Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2017/05

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

112 - č. 5 (2017)

Bezpečná práca - č. 2 (2017)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 4 (2017)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 5 (2017)

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 245 (2017)

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 246 (2017)

Professional Safety - č. 5 (2017)

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 3 (2017)

Sondy revue - č. 5 (2017)

Travail et Sécurité - č. 780 (2017)

Zpravodaj SÚIP - č. 2 (2017)

 

 

 

112 - č. 5 (2017)

HYLÁK, ČESTMÍR - SÝKORA, VLASTIMIL - URBANOVÁ, DAGMAR: Současný stav skladovaných malých ochranných filtrů řady MOF
anotace: V r. 2015 bylo Institutem ochrany obyvatelstva ve spolupráci se Sigmou Lutín a akreditovanou zkušební laboratoří č. 1040 při Výzkumném ústavu bezpečnosti práce provedeno testování malých ochranných filtrů (MOF) skladovaných v deseti centrálních skladech Skladovacího a opravárenského zařízení Olomouc. Autoři seznamují se zjištěními a závěry testování.
klíčová slova: filtry ochranné - vlastnosti funkční - testování - zkoušky laboratorní - sklady

Bezpečná práca - č. 2 (2017)

MAJERNÍK, MILAN - SENČIOVÁ, GABRIELA - DANESHJO, NAQIBULLAH: Manažérstvo rizík v organizácii kamiónovej prepravy
anotace: Autoři předkládají metodický postup pro řízení rizik v organizaci kamionové přepravy. Prezentují integrovaný registr provozních rizik a navrhují zevšeobecněná opatření na eliminaci, resp. minimalizaci rizik při přepravě zboží a materiálu kamiony.
klíčová slova: doprava dálková - doprava silniční - přeprava silniční - řízení rizik - management rizik - eliminace rizik - minimalizace rizik - postupy doporučené - metodiky

FLIMEL, MARIÁN: Riziká dizajnu denného osvetlenia v pracovnom prostredí
anotace: Tématem příspěvku je postup optimalizace dizajnu pracovního prostředí se zaměřením na denní osvětlení pracovišť pomocí modelování a simulací.
klíčová slova: prostředí pracovní - pracoviště - místo pracovní - osvětlení denní - řešení bezpečnostní - řešení prostorové - řešení technická - optimalizace - ergonomie - modelování - simulace

KRAVEC, PETER: Rozbor pracovných úrazov ochorení súvisiacich s prácou a závažných priemyselných havárií v organizáciách v pôsobnosti inšpekcie práce za rok 2016
anotace: Údaje o pracovní úrazovosti a nemocech z povolání na Slovensku v roce 2016.
klíčová slova: úrazy pracovní - příčiny - zdroje úrazů - nemoci z povolání - havárie průmyslové - Slovensko - 2016

FOLTÍN, MARIÁN: Vnútorné predpisy zamestnávateľa
anotace: Slovenští zaměstnavatelé mají možnost seznámit se s metodami a postupy, s jejichž pomocí mohou dostát zákonným požadavkům na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - předpisy vnitřní - předpisy pracovní - předpisy bezpečnostní - dokumentace bezpečnostní - dokumentace provozní - Slovensko

ŠVEC, VLADIMÍR: Harmonogram prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení
anotace: Zajištění bezpečnosti technických zařízení ukládá provozovatelům na Slovensku vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. Autor připomíná povinnosti deklarované touto vyhláškou a dalšími právními předpisy a spolu s harmonogramem kontrol pro jednotlivé druhy vyhrazených zařízení předkládá vzorové formuláře technické dokumentace.
klíčová slova: zařízení vyhrazená technická - prohlídky technické - prohlídky zařízení - zkoušky - harmonogram časový - dokumentace technická - Slovensko

Bezpečnost a hygiena práce - č. 4 (2017)

VALA, JIŘÍ: Benchmarking, měření a monitorování výkonnosti BOZP
anotace: Zaměstnavatelé potřebují jednoduché a nenákladné nástroje k zajištění neustálého zlepšování jejich systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Jednou z možností je využití principů benchmarkingu a výsledků měření a monitorování jejich výkonnosti v oblasti BOZP. Těmto metodám je v článku věnován obsáhlý prostor.
klíčová slova: BOZP - metody bezpečnostní - benchmarking - měření - monitorování - výkonnost - kultura bezpečnosti - normy bezpečnostní - systémy řízení - systémy managementu - řízení bezpečnosti - audity

VADINA, ROMAN - VADINA, ŠTEFAN: Ochrana zaměstnanců před účinky obloukového výboje. ARC FLASH - teorie a praxe
anotace: Incidence úrazů způsobených elektrickým výbojem je v ČR velmi nízká, i přesto je na místě vyšší ochrana pracovníků před tímto rizikem. Eliminaci rizik vyplývajících z obloukového výboje požaduje norma ČSN EN 50110-1. Vyhodnocení rizik vyplývajících z obloukového výboje je možné provést s pomocí Arc Flash studie (Arc Flash Risk Assessment), která je v článku popsána.
klíčová slova: oblouk elektrický - hodnocení rizik - eliminace rizik - normy technické - bezpečnost elektrická - ochrana elektrická - nástroje preventivní

SVOBODOVÁ, LENKA - MLEZIVOVÁ, IVETA: Kvalita pracovního života. Důležitost a spokojenost pracujících s vykonávanou prací v ČR
anotace: Článek v úvodu představuje projekt "Kvalita pracovního života". V další části prezentuje jeden z aspektů práce, zaměřený na zjišťování přístupu ekonomicky aktivní populace ČR k ochotě stále se učit, vzdělávat se, zdokonalovat, rozšiřovat i získávat nové dovednosti. Věnuje se také významu a důležitosti sociální investice k získávání nových dovedností v měnícím se světě práce.
klíčová slova: život pracovní - práce - kvalita života - učení se - vzdělávání profesní - vzdělávání celoživotní - znalosti - dovednosti - investice - změny

Karta BOZP pro profesi: Zahradník
anotace: Karta BOZP uvádí výčet pracovních činností zahradníků. Ty jsou u této profese prováděny především ve venkovním prostředí (zahrady, pole, parky, sady, golfová a jiná hřiště). V kartě jsou dále uváděny kvalifikační požadavky na tyto pracovníky, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory spojené s prací zahradníků, seznam nebezpečí, doporučený rozsah OOPP a pokyny pro bezpečnou práci.
klíčová slova: bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje preventivní - karta BOZP - pracovníci - zahradníci

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Zamyšlení nad současnou ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování
anotace: Názor odborníka na obsah technické normy ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování, účinné od 1.1.2017.
klíčová slova: normy technické - normy národní - jednotky manipulační - skladování - manipulace - bezpečnost provozní

KRÁL, MIROSLAV: Všeobecné poznatky o dolní končetině užitečné pro zachování její aktivní činnosti
anotace: Článek se věnuje dolním končetinám, vč. nohy, jako části dolní končetiny od hlezenního kloubu po její špičku. Shrnuje poznatky o dolní končetině z hlediska morfologické stavby, limitujících mechanických zákonitostí pohybového ústrojí člověka, možností zdravotního ohrožení (úrazy a nemocemi) a projevů tělesných vad, s jejich promítnutím do reality pracovních podmínek. Ty jsou uváděny na příkladech normativů bezpečných vzdáleností pro dolní končetiny.
klíčová slova: končetiny dolní - nohy - fyziologie - antropologie - anatomie - kineziologie - chůze - ochrana nohou - obuv ochranná - vzdálenosti bezpečné - normativy

Bezpečnost a hygiena práce - č. 5 (2017)

FENCLOVÁ, ZDENKA - URBAN, PAVEL - PELCLOVÁ, DANIELA: Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2016
anotace: Přehled statistických údajů o profesionálních onemocněních (vč. nemocí z povolání) hlášených do Národního registru nemocí z povolání v České republice v roce 2016.
klíčová slova: onemocnění profesionální - nemoci z povolání - statistika - Česká republika - 2016

KOLÍNSKÁ, IVANA: Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
anotace: Informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP.
klíčová slova: normy technické - normy bezpečnostní - bezpečnost - BOZP

Karta BOZP pro profesi: Provozní zámečník
anotace: Karta BOZP uvádí výčet pracovních činností, spadajících do obvyklé pracovní náplně strojních zámečníků. Charakteristickým místem výkonu práce jsou zejména vnitřní pracoviště (dílny, haly). V kartě se dále uvádějí kvalifikační požadavky na tyto pracovníky, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory spojené s prací strojních zámečníků, seznam nebezpečí, doporučený rozsah OOPP a pokyny pro bezpečnou práci.
klíčová slova: bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje preventivní - karta BOZP - pracovníci - strojírenství - zámečníci provozní

HRUBÁ, KATEŘINA: Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství
anotace: Vývoj změn týkajících se právních předpisů, norem a metodických pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ) dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních vyplývajících z § 29 školského zákona. Článek je doplněn informací o online výukových modulech Napo k utváření základů bezpečných a zdravých návyků a seznamování dětí ve věku 9 až 11 let s BOZ.
klíčová slova: školy - bezpečnost - ochrana zdraví - děti - žáci - studenti - předpisy právní - pokyny metodické - normy technické - legislativa - výchova - nástroje osvětové

TILHON, JIŘÍ: Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
anotace: Článek připomíná základní povinnosti zaměstnavatele stanovené zákoníkem práce, a to: vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťování jejich příčin a zdrojů k zajištění vhodných (a bezpečných) podmínek pro práci zaměstnanců. Přehledná tabulka členění nebezpečí a rizik s uvedením častých zdrojů nebezpečných situací na pracovištích, poskytuje návod, jak na nositele nebezpečí (tj. na zařízení, pracoviště, prostory) nazírat, jaké aspekty práce vnímat, jaké faktory práce a pracovního prostředí v rámci prevence rizik vyhledávat.
klíčová slova: rizika - nebezpečí - vyhledávání - prevence rizik - ergonomie - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP

DOSTÁL, FILIP: Povinnosti právnických osob dle zákona o požární ochraně - 3. část
anotace: Třetí část článku o povinnostech ukládaných zákonem o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů) právnickým a podnikajícím fyzickým osobám se věnuje povinnostem všech právnických a podnikajících osob podle dalších paragrafů jmenovaného zákona (konkrétně § 5 odst. 1 písm. e) a f), tj. povinnosti pravidelných odborných kontrol a povinnosti umožnit výkon státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany.
klíčová slova: požární ochrana - zákony - osoby právnické - osoby fyzické - osoby samostatně výdělečně činné - povinnosti - kontroly - dozor státní požární

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 245 (2017)

MATTIUZZO, CORRADO: Impression 3D: des opportunités et des risques / 3D tisk: možnosti a rizika
anotace: 3D tisk vstupuje do různých odvětví, jako např. strojírenství, medicína, a stává se součástí volnočasových aktivit. 3D tisk se rychle vyvíjí a s tím vzniká nutnost stanovit pravidla, zaměřit se na rizika, vytvořit legislativu.
klíčová slova: tisk - 3D - využití - rizika - legislativa

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 246 (2017)

SHETTLE, JENNIFER: Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé et pouvoirs de l´inspection du travail / Koordinace v oblasti BOZP a inspekce práce
anotace: V článku se popisují rozdíly mezi vnímáním BOZP na pracovišti, jednak ze strany vedoucích/mistrů, jednak ze strany inspektorů práce. Vytvoření pozice koordinátora BOZP pomáhá řešit vzniklé situace. Popsáno na příkladu zastavení práce.
klíčová slova: inspekce práce - koordinátoři BOZP - BOZP

ROQUELOAURE, YVES: L´organisation du travail et le management en question / Otázky organizace práce a managementu
anotace: Ve Francii jsou muskuloskeletální potíže (MSD) hlavním zdrojem nemocí z povolání i pracovních úrazů. Článek si klade otázky, které činnosti jsou hlavním zdrojem MSD, které jsou nejrizikovější, jaká preventivní opatření lze provést. Článek přináší přehledy dle věku, genderu i profesí a popis možností prevence.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - organizace práce - prevence - management

Professional Safety - č. 5 (2017)

CHOI, SANG D. - RAJENDRAN, SATHY - AHN, KWANGSEOG: Stretch & Flex programs: effects on the reduction of musculoskeletal disorders & Injuries / Programy Stretch & Flex: účinky programů na snížení muskuloskeletálních poruch a úrazů
anotace: Tato studie vyhodnotila dopad programů Stretch and Flex (SF) na bezpečnost a zdraví stavebních pracovníků porovnáním výkonnosti bezpečnostních opatření a úrazů stavebních firem před a po realizaci programů SF na pracovišti. Autoři analyzovali informace o implementaci programů před a po SF a bezpečnostní výkonnost (tj. počet muskuloskeletálních poruch (MSD), úrazy zaznamenané agenturou OSHA, úrazy s pracovní neschopností). Údaje naznačují, že realizace programů SF může pomoci redukovat počet MSD a úrazů.
klíčová slova: prevence úrazů - programy bezpečnosti práce - výkonnost - onemocnění muskuloskeletální - úrazy pracovní

KAPP, E. ANDREW - HAN, AHREUM AMY: Integrating health with safety: now is the time / Integrace zdraví s bezpečností: nyní je čas
anotace: Integrovaný přístup k bezpečnosti a zdraví pracovní síly je dobrý jak pro zaměstnance, tak i pro klienty. Současné podmínky, jako jsou vysoká náklady na zdravotní péči, stárnoucí pracovní síla, pokračující pokles úrovně zdraví a stagnace nejzávažnějších zranění, podtrhují důležitost integrace bezpečnosti a zdraví. Pro úspěšné začlenění zdraví do bezpečnosti musí zaměstnavatelé překonat překážky, které tyto dvě funkce udržují v organizacích a společnosti historicky oddělené. Nedávná studie UL Inc. a ASSE určila osmi klíčových postupů, které úspěšné společnosti zavádějí pro dosažení integrované bezpečnosti a ochrany zdraví.
klíčová slova: bezpečnost práce - ochrana zdraví - BOZP - integrace - řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - přístupy - podniky

GANTT, RON: Unsafe behavior: rethinking the concept / Nebezpečné chování: přehodnocení konceptu
anotace: Víra, že "nebezpečné chování" je legitimní, objektivně identifikovatelná kategorie příčiny nehody a že většina nehod je způsobena nebezpečným chováním, je zavádějící a měla by být opuštěna. Chování a pracovní podmínky mají vzájemně se ovlivňující vztah a nelze je analyzovat samostatně. Stejné základní kognitivní a behaviorální mechanismy, které vedou k takzvanému nebezpečnému chování, také vedou k úspěchu, a proto nemohou být vyloučeny, aniž by došlo k významnému poškození organizace. Tento článek popisuje alternativní metody analýzy, porozumění a ovlivňování lidského výkonu založené na pochopení každodenních a úspěšných pracovních procesů.
klíčová slova: chování nebezpečné - chování bezpečné - nehody pracovní - příčiny - analýzy - koncepty

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 3 (2017)

OSTERLUND, ANNA H.: Transient risk factors of acute occupational injuries: a case-crossover study in two Danish emergency departments / Přechodné rizikové faktory akutních pracovních úrazů: studie ze dvou dánských tísňových oddělení
anotace: Cílem této studie bylo (i) identifikovat přechodné rizikové faktory pracovních úrazů a (ii) určit, zda se riziko liší podle věku, závažnosti úrazu, pracovního úkolu a úrovně rizika průmyslu. Je zkoumán vliv sedmi specifických přechodných rizikových faktorů (časový tlak, nesouhlas s někým, pocit nevolnosti, být někým vyrušen, neobvyklé úkoly, pozměněné prostředí a porušené stroje a materiály) na pracovní úraz. Ve studii bylo zařazeno celkem 1693 pacientů s pracovním úrazem z celkového počtu 4002 pracovních úrazů zaznamenaných v roce 2013 na dvou tísňových odděleních v Dánsku.
klíčová slova: úrazy pracovní - faktory rizikové - pacienti - studie - Dánsko

YU, IGNATIUS T. S.: Effectiveness of participatory training in preventing accidental occupational injuries: a randomized-controlled trial in China / Účinnost participativního výcviku při předcházení náhodným pracovním úrazům: randomizovaná kontrola v Číně
anotace: Cílem této studie bylo zhodnotit efektivitu participativního vzdělávacího programu při předcházení náhodným pracovním úrazům v továrnách v Shenzhenu v Číně. Autoři uskutečnili randomizovanou studii s pracovníkem jako analytickou jednotkou, zúčastnilo se 918 pracovníků z 30 účastnických tréninků. Dvě kontrolní skupiny obdržely tradiční didaktický výcvik, z toho 907 pracujících ze stejných 30 továren a 1654 pracovníků ve shodných kontrolních závodech.
klíčová slova: úrazy pracovní - prevence úrazů - programy bezpečnosti práce - školení bezpečnosti práce - ergonomie - prostředí pracovní - studie - Čína

BREINEGAARD, NINA - JENSEN, JOHAN HOY - BONDE, JENS PETER: Organizational change, psychosocial work environment, and non-disability early retirement: a prospective study among senior public employees / Organizační změna, psychosociální pracovní prostředí a předčasný odchod do důchodu bez zdravotního postižení: perspektivní studie mezi staršími zaměstnanci veřejného sektoru
anotace: Tato studie zkoumá dopad organizačních změn a psychosociálního pracovního prostředí na předčasný odchod do invalidního důchodu u starších zaměstnanců veřejného sektoru. V lednu a únoru 2011 odpověděli dánští veřejní zaměstnanci ve věku 58-64 let (N = 3254) z hlavního regionu Dánska na průzkum týkající se psychosociálního pracovního prostředí (tj. sociálního kapitálu, organizační spravedlnosti a kvality řízení). Organizační změny (tj. změna řízení, sloučení, demergace a přemístění) byly zaznamenány od ledna 2009 do března 2011. Týdenní údaje o předčasném odchodu do důchodu byly získány z databáze registrů DREAM, která obsahuje týdenní informace o všech veřejných dávkách v Dánsku.
klíčová slova: stárnutí - pracovníci starší - důchody - sektor veřejný - změny organizační - prostředí pracovní - faktory psychosociální - Dánsko

BURR, HERMANN: Does age modify the association between physical work demands and deterioration of self-rated general health? / Mění věk souvislost mezi fyzickou náročností práce a zhoršením sebehodnocení vlastního zdraví?
anotace: Vzhledem k rostoucímu podílu starších zaměstnanců na pracovní síle v několika zemích je stále důležitější význam věku ve vztahu práce a zdraví. Jen málo studií zkoumalo, zda věk upravuje sdružování požadavků fyzické práce se zdravím. Autoři zkoumají hypotézu, že sdružení náročných tělesných postojů/pozic se zhoršením sebehodnocení zdraví je mezi staršími zaměstnanci silnější než mezi mladšími zaměstnanci.
klíčová slova: stárnutí - věk - pozice pracovní - polohy pracovní - pracovníci starší - práce fyzická - zátěž pracovní

MATRE, DAGFINN - KNARDAHL, STEIN - NILSEN, KRISTIAN BERNHARD: Night-shift work is associated with increased pain perception / Práce v nočních směnách je spojena se zvýšeným vnímáním bolesti
anotace: Cílem této studie bylo zjistit, zda pracovníci na směny vykazují zvýšené vnímání experimentálně indukované bolesti po nočních pracovních směnách. Studie se celkem zúčastnilo 53 zdravotních sester v rotujícím směnném provozu. Citlivost na elektricky indukovanou bolest, tepelnou bolest, bolest ze studena, bolest způsobenou tlakem a inhibice bolesti byla stanovena experimentálně v každém stavu spánku. Byla rovněž hodnocena ospalost a ostražitost.
klíčová slova: práce v noci - směny pracovní - spánek - bolesti - sestry zdravotní

LUNDE, LARS-KRISTIAN: Associations of objectively measured sitting and standing with low-back pain intensity: a 6-month follow-up of construction and healthcare workers / Asociace objektivně měřeného sezení a stání s intenzitou bolesti dolních končetin: šestiměsíční sledování pracovníků ve stavebnictví a zdravotní péči
anotace: Studie měla za cíl určit vztahy mezi objektivně měřenou délkou sezení a délkou stání a intenzitou bolesti dolních končetin (LBP) mezi norskými stavebníky a pracovníky ve zdravotnictví. 124 dělníků na sobě mělo dva akcelerometry po dobu 3-4 po sobě jdoucích dnů, a to jak během práce, tak ve volném čase. Zápisy sezení a stání se vypočítaly z údajů z akcelerometru. Tato studie naznačuje, že dlouhá doba sezení v práci je spojena s nižší úrovní intenzity LBP u zdravotnických pracovníků. Délka stání neměla žádné asociace s intenzitou LBP.
klíčová slova: stavebnictví - péče zdravotní - práce vsedě - práce vstoje - práce fyzická - onemocnění muskuloskeletální - měření - expozice pracovníků - končetiny dolní - bolesti

Sondy revue - č. 5 (2017)

Pracovních úrazů je méně, ale není co oslavovat
anotace: Sdělení místopředsedkyně ČMKOS Radky Sokolové na téma pracovních úrazů a kontrol svazových inspektorů bezpečnosti práce na pracovištích v ČR v r. 2016.
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
klíčová slova: odbory - úrazy pracovní - úrazy smrtelné - úrazovost pracovní - kontroly - 2016

KOLEV, PETR: Smrtelných úrazů bylo loni nejméně i díky odborovým inspektorům
anotace: Díky kontrolám pracovišť zabrání svazoví inspektoři bezpečnosti práce ročně stovkám úrazů, aneb o BOZP zaměstnanců v r. 2016 očima svazových inspektorů.
klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - odbory - inspektoři svazoví - inspektoři odboroví - úrazy pracovní - úrazy smrtelné - úrazovost pracovní - kontroly - 2016

KAŠPAROVÁ, JANA - KOLEV, PETR: ČMKOS symbolicky položila 104 křížů za oběti smrtelných pracovních úrazů
anotace: 28. duben je Světovým den bezpečnosti a zdraví na pracovišti a zároveň vzpomínkovým dnem na oběti pracovních úrazů Jaká je bilance roku 2016 a na co je nutné se systematicky preventivně zaměřovat, aby práce a pracoviště v ČR byly bezpečné?
klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - odbory - ČMKOS - úrazy pracovní - úrazy smrtelné - oběti - 2016

DANDOVÁ, EVA: Nemoc z povolání a ohrožení nemocí z povolání
anotace: V článku je vysvětlen rozdíl mezi nemocí z povolání a ohrožením nemocí z povolání.Doplněn je výčet právních důsledků a opatření, které z obou případů vyplývají pro zaměstnace a zaměstnavatele.
klíčová slova: nemoci z povolání - ohrožení zdraví - terminologie - zaměstnanci - zaměstnavatelé - důsledky právní

Travail et Sécurité - č. 780 (2017)

Des risques pour tous / Rizika pro všechny
anotace: Psychosociální rizika se vyskytují ve všech sférách činnosti. Článek popisuje šest rizikových oblastí a zabývá se zejména prevencí stresu a vnitřního a vnějšího násilí na pracovišti.
klíčová slova: rizika psychosociální - stres pracovní - stres psychický - násilí na pracovišti - prevence

RAVALLEC, CÉLINE: Quelle santé au travail en 2040? / Jaká bude ochrana zdraví při práci v roce 2040?
anotace: Pilotní projekt "Pracujte zdravě v roce 2040" se zaměřuje na nové možné formy práce. Multiplikace forem práce a její relokace přináší indicie, jak bude vypadat ochrana zdraví v budoucnosti.
klíčová slova: ochrana zdraví - BOZP - budoucnost - projekty - Francie

Zpravodaj SÚIP - č. 2 (2017)

CHRISTODULOS, GEORGIOS: Nesprávně vybrané osobní ochranné pracovní prostředky ohrožující zdraví zaměstnanců
anotace: Při přidělování osobních ochranných pracovních prostředků je nutné brát v potaz jejich účinnost proti rizikům. Při špatném výběru OOPP mohou tyto prostředky zaměstnancům ztěžovat výkon práce nebo je dokonce nechránit proti rizikům vyplývajícím z této práce. Článek přibližuje, jak má zaměstnavatel postupovat, aby splnil zákonné povinnosti, a nevhodně zvoleným OOPP nevystavil zaměstnance rizikům a neohrozil jejich zdraví.
klíčová slova: OOPP - ochrana před riziky - zaměstnavatelé - povinnosti - postupy doporučené - příklady

ŠKÁRA, MARTIN: Poradenská činnost inspektorátů práce
anotace: Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ukládá inspektorátům práce "poskytovat zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek". Článek informuje o způsobech poskytování této poradenské služby občanům, která funguje jako vyžádaná odborná pomoc pro zaměstnance a zaměstnavatele.
klíčová slova: inspektoráty práce - poradenství - dotazy - informování - služby

NOVÁK, MILAN: Rizika stresu na pracovišti v souvislosti s přípravou novely zákoníku práce
anotace: Stručná informace o vývoji novely zákoníku práce, která má s navrhovanou účinností od 1. 7. 2017 ukládat zaměstnavatelům novou povinnost předcházení riziku stresu spojeného s prací a předcházení riziku násilí a obtěžování na pracovišti. Na úvodní část, publikovanou v tištěné verzi Zpravodaje SÚIP navazuje celý článek, dostupný na www.suip.cz a na www.bozpinfo.cz.
klíčová slova: stres - pracoviště - podmínky pracovní - zákoník práce - novely - zaměstnavatelé - povinnosti

HORÁČKOVÁ, ALENA: Výtvarná soutěž "Cesta do budoucnosti: nejlepší pracovní život pro každého" má své vítěze
anotace: Seznámení s výsledky další z výtvarných soutěží pro žáky základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a současně i pro děti z dětských domovů. Soutěž zaměřená na otázky zdravých a produktivnějších pracovišť proběhla v 1. pololetí r. 2017.
klíčová slova: soutěže - děti - žáci - školy - život pracovní - pracoviště bezpečná - zdraví - věk - kampaně evropské - 2017

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail