Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2016/06

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

112 - č. 6 (2016)
Bezpečná práca - č. 3 (2016)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2016)
Die BG - č. 4 (2016)
Chemagazín - č. 3 (2016)
Inovace - č. 2 (2016)
Le travail humain - č. 1 (2016)
Professional Safety - č. 4 (2016)
Professional Safety - č. 5 (2016)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 3 (2016)
Sicher ist Sicher - č. 4 (2016)
Sondy revue - č. 6 (2016)

112 - č. 6 (2015)

VELIČKO, JIŘÍ: Analýza rizika -
poznámky z praxe. 1

anotace: Úvod
do analýzy rizika souvisejícího se zajištěním bezpečnosti a ochrany
obyvatelstva z pohledu prevence a řešení krizových/mimořádných událostí
Obecná pasáž o postupu analýzy rizika dokreslená výkladem některých
základních pojmů je doplněna

popisem analýzy společenských rizik a dalšími informacemi z oblasti
krizového řízení zaměřenými na připravenost i vlastní řešení a řízení
krizových situací.

klíčová slova: rizika
- rizika společenská - analýzy rizik - řízení krizové - postupy odborné -
pojmy - situace krizové - situace mimořádné - ochrana obyvatelstva

PROCHÁZKOVÁ, DANA: Problematika
hodnocení havárií

anotace:
Nalezení příčiny havárie je složitý úkol, který vyžaduje pečlivý sběr
dat a při vyhodnocování i expertní přístup. Autorka podává návod na to, jak
havárie a nehody různého druhu hodnotit.

klíčová slova:
havárie - nehody - hodnocení - metody hodnotící

Bezpečná práca - č. 3 (2016)

DRAHOŠ, RICHARD, WEISS, PETER:
Ochrana zamestnancov pred záťažou teplom z technologických zariadeni

anotace:
Základní informace o tepelné zátěži jako jednoho z fyzikálních faktorů
pracovního prostředí s uvedením optimálních a přípustných hodnot a
doporučenými opatřeními na ochranu zdraví zaměstnanců. Autoři vycházejí z
platných slovenských předpisů.

klíčová slova: zátěž
tepelná - ochrana zaměstnanců - ochrana zdraví - opatření zdravotní -
zařízení technická - Slovensko

BALLUCH, RICHARD: Analýza príčin
vybraných závažných havárií zdvíhacích zariadení vo svete v poslednom čase

anotace:
Analýza příčin vybraných závažných havárií zdvíhacích zařízení (a
převážně jeřábů) v Holandsku, Saúdské Arábii, USA a Číně v letech 2015 a
2016.

klíčová slova:
zařízení zdvihací - havárie - příčiny - analýzy - 2015 - 2016


KORDOŠOVÁ, MIROSLAVA: Bezpečnosť a
ochrana zdravia pri práci a aspekty zelenej ekonomiky. 4. časť

anotace:
Čtvrtá část série o problematice BOZP u vybraných obnovitelných zdrojů
se zabývá BOZP při zpracování biomasy a dřevného odpadu.

klíčová slova: BOZP -
místa pracovní zelená - ekonomika zelená - technologie - rizika nová - green
jobs - green technologies - biomasa - prach dřevný - odpady

JANČUROVÁ, LAURENCIA: Inšpekcia práce
zameraná na kontrolu dodržiavania BOZP v stavebníctve

anotace:
Shrnutí situace ve stavebnictví na Slovensku z ohledu BOZP, zaměstnávání
a pracovněprávních vztahů. Vedle celkových zjištění jsou vypíchnuty

nejčastěji se opakující nedostatky.

klíčová slova:
kontroly - inspekce práce - stavebnictví - poznatky - nedostatky - BOZP
- zaměstnávání - vztahy pracovněprávní - Slovensko

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Poškodenia
podporno-pohybovej sústavy

anotace:
Informace Evropské agentury pro BOZP o příčinách poškození
podpůrně-pohybové soustavy, prevenci a opatřeních.

klíčová slova:
poškození zdraví - soustava pohybová - systém pohybový - aparát pohybový
- prevence - opatření


Nebezpečné látky na pracovisku

anotace:
Informace Evropské agentury pro BOZP k povinnostem zaměstnavatelů
chránit zaměstnance na svých pracovištích před účinky a poškozením zdraví
nebezpečnými látkami.
klíčová slova: látky
nebezpečné - pracoviště - zaměstnavatelé - povinnosti

Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2016)

SAMKOVÁ, ANNA: Zákonné povinnosti
účastníků právních vztahů v oblasti BOZP. III. část - odborně způsobilá
osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik

anotace:
Poslední ze třídílné série článků na téma zákonných povinností účastníků
právních vztahů v oblasti BOZP a právních důsledků jejich nedodržování podle
novely zákona č. 309/2006 Sb., o zajišťování BOZP, a novely zákona č.
251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 88/2016 Sb. Tato část se
věnuje institutu odborně způsobilých osob v prevenci rizik, právnímu
postavení těchto osob, úkolům zaměstnavatele a odborně způsobilé osoby v
prevenci rizik a dalším požadavkům na tuto skupinu preventistů.

klíčová slova: BOZP -
bezpečnost práce - vztahy právní - prevence rizik - zaměstnavatelé - osoby
odborně způsobilé - povinnosti - úkoly - zákony - novely

VALA, JIŘÍ: Není to jen prach, je
to oxid křemičitý

anotace: Ke
škodlivým faktorům pracovního prostředí řadíme také prach. Vedle základního
rozdělení prachů pro hodnocení prašnosti v pracovním prostředí, jejich
vlastností a účinků na zdraví člověka jsou uvedena zdravotní rizika spojená
s expozicí pracovníků prachu a minimální opatření k ochraně jejich zdraví.
Autor se věnuje tématu prachu v pracovním prostředí také z pohledu právních
předpisů, nemocí z povolání a ztíženého pracovního prostředí.

klíčová slova:
pracoviště - prostředí pracovní - faktory fyzikální - faktory škodlivé -
škodliviny - prach - expozice pracovníků - účinky - rizika zdravotní -
opatření zdravotní

Karta BOZP pro profesi: Svářeč
kovů

anotace:
Karta BOZP pro svářeče kovů pracující na venkovních i vnitřních
pracovištích. V kartě jsou uvedeny: pracovní činnosti relevantní pro
svařování kovů vč. seznamování s technickými podklady, přípravy na vlastní
svařování, přípravy pracoviště, údržby nástrojů, přístrojů a zařízení,
zaznamenání technických dat a průběhu svařování apod., související mimořádné
provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem
nebo jejich následkům, výčet rizikových faktorů a nebezpečí s doporučeními
na ochranu svářeče (OOPP), pokyny pro bezpečnou práci a výčet zakázaných
prací.

klíčová slova:
bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje
preventivní - karta BOZP - pracovníci - svářeči - kovy


FOLTISOVÁ, IVONA: Další plánované
kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za
měsíc duben 2016

anotace:
Výsledky kontrol inspektorů práce u zaměstnavatelů v dalším kalendářním
měsíci roku 2016.

klíčová slova:

inspekce práce - akce kontrolní - výsledky - úrazy pracovní - 2016 -
SÚIP - zprávy tiskové

TILHON, JIŘÍ: Obsah prověrky BOZP v
malých podnicích

anotace:
Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je komplexním
prostředkem kontroly stavu úrovně BOZP na pracovištích zaměstnavatele. Jak
prověrku provádět, aby tomuto významu svým obsahem i komplexností
odpovídala? Přehledný návod pro malé podniky.

klíčová slova:
prověrky bezpečnosti práce - kontroly - podniky malé - návody


Pracovní úraz - co teď?

anotace:
Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance v případě, že na pracovišti
dojde k úrazu (pracovnímu úrazu). Instrukce Ministerstva práce a sociálních
věcí.

klíčová slova: úrazy
pracovní - zaměstnavatelé - zaměstnanci - povinnosti - návody


MATUROVÁ, JANA, VALTA, MIROSLAV:
Obecné ohrožení z nedbalosti v BOZP a PO z pohledu soudního znalce

anotace:
Obecné ohrožení úhlem pohledu bezpečnosti práce a požární ochrany je
kvalifikováno podle trestního zákoníku. Zejména osoby odborně způsobilé
podle příslušných paragrafů zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, manažeři BOZP, odborně způsobilé osoby v oblasti požární ochrany
(technici PO) a další pracovníci zajišťující bezpečnost práce a požární
ochranu v podnicích musí být připraveni na to, že se na ně vztahuje trestní

odpovědnost.

klíčová slova:
zajišťování BOZP - zajišťování PO - ohrožení obecné - nedbalost -
odpovědnost trestní

Die BG - č. 4 (2016)

TRÜMNRE, DIRK: Die Bedeutung der
Brandschutzordnung für die betriebliche Prävention /
Význam požárních
bezpečnostních předpisů pro prevenci na
pracovišti
anotace:
Požární předpisy musejí řešit všechny aspekty požární bezpečnosti na
pracovišti. Článek se zabývá jejich významem, právními aspekty, nastavením
vhodných požárních předpisů, otázkami odbornosti pro jejich tvorbu a
aktualizaci, souvisejícími
normami.
klíčová slova:
předpisy protipožární - bezpečnost požární - prevence

Chemagazín - č. 3 (2016)

DONÁT, JIŘÍ: Komplexní řešení pro

monitorování mikrobiologické kontaminace vzduchu s aeroskopy řady MAS-100
anotace:
Mikrobiologické monitorování vzduchu s cílem zjišťování výskytu
mikroorganismů je důležitou činností související s prevencí rizik v
souvislosti s expozicí zaměstnanců biologickým faktorům v pracovním a jiném
prostředí. Jako standardní proces je mikrobiální monitorování vzduchu
prováděno zejména ve farmaceutickém průmyslu, potravinářském průmyslu, při
výrobě kosmetiky a ve zdravotnictví. Prezentovány jsou nové modely přístrojů
pro aktivní odběr vzduchu a sledování mikrobiální kontaminace.

klíčová slova:
mikroorganismy - monitorování biologické - přístroje detekční - monitory
- prostředí pracovní - vzduch - faktory biologické

Inovace - č. 2 (2016)

Kvalita životního a pracovního
prostředí

anotace:
Kvalita životního a pracovního prostředí má významný vliv na zdraví
člověka. Znečištěné a poškozené prostředí může být příčinou řady onemocnění,
předčasných úmrtí a úrazů. Článek se věnuje konkrétním rizikovým faktorům
pracovního prostředí

klíčová slova:
prostředí pracovní - prostředí životní - kvalita - faktory rizikové -
látky toxické - ovzduší venkovní - ovzduší vnitřní - hluk - doprava


Stoupající věk a stárnoucí pracovní
síla. Podpora práceschopnosti i ve vyšším věku

anotace:
Starší pracovníci tvoří stále početnější část pracovní síly. Řízení BOZP
týkající se stárnoucí pracovní síly se stalo prioritou 21. století.
Informace Evropské agentury pro BOZP o "Strategii Evropa 2020" a dalších
záměrech v oblasti zaměstnanosti a prodlužování produktivního života.
klíčová slova: síla
pracovní - pracovníci starší - věk - práceschopnost - produktivita -
strategie - století 21. - hodnocení rizik


Nové rukavice pro přesné mechanické
práce: "Air & Durable"

anotace: Nová
technologie výrobce MAPA Professionnel spojuje trvanlivost a prodyšnost.
Inovovaný model rukavic je vhodný pro suché prostředí dílen a montážních hal
k provádění údržby, řezání nebo zpracování plechu a pro další, především
přesné manipulační práce.

klíčová slova: práce
manipulační - OOPP - rukavice - výrobky

Nebezpečné látky na pracovišti: jak
snížit riziko na minimum

anotace:
Informace Evropské agentury pro BOZP o k zdravotních rizicích
nebezpečných látek a o preventivních opatřeních, jimiž má zaměstnavatel
chránit zaměstnance na svých pracovištích před jejich účinky a poškozením
zdraví.

klíčová slova: látky
nebezpečné - pracoviště - rizika zdravotní - opatření preventivní -
zaměstnavatelé - povinnosti

Měření radarů jde s dobou. Působení
elektromagnetických polí.

anotace: Nová
německá vyhláška o elektromagnetických polích stanovuje horní limity
impulzových signálů zdrojů neionizujícího, elektromagnetického, záření. Tomu
je vystavován např. personál letišť nebo pracovníci provozovatelů mobilních
radiokomunikačních služeb. Prověřit dodržování limitů není úplně snadné a
dokáže jej provést jen správné měřicí vybavení.

klíčová slova: pole
elektromagnetická - radary - limity přípustné - expozice pracovníků -
vyhlášky - Německo - měření - technika měřicí


Osobní plynový detektor "Protege
ZM"

anotace:
Prezentované osobní detektory plynu jsou vhodné pro odvětví s rizikovou
atmosférou nebo pro nevětrané prostory.

klíčová slova: plyny
- detektory osobní - detektory plynů - prostory uzavřené - prostory
nevětrané - ovzduší pracovní

Nejen pro lakýrníky: kukla SATA air
vision 5000

anotace:
Individuálně přizpůsobivá kukla s řadou příslušenství a funkcí dokáže
chránit pracovníka před kontaminovaným prostředím. Výrobce ji doporučuje
především pro lakýrníky.

klíčová slova: OOPP -
ochrana dýchadel - ochrana proti chemikáliím - lakýrníci - kukly ochranné


Bezpečné skladování

anotace:
Prezentace některých prostředků a systémů pro bezpečnou manipulaci a
skladování chemikálií, pohonných hmot, olejů, hořlavých látek, odpadů a
jiných nebezpečných látek.

klíčová slova: látky
nebezpečné - látky chemické - skladování - nádrže - skříně bezpečnostní -
výrobci

TILHON, JIŘÍ: Šíře uliček a
komunikací na pracovišti

anotace:
Odpověď na dotaz týkající se šířky uliček a komunikací objasňuje
problematiku manipulace s břemeny, vnitropodnikových komunikací a věnuje se
požadavkům na tyto dopravní cesty v právních předpisech a českých
technických normách.

klíčová slova:
pracoviště - komunikace vnitřní - rozměry - požadavky - manipulace -
břemena

Ochranné pracovní rukavice

anotace:
Přehled ochranných pracovních rukavic určených pro různé použití je
doplněn fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.

klíčová slova: OOPP -
rukavice ochranné - rukavice pracovní - ochrana rukou - výrobky - trh


JANDÁK, ZDENĚK: Vibrace přenášené
na člověka

anotace:
Expozice člověka intenzivním vibracím vždy vyvolá nepříznivou odezvu
lidského organizmu. Vedle základních informací o vibracích jsou uvedeny
metody ochrany před tímto druhem fyzikálních rizik a preventivní opatření.

klíčová slova:
vibrace - faktory fyzikální - ochrana před riziky - ochrana zdraví -
opatření preventivní


Ochranné oděvy s jednorázovým
použitím

anotace:
Přehled trhu s jednorázově použitelnými OOPP pro ochranu těla pro různé
oblasti použití a činnosti. Přehled výrobků je doplněn fotografiemi a

informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.

klíčová slova: OOPP -
oděvy ochranné - oděvy pracovní - ochrana těla - výrobky - trh

Le travail humain - č. 1 (2016)

RIBERT-VAN DE WEERDT, CORINNE:
L,analyse de l,activité et des émotions: Regard sur une méthode en évolution
a partir d,une étude de cas /
Analýza aktivit a emocí: Případová studie
založená na zkoumání novými
metodami
anotace:
Analýza aktivit je jedním ze základů ergonomie. Stále se vyvíjí a
nachází lepší způsoby využívání metod v různých pracovních situacích.
Pracovní podmínky se rychle mění, také metody musejí být přezkoumány, aby
odpovídaly změnám reality na pracovištích. Pomocí psycho-ergonomického
přístupu byla zpracována případová studie z prostředí domácí péče - práce ve
stresu, vliv emočních aspektů, kontrola emocí, přístupy, návrhy řešení ke
zlepšení pracovních
podmínek.
klíčová slova:
ergonomie - rizika psychosociální - analýzy - metody analytické - péče
domácí

Professional Safety - č. 4 (2016)

MOSEMAN, JAMES: Are these the right
gloves?: solubility and maximum protection /
Jsou to ty pravé rukavice?:
rozpustnost a maximální
ochrana
anotace:
Technický vývoj ochranných rukavic, jako je omezování vlivu na kůži,
větrání a náhrady materiálů poskytují ty nejlepší prostředky chemické
ochrany. Práce s chemikáliemi nicméně představuje potenciál pro kontaktem s
kůží. Tento článek se zaměřuje na abstraktní metody založené na rozvíjející
se polymerové vědě, kterou mohou profesionálové BOZP použít k výběru
vhodných polymerních materiálů ochranných
rukavic.
klíčová slova:
rukavice ochranné - materiály - polymery - ochrana rukou - OOPP

IP, WINNIE - GOBER, JENNIE -
ROSTYKUS, WALT: Ergonomics return on investment: show me the money /
Ergonomie vrací investice: ukaž mi
peníze
anotace:
Ergonomické programy často postrádají zdroje - lidi, čas a peníze. Část
problému představuje prokázání finanční návratnosti ergonomických programů.
Profesionálové BOZP mohou měřit hodnotu zlepšení ergonomie pracoviště i
dalšími způsoby než je jen tradičním snížení nákladů v případě újmy na
zdraví. Zvýšená produktivita, kvalita a retence zaměstnanců může poskytnout
vyšší návratnost investic. Tento článek představuje různé modely zdůvodnění
nákladů do ergonomických programů a prvky určování návratnosti investic a
poskytuje návod pro investice a využití dat potřebných pro výpočet
návratnosti.
klíčová slova:
ergonomie - programy ergonomické - investice - náklady ekonomické -
výpočty - metody


KARAKHAN, ALI A.: Designer's
liability: why appplying PTD principles is necessary /
Designérovy
závazky: proč je uplatňování zásad PTD
nutné
anotace:
Konstrukční profesionálové mohou nést odpovědnost za bezpečnost stavby,
i když neukazují autoritu nebo nejsou smluvně vázáni k řešení bezpečnosti.
Provádění prevence prostřednictvím návrhu (prevention through design, PTD) u
stavebních projektů by mohly pomoci eliminovat nebezpečí spojená se
stavebními činnostmi. Provádění PTD nejen snižuje počet incidentů na stavbě,
ale dává také velký přínos pro všechny participující strany ve vztahu k
plánování, morálce, proveditelnost, nákladům a
kvalitě.
klíčová slova:
stavby - prevence - design - konstrukce budov - bezpečnost - přístupy

Professional Safety - č. 5 (2016)

MANUELE, FRED A.: Root-causal
factors: uncovering the hows and whys of incidents /
Základní příčinné
faktory: odkrytí jak a proč vznikají pracovní
nehody
anotace:
Identifikace příčinných a k pracovním nehodám přispívajících faktorů je
již dlouho základním prvkem systému řízení bezpečnosti. Jednoduše řečeno,
účel vyšetřování pracovní nehody je poučit se z historie a vylepšit a
překonat nedostatky systému řízení známých z vyšetřovacích zpráv. Tento
článek představuje koncept pro stanovení základních příčinných faktorů,
které profesionálové BOZP mohou prakticky
použít.
klíčová slova:
nehody pracovní - úrazy pracovní - příčiny - faktory - identifikace
rizik - řízení bezpečnosti práce - koncepce bezpečnosti práce

MARKS, ERIC - AWOLUSI, IBUKUN D. -
MCKAY, BRIAN: Near-hit reporting: reducing construction industry injuries /
Hlášení skoronehod či skoroúrazů: snižování pracovních úrazů ve
stavebnictví
anotace:
Stavební průmysl je jedním z nejnebezpečnějších pracovních prostředí, v
němž se vyskytuje vysoký počet pracovních úrazů a úmrtí. Ke zlepšení
výkonnosti BOZP je potřeba dosažení nulového počtu zranění, nemocí a úmrtí
na stavbách. Jednou ze systematických metod k dosažení tohoto cíle je
prostřednictvím sběru a analýzy bezpečnostních údajů, jako jsou skoronehdy a
skoroúrazy. Tento článek zdůrazňuje osvědčené postupy pro sběr a analýzu
těchto informací. Program pro správu a posouzení získaných dat o
skoronehodách je vytvořen tak, aby poučení z hlášené události mohlo být
použito ke zmírnění budoucího rizika na staveništích. Výsledky případové
studie provádění vytvořeného programu na staveništi ukazují, že téměř
hlášení skoronehod a analýza těchto dat může zlepšit bezpečnost pracovníků v
provozu na stavbách.
klíčová
slova:
skoronehody - úrazy pracovní - hlášení - data - informace -
analýzy - posuzování rizik - programy - metody

BALDERSON, DARYL: Safety defined: a
means to provide a safe work environment.
Definice bezpečnosti:
prostředek pro zajištění bezpečného pracovního
prostředí
anotace:
Tento článek se zabývá terminologií a definicemi bezpečnosti práce a
navrhuje novou definici, která podporuje řízení bezpečnosti a může být
použita ve většině pracovních prostředí. Pracovníci, manažeři, bezpečnostní
odborníci a organizace mohou využít tuto definici pro dosažení obchodních
cílů a zároveň chránit
lidi.
klíčová slova:
bezpečnost práce - definice - terminologie

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 3

(2016)

COMMISSARIS, DIANNE A.C.M:
Interventions to reduce sedentary behavior and increase physical activity
during productive work: a systematic review /
Intervence vedoucí ke
snížení sedavého způsobu života a nárůstu fyzické aktivity v průběhu
produktivní práce: systematická
studie
anotace:
Tato přehledová studie se zaměřuje na účinnost intervencí na pracovišti,
které jsou implementovány v průběhu produktivní práce a jsou určeny ke změně
sedavého způsobu života pracovníků a/nebo fyzické aktivity. Autoři provedli
rešerši odborných článků v databázi Scopus z let 1992-2015 a analyzovali
jejich závěry. Získané poznatky ukazují, že některé z hodnocených intervencí
na pracovišti, které jsou kompatibilní s produktivní prací, skutečně mají
pozitivní vliv na sedavý způsob práce a fyzickou aktivitu
pracovníků.
klíčová slova:
práce vsedě - aktivity fyzické - pohyb - intervence - pracoviště

FRAMKE, ELISABETH: Effect of a
participatory organizational-level occupational health intervention on
short-term sickness absence: a cluster randomized controlled trial /
Vliv participativních intervencí BOZP na organizační úrovni na
krátkodobé pracovní absence z důvodu nemoci: randomizovaná kontrolní
studie
anotace:
Cílem této studie bylo zjistit, zda zaměstnanci v předškolních
zařízeních, které zavedly participační intervence na organizační úrovni
zaměřené na hlavní pracovní činnosti, měly nižší výskyt krátkodobé
nepřítomnosti z důvodu nemoci ve srovnání se zaměstnanci v kontrolní
skupině.
klíčová slova:
činnosti pracovní - úkoly pracovní - stres - absence pracovní -
intervence - studie

WOODEN, MARK - BUBONYA, MELISA -
COBB-CLARK, DEBORAH: Sickness absence and mental health: evidence from a
nationally representative longitudinal survey /
Nemocnost a duševní
zdraví: důkazy z národně reprezentativního
průzkumu
anotace:
Předchozí studie konzistentně poskytují důkazy o významných
souvislostech mezi opatřeními týkajících psychického zdraví a nemocností.
Některé z těchto souvislostí však mohou být zkresleny příslušnými
proměnnými, které nebyly ve studiích zohledněny. S použitím dříve získaných
údajů při opakovaném pozorování stejných jedinců si tato studie kladla za
cíl kvantifikovat zaujatost vzhledem k nepozorovaných vlastnostem, které
jsou časově neměnné.
klíčová
slova:
absence pracovní - nemocnost - zdraví duševní - zaměstnání -
opatření preventivní - Austrálie


OSHIO, TAKASHI - TSUTSUMI, AKIZUMI
- INOUE, AKIOMI: The association between job stress and leisure-time
physical inactivity adjusted for individual attributes: evidence from a
Japanese occupational cohort survey /
Souvislost mezi pracovním stresem
a nedostatkem fyzické aktivity ve volné čase upravená pro jednotlivé
atributy: důkazy z japonského kohortového
šetření
anotace:
Autoři zkoumali vztah mezi pracovním stresem a nedostatkem fyzické
aktivity ve volné čase, nastavené pro jednotlivé časově neměnné atributy.
Byla použita data z japonského kohortního šetření, které zahrnovalo 31 025
pozorování 9871 jedinců. Z výsledků vyplynulo, že pracovní stres, obzvláště
vysoká pracovní zátěž a úsilí, byl většinou spojen s vyšším rizikem
nedostatek fyzické aktivity, a to i po kontrole jednotlivých časově
neměnných atributů.
klíčová

slova: stres pracovní - zátěž pracovní - aktivity fyzické - čas volný -
Japonsko - studie

NIDHI GUPTA …[ET AL.]: Prediction
of objectively measured physical activity and sedentariness among
blue-collar workers using survey questionnaires /
Predikce objektivně
měřené fyzické aktivity a sedavé práce u dělníků s využitím
dotazníků
anotace:
Autoři se snažili vyvinout a vyhodnotit statistické modely, které jsou
schopny předpovědět objektivně měřitelný pracovní čas strávený vsedě nebo
fyzickou aktivitu dělníků, a to z jimi uváděných dostupných informací z
dotazníků ve velkých epidemiologických studiích a
průzkumech.
klíčová slova:
dělníci - práce vsedě - aktivity fyzické - měření - modely


NIELSEN, MORTEN BIRKELAND: Does
exposure to bullying behaviors at the workplace contribute to later suicidal
ideation?: a three-wave longitudinal study /
Přispívá expozice šikaně na
pracovišti k pozdějším myšlenkám na sebevraždu?: dlouhodobá
studie
anotace:
Cílem této studie bylo určit relativní dopad vystavení pracovníka
pracovní šikaně a zastrašování ve vztahu k jeho osobnosti a práci na
sebevražedné myšlenky dva až pět let po faktu, že byl člověk šikaně
vystaven. Z výsledků vyplynulo, že fyzické zastrašování a šikana jsou
rizikovým faktorem pro vznik sebevražedných sklonů. I když je prevalence
fyzického zastrašování nízká, tato studie ukazuje, že důsledky mohou být
škodlivé a organizace by si proto měly být tohoto vědomy a mít k dispozici
opatření proti tento typ
šikany.
klíčová slova:
agrese - šikana - násilí na pracovišti - bullying - obtěžování sexuální
- zdraví duševní - sebevraždy - studie - Norsko

Sicher ist Sicher - č. 4 (2016)


PIECK, NADINE: Von der
Handlungshilfe zur Umsetzung - gender mainstreaming im Arbeits- und
Gesundheitsschutz /
Od praktické příručky k implementaci - rovnost žen a
mužů v oblasti bezpečnosti a
zdraví
anotace:
Genderová problematika je ukázána dna příkladech ze Švédska a Rakouska.
Řešeny otázky předpisů, struktur a procesů, otázky kvalifikace. Rakouský
příklad uvádí genderově citlivá posouzení při úklidové činnosti. Představeny
perspektivy a know-how pro řešení genderových
otázek.
klíčová slova:
gender - bezdětnost - ženy

Sondy revue - č. 6 (2016)

BOHATOVÁ, VLADĚNA: Flexibilita v
supermarketech až do bezvědomí. Žena za pokladnou - univerzální pracovník

anotace:
Výplaty na úrovni minimální mzdy, práce o víkendech a svátcích od
ranních hodin do pozdního večera, neplacené přesčasy, obcházení zákoníku
práce na straně zaměstnavatele a nedodržování bezpečnosti práce. To jsou
alarmující poznatky výzkumníků Multikulturního centra Praha a Fakulty
humanitních studií UK.

klíčová slova: práce
- ženy - prodejny - pokladní - doba pracovní - bezpečnost práce - mzdy -
zaměstnavatelé - porušení předpisů - výzkumy - 2016


SMEJKALOVÁ, KATEŘINA: Zelená kniha
Práce 4.0

anotace:
Uvozující informace k článku A. Nahles na str. 25 časopisu Sondy revue
č. 6/2016 o budoucnosti práce a o vlivech, které na ni v budoucnu budou
působit. Scénáře budoucnosti zaznamenává tzv. Zelená kniha Práce 4.0, která
se zabývá změnami práce v důsledku technologických změn, pozměněnými nároky
pracujících na slaďování práce, důsledky demografických změn a dalšími
důležitými oblastmi života.

klíčová slova: práce
- budoucnost - technologie nové - změny - Německo


NAHLES, ANDREA: Práce 4.0 - nové
perspektivy pro naši společnost práce

anotace:
Důsledkem digitální revoluce jsou stále výkonnější systémy IT, robotika
a senzorika, existují 3D tiskárny, vzniká obrovské množství dat, k nimž lze
vztáhnout velmi odvážné prognózy. O naléhavých otázkách pokroku technologií
a digitalizace nyní debatují aktéři německého hospodářství. Zabývají se
především otázkou lidí a jejich potřeb v revolučně změněném světě.
Předmluva německé ministryně práce a sociálních věcí Andrey Nahles k Zelené
knize Práce 4.0.

klíčová slova: práce
- budoucnost - digitalizace - technologie nové - revoluce průmyslová - změny
- člověk - přístupy - aspekty sociální - dokumenty - ministerstva - Německo

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail