Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2017/02

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

112 - č. 2 (2017) 
BauPortal - č. 1 (2017) 
Bezpečnost a hygiena práce - č. 1 (2017)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2017)
Die BG - č. 2 (2017)
Chemagazín - č. 1 (2017)
Chemické listy - č. 2 (2017)
Journal of Safety Research - č. 60 (2017)
Le travail humain - č. 4 (2016)
Professional Safety - č. 1 (2017)
Professional Safety - č. 12 (2016)
Professional Safety - č. 2 (2017)
Sicher ist Sicher - č. 1 (2017)
Zpravodaj SÚIP - č. 1 (2017)
 


112 - č. 2 (2017) 

SCHÖN, DAVID: Zpráva o kontrole podle vzoru
anotace: Informace upozorňuje na nesprávnou praxi, kdy písemná zpráva revizního technika o revizi spalinové cesty neodpovídá vzorům uvedeným ve vyhlášce č. 34/2016 b., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. 
klíčová slova: cesty spalinové - čištění - kontroly - revize - vyhlášky - požární ochrana 

SKALSKÁ, KVĚTOSLAVA: Novela zákona o požární ochraně, kterou přinesl zákon č. 229/2016 Sb..
anotace: Článek seznamuje s nejdůležitějšími ustanoveními novely zákona o požární ochraně, která budou účinná od 1. srpna 2017. 
klíčová slova: požární ochrana - zákony - novely 

NĚMEC, TOMÁŠ - KARDA, LADISLAV: Zhodnocení bezpečnosti přepravy nebezpečných věcí po silnici
anotace: Za pomoci dotazníkového šetření byly zjišťovány údaje o porušování předpisů týkajících se přepravy nebezpečných věcí po silnicích a zároveň o porušování konkrétních ustanovení dohody ADR. Článek seznamuje s výsledky průzkumu, který se týkal silniční přepravy nebezpečných věcí na území ČR. 
klíčová slova: doprava silniční - přeprava silniční - věci nebezpečné - látky nebezpečné - bezpečnost přepravy - průzkumy 

 

BauPortal - č. 1 (2017) 

JOHANNSEN, STEFAN: Baustellen müssen staubärmer werden / Staveniště musejí být bezprašná
anotace: Minimalizace prašnosti na staveništích je úkolem stavařů i dodávajících podniků. Vysoce prašné jsou práce malířů, štukatérů, kameníků, dále demolice, trhací práce, sádrokartonáž apod. Článek přináší údaje o opatřeních ke snížení prašnosti.
klíčová slova: stavebnictví - staveniště - prašnost - opatření 

DEUTSCHE DOKA SCHALUNGSTECHNIK: Rückbau von Hochhäusern / Demolice mrakodrapů
anotace: Některé mrakodrapy ve světových metropolích dosloužily a musejí udělat místo nové výstavbě nebo alespoň získat novou fasádu. Toto se provádí pomocí nezávislého posuvného bednění. Článek uvádí příklady ze staveb Charité v Berlíně, Nine Elms Tower v Londýně a Herzheim Bürogebäude v Leverkusenu.
klíčová slova: stavby výškové - demolice - fasády 

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 1 (2017) 

KLOUDA, KAREL - FRIŠHANSOVÁ, LENKA - SENČÍK, JOSEF: Nanočástice, nanotechnologie a nanoprodukty a jejich vazba na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
anotace: Článek upozorňuje na potenciální rizika nanomateriálů pro zdraví a nebezpečí pro životní prostředí, fyzikálně-chemické nebezpečí nebo záměrné zneužití. Vedle základních informací o nanomateriálech uvádí příklady dílčích výsledků měření aerosolových nanočástic v běžných situacích a semi-systematického měření v klasických prašných provozech. Navržen je zde postup či opatření při a po semi-systematickém měření nanočástic v technologickém provozu. 
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - nanobezpečnost - nanočástice - nanotechnologie - nanoprodukty - rizika fyzikálně-chemická - nebezpečnost - postupy doporučené - opatření preventivní - provozy výrobní 

VALA, JIŘÍ: Pilíře bezpečnosti ve stavebnictví a ostatních odvětvích
anotace: Přehledné přiblížení principů, na nichž je založena současná bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve vyspělých státech světa. BOZP na všech typech pracovišť se s využitím proaktivního přístupu řešení otázek bezpečnosti na pracovištích opírá o 7 pilířů (prvků), přičemž klíčovými nástroji zůstávají správná identifikace nebezpečí, včasná prevence a adekvátní řízení rizik. V článku je věnována pozornost všem pilířům bezpečnosti, některé z nich se zaměřují na prostředí stavenišť a oblast stavebnictví. 
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - prvky bezpečnostní - principy - pracoviště - staveniště - stavebnictví - programy bezpečnosti - programy bezpečnosti práce 

Karta BOZP pro profesi: Řidič motorových vozíků
anotace: Karta BOZP pro vzorkaře vod a kalů uvádí pracovní činnosti těchto osob, kvalifikační požadavky na tyto osoby, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory obsluhy a řízení motorových vozíků, seznam nebezpečí, doporučený rozsah OOPP a pokyny pro zajištění bezpečnosti práce. 
klíčová slova: bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje preventivní - karta BOZP - pracovníci - řidiči - řízení motorových vozíků - vozíky motorové 

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Bezpečnost balících strojů pro předem zhotovené tuhé obaly
anotace: Autor v úvodu identifikuje skupinu strojů s označením "balící stroje pro předem zhotovené tuhé obaly", věnuje se obecným nebezpečím pro určitý stroj uvedené skupiny a specifickým nebezpečím pro určitý typ stroje. Pozornost je dále věnována průvodní dokumentaci a jejímu obsahu a návodům k používání. 
klíčová slova: stroje balicí - bezpečnost provozní - bezpečnost technická - nebezpečí - dokumentace průvodní - dokumentace technická - instrukce - návody 

DOSTÁL, FILIP: Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně - 1. část
anotace: První část článku o povinnostech ukládaných zákonem o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů) právnickým a podnikajícím fyzickým osobám specifikuje povinnosti jim v uložené v § 5, odst. 1, písmeno a/. Další povinnosti uváděných osob budou předmětem pokračování tohoto článku v některém z dalších čísel časopisu BHP. 
klíčová slova: požární ochrana - zákony - osoby právnické - osoby fyzické - osoby samostatně výdělečně činné - povinnosti 

KOLÍNSKÁ, IVANA: Přehled nových technických norem - prosinec 2016 a leden 2017
anotace: Informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP. 
klíčová slova: normy technické - normy bezpečnostní - bezpečnost - BOZP 

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2017) 

CÁB, STANISLAV: Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech. Skladování hořlavých kapalin
anotace: Volné pokračování seriálu na téma nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech se zaměřuje na skladování hořlavých kapalin. Pozornost v této jeho části je věnována především skladovým prostorům, nebezpečí statické elektřiny a opatřením pro zabránění iniciace výbuchu od statické elektřiny.
klíčová slova: kapaliny hořlavé - hořlaviny - skladování - elektřina statická - prostory skladové - prevence výbuchu - systémy větrací - opatření ochranná - provozy průmyslové 

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Bezpečnost tvarovacích, plnicích a uzavíracích strojů
anotace: Tento díl seriálu o bezpečnosti balicích strojů se věnuje skupině strojů zhotovujících různé druhy balení tvarováním, plněním a uzavíráním obalu obvykle v jednom stroji. Autor se v něm věnuje obecným a specifickým nebezpečím pro jednotlivý typ stroje uvedené skupiny, bezpečnostním požadavkům na tvarovací, plnicí a uzavírací stroje a specifickým požadavkům na jednotlivé typy strojů této skupiny. Uvedena je též kapitola věnovaná návodům k používání. 
klíčová slova: stroje balicí - stroje tvarovací - stroje plnicí - stroje uzavírací - bezpečnost provozní - bezpečnost technická - nebezpečí - požadavky bezpečnostní - požadavky specifické - návody 

VALA, JIŘÍ: Evropa a její boj s rakovinou z povolání
anotace: K tzv. nebezpečným látkám se řadí také (především chemické) látky, které mohou být příčinou rakovinných onemocnění. Známe je jako karcinogeny, mutageny nebo látky toxické pro reprodukci. Člověk je vystaven působení těchto škodlivin v běžném životě i na pracovištích. V článku se uvádějí rizikové faktory nebezpečných látek, doporučené postupy a opatření, kterých by měli zaměstnavatelé dbát v rámci uplatňování zásady předběžné opatrnosti a vyloučení nebo omezení výskytu nemocí z povolání způsobených zdraví škodlivými látkami. Téma rakovinotvorných látek je pojednáno v kontextu evropské kampaně Zdravé pracoviště, jehož tématem budou v období 2018 až 2019 nebezpečí a rizika spojená s nebezpečnými látkami na pracovišti. 
klíčová slova: látky nebezpečné - látky chemické - látky karcinogenní - látky mutagenní - látky toxické - škodliviny chemické - škodliviny biologické - rakovina - nemoci z povolání - prevence - kampaně evropské - reprodukce 

Karta BOZP pro profesi: Programátor
anotace: Karta BOZP uvádí výčet pracovních činností programátorů, kvalifikační požadavky na tyto osoby, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory spojené s prací programátorů, seznam nebezpečí, doporučený rozsah OOPP a pokyny pro bezpečnou práci. 
klíčová slova: bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje preventivní - karta BOZP - pracovníci - programátoři 

DOSTÁL, FILIP: Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně - 2. část
anotace: Druhá část článku o povinnostech ukládaných zákonem o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů) právnickým a podnikajícím fyzickým osobám přináší přehled dalších povinnosti dotčených osob podle tohoto zákona. Jmenovány jsou: povinnost při vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce, povinnost dodržovat technické podmínky a návody a povinnost označovat v zájmu požární ochrany místa příslušnými značkami a pokyny. 
klíčová slova: požární ochrana - zákony - osoby právnické - osoby fyzické - osoby samostatně výdělečně činné - povinnosti 

 

Die BG - č. 2 (2017) 

MAGIERA, CARSTEN: Firmenfahrzeuge: was ist bei der Nutzung betrieblicher Arbeitsmittel zu beachten? / Služební vozidla:-co je třeba v organizaci práce dodržovat?
anotace: Využití firemních vozidel v zaměstnání v posledních letech výrazně vzrůstá. Dnes mnozí zaměstnanci tráví významnou část dne vsedě za volantem vozidla na služebních cestách. Zaměstnavatel poskytuje vozidlo zaměstnanci i prostřednictvím třetích stran (autopůjčovna) k zajištění svých aktivit. Článek řeší, jaké jsou zákony, předpisy, povinnosti zaměstnavatele i řidiče a další aspekty.
klíčová slova: vozidla referentská - řidiči - zaměstnavatelé - cesty pracovní 
 

Chemagazín - č. 1 (2017) 

ANTOŠ, PETR: Nová metodika hodnocení výzkumných organizací
anotace: Rada pro výzkum, vývoj a inovace na sklonku roku 2016 schválila novou metodiku hodnocení výzkumu s názvem "Metodika 17+" a odeslala ji do mezirezortního připomínkového řízení. Metodika 17+ reaguje na nedostatky dosavadního systému. Autor zprávy seznamuje se základními principy, na kterých je postaven nový systém hodnocení výzkumných organizací, a kriticky hodnotí proces vývoje nového hodnotícího dokumentu a možná úskalí jeho využití v praxi. 
klíčová slova: výzkum - metodiky - hodnocení - 2017 

PETERKA, FRANTIŠEK: Češi vyvíjejí materiál budoucnosti - aktivuje se světlem a dokáže čistit vzduch
anotace: Řešitelé projektu TA ČR "Výzkum pro výrobu multifunkčního fotoaktivního nanokompozitu k využití ve stavebnictví a nátěrových hmotách" společně vyvíjejí speciální nátěrové hmoty pro použití ve stavebnictví, které působením slunečního záření získávají jedinečné vlastnosti. Nový typ kompozitního nanomateriálu s fotoaktivní funkcí by měl vyřešit problémy dosavadních fotoaktivních materiálů a stát se zásadním příspěvkem k nové technologii "čištění světlem", které vedle eliminace znečištění prachem a nárůstu řas a jiných mikroorganismů zároveň přispívá ke snížení koncentrací toxických plynů v okolním ovzduší. 
klíčová slova: projekty - výzkum - stavebnictví - hmoty nátěrové - nanomateriály - materiály kompozitní - čištění světlem - čištění fotoaktivní - vzduch - technologie nové 

RANČÁK, J. - SOUČEK, I. - ŠPAČEK, M.: Ekonomika a řízení podniku v chemickém průmyslu - Praktické přístupy k provozní bezpečnosti v chemickém průmyslu
anotace: Provozní bezpečnost je obzvláště v chemickém průmyslu klíčovou podmínkou úspěšného podnikání. Rizika spojená s provozem technologií mohou mít negativní dopad na zdraví zaměstnanců a případně obyvatel v okolí chemických areálů, na životní prostředí i ekonomický dopad na společnost v případě technologických výpadků se ztrátou výroby a dopadem na celý logistický řetězec a trh. Předcházení výrobním výpadkům je tak jedním ze zásadních aspektů kvalitního řízení podniků. Řadu rizik mohou eliminovat či ovlivnit sami pracovníci daných výrobních jednotek či provozů. Významné je proto vzdělávání, předávání informací a zkušeností, a opakované poučení se z nehod či nestandardních stavů. V článku je definována spolehlivost a bezpečnost provozu a uvedeny vazby problematiky spolehlivého a bezpečného provozu na řízení technologických procesů. Zmíněn je příklad opatření ke zvyšování provozní bezpečnosti. 
klíčová slova: řízení podnikové - průmysl chemický - rizika - bezpečnost provozní - bezpečnost průmyslová - spolehlivost - procesy technologické 

 

Chemické listy - č. 2 (2017) 

OCELKA, TOMÁŠ: Zhášeče hoření, jejich výskyt v prostředí a metody měření
anotace: Zhášeče hoření jsou průmyslově vyráběné látky přidávané do různých materiálů za účelem zabránění vzniku nebo zpomalení rozšiřování požáru. Část těchto látek je z důvodu rizika poškození zdraví, zejména díky jejich vlivu na plodnost, vzniku zhoubných nádorů a dalších závažných onemocnění v současnosti zakázána Evropskou legislativou. Další látky jsou doporučeny k přezkoumání. Autoři článku se zaměřili především na bromované zhášeče a na jejich přítomnost v různých složkách prostředí, vč. ovzduší, vody nebo humánních vzorků.
klíčová slova: látky průmyslové - zhášeče hoření - prostředí - výskyt - kontaminace - účinky - metody měření 

OCELKA, TOMÁŠ: Metodiky vzorkování zhášečů hoření
anotace: Článek se věnuje problematice a metodickému postupu zjišťování zhášečů hoření v životním prostředí a ve výrobcích obsahujících zhášeče hoření. Detailně je prezentováno a komentováno měření zhášečů metodami jako jsou vzorkování ovzduší, odběr pevných materiálů a pasivní odběr vzorků vody. 
klíčová slova: zhášeče hoření - kontaminace - prostředí životní - výrobky - materiály - metodiky - metody - vzorkování - měření 
 

Journal of Safety Research - č. 60 (2017) 

VOLBERG, VITALY: Injuries among electric power industry workers, 1995-2013 / Zranění mezi pracovníky v energetickém průmyslu v letech 1995-2013
anotace: Pracovníci v energetickém průmyslu čelí mnoha rizikům úrazů v důsledku vysoké různorodosti pracovních úkolů prováděných v potenciálně nebezpečných a nepředvídatelných pracovních prostředích. Autoři spočítali úrazovosti podle věku, pohlaví, pracovní skupiny a typu zranění mezi pracovníky vedenými v databázi Electric Power Research Institute's (EPRI) Occupational Health and Safety Database (OHSD), která obsahuje údaje o pracovních úrazech, lékařské údaje a personální data z 18 zúčastněných elektrárenských společností od roku 1995 do roku 2013.
klíčová slova: energetika - služby veřejné - úrazovost pracovní - úrazy pracovní - trendy 

POLLACK, KESHIA M.: Implementing risk management to reduce injuries in the U.S. Fire Service / Implementace řízení rizik ke snížení pracovních úrazů u amerického Hasičského záchranného sboru
anotace: Řízení rizik a proaktivní proces identifikace a zmírnění možných rizik úrazů a provádění kontrolní strategie byly použity pro snížení rizika pracovních úrazů u hasičů. Cílem tohoto výzkumu bylo studium realizace procesu řízení rizik pro budoucí replikaci. Dalším cílem bylo zdokumentovat změny ve znalostech požárního personálu, jejich postojů a chování v souvislosti s vybranými strategiemi kontroly, které byly realizovány v rámci procesu řízení rizik.
klíčová slova: hasiči - Hasičský záchranný sbor - řízení rizik - management rizik - implementace - hodnocení 

FAIRFIELD ESTILL, CHERYL: Noise and neurotoxic chemical exposure relationship to workplace traumatic injuries: a review / Expozice hluku a neurotoxickým chemickým látkám ve vztahu k pracovním traumatickým úrazům: průzkum
anotace: Je známo, že neurotoxické chemikálie ovlivňují funkce centrálního nervového systému u pracovníků, např. mají vliv na rovnováhu a poruchy sluchu. Nicméně není známo, zda existuje souvislost mezi expozicí hluku a rozpouštědlům a akutními poraněními.
klíčová slova: expozice pracovníků - hluk - látky toxické - rozpouštědla - úrazy pracovní - pracoviště - kompenzace 

FEKEDULEGN, DESTA: Fatigue and on-duty injury among police officers: the BCOPS study / Únava a zranění spojená se službou u policistů: studie BCOPS
anotace: Policejní práce zahrnuje inherentní fyzické a psychické nebezpečí, jakož i profesní stresory, které by mohly u policistů vést k chronické únavě. Existuje dost materiálů k nežádoucím situacím spojených s policejním únavou, ale literatura o spojení mezi chronickou únavou a zraněními souvisejícími s výkonem služby u policistů je omezená. Autoři zjišťovali potřebné údaje prostřednictvím dotazníků k posouzení únavy u policejního sboru v Buffalu.
klíčová slova: policisté - policie - úrazy pracovní - únava 

PORRUA, STEFANO - CALZAC, STEFANO - ARICIA, CECILIA: Prevention of occupational injuries: evidence for effective good practices in foundries / Prevence pracovních úrazů: důkazy o osvědčených efektivních postupech ve slévárnách
anotace: Pracovní úrazy jsou relevantní výzkumným a praktickým problémem. Nicméně studie hodnotící účinnost intervenční programů prevence úrazů na pracovištích jsou prováděny jen zřídka. Studie tedy hodnotila účinnost mnohostranné intervence zaměřené na snižování počtu pracovních úrazů v letech 2008 až 2013 v 29 italských slévárnách různých velikostí. Pro každou slévárnu byl zřízen interní multidisciplinární tým prevence pro posouzení rizika, monitorování a prevenci pracovních úrazů, který zahrnoval zaměstnavatele, závodní lékaře, bezpečnostní profesionály, zástupce zaměstnanců a dozoru.
klíčová slova: úrazy pracovní - prevence úrazů - intervence - účinnost - hodnocení - praxe správná - slévárny - slévárenství 

BRANN, MARIA - HARTLEY, DAN: Nursing student evaluation of NIOSH workplace violence prevention for nurses online course / Hodnocení online kurzu prevence násilí na pracovišti pro zdravotní sestry vytvořeného americkým institutem NIOSH pro studenty ošetřovatelství
anotace : Jako primární cíle násilí na pracovišti v prostředích zdravotní péče mohou zdravotní sestry trpět negativními fyzickými a psychickými následky. NIOSH vytvořil online kurz pro vzdělávání zdravotních sester o technikách předcházení násilí. Byly hodnoceny znalosti a povědomí studentů ošetřovatelství o násilí na pracovišti.
klíčová slova: sestry zdravotní - ošetřovatelé - zdravotníci - násilí na pracovišti - kurzy - školení - online - hodnocení 

STEENSTRA, IVAN: A systematic review of interventions to promote work participation in older workers / Systematický přehled intervencí k podpoře pracovní účasti starších pracovníků
anotace: Cílem tohoto systematického přehledu bylo syntetizovat důkazy o účinnosti intervencí zaměřených na podporu pracovního zapojení starších pracovníků. Z výsledků vyplynulo, že existuje několik vysoce kvalitních intervenčních studií zaměřených na zlepšení pracovní účasti starších pracovníků. Vícesložkové intervence by mohly být považovány za realizační praktiky, které by pomohly zlepšit pracovní zapojení starších pracovníků.
klíčová slova: pracovníci starší - stárnutí - návrat do práce - participace - intervence - přehledy 
 

Le travail humain - č. 4 (2016) 

BLANCHET, CÉLIA - MICHINOV, ESTELLE: Les équipes de travail dynamiques: l'instabilité dans les equipes de travail: quels effets sur les performances? / Nestabilita v pracovních týmech: co působí na efektivitu týmu?
anotace: Vzhledem k nepředvídatelnosti a složitosti stávajících pracovních prostředí, nelze již pracovní týmy považovat "stabilní entity". Jsou to - a musí být - považovány za otevřený, komplexní, dynamický, přizpůsobivý a v průběhu času měnící se systém. Předkládaný článek nabízí přehled nedávného výzkumu v oblasti sociální psychologie a psychologie práce s cílem zajistit lepší pochopení fungování a výkonnostních faktorů těchto dynamických pracovních týmů.
klíčová slova: týmy pracovní - psychologie práce - psychologie sociální - dynamika - konflikty 
 

Professional Safety - č. 1 (2017) 

HUANG, HUENG-HSIANG: Safety climate: how can you measure it & why does it matter? / Bezpečnostní klima: jak jej měřit a proč na tom záleží?
anotace: Bezpečnostní klima odkazuje na to, jak zaměstnanci vnímají závazek společnosti k bezpečnosti práce, jak je či není každý den prožíván. Bezpečnostní klima může být použito ke stanovení bezpečnostního chování a výsledků spojených s bezpečností v mnoha záležitostech. Tento článek pojednává o studii navržené tak, aby šlo lépe pochopit bezpečnostní klima v prostředí osamoceného pracovníka a jeho možný dopad na výkon bezpečnosti. Autoři vyvíjeli a testovali platnosti průzkumu bezpečnostního klimatu zaměřeného na osamělé zaměstnance, pak následoval průzkum určený pro pracovníky v přepravě a veřejných služeb.
klíčová slova: klima bezpečnostní - pracovníci - studie - měření 

IVENSKY, VLADIMIR: Optimizing safety engineering, systems, human factors: part 1 / Optimalizace bezpečnostního inženýrství, systémů, lidského faktoru: 1. část
anotace: První část tohoto článku se věnuje množství výkyvů, které mohou nastat mezi hlavními prvky komplexního bezpečnostního programu (technické kontroly, systémy řízení, lidský faktor) a které mohou potenciálně ovlivnit efektivitu daného programu v prevenci závažných incidentů. Konkrétně zkoumá diskuse o příčinných souvislostech události a bezpečnostních programech založených na chování a na výhodách a omezeních těchto programů.
klíčová slova: programy bezpečnosti práce - havárie závažné - události mimořádné - události nežádoucí - inženýrství bezpečnostní - faktor lidský - chování 
 

Professional Safety - č. 12 (2016) 

ROSTYKUS, WALTER G. - IP, WINNIE - DUSTIN, JENNIFER ANN: Managing ergonomics: applying ISO 45001 as a model / Řízení ergonomie: použití normy ISO 45001 jako modelu
anotace: Stávající modely systému řízení BOZP poskytují společný postup pro řízení rizik pro životní prostředí a bezpečnost, včetně rizik muskuluskeletálních onemocnění (MSD) a zlepšení ergonomie. Návrh normy ISO 45001 poskytuje jiný model. Tento článek popisuje kroky pro řízení zlepšení ergonomie a snižování rizik MSD používající každý prvek modelu normy ISO 45001 modelu.
klíčová slova: ergonomie - řízení bezpečnosti práce - rizika ergonomická - normy mezinárodní - modely - postupy - zlepšování 

WENHOLZ, SCOTT - RIZZI, THOMAS V.: Leading edge self-retracting lifelines: calculating fall protection clearance distances / Špičková samonavíjecím záchranná lana: výpočet vzdušné vzdálenosti jako ochrany proti pádu
anotace: Špatně vypočítaný požadovaný pokles vzdušné vzdálenosti přispívá k smrtelných pádům ve stavebnictví. Článek se zabývá problematikou lan a jejich ukotvení. Problémy pramení z nejasné či zavádějící dokumentace k zařízení, jakož i vzdělávacích programů a literatury, která nedostatečně tento problém řeší. Tento článek upozorňuje na informace z příruček vybavení, které mohou v praxi chybět, a poskytuje přesnější metodu výpočtu minimální vzdálenosti.
klíčová slova: pády z výšky - ochrana proti pádu - lana - vzdálenosti - výpočty 

GOULART, CHRISTOPHER A.: Corrective actions: strengthening safety by addressing at-risk behavior / Nápravná opatření: posílení bezpečnosti zaměřenou na rizikové chování
anotace: Chtějí-li optimalizovat výkon a podporovat kulturu bezpečnosti, musí bezpečnostní odborníci poskytovat zpětnou vazbu, přiřazovat odpovědnost, dbát na disciplínu, vést nebo trestat zaměstnance. Použití těchto přístupů je třeba pečlivě zvážit; každý má pro organizace a její zaměstnance jak potenciální úskalí, tak výhody. Porozumění dostupných možností a jejich důsledků pomůže bezpečnostním profesionálům stanovit nejlepší postupy pro řešení rizikového chování a podporovat kulturu bezpečnosti práce v celé organizace.
klíčová slova: řízení rizik - řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - přístupy - kultura bezpečnosti - chování bezpečné - chování nebezpečné 

 

Professional Safety - č. 2 (2017) 

FRIEND, MARK A. - STOLZER, ALAN J. - O'TOOLE, MICHAEL: Air transportation: actions to improve employee safety / Letecká doprava: akce ke zlepšení bezpečnosti zaměstnanců
anotace: Výskyt nefatálních pracovních úrazů a nemocí z povolání odvětví letecké dopravy je téměř čtyřikrát vyšší než pro všechny ostatní průmyslová odvětví. Federal Aviation Administration (FAA) nyní vyžaduje systém řízení bezpečnosti (SMS) pro linkové letecké společnosti, SMS však není vyžadován pro všechny segmenty průmyslu, ani nereaguje na potřeby bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Americká agentura OSHA a FAA by měly spolupracovat, aby pomohly zajistit potřeby letecké dopravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví všech zaměstnanců.
klíčová slova: doprava letecká - letectví - BOZP - systémy bezpečnosti - řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce 

BLAIR, EARL: Strategic safety measures: seven key benefits / Strategická bezpečnostní opatření: sedm klíčových výhod
anotace: Bezpečnostní opatření, která jsou strategicky plánovaná a efektivně implementovaná, mohou výrazně zlepšit výkon a vliv kultury bezpečnosti práce. Tento článek definuje strategie pro měření důležitých otázek BOZP a vyzdvihuje očekávané přínosy zavedení strategických bezpečnostních opatření. Je zde analyzováno sedm výhod strategických bezpečnostních opatření.
klíčová slova: opatření bezpečnostní - plánování - implementace - výhody - měření - řízení bezpečnosti práce 

OLAWOYIN, RICHARD: Exposure to toxic pollutants: assessing potential human health risk / Expozice škodlivinám: zhodnocení potenciálních rizik pro lidské zdraví
anotace: Posouzení rizika pro lidské zdraví (HHRA) je dobře známá metoda pro posouzení potenciálu nepříznivých zdravotních následků z expozic nebo předpokládaných expozic vůči toxickým materiálům. Cílem metody HHRA je zhodnotit potenciální nebezpečné chemické látky vzbuzující obavy a možné cesty expozice. Tento článek poskytuje informace potřebné pro provedení HHRA pro studenty nebo začínající profesionály a se zaměřením na možné zdravotní účinky nebezpečných chemických látek na lidské zdraví.
klíčová slova: škodliviny - látky chemické - látky nebezpečné - látky toxické - zdraví - účinky - posouzení rizik - hodnocení rizik - metody - expozice pracovníků 

IVENSKY, VLADIMIR: Optimizing safety: engineering, systems, human factors: part 2 / Optimalizace bezpečnosti: inženýrství, systémy, lidský faktor: 2. část
anotace: Při plánování pozorovacích programů bezpečnosti práce by měli být pozorovatelé vyškoleni k rozpoznání a nahlášení nebezpečí (nebezpečných podmínek) a nedostatků systému řízení, včetně nebezpečných činností. Část 2 tohoto článku poskytuje doporučení pro zajištění závazku řízení komplexního systému bezpečnosti práce.
klíčová slova: programy bezpečnosti práce - havárie závažné - události mimořádné - chování - inženýrství bezpečnostní - faktor lidský - pozorování - doporučení 
 

Sicher ist Sicher - č. 1 (2017) 

SZYMANSKI, HANS - BERENS, TOBIAS - LANGE, ANDREA: Gebrauchstauglichkeit, Alter, Psyche, Ergonomie: betriebliche Umsetzung der Anforderungen an die Verwendung von Arbeitsmitteln / Využívání věku, psychiky, ergonomie: implementace a požadavky na pracovní zařízení
anotace: Článek reflektuje revidované nařízení BetrSichV (Podniková bezpečnost) a zaměřuje se na sebehodnocení, které slouží ke zlepšení zdraví a bezpečnosti zaměstnanců při používání pracovního zařízení a na ochranu třetích osob při provozu vyžadujícím dohled. Sleduje faktory lidské výkonnosti v závislosti na věku, psychice, zohledňuje hledisko ergonomické.
klíčová slova: věk - psychika - ergonomie - zátěž pracovní - výkonnost pracovní 

KNUST, FRANZ-JOSEF: Weiterentwicklung des Standes der Technik am Beispiel der Grubenabsicherung in einer Gießerei / Vývoj stavu techniky na příkladu základního zabezpečení ve slévárně
anotace: Při posuzování bezpečnosti práce je třeba brát v úvahu dosavadní stav technického zařízení s ohledem na dynamický technický vývoj. Jako příklad slouží kontrola provedená ve slévárně.
klíčová slova: zařízení technická - stroje a zařízení - bezpečnost práce - požadavky bezpečnostní - slévárny 
 

Zpravodaj SÚIP - č. 1 (2017) 

KUBÍK, MICHAL: Zaměření kontrolní činnosti v oblasti pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti v roce 2017
anotace: Plán Státního úřadu inspekce práce týkající se kontrol pracovišť a plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti pracovněprávních vztahů a BOZP na rok 2017. 
klíčová slova: činnost kontrolní - inspekce práce - BOZP - bezpečnost práce - vztahy pracovněprávní - zaměstnávání nelegální - plány - plánování - SÚIP - 2017 

JIROUSEK, LADISLAV: Závažný pracovní úraz zaměstnance při čištění pásového dopravníku na uhlí v kotelně elektrárny
anotace: Popis pracovního úrazu, ke kterému došlo při čištění podavače paliva, a seznámení s výsledky šetření úrazu inspektory Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj vč. navržených opatření. 
klíčová slova: úrazy pracovní - dopravníky pásové - čištění - údržba zařízení - šetření 
 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail