Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2016/05

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

112 - č. 5 (2016)
BauPortal - č. 2 (2016)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 5 (2016)
Die BG - č. 3 (2016)
Hygiene & Sécurité du Travail - č.242 (2016)
Chemické listy - č. 5 (2016)
Sicher ist Sicher - č. 3 (2016)
Sondy revue - č. 4 (2016)
Sondy revue - č. 5 (2016)
Zpravodaj SÚIP - č. 2 (2016)112 - č. 5 (2016)

HORA, JAN, KRATOCHVÍL, VÁCLAV, SUCHÝ,
ONDŘEJ: Tlakové lahve v podmínkách požáru

anotace:
Tlakové lahve v podmínkách požáru

Popis experimentů s tlakovými lahvemi ve vnitřním prostředí. Výsledky
ojedinělých experimentů je možné využít při projektování a klasifikaci
rizikových provozů, při šetření příčin a průběhu mimořádných událostí a při
zásahové činnosti jednotek požární ochrany.

klíčová slova: láhve
tlakové - experimenty - destrukce - výbuchy - požáry - rizika požární -
prostory uzavřené - prostředí vnitřní - výsledky

BauPortal - č. 2 (2016)

BISCHOF, RAMONA: Sicheres Arbeiten
auf Baustellen mit persönlicher Schutzausrüstung (PSA) /
Bezpečná práce
s OOPP na
staveništi
anotace:
Úspěšní dodavatelé vědí, že ekonomická efektivnost, kvalita a bezpečnost
jsou klíčem k úspěchu. Pracovní výkon zaměstnanců může být nejlepší pouze v
případě, že OOPP jsou nejen zajištěny, ale také zaměstnanci správně
používány. OOPP nesmějí komplikovat práci, musejí být pohodlné. Výrobci
proto nabízejí výrobky ze speciálních materiálů vytvořené v souladu s
ergonomickými
principy.
klíčová slova:
OOPP - staveniště - ergonomie

Bezpečnost a hygiena práce - č. 5 (2016)

SAMKOVÁ, ANNA: Zákonné povinnosti
účastníků právních vztahů v oblasti BOZP. II. část: zadavatel stavby a
zhotovitelé na stavbě

anotace: Druhá
ze třídílné série článků na téma zákonných povinností účastníků právních
vztahů v oblasti BOZP a právních důsledků jejich nedodržování podle novely
zákona č. 309/2006 Sb., o zajišťování BOZP, a novely zákona č. 251/2005 Sb.,
o inspekci práce, ve znění zákona č. 88/2016 Sb. Tato část se věnuje
zadavatelům staveb a jejich povinnostem a déle zhotovitelům na stavbě a
dalším fyzickým osobám na staveništi.

klíčová slova: BOZP -
bezpečnost práce - vztahy právní - povinnosti - zadavatelé staveb -

zhotovitelé staveb - staveniště - zákony - novely

FENCLOVÁ, ZDENKA, URBAN, PAVEL,
PELCLOVÁ, DANIELA: Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce
2015

anotace:
Stručný přehled statistických údajů o profesionálních onemocněních (vč.
nemocí z povolání) hlášených do Národního registru nemocí z povolání v České
republice v roce 2015.

klíčová slova:
onemocnění profesionální - nemoci z povolání - statistika - Česká
republika - 2015

KOLÍNSKÁ, IVANA: Přehled nových
technických norem - duben a květen 2016

anotace:
Informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách
se vztahem k problematice BOZP.

klíčová slova: normy
technické - normy bezpečnostní - bezpečnost - BOZP

VARTA, ONDŘEJ, KYSELA, JIŘÍ: Závažný
pracovní úraz způsobený při manipulaci s plechy pomocí řetězových vázacích
prostředků

anotace:
Seznámení s jedním z mnoha závažných pracovních úrazů z oblasti
manipulace s břemeny a materiálem. Autoři poukazují zejména na problematický
způsob manipulace plechů elektrickým portálovým jeřábem pomocí řetězových
vázacích prostředků.

klíčová slova: úrazy
pracovní - plechy - manipulace - zařízení zdvihací - jeřáby portálové -
prostředky vázací - řetězy

FOLTISOVÁ, IVONA: Vybrané plánované
kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za
měsíc březen 2016

anotace:
Jedním z dlouholetých úkolů inspekce práce je kontrola bezpečnosti práce
ve stavebnictví. Informace SÚIP o výsledcích takto zaměřených kontrol
inspekce práce za měsíc březen 2016.

klíčová slova:
staveniště - stavebnictví - zařízení technická - inspekce práce - akce
kontrolní - výsledky - úrazy pracovní - 2016 - SÚIP - zprávy tiskové

VALA, JIŘÍ: Současné změny ve způsobu
a struktuře systémového řízení v organizaci

anotace: Autor
se věnuje otázce systémového řízení v organizacích vč. systémového řízení
BOZP. Vedle základních informací o systémech řízení v organizacích a o
systému řízení BOZP uvádí, že v blíže neurčeném časovém horizontu lze
očekávat nahrazení standardu OHSAS 18001 pro systém řízení BOZP normou ISO
45001. Přibližuje také novou strukturu mezinárodní normy ISO 45001 a její
nový a aktualizovaný koncept systému řízení BOZP.

klíčová slova:
bezpečnost práce - BOZP - řízení podniků - řízení bezpečnosti - systémy
řízení - standardy mezinárodní - normy mezinárodní - normy bezpečnostní -
změny

Karta BOZP pro profesi: Kadeřník
anotace: Karta
BOZP pro kadeřnické a další činnosti prováděné v kadeřnictvích a
holičstvích. V kartě jsou uvedeny: pracovní činnosti kadeřníků a holičů vč.
úklidu, kvalifikační požadavky pro tuto pracovní pozici, relevantní
mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným
událostem nebo jejich následkům, výčet rizikových faktorů a nebezpečí s
doporučeními na ochranu zaměstnance (OOPP), pokyny pro bezpečnou práci a
výčet zakázaných prací.

klíčová slova:
bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje
preventivní - karta BOZP - pracovníci - kadeřníci - holiči - kadeřnictví

HORÁČKOVÁ, ALENA: Zdravé pracoviště
pro všechny bez rozdílu věku

anotace:
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)
vyhlásila další kampaň na podporu bezpečnosti zaměstnanců a pracovišť.
Článek informuje o kampani na období 2016-2017, jejímž cílem je bezpečnost
práce v každém věku a řešení problémů se stárnoucí pracovní silou. Poukazuje
rovněž na aktuálně probíhající soutěž "Správná praxe".

klíčová slova:
kampaně evropské - EU - programy bezpečnosti - soutěže - Správná praxe -
BOZP - bezpečnost práce - pracoviště - síla pracovní - věk - stárnutí

Praktické provádění vstupního a
periodického školení

anotace:
Přehled druhů školení BOZP, jejich obsah a četnost. Informace
garantovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí.

klíčová slova:
školení bezpečnosti práce - zaměstnavatelé - povinnosti - požadavky

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Je možné
provádět školení BOZP a PO formou e-learningu?

anotace:
Reakce držitele titulu "Profesionál BOZP" na článek soudních znalců z č.
3/2016 ke školení BOZP a PO formou e-learningu. Autor vyjadřuje svůj názor
na toto poněkud sporné téma, podložený řadou argumentů a praktických
zkušeností. E-learning jako nástroj školení BOZP zcela nezavrhuje,
konstatuje však, co všechno by měl zaměstnavatele při jeho využití dodržet.

klíčová slova:
školení bezpečnosti práce - školení požární ochrany - vzdělávání další -
formy - e-learning

Die BG - č. 3 (2016)KOLBITSCH, MICHAEL:
Schutzausrüstung: Welche Handschuhe bieten den idealen Schutz? /
Ochrana: Které rukavice nabízejí tu nejlepší
ochranu?
anotace:
Přehled vhodných pracovních rukavic, jakož i jejich materiálů,
ochranných vlastností a komfortu nošení s důrazem na onemocnění a péči. Je
povinností každého zaměstnavatele identifikovat rizika a zvolit vhodnou
ochranu rukou a pro své zaměstnance ji zajistit. Přehled je postaven na
vyjmenování rizik a přiřazení vhodných
rukavic.
klíčová slova:
ochrana rukou - rukavice - hodnocení rizik

Hygiene & Sécurité du Travail - č.242 (2016)

GROSJEAN, VINCENT: Bien-etre et
qualité de vie au travail, risques psychosociaux: De quoi parle-t-on?

anotace: Žádná
diskuse o BOZP se v poslední době neobejde bez výrazu "well-being at work"
(pohoda na pracovišti), kvalita života nebo psychosociální rizika. Ale co
tato slova opravdu znamenají? Kde je jejich původ? Jaké prevence rizik a
ochrany zdraví zaměstnanců se snaží dosáhnout? Článek rozebírá jednotlivé
výrazy, zkoumá jejich specifika, rozdíly i sjednocující
prvky.
klíčová slova:
pohoda pracovní - kvalita života - rizika psychosociální

Chemické listy - č. 5 (2016)

DRAŠAR, PAVEL, FACCHETTI, SERGIO:
Certifikace profesionálního statutu chemiků v Evropě

anotace:
Evropský Chemik (EurChem) je profesionální označení, které je svojí
úrovní srovnatelné s označením Chartered Chemist (CChem). Jde o společný
standard pro uznávání odborné způsobilosti v chemii napříč evropskými
zeměmi. Odborná způsobilost Evropský chemik splňuje požadavek standardu na
zkušenosti při uplatňování znalostí, úrovně dovedností, bezpečnosti a
ekologického povědomí, smyslu pro zodpovědnost, a dále na schopnost a úroveň
komunikace a řídící práce.

klíčová slova:
chemici - způsobilost odborná - kvalifikace - trh práce - standardy -
Evropa

Sicher ist Sicher - č. 3 (2016)

LEE, DOO-UNG:
Vibrationsemissinsangeben in der Praxis / Údaje o emisích vibrací v
praxi

anotace:
Evropské směrnice požadují od výrobců strojů identifikaci a uvádění
emisí hluku a vibrací. Tyto informace musejí být uvedeny v návodech k
obsluze strojů. Vibrace mohou způsobovat negativní vlivy na fyzické, ale i
psychické zdraví. Důležitá je prevence založená již na konstrukci strojů,
kontrole kvality, sběru a hodnocení
dat.
klíčová slova:

vibrace - hodnocení rizik - výrobci - stroje

Sondy revue - č. 4 (2016)

SMEJKALOVÁ, KATEŘINA: Uberizace
práce: sdílení coby novodobá forma ekonomického otrokářství

anotace: Do
sféry práce vstupuje vlivem digitalizace nový fenomén. Je jím
zprostředkování práce přes digitální platformy, pro který se začal užívat
pojmem uberizace práce nebo uberizace pracovního trhu. Uberizace práce je
založena na výdělku ze zprostředkování sdílení. Odbory vidí problém v tom,
že jde o činnosti a služby tzv. "na zavolání" na hranici vykořisťování,
které by si zasloužily zaměstnanecký poměr se všemi právy a povinnostmi
zaměstnanců.

klíčová slova: práce
- digitalizace - uberizace - trh pracovní - zaměstnávání - sdílení -
podmínky pracovní

Sondy revue - č. 5 (2016)

KAŠPAROVÁ, JANA, KOLEV, PETR:
Pracovní úrazy zabily v loňském roce 131 lidí

anotace:
Odbory v souvislosti s nárůstem počtu smrtelných pracovních úrazů
požadují jiný = nový a efektivnější přístup k bezpečnosti práce. Nejsou
spokojeny ani s tím, co pro bezpečnou práci dělá Evropská unie.

klíčová slova: odbory
- úrazy pracovní - BOZP - bezpečnost práce

DANDOVÁ, EVA: Povinnosti
zaměstnavatele v oblasti BOZP

anotace:
Zastavení u platné právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v zákoníku práce připomíná všechny povinnosti zaměstnavatele na tomto úseku

klíčová slova:
zákoník práce - zaměstnavatelé - BOZP - bezpečnost práce - povinnosti

povinnosti

SMEJKALOVÁ, KATEŘINA: Právo
zaměstnanců na nezastižitelnost

anotace:
Časová i prostorová flexibilita práce má vedle světlých i stinné
stránky. Vedle nejasné hranice mezi prací a volným časem, vč. čerpání
nemocenské nebo dovolené, nebo otázek zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci při práci při práci z domova, je velkým problémem nepřetržitá
zastižitelnost. Ta může vytvářet na zaměstnance nepřiměřený tlak s různými
důsledky vycházejícími z domnělého nebo skutečného nezvládání pracovních
úkolů a vedoucími k přetížení, ke stresu z práce nebo k jiným zdravotním
obtížím.

klíčová slova: práce
flexibilní - flexibilita - práce dálková - práce doma - práce z domova -
zastižitelnost nepřetržitá - rovnováha - zkušenosti zahraniční

Zpravodaj SÚIP - č. 2 (2016)

PANTLÍK, PETR: Zkušenosti z kontrol
vyhrazených technických zařízení se zaměřením na zdvihací zařízení

anotace:
Poznatky oblastních inspektorátů práce z kontrol dodržování právních
předpisů k zajištění bezpečnosti práce při provozu zdvihacích zařízení.

klíčová slova:
zařízení vyhrazená technická - zařízení vyhrazená zdvihací - inspekce
práce - kontroly - činnost kontrolní

NEJTEK, VLASTIMIL: Bezpečnost
provozu plynových zařízení ve školství

anotace:
Společné poznatky Státního úřadu inspekce práce a oblastních
inspektorátů práce z kontrol bezpečnosti provozu plynových zařízení v
objektech využívaných pro vzdělávání, ubytování a volný čas dětí a mládeže,
provedených v roce 2015.

klíčová slova:
zařízení plynová - školství - bezpečnost technická - bezpečnost provozní
- inspekce práce - SÚIP - kontroly - činnost kontrolní - 2015

HLAVÁČEK, JINDŘICH: Bezpečnost
práce na řemeslných soutěžích učňovské mládeže oboru stavebnictví

anotace:
Několik slov inspektora práce z OIP pro Královéhradecký kraj a
Pardubický kraj k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci u budoucí pracovní
síly. Příležitost ke zvyšování teoretických znalostí a upevňování správných
a bezpečných pracovních návyků a postupů budoucích zaměstnanců a řemeslníků
mají v těchto krajích každoroční soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO
v Hradci Králové a učňovská soutěž Řemeslo/Skill ve Vysokém Mýtě.

klíčová slova: BOZP -
bezpečnost práce - výchova k bezpečnosti práce - vzdělávání počáteční -
školy střední - školy odborné - učni - soutěže - stavebnictví

HORÁČKOVÁ, ALENA: Evropská kampaň
BOZP pro léta 2016 - 2017 začíná

anotace:
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)
vyhlásila další kampaň na podporu bezpečnosti zaměstnanců a pracovišť.
Článek informuje o kampani na období 2016-2017, která se zaměřuje na
bezpečnost práce v každém věku, zejména pak u starších zaměstnanců. Kampaň
již tradičně doprovází soutěž podniků "Správná praxe".

klíčová slova:
kampaně evropské - EU - Správná praxe - programy bezpečnosti - soutěže - BOZP - bezpečnost práce - pracoviště - věk

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail