnotit jak rizika spojená s výbuchem či požárem potrubí, tak i možné následky.
klíčová slova: potrubí - požáry - výbuchy - analýzy rizik - metody

Professional Safety - č. 6 (2017)


MARCHAM, CHERYL L. - SPRINGSTON, JOHN P.: E-cigarettes: a hazy hazard / E-cigarety: mlhavé riziko
anotace: Elektronické cigarety (e-cigarety) dodávají uživatelům bez kouře nebo spalování odpařený nikotin a další látky. Obvyklou chybnou představou je, že e-cigarety uvolňují pouze vodní páru. Ve skutečnosti tato zařízení uvolňují nikotin a další chemikálie v podobě páry, které mohou vystavit uživatele i osoby blízké znečišťujícím látkám. Rychlý nárůst využívání elektronických cigaret vyvolal obavy, neboť dostupná data o potenciální expozici a rizicích pro lidské zdraví pro uživatele a další uživatele prostřednictvím expozice druhým jsou stále omezená.
klíčová slova: kouření - kouření pasivní - rizika zdravotní - látky chemické - expozice

FLEMING, MICHAEL - FISCHER, BRENT: Hazard recognition: bridging knowledge and competency for process and occupational safety / Rozpoznávání nebezpečí: spojení znalostí a kompetencí pro procesní bezpečnost a bezpečnost práce
anotace: Rozpoznávání nebezpečí je nezbytné pro pracovníky ve vysoce nebezpečných zařízeních pro chemické zpracování, kteří čelí dvojímu riziku - obavám jak při procesu, tak v oblasti BOZP. Tato rizika vyplývají z potenciálu nekontrolovaného uvolňování a/nebo nežádoucího kontaktu s energií. Rozvoj znalostí a kompetencí pracovníků pomocí jednoduchého myšlenkového procesu rozpoznávání rizik je bezpečnostním imperativem jak pro bezpečnost procesů, tak pro BOZP.
klíčová slova: stroje a zařízení - průmysl chemický - energie - procesy chemické - rizika pracovní - nebezpečí - identifikace rizik - rozpoznávání - znalosti - kompetence

Sondy revue - č. 6 (2017)

Co řekli politici o novelizaci zákoníku práce
anotace: Vyjádření poslankyň za ANO a Úsvit a ministryně práce a sociálních věcí ke změnám zákoníku práce projednávaným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.
klíčová slova: zákoník práce - novely - názory - politici

KOLEV, PETR: Lídři odborových centrál V4 diskutovali v Praze o evropském pilíři sociálních práv
anotace: Hlavním tématem květnového zasedání odborových centrál zemí Visegrádské čtyřky (V4) byla diskuse, připomínky a návrhy k připravovanému pilíři sociálních práv a problematika digitalizace, resp. práce 4.0.
klíčová slova: aspekty sociální - práva sociální - strategie sociální - strategie evropské - odbory - digitalizace - průmysl 4.0 - příjmy - mzdy

MUŠKA, FRANTIŠEK: Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocí z povolání
anotace: Odpovědnost za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocí z povolání je jedním z druhů odpovědnosti zaměstnavatele. Článek tuto odpovědnost detailně rozebírá.
klíčová slova: škody - odpovědnost za škody - odpovědnost zaměstnavatele - úrazy pracovní - nemoci z povolání

CERQUEIROVÁ, ANDREA: Soudní dohry dočasného zastavení provozu po smrtelném pracovním úrazu
anotace: Článek přibližuje základní fakta a souvislosti týkající se bezpečnostního opatření Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj, které bylo nařízeno v souvislosti se smrtelným pracovním úrazem a mělo preventivní charakter. Firma, které následkem dočasného odstavení provozu vznikla újma, se obrátila na soud. Složitý a vleklý soudní spor skončil smírem obou stran, nicméně potřeba a právo ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti v něm nebyly z pohledu justice pádným a akceptovatelným argumentem.
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné - opatření bezpečnostní - opatření preventivní - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - inspektoráty práce - spory soudní

HADRAVOVÁ, MICHAELA: Digitalizace jako příležitost posvítit si na nerovnosti ve společnosti
anotace: Nejdůležitější poznatky a postřehy z konference "Genderový rozměr digitalizace práce", kterou pořádala 18. května t.r. nadace Friedricha Eberta ve spolupráci s ČMKOS.
klíčová slova: technologie - digitalizace - práce - práce flexibilní - flexibilita - práce dálková - místa pracovní - podmínky pracovní - nerovnosti - gender - konference

Travail et Sécurité - č. 781 (2017)

Une opportunité pour faire progresser la prévention / Příležitost ke zlepšení prevence
anotace: Metoda inspirovaná japonským systémem organizace v japonských automobilkách Toyota. Úpravy v provozu vedoucí ke zlepšení pracovních podmínek a prevence rizik byly testovány ve dvou francouzských krajích (Bretagne a Pays-de-la Loire).
klíčová slova: prevence rizik - organizace práce - provoz - příklady - praxe - Francie

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail