Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2014/01

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

Bauportal - č. 12 (2013)
Bezpečná práca - č. 6 (2013)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 12-13 (2013)
Hygiene et sécurité du travail - č. 233 (2013)
Inovace - č. 4 (2013)
Le Travail Humain - č. 4 (2013)
Process Safety Progress - č. 4 (2013)
Références en Santé au Travail - č. 136 (2013)
Safety and Health - č. 6 (2013)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 1 (2014)
Sicher ist Sicher - č. 12 (2013)
Travail et Sécurité - č. 745 (2013)
Travail et Sécurité - č. 746 (2014)

Bauportal - č. 12 (2013)

ALLDIECK, UTE: Lärmreduzierte
Gleisbaustelle /
Snižování hluku na stavbě
železnic
anotace:
Cílený výběr bezpečnostních opatření může vést k významnému snížení
akustických emisí. Zatímco obyvatelé si často stěžují na obtěžování hlukem
vytvořené automatickými systémy varování pro zajištění bezpečnosti osob
při stavebních pracích na železnici, může cílené využití technických řešení,
která již byla zavedena pro dosažení maximální možné bezpečnosti osob, vést
též k významnému snížení akustických emisí, které ovlivňují obyvatele. Popis
Autoprowa systému, který umožní optimalizaci hlasitosti varovných signálů
kombinováním varovných a bezpečnostních
signálů.
klíčová slova:
opatření bezpečnostní - signály varovné - stavba - železnice

 

Bezpečná práca - č. 6 (2013)

BALÁŽIKOVÁ, MICHAELA: Riadenie
akustických rizík v pracovnom prostredí

anotace: Hluk
působí na celý lidský organismu, nejen na sluchový orgán. Z tohoto pohledu
je nutné posuzovat akustická
rizika.
klíčová slova:
prostředí pracovní - organismus lidský - rizika akustická - hluk - vlivy
fyzikální - metody

HLIVOVÁ, EVA: Pravidlá BOZP ako
stresujúci faktor

anotace:
Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ne vždy představuje
nástroj, který snižuje psychickou zátěž na
pracovišti.
klíčová slova:
stresory - faktory psychosociální - zátěž psychická - pravidla
bezpečnostní

ZÁMEČNÍKOVÁ, MONIKA: Európska kampaň
SLIC : posúdenie psychosociálnych rizík pri práci

anotace:
Odpovědi na nejčastěji kladené otázky týkající se kampaně
psychosociálních rizik na
Slovensku.
klíčová slova:
rizika psychosociální - kampaně - SLIC

DEMČÁK, MARTIN: Vodcovstvo v oblasti
BOZP

anotace:
Správné chování a rozhodování zaměstnanců je odrazem řízení (vedení)
lidí. Stejné pravidlo platí i v případě bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.
klíčová slova:
bezpečnost a ochrana zdraví - vedení lidí - kultura práce - kultura
podniková - řízení bezpečnosti práce - organizace a řízení

BRŠIAK, VILIAM: Aktuálne problémy pri
ochrane zdravia zamestnancov pred fyzickou záťažou

anotace:
Nesprávné vyhodnocení fyzické zátěže může vést k nemocem z povolání.
Není lehké jej provádět a mohou jej zodpovědně a kvalitně vykonávat jen
odborně vzdělaní
pracovníci.
klíčová slova:
zátěž fyzická - ochrana zdraví - hodnocení rizik

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Stres
anotace:
Pracovní stres postihuje v Evropě jednoho ze čtyř pracovníků a
představuje 50-60 % všech zameškaných pracovních dnů. Článek poskytuje
definici, symptomy a rady pro
zaměstnance.
klíčová slova:
rizika psychosociální - stres pracovní - symptomy

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 12-13 (2013)

BRŮHA, DOMINIK: NOZ a problémy v
pracovněprávní náhradě škody

anotace: Autor
se věnuje otázce náhrady škody z pohledu nového znění občanského zákoníku
(zák. č. 89/2012 Sb.) účinného od 1.1.2014 v porovnání s právní úpravou
dotčené problematiky v zákoníku
práce.
klíčová slova:
právo občanské - zákony - novelizace - úpravy pracovněprávní - náhrady
škody - odškodňování

PUŠKINOVÁ, MONIKA: Pracovnělékařské
prohlídky pedagogických a nepedagogických pracovníků škol a školských
zařízení a žáků střední školy

anotace:
Článek je věnován otázce pravovnělékařských prohlídek zaměstnanců škol a
školských zařízení a lékařských prohlídek žáků středních škol začleněných do
praktického vyučování.
klíčová
slova:
ochrana zdraví - prohlídky lékařské - prohlídky preventivní -
školy - zařízení školská - zaměstnanci - učitelé - pracovníci pedagogičtí -
pracovníci nepedagogičtí - žáci - vyučování praktické

STÁDNÍK, JAROSLAV - KIELER, PETR:
Práce ve výškách

anotace:
Základní informace k činnostem a práci, při níž hrozí riziko pádu z
výšky nebo do volné hloubky (při stavění budov, ve skladech, při opravách
pouličního osvětlení
apod.).
klíčová slova:
zaměstnavatelé - povinnosti - práce ve výškách - stavebnictví

Mezinárodní konference k
problematice zavádění modelu CAF a výsledky činnosti SÚIP za měsíc říjen
2013

anotace:
Tradiční souhrn SÚIP z kontrol provedených inspekcí práce doplňuje
informace o konferenci k zavedení modelu kvality řízení CAF, pořádané v
rámci řešení stejnojmenného projektu
ESF.
klíčová slova:
inspekce práce - činnost kontrolní - projekty - zaměstnanci - SÚIP -
2013

Zhodnocení kontrolních akcí

inspekce práce za rok 2012
anotace: Výběr
informací o kontrolovaných subjektech, kontrolovaných odvětvích, předmětu
kontrol, podnětech, nedostatcích, pokutách a o vývoji pracovní úrazovosti v
České republice v roce
2012.
klíčová slova:
inspekce práce - SÚIP - činnost kontrolní - výsledky - zprávy výroční -
zprávy o činnosti - 2012

KOČÍ, MILOSLAV: Pády z výšky
anotace:
Skutečné případy pracovních úrazů, k nimž došlo následkem pádu z výšky
(z lešení, regálu a
zábradlí).
klíčová slova:
pády osob - pády z výšky - lešení - žebříky - regály - úrazy pracovní

 

Hygiene et sécurité du travail - č. 233 (2013)

PATRASCU, COSMIN: Pressings :
quelles alternatives au perchloroéthylene? /
Čistírny : alternativy k
perchloroethylenu?
anot
ace:
Perchlorethylén v prádelnách a čistírnách by se měl přestat
používat v roce 2020 tak, aby byl maximálně omezen jeho dopad na lidské
zdraví a životní prostředí. Látky, které perchloetylén mohou nahradit,
existují, stejně jako stroje, které jsou schopny s těmito látkami pracovat.
Znamená to však, že jsou tyto produkty bez
rizika?
klíčová slova:
perchloretylen - čistírny - prádelny - látky chemické - rizika pracovní

Prévenir les allergies
professionnelles : des solutions existent /
Jak zabránit profesním
alergiím : řešení
existuje
anotace:
Profesní alergie patří mezi nejčastější nemoci z povolání proto, že v
pracovním prostředí se nachází celá řada senzibilizujících látek a
organismů. Alergie se často podceňují a mohou být pro pracujícího velmi
omezující a vést ke změně pracovního místa nebo povolání. Soubor článků
shromažďuje informace o četnosti těchto patologií v pracovním světě a o
mechanismech, které se na těchto diagnózách podílejí. Text se také věnuje
prevenci rizik.
klíčová slova:
alergie - látky chemické - epidemiologie - prevence rizik - patologie

DAVID, CHRISTINE: Les
biotechnologies : applications et mesures de prévention /
Biotechnologie
: aplikace a preventivní
opatření
anotace:
Biotechnologie jsou na vzestupu a objevují se v široké škále odvětví.
Profesionálové bezpečnosti práce často neumějí nové technologie správně
uchopit a zhodnotit jejich rizika. Tento text se věnuje pracovním rizikům
při práci s biotechnologiemi a prezentuje některé dokumenty, které se hodí
pro hodnocení rizik a jejich
prevenci.
klíčová slova:
biotechnologie - hodnocení rizik - prevence rizik - profesionálové
bezpečnosti práce

DÉMARET, PHILIPPE - LE BERRE, GUY -
HÉNOFF, ROLAND: Comment mesurer le champ magnétique aux postes de travail
des machines ? souder par résistance ? /
Jak měřit magnetické pole u
pracovních stanic odporového
svařování?
anotace:
Jeden z každých dvou strojů, které vysílají elektromagnetické záření,
jsou stanice odporového svařování. Tato zařízení vystavují pracovníky
působení silného elektromagnetického pole, jehož hodnoty mohou být vyšší,
než určuje evropská směrnice 2013/45/EU. Předpisy vyžadují, aby
zaměstnavatelé měřili a hodnotili rizika elektromagnetického záření a
přijímali opatření k jeho snižování. Tento článek popisuje metody jak měřit
a posuzovat rizika elektromagnetického pole na příkladu pracoviště s více
než 100 stroji.
klíčová slova:
záření elektromagnetické - svařování odporové - pole elektromagnetické -
rizika pracovní - expozice pracovníků - posuzování rizik - měření

 

Inovace - č. 4 (2013)

ŠKRÉTA, KAREL: Práce ve výškách
anotace:
Příčinou pádů z výšky a následného pracovního úrazu bývá nedostatečné
zajištění zaměstnance. Co je potřeba udělat pro účinnou ochranu proti pádům
z výšky a do volné
hloubky?
klíčová slova:
pády z výšky - ochrana proti pádům z výšky - práce ve výškách - práce
nad volnou hloubkou - povinnosti - způsobilost odborná - způsobilost
zdravotní

Posuzování shody osobních
ochranných prostředků

anotace:
Příspěvek připomíná českým výrobcům povinnosti týkající se zajišťování a
deklarování bezpečnosti
výrobků.
klíčová slova:
OOPP - posuzování shody - označení CE - výrobky - bezpečnost výrobků

Příčiny pracovních úrazů s pracovní
neschopností nad 3 dny

anotace:
Nejčastější příčinou pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny
bylo špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko. Článek se věnuje i dalším
příčinám těchto pracovních úrazů, které se staly v roce
2012.
klíčová slova:
úrazovost pracovní - úrazy pracovní - 2012 - Česká republika

SKYLOTEC na veletrhu A + A
anotace:
Společnost prezentuje inovované vázací prostředky na ochranu osob při
práci. Jedná se zejména o OOPP na ochranu proti pádům z výšky a do volné
hloubky.
klíčová slova:
OOPP - práce nad volnou hloubkou - zachycovací postroj - vázací
prostředky - ochrana proti pádům z výšky - výrobky

Horizontální závěsné a jistící
zařízení Honeywell Söll-MultiRail

anotace:
Společnost představuje prostředek osobní ochrany ke spolehlivému jištění
osob před pádem z výšky nebo do volné
hloubky.
klíčová slova:
OOPP - prostředky jisticí - zachycovací postroj - prostředky vázací -
ochrana proti pádům z výšky - výrobky

Práce na lešení a na střeše
anotace: K
novinkám firmy ABS Safety patří souprava ochranných prostředků pro práci na
lešení nebo na střeše.
klíčová
slova:
OOPP - práce nad volnou hloubkou - zachycovací postroj -
prostředky vázací - ochrana proti pádům z výšky - výrobky

Komplexní ochrana očí, obličeje a
hlavy

anotace:
Nový revoluční kombinovaný systém Honeywell Turboshield pro ochranu
obličeje umožňuje maximální všestrannost
použití.
klíčová slova:
OOPP - přílby ochranné - helmy ochranné - ochrana obličeje - ochrana

hlavy - ochrana zraku - výrobky

Ochrana zraku a dýchacích orgánů
anotace:
Novinkou z oblasti ochrany zraku a dýchacích orgánů je montáž lékařem
předepsaných dioptrických čoček do moderních obličejových masek série Avon
50.
klíčová slova: OOPP -
čočky dioptrické - masky ochranné - masky obličejové - ochrana zraku -
ochrana dýchadel - výrobky

Uvex na A + A
anotace: Firma
představuje množství nových vysoce kvalitních produktů a technologií, které
poskytují svým uživatelům maximální ochranu a komfort při jejich
práci.
klíčová slova: OOPP
- ochrana hlavy - ochrana nohou - ochrana zraku - výrobky - technologie

Nová norma EN ISO 20471:13 : žádný
problém.

anotace:
Ochranné varovné oděvy mohou chránit zaměstnance i jiné osoby před řadou
rizik. Oděvy z materiálu GORE-TEX navíc splňují, ba dokonce překračují,
požadavky normy EN ISO 20471:13 pro ochranné
oděvy.
klíčová slova: OOPP
- oděvy ochranné - oděvy pracovní - oděvy varovné - ochrana těla - ochrana
před riziky - výrobky

DupontTM Tychem 4000
anotace: Nový
chemický ochranný oblek společnosti DuPont poskytuje bariérovou ochranu

proti řadě chemikálií.
klíčová
slova:
OOPP - oděvy ochranné - obleky ochranné - ochrana těla - ochrana
proti chemikáliím - výrobky

Nemocemi z povolání trpí nejvíce
horníci

anotace:
Onemocnění, která souvisí s výkonem práce, se mohou týkat horníků,
montážních dělníků ale např. i administrativních nebo zdravotnických
pracovníků. Vyplývá to z podrobné zprávy Ministerstva zdravotnictví o
činnosti krajských hygienických stanic. Článek přináší poznatky týkající se
rizikové práce v ČR a nemocí z povolání v r.
2012.
klíčová slova:
nemoci z povolání - práce rizikové - Česká republika - 2012

Ochranné helmy/přilby
anotace:
Průzkum trhu s OOPP se soustředil na aktuální nabídku prostředků na
ochranu hlavy, mezi nimiž jsou prosté ochranné přilby, ale i přilby s
ochrannými obličejovými štíty nebo chrániči sluchu. Přehled vybraných
výrobků je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně
kontaktních údajů.
klíčová
slova:
OOPP - přílby ochranné - helmy ochranné - ochrana hlavy - ochrana
sluchu - ochrana zraku - ochrana obličeje - výrobky - trh

Filtrační masky a polomasky
anotace:
Přehled výrobků na ochranu dýchacích orgánů doplněný fotografiemi a
informacemi o výrobcích a kontaktními
údaji.
klíčová slova: OOPP
- masky ochranné - masky obličejové - polomasky ochranné - polomasky
filtrační - ochrana dýchadel - výrobky - trh

Práce ve výškách : metodická
pomůcka MPSV ČR

anotace:
Metodická pomůcka pro bezpečnou práci zaměstnanců, kteří pracují ve
výškách nebo nad volnou
hloubkou.
klíčová slova:
bezpečnost práce - práce ve výškách - práce nad volnou hloubkou -
postupy bezpečné - metodiky

 

Le Travail Humain - č. 4 (2013)

MARTIN, CAROLINE - HOURLIER,
SYLVAIN - CEGARRA, JULIEN: La charge mentale de travail : un concept qui
reste indispensable, l´example de l´aéronautique /
Duševní zátěž : stále
zásadní téma : příklad ze sektoru
letectví
anotace:
Na základě pozorování reálných pracovních situací spojených s
teoretickým pozadím, představuje tento článek pojem "duševní zátěž" ve
spojení s plněním pracovních úkolů v oblasti
letectví.
klíčová slova:
zátěž psychická - letectví - stres časový - operátoři

 

Process Safety Progress - č. 4 (2013)

DEE, SEAN J. - COX, BRETON L. -
OGLE, RUSSELL, A.: Using near misses to improve risk management decisions /
Využití skoronehod pro rozhodovací procesy v oblasti řízení
rizik
anotace:
Výzkumy ukázaly, že skoronehody jsou interpretovány jako okrajová
záležitost, což vede k rizikovějšímu chování a ke snížení vnímání
potenciálních rizik. Může zde dojít k mylnému závěru, že rizika jsou
přeceňována. Chceme-li, aby řízení rizik bylo efektivní, analýza skoronehod
musí být založena na objektivním hodnocení. Tento článek přináší několik
příkladů z praxe, kde jen náhodou nedošlo k události s vážnými důsledky jak
na lidském zdraví, tak na majetku. Pokud by skoronehody byly řádně
vyšetřovány a vyhodnocovány, byla provedena příslušná opatření, nedocházelo
by k událostem se závažnějšími důsledky. Autoři přicházejí s metodikou,
která vychází z teorie
her.
klíčová slova:
skoronehody - řízení rizik - studie případové - teorie - metodiky

BRABSON, JAY: Near misses : private
or public concern? /
Skoronehody : soukromá nebo veřejná
záležitost?
anotace:
Skoronehody jsou takové události, které nemají významný dopad na lidské
zdraví nebo na majetek. V celé řadě zemí existuje povinnost skoronehody
hlásit příslušným úřadům. Je v zájmu podniků, aby takové nehody důkladně
vyšetřovaly a zjistily příčiny vzniku události a provedly nápravná opatření.
Malé podniky obvykle nemají zdroje na kvalitní vyšetření a ty velké mají
tendenci hledat spíše chybu u obsluhy než připustit chybu systému řízení.
Článek přináší příklad toho jak zlepšit programy procesního managementu,
kulturu bezpečnosti a to jak ve velkých, tak i malých
podnicích.
klíčová slova:
skoronehody - řízení procesní bezpečnosti - management procesní -
kultura bezpečnosti - vyšetřování - předpisy právní - studie případové

BAYBUTT, P.: Treatment of multiple
failures in process hazard analysis /
Řešení různých selhání pomocí PHA
(předběžné analýzy
nebezpečí)
anotace:
Tento článek popisuje význam a druhy různých selhání a navrhuje jejich
řešení pomocí metody PHA - předběžné analýzy
nebezpečí.
klíčová slova:
PHA - analýzy nebezpečí - selhání

 

Références en Santé au Travail - č. 136 (2013)

Vie, travail, santé de salariés de
la sous-traitance du nucléaire /
Život, práce, zdraví zaměstnanců
subdodavatelů jaderné
energie
anotace:
Průřezový průzkum se zaměřil na 853 zaměstnanců subdodavatelů jaderné
energie. Kromě jejich života a práce bylo analyzováno jejich vnímání
obtížnosti práce a vliv práce na jejich zdraví. Výsledky byly porovnány se
zjištěním lékařů při pravidelných prohlídkách. Text obsahuje návrhy
preventivních
opatření.
klíčová slova:
energetika jaderná - podmínky pracovní - dotazníky

COUTROT, T. - ROCQUEBERT, Q. -
SANDRET, N.: La prévention des risques professionnels vue par les médicins
du travail /
Prevence pracovních rizik očima pracovních
lékařů
anotace: V
roce 2010 se 2400 pracovních lékařů nebo preventistů (20% z jejich celkového
počtu) zapojilo do ankety SUMER. Během pravidelných kontrol BOZP se lékaři
dotazovali více než 50.000 zaměstnanců veřejného sektoru. Výsledky
prezentované v tomto článku obsahují informace (kvantitativní i
kvalitativní) týkající se problematiky kvality práce a pracovního prostředí
a preventivních opatření souvisejících s chemickými, biologickými,
fyzikálními a organizačními
riziky.
klíčová slova:
rizika pracovní - lékaři pracovní - kontroly - kvalita práce - prostředí
pracovní - ankety - Francie

Surveillance médico-professionnelle
du risque lombaire pour les travailleurs exposé a des manipulations de
charges /
Odborný lékařský dozor nad pracovníky, kteří jsou vystaveni
riziku onemocnění bederní páteře v souvislosti s manipulací s

břemeny
anotace:
Tyto pokyny pro správnou praxi jsou zaměřeny na zlepšení identifikace a
hodnocení pracovních situací u osob, které jsou vystaveny ruční manipulaci s
břemeny. Přinášejí doporučení jak omezit a / nebo řídit rizika, která mohou
vést k onemocnění bederní páteře a doporučení, která definují lékařský
dohled a strategii pro integrovanou prevenci vztaženou jak na kolektivní tak
individuální
pracoviště.
klíčová slova:
manipulace ruční - břemena - páteř - onemocnění muskuloskeletální -
správná praxe - řízení rizik - opatření preventivní - hodnocení rizik -
dozor lékařský

PENTEN, EMMANUELLE: Affections
respiratoires professionelles non infectieuses chez les personnels de
piscines et centres de balnéothérapie /
Neinfekční respirační onemocnění
u pracujících v prostředí plaveckých bazénů a lázeňských
provozů
anotace:
Práce v prostředí plaveckých bazénů a lázeňských provozů je činnost, kde
je pravděpodobný vznik onemocnění dýchacích cest. Hlášené příznaky jsou
obvykle bolest v krku, chrapot. Značný vliv na tyto obtíže mají
trichloraminy. Případy profesního astmatu v souvislosti s působením této
sloučeniny se také prokázaly. Dezinfekční prostředky používané v těchto
provozech mohou mít také vliv na vznik rýmy a / nebo astmatu. A konečně,
kontaminace vodních systémů mikroorganismy může být příčinou hypersenzitivní
pneumonie nebo plicní
granulomatózy.
klíčová slova:
bazény - lázně - rizika pracovní - expozice pracovníků - onemocnění
dýchacího ústrojí - astma - prostředky dezinfekční - mikroorganismy - chlór

 

Safety and Health - č. 6 (2013)

MORRISON, KYLE W.: Present and past
: OSHA´s most cited violations and largest penalties for FY 2013 : plus a
look at data from previous years /
Současnost a minulost : nejčastěji
uváděná porušení podle OSHA a nejvyšší udělené pokuty v roce 2013 : pohled

na údaje z předcházejících
let
anotace: Článek
uvádí deset nejčastějších porušení podle OSHA a srovnání s předcházejícími
lety. Přehled navržených peněžních sankcí za rok 2013 zahrnuje pokuty
vyplývající z jediné události nebo událostí souvisejících, při které jedna
nebo více společností nedodržela bezpečné pracovní postupy. V rámci těchto
selhání byli pracovníci vystaveni riziku - v některých případech fatálně.
Údaje poskytla OSHA.
klíčová
slova:
OSHA - sankce - statistiky - USA - 2013

 

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 1
(2014)

Occupational chronic obstructive
pulmonary disease : a systematic literature review /
Chronická
obstrukční plicní nemoc z povolání : systematický přehled
literatury
anotace:
Chronická obstrukční plicní nemoc (COPD) představuje značný zdravotní
problém. Přehled literatury věnující se tomuto problému jde napříč populací
a specifickými expozicemi v průmyslu. V literatuře je zjevná silná spojitost
mezi COPD a pracovní expozicí a to ve 22 z 25 studií; ve 12 z 15 studií se
potvrdila spojitost s expozicí anorganickému/minerálnímu prachu a v 17 z 19
studií spojitost s expozicí organickým látkám. Téměř ve všech studiích se
potvrdila souvislost mezí COPD a rizikovými faktory jako jsou výpary, plyny,
prach a dým.
klíčová slova:
onemocnění dýchacího ústrojí - nemoci dýchacích cest - plíce - expozice
pracovníků - prach - plyny - dýmy - studie - literatura

Musculoskeletal pain in Europe: the
role of personal, occupational, and social risk factors /
Muskuloskeletální onemocnění v Evropě : role individuálních, pracovních
a sociálních rizikových
faktorů
anotace:
Rozšíření výskytu onemocnění pohybového aparátu v evropských zemích se
značně liší. Autoři analyzovali data z pátého Evropského průzkumu pracovních
podmínek (EWCS) a zkoumali úlohu individuální, pracovních a sociálních

rizikových faktorů u jednotlivých národů. Průzkumu se zúčastnilo více než 35
000 pracovníků napříč evropskými zeměmi. Analýza ukázala značné rozdíly mezi
zeměmi v prevalenci bolesti zad a krku/horních končetin. Tento rozdíl zůstal
nevysvětlen. Vliv na tento fakt mohou mít i socioekonomické rozdíly mezi
zeměmi.
klíčová slova:
onemocnění muskuloskeletální - aparát pohybový - bolesti v zádech -
faktory rizikové - podmínky pracovní - průzkumy - EU

Work-home interference and its
prospective relation to major depression and treatment with antidepressants /
Narušená práce z domova a možný vliv na vznik závažné deprese a léčení
antidepresivy
anotace:
Několik dlouhodobých studií se věnovalo šetření, zda "work-home
interference" (WHI - narušená práce z domova), tedy střet mezi nároky na
práci z domova a prací v domácnosti, může být předzvěstí depresivních
poruch. Průzkumu se zúčastnilo více než 3 000 žen a mužů, kteří netrpí
závažnou depresí a než vstoupili do průzkumu, neužívali žádná antidepresiva.
Z respondentů jich 7% vyjádřilo vysoký a 32% středně vysoký tlak, co se týče
střetu práce doma a práce v domácnosti. Další analýza ukázala, že jen u žen
s vysokým pocitem tohoto střetu hrozí výskyt závažné
deprese.
klíčová slova:
deprese - práce z domova - práce doma - antidepresiva - ženy - analýzy

Patient transfers and assistive
devices: prospective cohort study on the risk for occupational back injury
among healthcare workers /
Přesuny pacientů a pomocná zařízení :
prospektivní kohortní studie o rizicích pracovních zranění zad u pracovníků
ve
zdravotnictví
anotace:
Tato prospektivní kohortní studie se věnovala zkoumání pracovních rizik,
která mají souvislost se zraněním zad u pracovníků ve zdravotnictví. Studie
se zúčastnilo 5017 žen pracujících ve zdravotnictví (péče o seniory). Během
studie utrpělo zranění zad 3,9 % respondentek, u 0,5 % šlo o opakující se
zranění. Denní manipulace s pacienty zvyšuje riziko zranění zad, stálé
používání pomocných zařízení toto riziko
snižuje.
klíčová slova:
onemocnění muskuloskeletální - bolesti v zádech - záda - manipulace -
pacienti - zdravotníci - zdravotnictví - senioři - ženy - pečovatelé -
rizika pracovní

 

Sicher ist Sicher - č. 12 (2013)

TRIMPOP, RUDIGER - GERICKE, GUDRUN
- BRACHWITZ, JULIANE: Verkehrssicherheit und Psychische Belastungen /
Bezpečnost provozu a duševní pracovní
vytížení
anotace:
Komplexní posouzení rizik při cestách do práce. Nejvyšší
pravděpodobnost, že se nevrátíme v pořádku z práce, hrozí při nehodách na
silnicích. Článek se zabývá statistikou, představuje systém GUROM pro
identifikaci a posouzení rizik, stanovení návrhů opatření, jejich provádění,
přezkoumání a
aktualizaci.
klíčová slova:
posouzení rizik - bezpečnost provozu - opatření

 

Travail et Sécurité - č. 745 (2013)

BRASSEUR, GRÉGORY - VAUDOUX,
DELPHINE: Les risques liés au plomb /
Rizika spojená s expozicí
olovu
anotace:
Série článků se tentokrát věnuje rizikům, která přináší nakládání s
olovem.
klíčová slova:
olovo - rizika pracovní - expozice pracovníků

 

Travail et Sécurité - č. 746 (2014)

Les activités aéroportuaires / Letištní
provoz
anotace:
Soubor článků se tentokrát věnuje problematice bezpečnosti práce v
letištním provozu. A to jak s ohledem na vysoce specifické pracovní pozice,
které jsou charakteristické svými specifickými riziky, tak i pozice běžné,
kde se vyskytují běžná rizika související např. s manipulací s břemeny.
Texty se věnují i prevenci rizik a seznamují se zněním některých norem,
které se k problematice letištního provozu
vztahují.
klíčová slova:
provoz letový - letiště - rizika pracovní - expozice pracovníků - normy
- prevence rizik - letectví

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail