Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2014/02

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

Bezpečnost a hygiena práce - č. 1 (2014)
Chemagazín - č. 1 (2014)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 12 (2013)
KANbrief - č. 4 (2013)
Pracovní lékařství - č. 3-4 (2013)
Professional Safety - č. 1 (2014)
Safety and Health - č. 1 (2014)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 1 (2014)

Rozhovor s RNDr. Stanislavem Malým,Ph.D.
anotace:
Rozhovor s ředitelem Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., o výzkumu a dalších otázkách z oblasti
BOZP.
klíčová slova: VÚBP - výzkum - bezpečnost práce - koncepce - soutěže

BUKOVJAN, PETR: Nejdůležitější dopady NOZ do oblasti pracovněprávních vztahů
anotace:
Specialista na pracovní právo a pracovněprávní judikaturu se věnuje
nejdůležitějším změnám, které vyvolalo znění zákona č. 89/2012 Sb. (nový
občanský zákoník - NOZ) účinné od
1.1.2014.
klíčová slova:
právo občanské - právo pracovní - zákony - novelizace - vztahy
pracovněprávní - náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění

CÁB, STANISLAV: Analýza
neelektrických zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu

anotace:
Obecné požadavky na zařízení instalovaná v prostorech s nebezpečím
výbuchu podle platných předpisů a norem. Článek je doplněn informací k
provedení hodnocení nebezpečí vznícení neelektrických zařízení dle normy ČSN
EN 13463-1.
klíčová slova:
zařízení neelektrická - prostory nebezpečné - prostory rizikové - zdroje
vznícení - nebezpečí výbuchu - analýzy nebezpečí - hodnocení rizik

BUKOVJAN, PETR: Nemoc z povolání a
odpovědnost zaměstnavatele

anotace:
Specialista na pracovní právo a pracovněprávní judikaturu rozebírá
případ onemocnění zaměstnance při práci s látkou s alergizujícím účinkem a
odpovědnosti
zaměstnavatele.
klíčová slova:
nemoci z povolání - zaměstnavatelé - odpovědnost

Mezinárodní spolupráce a výsledky
činnosti SÚIP za měsíc listopad 2013

anotace:
Měsíční souhrn SÚIP z kontrol provedených inspekcí práce před koncem r.
2013 doplňuje informace o účasti na semináři k problematice řízení trhu
práce v Tbilisi.
klíčová
slova:
inspekce práce - činnost kontrolní - spolupráce mezinárodní - trh
práce - SÚIP - 2013

SENČÍK, JOSEF: Nebezpečí číhající ve
studni

anotace:
S řádným provozem studny je spojena povinnost studnu udržovat. Článek
seznamuje s obecným postupem prací ve studni. Rovněž se věnuje nebezpečí a
rizikům, která ve studni, která je z pohledu BOZP uzavřeným prostorem,
hrozí.
klíčová slova:
studny - prostory uzavřené - prostory rizikové - škodliviny - údržba -

postupy pracovní

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Skladování z
pohledu pracovní úrazovosti

anotace: Nové,
dosud neznámé pohledy na pracovní úrazovost vykazovanou při provozu skladů a
při skladovacích
činnostech.
klíčová slova:
úrazovost pracovní - skladování - statistiky - Česká republika

ŠENK, ZDENĚK: Odškodňování smrtelných
pracovních úrazů

anotace: Co se
změní v otázce odškodňování z pohledu nového znění občanského zákoníku (zák.
č. 89/2012 Sb.) účinného od 1.1.2014? Popis jednoho
případu.
klíčová slova:
právo občanské - zákony - novelizace - úpravy pracovněprávní - náhrady
škody - odškodňování

Přehled nových technických norem :
leden 2014

anotace:
Stručné informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických
normách se vztahem k BOZP, m.j. norem z oblasti zdvihacích
zařízení.
klíčová slova:
normy technické - bezpečnost práce - bezpečnost technická - lékařství
pracovní - ochrana požární


Chemagazín - č. 1 (2014)

ZAJÍC, RADEK: Optimální skladování
látek citlivých na teplotu

anotace:
Zařízení k temperovanému skladování nebezpečných látek nacházejí využití
v různých oblastech
průmyslu.
klíčová slova:
látky citlivé na teplotu - skladování - sudy - boxy - komory - nádrže -
nádoby

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 12
(2013)

Personal breathing zone exposures
among hot-mix asphalt paving workers : preliminary analysis for trends and
analysis of work practices that resulted in the highest exposure
concentrations /
Expozice osobní dýchací zóny u pracovníků, kteří
pokládají horkou asfaltovou směs : předběžná analýza trendů a analýza
pracovních postupů, jejichž výsledkem je nejvyšší expoziční
koncentrace
anotace:
Autoři posuzovali expozici pracovníků, kteří pokládají horkou asfaltovou
směs, aby určili, který ze čtyř expozičních scénářů nejvíce ovlivňuje
expozici pracovníků. Cílem textu je prezentovat naměřená data a diskutovat
pracovní postupy, které vedou k nejvyšší expoziční koncentraci.

klíčová slova: asfalt
- expozice pracovníků - zóny dýchací - postupy pracovní - koncentrace

Do older firefighters show

long-term adaptations to work in the heat?/ Dokáží se starší hasiči
adaptovat na dlouhodobou práci v
horku?
anotace:
Starší zkušení hasiči se mohou přizpůsobit horku a snížit tak
fyziologickou zátěž, protože mají opakovanou zkušenost tepelné zátěže při
práci. Cílem studie bylo zkoumat fyziologickou zátěž, vnímání námahy a
hydratace při cvičení v horku u 12 starších mužů (ne hasičů) a zkušených
hasičů rozdělených do skupin podle
věku.
klíčová slova:
hasiči - zátěž fyzická - horko - zátěž tepelná - námaha fyzická -
hydratace - studie

NOLL, J. D. - JANISKO, S.:
Evaluation of a wearable monitor for measuring real-time diesel particulate
matter concentrations in several underground mines /
Hodnocení
přenosného monitoru pro měření koncentrace pevných částic v reálném čase v
několika hlubinných
dolech
anotace:
Článek představuje nový přenosný přístroj na měření expozice pevným
částicím v hlubinných dolech na těžbu železných a neželezných
kovů.
klíčová slova:
expozice pracovníků - doly hlubinné - částice pevné - přístroje měřicí -
přístroje přenosné - koncentrace

Use of and occupational exposure to
indium in the United States /
Používání a expozice indiu ve Spojených
státech
anotace: V
posledních letech se výrazně zvýšilo používání india a to spolu s nárůstem
výroby plochých a dotykových obrazovek, optoelektronických zařízení a
fotovoltaických článků. Indium se používá zejména ve formě oxidu spolu za
použití cínu (ITO). Z kasuistik a provedených epidemiologických studií
vyplývá, že expozice ITO je spojena se závažnými (a někdy i smrtelnými)
onemocněními plic. Studie byly provedeny většinou v zařízeních, kde se ITO
zpracovává (výroba, broušení a jeho separace z odpadu). Vzhledem ke
zjištěným nepříznivým účinkům na zdraví pracovníků je třeba zjistit, jak je
možné zaměstnance před těmito účinky
chránit.
klíčová slova:
indium - cín - expozice pracovníků - monitory - obrazovky - onemocnění
dýchacího ústrojí


KANbrief - č. 4 (2013)

NOETEL, KARL-HEINZ - JACKISCH,
PETRA: Responding to new products and requirements: a challenge for the
standardization of PPE /
Reakce na nové výrobky a požadavky : výzva pro
standardizaci
OOPP
anotace: Na
řadě pracovišť jsou OOPP základním prvkem k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví pracovníků. Používání OOPP závisí zejména na podmínkách, které panují
na pracovišti, a na rizicích, která se na pracovišti vyskytují. Oba tyto
aspekty musí být zohledněny v
normách.
klíčová slova:
OOPP - BOZP - normy - podmínky pracovní - rizika pracovní -
standardizace

VON RYMON LIPINSKI, KATHARINA: Only
strong men need apply: operating forces on agricultural machinery are often
too high /
Jen pro silné muže : nároky na fyzickou sílu při práci se
zemědělskými stroji jsou často příliš
vysoké
anotace:
Zemědělská technika se skládá z celé řady těžkých součástí, kterými je
potřeba manipulovat. Normy uvádějí maximální hodnoty síly, které lze na tuto
manipulaci vynaložit. Z pohledu BOZP jsou tyto hodnoty však příliš vysoké.
Navíc neexistuje jednoduchá metoda, kterou by se dalo provést měření přímo
na strojích. Za účelem odstranění tohoto nedostatku zadala KAN
studii.
klíčová slova:
stroje zemědělské - zátěž fyzická - manipulace - síla - normy - studie

ROBERT, MICHAEL: Safe storage of
wood pellets /
Bezpečné skladování dřevěných
pelet
anotace:
Dřevěné pelety jsou v současné době na evropském trhu plně uznávány jako
palivo. V roce 2013 jich bylo vyrobeno 2 300 000 tun jen v Německu, kde
slouží jako zdroj tepla pro 320 000 kotlů a kamen. Při skladování však tyto

pelety emitují oxid uhelnatý, což bylo příčinou již několika smrtelných
úrazů. KAN navrhuje jak přijmout potřebná opatření pro řešení tohoto
problému.
klíčová slova:
pelety dřevěné - paliva - skladování - oxid uhelnatý - úrazy smrtelné -
prevence rizik


Pracovní lékařství - č. 3-4 (2013)

ANDREJIOVÁ, MIRIAM - PIŇOSOVÁ,
MIRIAMA - LUMNITZER, ERVIN: Nový prístup k hodnoteniu vplyvu hluku a
vibrácií na zdravie zamestnancov v prevádzkach autoservisov

anotace:
Základní vstupní charakteristiky, metodologie a výsledky průzkumu u
vzorku pracovníků autoservisů s různým pracovním
zařazením.
klíčová slova:
hluk - vibrace - expozice pracovníků - autoopravny - šetření

SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, EVA -
MATOUŠKOVÁ, IVANKA: Alergie na latexové rukavice a dezinfekční prostředky u
zubních lékařů

anotace:
Základní vstupní charakteristiky, metodologie a výsledky průzkumu mezi
zubními lékaři.
klíčová slova:
alergie - lékaři zubní - expozice pracovníků - rukavice latexové -
prostředky dezinfekční - poškození zdraví - šetření

Účinok priemyselných minerálnych
vláknitých prachov na parametre respiračnej toxicity : časová závislosť

anotace:
Vstupní charakteristiky jednotlivých druhů vláken, metodologie, zjištění
a závěry experimentálního
šetření.
klíčová slova:
prach minerální - prach vláknitý - toxicita respirační - poškození
zdraví - plíce - šetření

Účinky sklených vlákien na vybrané
parametre respiračného systému v experimente

anotace:
Vstupní data, metodologie, zjištění a závěry experimentálního
šetření.
klíčová slova:
vlákna skelná - prach vláknitý - poškození zdraví - plíce - šetření

PEREČINSKÝ, SLAVOMÍR: Etiologické
faktory profesionálnej rinitídy v Slovenskej republike

anotace:
Základní vstupní data, metodologie, zjištění a závěry studie provedené
na Slovensku v letech 1990 až
2011.
klíčová slova:
rinitida - onemocnění profesionální - nemoci z povolání - šetření -
Slovensko

MÁSLOVÁ, VERONIKA - NAKLÁDALOVÁ,
MARIE - MAREČKOVÁ, JANA: Syndrom karpálního tunelu

anotace:
Článek pojednává o etiologii, symptomech, diagnostice a možnostech
terapie a prevence profesionálního onemocnění zvaného syndrom karpálního
tunelu.
klíčová slova:
syndrom karpálního tunelu - nemoci muskuloskeletální - poškození zdraví
- nemoci z povolání - onemocnění profesionální

SGLUNDA, ONDŘEJ: Zdravotní rizika
při působení prachu při práci

anotace:
Souhrn aktuálně dostupných dat o onemocněních, vzniklých v přímé
souvislosti s expozicí osob
prachu.
klíčová slova:
prach - prostředí pracovní - expozice pracovníků - poškození zdraví -
plíce - nemoci z povolání - onemocnění profesionální - pneumokoniózy -
azbestóza - silikóza

HOLÝ, JIŘÍ - HEJLEK, ALEŠ -
HAVRÁNEK, PAVEL: Hypertenzní choroba a zdravotní způsobilost k práci

anotace: Do
jaké míry představuje hypertenze jako "chronická nemoc kardiovaskulárního
systému" překážku pro zdravotní způsobilost k
práci?
klíčová slova: tlak
krevní - tlak vysoký - nemoci kardiovaskulární - způsobilost zdravotní


Professional Safety - č. 1 (2014)

WINN, GARY L.: Safety leadership :
insight from military research /
Bezpečnostní vedení : pohled vojenského
výzkumu
anotace:
Potřeba rozvíjet vůdčí schopnosti v oblasti průmyslu u osob zabývajících
se bezpečností a podobnými obory je tématem mnoha článků, prezentací a
diskusí. Tento článek se věnuje výzkumu, který se zabýval rozvojem vůdčích
schopností v sektoru vojenství z pohledu vojenských psychologů, sociologů a
ekonomů.
klíčová slova:
bezpečnost práce - pracovníci vedoucí - vojenství - výzkum

KELLER, SCOTT E.: Are you a safety
bully? : recognizing management methods that can do more harm than good /
Jste bezpečnostní tyran? : jak rozeznat metody řízení, které víc škodí,
než prospívají
anotace:
Chování vedoucí ho pracovníka, nadřízeného, školitele, kolegy nebo
dozoru může být vnímáno jako šikana, přestože záměrem nebylo způsobit škodu
nebo stres. Jinými slovy, šikana existuje buď nevědomá nebo úmyslná. Tento
článek se věnuje souvislosti mezi bezpečností a šikanou, která je
pravděpodobně neúmyslná, ale snižuje úroveň bezpečnosti
práce.
klíčová slova:
šikana - bullying - řízení bezpečnosti práce - stres - bezpečnost práce


Safety and Health - č. 1 (2014)

MORRISON, KYLE W.: State of safety
2014 : how do budget cuts and federal government shutdowns affect OSHA's
role in workplace safety? /
Stav bezpečnosti 2014 : jak škrty v rozpočtu
a uzavřené státní úřady ovlivňují činnost OSHA v oblasti bezpečnosti
práce?
anotace:
Pracovní úrazovost se snižuje a počet smrtelných úrazů byl druhý
nejnižší v historii. Vyvíjený tlak a federální normy, které musí
zaměstnavatelé dodržovat, hrají důležitou roli při snižování počtu úrazů a
nemocí z povolání. Nicméně jak naznačují někteří odborníci, rozpočtové škrty
a odstávky v činnosti státních úřadů mají negativní vliv na fungování OSHA,
což může znamenat riziko zvyšování počtu pracovních úrazů (i
smrtelných).
klíčová slova:
rozpočty - úřady - OSHA - úrazovost pracovní - BOZP - USA

JOHNSON, ASHLEY: Drilling down :
OSHA and the oil and gas industry are partnering to address an upsurge in
fatalities /
Vrtání : OSHA a ropný a plynárenský průmysl se spojily, aby

řešily nárůst počtu smrtelných
úrazů
anotace:
Smrtelné pracovní úrazy v ropném a plynárenském průmyslu dosáhly v roce
2012 rekordu. Vláda a průmysl spolupracují, aby propagovali bezpečnost práce
a zlepšili povědomí o rizicích. Hlavní příčinou smrtelných úrazů v tomto
odvětví průmyslu jsou nehody motorových
vozidel.
klíčová slova:
vrtání - těžba - ropa - plyn - průmysl ropný - úrazy smrtelné - OSHA

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail