Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2017/03

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

 

112 - č. 3 (2017) 
Bezpečná práca - č. 1 (2017) 
Bezpečnost a hygiena práce - č. 3 (2017) 
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 1 (2017) 
MM Průmyslové spektrum - č. 3 (2017) 
Pracovní lékařství - č. 4 (2016) 
Process Safety Progress - č. 1 (2017) 
Professional Safety - č. 3 (2017) 
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 2 (2017) 
Sondy revue - č. 2 (2017) 
Sondy revue - č. 3 (2017) 

 

112 - č. 3 (2017)


NĚMEC, MILOŠ - FILIP, MICHAL: Požár galvanizační linky
anotace: Popis požáru galvanizační linky podniku vyrábějícího zařízení a komponenty pro elektrotechnický a elektronický průmysl s uvedením pravděpodobných příčin vzniku požáru. Průběh zásahu komplikovala přítomnost nebezpečných látek a tlakových lahví a rovněž zaplavení objektu kyselinou.
klíčová slova: podniky výrobní - podniky průmyslové - průmysl elektrotechnický - galvanizace - požáry - příčiny - závady technické - nedbalost

KUBÍČEK, JAROSLAV: Požár galvanizovacího provozu v Lanškrouně
anotace: Informace o požáru galvanizačního provozu firmy na povrchové úpravy kovových dílů, jehož devastační účinky umocnilo nevhodně provedené stavební řešení podstřešního prostoru bez možnosti odvětrávání zplodin hoření z objektu
klíčová slova: podniky průmyslové - průmysl kovozpracující - galvanizace - požáry - příčiny - systémy filtrační - prostory nevětrané - prostory uzavřené - konstrukce budov

ČERNÝ, LUKÁŠ - LUKEŠ, MIROSLAV: Opatření ochrany obyvatelstva u subjektů v zónách ohrožení únikem nebezpečné látky
anotace: V Královéhradeckém kraji bylo vytipováno několik ohrožujících subjektů, v kterých se nachází podlimitní množství nebezpečných látek. Přestože není důvod k jejich zařazení do skupiny A nebo B podle zákona o prevenci o závažných havárií, může případný únik nebezpečné látky představovat riziko ohrožení obyvatelstva v jejich okolí, resp. v zónách ohrožení. Uvádějí se tři základní kroky, které je třeba podniknout v rámci ochrany obyvatelstva u subjektů v zónách ohrožení únikem nebezpečné látky. Podstatná část článku se detailněji věnuje třetímu kroku, kterým je Karta opatření pro únik nebezpečných látek.
klíčová slova: látky nebezpečné - ochrana obyvatelstva - zóny ohrožení - opatření ochranná - opatření organizační - karta opatření

CIKHARTOVÁ, ZUZANA: Ochrana obyvatelstva před nebezpečnými látkami
anotace: Zpráva o XVI. mezinárodní konferenci "Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2017", která se uskutečnila v únoru 2017 v Ostravě. Konference se zaměřila na problematiku klimatických změn a environmentální bezpečnosti v souvislosti s ochranou obyvatelstva.
klíčová slova: změny klimatické - bezpečnost environmentální - konference mezinárodní - látky nebezpečné - ochrana obyvatelstva

FUKSA, ADAM: Hasiči pořádali vzdělávací program pro pedagogy Libereckého kraje
anotace: Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání vypsal pro pedagogy základních škol kraje tři běhy akreditovaného vzdělávací programu na podporu výuky problematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí s názvem "Mimořádné události ve škole a jejich řešení". Cesta proškolování učitelů mimo systémy pregraduálního nebo dalšího vzdělávání je jedním z více možných řešení, jak při absenci samostatného předmětu, který by zahrnoval problematiku zdraví a bezpečí, zajistit vzdělávání a tím i odpovídající znalosti žáků v tzv. bezpečnostních tématech.
klíčová slova: programy vzdělávací - učitelé - kraje - zdraví - bezpečnost - vzdělávání - výchova

Bezpečná práca - č. 1 (2017)


BALLUCH, RICHARD: Spôsoby zvyšovania bezpečnosti existujúcich výťahov a identifikácia nebezpečenstiev pôsobiacich pri oprave, údržbe, modernizácii, rekonštrukcii a kompletnej výmene výťahu
anotace: Aby výtah byl bezpečný, tj. splňoval požadavky vyplývající z evropské směrnice 2014/33/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy, návazných národních předpisů a příslušných technických norem, je u starších výtahů možná jejich modernizace, rekonstrukce nebo kompletní výměna. Při této činnosti stále dochází k úrazům, včetně úrazů smrtelných. Článek uvádí rizika a nebezpečí, před kterými se musí výtahový technik při údržbě, opravě, rekonstrukci nebo výměně výtahu chránit, připojen je přehled OOPP výtahového technika a bezpečnostní desatero.
klíčová slova: výtahy - bezpečnost technická - bezpečnost práce - nebezpečí - prevence rizik - opravy - údržba zařízení - výměna - rekonstrukce - ochrana osobní - OOPP - zásady

ŠVEC, VLADIMÍR: Určenie postupu pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia
anotace: Pro určení postupu pro případ záchranných prací, evakuace a vzniku poškození zdraví se v praxi vžily části označované jako havarijní plán, evakuační plán a traumatologický plán (resp. zásady poskytování první pomoci). Informace o organizaci a zásadách postupu vzhledem ke všem jmenovaným částem vychází ze slovenského zákona o BOZP (zákon č. 124/2006 Z.z. ve znění pozdějších předpisů).
klíčová slova: události mimořádné - ochrana zdraví - ochrana osob - plány havarijní - plány evakuační - plány únikové - plány traumatologické - dokumentace bezpečnostní - práce záchranné - postupy doporučené - postupy bezpečné - Slovensko

KUDLOVSKÝ, JÁN: Technická bezpečnosť a spoľahlivosť kotlov veľkých výkonov spaľujúcich biopalivá
anotace: Autor se v příspěvku zabývá využíváním zdrojů energie tuhých biopaliv v osvědčených klasických tepelných okruzích určených zpravidla k výrobě elektrické energie a dodávce tepla. Charakterizuje tuhá biopaliva, jmenuje jejich základní vlastnosti a z pohledu technické bezpečnosti analyzuje některé základní problémy provozu kotlů na spalování biomasy a některé specifické procesy, které mohou vést k poškození tlakových i netlakových zařízení a jejich komponentů. Nabízí také možná opatření na řešení problémů provozu kotlů spalujících biopaliva.
klíčová slova: biopaliva - paliva tuhá - bezpečnost technická - kotle - zařízení spalovací - opatření provozní - opatření technická

BARTOŇ, BRANISLAV - BARTOŇOVÁ, JANKA: Ergonómia ručného náradia, pracovné prestávky, regenerácia a čas na zotavenie
anotace: Hlavní myšlenkou článku je snižování zátěže na člověka v pracovním procesu. Ta může být způsobena interakcí člověka s pracovními prostředky, pracovištěm samotným nebo organizací pracovní doby. V tomto kontextu se autoři blíže věnují ergonomii ručního nářadí, pracovním přestávkám, regeneraci a času na zotavení. Část článku věnovaná ergonomii ručního nářadí a jiných pracovních nástrojů prezentuje chybná i správná designová a organizační řešení za pomoci obrazového znázornění.
klíčová slova: zátěž fyzická - snižování rizik - nářadí ruční - ergonomie - požadavky ergonomické - přestávky pracovní - odpočinek - zotavení - regenerace - opatření preventivní - opatření organizační

JANČUROVÁ, LAURENCIA: Prevencia v oblasti BOZP a prevencia vzniku pracovných úrazov ako náplň celoslovenskej mimoriadnej inšpekcie práce
anotace: Výsledky a hodnocení mimořádných kontrol stavu BOZP na pracovištích zaměstnavatelů na Slovensku ve 2. polovině r. 2016. Cílem byla kontrola pracovišť, na kterých došlo k pracovním úrazům s následkem smrti nebo k těžké újmě na zdraví a kontrola opatření uložených inspekcí práce a přijatých zaměstnavateli. Součástí inspekčních návštěv byla též kontrola dodržování zákazu nelegální práce a nelegálního zaměstnávání.
klíčová slova: BOZP - zaměstnávání nelegální - práce nelegální - kontroly - akce kontrolní - inspekce práce - Slovensko - 2016

GAJDOŠÍK, VILIAM: Riadenie rizík v rámci Safety & Security - integrovaná bezpečnosť v malých a stredných podnikoch
anotace: Článek reaguje na skutečnost, že plnění povinností v oblasti BOZP ze strany zaměstnavatelů malých a středních podniků na Slovensku není dostatečné. Upozorňuje na potřebu systémového řízení bezpečnosti, resp. BOZP, a poskytuje zaměstnavatelům návod, jak za pomoci postupných systémových kroků k systémovému řízení BOZP dospět.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví - řízení bezpečnosti - řízení rizik - řízení systémové - bezpečnost integrovaná - podniky malé - podniky střední - Slovensko

KORDOŠOVÁ, MIROSLAVA: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a aspekty zelenej ekonomiky. 7. časť
anotace: Další díl věnovaný BOZP a čištění odpadních vod je pokračováním pátého a šestého dílu seriálu, otištěných v časopise Bezpečná práca č. 4/2016 a 5/2016, a zároveň uzavírá celou sérii věnovanou BOZP v sektoru zelené ekonomiky. Věnuje se povinnostem zaměstnanců a zaměstnavatelů při práci v zařízeních čištění odpadů a poskytuje zaměstnavatelům doporučení na zlepšení pracovních podmínek a pro předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání při čištění odpadních vod.
klíčová slova: BOZP - místa pracovní zelená - ekonomika zelená - technologie - rizika nová - green jobs - green technologies - vody odpadní - čištění - čistírny odpadních vod - prostředí pracovní - zaměstnanci - zaměstnavatelé - povinnosti - doporučení - opatření - vzory

Bezpečnost a hygiena práce - č. 3 (2017)


VALA, JIŘÍ: Předcházení zdravotním rizikům u pracovníků úklidu
anotace: Pracovníci úklidu jsou vystaveni nebezpečím a rizikům, která mohou poškodit jejich zdraví. V mnoha případech je možné díky jednoduchým a nenákladným opatřením rizika eliminovat nebo minimalizovat. Vedle obecných nebezpečí a rizik pro pracovníky úklidu jsou uváděna rizika spojená s používáním chemických látek a směsí a rizika spojená s pracovním zařízením a nářadím. Hodnocení rizik vůči jmenovaným skupinám rizik je doplněno o minimální opatření k ochraně zdraví při práci. Uváděny jsou i některé příklady z praxe.
klíčová slova: pracovníci - úklid - ochrana zdraví - identifikace rizik - hodnocení rizik - eliminace rizik - minimalizace rizik - opatření bezpečnostní - opatření ochranná

SENČÍK, JOSEF - NECHVÁTAL, MAREK: Stárnoucí pracovníci
anotace: Stať se věnuje problematice trendu stárnutí pracovní síly, tlakům společnosti i snahám zaměstnavatelů reagovat na tuto skutečnost investováním do těchto zaměstnanců a organizačními opatřeními reagujícími na jejich odlišné potřeby a preferujícími individualitu. Pozornost autorů se soustředí na otázky výkonu starších pracovníků, na vliv faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek a především na doporučení, co může zaměstnavatel udělat ke zvýšení péče o starší pracovníky.
klíčová slova: pracovníci starší - věk - stárnutí - práce - výkon - faktory pracovní - péče o pracovníky - péče o zaměstnance - doporučení

SKŘEHOT, PETR A.: Organizační faktor v prevenci rizik na pracovištích
anotace: Autor článku kriticky hodnotí organizační opatření, která mají být ze strany zaměstnavatele prováděna v souvislosti s prevencí rizik a zajišťováním BOZP na pracovištích. Na příkladu konkrétního pracovního úrazu provádí analýzu jeho příčin, ze které vyplývá, že firma, kde k úrazu došlo, věnovala BOZP okrajovou pozornost, a že řada nedostatků vyplynula z nevhodně rozdělených kompetencí a odpovědnosti ve vztahu k zajišťování chodu firmy. Selhání organizačního faktoru, která jsou odborníky označována za organizační chyby, dokumentuje i na dalších událostech (letecký provoz, program kosmických letů, jaderná energetika). V závěru generuje přehled nejčastějších organizačních chyb a rovněž jejich nejčastější projevy.
klíčová slova: BOZP - prevence rizik - chyby organizační - opatření organizační - faktory organizační - selhání - nedostatky - systémy managementu - systémy řízení - řízení bezpečnosti - řízení rizik

Karta BOZP pro profesi: Operátor poštovního provozu
anotace: Karta BOZP uvádí výčet pracovních činností pracovníků pošty na různých pracovních pozicích, kteří se podílejí na zajišťování rozmanitých služeb, a to ve vnitřních prostorách i ve venkovním prostředí. V kartě jsou dále uváděny kvalifikační požadavky na tyto pracovníky, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory spojené s prací operátorů poštovního provozu, seznam nebezpečí, doporučený rozsah OOPP a pokyny pro bezpečnou práci.
klíčová slova: bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje preventivní - karta BOZP - pracovníci - operátoři - pošty - služby poštovní

ULMANOVÁ, JIŘINA - MĚRKOVÁ, VERONIKA: Znalostní systém prevence rizik v BOZP
anotace: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., představuje nový online zdroj z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s názvem "Znalostní systém prevence rizik v BOZP". Článek seznamuje čtenáře s obsahovou strukturou znalostního systému, představuje cílové skupiny a popisuje možnosti jeho využití odborníky z oblasti BOZP.
klíčová slova: systémy znalostní - zdroje informační - online - znalosti odborné - BOZP - prevence rizik

STÁDNÍK, JAROSLAV - KIELER, PETR: Rozsah odpovědnosti zhotovitele za BOZP
anotace: Článek renomovaných právníků se zaměřuje na recentní posudek Nejvyššího správního soudu v oblasti BOZP, který se zabýval porušením právních předpisů ze strany zhotovitele při montážních pracích. Vinou organizačních chyb nebyla správně řešena odpovědnost zhotovitele za BOZP a nebyla odpovídajícím způsobem zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výšce. Porušení právních předpisů vedlo ve svém důsledku k pracovnímu úrazu.
klíčová slova: spory soudní - rozsudky soudní - judikáty - zhotovitelé staveb - stavebnictví - odpovědnost - BOZP - porušení předpisů - právo pracovní

KOLÍNSKÁ, IVANA: Přehled nových technických norem - únor a březen 2017
anotace: Informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP.
klíčová slova: normy technické - normy bezpečnostní - bezpečnost - BOZP

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 1 (2017)


PODGÓRSKI, DANIEL: Towards a conceptual framework of OSH risk management in smart working environments based on smart PPE, ambient intelligence and the Internet of Things technologies / Směrem ke koncepčnímu rámci řízení rizik v oblasti BOZP v inteligentním pracovním prostředí založeném na chytrých OOP, ambientní inteligenci a technologiích Internetu věcí
anotace: Nedávný vývoj v oblastech umělé a ambientní inteligence (AMI), internet věcí, kyberfyzikálních systémů (CPS), všudypřítomné výpočetní techniky atd., vedl k četným pokusům uplatnit ICT řešení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). V článku uvedený přehled literatury odhaluje celou řadu příkladů inteligentních materiálů, inteligentní osobních ochranných pomůcek a dalších aplikací AMI, které byly vyvinuty s cílem zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Vzhledem k tomu, že použití těchto řešení upravuje pracovní metody, zvyšuje složitost výrobních procesů a představuje vysokou dynamiku práce, vyžaduje takto vytvořený inteligentní pracovní prostředí nový koncepční rámec pro dynamické řízení BOZP. Navrhovaný rámec je založen na novém paradigmatu řízení rizik BOZP skládající se z hodnocení rizik v reálném čase a schopnosti sledovat míru rizika každého zaměstnance individuálně.
klíčová slova: inteligence umělá - technologie informační - technologie komunikační - internet - prostředí pracovní - řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - OOPP - hodnocení rizik - řízení rizik - změny

DAGENAIS, CHRISTIAN: Improving the health and safety of 911 emergency call centre agents: an evaluability assessment of a knowledge transfer strategy / Zlepšování zdraví a bezpečnost zaměstnanců centra tísňového volání linky 911: posouzení strategie znalostního transferu
anotace: Strategie přenosu znalostí byla realizována výzkumným ústavem IRSST (se sídlem v Québecu) s cílem zlepšit prevenci psychologických a muskuloskeletálních problémů mezi pracovníky centra tísňového volání linky 911. Posouzení vyhodnotitelnosti bylo provedeno v každém aspektu postupu transferu znalostí a bylo hodnoceno, zda má tato strategie potenciál být hodnocena z hlediska vlivu na cílovou populaci. Článek také uvádí přehled literatury o transferu znalostí a jeho vlivu na bezpečnost a ochranu zdraví.
klíčová slova: znalosti - sdílení - BOZP - volání tísňová - prevence rizik

PANUWATWANICH, KRIENGSAK - AL-HAADIR, SAEED - STEWART, RODNEY A.: Influence of safety motivation and climate on safety behaviour and outcomes: evidence from the Saudi Arabian construction industry / Vliv bezpečnostní motivace a klimatu na bezpečné chování a výsledky: důkazy ze saúdskoarabského stavebnictví
anotace: V průběhu posledních tří desetiletí se bezpečnostní literatura zaměřuje na bezpečnostní klima a jeho roli při předvídání úrazů a nehod. Nicméně výsledky výzkumu, pokud jde o vztahy mezi bezpečnostním klimatem a dalšími klíčovými výsledky jsou poněkud rozporuplné. Literatura uvádí, že zkoumání role bezpečnostní motivace může pomoci poskytovat lepší vysvětlení těchto vztahů. Výzkum, prezentovaný v tomto článku, si klade za cíl empiricky analyzovat vztahy mezi bezpečnostní motivací, bezpečnostním klimatem, bezpečným chováním a dalšími bezpečnostními výsledky v rámci saúdskoarabského stavebnictví.
klíčová slova: stavebnictví - klima bezpečnostní - motivace - chování bezpečné - Saudská Arábie

JEONG, BYUNG YONG: Occupational deaths and injuries by the types of street cleaning process / Úmrtí a pracovní úrazy podle typu procesu čištění a úklidu ulic
anotace: Tato studie si klade za cíl získat celkový přehled o pracovních úrazech podle typu procesu čištění ulic. Bylo analyzováno 354 zraněných osob, a to z hlediska velikosti podniku a údajů o zraněních a nehodách. Výsledky ukazují, že čištění vozovky bylo nejčastějším typem procesu čištění při úrazech, dále pak čištění chodníku, úrazy při příchodu či návratu z práce a při zvedání/nošení.
klíčová slova: čištění - ulice - služby veřejné - úrazy pracovní - prevence nehod - prevence úrazů

BRANDL, CHRISTOPHER - MERTENS, ALEXANDER - SCHLICK, CHRISTOPHER M.: Ergonomic analysis of working postures using OWAS in semi-trailer assembly, applying an individual sampling strategy / Ergonomická analýza pracovních poloh pomocí systému OWAS s použitím individuální strategie vzorkování
anotace: Autoři provedli komplexní ergonomickou analýzu pracovních poloh pomocí systému OWAS (Ovako working posture analysing system) s individuální strategie vzorkování. Posturální zátěž byla hodnocena u 63 pracovníků vykonávajících reprezentativní soubor devíti pracovních úkolů (více jak 20 000 pozorování pracovních pozic a poloh).
klíčová slova: polohy pracovní - pozice pracovní - postoje - zátěž fyziologická - analýzy ergonomické - ergonomie

TSAI, KASUMI - LEE, TZU-YIN - CHUNG, MIN-HUEY: Insomnia in female nurses: a nationwide retrospective study / Nespavost u zdravotních sester: celostátní retrospektivní studie
anotace: Tato studie zkoumala výskyt nespavosti u žen ošetřovatelek a porovnávala výskyt se zaměstnankyněmi v jiných lékařských a nelékařských pozicích. Tato retrospektivní studie analyzovala data o nespavosti u zdravotních sester s využitím údajů od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2008.
klíčová slova: sestry zdravotní - ošetřovatelé - ženy - zdravotnictví - nespavost - spánek

MM Průmyslové spektrum - č. 3 (2017)


Budoucnost patří spolupráci člověka s robotem
anotace: Automatizaci si lze z dnešní výroby jen stěží odmyslet. V mnoha případech jsou její jednotlivé stupně zaváděny plynule. Průmyslové roboty postupně přebírají různé nové úkoly a spolupracují stále těsněji s člověkem. Spolupráce člověk–robot (Human-Robot-Collaboration – HRC) se tak stává nedílnou součástí automatizace.
klíčová slova: automatizace - roboti - systém člověk-stroj

Pracovní lékařství - č. 4 (2016)


SACHOVÁ, P. - MRÁZKOVÁ, E. - KOLLÁROVÁ, H.: Does working in education affect teachers´auditory treshold? / Ovlivňuje práce ve školství sluchový práh pedagogů?
anotace: Studie provedená mezi učiteli ostravsko-porubských mateřských a základních škol se zaměřila na potvrzení či vyvrácení hypotézy, že hluk vyprodukovaný ve školním prostředí může mít negativní vliv na sluch pedagogických pracovníků. Článek seznamuje s dosaženými výsledky.
klíčová slova: učitelé - hluk - sluch - práh sluchový - poškození zdraví - prostředí - školství - školy - šetření - studie

HRYCIOW, M.: Diagnóza: sanitář
anotace: K úspěšnému výkonu některých profesí jsou vedle odborné a zdravotní způsobilosti nezbytné psychické a morální předpoklady. Týká se to i profesí ve zdravotnictví. Tato odborná stať prezentuje výsledky zkoumání pracovních podmínek a případných překážek při zvládání úkolů sanitářů. Porovnává také vzorek mediků, kteří během studia vypomáhají formou brigád na částečný úvazek jako sanitáři, se vzorkem sanitářů zaměstnaných na plný pracovní úvazek. Studie samotná se zaměřila na porovnávání výsledků zaměřených na psychomotorické tempo sledovaných respondentů a na koncentraci pozornosti.
klíčová slova: medici - sanitáři - zdravotníci - zdravotnictví - způsobilost zdravotní - zátěž psychická - tempo pracovní - úvazky pracovní - pozornost - metody psychodiagnostické - šetření

KUNDRATOVÁ, J. - NAKLÁDALOVÁ, M.: Klíšťová encefalitida jako nemoc z povolání - kazuistika
anotace: Klíšťová encefalitida je závažným onemocněním nervové soustavy. Jako nemoc z povolání je uznávána v jednotkách případů ročně, protože jde o účinně preventabilní onemocnění, tj. onemocnění, kterému lze předcházet využitím všech známých preventivních prostředků, vč. očkování.
klíčová slova: encefalitida klíšťová - nemoci nervové - nemoci z povolání - prevence nemocí - opatření preventivní - opatření zdravotní - očkování - kazuistika

Process Safety Progress - č. 1 (2017)


PANO, DEBORAH - BAULCH, CHRISTINA: Smartphone use in process safet / Použití chytrých telefonů v procesní bezpečnosti
anotace: Každý vývoj v technologiích přináší možnost vybudovat bezpečnější budoucnost, v procesní bezpečnosti i mimo ni. V době chytrých telefonů přichází tato možnost v podobě bezpečnostních aplikací, vzdělávání a komunikace prostřednictvím sociálních médií. Vzhledem k tomu, většina těch pracovní síly disponuje chytrými telefony, mohou tato zařízení působit jako cenné nástroje pro inženýry a jako možné médium pro zasílání upozornění a oznámení.
klíčová slova: telefony chytré - telefony mobilní - aplikace - technologie mobilní - využití - vzdělávání - informovanost - inženýři - technici bezpečnostní

MOSEMAN, JAMES: Process safety: a wicked problem? / Procesní bezpečnost: zlý problém?
anotace: Článek zkoumá a diskutuje povahu provozních havárií a je diskutována relevantní definice sociálního fenoménu Horsta Rittel "zlé problémy" (wicked problems). Stávající modely nehod jsou posuzovány z hlediska začlenění do sociálních hnacích sil. Autor navrhuje způsob (nové zpracování pro procesní bezpečnost a morfologickou analýzu), které dokáže odhalit nepovšimnuté hnací síly.
klíčová slova: bezpečnost procesní - analýzy - přístupy

CHASTAIN, JERRY WAYNE: Beyond HAZOP and LOPA: four different company approaches / Kromě analýz HAZOP a LOPA: čtyři různé přístupy firem
anotace: U operací a procesů, kdy používání norem, předpisů a/nebo všeobecně uznávaných a přijímaných příkladů správné praxe nemusí být dostatečné k řešení prevence rizik konkrétního podniku, existuje několik dalších možností. Článek představuje i další metody, které lze využít pro komplexní posouzení rizik pro konkrétní podnik (např. analýzy FTA - Fault Tree Analysis, QRA - Quantitative Risk Assessment, Event Tree, Failure Mode, and Effects Analysis and Human Reliability Analysis). Oproti analýzám HAZOP, LOPA a What-If (přímočaré a relativně snadno proveditelné analýzy) jsou to metody časově náročnější, dražší a vyžadují vyšší úroveň odborných znalostí. Tento článek prezentuje přístupy k analýze rizik čtyř firem BASF, Celanese, The Dow Chemical Company a Eastman Chemical Company. Každá společnost používala kritéria k určení, kdy jít nad rámec analýz HAZOP, What-If a LOPA a prezentovala příklady, kdy byly použity více pokročilé techniky. Smyslem tohoto článku je poskytnout čtenářům reálné příkladů, které demonstrují odpovídající uplatnění správného nástroje a ilustrují, jaká kritéria mohou být použita k tomu, aby byla činěna informovaná rozhodnutí o výběru vhodné metodiky PHA.
klíčová slova: analýzy rizik - hodnocení rizik - metody - bezpečnost procesní - použití - příklady

BAYBUTT, PAUL: Simultaneous Operation (SIMOP) Review: an important hazard analysis tool / Zkoumání nástroje SIMOP (Simultaneous Operation, současný provoz): významný nástroj pro analýzu rizik
anotace: Souběžné operace (SIMOPs) se vyskytují během procesu zařízení, když dojde ke dvěma nebo více činnostem ve stejném čase a místě. Mohou pak zahrnovat rizika, která nejsou zjištěna, pokud je je každá činnost zvažována sama o sobě. Prověrka SIMOP identifikuje možné interakce mezi činnostmi, které by mohly nepříznivě ovlivnit lidi, majetek nebo životní prostředí. SIMOP hodnocení jsou důležitým doplňkem k výkonu analýzy rizik procesní bezpečnosti. Řada významných průmyslových havárií se týkala právě souběžných operací a některé příklady jsou zde uvedeny. Autor uvádí postup pro provádění přezkoumání SIMOP a konkrétní příklady.
klíčová slova: operace souběžné - činnosti - analýzy rizik - procesy - bezpečnost procesní

ABDUL AZIZ, HANIDA - MOHD SHARIFF, AZMI - RUSLI, RISZA: Interrelations between process safety management elements / Vzájemné vztahy mezi prvky řízení procesní bezpečnosti
anotace: Norma OSHA PSM (Process Safety Management, PSM) stanovuje 14 prvků, které definují principy řízení pro kontrolu rizik procesů a ochranu pracoviště. Jedním z klíčových faktorů úspěchu implementace řízení procesní bezpečnosti je, že každý prvek je dodáván jako složka v integrovaném programu PSM. Ačkoli byly zavedeny různé druhy integrovaných systémů řízení bezpečnosti, přímá systémová integrace mezi prvky PSM nebyla kvůli vágní koncepci vzájemných vztahů mezi jednotlivými prvky zkoumána. To také brzdí úsilí při návrhu a vývoji integrovaného systému řízení. V této studii byl analyzován vzájemný vztah kritických prvků PSM, a to na základě cílů a informací funkčních prvků uvedených v normě OSHA PSM. Z provedené analýzy vyplynulo, že všechny kritické prvky jsou vzájemně propojeny alespoň s dalšími sedmi prvky. Vyvinutá matice PSM systematicky ukázala vzájemný vztah kritických prvků PSM, které jsou užitečné pro vývoj integrovaného systému PSM.
klíčová slova: bezpečnost procesní - řízení bezpečnosti - management bezpečnosti práce - normy - postupy - vztahy

XIAOLIANG, ZHANG: Risk assessment on chemical plants by the method of safety checklist analysi /. Hodnocení rizika v chemických provozech metodou analýzy pomocí kontrolního seznamu (Safety Checklist Analysis, SCA)
anotace: V článku bylo zkoumáno a hodnoceno 46 čínských chemických továren (v Safety Department of Shanghai Institute of Technology). Metodou analýzy pomocí kontrolního seznamu bylo vyhodnoceno řízení bezpečnost a technologické schopnosti a úroveň z pohledu speciálního bezpečnostního inženýra. Posouzení SCA představuje kvantitativně a jasně viditelná i neviditelná nebezpečí v továrnách. Výsledky ukazují, že většina podniků neměla plně implementovaný buď systém řízení bezpečnosti, nebo spolehlivé bezpečnostní technologické předpisy.
klíčová slova: hodnocení rizik - průmysl chemický - továrny - checklisty - seznamy kontrolní - analýzy rizik - řízení bezpečnosti

RUSSELL VASTVEIT, KIRSTI: Learning from incidents at a Norwegian and a Polish refinery / Poučení z nehod v norské a polské rafinerii
anotace: Od dnešních společností se očekává, že se poučí z incidentů v podobě nehod a skoronehod, aby zlepšily bezpečnost na svých zařízeních. V tomto článku se autoři zaměřili na to, jak se dvě rafinerie, v Polsku a Norsku, poučily z incidentů. Zabývali se povahou jejich klasifikačních systémů, jak si vybraly případy pro obzvláště důkladné analýzy nebo vyšetřování, metodami pro analýzu méně závažných a závažných incidentů, dále povahou navazujících činnosti v rafinériích, učením se mezi smluvními partnery, kteří provádějí údržbu atd.
klíčová slova: řízení bezpečnosti - rafinérie - havárie - vyšetřování - příklady - učení se

Professional Safety - č. 3 (2017)


RAMSAY, JIM - HARTZ, WAYNE: Model curriculum for OSH: key to becoming a professio / Model vzdělávacího programu pro BOZP: klíč k tomu stát se profesí
anotace: Některé profese zrají z povolání do zavedených profesí. Několik dobře přijímaných charakteristik vymezuje povolání, včetně standardů vzdělávání a profesního uzavření. Tento článek popisuje, jak byl vytvořen model učebního plánu, a z toho pak byla pak vyvinuta nová sada standardů pro disciplínu BOZP. Autoři také vysvětlují, že by měl být vytvořen podrobný plán pro profesionalizaci BOZP, která zahrnuje i pracovní uzavření.
klíčová slova: profese - povolání - BOZP - vzdělávání - studium - programy vzdělávací - standardy

MAHONEY, DANIEL P. - MAHONEY, BRIAN D. - SPEAR, JEROME: Lawn tractor noise reduction: results of a noise dosimetry study / Snižování hluku u zahradních traktorů: výsledky dozimetrické studie hluku
anotace: Expozice hluku při práci příměstských zahradních traktorů se pohybuje v rozmezí od 86,5 do 96,4 dBA. Výrobci mohou implementovat schůdné technické ovládací prvky na snížení hladiny hluku a výrobci a Americká komise pro bezpečnost spotřebního zboží může zlepšit svou komunikaci o rizicích spojených s hlukem zahradních traktorů. Dokud jsou prováděny technické kontroly, měli by uživatelé nosit ochranný prostředek ochrany sluchu při sekání.
klíčová slova: traktory - zahrady - hluk - ochrana proti hluku - snižování hluku - normy - dozimetrie

BETHANCOURT, JEREMY: Fall protection: overcoming misconceptions in residential construction / Ochrana proti pádu: překonávání mylných koncepcí při bytové výstavbě
anotace: Mnozí v rezidenčním a lehkém užitkovém stavebnictví považují ochranu proti pádu za nemožnou, nepraktickou a příliš zatěžující. Díky experimentům s vybavením a postupy, které splňují normy ANSI a OSHA, bylo prokázáno, že ochrana proti pádu je proveditelná i v případě nižších staveb. Tento článek nabízí vodítko zaměstnavatelům pro určení strategie ochrany před pádem, která ochrání pracovníky před zraněním.
klíčová slova: pády z výšky - ochrana proti pádu - stavebnictví - strategie bezpečnosti práce

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 2 (2017)


IVANDIC, IVANA: A systematic review of brief mental health and well-being interventions in organizational settings / Systematický přehled krátkých intervencí zaměřených na duševní zdraví a pohodu v organizačních uspořádáních
anotace: Cílem tohoto systematického přehledu bylo poskytnout přehled o důkazech účinnosti krátkých intervencí zaměřených na duševní zdraví a pohodu v organizačních uspořádáních a porovnat jejich účinky s odpovídajícími intervencemi, které mají delší trvání. Z přehledu vyplývá potřeba vysoce kvalitních studií hodnotících tento typ intervencí. Budoucí studie by měly používat metodicky přísné koncepce a zlepšené vykazování metod a výsledků poskytující přesvědčivé důkazy o účinnosti a udržitelnosti intervencí.
klíčová slova: intervence - pracoviště - zdraví duševní - pohoda pracovní - ochrana zdraví - organizace - prevence

SCHILLER, HELENA: The impact of reduced worktime on sleep and perceived stress: a group randomized intervention study using diary data / Dopad zkrácení pracovní doby na spánek a vnímanou zátěže: skupinová randomizovaná intervenční studie s použitím dat z deníků
anotace: Dostatek času na zotavení v rámci pracovních dnů může způsobovat únavu a poruchy spánku. Tato studie hodnotila vliv intervence, která redukovala týdenní pracovní dobu o 25%, na spánek, ospalost a vnímaný stresu pro zaměstnance ve veřejném sektoru.
klíčová slova: pohlaví - sektor veřejný - spánek - ospalost - doba pracovní - stres

THERMING JORGENSEN, JEANETTE: Shift work and overall and cause-specific mortality in the Danish nurse cohort / Práce na směny a celková a specificky-způsobená úmrtnost v dánském kohortě zdravotních sester
anotace: V současnosti nejsou konzistentní důkazy o vlivu směnného provozu (práce na směny) na všeobecnou a specificky způsobenou úmrtnost. Tato studie si klade za cíl zjistit, zda je práce na směny spojena se zvýšenou úmrtností. Studie byla realizována u dánských zdravotních sester. Z výsledků vyplynulo, že ženy, které pracují v noci nebo mají večerní směny, se zvýšily zdravotní problémy typu kardiovaskulárních onemocnění, diabetu a Alzheimerovy choroby a úmrtnosti v důsledku demence.
klíčová slova: ženy - sestry zdravotní - práce na směny - směny pracovní - práce v noci - problémy zdravotní - rizika zdravotní - úmrtnost - příčiny

HULSEGGE, GERBEN: Shift workers have similar leisure-time physical activity levels as day workers but are more sedentary at work / Pracovníci na směny mají podobnou úroveň volnočasové fyzické aktivity jako denní pracovníci, ale více v práci sedí
anotace: Existuje předpoklad, že fyzická nečinnost je jedním ze základních faktorů pro spojení mezi prací na směny a nepříznivými zdravotními důsledky. Autoři srovnávali volnočasovou fyzickou aktivitu s fyzickou aktivitou při práci a sedavý způsob života mezi pracovníky, pracujícími na směny a pracovníky, kteří na směny nepracují.

PALMER, KEITH T.: Sleep disturbance and the older worker: findings from the Health and Employment after Fifty study / Poruchy spánku a starší pracovník: poznatky ze studie o zdraví a zaměstnanosti pracovníků 50+
anotace: Cílem této studie bylo charakterizovat popisnou epidemiologii nespavosti ve středním věku a prozkoumat relativní důležitost různých profesních rizikových faktorů pro nespavost u starších pracovníků. Článek seznamuje s dosaženými výsledky.
klíčová slova: pracovníci starší - nespavost - spánek - zdraví - rizika psychosociální

SABBATH, ERIKA L.: Obscured by administrative data?: racial disparities in occupational injur / Zakryto administrativními daty?: rasové rozdíly v pracovních úrazech
anotace: Problém nedostatečného hlášení pracovních úrazů je dobře zdokumentován, ale vzorce nenahlašování se mohou lišit podle charakteristiky pracovníka, zakrývající rozdíly. Autoři testovali pro rasové a etnické rozdíly ve struktuře vykazování zranění porovnáním zranění hlášených prostřednictvím výzkumného šetření a administrativní databáze zranění ve stejné skupině zdravotnických pracovníků v USA.
klíčová slova: zdravotníci - úrazy pracovní - hlášení úrazů - data - nerovnosti - menšiny - ochrana zdraví

MATTEIS, SARA DE: Occupational self-coding and automatic recording (OSCAR): a novel web-based tool to collect and code lifetime job histories in large population-based studies / Pracovní sebekódování a automatické nahrávání (OSCAR): nový webový nástroj pro sběr a kódování celoživotní historie zaměstnání ve velkých populačních studiích
anotace: Standardní přístup k posuzování profesních expozic je řešen pomocí ručního sběru a kódování pracovních historií. Tato metoda je časově náročná a nákladná a potenciálně neumožňuje provádět vysoce kvalitní analýzy o profesních expozicích ve velkých populačních studiích. Cílem autorů bylo vyvinout nový a efektivní internetový nástroj pro shromažďování a kódování celoživotní historie zaměstnání ve Velké Británii.
klíčová slova: data - sběr dat - kódování - zaměstnání - expozice pracovníků - klasifikace - aplikace

Sondy revue - č. 2 (2017)


KAŠPAROVÁ, JANA: Tripartita
anotace: V polovině ledna 2017 proběhlo společné jednání vlády, odborů a zaměstnavatelů. Vedle dalších otázek se jednání tripartity věnovalo stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a především problematickému hlášení pracovních úrazů a zkreslování jejich skutečného počtu, ať už se staly zaměstnancům nebo OSVČ.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - úrazy pracovní - hlášení úrazů - odbory - zaměstnavatelé - povinnosti
povinnosti

DANDOVÁ, EVA: Co je a co není pracovní doba při pracovní cestě
anotace: Právnický výklad toho, co je pracovní dobou a co přesčasem v souvislosti s pracovními cestami na základě dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ať už v podobě slovního ujednání, souhlasu zaměstnance s vysláním nebo mlčky projeveným nástuperm na pracovní cestu.
klíčová slova: cesty pracovní - dohody - příkazy pracovní - doba pracovní - pokyny pracovní

Sondy revue - č. 3 (2017)

Co řekli politici o novelizaci zákoníku práce
anotace: K otázce podpory pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu novely zákoníku práce, pokud jde m.j. o právo odborů dočasně zastavit práci v případě ohrožení zdraví a života zaměstnanců, se vyjádřili někteří poslanci Parlamentu České republiky.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - závady - odbory - oprávnění - opatření bezpečnostní - opatření preventivní

KAŠPAROVÁ, JANA: Novela zákoníku práce už prošla prvním testem v sociálním a hospodářském výboru parlamentu
anotace: Popis pozměňovacích návrhů se vztahem k projednávané novele zákoníku práce a reakce odborů na výsledky projednávání v hospodářském výboru v únoru t.r.
klíčová slova: zákoník práce - novely - legislativa - dovolená - opatření bezpečnostní - opatření preventivní - pojištění odpovědnosti zaměstnavatele - odškodňování - práce doma - práce z domova - odbory - 2017

DANDOVÁ, EVA: Nemoci z povolání
anotace: Definice pojmu "nemoc z povolání" a všechny skutečnosti, které s tímto tématem souvisejí.
klíčová slova: nemoci z povolání - předpisy pracovní - postupy lékařské - posudky lékařské - zaměstnavatelé - postupy - povinnosti

Výzva českým europoslancům: Podpořte ochranu zaměstnanců před karcinogenními látkami
anotace: Evropské odbory znovu připomínají, že kroky Evropské komise k ochraně zaměstnanců před látkami způsobujícími rakovinu jsou nedostatečné. Příspěvek je apelem na české europoslance, aby se více zasadili o ochranu zaměstnanců před karcinogeny. Odbory požadují stanovení vymahatelných limitů expozice pro 50 nejtoxičtějších chemických látek, vyskytujících se v pracovním prostředí.
klíčová slova: látky chemické - látky karcinogenní - karcinogeny - mutageny - Evropská komise - odbory evropské - expozice pracovníků - limity - ochrana zdraví - ochrana před chemikáliemi

Zaměstnavatelé pomáhají k zdravější populaci
anotace: Zaměstnavatelé v ČR stále více myslí na zdravé, výkonné a navíc spokojené zaměstnance. Formou očkování, nefinančních benefitů v podobě zaměstnaneckých poukázek, motivačních prostředků a rozmanitých programů usilují o posilování imunity a o udržování fyzického i duševního zdraví svých zaměstnanců.
klíčová slova: zaměstnavatelé - benefity zaměstnanecké - zdraví - podpora zdraví - prevence nemocí

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail