Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2016/02

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

Bau Portal - č. 1 (2016)
Bau Portal - č. 8 (2015)
Bezpečná práca - č. 1 (2016)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 1 (2016)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 12 (2015)
Chemagazín - č. 1 (2016)
Inovace - č. 4 (2015)
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 4 (2015)
Journal of Safety Research - č. December (2015)
Le travail humain - č. 4 (2015)
Pracovní lékařství - č. 3-4 (2015)
Professional Safety - č. 1 (2016)
Professional Safety - č. 11 (2015)
Professional Safety - č. 12 (2015)
Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 4 (2015)
Zpravodaj SÚIP - č. 1 (2016)Bau Portal - č. 1 (2016)

WEISNER, ANDRÉ: Massige Bauteile aus
Beton sicher herstellen /
Bezpečná stavba masivních betonových
prvků
anotace:
Článek se poprvé věnuje často podceňovanému plánování, konstrukci a
konkrétním technologiím používaným pro masivní betonové prvky a též
pozdějšímu praktické realizaci na stavbě. Autor poskytuje praktické
informace a zkušenosti, které vedou k dosažení bezporuchové výstavby pomocí
těchto prvků.
klíčová slova:
beton - konstrukce - plánování - realizace - stavba

Bau Portal - č. 8 (2015)

BIEN, SEBASTIEN: Schadensfälle im

maschinnellen Tunnelbau - Risiko Baugrund / Případy poškození při strojním
tunelování - podloží jako rizikový faktor
anotace:
Díky mnoha inovacím a mnoha úspěšným dokončeným projektům se při stavbě
tunelů stále více používá technika vrtů. Je však jednou z nejdražších a
jednou z nejkomplexnějších technik při tunelování. Při výstavbě tunelů hraje
značnou rizikovou roli podloží. Škody takto způsobené se obvykle velmi
prodraží a vyžadují velké nasazení pracovníků i
techniky
klíčová slova:
tunelování - vrty - rizika - podloží

Bezpečná práca - č. 1 (2016)


GRESSOVÁ, IVETA, HARČÁROVÁ, KLÁRA:
Zaistenie bezpečnosti pracovníkov pri výstavbe banských diel v nebezpečnom
prostredí

anotace:
Výstavba podzemních děl nikdy neprobíhá v ideálním prostředí, v němž by
nehrozila žádná rizika. Článek uvádí několik případů horninových prostředí,
ve kterých se bude důlní dílo nacházet, s příklady opatření k eliminaci
rizik.

klíčová slova: BOZP -
ražení - stavby podzemní - prostředí důlní - díla důlní - stavby podzemní -
horniny - opatření - eliminace rizik

JAKUBÍK, JAROMÍR: Spoľahlivosť
riadiacich systémov pracovných strojov a ich vplyv na vznik pracovných

úrazov
anotace:
Tři příklady pracovních úrazů, ke kterým došlo vinou náhodných poruch v
řídicím systému (CNC) strojů.

klíčová slova:
bezpečnost technická - bezpečnost funkční - systémy řídicí - stroje
pracovní - poruchy - úrazy pracovní

BARTOŇ, BRANISLAV: Hodnotenie a
kategorizácia zdravotných rizík v čalúnnickej prevádzke

anotace: S
výrobou sedacích souprav souvisejí různá zdravotní rizika vyplývající z
různorodých pracovních činností více osob, které se podílejí na výrobě
jednotlivých částí as jejich montáži. Článek identifikuje jednotlivá rizika.

klíčová slova: rizika
pracovní - rizika zdravotní - hodnocení rizik - řemesla - výroba - nábytek
sedací - čalounictví

KORDOŠOVÁ, MIROSLAVA: Bezpečnosť a
ochrana zdravia pri práci a aspekty zelenej ekonomiky. 2. časť

anotace:
Problematika BOZP u vybraných obnovitelných zdrojů energie. V centru
pozornosti autorky jsou větrná energie a solární energie.
klíčová slova: BOZP -
místa pracovní zelená - technologie - rizika nová - green jobs - green
technologies - energie obnovitelná - zdroje obnovitelné - energie sluneční -
energie větrná

Bezpečnost a hygiena práce - č. 1 (2016)

VALA, JIŘÍ: Řízení bezpečnosti a
ochrany zdraví zaměstnanců na pracovištích

anotace: Při
zajišťování BOZP zaměstnanců musí organizace, podnik nebo firma dodržovat
požadavky právních a ostatních předpisů. Při plnění povinností může docházet
k tomu, že povinnosti jsou implementovány v organizaci nedostatečně nebo
vůbec. Častou příčinou tohoto stavu je absence funkčního systému řízení
BOZP.
klíčová slova:
bezpečnost práce - BOZP - řízení bezpečnosti práce - systémy řízení -
systémy managementu - zaměstnavatelé - povinnosti

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Tvorba stabilních
stohů jako rozhodující faktor bezpečnosti stohového skladování II.

anotace: Druhá
část článku k tématu tvorby odpovídajících bezpečných stohů se zaměřuje na
tvorbu bezpečných stohů z ložených prostých palet vč. případů, kdy je pro
extrémně vysoké riziko stohování takovýchto palet zakázáno.

klíčová slova:
skladování - stohování - palety - prostředky přepravní - jednotky
manipulační - opatření organizační - opatření technická - požadavky
bezpečnostní

KOŽENÁ, LUDMILA, LIPŠOVÁ, VLADIMÍRA,
JANOŠOVÁ, KATEŘINA: Psychosociální rizika při práci XI. Sladění práce a
soukromí

anotace:
Tématem dalšího pokračování série článků na téma psychosociálních rizik
při práci se věnuje sladění požadavků práce a rodinného života. Zejména
disharmonický rodinný nebo osobní život se může negativně promítat do
prožívání pracovního života. Nezřídka jsou problémové životní situace
příčinou pracovního stresu.

klíčová slova: rizika
pracovní - rizika psychosociální - zaměstnanci - práce - život soukromý -
život pracovní

Karta BOZP pro profesi:
Administrativní pracovník

anotace: Karta
BOZP pro pracovníky v administrativě. V kartě jsou uváděna obvyklá data k
profesi, jako jsou: kvalifikační požadavky, rizikové faktory, pokyny pro
zajištění BOZP a další.
klíčová slova:
bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje
preventivní - karta BOZP - pracovníci - administrativa

HRUBÁ, KATEŘINA: Bezpečnost práce
platí i pro malé firmy

anotace:
Bezpečnost práce platí pro všechny, a nerozhoduje přitom, kolik má firma
zaměstnanců a zda jsou ve stálém pracovním poměru nebo jsou zaměstnáváni v
kratších intervalech, např. na dohodu o provedení práce. Autorka shrnuje
základní povinnosti zaměstnavatelů a připomíná nejdůležitější právní
předpisy, které tyto povinnosti zakládají.

klíčová slova:
bezpečnost práce - BOZP - firmy - podniky malé - zaměstnavatelé -
povinnosti

KOLÍNSKÁ, IVANA: Přehled nových
technických norem prosinec 2015 a leden 2016

anotace:
Informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách
se vztahem k problematice BOZP.
klíčová slova: normy
technické - normy bezpečnostní - bezpečnost - BOZP

Bezpečnost a hygiena práce - č. 12 (2015)

KRÁL, MIROSLAV: Výběr a užití metod
k odhadu odpočinku při daném režimu práce

anotace:
Prezentace několika metod pro odhad odpočinku při daném režimu práce
představuje praktický návod pro stanovení četnosti a délky trvání pracovních
přestávek pro oddech zaměstnance.

klíčová slova: práce
- režim práce a odpočinku - přestávky pracovní - metody ergonomické - výkon
pracovní - námaha fyzická - zátěž fyzická - zátěž tělesná - výdej
energetický

KOŽENÁ, LUDMILA, LIPŠOVÁ,
VLADIMÍRA, JANOŠOVÁ, KATEŘINA: Psychosociální rizika při práci. X. Kariérní
postup

anotace:
Pokračování seriálu o psychosociálních pracovních rizicích. Zaměřuje se
na otázky kariérního postupu, nejistoty zaměstnání, výše finančního
ohodnocení, neadekvátního vzdělání nebo nedostatečné přípravy pro pracovní
zapojení zaměstnance.

klíčová slova: rizika
pracovní - rizika psychosociální - prostředí pracovní - pracoviště -
zaměstnanci - kariéra

VARTA, ONDŘEJ, KYSELA, JIŘÍ:
Závažný pracovní úraz při požívání pracovní plošiny

anotace: Popis
dvojitého pracovního úrazu, k němuž došlo při demontáži podpěrných izolátorů
vinou porušení stanovených technologických postupů, tj. předpisů BOZP.
klíčová slova: úrazy
pracovní - plošiny pracovní - plošiny mobilní - energetika - porušení
předpisů

Karta BOZP pro profesi: Řidič
osobních a malých dodávkových automobilů

anotace: Karta
BOZP pro řidiče osobních a malých dodávkových automobilů s řidičským
průkazem sk. B podle zákona o provozu na pozemních komunikacích identifikuje
činnosti, které může sociální pracovník provádět a kterých může být v rámci
těchto služeb celá řada. Dále jsou v kartě uváděna obvyklá data k profesi,
jako jsou kvalifikační požadavky, rizikové faktory, pokynů pro zajištění
BOZP a další.
klíčová slova:
bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje
preventivní - karta BOZP - řidiči z povolání - automobily osobní -
automobily dodávkové

VALA, JIŘÍ: Bezpečnost práce
spojená se zelenými pracovními místy

anotace: Autor
upozorňuje na některá úskalí související s tzv. zelenými pracovními místy v
kontextu s bezpečností a ochranou zdraví zaměstnanců. Co je šetrné pro
přírodu, nemusí být šetrné pro zdraví zaměstnanců, a zelená pracovní místa
mohou být místy specifických a mnohdy i nových pracovních rizik.

klíčová slova: místa
pracovní zelená - green jobs - rizika pracovní - rizika nová - energetika -
recyklace - biopaliva - izolace tepelné - pády z výšky - pády do hloubky

KOLÍNSKÁ, IVANA: Přehled nových
technických norem - říjen a listopad 2015

anotace:
Informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách
se vztahem k problematice BOZP.
klíčová slova: normy
technické - normy bezpečnostní - bezpečnost - BOZP

Chemagazín - č. 1 (2016)

Nebezpečné látky ve firmě, jejich
skladování a manipulace s nimi

anotace:
Sortiment výrobků pro uskladňování nebezpečných látek a hořlavin se
neustále rozšiřuje. Samozřejmostí je pro některé výrobce individuální řešení
na míru podle potřeb zákazníka.

klíčová slova: látky
nebezpečné - skladování - uchovávání - chemikálie - hořlaviny - skříně
bezpečnostní - skříně požární - kontejnery - vany záchytné

Inovace - č. 4 (2015)


Spolehlivá ochrana i v zimě - díky
bezpečnostní izolační obuvi GORE-TEX

anotace:
Profil kvalitního výrobku na ochranu před chladem doporučená především
pro pracovníky zásobování a likvidace odpadů

klíčová slova: obuv
pracovní - obuv bezpečnostní - ochrana proti chladu - ochrana proti
povětrnostním vlivům - výrobky

ŠKRÉTA, KAREL: Bezpečná montáž
lešení

anotace:
Odpověď na dotaz k povinnostem, které je třeba splnit při stavbě lešení
dodavatelskou firmou u OSVČ provozující sklad.

klíčová slova: lešení
- montáž - povinnosti

Zachycovací postroje řady "Ignite
Seties" od firmy SKYLOTEC bodují mnoha promyšlenými detaily

anotace:
Prezentace osobního ochranného vybavení pro zabránění pádu pro všechny
oblasti použit a pro všechny, kdo se musí jistit při práci ve výškách.

klíčová slova: OOPP -
ochrana osobní - ochrana proti pádům z výšky - postroje zachycovací

GORE PYRAD Textil Technologie je
inteligentní bariéra proti horku a proti vznícení ochranných oděvů
vyrobených z materiálů GORE-TEX

anotace: Oděvy
vyhovující přísným bezpečnostním normám pro pracovníky podniků a provozů na
zpracování nafty, plynu a petrochemie chránící před různými teplotami,
povětrnostními vlivy a před možným ošlehnutím plameny.

klíčová slova: oděvy
ochranné - OOPP - ochrana těla - ochrana proti chladu - ochrana proti teplu
- ochrana proti povětrnostním vlivům - ochrana před ošlehnutím

Už jste vyzkoušeli ochrannou
čepici?

anotace:
Třetí generace čepic řady FirstBase s promyšlenou konstrukcí skořepiny
pro osoby na pracovištích, kde hrozí náraz do hlavy.
klíčová slova: OOPP -
čepice - ochrana hlavy - výrobky

Ochranné brýle
anotace:
Průzkum trhu s OOPP na ochranu zraku přináší přehled vybraných
ochranných brýlí pro široké spektrum oblastí použití a činností. Je doplněn
fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.
        klíčová slova: OOPP -
brýle ochranné - ochrana zraku - výrobky - trh

Ochranné varovné oděvy
anotace:
Průzkum trhu s OOPP se zaměřil na ochranné varovné oděvy pro různé
oblasti použití a pro různé činnosti. Přehled výrobků je doplněn
fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: OOPP -
oděvy ochranné - oděvy pracovní - oděvy varovné - oděvy fluorescenční -
obleky výstražné - ochrana těla - výrobky - trh

MRKVIČKA, PETR: Analýza smrtelné
pracovní úrazovosti

anotace:
Článek předkládá ukazatele smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v
ČR v roce 2013 a vyhodnocuje jejich vývoj od r. 2004.

klíčová slova:
úrazovost pracovní - úrazy pracovní - úrazy smrtelné - ukazatele -
analýzy - statistiky - ČR - 2013

TRSOVÁ, LUDMILA: Kategorizace
prací

anotace:
Důvody kategorizace prací jako zákonné povinnosti zaměstnavatel jsou
doplněny třemi variantami možného výsledku. Z těchto variant vyplývají
konkrétní postupy.

klíčová slova:
kategorizace prací - ochrana zdraví - opatření preventivní -
zaměstnavatelé - povinnosti

Zákon o ochraně veřejného zdraví

anotace:
Přehled významnějších změn, které z pohledu BOZP přinesla novela zákona
o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 267/2015 Sb.), účinná od 1.12.2015.
klíčová slova: zdraví
veřejné - ochrana zdraví - zákony - novely - změny

Ochrana před působením
elektromagnetických polí

anotace:
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/35/EU o minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům

spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) musí být do 1.
Července 2016 převedena do národního práva. Článek avizuje, že vhodná měřicí
technika pro měření referenčních hodnot mimo lidské tělo už existuje.

klíčová slova: pole
elektromagnetická - hodnoty referenční - přístroje měřicí - technika měřicí
- ochrana zdraví - směrnice evropské - směrnice hygienické

KLAS, MOJMÍR: Instalace kotvících
zařízení

anotace: Názor
odborníka je zásadním nesouhlasem s obecným názorem, že hodnoty a požadavky
uvedené v technických normách stačí k tomu, aby byla zajištěna bezpečnost
práce a ochrana zdraví pracovníků. Veřejnosti jsou prezentovány příklady
neodpovídajících řešení, a to na kotvicích zařízeních, která jsou zařízeními
určenými k ochraně osob proti pádu, resp. pádu z výšky.

klíčová slova:
ochrana proti pádům z výšky - zařízení kotvicí - normy technické -
opatření organizační

Jackpod - flexibilní ochrana proti
pádu pro malé prostory

anotace:
Výrobky německé firmy SKYLOTEC jsou určeny proti pádu z výšky nebo do
hloubky. Společnost prezentuje dvě řešení ochrany pro použití v maximálně
stísněných prostorách.
klíčová slova:
prostory těsné - prostory omezené - ochrana proti pádům z výšky -
prostředky ochranné - systémy ochranné

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics -
č. 4 (2015)

NISKANEN, TOIVO - LEHTELÄ, JOUNI:
Finnish discourses of the stakeholders on development of the implementation
of EU legislation concerned with occupational safety and health in computer
work /
Finská diskuse zúčastněných stran o rozvoji implementace právních
předpisů EU zabývajících se bezpečností a ochranou zdraví při práci na
počítači
anotace:
Hlavním cílem výzkumu bylo empiricky rozvinout myšlenky kolem systému
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) u zobrazovacích jednotek
(VDU), popsat vztah k právním předpisům BOZP a prozkoumat, jak lze
prostřednictví těchto osvědčených postupů usilovat o dosažení pozitivních
výsledků. Cílem této studie bylo prozkoumat kvalitativní vnímání
zúčastněných stran (finská sdružení zaměstnavatelů, zaměstnanců a organizace
BOZP, vládní inspektoráty) o způsobu, jak právní předpisy v oblasti BOZP
zaměřené na práci se zobrazovacími jednotkami uplatnit v
praxi.
klíčová slova:
počítače - jednotky zobrazovací - monitory - displeje - BOZP - předpisy
právní - EU - zaměstnanci - zaměstnavatelé - inspektoři bezpečnosti práce -
Finsko

NISKANEN, TOIVO: Investigation into
qualitative discourses of the occupational safety and health inspectors in
order to promote enforcement /
Šetření kvalitativních debat inspektorů
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s cílem podpořit prosazování
BOZP
anotace: Cílem
této studie je provést ex post hodnocení Zákona o prosazování BOZP. Těžištěm
studie bylo shromáždit názory inspektorů bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (BOZP) o tom, jak zákon o prosazování BOZP a postupy inspektorátu BOZP
fungují z hlediska efektivity. Dotazník obsahoval otevřené otázky, které
byly adresovány inspektorům v oblasti
BOZP.
klíčová slova: BOZP
- inspekce práce - inspektoři bezpečnosti práce - legislativa - efektivnost

BLAŽEVSKA STOILKOVSKA, BILJANA -
ŽILESKA PANČOVSKA, VALENTINA - MIJOSKI, GORAN: Relationship of safety
climate perceptions and job satisfaction among employees in the construction
industry: the moderating role of age /
Vztah vnímání bezpečnostního
klimatu a uspokojení z práce mezi zaměstnanci ve stavebnictví: přiměřená
role věku
anotace:
Tato studie zkoumá, do jaké míry pracovníci stavebního sektoru vnímají,
že bezpečnost práce je v jejich organizacích/staveništích důležitá a jak
uspokojení z práce ovlivňuje tyto vjemy, když je věk představen jako
moderátor proměnné. Obousměrná analýza odchylek prokázala, že spokojenost s
prací má silný vliv na vnímaný závazek managementu k bezpečnosti práce a že
tento vztah je ovlivněn věkem respondentů. Uspokojení z práce bylo spojeno s
vnímanou mírou nehodovosti a četností inspekčních kontrol, avšak navrhovaná
role věku nebyla
potvrzena.
klíčová slova:
klima bezpečnostní - kultura bezpečnosti - vnímání - spokojenost - práce
- stavebnictví - zaměstnanci - věk

ČÁBELKOVÁ, INNA - ABRHÁM, JOSEF -
STRIELKOWSKI, WADIM: Factors influencing job satisfaction in post-transition
economies: the case of the Czech Republic /
Faktory ovlivňující
uspokojení z práce v post-tranzitivních ekonomikách: případ České
republiky
anotace:
Tento článek prezentuje analýzu faktorů ovlivňujících uspokojení z práce
v post-tranzitivních ekonomikách na příkladu České republiky. Výzkum
ukazuje, že ženy hlásily vyšší míru spokojenosti s prací ve srovnání s
muži.
klíčová slova: práce
- spokojenost - bezpečnost práce - muži - ženy - Česká republika

UGWU, FABIAN O.: Type A behavior
pattern, accident optimism and fatalism: an investigation into
non-compliance with safety work behaviors among hospital nurses /
Vzorec
chování typu A, úrazový optimismus a fatalismus: vyšetřování nedodržení
bezpečnosti práce u nemocničních
sester
anotace:
Bezpečné chování v práci i nadále přitahuje zájem výzkumných pracovníků
a odborníků, zejména ve zdravotnictví. Cílem studie bylo zjistit, zda
osobnost typu A a úrazový optimismus a fatalismus mohou předvídat nedodržení
bezpečného chování v práci u nemocničních
sester.
klíčová slova:
chování bezpečné - osobnosti - úrazy pracovní - optimismus

ABARESHI, FATEMEH: Educational
intervention for reducing work-related musculoskeletal disorders and
promoting productivity /
Vzdělávací intervence pro snížení
muskuloskeletálních onemocnění souvisejících s prací a podpora
produktivity
anotace:
Muskuloskeletální poruchy související s prací jsou hlavními příčinami
bolesti, utrpení, pracovní absence, zdravotního postižení a snížení
produktivity. Cílem tohoto výzkumu je určit roli tréninkové intervence
založené na teorii motivace při snižování muskuloskeletálních onemocnění a
podpoře produktivity.
klíčová
slova:
školení - trénink - ergonomie - onemocnění muskuloskeletální -
aparát pohybový - ochrana zdraví - motivace - produktivita práce -
intervence

LÓPEZ-ARQUILLOS, ANTONIO -
RUBIO-ROMERO, JUAN CARLOS - GIBB, ALISTAIR: Accident data study of concrete
construction companies' similarities and differences between qualified and
non-qualified workers in Spain /
Studie pracovní úrazovosti o
podobnostech a rozdílech mezi kvalifikovanými a nekvalifikovanými pracovníky
betonářských stavebních společností ve
Španělsku
anotace:
Cílem tohoto příspěvku je diskutovat o poznatcích z analýzy úrazovosti v
konkrétních stavebních firmách ve Španělsku a porovnat nehodovost
kvalifikovaných a nekvalifikovaných pracovníků. Celkem bylo analyzováno
125021 úrazů v letech 2003 až 2008, které zahrnují jak dělnických profese,
tak úředníky (tzv. bílé límečky), a byly porovnány proměnné povolání, věku,
zaměstnanci firmy, počtu odsloužených let, místo nehody spolu se závažností
nehod.
klíčová slova:
stavebnictví - úrazovost pracovní - úředníci - dělníci - kvalifikace -
Španělsko

DĄBROWSKI, ANDRZEJ: An
investigation and analysis of safety issues in Polish small construction
plants /
Zkoumání a analýza otázek bezpečnosti práce v drobných polských
stavebních
firmách
anotace:
Stavební průmysl je prosperujícím odvětvím polského hospodářství,
nicméně je poznamenáno nižší kvalifikací vzhledem k vysokým pracovním

rizikům a nevyhovujícímu stavu bezpečnosti práce. Bezpečnost na staveništích
je ohrožena u malých stavebních firem, které ovládají trh a mají vysoké míru
úrazovosti a nehodovosti. Tento článek prezentuje výsledky studií (pomocí
kontrolního seznamu) prováděné v malých polských stavebních firmách z
hlediska vybraných aspektů bezpečnosti, jako je například spolupráce s
generálním dodavatelem, zdravotní a bezpečnostní dokumentace, posouzení
pracovních rizik, organizace práce, používání osobních ochranných
pomůcek.
klíčová slova:
stavebnictví - podniky malé - podniky střední - bezpečnost práce - úrazy
pracovní - prevence - Polsko

SUBRAMANIAM, SHANKAR - MURUGESAN,
SHANMUGAM: Investigation of work-related musculoskeletal disorders among
male kitchen workers in South India /
Zkoumání muskuloskeletálních
onemocnění u mužských pracovníků v kuchyni v Jižní
Indii
anotace: Tato
studie si klade za cíl kvantifikovat výskyt onemocnění pohybového aparátu
(muskuloskeletální onemocnění, MSD) souvisejících s prací a rizik mezi
mužskými pracovníky v kuchyni a v pohostinství. Data byla sbírána pomocí
severského dotazníku k muskuloskeletálním poruchám a přímým
pozorováním.
klíčová slova:
onemocnění muskuloskeletální - aparát pohybový - muži - stravování -
kuchyně - ochrana zdraví - rizika pracovní

KINTU, DENIS - KYAKULA, MICHAEL -
KIKOMEKO, JOSEPH: Occupational safety training and practices in selected
vocational training institutions and workplaces in Kampala, Uganda /
Školení a postupy bezpečnosti práce ve vybraných institucích odborného
vzdělávání a pracovištích v ugandské
Kampale
anotace: V
Ugandě došlo v nedávné době k několika průmyslovým haváriím, z nichž některé
měly fatální následky. Jednou z příčin mohou být i mezery v odborné výchově
v institucích odborného vzdělávání. Tato studie zkoumala, jak je školení
bezpečnosti práce implementováno na pracovištích a v institucích odborného
vzdělávání. Studie byla provedena na pěti vybraných pracovištích v ugandské
Kampale a participovalo na ní 35 respondentů. Výsledky odhalily, že všechny
osnovy v uvedených vzdělávacích institucích zahrnovaly také téma bezpečnosti
práce, ale jen málo je jich zahrnuto do výuky v dílnách; na pracovištích
nemá školení bezpečnosti práce žádný konkrétní obsah a nebyly zjištěny žádné
pravidelné konzultace mezi vzdělávacími institucemi a průmyslem o
požadavcích na dovednosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
To má za následek nesoulad ve výcviku bezpečnostních dovedností. Mezi hlavní
omezení ve školení v oblasti bezpečnosti práce patří nedostatečné finanční
prostředky na nákup bezpečnostního vybavení a nedostatečná odborná
literatura o BOZP.
klíčová
slova:
bezpečnost práce - BOZP - školení bezpečnosti práce - vzdělávání

- praxe - pracoviště - Uganda - Afrika

SHAMSEDDIN ALIZADEH, SEYED - BAGHER
MORTAZAVI, SEYED - MEHDI SEPEHRI, MOHAMMAD: Assessment of accident severity
in the construction industry using the Bayesian theorem /
Posouzení
závažnosti úrazů ve stavebnictví pomocí bayesianského
teorému
anotace:
Stavebnictví je v mnoha zemích hlavním zdrojem zaměstnanosti. Ve
stavebnictví provádějí pracovníci velké množství různých pracovních
činností, z nichž každá má své specifické související riziko či rizika.
Cílem tohoto příspěvku je identifikovat pracovníky, kteří jsou vystaveni
riziku úrazu s vážnými následky a klasifikovat tyto pracovníky tak, aby bylo
možné stanovit pro ně odpovídající kontrolní
opatření.
klíčová slova:
stavebnictví - úrazy pracovní - následky - pravděpodobnost - modely

Journal of Safety Research - č. December (2015)

MARUCCI-WELLMAN, HELEN R.: The
direct cost burden of 13 years of disabling workplace injuries in the U.S.
(1998-2010): findings from the Liberty Mutual Workplace Safety Index /
Zátěž přímých nákladů 13 let pracovních úrazů s postižením v USA
(1998-2010): závěry z amerického indexu the Liberty Mutual Workplace Safety
Index
anotace:
Autoři v články využili údajů z amerického indexu the Liberty Mutual
Workplace Safety Index, aby zjistili spolehlivou roční metriku hlavních
příčin nejzávažnějších pracovních úrazů ve Spojených státech na základě
přímých kompenzačních nákladů pro pracovníka. Od roku 1998 do roku 2010 bylo
v USA vynaloženo více jak 600 miliard dolarů jako přímé kompenzace pro
pracovníky jako náhrada pro úrazy bez smrtelných následků a nemoci z
povolání ve Spojených
státech.
klíčová slova:
úrazy pracovní - postižení zdravotní - náklady - kompenzace - metriky -
USA

BRONKHORST, BABETTE: Behaving
safely under pressure: the effects of job demands, resources, and safety
climate on employee physical and psychosocial safety behavior /
Chovat
se bezpečně pod tlakem: dopady pracovních požadavků, zdrojů a bezpečnostního
klimatu na fyzické a psychosociální bezpečné chování
zaměstnanců
anotace:
Předchozí výzkumy ukázaly, že zaměstnanci, kteří zažívají vysoké
pracovní nároky, inklinují k tomu chovat se na pracovišti nebezpečně. Autoři
se v článku věnují tomu, proč se někteří zaměstnanci chovají bezpečně, když
čelí vysokým pracovním nároků, zatímco jiní ne. Zabývají se v této
souvislosti s fyzickými a psychosociálními variantami bezpečného chování a
bezpečnostním
klimatem.
klíčová slova:
klima bezpečnostní - kultura bezpečnosti - chování bezpečné - chování
nebezpečné - požadavky - stres pracovní - analýzy

GOLDENHAR, LINDA M. - STAFFORD,
PETE: If you've seen one construction worksite stretch and flex program …
you've seen one construction worksite stretch and flex program /
Pokud
jste viděli jeden pružný a flexibilní program na staveništi… tak jste viděli
jeden pružný a flexibilní program na
staveništi
anotace:
S prací související muskuloskeletární onemocnění tvoří přibližně jednu
třetinu všech úrazů v americkém stavebnictví. Mnoho firem zavedlo pružné a
flexibilní programy (s/f programy) vedoucí ke snížení těchto onemocnění
navzdory nedostatku důkazů prokazujících jejich účinnost. Autoři provedli
studii, jejímž cílem bylo pochopit (a) důvod, proč zaměstnavatelé i nadále
věnují zdroje na tyto programy, (b) jak se programy liší a (c) veškeré
jejich skutečné nebo vnímané
přínosy.
klíčová slova:
onemocnění muskuloskeletální - aparát pohybový - stavebnictví -
staveniště - programy bezpečnosti práce - prevence

Le travail humain - č. 4 (2015)

STAMATE N. , ALINA: La compétence
en emploi peut-elle prédire la santé psychologique des enseignants? /
Je
odborná způsobilost předpokladem psychosociálního zdraví
učitelů?
anotace:
Výzkum prováděný se 449 učiteli na základních a středních školách měl za
cíl zjistit, zda jejich odborná způsobilost přímo či nepřímo ovlivňuje
základní psychosociální potřeby (autonomii, kompetence, spřízněnost).
Výsledek např. ukázal, že dva aspekty, a to pracovní pohodu či nepohodu,
přímo ovlivňuje odbornost
učitele.
klíčová slova:
způsobilost odborná - potřeby psychologické - zdraví duševní - učitelé

Pracovní lékařství - č. 3-4 (2015)

RAVNIK, DAVID - KOCJANČIČ, J.:
Effectiveness of preventive and curative ergonomic interventions in work
environment in support maritime services /
Efektivita preventivních a
léčebných ergonomických intervencí v pracovním prostředí podpůrných
námořních
služeb
anotace:
Článek se věnuje účinnosti preventivních ergonomických intervenčních
programů. Seznamuje se třemí ergonomickými studiemi (jejich implementací a
hodnocením), které probíhaly od roku 2010 do roku 2014 a vyhodnocuje jejich
efektivitu.
 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspklíčová slova:
ergonomie - ochrana zdraví - intervence - programy ergonomické - osvěta
- vzdělávání - fyzioterapie


HRUŠKOVÁ, MÁRIA: Sledovanie a
hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov vo vybraných prevádzkách
automobilového priemyslu

anotace:
Hlavním cílem tohoto článku bylo posoudit poruchu sluchu ve vztahu s
rizikovou prací vykonávanou v nadměrně hlučném prostředí dvou výrobních
strojírenských závodů na Slovensku, které dodávají různé komponenty pro
montáž automobilových
podnikům.
klíčová slova:
sluch - poruchy - hluk - audiometrie - kouření - prohlídky preventivní -
stav zdravotní - průmysl automobilový - Slovensko

TOMŠÍČEK, JAN: Nemoci z povolání
přenosné a parazitární hlášené u vojáků z povolání v letech 2007-2012

anotace: Práce
volně navazuje na stať uveřejněnou v časopisu Pracovní lékařství (2007, č.
3, s. 102-104), kterou popsal MUDr. Josef Pavel, Ph.D., primář Oddělení
nemocí z povolání Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice
Praha. Autor podává stručný přehled druhu vojenských misí a lokalit, ve
kterých čeští vojáci v uvedeném časovém rozpětí působili. S tím souvisí i
spektrum přiznaných nemocí z povolání přenosných a
parazitárních.
klíčová slova:
nemoci z povolání - nemoci přenosné - nemoci parazitární - vojáci -
epidemiologie

Professional Safety - č. 1 (2016)

CHOI, SANG D. - YUAN, LU -
BORCHARDT, JAMES G.: Musculoskeletal disorders in construction: practical
solutions from the literature /
Muskuloskeletální onemocnění ve
stavebnictví: praktická řešení z
literatury
anotace:
Tato studie se zabývá s prací souvisejícími úrazy a onemocněními
pohybového aparátu (muskuloskeletální onemocnění) a praktickými řešeními v
sedmi stavebních profesích (tesaři, zedníci, elektrikáři, klempíři,
pokrývači, hutníci, instalatéři). Pomocí identifikace rizikových faktorů u
těchto úrazů a onemocnění mohou odborníci BOZP nabídnout účinné zásahy k
řešení problémů. Jednoduché osvědčené postupy řešení shrnuté v této studii
mohou pomoci zmírnit potenciální ergonomická rizika a zvýšit produktivitu na
staveništích.
klíčová slova:
onemocnění muskuloskeletální - aparát pohybový - stavebnictví - rizika
pracovní - prevence

IVENSKY, VLADIMIR: A consultant's
safety liabilities: a guide for working on multiemployer Sites /
Povinnosti bezpečnostních konzultantů: průvodce pro práci na
staveništích s více
zaměstnavateli
anotace:
Strojírenské, vědecké a architektonické poradenské společnosti
podílející se na projektech s více zaměstnavateli v terénu mohou mít
bezpečnostní závazky, které přesahují ochranu svých vlastních zaměstnanců.
Tyto závazky pocházejí z regulační nebo smluvních povinností poradenské
společnosti v oblasti bezpečnostní péče o subdodavatele nebo jiných
participující strany. Rozpoznání, vyhodnocení a řízení rizik jsou důležité
pro stanovení účinných strategií ke zmírnění rizika a pro konečný úspěch
kteréhokoli projektu s více
zaměstnavateli.
klíčová slova:
BOZP - stavebnictví - staveniště - zaměstnavatelé - konzultace -
spolupráce - prevence rizik - bezpečnost práce - strategie bezpečnosti práce

Professional Safety - č. 11 (2015)

NDANA, JEAN: Working safely with
grinders: 10 proven best practices /
Bezpečná práce s bruskami: 10
osvědčených příkladů správné
praxe
anotace:
Brusky s brusnými kotouči jsou jedním z nejčastěji používaných nářadí v
údržbě a výrobě. Zkušenosti z průmyslu ukazují, že bezpečnost při práci s
brusným kotoučem vyžaduje větší pozornost odborníků BOZP a zaměstnavatelů.
Tento článek představuje 10 nejlepších bezpečných postupů pro použití
brusky, které jsou založeny na několika letech praxe odborníka na bezpečnost
v mnoha výrobních
závodech.
klíčová slova:
brusky - kotouče brusné - bezpečnost práce - Správná praxe - postupy
bezpečné

KUSBIT DUNN, CAROLYN: Audience
analysis: taking employees from awareness to understanding /
Analýza
posluchačů: dovést zaměstnance z povědomí k
porozumění
anotace:
Komunikace o rizicích je druhým nejčastěji citovaný nedodržením
standardů OSHA. Pracovníci mohou učinit přechod od vědomí k pochopení pouze
se zásahem odborníků BOZP. Analýzy publika lze využít jako základ, který
pomůže bezpečnostním odborníkům konzistentně nasazovat školení, komunikaci a
jiná média, která pracovníkům umožní plně pochopit rizika. Analýza publika
je náročný proces stanovující vlastnosti publika, která umožní zvolit
efektivní formu komunikace pro danou cílovou skupinu. Tento článek zkoumá,
jak použít tento proces pro komunikaci rizik, která splňuje potřeby
zaměstnanců a požadavky nových
pravidel.
klíčová slova:
školení bezpečnosti práce - komunikace - vnímání - zaměstnanci - rizika
pracovní

Professional Safety - č. 12 (2015)

SORANNO, CHRIS: Decoding machine
safety: understanding ranking protocols /
Dekódovat bezpečnost strojů:
pochopení protokolů
řazení
anotace:
Mnoho z nomenklatur používaných v průmyslových normách pro stroje se
spoléhá na zdánlivě jednoduché hodnotící systémy. Protože mnoho klasifikací
využívá abecední nebo číselné označení, zmatek je však častý. Člověk se musí
nejprve seznámit se základními a často používanými výrazy, aby mohl
inteligentně o daném tématu hovořit. Tento článek je základem pro ty, kteří
hledají jediný referenční zdroj pro pochopení zdánlivě matoucího
lexikonu.
klíčová slova:
stroje a zařízení - bezpečnost - normy - terminologie - nomenklatury

MANUELE, FRED A.: Culture change
agent: the overarching role of OSH professionals /
Prostředek pro změnu
kultury: zastřešující role odborníky
BOZP
anotace: K
překonávání nedostatků systému řízení dochází pouze změnou způsobu, jakým se
věci dělají, tedy pouze tehdy, pokud se kultura organizace změnila s ohledem
na očekávaný výkon. Tento článek se věnuje změně bezpečnostní kultura a roli
bezpečnostních profesionálův tomto
procesu.
klíčová slova:
kultura bezpečnosti - klima bezpečnostní - odborníci BOZP - změny

LOSKO, JOSEPH M. - CEKADA, TRACEY
L.: Key competencies: preparing graduates for the global workplace /
Klíčové kompetence: příprava absolventů pro globální
pracoviště
anotace:
Vzdělávací programy pro studenty v oblasti BOZP se stále vyvíjí. Profese
je dynamičtější než kdy jindy a globální pracoviště představují nové
problémy. Tento článek zkoumá kompetence, které pedagogové a odborníci v
oblasti BOZP považují za nezbytné pro globální bezpečnostní předpisy. Tyto
kompetence zahrnují tvrdé (technické) a měkké (netechnické) kategorie.
Schopnost využít a získat komunikační dovednosti a pochopit kulturu a zvyky
specifické pro oblast praxe byly považovány za klíčové. Měkké kompetence
byly identifikovány jako zásadní pro realizaci a usnadňování technických
aspektů BOZP.
klíčová slova:
BOZP - studenti - kompetence - pracoviště

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 4 (2015)

HINRICHSEN, SVEN: Industrial
Engineering-Ausbildung an der Hochslchule Ostwestfalen-Lippe /
Studium
průmyslového inženýrství na vysoké škole
Ostwestfalen-Lippe
anot
ace:
Potřeby stále se rozvíjejících průmyslových podniků naplňuje
studijní bakalářský obor na Univerzitě Ostwestfalen-Lippe, který se
orientuje na budoucí požadavky oboru se zaměřením na malé a střední
podniky.
klíčová slova:
univerzita - obor studijní - inženýrství průmyslové - podniky průmyslové

Zpravodaj SÚIP - č. 1 (2016)

MACHÁČEK, JAN: Harvestorové
technologie v lesnictví a bezpečnost práce

anotace:
Poznatky inspekce práce o rizicích při těžbě dřeva, kdy jsou používány
víceoperační stroje nebo technika.
klíčová slova:
bezpečnost práce - těžba dřeva - lesnictví - stroje

HES, PAVEL: Pracovní doba
anotace: Při
stanovení pracovní doby je třeba ze strany zaměstnavatele dodržet základní
principy zákona a dodržovat přesně stanovené povinnosti.

klíčová slova: doba
pracovní - směny pracovní - fond pracovní doby - přestávky pracovní - práce
přesčas - zaměstnavatelé - povinnosti

KOFROŇ, OLDŘICH, KOS, JAROSLAV:
Aplikace vybraných správních deliktů podle zákona o inspekci práce při práci
ve výškách

anotace:
Nedostatky v zabezpečení ochrany zdraví při práci na pracovištích s
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky jsou nejčastěji kvalifikovány jako
naplnění skutkové podstaty správních deliktů na úseku bezpečnosti práce.
Více se této problematice v článku věnují zástupci inspektorátu práce.

klíčová slova: práce ve
výškách - práce nad volnou hloubkou - nedostatky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail