Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2013/12

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

BauPortal - č. 11 (2013)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 11 (2013)
Die BG - č. 11 (2013)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 10 (2013)
Práce a zdraví - č. 3 (2013)
Práce a zdraví - č. 4 (2013)
Safety and Health - č. 5 (2013)
Sicher ist sicher - č. 10 (2013)
Sicher ist sicher - č. 11 (2013)
Spektrum - č. 1 (2013)
Zpravodaj SÚIP - č. 4 (2013)

BauPortal - č. 11 (2013)


PISCHKE, VOLKER - WILHELM, HARALD - RUHL, REINHOLD: Vermeiden und Vermindern von Emissionen auf Baustellen als
Aufgabe der Bauherren /
Zamezení a snížení emisí na staveništích je
zodpovědnost
stavitele
anotace:
Práce na staveništi může znepříjemňovat život jak obyvatelům, tak i
dalším lidem v okolí stavby. Mimo hluku je to zejména prach, který nejvíce
vadí. Zejména v létě a v suchém počasí dochází k častým stížnostem. Emise na
pracovišti způsobují dodavatelé, ale odpovědnost nese
stavitel.
klíčová slova:
emise - staveniště - dodavatelé - stavitel

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 11 (2013)


SÚIP zhodnotil svoji činnost za rok
2012

anotace:
Výběr informací o kontrolovaných subjektech, kontrolovaných odvětvích,
předmětu kontrol, podnětech, nedostatcích, pokutách a o vývoji pracovní
úrazovosti v České republice v letech 2007 až
2012.
klíčová slova:
inspekce práce - SÚIP - činnost kontrolní - výsledky - zprávy výroční -
zprávy o činnosti - 2012 - 2007-2012

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Motivační školení
zaměstnanců na podporu vytváření pozitivního přístupu k prevenci rizik


anotace:
Školicí aktivity na podporu vytváření pozitivního přístupu k prevenci rizik
jsou možným efektivním způsobem posílení pozitivního vztahu zaměstnanců k 
prevenci rizik. Autor seznamuje se strukturou a obsahem školení a zmiňuje
několik pilotních projektů, při kterých bylo realizováno.
klíčová slova:
zaměstnanci - školení - vzdělávání - motivace - přístupy - prevence
rizik

Mimořádné kontrolní akce na úrovni
regionů a výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za měsíc září
2013

anotace:

Kontrolní akce inspekce práce se při mimořádné kontrolní akci zaměřily v
jednotlivých krajích ČR na školy a školská
zařízení.
klíčová slova:
inspekce práce - činnost kontrolní - školy - zařízení školská - 2013


HORÁČKOVÁ, ALENA: Další ročník
soutěže PROFESIONÁL BOZP má své vítěze

anotace:
Informace o vítězích druhého ročníku soutěže odborníků na BOZP a jejich
projektech.
klíčová slova:
soutěže - odborníci BOZP - profesionálové bezpečnosti práce - 2013

Předání ocenění v programu Bezpečný
podnik

anotace:
Připomínka významné podzimní akce s rekapitulací
výsledků.
klíčová slova:
programy bezpečnosti práce - Bezpečný podnik - společnosti - ocenění -
2013

ULMANOVÁ, JIŘINA: Encyklopedie BOZP

anotace:
Autorka představuje veřejně dostupný zdroj informací se vztahem k BOZP a
příbuzným oborům. Otevřený soubor pojmů vytvářený Výzkumným ústavem
bezpečnosti práce, v.v.i., za podpory MPSV je pomůckou pro odborníky i
laickou veřejnost.
klíčová
slova:
zdroje informační - osvěta - pomůcky - nástroje osvětové -
bezpečnost práce

KOČÍ, MILOSLAV: Pády z výšky

anotace:
Skutečné případy pracovních úrazů, k nimž došlo následkem pádu z výšky
(v obou případech ze
střechy).
klíčová slova:
pády osob - pády z výšky - střechy - staveniště - úrazy pracovní


VARTA, ONDŘEJ - KYSELA, JIŘÍ:
Kontrolní činnost inspektorů specializace VTZ - ZZ na úseku bezpečnosti
práce u zdvihacích zařízení

anotace:
Článek informuje o tom, co kontrolují inspektoři práce, pokud jsou
předmětem jejich kontrolní činnosti vyhrazená zdvihací
zařízení.
klíčová slova:
inspekce práce - činnost kontrolní - zařízení zdvihací - zařízení
vyhrazená technická - bezpečnost technická

 

Die BG - č. 11 (2013)


MAY, TONY: Schmieren oder nicht
schmieren : das ist her die Frage /
Mazat nebo nemazat - toť
otázka
anotace: Jak
provádět správně mazání strojů a přitom dodržovat všechny požadavky
bezpečnosti práce, to je otázka, kterou řeší výrobci strojů různými
technickými řešeními a
doporučeními.
klíčová slova:
bezpečnost práce - mazání - stroje

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 10 (2013)


LOUPA, G.: Health hazards of
automotive repair mechanics : thermal and lighting comfort, particulate
matter and noise : case study /
Zdravotní rizika u automechaniků :
tepelný a světelný komfort, pevné částice a hluk : případová
studie
anotace:
Průzkum kvality vnitřního prostředí byl proveden v malé soukromé dílně
během května 2009 a února 2010. Bylo zjištěno, že samostatně stojící objekt
má dostatek čerstvého vzduchu a přirozeného světla za předpokladu, že zde
existuje uspokojivé mikroklima, pokud jde o tepelný a světelný komfort bez
nadměrné spotřeby energie pro klimatizaci a osvětlení. Během obou sezónních
měření byla sledována koncentrace pevných částic. Hladiny hluku se velmi
lišily, ale v průměru nedosáhly mezní hodnoty, která je na území EU
definována hodnotou 87
dB.
klíčová slova: ovzduší
pracovní - hluk - komfort - teplo - světlo - částice pevné -
autoopravárenství - autoopravny - mikroklima

Airborne allergens, endotoxins, and
particulate matter in elementary schools, results from Germany (LUPE 2) /
Vzdušné alergeny, endotoxiny a pevné částice v základních školách :
výsledky z
Německa
anotace:
Alergie jsou nejčastější dětská chronická onemocnění v rozvinutých
zemích. Je třeba neustále hodnotit expozici ve školách, kde děti tráví
značnou část času. Cílem autorů studie bylo prozkoumat výskyt alergenů a
endotoxinů v ovzduší škol a sledovat sezónní změny těchto
faktorů.
klíčová slova:
školy - ovzduší - alergie - alergeny - expozice - endotoxiny - Německo

 

Práce a zdraví - č. 3 (2013)


HOMOLA, JAKUB: Bezpečná práce se

zdvihacími zařízeními
anotace:
Prohřešky zaměstnavatelů a nedostatky zjištěné ve znalostech a
dovednostech vazačů a obsluh zdvihacích zařízení pohledem inspektora
práce.
klíčová slova:
zařízení zdvihací - zařízení vyhrazená technická - bezpečnost práce -
kontroly

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Zajišťování
kvalifikace obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem

anotace:
Důležité zásady pro provoz manipulačních vozíků a požadavky na znalosti
a dovednosti jejich obsluhy. Autor vedle odbornosti školitelů obsluhy
motorových vozíků rovněž zmiňuje nutnost jejich pedagogických
schopností.
klíčová slova:
vozíky manipulační - obsluha - kvalifikace - školení - školitelé

Bezpečnost práce začíná u každého z
nás

anotace:
Stručná připomínka povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů pokud jde o
bezpečnou práci a ochranu
zdraví.
klíčová slova:
bezpečnost práce - povinnosti - zaměstnanci - zaměstnavatelé

Prevence uklouznutí, zakopnutí a
pádů

anotace:
Pády osob v důsledku uklouznutí a zakopnutí jsou nejpočetnější skupinou
úrazů na všech pracovištích počínaje těžkými provozy a konče kancelářemi.
Příčiny pádů a možná
prevence.
klíčová slova:
pády osob - pády na rovině - zakopnutí - uklouznutí - prevence úrazů -
pracoviště

 

Práce a zdraví - č. 4 (2013)


Osobní ochranné prostředky :
rukavice proti chemikáliím

anotace:
Zásady výběru a pravidla použití OOPP k ochraně proti
chemikáliím.
klíčová slova:
OOPP - rukavice ochranné - ochrana pokožky - ochrana proti chemikáliím

 

Safety and Health - č. 5 (2013)


BUKOWSKI, THOMAS, J.: A matter of
time : new limits in effect on truck driver hours of service /
Otázka
času : nastaveny nové limity pracovní doby řidičů nákladních
vozidel
anotace:
Nový předpis, který vešel v platnost 1.7.2013 vyžaduje na řidičích, aby
dodržovali během dne 30ti minutové přestávky a minimálně jednou týdně
zůstali 34 hodin nepřetržitě mimo službu. Někteří oponenti předpisu tvrdí,
že nová úprava je příliš limitující a hrozí, že bude vyvíjen na řidiče tlak,
aby co nejvíce zkrátili jízdní dobu. To může vést k přetížení řidičů a ke
snížení bezpečnosti na silnicích. Další skupina naopak oponuje, že předpis
nešel dostatečně daleko tak, aby zajistil řidiči dostatečnou dobu spánku a
odpočinku.
klíčová slova:
řidiči - vozidla nákladní - přestávky pracovní - doba pracovní -
odpočinek - spánek - přepisy právní - USA

 

Sicher ist sicher - č. 10 (2013)


SCHMID, HEINZ: Betrieblicher
Arbeitschutz : ein Feld für die Normung? /
Bezpečnost práce - pole pro
standardizaci?
anotace:
Přehled evropských právních základů, národní Dohoda o normalizaci v
oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zavádění evropských zákonů
BOZP, DIN 820, bezpečnostní standardizace,
shrnutí.
klíčová slova:
bezpečnost a ochrana zdraví - standardizace

 

Sicher ist sicher - č. 11 (2013)


HENN, MARTIN: Der Ausschuss für
Gefahrstoffe /
Výbor pro nebezpečné látky
anotace:
Přehled aktivit výboru v letech 2012 a 2013. Akce v Berlíně, Dortmundu
a další.
klíčová slova:
bezpečnost a ochrana zdraví - látky nebezpečné

 


Spektrum - č. 1 (2013)


DLABKA, JAKUB - BAUDIŠOVÁ, BARBORA
- BEŇOVÁ, EVA: Hodnocení následků výbuchu na člověka v rámci problematiky
prevence závažných havárií

anotace:
Článek popisuje problematiku hodnocení výbuchu jako doprovodného jevu
závažných havárií a pohled na možnosti hodnocení efektu výbuchu na
člověka.
klíčová slova:
prevence havárií - výbuchy - metody - modelování - člověk

SCHULLEROVÁ, BARBORA - MIKA, OTAKAR
J. - ADAMEC, VLADIMÍR: Současný stav ochrany osob před dopady závažných
chemických havárií a návrhy ke zlepšení současné situace v oblasti prevence

anotace:
Autoři podávají na základě předchozí analýzy návrh možných opatření a
doplňků vedoucích ke zlepšení současné situace v ČR v ochraně osob před
dopady závažných chemických havárií. Navrhovaná zlepšení prioritně sledují
soulad s platnými právními
předpisy.
klíčová slova:
ochrana osob - ochrana obyvatelstva - havárie závažné - havárie chemické
- prevence havárií - Integrovaný záchranný systém - Hasičský záchranný sbor
- analýzy - osvěta

 

Zpravodaj SÚIP - č. 4 (2013)

VARTA, ONDŘEJ: Problematika
dodržování legislativních požadavků při kontrolách tlakových lahví k dopravě
plynu v návaznosti na mimořádné kontroly provedené orgány inspekce práce

anotace: Během

kontrol SÚIP zaměřených na dodržování zákonných podmínek při plnění a
přepravě propanbutanových a propanových lahví, byly na přelomu let 2012 a
2013 u několika subjektů zjištěny závažné
nedostatky.
klíčová slova:
lahve tlakové - lahve plynové - přeprava - předpisy právní - inspekce
práce - kontroly - 2012 - 2013

HORÁČKOVÁ, ALENA: Výsledky soutěže
profesionál BOZP

anotace:
Zhodnocení 2. ročníku soutěže odborníků na prevenci rizik PROFESIONÁL
BOZP.
klíčová slova:
soutěže - osoby odborně způsobilé - prevence rizik - 2013

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail