Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2015/06-07

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

112 - č. 6 (2015)
Bau Portal - č. 3 (2015)
Bezpečná práca - č. 3 (2015)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2015)
Die BG - č. 5 (2015)
Chemagazín - č. 3 (2015)
Le travail humain - č. 1 (2015)
Pracovní lékařství - č. 1 (2015)
Sicher ist sicher - č. 5 (2015)
Sondy - č. 6 (2015)
Záchranář - č. květen 2015 (2015)
SÚIP - č. 2 (2015)

112 - č. 6 (2015)


PROCHÁZKOVÁ, DANA: Práce s riziky

anotace:
Článek se věnuje tématu volby správného konceptu, kvalifikovaných dat a
metod rizikového inženýrství, které umožní odhalit riziko a navrhnout
opatření pro jeho snížení.

klíčová slova:
rizika
- řízení rizik - inženýrství rizikové - metody - ochrana obyvatelstva

Metodika pro specifické posouzení
vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti s využitím přístupů požárního
inženýrství

anotace:
Doporučený postup při zpracování požárně-inženýrských hodnocení staveb.

klíčová slova: stavby
- bezpečnost požární - inženýrství požární - podmínky rizikové - metodiky -
postupy doporučené

Bau Portal - č. 3 (2015)

OTTERSBACH, S.: Arbeiten Untertage -
Aber sicher! /
Práce v podzemí - ale
bezpečně!
anotace:
Článek popisuje kontrolní systémy při stavebních pracích v tunelech.
Pracovníci a zařízení v podzemních tunelech musí plnit náročné úkoly. Horko,
prach, hluk, tma a další těžké pracovní podmínky jsou součástí jejich
každodenní práce. Jejich bezpečnost musí být zajištěna profesionálním
přístupem, spolehlivým komunikačním, monitorovacím a bezpečnostním systémem.
Jako příklad uveden moderní systém
ZOKA.
klíčová slova:
bezpečnost práce - podzemí - bezpečnostní systémy - monitorovací systémy

Bezpečná práca - č. 3 (2015)

FLIMEL, MARIÁN: Vybrané riziká pri
technológii ETICS

anotace:
Přiblížení rizik, která se vyskytují při aplikaci technologie ETICS

(External Thermal Insulation Composite System), t.j při zateplování budov
kontaktním zateplovacím systémem. Popis rizik se zaměřuje na oblast
dodržování BOZP (rizika pro pracovníky) a na oblast environmentálních rizik
(rizika pro interiéry a exteriéry budov).

klíčová slova:
technologie - ETICS - budovy - zateplování - rizika - rizika
environmentální - nedostatky - bezpečnost a ochrana zdraví

JAKUBÍK, JAROMÍR: Bezpečnosť v údržbe
elektrických zariadení

anotace:
Příspěvek zaměřuje pozornost na problematiku působení stresu na osoby
pracující na elektrických zařízeních a na jeho vliv na vznik pracovních
úrazů. Rozlišuje přitom pozitivní stres a negativní stres.

klíčová slova:
bezpečnost - stres pracovní - údržba - zařízení elektrická


KUDLOVSKÝ, JÁN: Kam kráča technická
legislatíva SR o bezpečnosti technických zariadení?

anotace:
Článek se zaměřuje na analýzu stavu technických právních předpisů
Evropské unie a Slovenska. Upozorňuje na zúžené vnímání prevence bezpečnosti
technických zařízení a podává návrhy na potřebu rozšířené prevence rizik a
nebezpečí ve vztahu k občanům, majetku a dalším hodnotám společnosti. Rovněž
upozorňuje na význam působení státních orgánů v usměrňování pravidel a
předpisů o bezpečnosti technických zařízení a systémů.

klíčová slova:
zařízení technická - bezpečnost technická - předpisy právní - předpisy
technické - předpisy Evropské - normy - analýzy - Slovensko

DUBAJ, PAVOL: Požiare technických
zariadení

anotace:
Problematika požárů technických zařízení je pojednána ve třech blocích.
Přehled slovenských právních předpisů z oblasti ochrany před požáry ve
vztahu k provozu, údržbě a opravách technických zařízení s komentářem autora
je doplněn statistikou požárů s příčinami jejich vzniku a příkladem
konkrétního požáru.

klíčová slova:
zařízení technická - požáry - příčiny - předpisy právní - prevence
požárů - statistiky - příklady - Slovensko  

PASTIER, PETER: Inšpekcia na základe
posúdenia rizika (RBI) - praktické využitie

anotace: Autor
představuje Risk Based Inspection (RBI) jako nástroj pro zefektivnění údržby
a inspekce zařízení v chemickém a petrochemickém průmyslu s cílem zvýšení
jejich provozní spolehlivosti. Prezentaci doplňují ukázky praktického
využití dané metody.

klíčová slova:
posouzení rizik - posuzování rizik - zařízení průmyslová - údržba -
kontroly - metody - průmysl chemický - průmysl petrochemický


Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2015)

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Odpovídající
technický stav manipulačních jednotek určených také ke stohování I.

anotace: Téma
stohového skladování pokračuje novým seriálem, který se tentokrát věnuje
manipulačním jednotkám. Úvodní díl seriálu podává výklad pojmu a věnuje se
všeobecným požadavkům na tvorbu manipulačních jednotek jako jednoho z více
požadavků na technický stav těchto celků určených pro mechanizovanou nebo
ruční manipulaci.

klíčová slova:
jednotky manipulační - stav technický - požadavky - požadavky
bezpečnostní - stohování - manipulace

VALA, JIŘÍ: Azbest skrytý nepřítel
- dokončení

anotace: Od r.
2005 je v Evropě použití azbestu zakázáno. Protože se dosud v hojné míře
vyskytuje v produktech použitých na výstavbu budov, jsou jeho účinkům při
sanaci nebo demolici těchto staveb nebo jejich částí vystaveni zaměstnanci,
kteří na takových stavbách pracují. Autor předkládá základní informace o
azbestu vč. rizik expozice a účinků na zdraví. Věnuje se také výčtu

relevantních preventivních opatření.

klíčová slova: azbest
- rizika zdravotní - předpisy právní - opatření bezpečnostní - ochrana před
riziky - stavebnictví - stavby - sanace - demolice

Karta BOZP pro profesi: Strážný

anotace: Karta
BOZP pro uplatňování prevence rizik v praxi vytvořená pro výkon práce
strážného nebo pracovníka ostrahy.

klíčová slova:
bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje
preventivní - karta BOZP - strážní - pracovníci ostrahy - ostraha

KRÁL, MIROSLAV: Problematika v
přístupu k užití věd o práci

anotace: Do
skupiny věd o práci jsou nejčastěji zařazovány: ergonomie, psychologie
práce, fyziologie práce, hygiena práce, průmyslová antropometrie, průmyslová
sociologie a pedagogika, resp. sociologie práce a další. K použití těchto
věd v praxi jsou potřebné poznatky vycházející ze základní vazby
člověk-práce. Aplikace věd o práci v praxi je autorem demonstrována na
příkladu několika modelů kombinujících prvky člověk, stroj a prostředí podle
různého zaměření (ergonomického, hygienického, bezpečnostního,
antropometrického, fyziologického a psychologického).

klíčová slova: člověk
- práce - věda o práci - modely

LIPŠOVÁ, VLADIMÍRA, KOŽENÁ,
LUDMILA, JANOŠOVÁ, KATEŘINA: Psychosociální rizika při práci V. Rozhodování
o práci

anotace: Nový
díl ze série článků k problematice psychosociálních pracovních rizik se
věnuje tématu rozhodování o práci, např. v podobě kontroly nad prací,
zlepšování pracovního prostředí a podmínek práce nebo v podobě rozvoje
osobnosti. Společně se na rozhodování o práci podílejí zaměstnavatel i
zaměstnanec a samozřejmá je i účast odborů vč. jejich vlastních kontrolních
orgánů.
klíčová slova: rizika
pracovní - rizika psychosociální - podmínky pracovní - práce - rozhodování -
kontroly - zlepšování - rozvoj osobnosti

Die BG - č. 5 (2015)

SCHMIDT, HILDEGARD: Erfahrungen und
Erkenntnisse im Umgang mit psychischen Belastungen /
Zkušenosti a
znalosti při kontaktu s psychickým
stresem
anotace:
Práce může být zábava. Je možné, aby to byla pravda? Pracovní tým musí
být kooperativní a v dobré náladě. Vedení respektuje názor zaměstnanců.
Odměna za práci je odpovídající, probíhají pravidelná školení. To vše je
důvodem vynikající výkonnosti. To jsou základní předpoklady duševního zdraví
na pracovišti. Jak toho dosáhnout? Je to úkolem řízení lidských zdrojů,

které má všechny tyto předpoklady
řešit.
klíčová slova:
řízení lidských zdrojů - psychický stres - pracovní tým - předpoklady
duševního zdraví

Chemagazín - č. 3 (2015)

Vyberáte si ochranné rukavice
správne?

anotace:
Bezpečnost při práci v laboratořích by měla byť prvořadou a samozřejmou
záležitostí. Praxe to však vždy nepotvrzuje. Pracovníci sice používají
ochranné prostředky, ale často je jejich výběr nesprávný, a proto je
nechrání v plné míře. Slovenská firma ECOMED se v článku věnuje evropským
normám pro ochranné rukavice a současně prezentuje svou schopnost poradit
při ochraně před téměř 50 agresívními chemikáliemi.

klíčová slova: OOPP -
rukavice ochranné - ochrana rukou - ochrana před chemikáliemi - laboratoře -
výrobky - normy evropské - poradenství

Le travail humain - č. 1 (2015)

COUTAREL, F.: Marge de manoeuvre
situationelle et pouvoir d,agir: Des concepts a l,intervention ergonomique /
Volnost a výkon v provozu: Teoretická východiska
ergonomie
anotace:
V posledních letech dochází k propojení ergonomie a psychologie.
Intuitivní poznání těchto pojmů vedlo k zobecnění jejich použití v klinickém
přístupu k pracovní aktivitě, zejména ve vztahu k prevenci
muskuloskeletálních onemocnění a psychosociálních rizik. Autoři navrhují
teoretický model ergonomické intervence na
pracovišti.
klíčová slova:
ergonomická intervence - operativní strategie - zdraví na pracovišti

Pracovní lékařství - č. 1 (2015)

LOSKOTOVÁ, M., VEVERKOVÁ, K.,
KOŠŤÁL, R., DŽUPA, V.: Analýza pracovní zátěže sester na
ortopedicko-traumatologickém pracovišti

anotace:
Výsledky studie, jejíž cílem bylo vyhodnocení pracovní zátěže sester na
různých typech oddělení ortopedicko-traumatologického pracoviště.
klíčová slova:
zdravotnictví - zdravotníci - zátěž pracovní - šetření - výsledky

HURBÁNKOVÁ, M., HRAŠKOVÁ, D.,
MARCIŠIAKOVÁ, J., KYSUCKÁ, K., MORICOVÁ, Š.: Nanočástice zo zvárania a ich

vplyv na zdravie
anotace:
Pojednání o nejnovějších poznatcích o nanočásticích ve vztahu ke
svařování z hlediska jejich vlastností a vlivu na zdraví pracovníka.
klíčová slova:
nanočástice - svařování - vlastnosti - expozice profesionální - expozice
pracovníků - rizika zdravotní

TOMÁŠKOVÁ, H., ŠPLÍCHALOVÁ, A.,
JIRÁK, Z.: Karcinogenní riziko prachu s obsahem křemene u černouhelných
horníků - přehledová studie

anotace:
Výsledky studie shrnují dosavadní znalosti v oblasti karcinogenního
rizika spojeného s expozicí pracovníků uhelnému prachu.

klíčová slova: látky
karcinogenní - prach minerální - prach uhelný - křemen - horníci - expozice
pracovníků - expozice profesionální - doly uhelné - rizika zdravotní

VÉVODOVÁ, Š., VÉVODA, J.,
NAKLÁDALOVÁ, M., REIMEROVÁ, K.: Psychická bezpečnost práce

anotace:
Článek na téma psychosociálních rizik se zabývá "psychickou bezpečností"
pracovníků ve zdravotnictví vč. jejich ochrany před touto skupinou rizik.

klíčová slova: rizika
psychosociální - ochrana před riziky - zdravotnictví - zdravotníci

Sicher ist sicher - č. 5 (2015)

KAUFMANN, OTTO FRIEDRICH:
Berufsbezogene Arbeitsunfallrisiken /
Rizika pracovních
úrazů
anotace:
Článek je zpracován na základě údajů z AOK PLUS Sachsen und Thuringen
2007-2011. Riziko úrazů vychází z konkrétních podmínek na pracovišti.
Preventivní opatření vyjdou vždy levněji než léčení úrazu. Pro prevenci bylo
využito databází a metodik, analýz úrazů podle věku a pohlaví, podle
pracovního zařazení
apod.
klíčová slova:
pracovní úrazy - prevence - metodika - databáze

Sondy - č. 6 (2015)

ŠMÍD, DAVID: Náhrada škody při
ublížení na zdraví

anotace:
Právní výklad k dotazu, zda těžká dopravní nehoda na služební cestě byla
nebo nebyla pracovním úrazem, a co z toho pro poškozeného vyplývá.
Problematika škody, bolestného, ztížení společenského uplatnění a náhrad
škody je nahlížena relevantními ustanoveními občanského zákoníku účinného od
1. ledna 2014 (zákon č. 89/2012 Sb.) a ustanoveními zákoníku práce (zákon č.
262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

klíčová slova: nehody
dopravní - úrazy pracovní - náhrady škody - odškodňování - bolestné -
předpisy právní - zákoník občanský - zákoník práce

DANDOVÁ, EVA: Novinky v evidenci
pracovních úrazů

anotace:
Obecná problematika šetření/vyšetřování pracovních úrazů a s ní
spojených povinností zaměstnavatele je doplněna komentovaným výčtem změn,
které přinesla novelizace nař. vl. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů,
hlášení a zasílání záznamu o úrazu, nařízením vlády č. 170/2014 Sb., účinná od
1. ledna 201
klíčová slova:
předpisy právní - změny - novinky - úrazy pracovní - zaměstnavatelé -
povinnosti - vyšetřování úrazů - hlášení úrazů - záznamy úrazů

Záchranář - č. květen 2015 (2015)

ŠPANIHEL, JAROSLAV: Něco málo ze
statistiky roku 2014

anotace:
Bilance roku 2014 zahrnuje výjezdy pohotovosti Hlavní báňské záchranné
stanice Ostrava, počty a školení záchranářů, ověřování jejich fyzické
připravenosti a téma inertizační techniky.
klíčová slova:
statistiky - záchranáři - stanice báňské - stanice záchranné - 2014


PROVÁZEK, JAROSLAV: Tresty za
"Halenbu"

anotace: Popis
případu a rozsudku Obvodního soudu v polských Gliwicích v soudním procesu,
který trval několik let a týká se neštěstí, ke kterému došlo 21. listopadu
2006 na dole Halemba ve Slezské Rudě. Obžalováno bylo celkem 17 osob, kterým
prokurátor kladl za vinu porušení bezpečnostních předpisů a zásad bezpečné
práce v podzemí, což mělo za následek smrt 23 horníků, kteří pracovali ve
zmíněném dole.

klíčová slova: doly -
horníci - porušení předpisů - úrazy smrtelné - soudy - procesy soudní -
rozsudky soudní - Polsko

Zpravodaj SÚIP - č. 2 (2015)

CHRISTODULOS, GEORGIOS: Bezpečnost
práce při zkušebním provozu prototypů strojních zařízení

anotace:
Příspěvek se věnuje otázce (správnosti) postupu firem, které si pořizují
nový stroj nebo zařízení vč. prototypů. Často už na počátku bývají z jejich

strany opomíjeny otázky bezpečnosti práce, a to nejen z hlediska vhodnosti
samotného budoucího zařízení z hlediska BOZP, ale neposuzuje se často ani
vliv tohoto zařízení na bezpečnost práce a ochranu zdraví zaměstnanců na
konkrétním pracovišti daného provozu.

klíčová slova:
zařízení - stroje - prototypy - bezpečnost technická - bezpečnost práce
- požadavky technické - provoz zkušební

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail