Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2016/07-08

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

BauPortal - č. 4 (2016)
Bezpečná práca - č. 4 (2016)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 7-8 (2016)
Die BG - č. 6 (2016)
Pracovní lékařství - č. 1-2 (2016)
Sicher ist sicher - č. 6 (2016)
Sondy revue - č. 7 (2016)
Travail sécurité - č. 6 (2016)
Zpravodaj SÚIP (2016)- č. 3

BauPortal - č. 4 (2016)

PASKER, RALF: Damit das Feuer nicht um sich greift. Brandschutz von Wärmedämm-Verbundsystemen mit EPS / Požár nehrozí. Protipožární ochrana tepelně-izolačních systémů s EPS (odlehčený polystyren).
anotace: Pro zlepšení ochrany proti rozšíření externího i vnitřního požáru na budovách s tepelně izolovanou fasádou byla vyvinuta řada protipožárních opatření, která jsou v článku popsána (nehořlavé obklady, požární bariéry apod.).
klíčová slova: ochrana protipožární - stavby

Bezpečná práca - č. 4 (2016)

JANOUŠEK, MILOŠ: Nová legislatíva na ochranu zdravia zamestnancov pred účinkami nadmerného tepla a chladu
anotace: Nová vyhláška slovenského ministerstva zdravotnictví č. 99/2016 Z.z. přináší vícero změn a doplnění k ochraně zdraví pracovníků před zátěží teplem a chladem. S nimi je možné se prostřednictvím článku seznámit.
klíčová slova: zátěž tepelná - zátěž chladová - ochrana zdraví - vyhlášky - změny - Slovensko

ONDREJKOVÁ, ĽUDMILA: Choroby z povolania - ukazovateľ úrovne starostlivosti o zdravie zamestnancov

anotace: Téma nemocí z povolání je pojednáno z hlediska posuzování, hlášení, evidence, povinností zaměstnavatelů a dalších aspektů.
klíčová slova: nemoci z povolání - onemocnění profesionální - posudky lékařské - hlášení - zaměstnavatelé - povinnosti

BARTOŇ, BRANISLAV, BARTOŇOVÁ, JANKA: Ochorenia z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženiaa
anotace: Autoři odkrývají mechanismus vzniku nemocí z povolání zapříčiněných dlouhodobým, nadměrným a jednostranným zatížením pracovníka, faktory práce vč. rizikových faktorů a uvádějí vybraná onemocnění tohoto druhu. Věnují se také zdravotním rizikům při práci vsedě a vstoje a problému únavy způsobené nadměrnou fyzickou zátěží.
klíčová slova: zátěž fyzická - zátěž dlouhodobá - zátěž tělesná - zátěž nadměrná - zátěž jednostranná - onemocnění - faktory rizikové - rizika zdravotní - práce vsedě - práce vstoje - únava
únava

Rýdzo slovenský nápad
anotace: Netradičně pojaté představení výrobku, který pomáhá předcházet degenerativním onemocněním páteře, nebo zlepšuje zdravotní stav už postiženého jedince. Výrobci spojují tento produkt pro zdravé sezení s úsilím za vytváření zdravých pracovišť.
klíčová slova: sezení - pomůcky - podložky - ochrana zdraví - prevence nemocí

GRESSOVÁ, IVETA: Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri manipulácii s nebezpečnými látkami
anotace: Výčet zásad a doporučení k zajištění bezpečného zacházení s nebezpečnými (dtto chemickými) látkami a k předcházení vzniku nežádoucí události.
klíčová slova: látky nebezpečné - látky chemické - manipulace - bezpečnost práce - bezpečnost chemická - BOZP - povinnosti - opatření - zásady

KORDOŠOVÁ, MIROSLAVA: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a aspekty zelenej ekonomiky. 5. časť
anotace: Pátý díl série o problematice BOZP u vybraných obnovitelných zdrojů se věnuje BOZP v souvislosti s čištěním odpadních vod.
klíčová slova: BOZP - místa pracovní zelená - ekonomika zelená - technologie - rizika nová - green jobs - green technologies - vody odpadní - čištění - čistírny odpadních vod

Bezpečnost a hygiena práce - č. 7-8 (2016)

CÁB, STANISLAV: Požadavky nařízení vlády č. 406/2004 Sb.
anotace: Obecné povinnosti zaměstnavatelů podle nařízení vlády č. 406/20014 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Uvedeny jsou dále nejčastější chyby v dokumentaci hodnotící prostředí výbuchu.
klíčová slova: výbuchy - požadavky bezpečnostní - zaměstnavatelé - povinnosti - dokumentace bezpečnostní - chyby

VALA, JIŘÍ: Zabraňte haváriím, poučte se s chyb jiných
anotace: Příklady havárií ve spojitosti s lidským faktorem, a konkrétně jeho vztahu k odborné způsobilosti, hodnocení rizik, pracovním postupům, havarijní připravenosti, rizikům při údržbě, kultuře bezpečnosti práce, komunikaci, systému varování, únavě a organizačním změnám.
klíčová slova: prevence havárií - postupy odborné - řízení procesní bezpečnosti - provozovatelé - zaměstnavatelé - povinnosti

FOLTISOVÁ, IVONA: Bezpečnost práce při použit harvestorových technologií v lese a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červen 2016
anotace: Pravidelnou zprávu o výsledcích kontrol inspektorů práce na pracovištích zaměstnavatele doplňuje informace o kontrolách používání harvestorových technologií při práci v lese.
klíčová slova: inspekce práce - akce kontrolní - výsledky - úrazy pracovní - 2016 - SÚIP - bezpečnost práce - bezpečnost technická - stroje - těžba dřeva - lesnictví - les

VARTA, ONDŘEJ, KYSELA, JIŘÍ: Bezpečnost práce z pohledu informačního systému SÚIP
anotace: Obsahem příspěvku je informace o statistice pracovní úrazovosti v ČR v letech 2014-2015 a informace o vývoji pracovních úrazů u zdvihacích zařízení a závěsných prostředků.
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazovost pracovní - statistiky - 2014 - 2015 - zařízení zdvihací - prostředky vázací

Karta BOZP pro profesi: Elektrikář pro silnoproud
anotace: Karta BOZP pro pracovníky, jejichž pracovní náplni je montáž, údržba a další činnosti spojené s výstavbou, provozem a údržbou elektrických silnoproudých zařízení. V kartě jsou uvedeny: pracovní činnosti elektrikářů a elektromontérů, charakteristika místa výkonu práce, kvalifikační požadavky, související mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, výčet rizikových faktorů a nebezpečí s doporučeními na ochranu těchto pracovníků (OOPP), pokyny pro bezpečnou práci a výčet zakázaných prací na elektrickém zařízení a elektrickém vedení.
klíčová slova: bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje preventivní - karta BOZP - pracovníci - elektromontéři - elektrikáři

VARTA, ONDŘEJ: Roční souhrnná zpráva SÚIP o výsledcích kontrolních akcí provedených za rok 2015 v oblasti BOZP

anotace: Základní data o plánu a výsledcích kontrol provedených Státním úřadem inspekce práce a oblastními inspektoráty práce v r. 2015.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - inspekce práce - akce kontrolní - kontroly - výsledky - úrazy pracovní - 2015

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Posouzení stability stohu v rámci stohového skladování a výpočet stability
anotace: Další z příspěvků předního českého specialisty na skladování, tentokrát na téma stability stohu a výpočtu jeho stability.
klíčová slova: skladování - stohování - jednotky manipulační - stabilita - analýza rizik

KRÁL, MIROSLAV: Přístup k analýze a hodnocení spolehlivosti člověka v pracovním systému
anotace: Odborná prezentace na téma analýzy a hodnocení spolehlivosti člověka v pracovním systému se věnuje lidskému činiteli, jeho spolehlivosti (chybování) a zejména metodám, které je doporučeno využívat při analýze spolehlivosti systému "člověk-stroj".
klíčová slova: systém pracovní - systém člověk-stroj - analýzy systémové - člověk - faktor lidský - spolehlivost - metody analytické - metody hodnotící - hodnocení

SENČÍK, JOSEF: Jak vybrat kancelářskou židli
anotace: Základní pravidla a parametry, které je vhodné zohledňovat při výběru židle ke stolu pro práci v kanceláři.
klíčová slova: práce vsedě - nábytek sedací - židle - požadavky ergonomické

Přehled nových technických norem - červen a červenec 2016
anotace: Informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP.
klíčová slova: normy technické - normy bezpečnostní - bezpečnost - BOZP

Die BG - č. 6 (2016)

WERNER, SUSANNE: Gesundheitsfőrderung am Arbeitsplatz / Podpora zdraví na pracovišti
anotace: Podpora zdraví v podniku je zajišťována na základě zákona o prevenci a je založena m.j. na spolupráci důchodového a zdravotního pojištění. Pod heslem "Zdravě žít a pracovat" byl vytvořen ve spolupráci se závodními lékaři, zaměstnavatelem i zaměstnanci fungující systém prevence pro podporu zdraví na pracovišti.
klíčová slova: pracoviště - podpora zdraví - prevence

Pracovní lékařství - č. 1-2 (2016)

KOVALOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, E., SACHOVÁ, P., VOJKOVSKÁ, K., TOMÁŠKOVÁ, H., JANOUTOVÁ, J., JANOUT, V.: Ztráty sluchu mužů a žen pracujících v riziku a mimo riziko hluku v Moravskoslezském kraji
anotace: Výsledky studie účinků hluku na sluchový aparát u pracovníků karvinského regionu Moravskoslezského kraje. V tomto kraji s převážně těžkým průmyslem (hornictví, hutnictví, kovoprůmysl) je hluk nejvýznamnějším rizikovým faktorem pracovního prostředí.
klíčová slova: sluch - ztráta sluchu - poškození zdraví - hluk - expozice pracovníků - expozice profesionální - muži - ženy - průmysl - rizika prostředí - kraje - 2011-2015 - výsledky

BUCHANCOVÁ, J., ŠVIHROVÁ, V., HUDEČKOVÁ, H., ZELNÍK, Š., ZÁBORSKÝ, T.: Analýza profesionálních ochorení na Slovensku za roky 2005-2014 aj z aspektu kategórií rizikových prác.
anotace: Zhodnocení změn, k nimž došlo u výskytu a struktury nemocí z povolání na Slovensku u pracovníků vykonávajících rizikové práce. Analýza zahrnuje období 2005-2014.
klíčová slova: práce rizikové - onemocnění profesionální - nemoci z povolání - Slovensko - 2005-2014 - analýzy

VÉVODA, J., VÉVODOVÁ, Š., NAKLÁDALOVÁ, M., GRAGOVÁ, B., KISVETROVÁ, H., GROCHOWSKA NIEDWOROK, E., CHRASTINA, J., SVOBODOVÁ, D., PRZECSKOVÁ, P., MERZ, L.: The relationship between psychological safety and burnout among nurses / Vztah mezi psychickou bezpečností práce a syndromem vyhoření u všeobecných sester
anotace: Výsledky výzkumu zaměřeného na zjišťování míry psychické bezpečnosti práce u dané skupiny zdravotnického personálu a identifikace jejího vztahu k syndromu vyhoření. Smyslem výzkumu bylo poukázat na nízkou úroveň ochrany zaměstnanců před psychologickými faktory pracovního prostředí a vybídnout zaměstnavatele k zajištění optimální míry psychické bezpečnosti zdravotních sester.
klíčová slova: sestry zdravotní - zdravotnictví - bezpečnost práce - aspekty psychologické - faktory psychosociální - syndrom vyhoření

VAŘECHOVÁ, K., PROVAZNÍKOVÁ, L., JANOUTOVÁ, J., DANČÍK, P., JANOUT, V.: Profesionální rizika u karcinomu močového měchýře - přehled problematiky a výsledky pilotní studie
anotace: Na vzniku karcinomu močového měchýře se podílí řada rizikových faktorů. Profesionální expozice pracovníků je spojována s kontaktem s látkami ze skupiny aromatických aminů. Mezi průmyslová odvětví a provozovny s vyšším rizikem vzniku karcinomu močového měchýře se řadí textilní, gumárenský, kožedělný a tiskařský průmysl nebo výrobny barev, ohroženi jsou dále malíři, kadeřníci, řidiči nákladních vozů a další profese. Studie podává ucelený pohled na problematiku a seznamuje s dosaženými (dílčími) výsledky.
klíčová slova: onemocnění nádorová - cesty močové - aminy - uhlovodíky aromatické - uhlovodíky polycyklické - expozice pracovníků - expozice profesionální - rizika pracovní - rizika prostředí - průmysl - provozovny

Sicher ist Sicher - č. 6 (2016)

MATTKE, CLAUDIA: Ganzkőrper-Vibrationen beim Fahren von Flurfőrderzeugen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie / Vibrace celého těla při logistice v potravinářském (a nápojovém) průmyslu
anotace: Článek se zabývá problematikou vibrací při dopravě zboží v uvedených odvětvích průmyslu, se zaměřením na vysokozdvižné vozíky. Řešení otázek ergonomie sedadel, povrchu vozovek, prováděných aktivit, rychlosti, roku výroby vozíků a pracovní doby v podniku.
klíčová slova: vibrace - doprava - průmysl potravinářský

Sondy revue - č. 7 (2016)

MUŠKA, FRANTIŠEK: Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocí z povolání

anotace: Právní výklad problematiky odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocí z povolání v návaznosti na zákon č. 88/2016 Sb., který s účinností od 1. dubna 2016 novelizoval zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
klíčová slova: úrazy pracovní - nemoci z povolání - škody - zaměstnavatelé - odpovědnost zaměstnavatele - odškodňování

DANDOVÁ, EVA: Práva a povinnosti zaměstnanců a jejich zástupců na úseku BOZP
anotace: Dokončení výkladu k tématu povinností na úseku BOZP podle platné právní úpravy v zákoníku práce publikovaného v článku "Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP" (Sondy č. 5/2016). Tentokrát je pohled autorky namířen na práva povinnosti zaměstnanců a jejich zástupců na úseku BOZP.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - zaměstnavatelé - zaměstnanci - zástupci zaměstnanců - práva - povinnosti - zákoník práce

REICH, ROBERT, B.: Vzestup nejisté práce
anotace: Sonda do světa práce v USA, kde za posledních sto let došlo k největší proměně pracovní síly. Na základě změn ve světě práce se očekává, že 40 procent amerických pracujících bude zaměstnáno v režimu tzv. nejisté práce.
klíčová slova: svět práce - změny - uberizace - síla pracovní - USA

Travail Sécurité - č. 6 (2016)

LE GLANAËR, DAVID: Le bien-etre au travail, comme facteur de réussite / Pohoda při práci jako faktor úspěchu
Pohoda při práci jako faktor úspěchu.
anotace: President jedné z nejstarších zaměstnavatelských asociací CJD představuje činnost této asociace ve Francii a popisuje nejpodstatnější faktory, které zlepšují pohodu při práci. Kromě finančního ohodnocení se jedná například o péči o zdraví, přístup vedoucích, pracovní prostředí a řadu dalších.
klíčová slova: pohoda pracovní - asociace - Francie

Zpravodaj SÚIP - č. 3 (2016)

MRKVIČKA, PETR: Vývoj pracovní úrazovosti v ČR v roce 2015
anotace: Stručná informace o vývoji pracovní úrazovosti v roce 2015.
klíčová slova: statistiky - úrazovost pracovní - 2015 - Česká republika

BOBR, STANISLAV: Analýza příčin pracovních úrazů elektrickým proudem v roce 2015 v Ústeckém a Libereckém kraji
anotace: Stručný souhrn výsledků analýzy příčin pracovních úrazů způsobených elektrickým proudem v Ústeckém a Libereckém kraji za rok 2015.
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy elektrickým proudem - analýzy - příčiny - 2015 - kraje

HOMOLA, JAKUB: Činnosti prováděné v průjezdných profilech jeřábů
anotace: Několik poznatků z oblasti provozu jeřábů z pohledu rizika vzniku mimořádné události. K poškození zdraví osob, provozovaných zařízení, výrobních technologií, částí budov apod. může dojít např. při údržbářských, případně montážních pracích prováděných v průjezdných profilech provozovaných jeřábů.
klíčová slova: jeřáby - bezpečnost technická - rizika - poznatky

JIROTA, FRANTIŠEK: Výbuch v chemických závodech v Litvínově
anotace: Vyhodnocení výsledků vyšetřování příčin mimořádné události se znaky závažné havárie, ke které došlo 13. srpna 2015 v areálu společnosti Unipetrol RPA, s.r.o., v Litvínově Oblastním inspektorátem práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj.
klíčová slova: podniky průmyslové - průmysl petrochemický - průmysl chemický - havárie průmyslové - havárie závažné - výbuchy - 2015

HAKEN, OLDŘICH: Skladování velkoobjemových balíků slámy a sena
anotace: Příspěvek na téma skladování velkoobjemových balíků v zemědělských objektech se věnuje prohřeškům zemědělců i pravidlům správného skladování a opatřením, která je třeba učinit pro bezpečné naskladňování, skladování, manipulaci a odebírání balíků.
klíčová slova: skladování - stohování - zemědělství - seno - sláma - balíky velkoobjemové

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail