Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2015/10

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

112 - č. 10 (2015)
Bezpečná práca - č. 5 (2015)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2015)
Inovace - č. 2-3 (2015)
Sondy revue - č. 10 (2015)
Spektrum - č. 1 (2015)


112 - č. 10 (2015)

WEISHEITELOVÁ, MARKÉTA, DROP, TOMÁŠ:
Účinnost improvizované ochrany

anotace:
Prostředky improvizované ochrany se za určitých okolností stávají
prostředky osobní ochrany (OOP). V případech ohrožení člověka nebezpečnými
látkami jsou pak často jediným okamžitým nástrojem účinné ochrany před
toxickým kontaminantem. I proto je dobré znát jejich účinnost.

klíčová slova: látky
nebezpečné - ochrana civilní - ochrana osob - ochrana individuální - ochrana
improvizovaná - oděvy ochranné - prostředky ochranné - OOP


Bezpečná práca - č. 5 (2015)

ŽIAK, JOZEF: Nedostatky na dovážaných
strojoch a zariadeniach v prevádzke

anotace:
Shrnutí poznatků Technické inšpekcie, a.s., Banská Bystrica vyvozených
na základě zjištěných nedostatků při výkonu úředních zkoušek, opakovaných
úředních zkoušek a posuzování konstrukční dokumentace vyhrazených
technických zařízení, při posuzování a zkouškách strojů a při posuzování
dokumentace staveb v r. 2014.
klíčová slova:
inspekce technická - kontroly technické - stroje a zařízení - zkoušky -
posuzování - dokumentace technická - dokumentace staveb - Slovensko - 2014

HRUŠOVSKÝ, IVAN, KRIŠTOF, MIROSLAV,
BALOG, KAROL: Kritické teploty samozahrievania sypkých materiálov
znečistených fermežou

anotace:
Samozahřívání může vést ke spontánnímu samovznícení. Nebezpečné v tomto
směru mohou být rostlinné vysychavé/vysychající oleje s obsahem nenasycených
mastných kyselin. Autoři zkoumali konkrétní materiály znečištěné fermeží
nebo jiným rostlinným olejem a podávají výsledky jednotlivých měření vč.
vyhodnocení získaných údajů.
klíčová slova:
teplota kritická - samozáhřev - samovznícení - oleje rostlinné -
materiály sypké - měření

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Najrozšírenejšie
rizikové faktory na pracoviskách

anotace:
Výsledky průzkumu nových a nově vznikajících rizik při práci provedeného
Evropskou agenturou pro BOZP představují nový zdroj pro tvůrce politik BOZP,
výzkumníky a lékaře. Ukazuje se totiž, že prostor pro zlepšení BOZP na
pracovištích je stále velmi široký.

klíčová slova:
faktory rizikové - pracoviště - rizika nová - průzkumy - EU-OSHA -
výsledky

ONDREJKOVÁ, ĹUDMILA: Zdravotná
(ne)zpôsobilosť na prácu

anotace:
Předmětem článku je problematika lékařských preventivních prohlídek v
souvislosti s budoucí nebo již vykonávanou prací nebo pracovní činností
podle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia. Připojen je vzor formuláře lékařského posudku o zdravotní způsobilosti
zaměstnance k práci
klíčová slova:
způsobilost zdravotní - služby pracovnělékařské - služby lékařské - péče
závodní preventivní - služby preventivní - prohlídky lékařské - prohlídky
preventivní - posudky lékařské - Slovensk

GRESSOVÁ, IVETA, ŠOFRANKO, MARIAN:
Prevencia pracovných úrazov v lomových prevádzkach

anotace:
Autoři předkládají základní zásady bezpečnosti při práci v lomech/dolech

a při činnostech prováděných hornickým způsobem, jako jsou trhací práce,
dobývací práce a úprava nerostů. Věnují se také příčinám pracovních úrazů v
lomech a opatřením na snížení rizika jejich vzniku.
klíčová slova: lomy -
hornictví - činnost hornická - úrazy pracovní - prevence úrazů - opatření
bezpečnostní - opatření prerventivní

JANČUROVÁ, LAURENCIA: Demografické
zmeny vytvárajú nároky na zmeny organizácie práce

anotace:
Prodlužování věku a prodlužování pracovního života s sebou nese řadu
otázek, jako je zvýšení počtu zaměstnaných žen, zvýšení počtu starších
pracovníků a zvýšení počtu pracovní síly ze třetích krajin, ať už v důsledku
migrace nebo volného pracovního trhu. Z pohledu BOZP je třeba řešit zabývat
se zdravotním stavem pracující populace a zaměřit zvýšenou pozornost na
fyzickou i psychickou způsobilost pracovní síly a její odolnost vůči
pracovní zátěži a rizikům při práci.
klíčová slova: síla
pracovní - zaměstnávání - změny - demografie - rizika pracovní - rizika nová
- organizace práce

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Prevencia
úrazov

anotace:
Sedm kapitol pro zaměstnavatele o tom, jak snižovat počet pracovních
úrazů.

klíčová slova:
zaměstnavatelé - prevence úrazů - rady

VYSKOČIL, IVAN, MACHÁČ, DRAHOSLAV:
Účinky chemických látok a chemických prípravkov na ĺudský organizmus a
životné prostredie. 1. časť.

anotace: O
nebezpečnosti chemických látek není sporu. Článek o jejich vlastnostech a
účincích na lidský organismus představuje první část vícedílného pojednání o
chemických látkách.

klíčová slova: látky
chemické - přípravky chemické - organismus lidský - organismy živé -
prostředí životní - účinky

KORDOŠOVÁ, MIROSLAVA: Bezpečnosť a
ochrana zdravia pri práci a aspekty zelenej ekonomiky. 1. časť.

anotace:
Zelená pracovní místa a nová rizika jsou aktuálním tématem 21. století.
Úvod k sérii článků na téma zelených pracovních míst a zelené ekonomiky s
přehledem devíti principů zelené ekonomiky.

klíčová slova: BOZP -
místa pracovní zelená - ekonomika zelená - technologie - rizika nová - green
jobs - green technologies - prostředí životní - zaměstnanci


Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2015)

VALA, JIŘÍ: Vnitropodniková doprava
a bezpečný pohyb zaměstnanců na pracovištích

anotace: V
provozech, kde se současně pohybují dopravní prostředky a zaměstnanci, je
potřeba provést hodnocení rizik, které odpovídá příslušným činnostem na
pracovišti, a seznámit s ním a s přijatými opatřeními zaměstnance. V
neposlední řadě je nezbytné důsledně vyžadovat jejich dodržování. Článek je
pomůckou pro zaměstnavatele a preventisty, jak se s riziky spojenými s
vnitropodnikovou dopravou vypořádat.

klíčová slova:
pracoviště - doprava vnitrozávodová - prostředky dopravní - bezpečnost
provozu - rizika - hodnocení rizik - opatření preventivní - opatření
organizační - opatření technická - předpisy právní

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Tvorba stabilních
stohů jako rozhodující faktor bezpečnosti stohového skladování I.

anotace:
Článek se věnuje otázce tvorby odpovídajících - bezpečných stohů, které
jsou základním stavebním prvkem a podmínkou bezpečného skladování.

klíčová slova:
skladování - stohování - prostředky přepravní - jednotky manipulační -
opatření organizační - opatření technická - požadavky bezpečnostní

LIPŠOVÁ, VLADIMÍRA, KOŽENÁ,
LUDMILA, JANOŠOVÁ, KATEŘINA: psychosociální rizika při práci VII: firemní
kultura

anotace:
Další z dílů k problematice psychosociálních pracovních rizik se zaobírá
tématem firemní nebo také podnikové kultury.

klíčová slova: rizika
pracovní - rizika psychosociální - prostředí pracovní - pracoviště -
zaměstnanci - chování - kultura podniková - kultura firemní

Karta BOZP pro profesi: Chovatel a
ošetřovatel hospodářských zvířat

anotace: Karta
BOZP pro uplatňování prevence rizik v praxi vytvořená pro výkon práce
chovatele a ošetřovatele hospodářských zvířat.

klíčová slova:
bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje
preventivní - karta BOZP - chov - zvířata hospodářská

VARTA, ONDŘEJ, KYSELA, JIŘÍ:
Poznatky z kontrolní činnosti v oblasti provozu motorových manipulačních
vozíků

anotace:
Autoři seznamují se základními povinnostmi zaměstnavatele ve vztahu k
motorovým manipulačním vozíkům a s charakteristickými příčinami pracovních
úrazů v souvislosti s jejich provozem. Také poskytují čtenářům užitečné
doplňující informace, kterými předpisy se řídit, a kde získat další
informace.

klíčová slova: vozíky
motorové
- vozíky manipulační - bezpečnost technická - bezpečnost provozu -
zaměstnavatelé - povinnosti - úrazy pracovní - příčiny - předpisy právní -
předpisy evropské

FOLTISOVÁ, IVONA: Protikorupční
opatření a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červenec 2015

anotace:
Pravidelné informaci o výsledcích kontrol inspekce práce tentokrát za
měsíc červenec 2015 předchází informace o proběhlých kurzech určených
inspektorům SÚIP zaměřených na etiku a protikorupční opatření.

klíčová slova:
inspekce práce - akce kontrolní - činnost kontrolní - výsledky - 2015 -
korupce - etika - opatření protikorupční - vzdělávání - inspektoři práce -
projekty - SÚIP

ŠKRÉTA, KAREL: Bezpečná práce ve
výškách - a některé problémy s ní spojené

anotace: U
činností spojených s prací ve výškách a nad volnou hloubkou, resp. na
pracovištích, kde hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky je nutno
zvažovat vyloučení rizika nebo alespoň jeho minimalizaci. Bezpečnost osob
pracujících ve výškách nebo nad volnou hloubkou vč. práce na dočasných
stavebních konstrukcích zajistí odpovídající kvalifikace pracovníků, použití
prostředků kolektivní ochrany, příp. použití prostředků osobní ochrany
(OOPP).

klíčová slova: práce
ve výškách - práce nad volnou hloubkou - konstrukce dočasné - konstrukce
stavební - lešení - kvalifikace profesní - způsobilost zdravotní - opatření
ochranná - prostředky ochranné - ochrana kolektivní - ochrana osobní -
ochrana individuální - OOPP


Inovace - č. 2-3 (2015)

BÜRGER, JAROSLAV: Výběr OOPP pro
manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami

anotace: Výběr
OOPP pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami může být vzhledem k
množství proměnlivých faktorů obtížný. S hodnocením rizik a správnou volbou
může pomoci i firma DuPont, přední výrobce ochranných oděvů a poskytovatel
vybraných služeb.

klíčová slova: látky
nebezpečné - látky chemické - hodnocení rizik - prostředky ochranné -
výrobci

DEVA na letošním mezinárodním
veletrhu INTERSCHUTZ

anotace:
Společnost DEVA F-M. s.r.o. Frýdek Místek představuje několik ochranných
oděvů k ochraně uživatele při vysokých teplotách a v dalších extrémních
podmínkách.

klíčová slova: oděvy
ochranné - OOPP - ochrana těla - ochrana proti teplu - výrobci

Oděvy pro zdravotnickou záchrannou
službu

anotace:
Společnost CLINITEX uvádí na trh novou řadu oděvů pro zdravotnickou
záchrannou službu s využitím nových funkčních materiálů vyhovujících
podmínkám a činnostem zdravotnických záchranářů.

klíčová slova:
zdravotníci - záchranáři - oděvy pracovní - výrobci

KRAMÁŘ, PAVEL: Bezpečnost starých
strojních zařízení

anotace:
Stanovisko inspektora SÚIP k dotazu, jak přistupovat ke strojním
zařízením, která byla uvedena do provozu před více, než 30 lety. Vztahují se
na ně nedávno vydané právní předpisy, a jakým způsobem se postupuje při
zajištění potřebných dokladů?

klíčová slova:
bezpečnost technická - bezpečnost výrobků - zařízení starší - zařízení
strojní - stroje a zařízení - stanoviska

Pracovní oděvy do teplého počasí
anotace:
Pracovní oděvy firmy MEVA splňují požadavky bezpečnosti a ochrany
zaměstnanců. Tentokrát prezentuje oděvy a obuv do teplého počasí s
ochlazovací funkcí, které jsou akceptovatelné např. i ve stavebnictví.

klíčová slova:
podmínky klimatické - oděvy pracovní - oděvy ochranné - OOPP - ochrana
těla - ochrana proti teplu - výrobci

Honeywell Safety Products
anotace:
Společnost připomíná sortiment se značkou Honeywell, jímž přispívá na
trh s prostředky osobní ochrany zaměstnanců.

klíčová slova:
ochrana osobní - ochrana individuální - prostředky ochranné - rukavice -
obuv - prostředky polohovací - postroje zachycovací - výrobci

Práce s nebezpečnými látkami
anotace:
Německý rodinný podnik Rötzmeier Sicherheitsbehälter vyrábí a dodává
nádrže, nádoby a kontejnery na uskladňování nebezpečných látek z plastu,
ocelí a nerezové oceli.

klíčová slova: látky
nebezpečné - látky chemické - uchovávání - nádrže - nádoby - kontejnery -
výrobci

Bezpečné skladování nebezpečných
látek

anotace:
Informace o tom, které bezpečnostní nádrže výrobce Rötzmeier
Sicherheitsbehälter slouží pro uskladnění kterých látek, jaký stupeň ochrany
poskytují a do jaké míry splňují konkrétní požadavky.

klíčová slova: látky
nebezpečné - látky chemické - skladování - nádrže - skříně bezpečnostní -
výrobci

Čisticí utěrky v odvětví motorových
vozidel

anotace:
Společnost MEVA je kromě jiného také lídrem světového trhu v oblasti
čisticích utěrek. Nyní představuje čisticí pomůcky pro výrobní haly a dílny
vyrábějící a opravující motorová vozidla.
klíčová slova:
pomůcky čisticí - utěrky - čištění - průmysl automobilový - opravny -
dílny - opravárenství automobilové - výrobci

Oděvy chránící proti vysokým a
nízkým teplotám

anotace:
Přehled oděvů chránících před vysokými a nízkými teplotami je doplněn
fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.

klíčová slova: OOPP -
oděvy ochranné - oděvy pracovní - ochrana těla - ochrana proti teplu -
ochrana proti chladu - výrobky - trh

KÁPL, VÁCLAV: Požadavek přilby i
certifikované čepice

anotace:
Vyjádření inspektora OIP k dotazu, zda koordinátor BOZP na staveništi
vyžaduje nošení čepic, certifikovaných jako osobní ochranný prostředek,
společně s ochrannými přilbami oprávněně.
klíčová slova:
stavebnictví - ochrana osob - OOPP - přilby ochranné - čepice -
stanoviska

Ochranné helmy/přilby
anotace:
Přehled helem a přileb s různými ochrannými vlastnostmi. Výčet je
doplněn fotografiemi výrobků a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních
údajů.

klíčová slova: OOPP -

přilby ochranné - helmy ochranné - ochrana hlavy - výrobky - trh

Ochranná pracovní obuv
anotace:
Přehled modelů pracovní obuvi určených pro různé použití je doplněn
fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.

klíčová slova: OOPP -
obuv ochranná - obuv pracovní - ochrana nohou - výrobky - trh

Ochranné pracovní rukavice
anotace:
Přehled ochranných pracovních rukavic určených pro různé použití je
doplněn fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.

klíčová slova: OOPP -
rukavice ochranné - rukavice pracovní - ochrana rukou - výrobky - trh

KLAS, MOJMÍR: Prohlídky konstrukcí
na stavbách

anotace:
Článek se věnuje tématu dokumentace k žebříkům, ochranným zábradlím a
dalším ocelovým konstrukcím upevněných na pozemních a inženýrských stavbách.
Dotýká se také výchozích a periodických prohlídek těchto konstrukcí.

klíčová slova:
bezpečnost technická - žebříky - zábradlí ochranná - konstrukce stavební
- konstrukce ocelové - prohlídky technické - dokumentace - stavby inženýrské
- stavby pozemní

stavby pozemní


Sondy revue - č. 10 (2015)DANDOVÁ, EVA: Nová vyhláška o
zakázaných pracích a pracovištích

anotace:
Seznámení s novelou vyhlášky o zakázaných pracích a pracovištích (vyhl.
č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány
těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a
mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat
z důvodu přípravy na povolání). Vyhláška vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem
180/2015 Sb. a nabyla účinnosti 1. září 2015.
klíčová slova:
předpisy právní - vyhlášky - novely - změny - práce zakázané - práce
mladistvých - práce žen - pracoviště - mladiství - příprava na povolání -
ženy - těhotenství - matky


Spektrum - č. 1 (2015)

MARKOVÁ, IVETA: Nové a vznikajíce
riziká ekologických pracovných miest

anotace:
Autorka věnuje pozornost problematice hodnocení rizik ekologických
pracovních míst (green jobs) z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci. Zabývá se současným chápáním pojmu "ekologická pracovní místa" a
popisuje pohled EU prezentovaný Evropskou agenturou pro BOZP (EU-OSHA) na
BOZP na těchto pracovištích. Jelikož se předpokládá rozvoj tzv. "green
technologies", buduje EU už dnes předpokládané scénáře rizik spojených s
těmito technologiemi.
klíčová slova: BOZP -
místa pracovní - technologie - rizika - rizika nová - green jobs - green
technologies - ekologie

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail