Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2016/01

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

112 - č. 1 (2016)
112 - č. 12 (2015)
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 3 (2015)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 10 (2015)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 12 (2015)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 9 (2015)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. Supplement 1 (2015)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 1 (2016)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 6 (2015)
Sondy revue - č. 1 (2016)


112 - č. 1 (2016)

HYLÁK, ČESTMÍR, SÝKORA, VLASTIMIL,
URBANOVÁ, DAGMAR, KOVALIČOVÁ, HANA: Porovnání účinnosti izolační a filtrační
ochrany dýchacích cest

anotace:
Příspěvek volně navazující na článek v č. 10/2015 k problematice těsnosti
ochranných masek na českém trhu. Tentokrát je příspěvek věnován i dalším
faktorům, které mohou ovlivňovat těsnost ochranných masek.
klíčová slova: látky
nebezpečné - ochrana civilní - ochrana osob - prostředky ochranné - OOP -
masky ochranné

KARDA, LADISLAV: Orgán preventivní
požární ochrany - preventista PO

anotace:
Připomínka úkolů orgánů preventivní požární ochrany ve světle dřívější i
aktuálně platné právní úpravy.

klíčová slova:
ochrana požární - prevence požární - preventisté - úkoly - úpravy právní

112 - č. 12 (2015)

PEKAR, VASIL S.: Současný vývoj
hasicích přístrojů.

anotace: Druhy
hasicích přístrojů používané od poloviny 90. let 20. století a současné
vývojové trendy.

klíčová slova:
přístroje hasicí - vývoj - druhy - trendy

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics -
č. 3 (2015)

PĘCIŁŁO, MAŁGORZATA: Selected aspects

of absence at work and work-related health problems in Polish enterprises /
Vybrané aspekty absence v práci a zdravotních problémů souvisejících s
prací v polských
podnicích
anotace:
Pracovní podmínky zaměstnanců, zdravotní problémy související s prací a
nemocnost jsou vzájemně propojené faktory. Tento článek prezentuje poznatky
z průzkumů provedených ve vybraných výrobních a servisních společnostech a
podnicích v Polsku, posuzuje rozsah a povahu zdravotních problémů
souvisejících s prací a jejich propojení se zaměstnaneckou
nemocností.
klíčová slova:
problémy zdravotní - absence pracovní - nemocnost - stav zdravotní -
podniky - Polsko

PAWŁOWSKA, ZOFIA: Using lagging and
leading indicators for the evaluation of occupational safety and health
performance in industry /
Použití zpožděných a hybných ukazatelů pro
hodnocení výkonnosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
průmyslu
anotace:
Zlepšení řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) úzce
souvisí s rozvojem měření výkonnosti BOZP, která by měla obsahovat výsledky
v oblasti BOZP (například pracovní úrazy), BOZP vstupy (včetně pracovních
podmínek) a s BOZP související činnosti. Používané ukazatele pro měření
výsledků BOZP jsou často nazývány zpožděnými ukazateli (lagging) a ukazatele
vstupů a činností v oblasti BOZP jsou hybné ukazatele (leading). Studie byla
provedena v 60 společnostech a jejím účelem bylo zjistit, jaké druhy
ukazatelů byly použity pro měření výkonnosti v oblasti BOZP společnostmi s
různými úrovněmi výkonnosti
BOZP.
klíčová slova: BOZP
- bezpečnost práce - výkonnost - měření - ukazatele - indikátory

BAYKAN, ZEYNEP: Physician exposure to
violence: a study performed in Turkey /
Lékaři vystavení násilí: studie
provedená v
Turecku
anotace: V
poslední době došlo v Turecku ke zvýšení počtu násilných činů proti
zdravotnickým pracovníkům, zejména pak proti lékařům. Cílem této studie bylo
zjistit míru násilí a jeho příčiny a zhodnotit navržené řešení. Z 597 lékařů
jich 86,4% uvedlo, že byli během své kariéry vystaveni alespoň jednomu typu
násilí (fyzické, verbální,
sexuální).
klíčová slova:
násilí na pracovišti - lékaři - zdravotníci

SHIN, DONG-PHIL - GWAK, HAN-SEONG -
LEE, DONG-EUN: Modeling the predictors of safety behavior in construction
workers /
Modelování ukazatelů bezpečného chování u stavebních
dělníků
anotace:
Tento dokument představuje model, který kvantifikuje příčinné vztahy
mezi bezpečnostními proměnnými (latentními proměnnými) a bezpečným chováním
zaměstnanců (indikátor) s využitím statistických údajů a hypotéz získaných
od stavebních dělníků a z existující
literatury.
klíčová slova:
stavebnictví - dělníci - bezpečnost práce - chování bezpečné - ukazatele

KARAKAYA, ILKIM ÇITAK:
Musculoskeletal problems and quality of life of elementary school teachers /
Muskuloskeletální onemocnění a kvalita života učitelů na základních
školách
anotace:
Cílem této studie bylo zkoumat výskyt a anatomickou distribuci bolesti
pohybového aparátu a její dopad na kvalitu života u učitelů základních škol,
kteří pracují v centru města Mugla v Korei. V rámci studie byly zaznamenány
fyzikální, sociálně demografické a profesní charakteristiky 104 učitelů.
Článek přináší získané
poznatky.
klíčová slova:
onemocnění muskuloskeletální - syndromy muskuloskeletální - ergonomie -
učitelé - kvalita života

KORBAN, ZYGMUNT: Quality assessment
of occupational health and safety management at the level of business units
making up the organizational structure of a coal mine: a case study /
Hodnocení kvality a bezpečnost a ochrana zdraví při práci na úrovni
podnikatelských jednotek, které tvoří organizační strukturu uhelného dolu:
případová
studie
anotace:
Audit systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je chápán
jako forma a nástroj řízení. Cílem auditu je definovat, zda provedená
opatření a získané výsledky jsou v souladu s předpokládanými domněnkami a
plány a zda byly zavedena dohodnutá rozhodnutí a zda jsou vhodná s ohledem
na přijatou politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento dokument
prezentuje výsledky zkoumání auditu provedeného na systém řízení bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v letech 2002 až 2012 na skupině respondentů,
zaměstnanců dvou těžebních útvarů uhelného
dolu.
klíčová slova: BOZP
- bezpečnost práce - audity - dotazníky - šetření - doly uhelné

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 10
(2015)

HON, CHUN-YIP - TESCHKE, KAY -
SHEN, HUI: Health Care Workers' Knowledge, Perceptions, and Behaviors
Regarding Antineoplastic Drugs: survey From British Columbia, Canada /
Znalosti, vnímání a chování zdravotnických pracovníků týkající se léků s
protinádorovým
účinkem
anotace:
Ačkoli mají zdravotní sestry znalosti týkající se rizik vystavení
protinádorovým lékům, často nedodržují bezpečné pracovní postupy. Nicméně
znalosti, vnímání a chování jiných kategorií pracovníků ve zdravotní péči
musí být teprve stanoveny. Cílem této studie bylo zmapovat znalosti, vnímání
a chování týkající se protinádorových léků u celé řady zdravotnických
pracovníků z Britské Kolumbie a
Kanady.
klíčová slova:
léky - nádory - expozice pracovníků - sestry zdravotní - zdravotníci -
znalosti - vnímání

GORCE, JEAN-PHILIPPE - ROFF,
MARTIN: Hand Self-Wiping Protocol for the Investigation of Lead Exposure in
the Workplace /
Pravidla utírání rukou pro zkoumání expozice olovu na
pracovišti
anotace:
Cílem tohoto projektu bylo vytvořit a ověřit protokol utírání rukou pro
použití hygieniky, vědci nebo jinými osobami pro měření expozice kůže olovu
na pracovištích. K pravděpodobnému neúmyslnému požití olova může dojít v
případě, kdy jsou ruce zaměstnanců kontaminovány. Tento článek popisuje
účinný a praktický postup ručního stírání
olova.
klíčová slova:
olovo - expozice pracovníků - kůže - kontaminace - hygiena

MEADE, ROBERT D.: An Evaluation of
the Physiological Strain Experienced by Electrical Utility Workers in North
America /
Hodnocení fyziologické zátěže, kterou zažívají elektrikáři v
Severní
Americe
anotace:
Cílem této studie bylo zhodnotit fyziologickou zátěž, kterou zažívají
severoameričtí elektrikáři při výkonu běžných pracovních povinností v
tepelných stresových podmínkách. Studie zkoumala pracovníky rozdělené do 3
skupin dle pracovních kategorií. Článek prezentuje získané
výsledky.
klíčová slova:
elektromontéři - elektroinstalace - zátěž tepelná - stres tepelný -
hydratace - práce fyzická

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 12
(2015)

MANI, ASHUTOSH: Individualized
Prediction of Heat Stress in Firefighters: A Data-Driven Approach Using
Classification and Regression Trees /
Individuální predikce tepelného
stresu u hasičů: přístup založený na datech s použitím klasifikace a
regresních
stromů
anotace:
Účelem této studie bylo prozkoumat modely využívající data, založené na
rozhodovacích stromech, vhodné pro rozvoj praktických a snadno použitelných
prediktivních modelů pro včasnou identifikaci těch hasičů, kteří
pravděpodobně překročili práh hypertermie během školení s reálným požárem.
Prediktivní modely byly vytvořeny pro tři po sobě následující scénáře
školení s reálným
požárem.
klíčová slova:
hasiči - stres tepelný - zátěž tepelná - stromy rozhodovací -
klasifikace - modely

CHUNG, DERRICK A.: Retrospective

Exposure Assessment for Occupational Disease of an Individual Worker Using
an Exposure Database and Trend Analysis /
Retrospektivní hodnocení
expozice pro nemoci z povolání individuálního pracovníka pomocí databáze
expozice a analýzy
trendů
anotace:
Tento článek popisuje hierarchii údajů potřebných pro retrospektivní
posouzení expozice nemoci z povolání u jednotlivých pracovníků. Dále pak
uvádí, jak může být analýza trendů s použitím relativně velké databáze
expozice použita pro odhad této expozice. Zabývá se otázkou, jak velké
databáze obsahující měření expozice mohou být pro odhad historické pracovní
expozice jednotlivých pracovníků
připraveny.
klíčová slova:
nemoci z povolání - expozice pracovníků - hodnocení - data - analýzy -
trendy

MITCHELL, JOEL. B.: Temperature
Measurement Inside Protective Headgear: Comparison With Core Temperatures
and Indicators of Physiological Strain During Exercise in a Hot Environment / 
Měření teploty uvnitř ochranné pokrývky hlavy: srovnání teplot a
ukazatelů fyziologické zátěže při cvičení v horkém
prostředí
anotace:
Neinvazivní monitoring teploty s čidlem uvnitř ochranné pokrývky hlavy
může být účinný při detekci teploty, které jsou spojeny s tepelnými
nemocemi. Cílem studie bylo vytvořit vztah mezi teplotami uvnitř přilby a
teplotami měřenými pomocí rektálních a esophagealních
sond.
klíčová slova:
ochrana hlavy - přilby - zátěž tepelná - stres tepelný - teplota -
měření


Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 9
(2015)

GOTTESFELD, PERRY - ANDREW, DAMIAN
- DALHOFF, JEFFREY: Silica Exposures in Artisanal Small-Scale Gold Mining in
Tanzania and Implications for Tuberculosis Prevention /
Expozice oxidu
křemičitému u těžby zlata malého rozsahu v Tanzánii a důsledky pro prevenci

tuberkulózy
anotace:
Horníci těžící zlato jsou vystaveni nebezpečí silikózy, rakoviny plic a
vyšší míry výskytu plicní tuberkulózy z krystalického oxidu křemičitého.
Ačkoliv byla rizika spojená s expozicí rtuti při těžbě zlata malého rozsahu
dobře zdokumentována, data o expozici krystalickému oxidu v této populaci
nebyly zveřejněny. V rámci této studia byly odběry vzorků vzduchu provedeny
v dýchací zóně pracovníků v pěti obcích v Tanzanii, a to pomocí čerpadel s
bateriovým napájením a byly odebrány vzorky pro měření typu a koncentraci
krystalického křemene v
rudě.
klíčová slova: doly
- těžba - zlato - horníci - oxid křemičitý - silikóza - tuberkulóza -
rakovina - expozice pracovníků

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č.
Supplement 1 (2015)

BORAK, JONATHAN - BROSSEAU, LISA
M.: The Past and Future of Occupational Exposure Limits
/ Minulost a
budoucnost limitů profesionální
expozice
anotace:
Článek se zamýšlí nad využitím limitů profesionální expozice v minulosti
a budoucnosti. Vynález a přijetí numerických limitů profesionální expozice
představuje klíčovou inovaci pro praxi v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.
klíčová
slova:
expozice profesionální - expozice pracovníků - limity - úvahy

MAIER, A.: State-of-the-Science:
The Evolution of Occupational Exposure Limit Derivation and Application /
Stav vědeckého poznání: vývoj derivace a aplikace limitů profesionální
expozice
anotace:
Tento článek přináší přehled o aktuálním stavu vědění v oblasti
profesionálních expozičních limitů. Tyto limity jsou kritickou součástí
posuzování a řízení rizik a jejich využití zůstává jádrem praxe hygieny
práce. Účelem této kolekce článků tematického čísla je informovat lékaře,
stimulovat výzkumné pracovníky a poskytnout základ pro více vědecké a více

ochranné vedení a politiku
BOZP.
klíčová slova:
expozice profesionální - expozice pracovníků - limity - řízení rizik -
věda

WHEELER, M.W.: Historical Context
and Recent Advances in Exposure-Response Estimation for Deriving
Occupational Exposure Limits /
Historický kontext a současné pokroky v
odhadu expozice pro odvození limitů profesionální
expozice
anotace:
Prakticky žádné standardy profesionální expozice neurčují úroveň rizika
pro předepsanou expozici, většina limitů profesionální expozice není
založena na kvantitativní analýze rizik (QRA). Širší využití QRA by mohlo
zlepšit porozumění pracovním rizikům a zároveň zvýšit zaměření na
identifikaci expozičních koncentracích na přijatelně nízké úrovni rizika pro
pracovníky. Článek se věnuje několika modelovacím metodám expoziční odezvy
dostupné pro analýzu QRA a prokazuje jejich užitečnost na simulovaných
datech.
klíčová slova:
expozice pracovníků - reakce - limity - modelování - analýzy rizik -
analýzy kvantitativní

KUEMPEL, EILEEN D.: Advances in
Inhalation Dosimetry Models and Methods for Occupational Risk Assessment and
Exposure Limit Derivation /
Pokroky v modelech a metodách inhalační
dozimetrie pro posuzování pracovních rizik a informace o odvození
expozičních
limitů
anotace:
Účelem tohoto článku je poskytnout přehled a praktickou příručku pro
pracovníky ochrany zdraví, pokud jde o derivaci a používání odhadu dávek v
oblasti hodnocení rizik pro rozvoj limitů profesionální expozice
vdechovatelným látkám. Dozimetrie představuje praxi měření nebo odhadu
vnitřní dávky látky u jednotlivců nebo celé
populace.
klíčová slova:
dozimetrie - modely - expozice profesionální - limity - vlákna - částice
- plyny

DEBORD, D. GAYLE: Systems Biology
and Biomarkers of Early Effects for Occupational Exposure Limit Setting /

Systémová biologie a biomarkery raných účinků pro stanovení limitů
profesionální
expozice
anotace: V
nedávném dokumentu National Research Council byla popsána nová strategie pro
posuzování rizik, která umožní jejich přesnější a rychlejší posouzení. Tato
studie navrhuje hodnocení individuální odezvy prostřednictvím využití
bio-monitorování, které by mohlo zlepšit odhad odezvy na dávku. Identifikace
specifických biomarkerů může být užitečná pro diagnostiku a predikci rizika,
protože mají potenciál zlepšit hodnocení expozice. Tento článek se zabývá
systémovou biologie, účinky biomarkerů a výpočtovou toxikologií a jejich
relevancí pro proces stanovení limitů profesionální
expozice.
klíčová slova:
biomarkery - biologie - hodnocení rizik - posuzování rizik

DANKOVIC, D. A.: The Scientific
Basis of Uncertainty Factors Used in Setting Occupational Exposure Limits /
Vědecký základ faktorů nejistoty použité v nastavení limitů
profesionální
expozice
anotace:
Koncept faktoru nejistoty je integrován do hodnocení zdravotních rizik
pro všechny aspekty praxe veřejného zdraví, včetně většiny organizací, které
stanovují limity profesionální
expozice.
klíčová slova:
expozice profesionální - expozice pracovníků - limity - nejistota -
faktory expozice - hodnocení rizik

SCHULTE, P. A. - WHITTAKER, C. -
CURRAN, C. P.: Considerations for Using Genetic and Epigenetic Information
in Occupational Health Risk Assessment and Standard Setting /
Úvahy o
použití genetických a epigenetických informací v hodnocení pracovních a
zdravotních rizik a nastavení
standardů
anotace:
Tato prezentace se zaměřuje na úvahy pro využití genetických a
epigenetických informací v hodnocení rizik, poskytuje návod k používání
těchto informací v rámci klasického paradigmatu posouzení rizik a popisuje
rámec pro organizaci myšlenek pro taková
použití.
klíčová slova:
genetika - genotypy - epidemiologie - hodnocení rizik - posuzování rizik

OTSON, G. S.: Setting Occupational
Exposure Limits for Chemical Allergens: Understanding the Challenges /
Stanovení limitů expozice pro chemické alergeny: pochopení
výzev
anotace:
Chemické alergeny představují významnou zdravotní zátěž na pracovišti.
Expozice vůči těmto chemikáliím může způsobit nástup různorodých skupin
nepříznivých účinků na zdraví vyvolaných imunitně zprostředkovanými
reakcemi. Článek se zabývá stanovením expozičních limitů pro chemické
alergeny.
klíčová slova:
alergeny - astma - chemikálie - expozice pracovníků

WATERS, MARTHA: Exposure Estimation
and Interpretation of Occupational Risk: Enhanced Information for the
Occupational Risk Manager /
Odhad expozice a interpretace pracovních
rizik: lepší informace pro manažera řízení
rizik
anotace:
Základním cílem tohoto článku je popsat, definovat a analyzovat součásti
procesu charakterizace rizik pro profesionální expozici. Jsou zde popsány
současné metody pro pravděpodobnostní charakterizaci expozice, včetně
novějších technik, jejichž využití v oblasti vyhodnocení dat ze scénářů
profesionální expozice
roste.
klíčová slova:
expozice profesionální - expozice pracovníků - scénáře - data -
hodnocení rizik

LENTZ, T. J.: Aggregate Exposure
and Cumulative Risk Assessment: Integrating Occupational and
Non-occupational Risk Factors /
Souhrnné expozice a kumulativní
posouzení rizik: integrace pracovních a mimopracovních rizikových
faktorů
anotace:
Limity profesionální expozice jsou tradičně zaměřeny na prevenci
nemocnosti a úmrtnosti vyplývající z inhalační expozice jednotlivým
chemickým stresorům na pracovišti. Centrální posouzení pracovních rizik a
limity profesionální expozice mají jako nástroj prevence nemocí omezené
použití, protože neberou v úvahu všechny složitosti práce a mimopracovního
prostředí. Expoziční limity a další nástroje hodnocení rizik by měly
integrovat širší zvážení rizik z různých cest expozice (celkové riziko),
jakož i kombinované riziko z expozice jak chemickým, tak nechemickým
stresorům uvnitř i mimo pracoviště, včetně možnosti že tyto expozice mohou
vyvolat interakce nebo změnit pozorované toxické účinky (kumulativní
riziko).
klíčová slova:
expozice profesionální - expozice pracovníků - rizika pracovní -
hodnocení rizik

DEVEAU, M.: The Global Landscape of
Occupational Exposure Limits: Implementation of Harmonization Principles to
Guide Limit Selection
/ Globální podmínky pro limity profesionální
expozice: implementace harmonizačních principů pro výběr limitůů
anotace:
Tento článek zkoumá základní příčiny proměnlivosti limitů expozičních
limitů a doporučuje harmonizaci na rizicích založených metod používaných
organizacemi, které stanovují limity profesionální expozice. Rámec je také
navržený pro identifikaci a systematické hodnocení zdrojů expozičních
limitů, které mohou hygienici použít na podporu charakterizace rizik a
řízení rizik, kdy existuje více potenciálně relevantních expozičních
limitů.
klíčová slova:
expozice profesionální - expozice pracovníků - limity - harmonizace -
analýzy rizik - politika bezpečnostní


Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 1
(2016)

MACEACHEN, E.: Systematic review of
qualitative literature on occupational health and safety legislation and
regulatory enforcement planning and implementation /
Systematický
přehled kvalitativní literatury o legislativě a předpisech bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a regulační plánování a
implementace
anotace:
Účinnost legislativy a dalších předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (BOZP a její prosazování tak, aby se předcházelo pracovním úrazům a
nemocem z povolání, je závislá na politických, ekonomických a organizačních
podmínkách. Tento systematický přehled kvalitativních výzkumných článků se
zabývá tím, jak je prosazování legislativa BOZP plánováno a
implementováno.
klíčová slova:
BOZP - legislativa - předpisy - účinnost - plánování - implementace -
literatura - přehledy

BONDE, J.P.: Health correlates of
workplace bullying: a 3-wave prospective follow-up study /
Zdravotní
korelace šikany na pracovišti: tří vlnná prospektivní
studie
anotace:
Cílem této studie bylo prozkoumat průběh šikany na pracovišti a
zdravotní korelaci mezi dánskými zaměstnanci po dobu čtyř let. Na studii se
celkově podílelo 7502 zaměstnanců veřejného i soukromého sektoru ve třech
časových vlnách od roku 2006 do roku 2011. Údaje byly získávány z
dobrovolných zpráv o šikaně na
pracovišti.
klíčová slova:
šikana - bullying - stres psychický - zátěž psychická - rizika zdravotní
- korelace - zaměstnanci - studie - Dánsko

HANSEN, A.M.: Workplace bullying,
sleep problems and leisure-time physical activity: a prospective cohort study /
Šikana na pracovišti, problémy se spánkem a volnočasové fyzické
činnosti: prospektivní kohortní
studie
anotace:
Šikana na pracovišti je silný stresorem, který může zvýšit problémy se
spánkem. Vzhledem k tomu, že fyzická zdatnost zlepšuje odolnost vůči stresu,
zdá se pravděpodobné, že rekreační fyzické aktivity mohou zmírnit vztah mezi
šikanou a problémy se spánkem. Cílem studie bylo zkoumat, zda výhledově (i)
šikana zvyšuje riziko poruchy spánku a (ii) vztah mezi šikanou a problémy se
spánkem lze zmírnit prostřednictvím volnočasových fyzických
aktivit.
klíčová slova:
šikana - pracoviště - stres psychický - zátěž psychická - spánek -
aktivity fyzické - čas volný

ABMA, F.I.: The capability set for
work: development and validation of a new questionnaire /
Sada pro
stanovení pracovní schopnosti: vývoj a validace nového
dotazníku
anotace:
Cílem této studie bylo vyvinout dotazník pro měření pracovních
schopností založené na přístupu indického ekonoma a filozofa Amartyi Sena a
posoudit jeho platnost. Vývoj dotazníku byl založen na kombinaci
kvalitativních a kvantitativních metod: rozhovorů, studiu literatury a
setkání odborníků. Dotazník s novým souborem pro stanovení pracovních
schopností se zdá být platný nástrojem pro měření pracovní
schopnosti.
klíčová slova:
schopnosti pracovní - hodnocení - dotazníky - nástroje - kvalita práce

MOLLER, S.V.: Multi-wave cohort
study of sedentary work and risk of ischemic heart disease /
Více vlnná
kohortová studie sedavé práce a riziko ischemické choroby
srdeční
anotace:
Cílem této studie bylo zjistit, zda sedavá práce je výrazným rizikovým
faktorem pro ischemickou chorobou srdeční (ICHS). Údaje o času stráveném
sezením v práci a několik dalších proměnných byly odvozeny z dánské
kohortové studie o pracovním prostředí , která je prováděna každých pět let,
z období 1990-2005 mezi aktivním dánským obyvatelstvem. Výsledky studie však
hypotézu nepotvrdily a je třeba dalších výzkumných
studií.
klíčová slova:
práce vsedě - rizika zdravotní - onemocnění kardiovaskulární - srdce -
studie - Dánsko

KLINK, J.J.L. VAN DER: Sustainable
employability: definition, conceptualization, and implications: a
perspective based on the capability approach /
Udržitelná
zaměstnatelnost: definice, vnímání a důsledky: perspektivní přístup k
pracovní
schopnostiti
anotace:
Cílem této práce je navrhnout nový model udržitelné zaměstnatelnosti na
základě přístupu k pracovní způsobilosti, zahrnující složitost současné
práce a se zvláštním důrazem na hodnoty související s prací. Tento model
může být použit jako výchozí bod pro rozvoj hodnotící nástrojů ke zkoumání
udržitelné
zaměstnatelnosti.
klíčová
slova:
zaměstnanost - rozvoj trvale udržitelný - schopnosti pracovní -
hodnocení - přístupy


Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 6
(2015)

MÄNTY, M.: Changes in working
conditions and physical health functioning among midlife and ageing
employees /
Změny pracovních podmínek a fyzického zdraví pracovníky
středního věku a stárnoucími
zaměstnanci
anotace:
Cílem této studie bylo prozkoumat vliv změn fyzických a psychosociálních
pracovních podmínek na zdravotní tělesné fungování mezi stárnoucími obecními
zaměstnanci. Údaje pro průzkum byly sbírány u obecních zaměstnanců Helsinek
ve třech časových vlnách (2000-2002, 2007, 2012) a byly hodnoceny změny ve
zdravotních a psychosociálních pracovních podmínkách mezi jednotlivými
vlnami.
klíčová slova:
podmínky pracovní - pracovníci starší - zátěž fyzická - zátěž psychická
- Finsko

KIKUCHI, H.: Occupational sitting
time and risk of all-cause mortality among Japanese workers /
Délka
práce vsedě a riziko úmrtnosti u japonských
pracovníků
anotace:
Delší pracovní sezení představuje zdravotní riziko kardiovaskulárních
onemocnění a celkové úmrtnosti, nezávisle na středně vysoké fyzické
aktivitě. Malou pozornost ve výzkumu dostávají epidemiologická vyhodnocení
pracovního sezení, i když to může mít potenciální dopad na zdraví
pracovníků. Autoři prospektivně zkoumali vztah mezi časem profesního sezení
a celkovou úmrtností.
klíčová
slova:
práce vsedě - rizika zdravotní - studie - epidemiologie -
Japonsko - ochrana zdraví

AUST, B.: Implementation of the
Danish return-to-work program: process evaluation of a trial in 21 Danish
municipalities /
Implementace Dánského programu návratu do práce:
hodnocení zkušebního procesu v 21 dánských
obcích
anotace:
Cílem této studie bylo zhodnotit provádění dánského národního programu
návratu do zaměstnání v 21 dánských obcích. Autoři provedli strukturované
evaluace procesu dle několika kritérií a v kontextu formulování 29
implementačních kritérií a analyzovali kvalitativní a kvantitativní údaje z
administrativních záznamů, rozhovorů, terénních poznámek a
dotazníků.
klíčová slova:
návrat do práce - intervence - programy - hodnocení - Dánsko - obce

BIANCHI, R. - SCHONFELD, I.S. -
LAURENT, E.: Burnout does not help predict depression among French school
teacher /
Syndrom vyhoření nepomáhá předpovědět deprese mezi učiteli
francouzských
škol
anotace:
Syndrom vyhoření byl vnímán jako jedna z fází vývoje deprese, ale
výzkumů podporujících tuto teorii je málo. Autoři zkoumali, zda syndrom
vyhoření předpovídá vznik depresí mezi učiteli francouzských škol. Studie
probíhala ve 2 vlnách, trvala 21 měsíců a zúčastnilo se jí 627 učitelů (z
toho 73% žen), kteří pracují na francouzských základních a středních
školách. Výsledky studie nepodporují názor, že syndrom vyhoření je fází
vývoje deprese.
klíčová slova:
syndrom vyhoření - deprese - stres pracovní - učitelé - školy - Francie

SILVA-COSTA, A.: Gender-specific
association between night-work exposure and type-2 diabetes: results from
longitudinal study of adult health, ELSA-Brasil /
Genderové asociace
mezi prací v noci a diabetem typu 2: výsledky z longitudinální studie zdraví
dospělých lidí,
ELSA-Brasil
anotace:
Diabetes je multifaktoriální onemocnění s rostoucí četností. Odborná
literatura předkládá názor, který prezentuje dopad práce v noci na
metabolické složky, i když je vztah s diabetem nejasný. Cílem studie bylo
prozkoumat asociace specifické pro obě pohlaví mezi noční prací a diabetem
typu 2 (DM2) nebo poruchou glukózové tolerance (IGT), a to s využitím
základních referenčních údajů z brazilského longitudinální studie zdraví
dospělých lidí
(ELSA-Brasil).
klíčová slova:
práce v noci - práce na směny - pohlaví - diabetici - studie - Brazílie


Sondy revue - č. 1 (2016)

DANDOVÁ, EVA: Alkohol a drogy na
pracovišti

anotace:
Detailní náhled právníka na problematiku alkoholu a jiných návykových
látek z pohledu BOZP na pracovišti. V zájmu ochrany zdraví jsou m.j. připomenuty
povinnosti zaměstnavatelů a práva a povinnosti zaměstnanců.
klíčová slova: látky
návykové - alkohol - drogy - pracoviště - zaměstnavatelé - zaměstnanci -
povinnosti - ochrana zdraví

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail