Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2017/01

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

112 - č. 1 (2017) 
BauPortal - č. 8 (2016) 
Bezpečnost a hygiena práce - č. 12 (2016) 
Die BG - č. 12 (2016) 
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 4 (2016) 
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 10 (2016) 
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 11 (2016) 
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 12 (2016) 
Journal of Safety Research - č. 59 (2016) 
KANbrief - č. 4 (2016) 
Process Safety Progress - č. 4 (2016) 
Professional Safety - č. 10 (2016) 
Professional Safety - č. 11 (2016) 
Professional Safety - č. 11 (2017) 
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 1 (2017) 
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 6 (2016) 
Sicher ist Sicher - č. 12 (2016) 
Sondy revue - č. 1 (2017) 
Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 3 (2016) 
Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 4 (2016) 

 

 

112 - č. 1 (2017)

RYBÁŘ, PAVEL: Speciální sprinklerová stabilní hasicí zařízení
anotace: V požární bezpečnosti staveb se nejčastěji uplatňují standardní sprinklerová stabilní hasicí zařízení. Článek rozšiřuje spektrum povědomí o možnostech sprinklerové ochrany o další modifikace pro ochranu stavebních konstrukcí a osob.
klíčová slova: zařízení hasicí - sprinklery - přehledy - ochrana staveb - ochrana budov - ochrana požární

SLABOTINSKÝ, JIŘÍ - LUNEROVÁ, KAMILA: Nové směry v ochraně osob před nebezpečnými látkami
anotace: Shrnutí poznatků z 2. ročníku mezinárodní konference o ochraně proti CBRN látkám Hazmat Protect 2016. Vedle témat detekce nebezpečných látek, účinné dekontaminace a prevence rizik potencionálním hrozbám byla diskutována otázka osobních ochranných prostředků proti nebezpečným látkám, vč. oděvů z nanovláken, a bezpečnosti jejich uživatelů.
klíčová slova: látky nebezpečné - prevence - ochrana osob - ochrana před riziky - ochrana před nebezpečnými látkami - OOP - prostředky ochranné - nanovlákna - nanomateriály - konference mezinárodní

CIKHARTOVÁ, ZUZANA: Pražská bezpečnostní konference
anotace: Pražská bezpečnostní konference pořádaná v listopadu 2016 v rámci předsednictví Slovenska v Radě EU se v některých tematických blocích věnovala také vědě, výzkumu, inovacím a vzdělávání v měnícím se světě práce a 4. průmyslové revoluci z pohledu výzev a příležitostí pro EU, Česko a Slovensko.
klíčová slova: věda - výzkum - inovace - vzdělávání - revoluce průmyslová - průmysl 4.0 - budoucnost - bezpečnost - technologie nové - konference - Slovensko

BauPortal - č. 8 (2016)

ALBERT, SVEN: Anschlussbewehrung: eine Gefahrenquelle auf Baustellen / Spojovací výztuže: zdroj rizika na staveništích
anotace: Železobeton se stále více uplatňuje při projektování a stavbě nových budov. Jeho užití je podporováno růstem požadavků na residenční bydlení a rostoucími zdroji investic. Ve stavebnictví je železobeton výhodný z hlediska statiky i architektonického designu. Článek upozorňuje na bezpečnostní problémy při práci se železobetonem, zejména v oblasti manipulace se spojovacími výztužemi.
klíčová slova: železobeton - beton - rizika - bezpečnost práce - stavebnictví

LIEBSCH, PETRA: Sicher Arbeiten mit Leitern, Tritten und fahrbaren Arbeitsbühnen / Bezpečná práce na žebřících, schůdcích a mobilních pracovních plošinách
anotace: Žebříky, schůdky a mobilní pracovní plošiny jsou nepostradatelnými nástroji na mnoha pracovištích. Pořízení není příliš finančně náročné a usnadňují řadu činností ve výškách. Na co je třeba zejména dbát při jejich používání v komerčním sektoru?
klíčová slova: práce ve výškách - bezpečnost práce - žebříky - plošiny pracovní

Bezpečnost a hygiena práce - č. 12 (2016)

KRÁL, MIROSLAV: Problematika hodnocení a užití ruky v pracovním procesu
anotace: Článek se věnuje problematice práce ruky v kontextu s principy ergonomie a zásadami bezpečnosti práce. Uváděny jsou některé příklady pracovních úrazů a nemocí z povolání vč. preventivních opatření. Na ruku se autor článku zaměřuje také z antropometrického, anatomického a fyziologického pohledu.
klíčová slova: ruce - používání - práce ruky - principy ergonomické - antropometrie - anatomie - fyziologie - ergonomie - opatření preventivní

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Bezpečnost balicích strojů a bezpečnost jejich provozu
anotace: Balicí stroje představují pohledem pracovní úrazovosti skupinu strojů s nejvyšší úrazovostí. Základní členění balicích strojů je doplněno o základní informace a rámcový přehled bezpečnostně technických požadavků pro tento druh strojů. Popsán je vybraný úrazový děj, k němuž došlo při obsluze balicího stroje.
klíčová slova: stroje balicí - bezpečnost provozní - bezpečnost technická - požadavky bezpečnostní - požadavky technické

KOLÍNSKÁ, IVANA: Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2016
anotace: Informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP.
klíčová slova: normy technické - normy bezpečnostní - bezpečnost - BOZP

Karta BOZP pro profesi: Vzorkař vod a kalů
anotace: Karta BOZP pro vzorkaře vod a kalů uvádí pracovní činnosti těchto osob, kvalifikační požadavky pro tuto pracovní pozici, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory spojené se vzorkováním vod, seznam nebezpečí, doporučený rozsah OOPP a pokyny pro zajištění bezpečnosti práce.
klíčová slova: bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje preventivní - karta BOZP - pracovníci - vodárenství - vzorkování - voda - kaly

VALA, JIŘÍ: Kultura BOZP a její vliv na zaměstnance
anotace: Autor propojuje téma kultury bezpečnosti s problematikou lidského faktoru a lidské spolehlivosti. Za důležité považuje pro pozitivní působení na chování zaměstnanců i osob, které mohou ovlivnit BOZP v organizaci, uplatňování managementu bezpečnosti práce podle normy OHSAS 18001. Připomíná v té souvislosti také program Behavior-Based Safety (BBS), který je jedním z nástrojů zaměřených na bezpečnost chování, vhodných pro eliminaci selhání lidského činitele, předcházení pracovním úrazům a pro zajišťování bezpečnosti na pracovišti. >
klíčová slova: kultura bezpečnosti - kultura podniková - kultura firemní - zaměstnanci - činitel lidský - faktor lidský - management bezpečnosti práce - nástroje - chování

Die BG - č. 12 (2016)

GIFFEY, DOROTHEE - HÜLSE, DORIT: Ein pragmatischer Ansatz zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung / Pragmatický přístup k hodnocení rizik psychické zátěže
anotace: Autorky na příkladech z praxe popisují způsoby hodnocení rizik psychické zátěže. Její odstranění závisí na spolupráci zaměstnanců a zaměstnavatelů i na firemním marketingu. Obsáhlé a složité nástroje mnohdy způsobují nižší ochotu se na řešení podílet. Zaměstnavatel musí posílit motivaci, identifikaci rizik a péčí o zdraví zaměstnanců.
klíčová slova: zátěž psychická - rizika pracovní - hodnocení rizik - přístupy

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 4 (2016)

TURKKAN, ALPASLAN - PALA, KAYIHAN: Trends in occupational injuries and fatality in Turkey / Trendy v pracovních úrazech a úmrtích v Turecku
anotace: Cílem této studie bylo zhodnotit trendy pracovních úrazů v Turecku s použitím epidemiologických kritérií, jako je zaznamenaný výskyt úmrtí. Bezpečnostní a zdravotní údaje byly získány z ročních statistik úřadů sociálního zabezpečení Turecka.
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné - vývoj - trendy - Turecko

BOGDANOVIĆ, DEJAN: Multicriteria ranking of workplaces regarding working conditions in a mining company / Multikriteriální žebříček pracovišť ohledně pracovních podmínek v těžební společnosti
anotace: Žebříček pracovišť, pokud jde o pracovní podmínky, je velmi významný pro každou společnost. Ukazuje pracovní pozice, v nichž jsou zaměstnanci nejvíce vystaveni nepříznivým účinkům vyplývajícím z pracovního prostředí, které ohrožují jejich zdraví. Tento článek prezentuje výsledky získané z 12 různých výrobních pracovišť ve společnosti na těžbu mědi a hutním komplexu RTB Bor.
klíčová slova: podmínky pracovní - pracoviště - pozice pracovní - hodnocení

SANTOS, JEWELLE ANN - LU, JINKY LEILANIE: Occupational safety conditions of bus drivers in Metro Manila, the Philippines / Podmínky bezpečnosti práce u řidičů autobusů na Manile na Filipínách
anotace: Studie se zabývá bezpečností práce a pracovními podmínkami mezi řidiči autobusů v Metro Manila na Filipínách. Kvantitativní údaje byly shromážděny pomocí rozhovorů s 95 řidiči autobusů. Výsledky ukázaly, že řidiči autobusů pracují v průměru 16 hodin denně a jsou zapojeni do rizikového řidičského chování, jako je např. překročení rychlosti. 59 % procent z nich má zkušenost s nehodou související s prací, s průměrem tři nehody. Nehody byly nejčastěji kladeny za vinu ostatním řidičům, následovaly vady vozidla, nepozornost a únava/mikrospánek. Mezi nejčastější zdravotní příznaky patří u profesionálních řidičů autobusů únava, bolesti zad a kašel a nachlazení. Tato studie zdůrazňuje potřebu pracovního programu BOZP pro řidiče autobusů na Filipínách.
klíčová slova: řidiči z povolání - autobusy - doprava hromadná - BOZP - nehody dopravní - doba pracovní - problémy zdravotní - Filipíny

MACUZIC, IVAN: Occupational safety and health education under the lifelong learning framework in Serbia / Vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci celoživotního vzdělávání v Srbsku
anotace: Srbsko se přiklání k požadavkům Evropské unie a bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je jedním z nejreprezentativnějších sektorů v těchto aktivitách. Zavedení nových zákonů a předpisů se ukázalo být nedostatečné. BOZP profesionálové potřebují renovovat a posílit své znalosti v souladu s kontinuálními, aktualizovanými a zlepšenými standardy BOZP. Tento článek prezentuje implementaci programu celoživotního vzdělávání, po dobu trvání dvou akademických roků, věnovaného odborníkům BOZP, a zkoumá, zda tento program bude užitečný a podporovaný profesionály. Výsledky studie ukazují, že program měl opravdu pozitivní vliv na profesní kariéru účastníků a že představuje budoucí trend v oblasti vzdělávání v BOZP.
klíčová slova: BOZP - vzdělávání celoživotní - programy vzdělávací - andragogika - Srbsko

BECK-KRALA, EWA - KLIMKIEWICZ, KATARZYNA: Occupational safety and health as an element of a complex compensation system evaluation within an organization / Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jako součást komplexního hodnocení systému náhrad v rámci organizace
anotace: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) hraje v dnešních organizacích významnou roli, protože pomáhá při získávání a udržení zaměstnanců, stejně jako formování jejich postojů a chování při práci. To je důvod, proč je otázka BOZP zdůrazněna v komplexním přístupu k zaměstnaneckým odměnám: koncept celkové odměny. Tento článek vysvětluje, jak může být BOZP zahrnuta do komplexního procesu hodnocení kompenzačního systému. I když se literatura o účinnosti náhrad zaměstnancům týká především finančních a nefinančních složek, je nutné zařazení pracovních podmínek do těchto analýz. Vyhodnocení systému odměňování, který zahrnuje BOZP, může představovat mnoho výhod pro organizaci i zaměstnance. Získání těchto dávek však vyžaduje systematické hodnocení systému odměn, včetně BOZP.
klíčová slova: BOZP - odměny - kompenzace - hodnocení - modely - prostředí pracovní

AGUILAR-ELENA, RAÚL: Validation of a questionnaire about the perception of occupational biohazard in Spanish companies / Validace dotazníku o vnímání pracovních biorizik ve španělských podnicích
anotace: Cílem této práce bylo vyvinout, ověřit a vyzkoušet nový dotazník pro posouzení biologického rizika u pracovníků s úmyslnou či neúmyslnou expozicí biologickým činitelům. Dotazník, včetně 34 otázek, byl vyvinut s cílem studovat vnímání zaměstnanců o pracovních biorizicích. Pilotní studie byla provedena s 60 pracovníky v 17 společnostech.
klíčová slova: rizika biologická - rizika pracovní - činitelé biologičtí - hodnocení rizik - vnímání - dotazníky - BOZP

LUX, AURÉLIEN: .]. FMEA and consideration of real work situations for safer design of production systems / Analýza FMEA a zvážení reálných pracovních situací pro bezpečnější navrhování výrobních systémů
anotace: Konstruktéři výrobních zařízení musí zajistit zdraví a bezpečnost budoucích uživatelů. V tomto ohledu se rozšiřují požadavky na standardizaci a kontrolu práce obsluhy. Po stručné analýze konstrukčních postupů v automobilovém průmyslu autoři podrobně popsali, jak je přístup analýzy FMEA (Failure Modes and Effects, Analýza režimů poruchy a následků) implementován v tomto odvětví. Dále je doporučena úprava, která umožňuje návrhářům zvážit reálné pracovní situace.
klíčová slova: design - návrhy - ergonomie - analýzy rizik - situace modelové

BROSZKIEWICZ, ROMAN: Affluence, occupational safety and ergonomics: are they interdependent? / Blahobyt, bezpečnosti a ergonomie: jsou na sobě vzájemně závislé?
anotace: V články byly zkoumány vzájemné závislosti počtu smrtelných pracovních úrazů, počtu vědeckých publikací v ergonomii a hrubého domácího produktu (HDP) z 30 zemí. Tento článek ukazuje, že i když se poměr smrtelných pracovních úrazů a vědeckých publikací exponenciálně snižuje s lineárním nárůstem HDP, HDP může být pouze jeden z hlavních ovlivňujících faktorů.
klíčová slova: úrazy smrtelné - HDP - publikace - ergonomie - závislost

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 10 (2016)

MCGARRY, PETER: Application of multi-metric approach to characterization of particle emissions from nanotechnology and non-nanotechnology processes / Aplikace multimetrického přístupu k charakterizaci emis částic z nanotechnologických a nenanotechnologických procesů
anotace: Autoři hodnotili emise částic, za použití třístupňového procesuposuzování, k identifikaci místa emise částic, časové a prostorové rozměry, a množství koncentrace pro ověření technické kontroly ve vztahu k vybraným nanotechnologických procesům během provozu laserových tiskáren.
klíčová slova: nanočástice - částice jemné - tiskárny laserové - monitorování - emise - hodnocení

BURK, ALLISON - NEITZEL, RICHARD L.: An exploratory study of noise exposures in educational and private dental clinics / Průzkumná studie expozice hluku ve vzdělávacích a soukromých zubních klinikách
anotace: Expozice hluku a z toho plynoucí ztráta sluchu nejsou v povolání zubního lékaře dobře chápány. Předchozí studie se zaměřily především na praktikující zubní profesionály a často hodnotili ztrátu sluchu v důsledku nedostatku posouzení expozice hluku. Tato studie byla provedena za účelem zhodnocení expozice mezi studenty a zaměstnanci, kteří pracují ve čtyřech klinikách v rámci hlavní americké univerzitní zubařské škole, a porovnání těchto expozic vůči stomatologům na soukromé klinice.
klíčová slova: dentisté - stomatologie - hluk - ztráta sluchu - expozice pracovníků

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 11 (2016)

LÓPEZ-LILAO, ANA: Quartz dustiness: a key factor in controlling exposure to crystalline silica in the workplace / Křemenná prašnost: klíčový faktor při kontrole expozice krystalickému křemeni na pracovišti
anotace: Klasifikace dýchatelného krystalického křemene (RCS) jako karcinogenního pro člověka obrátila v posledních letech větší pozornost k expozici krystalickému oxidu křemičitému na pracovišti, což vedlo k doporučení ze strany bezpečnostních a zdravotních orgánů v Evropě a USA snížit mezní hodnoty. S ohledem na tento nový scénář se tato studie zaměřila na zkoumání křemenné prašnosti, protože manipulace s křemenem je hlavním zdrojem krystalického křemene na pracovišti. Studie byla provedena na zkušebních vzorcích s různou střední velikostí částic, připravených z několika komerčních křemenů. Byly charakterizovány vzorky částic křemene a stanoven vliv určitých parametrů křemenné částice na křemennou prašnost.
klíčová slova: křemen - oxid křemičitý - prach křemenný - prašnost - expozice pracovníků - ochrana zdraví

ROBERTS, BENJAMIN - KARDOUS, CHUCRI - NEITZEL, RICHARD: Improving the accuracy of smart devices to measure noise exposure / Zlepšení přesnosti inteligentních zařízení k měření expozice hluku
anotace: Expozice hluku na pracovišti je jedním z nejčastějších rizik přítomných na pracovišti; až 22 milionů pracovníků v USA je vystaveno potenciálně nebezpečné expozici hluku v USA. Výsledkem je, že hlukem způsobená ztráta sluchu je jedním z nejčastějších pracovních úrazů v USA. Pracovníci pracujících ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví a armádě jsou vystaveni nejvyššímu riziku ztráty sluchu. Navzdory velkému počtu lidí vystavených vysokým hladinám hluku při práci nebyla celá řada povolání dostatečně hodnocena z hlediska expozice hluku. Cílem tohoto experimentu bylo zjistit, zda by mohly či nemohly být smartphony a dalších inteligentních zařízení (Apple iPhone a iPod) použity jako spolehlivé nástroje pro měření expozice hluku.
klíčová slova: hluk - expozice pracovníků - měření - telefony chytré - telefony mobilní

SCHULTE, P. A.: Advancing the framework for considering the effects of climate change on worker safety and health / Pokročilý rámec pro posuzování dopadů změny klimatu na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků
anotace: V roce 2009 byl popsán předběžný rámec pro hodnocení toho, jaký vliv by mohla mít změna klimatu na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Tento rámec byl založen na literární rešerše z let 1988-2008, která podporovala sedm kategorií pracovních rizik souvisejících s klimatem: (1) zvýšená teplota okolí; (2) znečištění ovzduší; (3) vystavení ultrafialovému záření; (4) extrémní výkyvy počasí; (5) vektorově přenášené nemocí a rozšíření jejich stanoviště; (6) průmyslové změny a rozvíjejících se průmyslová odvětví; a (7) změny v zastavění prostředí. Tento článek shrnuje poznatky z publikované literatury let 2008-2014 v každé ze sedmi uvedených kategorií. Navíc jsou zde zmíněna tři nová témata týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: duševní zdraví, ekonomická zátěž a potenciální dopady na BOZP spojené s nově vznikající oblastí klimatických intervencí (geoinženýrství).
klíčová slova: počasí - teplota vzduchu - klima - BOZP - hodnocení rizik

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 12 (2016)

BRAUN, ELIZABETH I.: Use of Raman spectroscopy to identify carbon nanotube contamination at an analytical balance workstation / Použití Ramanovy spektroskopie pro identifikaci kontaminace uhlíkovými nanotrubicemi na analytických pracovních stanicích
anotace: Uhlíkové nanotrubice (CNTs) jsou válcovité molekuly uhlíku z různých komerčních aplikací. CNT jsou lehké, snadno přenášené vzduchem a bylo prokázáno, že se uvolní v průběhu různých fází výroby a použití. Proto, jak se celosvětová produkce CNT zvyšuje, se objevují obavy, jakou by uhlíkové nanotrubice mohly představovat bezpečnostní hrozbu pro ty, kteří jsou jim vystaveni. Díky tomu je nezbytné plně pochopit scénáře uvolňování CNT, dělat přesná posouzení rizik a provádět účinná kontrolní opatření. Článek seznamuje s metodou - Ramanovou spektroskopií - pro měření kontaminace prostředí uhlíkovými nanotrubicemi.
klíčová slova: nanočástice - nanočástice - uhlík - ochrana zdraví - expozice pracovníků - měření - nanobezpečnost

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, ARACELI: A comparison of control banding tools for nanomaterials / Porovnání nástrojů pro kontrolu rozsahů (škodlivosti) nanomateriálů
anotace: Nástroje pro kontrolu rozsahů (škodlivosti) jsou užitečným přístupem k vyhodnocení a řízení rizik expozice nanomateriálů (nm) z důvodu nejistoty, jejich toxicity a problémům spojených s jejich měřením. V článku jsou hodnoceny 4 nástroje speciálně vyvinuté pro nanomateriály (NanoSafer, Stoffenmanager-Nano, NanoTool a Bezpečnostní matice). Rizika a klasifikace expozice byly také porovnány s experimentálními daty.
klíčová slova: nanomateriály - expozice pracovníků - rizika pracovní - měření - nástroje

Journal of Safety Research - č. 59 (2016)

KVALHEIM, SVERRE A. - DAHL, QYVIND: Safety compliance and safety climate: a repeated cross-sectional study in the oil and gas industry / Dodržování bezpečnosti a klima bezpečnosti práce: opakovaná průřezová studie v ropném a plynárenském průmyslu
anotace: Porušení bezpečnostních předpisů a postupů jsou běžně identifikována jako kauzální faktor při nehodách v ropném a plynárenském průmyslu. Je proto zapotřebí rozsáhlých znalostí o efektivních postupech řízení souvisejících s lepším souladem s bezpečnostními postupy. Předchozí studie příčinného vztahu mezi bezpečnostním klimatem a shodou s bezpečnostními požadavky ukazují, že sklon jednat v souladu s platnými pravidly a postupy je do značné míry ovlivněn bezpečnostní situací pracovníků. Studie vychází z průzkumu provedeného čtyřikrát mezi pracovníky norského ropného a plynárenského průmyslu (N = 31350), byl prováděn prostřednictvím několika zkoušek (regresní analýza) po dobu 7 let a zkoumal příčinný vztah mezi bezpečnostním klimatem a shodou s bezpečnostními požadavky.
klíčová slova: klima bezpečnostní - bezpečnost práce - řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - Norsko - studie - předpisy bezpečnostní

OKUN, ANDREA H. - GUERIN, REBECCA J. - SCHULTE, PAUL A.: Foundational workplace safety and health competencies for the emerging workforce / Základní kompetence bezpečnosti práce a ochrany zdraví pro nově vznikající pracovní sílu
anotace: Mladí pracovníci (ve věku 15-24 let) neúměrně trpí pracovními úrazy, s nefatální úrazovostí se odhaduje na dvakrát vyšší než u pracovníků věku 25 nebo více let. Tito pracovníci tvoří přibližně 9% z pracovní síly USA a studie ukázaly, že téměř 80% studentů středních škol v určitém okamžiku během studia pracuje. Ačkoli úrazy mladých pracovníků jsou naléhavějším problémem veřejného zdravotnictví, kritické znalosti a dovednosti potřebné pro přípravu mládeže pro bezpečné a zdraví neohrožující práci chybí ve většině vzdělávacích rámců používaných pro přípravu vznikající americké pracovní síly.
klíčová slova: pracovníci mladí - zkušenosti - dovednosti - příprava na povolání - pracoviště

JACINTO, CELESTE: Assessing the coding reliability of work accidents statistical data: How coders make a difference / Hodnocení kódovací spolehlivosti statistických údajů o pracovních úrazovosti: jak kodéři dělají rozdíly
anotace: Tato studie hodnotí spolehlivost postupů kódování pro sadu proměnných, které patří do evropské statistiky pracovních úrazů (ESAW). Práce se zaměřila na portugalské údajů a zkušeností se systémem. V Portugalsku je tento úkol systematicky prováděn vládním kabinetem pro strategii a plánování, který je zde definován jako "referenční skupina" nebo "expertní skupina". Tato studie si klade za cíl: (a) zhodnotit stávající situaci, to znamená kvantifikovat spolehlivost údajů kódovaných GEP (referenční skupina) a (b) posoudit dopad na úroveň spolehlivosti, pokud je kódování prováděné neodborníky (dvě různé skupiny kodérů).
klíčová slova: úrazovost pracovní - statistiky - data - kódování - analýzy - spolehlivost - ESAW - koeficienty

KANbrief - č. 4 (2016)

THIERBACH, MICHAEL: Smart protective clothing: firefighters' opinions / Inteligentní ochranné oděvy: názory hasičů
anotace: Inteligentní oblečení je v módě a v současnosti existuje pro jejich tvorbu dostatek nápadů, ale jejich implementace a normalizace jsou stále v plenkách. To představuje příležitost pro očekávání, zkušenosti a návrhy předpokládaných uživatelů, které mají být zhodnoceny a měla by jim být od počátku věnována pozornost při tvorbě norem. KAN provedl workshop s hasiči, který byl určen právě pro tyto účely a který může sloužit jako vzor pro další témata.
klíčová slova: oděvy ochranné - normalizace - normy - hasiči - názory

DAMMANN, ANNA: Vibration: who determines the criteria for the measurement personnel? / Vibrace: kdo určuje kritéria pro osobní měření?
anotace: Vibrace jsou častým nebezpečím při práci s technikou. Pokud zaměstnavatelé nejsou schopni určit dodržování zákonných limitů spolehlivě, například dle údajů výrobců, musí být provedena měření. Měření však není triviálním úkolem a výsledky jsou závislé mimo jiné dovednosti pracovníků, kteří je provádějí. To vyvolává otázku, kdo je dostatečně kvalifikovaných provádět tato měření správně.
klíčová slova: vibrace - limity - měření - pracovníci - kvalifikace

Process Safety Progress - č. 4 (2016)

CADWALLADER, LEE C. - ZHAO, HAIHUA: Personnel safety with pressurized gas systems / Bezpečnost personálu při práci se systémy se stlačeným plynem
anotace: Tento článek diskutuje vybrané aspekty bezpečnosti práce u systémů se stlačeným plynem. Je zde popsáno několik nehod, které ilustrují potenciální druhy úrazů. Použití vysokotlakého helia a dusíku vyžaduje odhad bezpečných vzdáleností, aby se zabránilo poranění kůže z úniku plynu, ten se vypočítává podle tlaku, teploty a velikosti porušení.
klíčová slova: plyny stlačené - hodnocení rizik - bezpečnost práce - vzdálenosti bezpečné - prevence úrazů

BAYBUTT, PAUL: A framework for critical thinking in process safety management / Rámec pro kritické myšlení v managementu procesní bezpečnosti
anotace: Řízení procesní bezpečnosti vyžaduje mnoho rozhodnutí, které ovlivňují bezpečnost procesů. Lidské rozhodování podléhá nedostatkům v odůvodněních a špatná rozhodnutí pak vedou ke vzniku bezpečnostních incidentů. Disciplína kritického myšlení může být použita k vyhodnocení oprávněnosti rozhodnutí. Jeho aplikace v řízení procesní bezpečnosti může snížit pravděpodobnost nehod. Článek popisuje rámec pro uplatnění kritického myšlení a ilustruje jeho použití na konkrétním příkladu.
klíčová slova: bezpečnost procesní - řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - myšlení kritické - rozhodování

FREEMAN, RAYMOND - SUMMERS, ANGELA: Evaluation of uncertainty in safety integrity level calculations / Vyhodnocení nejistoty při výpočtu úrovně integrity bezpečnosti
anotace: Vyhodnocení úrovně integrity bezpečnosti (SIL) nového nebo stávajícího systému bezpečnosti (SIS) vyžaduje detailní výpočty založené na četnosti poruch zařízení a plánované testovacího cyklu údržby systému. Míra selhání zařízení je převzata ze standardních tabulkových hodnot poruchovosti zařízení. Tyto plány údržby a testování byly vyvinuty na základě zkušeností podniků. Tento článek zkoumá dopad nejistoty na výpočet pravděpodobnosti selhání pro systémy bezpečnosti.
klíčová slova: nejistota - výpočty - bezpečnost procesní - integrita - hodnocení

TRÁVNÍČEK, PETR - KOTEK, LUBOŠ - JUNGA, PETR: Environmental risk assessment of a biogas station / Posouzení environmentálních rizik u bioplynové stanice
anotace: Tento článek zkoumá posouzení rizika pro životní prostředí u bioplynové stanice, zejména příklad připojení k čistírně odpadních vod. Taková analýza zaměřená na posouzení environmentálního rizika prezentovaného únikem kapalného materiálu z reaktoru na výrobu bioplynu do sousední řeky. Zde navrhovaná metodika posouzení rizika je založena na principu posuzování rizik, pokud jde o hlavní události v rámci petrochemického průmyslu. Hrozba škody na životním prostředí z produkce bioplynu je ve srovnání s petrochemickým průmyslem nízká, ale představuje průmyslové odvětví, které je hodné zvýšené pozornosti týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a metodik pro posouzení rizik.
klíčová slova: bioplyny - stanice bioplynové - rizika environmentální - posouzení rizik - hodnocení rizik - metodiky

Professional Safety - č. 10 (2016)

JANICAK, CHRISTOPHER A. - CEKADA, TRACEY L.: Regulating forklift safety: strategies to prevent injury and improve compliance / Bezpečnostní předpisy pro vysokozdvižné vozíky: strategie prevence zranění a zlepšení dodržování bezpečnosti
anotace: Normy týkající se poháněných manipulačních vozíků jsou jedněmi z 10 nejčastěji citovaných norem americké agentury OSHA. Každoročně se objevuje tisíce pracovních úrazů vzniklých při práci s těmito zařízeními. Odborníci BOZP musí být obeznámeni se společnými normami, výkladem směrnic a dodržováním, které se vztahují na napájené manipulační vozíky. Tento článek popisuje, jak jsou poháněné vysokozdvižné vozíky regulovány, přístup USA-OSHA k této problematice, hlavní rizika a strategie, které mohou zaměstnavatelé použít, aby se zabránilo úrazům a zlepšil soulad s normami USA-OSHA. Jsou zmiňovány i nedávné technologické pokroky ve snaze identifikovat úsilí výrobců pro kontrolu a řízení rizik souvisejících s vysokozdvižnými vozíky.
klíčová slova: vozíky vysokozdvižné - vozíky manipulační - bezpečnost práce - normy - směrnice - rizika - řízení rizik - strategie bezpečnosti práce - USA

GENLY, BETH: Safety and job burnout: understanding complex contributing factors / Bezpečnost a pracovní vyhoření: pochopení složitých faktorů přispívajících k tomuto stavu
anotace: Profesionální vyhoření hraje významnou roli v bezpečnosti na pracovišti. Tento článek poskytuje lékařskou definici vyhoření, vyzdvihuje relevantní spojení mezi bezpečností práce a profesním vyhořením a nastiňuje zásahy ke zlepšení obojího.
klíčová slova: syndrom vyhoření - bezpečnost práce - pracoviště - intervence

LOUD, JAMES: Major risk: moving from symptoms to systems thinking / Závažné riziko: posun od příznaků k systémovému myšlení
anotace: USA trpí vysokým výskytem katastrofických událostí a smrtelných pracovních úrazů, přestože se celkový počet snižuje. Tradiční na pracovníky zaměřená taktika a nulové cíle nechrání proti vážnějším incidentům. Závažné riziko je organizační problém, nikoli problém osobní. Bezpečnostní praxe musí přejít od přemýšlení o příznacích k systémovému myšlení, které dokáže účinně řešit závažná rizika a přispět k udržitelné bezpečnosti.
klíčová slova: rizika - havárie závažné - řízení rizik - myšlení - strategie bezpečnosti práce - řízení bezpečnosti práce

Professional Safety - č. 11 (2016)

ERICKSON, JUDITH A.: Interdisciplinarity: increasing safety performance / Interdisciplinarita: zvýšení výkonu v oblasti bezpečnosti
anotace: Úspěšní odborníci BOZP musí mít široké spektrum znalostí z různých oborů a disciplín. Kromě nezbytných znalostí o BOZP existuje několik dalších oblastí příslušných do odpovědnosti odborníka BOZP. Různorodé znalostní báze zlepšují prevenci úrazů, vyloučení rizika nebo jejich změny a shodu s předpisy. Začleněním nebezpečnostních poznatků vědy a výzkumu do oblasti bezpečnosti se profesionálové na BOZP stávají interdisciplinárními, čímž se zvyšuje jejich schopnost povýšit úroveň bezpečnosti v jejich společnostech.
klíčová slova: odborníci BOZP - vzdělávání - znalosti - dovednosti - rozvoj osobnosti - interdisciplinarita - bezpečnost práce - bariéry - cíle - motivace - faktory psychosociální

CLAYTON, RUSSELL M.: Experience modification rating: understanding the value and limitations / Hodnocení modifikace zkušeností: pochopení hodnoty a omezení
anotace: Prostřednictvím porozumění hodnocení zkušenosti mohou profesionálové BOZP podporovat smysluplné metriky, které poskytují vizi organizaci. Výkonnostní metriky poskytují přidanou hodnotu bezpečnostnímu programu, když je udržována správná rovnováha mezi indikátory vedení a zaostávání. Sledování správných metrik nejen usměrňuje zaměření společnosti, ale také poskytuje v reálném čase pohled na celkovou kvalitu kultury bezpečnosti společnosti.
klíčová slova: zkušenosti - hodnocení - výkonnost - metriky - řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce

Professional Safety - č. 11 (2017)

WALTERS, JIM: Safety training: the case for a more logical practice / Bezpečnostní školení: případ pro logičtější praxi
anotace: Montér elektrického vedení je v USA jedním z nejnebezpečnějších povolání (měřeno počtem úmrtí). Očekávat pozitivní změny, zatímco prováděné školení je po celá desetiletí prováděno stejným způsobem, je nelogické. Kognitivní přetížení je novým důležitým fenoménem, které má přímé negativní dopady na průmysl elektrické energie. Osnovy odborné přípravy je třeba změnit a musí obsahovat kritické myšlení.
klíčová slova: myšlení kritické - zátěž kognitivní - zátěž mentální - funkce kognitivní - průmysl elektrotechnický - vedení elektrické

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 1 (2017)

STAFFORD, MAI: Physical and cognitive capability in mid-adulthood as determinants of retirement and extended working life in a British cohort study / Fyzické a kognitivní schopnosti v polovině dospělosti jako determinanty odchodu do důchodu a prodloužení pracovního života v britské kohortové studii
anotace: Politika v mnoha průmyslových zemích klade stále větší důraz na prodloužení pracovního života. Autoři zkoumali spojení mezi fyzickými a kognitivními schopnostmi v polovině dospělosti a prací v pozdní dospělosti.
klíčová slova: stárnutí - věk - život pracovní - schopnosti fyzické - schopnosti poznávací - schopnosti pracovní - pracovníci starší - důchod starobní - Velká Británie - studie

WIND, ASTRID DE: "Mental retirement?": trajectories of work engagement preceding retirement among older workers / "Mentální odchod do důchodu?": trajektorie pracovního nasazeníi před odchodem do důchodu u starších pracovníků
anotace: Před skutečným odchodem do důchodu se již mohou zaměstnanci distancovat od práce, což lze nazvat "mentálním odchodem do důchodu". Nicméně trajektorie pracovní motivace, tj. pracovního nasazení, nebyly dosud zkoumány. Tato studie je zaměřena na (i) identifikování různých trajektorií pracovního nasazení u starších pracovníků blížících se věku odchodu do důchodu a (ii) zkoumání jejich asociací se skutečným odchodem do důchodu.
klíčová slova: stárnutí - pracovníci starší - motivace zaměstnanců - důchod starobní

SERRA, LAURA: Application of latent growth modeling to identify different working life trajectories: the case of the Spanish WORKss cohort / Aplikace modelu latentního růstu k identifikaci různých trajektorií pracovního života: případ španělské kohortové studie WORKss
anotace: Cílem této studie bylo popsat uplatnění analýzy růstu latentních proměnných (LCGA) na identifikaci různých trajektorií pracovního života (WLT, working life trajectories) s využitím informací o pracovním času za rok jako opakovaného opatření. Metodika byla aplikována na dílčí výběr dat ze španělské kohortní studie WORKss s omezením na osoby narozené v letech 1956-1965 (N = 247 475).
klíčová slova: život pracovní - podmínky - trh pracovní - ochrana zdraví - Španělsko

MILNER, ALLISON - KRNJACKI, LAUREN - LAMONTAGNE, ANTHONY D.: Psychosocial job quality and mental health among young workers: a fixed-effects regression analysis using 13 waves of annual data / Psychosociální kvalita práce a duševní zdraví mladých pracovníků: regresní analýza s využitím 13 vln ročních dat
anotace: Vstup do zaměstnání může být dobou, kdy mladý člověk čelí otázce pracovní pohody a duševního zdraví. Autoři se konkrétně zabývali rozdíly v oblasti duševního zdraví, když mladý člověk nebyl v pozici pracovní síly (např. pracovní činnost jako účast na vzdělávání) ve srovnání s bytmí v práci s různou úrovní psychosociální kvality.
klíčová slova: pracovníci mladí - zdraví duševní - podmínky pracovní - faktory psychosociální - pohoda pracovní

ROQUELAURE, YVES: Time trends in incidence and prevalence of carpal tunnel syndrome over eight years according to multiple data sources: Pays de la Loire study / Časové trendy ve výskytu a rozšíření syndromu karpálního tunelu po dobu osmi let podle různých datových zdrojů: studie Pays de la Loire
anotace: Cílem této studie bylo popsat časový vývoj incidence/prevalence syndromu karpálního tunelu (CTS), jednoho z nejčastějších onemocnění pohybového aparátu ve francouzském regionu po dobu 8 let. Byly analyzovány tři nezávislé zdroje dat pro obyvatelstvo z oblasti Pays de la Loire ve věku 20-59 mezi roky 2004 a 2011 (záznamy z nemocnic o chirurgických zákrocích, údaje sociálního pojištění o kompenzaci jako nemoci z povolání atd.).
klíčová slova: syndrom karpálního tunelu - onemocnění profesionální - nemoci z povolání - Francie

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 6 (2016)

LAMMERTS, LIEKE: Effectiveness of a return-to-work program for workers without an employment contract, sick-listed due to common mental disorders / Účinnost programu pro návrat do zaměstnání pro pracovníky bez pracovní smlouvy, nemocné v důsledku běžných duševních poruch
anotace: Přítomnost psychických problémů a absence pracovní smlouvy byly v souvislosti s dlouhodobou nepřítomností z důvodu nemoci a nezaměstnaností, což indikuje potřebu intervencí v oblasti návratu do práce (return-to-work, RTW). Cílem článku bylo studovat účinnost účasti všech zainteresovaných stran v podpůrném programu RTW pro pracovníky bez pracovní smlouvy, nemocné po dobu 2-14 týdnů kvůli duševní poruše, ve srovnání s běžnou péčí.
klíčová slova: návrat do práce - intervence - absence pracovní - neschopnost pracovní - pracovníci dočasní - nezaměstnanost

GJEDDE SOMMER, TINE - WULF SVENDSEN, SUSANNE - FROST, POUL: Sickness absence and permanent work disability in relation to upper- and lower-body pain and occupational mechanical and psychosocial exposures / Nemocnost a trvalá pracovní neschopnost v souvislosti s bolestmi horní a dolní části těla a pracovní mechanické a psychosociální expozice
anotace: Cílem této studie bylo zjistit, jestli kombinovaná bolest (bolest v horní a dolní části těla), vysoké pracovní mechanické expozice a pracovní zátěž předpovídají nemocnost a trvalou pracovní neschopnost, a to zejména v případě, že se vyskytují dohromady. Tato dlouhodobá studie byla založena na databázi muskuloskeletálního výzkumu v dánské Ramazzini Centre.
klíčová slova: bolesti v zádech - zátěž pracovní - expozice pracovníků - polohy pracovní - onemocnění muskuloskeletální - nemocnost - neschopnost pracovní - predikce - studie - Dánsko

OTTERBACH, STEFFEN: The effect of motherhood and work on women's time pressure: a cohort analysis using the Australian Longitudinal Study on Women's Health / Vliv mateřství a práce na časový tlak žen: kohortní analýza pomocí australské dlouhodobé studie o zdraví žen
anotace: Cílem této studie bylo analyzovat prevalenci a determinanty časového tlaku u mladších australských žen narozených v letech 1973 a 1978 po dobu 17 let. Pochopení zdrojů časové tísně a identifikace určitých skupin, které jsou obzvláště zranitelné, je velice důležité. Dle uvedených výsledků lze na politické úrovni navrhovat a realizovat vhodnou zdravotní politiku, rodičovskou dovolenou a péči o děti.
klíčová slova: ženy - mateřství - práce - život rodinný - stres časový - studie - Austrálie

CHALÉAT-VALAYER, EMMANUELLE: Long-term effectiveness of an educational and physical intervention for preventing low-back pain recurrence: a randomized controlled trial / Dlouhodobá účinnost vzdělávacích a fyzických intervencí pro prevenci recidivy bolesti dolní části zad: randomizovaná kontrolované studie
anotace: Bolest dolní části zad je běžným a opakujícím se stavem, ale existuje málo důkazů o efektivních strategiích pro prevenci recidivy a postižení v delším časovém horizontu. Tato studie zkoumala účinek lehkého cvičebního programu, který byl zahájen na pracovišti a pokračoval doma, s cílem snižování recidivy těchto bolestí u zdravotnických pracovníků.
klíčová slova: bolesti v zádech - cvičení - intervence - pracoviště - ochrana zdraví - prevence nemocí

Sicher ist Sicher - č. 12 (2016)

SAGER, JŐRG: Keine Gefahr für die Anlagensicherheit / Žádné ohrožení bezpečnosti elektrárny
anotace: Bezpečnostní manažeři musejí zajistit, aby nepředvídané poruchy nebo jiné události neohrozily zaměstnance i pracovní a životní prostředí. Článek popisuje posouzení rizik pomocí plynové dynamické simulace.
klíčová slova: elektrárny - bezpečnost - posuzování rizik - simulace

MISCHKE, MARIAN: Bewertung der Nachhaltigkeit chemischer Substanzen / Posuzování stálosti chemických látek
anotace: Před deseti lety přinesl nový systém a právní rámec REACH. Stále aktuální jsou otázky nahrazování nebezpečných chemických látek. Hodnocení jejich nebezpečnosti nevychází pouze z jejich toxicity. Při vyhodnocování je třeba přezkoumat stávající postupy. Návrh pokročilé metody "SusDec".
klíčová slova: látky chemické - REACH - hodnocení - metody

Sondy revue - č. 1 (2017)

Co řekli politici o právu odborů zastavit práci
anotace: Na otázku "Podpořili byste návrh odborů nad rámec vládního návrhu novely zákoníku práce, aby se do něj vrátilo oprávnění odborové organizace požadovat po zaměstnavateli odstranění závad ohrožujících bezpečnost a zdraví zaměstnanců a případně dočasně zakázat výkon práce?" odpovídaly ministryně práce a sociálních věcí a tři poslankyně za různé politické strany a hnutí.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - závady - odbory - oprávnění - opatření bezpečnostní - opatření preventivní

DANDOVÁ, EVA: Jak pečovat o zaměstnance?
anotace: Pojem "péče o zaměstnance" lze definovat jako soubor práv a povinností směřujících k vytvoření optimálních podmínek pro výkon práce. V oblasti péče o zaměstnance mají zaměstnavatelé široké pole působnosti. Autorka seznamuje s právním rámcem pro tuto sféru povinností zaměstnavatelů a předkládá jim strukturovanou radu, jak péči o zaměstnance uchopit.
klíčová slova: péče o zaměstnance - výkon práce - podmínky - ochrana zdraví - prostředí pracovní - péče pracovnělékařská - optimalizace - předpisy právní - zaměstnavatelé - povinnosti

KOLEV, PETR: Komise řeší liknavě ochranu zaměstnanců před látkami způsobujícími rakovinu, kritizují odbory
anotace: Evropská komise navrhla změny ve směrnici o karcinogenech a mutagenech (č. 37/2004), které by měly vést k omezení expozice 13 rakovinotvorným látkám na pracovišti. Evropské odbory tvrdí, že je to nedostatečné a požadují stanovit vymahatelné limity expozice pro 50 nejtoxičtějších chemických látek, vyskytujících se v pracovním prostředí.
klíčová slova: látky chemické - látky karcinogenní - karcinogeny - mutageny - Evropská komise - odbory evropské - expozice pracovníků - limity - ochrana zdraví - ochrana před chemikáliemi

Shrnutí Bílé knihy práce 4.0 německého Spolkového ministerstva práce a sociálních věcí
anotace: Vyústěním německé diskuze o práci ovlivněné digitálními a společenskými změnami je nově vzniklá bílá kniha "Práce 4.0". Analyzuje trendy v pracovním světě budoucnosti a identifikuje konkrétní možnosti řešení. Tento článek podává souhrn o obsahu tzv. Bílé knihy práce 4.0.
klíčová slova: práce - svět práce - síla pracovní - změny - technologie nové - digitalizace - budoucnost - revoluce průmyslová - dokumenty - ministerstva - Německo

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 3 (2016)

SPITZHIRN, MICHAEL - MERKEL, TORSTEN - BULLINGER, ANGELIKA C.: Einsatz von Applikationen zur Messung ausgewählter Arbeitsumweltfaktoren mittels Smartphones / Vyhodnocení chytrých aplikací pro měření některých pracovních faktorů životního prostředí
anotace: Článek zkoumá možnosti chytrých telefonů k zachycení faktorů pracovního prostředí, jako jsou hluk, klima a osvětlení. V centru studia bylo kvantifikovat měření kvality ve srovnání s normativními standardy. Za tímto účelem byla prováděna empirická měření s cílem pokrýt různé kontexty použití chytrých aplikací. Jako výsledek jsou vyvozovány závěry o vhodnosti smartphonů k měření faktorů pracovního prostředí - hluk, klima a osvětlení - s dostatečnou přesností měření.
klíčová slova: faktory pracovní - měření - hluk - klima - osvětlení - telefony chytré - telefony mobilní - technologie mobilní

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 4 (2016)

REINHARDT, JAKOB: Follow Me!: wie Roboter Menschen führen sollen / Následuj mě!: jak by roboti mohly vést lidi
anotace: Při kombinaci pohody člověka a výkonnosti systému v interakci mezi člověkem a robotem je nutné zvážit osobní prostor člověka, lidské subjektivní hodnocení a předvídatelnost akcí interagujících partnerů. V oblasti mobilní robotiky je málo zmínek o vlivu kinematiky robotů na člověka. V článku jsou zkoumány vlivy na lidskou proxemiku a subjektivní hodnocení člověka při různých proměnných zrychlení a drah pohybu robota.
klíčová slova: roboti - systém člověk-stroj - interakce - pohyby pracovní - proxemika - vzdálenosti

GÄRTNER, MARC - GARTEN, THEA - HUESMANN, MONIKA: Flexible Arbeitsmodelle für Führungskräfte: zum Stand der Forschung / Flexibilní pracovní modely pro manažery: o stavu výzkumu
anotace: Spolu se změnami v "normálních pracovních podmínkách" jsou na manažerské pozice kladeny stále vyšší nároky. Globalizace, změny v hodnotách, kultura, technologie, pracovní náplň a politika v oblasti lidských zdrojů zaměřených na rozmanitost a rovné příležitosti přispěly ke vzniku flexibilních pracovních modelů. Tyto modely zahrnují modely založené na času, od flexibilních a částečných úvazků po mobilní a práci na dálku. Tento článek si klade za cíl systematicky zaznamenávat flexibilní pracovní úvazky a prozkoumat stávající výzkum využití těchto modelů, a to zejména ve vrcholovém managementu. Cílem analýzy je lepší implementace těchto modelů do řídících funkcí.
klíčová slova: doba pracovní - modely - čas pracovní - úvazky pracovní - flexibilita - příležitosti rovné - management - pracovníci vedoucí

WEBER, ANDREAS - WEBER, ULRIKE - NEBE, KATJA: Die Arbeitsassistenz (§102 SGB IX): ein Instrument betrieblicher Beschäftigung? / Asistence v práci (paragraf 102 německého Sociálního zákoníku IX): nástroj pro ochranu při zaměstnání?
anotace: Lidé se sluchovým postižením jsou obzvláště vstaveni vysokému riziku neúčasti v pracovním životě, protože mají velké obtíže podílet se na komunikaci. Dále mohou mít problémy slyšet a rozumět akusticky zprostředkovaným informacím. Chcete-li zvýšit účast osob se zdravotním postižením v pracovním životě, stává se podpora při práce (§ 102 SGB IX) důležitým nástrojem. Článek seznamuje s výsledky studie, které se účastnilo 3189 sluchově postižených lidí.
klíčová slova: osoby hendikepované - postižení zdravotní - sluch - pracoviště - participace - asistence - podpora - Německo

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail