Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2016/10

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

112 - č. 10 (2016)
BauPortal - č. 6 (2016)
Bezpečná práca - č. 5 (2016)
HesaMag - č. 13 (2016)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 1 (2016)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 2 (2016)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2016)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 4 (2016)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 6 (2016)
Journal of Safety Research - č. 57 (2016)
Process Safety Progress - č. 1 (2016)
Process Safety Progress - č. 2 (2016)
Process Safety Progress - č. 3 (2016)
Professional Safety - č. 6 (2016)
Professional Safety - č. 7 (2016)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 4 (2016)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 5 (2016)

 

112 - č. 10 (2016)

DEKÁNEK, JÁN: Historie předpisů o hořlavých kapalinách
anotace: Přiblížení vývoje (historie) předpisů o hořlavých kapalinách od poloviny 19. století do r. 2008, kdy bylo přijato Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, platné též pro hořlavé kapaliny.
klíčová slova: kapaliny hořlavé - předpisy právní - normy technické - normy bezpečnostní - normy evropské - předpisy evropské - historie

PACINDA, ŠTEFAN: Vzdělávání dospělých
anotace: Přehled didaktických zásad a vyučovacích metod, které by měl znát každý lektor, který vzdělává dospělé v jakémkoliv oboru či odbornosti. Článek se věnuje také otázce přípravy, realizace a řízení vzdělávací (vyučovací) jednotky.
klíčová slova: vzdělávání dospělých - lektoři - dovednosti - metody vzdělávací - zásady pedagogické - terminologie

 

BauPortal - č. 6 (2016)

WIERMANN, BJORN - WALDINGER, CLAUDIA: Schutzhandschuhe an Kreissägen: darf, soll, muss?: eine gefährliche Kombination mit massivem Verletzungspotenzial / Ochranné rukavice pro práci u kotoučových pil: mohou, mají být nebo musejí být?
anotace: Obecně je známo, že používání ochranných rukavic u rotačních nástrojů není úplně dobré řešení. Rotující části nástrojů mohou zachytit nebo vtáhnout či strhnout ochranné rukavice a způsobit vážné zranění ruky. Článek přináší vhled to této problematiky, přes analýzu rizikovosti po praktický experiment.
klíčová slova: látky nebezpečné - opatření organizační - OOPP - rukavice ochranné

 

Bezpečná práca - č. 5 (2016)

VYSKOČIL, IVAN, MACHÁČ, DRAHOSLAV: Integrovaná ochrana pracovníkov
anotace: Člověka ohrožuje při výkonu práce nevyčíslitelný počet nebezpečí. Vzniká proto otázka, jak je možné jej účinně chránit. Autoři poukazují na potřebu preventivní integrované ochrany.
klíčová slova: práce - nebezpečí - ochrana před riziky - ochrana integrovaná - ochrana zaměstnanců

FEJDOVÁ, KARIN: Ochrana zamestnancov pri práci s azbestom
anotace: Riziku poškození zdraví z expozice azbestu jsou vystaveny některé skupiny zaměstnanců ve stavebnictví, podílející se na bouracích, rekonstrukčních a údržbářských pracích v budovách, kde byl použit stavební nebo jiný materiál s obsahem azbestu. Článek se vedle ochrany zdraví zaměstnanců dotýká i problematiky právního rámce platného pro Slovensko a dalších souvisejících otázek (oprávnění na odstraňování azbestu ze staveb, odborná příprava, státní zdravotní dozor aj.).
klíčová slova: azbest - ochrana před chemikáliemi - ochrana zaměstnanců - ochrana zdraví - stavebnictví - Slovensko

BARTOŇ, BRANISLAV, BARTOŇOVÁ, JANKA: Posudzovanie fyzickej záťaže
anotace: V návaznosti na úvodní článek k problematice nemocí z dlouhodobého, nadměrného a jednostranného zatížení, otištěný v č. 4/2016, rozvíjejí autoři téma fyzické zátěže do větších podrobností. Vedle veličin jako jsou energetický výdej, srdeční frekvence a lokální zátěž svalových skupin předloktí a ruky věnují v tomto pokračování pozornost ergonomickým opatřením v závislosti na hodnocení pracovních poloh z hlediska fyziologie práce. Představují mj. speciální software a přístrojovou techniku a další nástroje, které dokáží snímat a vyhodnocovat úchopovou sílu ruky a prstů nebo tlak. V kontextu fyzické zátěže se speciálně věnují také problematice ruční manipulace s břemeny.
klíčová slova: zátěž fyzická - zátěž fyziologická - polohy pracovní - fyziologie práce - manipulace ruční - opatření preventivní - opatření zdravotní - software - technika měřící

KORDOŠOVÁ, MIROSLAVA: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a aspekty zelenej ekonomiky. 6. časť
anotace: Díl s názvem "BOZP a čištění odpadních vod" je pokračováním 5. dílu seriálu, publikovaného v č. 4/2016. Věnuje se biologickým, chemickým, fyzikálním a psychosociálním faktorům, s nimiž se lze setkat v prostředí a prostorech určených pro čištění odpadních vod.
klíčová slova: BOZP - místa pracovní zelená - ekonomika zelená - technologie - rizika nová - green jobs - green technologies - vody odpadní - čištění - čistírny odpadních vod - prostředí pracovní - faktory nebezpečné - faktory rizikové

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIE: Celoživotné vzdelávanie pre všetkých
anotace: Připomínka celoevropské aktivity, která se v rámci kampaně Zdravé pracoviště věnuje stárnoucí pracovní síle. Zmiňovány jsou v té souvislosti zejména některé projekty, které sázejí na celoživotní vzdělávání vč. vzdělávání starších zaměstnanců.
klíčová slova: zaměstnanci starší - pracovníci starší - síla pracovní - stárnutí - vzdělávání celoživotní - projekty

 

HesaMag - č. 13 (2016)

VOGEL, LAURENT: Working conditions in construction: a paradoxical invisibility / Pracovní podmínky ve stavebnictví: paradoxní neviditelnost
anotace: Článek se věnuje pracovním podmínkám na staveništích. Zabývá se organizací práce na staveništi, bezpečností práce a pracovními úrazy i preventivními požadavky.
klíčová slova: staveniště - podmínky pracovní - požadavky bezpečnostní - prevence - organizace práce - úrazy pracovní

CREMERS, JAN: Construction labour, mobility and non-standard employment / Práce ve stavebncitví, mobilita a nestandardní pracovní poměry
anotace: Pracovníci ve stavebnictví byli dlouho považováni za ty, kteří se těší příznivým pracovním podmínkám. I když byla jejich práce tvrdá, odměnou byl vysoký stupeň bezpečnosti práce, důstojné platové ohodnocení a další bonusy. Tento stav byl vyveden z rovnováhy s příchodem volného pohybu pracovních sil z východní Evropy, kde konkurence mezi evropskými stavebními dělníky vyvolala klesající mzdovou spirálu stejně jako zhoršení pracovních a bezpečnostních podmínek.
klíčová slova: stavebnictví - mobilita - poměr pracovní - pracovníci - síla pracovní

SCHINDLER, STEPHEN: Asbestos: not problem of the past / Azbest: není problém minulosti
anotace: Ačkoli je azbest v Evropské unii zakázaný od roku 2005, i nadále představuje značnou hrozbu pro zdraví pracovníků a obyvatelstva obecně. První z nich jsou vystaveni expozici zejména při práci v budovách, které byly postaveny za použití výrobků z azbestu. Chce-li Evropa zastavit přetrvávání této hrozby z hlediska zdraví a předcházet rizikům, přenášeným i na mladší generace, je třeba podniknout bezprostřední a důrazné kroky k řešení odstranění azbestu a musí být přijatá evropskými a národními orgány.
klíčová slova: azbest - rizika zdravotní - Evropa - doporučení

GEHRING, ROLF: Trade union mobilisation for safer construction machinery / Odborová mobilizace pro bezpečnější stavební stroje
anotace: Každoročně přicházejí stavební dělníci o život při nehodách u strojů. Mnohým z těchto úrazů by bylo možné předejít, pokud by byl design strojního zařízení více zaměřen na názory uživatelů. Německému odborníkovi na standardizaci, který je bývalým stavebním dělníkem, se nedávno podařilo přesvědčit evropské instituce, aby změnily dvě technické normy tak, aby byla zlepšena bezpečnost stavebních strojů.
klíčová slova: stroje a zařízení - bezpečnost - design - normy technické

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 1 (2016)

D'ARCY, J. B.: Characterization of process air emissions in automotive production plants / Charakterizace emisí ovzduší v automobilových výrobních závodech
anotace: Při výrobě jsou částice produkované při průmyslových procesech neseny vzduchem. Tyto vzdušné emise představují výzvu z hlediska průmyslové a environmentální hygieny. Cílem studie byla provedení charakterizace částic spojených s různými výrobními procesy v automobilovém průmyslu.
klíčová slova: emise - částice odletující - vzduch - kvalita - ovzduší pracovní - průmysl automobilový - procesy průmyslové

VEHVILÄINEN, TOMMI: High indoor CO2 concentrations in an office environment increases the transcutaneous CO2 level and sleepiness during cognitive work
anotace: Cílem této studie bylo provést multiparametrickou analýzu environmentálních faktorů, fyziologické stresové reakce v těle, naměřená bdělosti a subjektivních příznaků během simulované kancelářské práce. Studie se zúčastnili muži, kteří absolvovali tři 4-hodinové pracovní směny v kanceláři, a to jak ve větrané, tak v nevětrané místnosti.
klíčová slova: systém nervový - funkce - oxid uhličitý - ventilace - kanceláře - teplota tělesná

MEADE, ROBERT D.: The physical demands of electrical utilities work in North America / Fyzické požadavky na pracovníky veřejných služeb (elektrických) v Severní Americe
anotace: Autoři hodnotili, jaké fyzické nároky jsou spojené s prací u elektrických veřejných služeb v Severní Americe a jakým způsobem ovlivňují stupeň tepelné a kardiovaskulární zátěže u pracovníků.
klíčová slova: služby veřejné - elektrikáři - zátěž pohybová - zátěž tepelná - práce fyzická

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 2 (2016)

STEINLE, ROBERT: Characterization of emissions from a desktop 3D printer and indoor air measurements in office settings / Charakterizace emisí ze stolní 3D tiskárny a měření vnitřního ovzduší v kancelářském prostředí
anotace: Článek se zabývá měřením emisí ze stolní 3D tiskárny založené na technologii taveného modelování (FDM) ve zkušební komoře a v kancelářském prostředí byla sledována kvalita vnitřního vzduchu.
klíčová slova: tiskárny - 3D - emise - kanceláře - prostory vnitřní - vzduch - kvalita - aerosoly - sloučeniny organické - látky těkavé

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2016)

MURASHOV, VLADIMIR - HEAR, FRANK - HOWARD, JOHN: Working safely with robot workers: recommendations for the new workplace / Pracovat bezpečně s robotickými pracovníky: doporučení pro nová pracoviště
anotace: Rostoucí využití robotů při plnění úkolů vedle nebo spolu s lidskými spolupracovníky vyvolává nové otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento článek popisuje rostoucí složitosti robotů a navrhuje řadu doporučení pro praxi bezpečné pracovní robotiky.
klíčová slova: roboti - BOZP - hodnocení rizik - prevence rizik - pracoviště

ARNOLD, SUSAN F.: Using checklists and algorithms to improve qualitative exposure judgment accuracy / Použití checklistů a algoritmů pro zlepšení přesnosti kvalitativního měření expozice
anotace: Většina posouzení expozice je prováděna bez pomoci robustních dat o osobní expozici a jsou založena spíše na kvalitativní vstupech, jako je vzdělání a zkušenosti, školení, dokumentace o procesích chemikáliích, úkolech a zařízeních a další informace. Kvalitativní posouzení rozhoduje o dalších možných šetření a ovlivňuje postupy, jako je kvantitativní měření (odběr vzorků), dále školení pracovníků, prováděcí opatření a řízení rizik. Studie však naznačují, že kvalitativní přesnost úsudku je nízká. Článek seznamuje s kvalitativní metodou hodnocení expozice - checklisty (kontrolní seznamy), které byly vyvinuty jako nástroj a vodítko s použití sady heuristiky na podporu rozhodování.
klíčová slova: expozice pracovníků - měření - metody - checklisty - seznamy kontrolní

BALANAY, JO ANNE G. - KEARNEY, GREGORY D. - MANNARINO, ADAM J.: Noise exposure assessment among groundskeepers in a university setting: a pilot study/ Posouzení hlukové expozice mezi správci a údržbáři parků a zeleně v prostředí univerzity: pilotní studie
anotace: Přibližně 870 tisíc pracovníků z USA se využívají pro terénní úpravy a údržba zeleně, kteří vykonávají různé úkoly a používat celou řadu nástrojů, při nichž jsou vystaveni vysokým hladinám hluku, což zvyšuje jejich riziko tráty sluchu vyvolané hlukem (NIHL, noise-induced hearing loss). Bylo publikováno několik studií o expozici hluku a NIHL v jiných odvětvích, ale těch zaměřených na tuto profesi je velmi omezené množství. Tato studie si klade za cíl charakterizovat expozici hluku těchto pracovníků.
klíčová slova: hluk - expozice pracovníků - hodnocení rizik - dozimetrie - údržba zeleně

SILVER, SHARON R. - STEEGE, ANDREA L. - BOIANO, JAMES M.: Predictors of adherence to safe handling practices for antineoplastic drugs: a survey of hospital nurses / Predikátory dodržování postupů bezpečného zacházení s protinádorovými léčivy: průzkum mezi nemocničními sestrami
anotace: Navzdory rostoucímu povědomí o nebezpečí expozice protinádorovým léčivům (ADS), tak ukazují, že jsou stále neúplná doporučení pro zásady bezpečného zacházení s těmito léky. Průzkum mezi zdravotnickými pracovníky z roku 2011 představoval příležitost prozkoumat faktory spojené s dodržováním bezpečných zásad mezi 1094 nemocničními sestrami, kteří podávají protinádorové léky.
klíčová slova: léky - léčiva - onkologie - expozice pracovníků - sestry zdravotní - péče zdravotní - průzkumy

JONES, RACHAEL M. - XIA, YULIN: Occupational exposures to influenza among healthcare workers in the United States / Profesní expozice chřipce mezi pracovníky ve zdravotnictví ve Spojených státech
anotace: Cílem této studie je odhadnout roční počet pracovních expozicí vůči chřipce mezi pracovníky ve zdravotnictví, které vyplývají z poskytování přímé či podpůrné léčby pro pacienty trpící chřipkou v akutní péči, domácí péči a dlouhodobé péči. K identifikaci využití zdravotní péče pro chřipku a vzory pracovních aktivit byla využita literární rešerše.
klíčová slova: chřipka - expozice pracovníků - péče domácí - péče zdravotní - sestry zdravotní - zdravotníci

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 4 (2016)

ROBERGE, RAYMOND J.: Face shields for infection control: a review / Obličejové masky pro kontrolu infekce: přehled
anotace: Obličejové masky jsou osobní ochranné pomůcky, které jsou používány mnoha pracovníky (např. v lékařští, veterinární) k ochraně oblasti obličeje a přidružených sliznic (oči, nos, ústa) před politím, kapkami a rozstřikem tělních tekutin. Masky nejsou obecně používány samostatně, ale ve spojení s dalšími ochrannými prostředky, a proto jsou klasifikovány jako přídatná osobní ochranné prostředky. Ačkoli existují miliony potenciálních uživatelů obličejových štítů, pokyny pro jejich použití se liší mezi vládními agenturami a odbornými společnostmi a je k dispozici malo výzkumů o jejich účinnosti.
klíčová slova: masky obličejové - ochrana obličeje - OOPP - infekce - účinnost ochranná - předpisy - přehledy

CHOUDHARY, REHAN - KLAUDA, JEFFERY B.: The simultaneous mass and energy evaporation (SM2E) model / Model souběžného odpařování hmoty a energie
anotace: V článku je prezentován model souběžného odpařování hmoty a energie (SM2E). Tento model vychází z teoretických modelů pro přenos hmoty a energie. Teoretické modely systematicky předpovídají odpařování v různých podmínkách proudění. Tyto modely byly harmonizovány s experimentálními měřeními na odstranění systematické chyby; bylo použito celkem 113 měření odpařování.
klíčová slova: odpařování - hmoty - energie - směsi - modelování - hodnocení rizik - expozice pracovníků

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 6 (2016)

BURLET-VIENNEY, DAMIEN: Risk analysis for confined space entries: critical analysis of four tools applied to three risk scenarios / Analýza rizik pro stísněné prostory: kritická analýza čtyř nástrojů aplikována na tři rizikové scénáře
anotace: Zprávy o vyšetřování smrtelných nehod v omezeném prostoru téměř vždy směřoval k problému souvisejícího s identifikací nebo podceněním rizik. Tento článek porovnává 4 různé nástroje pro analýzu rizik vyvinuté pro stísněné prostory jejich aplikováním na tři nebezpečné situace.
klíčová slova: prostory těsné - prostory omezené - analýzy rizik - nástroje - porovnání

BROWN, K. K.: Development of the chemical exposure monitor with indoor positioning (CEMWIP) for workplace VOC surveys / Vývoj monitoru s vniřními umístěním pro chemickou expozici pro průzkumy pracoviště na těkavé organické sloučeniny
anotace: Cílem tohoto článku byl výzkum a vývoj metody pro posuzování přímé expozice, který kombinoval lokační systém v reálném čase s bezdrátovým osobním chemickým senzorem. Osobní chemický senzor bylo fotoionizační zařízení pro zjišťování těkavé organické sloučeniny. Kombinovaný systém byl kalibrován a testovány podle čtyř stejných standardních koncentrací plynu, kalibrován na jednom standardním umístění a testován na čtyřech místech, které zahrnovaly standardní umístění.
klíčová slova: sloučeniny organické - látky těkavé - expozice pracovníků - hodnocení - detektory

SALAH, MEHDI BEN - HALLÉ, STÉPHANE - TUDURI, LUDOVIC: Efficiency of five chemical protective clothing materials against nano and submicron aerosols when submitted to mechanical deformations / Účinnost pěti chemických materiálů ochranných oděvů proti nano a submikronových aerosolům, které byly poskytnuty na mechanické deformace
anotace: O použití nanočástic na pracovišti je stále větší zájem, i přes jejich mozžnou toxicitu. Některé studie naznačují, že nanočástice mohou vniknout do pokožky a vést k nepříznivým účinkům na zdraví. Protichemické obleky jsou poslední překážkou k ochraně pokožky. Tato studie si klade za cíl lepší pochopení chování nanočástic při pronikání do kůže skrze ochranný oděv po mechanické deformaci. Pro tento účel bylo vybráno pět z nejběžnějších typů tkanin používaných v ochranných oděvech a předány do různých simulovaných podmínek expozice.
klíčová slova: nanočástice - oděvy ochranné - materiály - poškození - penetrace

SCOTT, KENNETH A. - BROWNING, RAYMOND C.: Occupational physical activity assessment for chronic disease prevention and management: a review of methods for both occupational health practitioners and researchers / Hodnocení pracovní fyzické aktivity pro prevenci a léčbu chronických nemocí: přehled metod pro pracovní lékaře a výzkumníky
anotace: Tento článek shrnuje údaje o zdravotních důsledcích fyzické aktivity při práci s důrazem na komplexní vztah k běžným chronickým onemocněním. Tento článek obsahuje popis několika technik, které byly použity k měření fyzické aktivity v práci a kdekoli jinde, se zaměřením v detailu na krokoměry, akcelerometry a technologii Global Positioning System. Popsány jsou take další subjektivní a objektivní strategie měření.
klíčová slova: aktivity fyzické - pohyb - monitorování - ochrana zdraví - nemoci chronické - prevence nemocí

 

Journal of Safety Research - č. 57 (2016)

JIANG, LIXIN - PROBST, TAHIRA M.: Transformational and passive leadership as cross-level moderators of the relationships between safety knowledge, safety motivation, and safety participation / Transformační a pasivní styl vedení lidí jako meziúrovňové moderátory vztahů mezi bezpečnostními znalostmi, bezpečnostní motivace a bezpečnostní účastí
anotace: Zatímco bezpečnostní znalosti a bezpečnostní motivace jsou dobře zavedené prediktory účasti v bezpečnosti, méně je známo o vlivu stylu vedení lidí na tyto vztahy. Účelem této studie bylo zjistit, zda jsou pozitivní vztahy mezi bezpečnostními znalostmi a motivací a bezpečnostní participací jsou závislé na transformačních a pasivních formách vedení. Autoři použili pro účely studie víceúrovňové modelování na vzorku 171 zaměstnanců uspořádaných do 40 pracovních skupin a zjistili, že transformační styl vedení posílil vztah mezi bezpečnostními znalostmi a účastí, zatímco pasivní vedení oslabilo vztah bezpečnostní motivace a účasti.
klíčová slova: řízení lidských zdrojů - vedení lidí - motivace - participace - znalosti

WAEHRER, GEETHA M.: Employee assistance programs, drug testing, and workplace injury / Zaměstnanecké programy, testování na drogy a úrazy na pracovišti
anotace: V současnosti je málo známo o vlivu zaměstnaneckých asistenčních programů na pracovní úrazovost. Tato studie zkoumala data a informace o pracovních a antidrogových programech a míře pracovní úrazovostí na více jak 1400 pracovištích. Autoři dospěli k závěru, že zaměstnanecké programy pomohly významně snížit míru pracovní úrazovosti i ztrátu zaměstnání, zejména ve zpracovatelském průmyslu a dopravě, komunikacích a odvětvích veřejných služeb.
klíčová slova: programy - zaměstnanci - drogy - testování - politika bezpečnostní - úrazy pracovní - úrazovost pracovní

 

Process Safety Progress - č. 1 (2016)

PRUGH, RICHARD W.: Life-safety concerns in chemical plants / Otázky bezpečnosti a ochrany života v chemických provozech
anotace: Článek se věnuje specifickým bezpečnostním rizikům a ochraně života, která by měla být brána v úvahu majiteli chemických továren a obsluhou strojů. Patří mezi ně mnoho míst úniku, například v horních podlažích destilačních a frakcionačních sloupů a jednotek, pračky a další vysoká zařízení; zvýšené pracovní plošiny na vrcholu vícepodlažních budov a komíny; plošiny nad cisternovými vozy, autocisterny a násypky automobilů a další. Také sem spadají rizika chemických provozoven, jako je vzplanutí požáru (hořlavé výpary a prachy); úniky toxických plynů a par a prasknutí nádob z nekontrolovatelné reakce nebo jiných příčin přetlaku. Tento článek představuje praktické protiopatření pro tyto bezpečnostní rizika, která mohou ohrozit život.
klíčová slova: průmysl chemický - továrny - rizika bezpečnostní - ochrana života - management bezpečnosti práce

BAYBUTT, PAUL: Design intent for hazard and operability studies / Konstrukční záměr pro studia nebezpečí a provozuschopnosti
anota ce: Metoda identifikace nebezpečí a provozuschopnosti (HAZOP) je nepochybně nejběžněji používanou metodou pro analýzy nebezpečí v dnešním světě. Je založena na zvažování procesních odchylek od konstrukčního záměru pro postup při určování scénářů rizik a provozuschopnosti. V praxi se často používá při této metodě krátký kontrolní seznam parametrů procesu. Tato praxe má pravděpodobně za následek chybějící scénáře. Tento článek popisuje význam a použití konstrukčnímu záměru pro podporu studujících a praktikujících metodu HAZOP, aby byli plně informováni v průběhu celého studia.
klíčová slova: HAZOP - analýzy rizik - metody - bezpečnost procesní - bezpečnost provozní

 

Process Safety Progress - č. 2 (2016)

FERNÁNDEZ BLANCO, ROBERTO: The probability circular ruler "PCR" (process safety metrics) / Pravděpodobnost kruhového vedení metrik procesní bezpečnosti
anotace: Vysvětlení vrstev ochrany procesní bezpečnosti a s tím související pravděpodobnosti selhání nemusí být složité. Tento článek ukazuje vizuální pomůcky, které mohou být použity k vysvětlení složitosti bezpečnostních vrstev a jejich vztah ke snížení rizika celkové incidentu.
klíčová slova: bezpečnost procesní - řízení bezpečnosti - metriky - pravděpodobnost - selhání - snižování rizik

WINCEK, JOHN C.: Amiss, a miss, a near miss / V nepořádku, nehoda, skoronehoda
anotace: Tento článek popisuje proces sdílení znalostí, který se vyvinul v jedné chemické společnosti. Zahrnuje definice specifických typů skoronehod, jak jsou údaje o nich shromažďovány a sdělovány, a informace o počtu a druhu incidentů. Čtenář získá představu o tom, jak třídit a shromažďovat údaje o konkrétních incidentech skoronehod, a seznámí se se způsoby, jak sdílet informace v celém podniku.
klíčová slova: skoronehody - nehody - průmysl chemický - sdílení - znalosti

BAYBUTT, PAUL: Setting multinational risk tolerance criteria / Stanovení kritérií tolerance nadnárodního rizika
anotace: Společnosti, které působí na různých místech po celém světě, čelí výzvě rozvíjet jednotná kritéria tolerance vůči riziku napříč jejich činnostmi na různých místech. Proto se názory místních zainteresovaných stran o toleranci rizik může výrazně lišit místo od místa. V článku jsou popsány a řešeny výzvy ve stanovení jednotných kritérií pro různá místa působnosti podniku. Dále jsou zde popsány postupy používané při vývoji těchto kritérií, jenž tvoří základ pro metodu, která je navržena pro stanovení jednotných kritérií bez ohledu na státní hranice.
klíčová slova: rizika - tolerance - analýzy rizik - bezpečnost procesní

KERIN, TRISH: The evolution of process safety standards and legislation following landmark events-what have we learnt? / Vývoj norem a legislativy v procesní bezpečnosti dle historických momentů: co jsme se naučili?
anotace: Tento článek zkoumá významné poznatky, které byly zjištěny z různých zlomových událostí v procesní bezpečnosti a které měly dopad na to, jak je procesní bezpečnost dnes řízena. Incidenty použité pro případové studie se odehráli ve Velké Británii, Itálii, Indii, Austrálii, USA a Novém Zélandu.
klíčová slova: bezpečnost procesní - normy - legislativa - vývoj - historie - studie případové

ZAREI, ESMAEIL: Efficiency prediction of control room operators based on human reliability analysis and dynamic decision-making style in the process industry / Účinnost predikce operátorů velínu založené na analýze lidské spolehlivosti a dynamickém stylu rozhodování ve zpracovatelském průmyslu
anotace: Zpracovatelský průmysl má potenciál pro výskyt závažných havárií. Tyto nehody mohou mít závažné nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí a mohou způsobit rozsáhlé škody na zařízení a budovách. Během těchto situací patří centrální velíny mezi nejvíce stresující pracoviště na světě. Proto hraje analýza lidské spolehlivosti a dynamické rozhodování důležitou roli při řízení bezpečnosti v těchto odvětvích.
klíčová slova: spolehlivost - faktor lidský - analýzy - rozhodování - efektivnost - bezpečnost procesní

 

Process Safety Progress - č. 3 (2016)

MIZE, JENNIFER F.: How does "deviation" become "normal"? / Jak se "odchylka" stane "normální"?
anotace: Jak se odchylka od zavedených bezpečných postupů stane institucionalizovánou v rámci organizace? Provádění každodenních a rutinních operací v rozporu se zdokumentovanými zásadami, postupy a praktikami může vést k selhání i přes vhodně identifikovaná a řízená rizika. Tento článek prezentuje příklady odchylek, ke kterým došlo v důsledku selhání kvůli změnám, omezeným zdrojům a dalším faktorům.
klíčová slova: odchylky - bezpečnost procesní - skoronehody - operace - disciplína - kultura bezpečnosti

CARVALHO SILVA, ELISIO: Why are major accidents still occurring? / Proč stále dochází k závažným haváriím?
anotace: Ztráta technologických znalostí je důležitým faktorem přispívajícím ke vzniku závažné havárie. Tento článek analyzuje několik významných zpráv o nehodách za účelem potvrzení tohoto předpokladu. Čím více organizací se vzdaluje od známé technologie, tím se riziko nehody výrazně zvyšuje. Tato práce popisuje tři způsoby, ve kterých mohou být technologické znalosti ztraceny: (1) nové technologie; (2) ztráta znalostí kvůli nedostatečnému školení, postupech a informacích; a (3) se nepodařilo začlenit nové poznatky do praxe (např. poučení).
klíčová slova: havárie závažné - příčiny - analýzy - školení bezpečnosti práce - řízení bezpečnosti práce - hodnocení rizik

HUNTER, KEITH O. - WOLF, ELLIOT M.: Cracking the code of process safety culture with organizational network analysis / Rozluštění kódu kultury procesní bezpečnosti s analýzou organizační sítě
anotace: Podniky v chemickém průmyslu investují značné množství času a zdrojů do řízení změn a provádění osvědčených postupů pro zachování bezpečného provozu a dosažení provozních cílů. Následně většina vedoucích a řídících pracovníků odpovědných za výkon spoléhají na oficiální organizační struktury k dosažení těchto cílů. Avšak zaměstnanci v první linii odpovědní za zajištění bezpečného provozu nebezpečných chemických procesů jsou často ve své každodenní činnosti více ovlivněni neformální organizací. Dynamika neformálních sítí mezi pracovníky je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím sílu provozní kázně, kulturu procesní bezpečnosti a výkonnost podniku. Přesto jsou organizační sociální sítě často přehlíženy nebo jim vedení nerozumí. Autoři v článku diskutují o tom, jak analýza organizační sítě může zlepšit naše znalosti o kultuře procesní bezpečnosti. Také sdílí výsledky průzkumné studie analyzující sociální síť podniku.
klíčová slova: kultura bezpečnosti - bezpečnost procesní - zaměstnanci - sítě sociální - organizace - disciplína

 

Professional Safety - č. 6 (2016)

RYAN, TIM - HUBBARD, DANIEL: 3-D printing hazards: literature review and preliminary hazard assessment / Rizika 3D tisku: přehled literatury a předběžné posouzení rizik
anotace: 3-D tisk (trojrozměrný tisk) představuje vznikající technologii pro výrobu předmětů z kovů, biologických materiálů a polymerů. Používá se již v několika průmyslových odvětvích a tento proces má příslib většího komerčního rozsahu. S tím však roste také riziko zvýšené expozice pracovníků. Tento článek některé z těchto nebezpečí specificky zkoumá. Poskytuje rámec současného stavu 3-D tisku a zkoumá literaturu o souvisejících rizicích. Autoři také uvádějí původní zjištění z předběžného posouzení nebezpečnosti procesu a chemikálií spojených s komerční fotopolymerizační 3-D tiskárnou. Byly posouzeny také expozice organickým polymerům, částicím, korozivním čisticím prostředkům s hydroxidem sodných a hluku.
klíčová slova: tisk - tiskárny - rizika pracovní - expozice pracovníků

GELLER, SCOTT E.: Leadership lessons for OSH professionals: how to nurture engagement for injury prevention / Lekce vedení pro BOZP odborníky: jak pečovat o závazek prevenci úrazů
anotace: Tento článek popisuje na důkazech založené strategie vedení, které podporují a udržují zapojení zaměstnanců do bezpečnost práce. Humanistický behaviorismus je vysvětlen jako způsob, jak zvýšit příznivý účinek na bezpečnosti založeném chování a péči o pracoviště bez úrazů. Tento článek představuje historii a vývoj procesu "Aktivní péče o lidi", jehož cílem je rozvíjet soucitnou kulturu, ve které lidé běžně předčí normu ve prospěch bezpečnosti, zdraví a blaho druhých.
klíčová slova: řízení lidských zdrojů - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - kultura bezpečnosti - chování bezpečné - péče o pracovníky - prevence úrazů

BISSERT, PETER T. - CARR, JACOB L. - DUCARME, JOSEPH P.: Proximity detection zones: designs to prevent fatalities around continuous mining machines
anotace: Při těžba uhlí v podzemí se běžně využívají dálkově řízená pásová těžká technika jako kontinuální důlní stroje, která rozseká uhlí z pevného tvaru. Horníci pracující s nebo v blízkosti těchto strojů jsou pravidelně vystaveni riziku vážného zranění zasažením či zaklíněním. Na základě analýzy 39 smrtelných úrazů zahrnujících tento typ důlních strojů se odhaduje, že detekční systémy blízkosti mohou pomoci zabránit těmto zraněním tím, že brání nebezpečnému pohybu stroje.
klíčová slova: těžba uhlí - stroje důlní - úrazy smrtelné - zóny bezpečnostní - detekce - vzdálenosti

 

Professional Safety - č. 7 (2016)

BOULAIS, DENIS: Microwave hearing effect: rigger safety in the telecommunications industry / Účinek slyšení mikrovln: ovlivňuje bezpečnost v telekomunikačním průmysl
anotace: Pulzní radiofrekvenční záření je neviditelné nebezpečí, které může způsobit exponovaným pracovníkům, že slyší zvuky, pro které neexistuje žádné viditelná vysvětlení. Tento článek zkoumá, zda by mohlo dojít k mimořádné události na pracovišti způsobené ztrátou koncentrace v důsledku tohoto jevu. Pojednává o nebezpečí, jeho rizicích a řízení rizik v souvislosti s tímto jevem.
klíčová slova: záření radiofrekvenční - mikrovlny - rizika bezpečnostní - řízení rizik - expozice pracovníků

REBBITT, DAVE - ERICKSON, JUDITH A.: Hypercompliance: too much of a good thing? /  Hyperdodržování: příliš mnoho dobré věci?
anotace: "Hyperdodržování" je o zvýšení pokut a postihů kolem absolutních pravidel. Tento přístup lze v BOZP užívat špatným způsobem. Zvyšování pokut a postihů může mít za následek odstup a nižší míru angažovanosti zaměstnanců v oblasti BOZP. Více pravidla se nemusí nutně rovnat bezpečnější pracoviště.
klíčová slova: řízení lidských zdrojů - management bezpečnosti práce - řízení bezpečnosti práce - sankce - pravidla bezpečnostní - BOZP - přístupy

IVENSKY, VLADIMIR: Safety expectations: finding a common denominator / Očekávání v bezpečnosti: najít společného jmenovatele
anotace: Tento článek popisuje postupy pro posouzení rizik v oblasti BOZP, která platila pro programy nulové úrazovosti na pracovištích, a způsoby, jak najít společného jmenovatele pro očekávání a strategie v oblasti BOZP mezi různými stranami zapojenými do projektu.
klíčová slova: posouzení rizik - strategie bezpečnosti práce - řízení bezpečnosti práce - programy bezpečnosti práce

 

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 4 (2016)

VARGAS-PRADA, SERGIO: Effectiveness of very early workplace interventions to reduce sickness absence: a systematic review of the literature and meta-analysis / Účinnost včasné intervence na pracovištích vedoucí ke snížení nemocnosti: systematický přehled literatury a meta-analýza
anotace: Cílem tohoto přehledu bylo zjistit účinnost intervence v procesu návratu do zaměstnání poskytnuté ve velmi raných fázích (<15 dní) nemocenské. Systematická rešerše byla provedena v databázích PubMed, Health Management Information Consortium (HMIC), databáze Cochranské knihovny, Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), PsychINFO a Embase.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - nemoci pohybové - návrat do práce - neschopnost pracovní - intervence

MADSEN, IDA E.H.: Joint association of sleep problems and psychosocial working conditions with registered long-term sickness absence: a Danish cohort study / Společné sdružené problémy se spánkem a psychosociálními pracovními podmínkami s registrovanou dlouhodobou nemocností: dánská kohortová studie
anotace: Problémy se spánkem a nežádoucí psychosociální pracovní podmínky jsou spojeny se zvýšeným rizikem dlouhodobé nemocnosti. Problémy se spánkem mohou také zhoršit dopady psychosociálních pracovních podmínek a naopak. Autoři zkoumali, zda problémy se spánkem a psychosociální pracovní podmínky ovlivňují jejich sdružení s dlouhodobou nemocností.
klíčová slova: spánek - rizika psychosociální - podmínky pracovní - interakce - zdraví

SPARER, EMILY H.: Improving safety climate through a communication and recognition program for construction: a mixed methods study / Zlepšení bezpečnostního klimatu prostřednictvím programu komunikace a pochopení ve stavebnictví: studie s využitím smíšených metod
anotace: Cílem této studie bylo vyhodnotit účinnost bezpečnostního programu komunikace a pochopení (B-SAFE), který byl navržen tak, aby podporoval zlepšení fyzických pracovních podmínek a snížení rizik ve stavebnictví.
klíčová slova: stavebnictví - programy bezpečnosti práce - komunikace - řízení rizik - BOZP - intervence

 

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 5 (2016)

BIRKELAND NIELSEN, MORTEN - INDREGARD, ANNE-MARTHE - OVERLAND, SIMON: Workplace bullying and sickness absence: a systematic review and meta-analysis of the research literature / Šikana na pracovišti a nemocnost: systematický přehled a meta-analýza vědecké literatury
anotace: Souvislost mezi šikanou na pracovišti a nemocností zůstává nejasná. Tento dokument představuje systematický přehled a metaanalýzu výzkumu o této souvislosti. Autoři provedli systematický přehled a meta-analýzu publikovaných primárních studií o šikaně na pracovišti a nemocnosti.
klíčová slova: šikana - bullying - mobbing - stres psychický - nemocnost - absence pracovní

HAVERMANS, BO M.: Process variables in organizational stress management intervention evaluation research: a systematic review / Výzkum procesních proměnných v organizačních intervencích zvládání stresu: systematický přehled
anotace: Cílem tohoto systematického přehledu bylo prozkoumat, které procesní veličiny se používají při intervencích zvládání stresu. Systematický přehled byl proveden pomocí sedmi elektronických databází.
klíčová slova: stres pracovní - zaměstnanci - intervence - programy bezpečnosti práce - hodnocení

JUVANI, ANNE: Organizational justice and disability pension from all-causes, depression and musculoskeletal diseases: a Finnish cohort study of public sector employees / Organizační spravedlnost a invalidní důchod ze všech příčin, deprese a onemocnění pohybového aparátu: finská kohortová studie zaměstnanců veřejného sektoru
anotace: Pracovní stres byl spojen s zvýšeným rizikem invalidního důchodu, ale vztah mezi vnímanou spravedlnosti manažerského chování a rozhodovacích procesů na pracovišti (tj organizační spravedlnost) a riziko invalidního důchodu zůstává neznámý. Autoři zkoumali vztah organizační spravedlnosti a její relačních a procesní komponenty diagnostika invalidního důchodu s opakovanými měřeními spravedlnosti.
klíčová slova: důchod invalidní - příčiny - rizika psychosociální - prostředí pracovní - stres pracovní - studie - Finsko

WANG, AOLIN: Effects of leisure-time and occupational physical activities on 20-year incidence of acute myocardial infarction: mediation and interaction / Vliv volného času a zaměstnaneckých pohybových aktivit na 20letý výskyt akutního infarktu myokardu: mediace a interakce
anotace: Cílem této studie bylo rozplést souhru mezi pracovním fyzickou aktivitu (OPA) a fyzickou aktivitou provozovanou ve volném čase (LTPA) s vlivem na kardiovaskulární zdraví tím, že zkoumá: (i) interakce mezi OPA a LTPA a jejich kombinovaný účinek na výskyt akutního infarktu myokardu a (ii) vliv na OPA na infarct myokardu, která je zprostředkována LTPA.
klíčová slova: onemocnění kardiovaskulární - nemoci srdeční - epidemiologie - studie - aktivity fyzické - čas volný - zátěž fyzická

MICHAELSEN SLAGOR, REBEKKA - LA COUR, MORTEN - BONDE, JENS PETER: The risk of cataract in relation to metal arc welding / Riziko šedého zákalu ve vztahu k obloukovému svařování kovů
anotace: Existují náznaky, že sluneční ultrafialové záření (UVR) zvyšuje riziko vzniku šedého zákalu, ale existují jen nepřímé důkazy, že svařování kovů je důležitým zdrojem pracovní expozice UVR, a tedy rizikovým faktorem. Cílem této studie je rozluštit, jestli svařování kovů zvyšuje riziko vzniku šedého zákalu.
klíčová slova: svařování - svářeči - rizika zdravotní - zákaly - oči - nemoci oční - záření ultrafialové

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail