Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2013/11

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

112 - č. 10 (2013)
Bezpečná práca - č. 5 (2013)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 10 (2013)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2013)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 9 (2013)
Professional Safety - č. 10 (2013)
Professional Safety - č. 9 (2013)
Safety and Health - č. 10 (2013)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 6 (2013)
Seguridad y Medio Ambiente - č. 131 (2013)
Travail et Sécurité - č. 744 (2013)

112 - č. 10 (2013)

SÝKORA, VLASTIMIL: Ochrana dýchacích cest - historie a současnost IV.
anotace: Další kapitola z historie osobních ochranných prostředků.
klíčová slova: ochrana dýchadel - OOPP - historie - USA

 

Bezpečná práca - č. 5 (2013)

Bezpečné strechy : od plánu k realizácii

anotace: Rozdělení prací na střeše z hlediska různých skupin (výška, povrch, délka práce, počet pracovníků, počasí). Článek dále seznamuje s příklady technických řešení vhodných pro ochranu pracovníků vč. systémů kolektivní ochrany.
klíčová slova: programy bezpečnosti práce - střechy - práce ve výškách - ochrana proti pádům z výšky

NOVOTNÝ, MIROSLAV: Typové scénáre požiarov, výbuchov a toxicity pri havarijných situáciach
anotace: Úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se často posuzuje na základě negativních událostí, tj. průmyslová havárie bývá ukazatelem nedostatečného zajištění BOZP. Článek informuje o možných projevech/scénářích mimořádných událostí s přítomností nebezpečné látky.
klíčová slova: látky nebezpečné - události mimořádné - havárie průmyslové - situace havarijní - scénáře

Vytváranie vhodných pracovných podmienok
anotace: Práce může ovlivňovat zdraví člověka kladně i záporně. Proti vlivům ohrožujícím zdraví člověka při práci jsou potřebné impulsy a následně i kroky pro vytváření vhodných pracovních podmínek.
klíčová slova: podmínky pracovní - systémy pracovní - organizace a řízení

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 10 (2013)

Novinky v oblasti silniční dopravy
anotace: Informace o novelizaci předpisů z oblasti silniční dopravy. Předmětem článku jsou vyhláška č. 284/2013, vyhláška č. 302/2013 Sb. a téma novelizace zákona 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
klíčová slova: zákony - předpisy právní - novely - doprava silniční

STÁDNÍK, JAROSLAV - KIELER, PETR: Pracovní úrazy a jejich evidence
anotace: Výklad pojmu pracovní úraz a výčet povinností zaměstnavatelů při vzniku pracovního úrazu vč. pozice a kompetencí orgánů inspekce práce a stručné informace o pracovní úrazovosti v ČR v r. 2012.
klíčová slova: inspekce práce - úrazy pracovní - dokumentace - evidence - zaměstnavatelé - povinnosti - 2012

Vzdělávání zaměstnanců v lektorských dovednostech a výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za měsíc srpen 2013
anotace: Vedle informace o třítýdenním školení inspektorů v lektorských dovednostech se zpráva SÚIP se věnuje výsledkům kontrolní činnosti za měsíc srpen.
klíčová slova: inspekce práce - činnost kontrolní - výsledky - vzdělávání - úrazy pracovní - 2013 - Státní úřad inspekce práce

HORÁČKOVÁ, ALENA: Celoevropská kampaň EU-OSHA pro léta 2012-2013 končí
anotace: Závěrečná informace ke kampani Evropské agentury pro BOZP "Partnerství pro prevenci rizik" pro léta 2012-2013 a doprovodným aktivitám.
klíčová slova: kampaně - prevence rizik - partnerství - Evropská agentura pro BOZP - 2012 - 2013

HARAZIM, JIŘÍ - VARTA, ONDŘEJ - RADVAN, JAROSLAV: Smrtelná pracovní úrazovost při práci v lese v roce 2012
anotace: Příčiny a okolnosti smrtelných pracovních úrazů při manuální těžně dřeva v r. 2012 na území ČR.
klíčová slova: činnost kontrolní - úrazy pracovní - úrazy smrtelné - lesnictví - těžba dřeva - 2012

VARTA, ONDŘEJ - KYSELA, JIŘÍ: Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení a prostředků pro zavěšení a uchopení břemene
anotace: Nejčastější porušení právních předpisů v oblasti zdvihacích zařízení. Několik příkladů pracovních úrazů z této oblasti a nejčastěji kladené dotazy.
klíčová slova: zařízení zdvihací - zdvihání - břemena - manipulace - bezpečnost technická - činnost kontrolní

MICHALÍK, DAVID: Co je potřeba vědět o open space
anotace: Zavádění velkoprostorových sálových pracovišť je trendem. Článek se věnuje stěžejním aspektům, které je třeba zvažovat pro jejich případné zavedení. Uváděny jsou jak klady, tak zápory kanceláří typu open space.
klíčová slova: kanceláře velkoprostorové - pracoviště - open space

NOVOTNÁ, ELIŠKA: Otravy na pracovišti
anotace: Otravy, k nimž došlo omylem nebo cíleně, mohou závažně poškodit zdraví nebo přivodit smrt. Autorka uvádí, jak k nim může dojít, jak postupovat při podezření na otravu a jak poskytovat první pomoc.
klíčová slova: pracoviště - otravy - první pomoc

SLUKA, VILÉM: Chemická rizika : využití prevence závažných havárií pro BOZP
anotace: Autor na příkladu prevence závažných havárií poukazuje na možnost využití obdobných postupů při řízení rizik pro účely BOZP.
klíčová slova: prevence rizik - hodnocení rizik - rizika chemická - prevence havárií - bezpečnost práce

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2013)

Novinky v oblasti alkoholu a návykových látek při řízení silničních motorových vozidel a při činnosti učitelů autoškol
anotace: 17. srpna 2013 nabyl účinnosti zákon 233/2013 Sb., který upravuje problematiku související s požitím alkoholu nebo návykové látky při řízení silničních motorových vozidel. Článek se vedle toho věnuje i některým ustanovením se vztahem k učitelům autoškol.
klíčová slova: zákony - novely - učitelé autoškol - alkohol - látky návykové - doprava silniční

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví
anotace: Zákonem č. 223/2013 Sb. došlo k novelizaci zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Novela se dotkla pitné vody, koupališť, požadavků na stravovací služby a hygienických požadavků na kosmetické prostředky. Zcela nově byla do zákona zařazena problematika postupu při poranění ostrým kontaminovaným předmětem nebo nástrojem.
klíčová slova: zákony - novely - zdraví veřejné - ochrana zdraví

Změna zákona č. 56/2001 Sb. a některých dalších zákonů
anotace: Novelou zákona č. 56/2001 Sb. jsou upraveny tyto problémové kruhy: registr a registrace vozidel, schvalování typu vozidla, stanice technické kontroly a stanice měření emisí. Jim se věnuje i tento článek.
klíčová slova: zákony - komunikace pozemní - provoz silniční - vozidla silniční

Zprávy ze Státního úřadu inspekce práce : červenec 2013
anotace: Tradiční zpráva SÚIP se věnuje výsledkům kontrolní činnosti za měsíc červenec.
klíčová slova: inspekce práce - činnost kontrolní - výsledky - úrazy pracovní - 2013 - Státní úřad inspekce práce

MICHALÍK, DAVID: Novinky z VÚBP, v.v.i.
anotace: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., rozšířil svůj akční rádius na jih Moravy. Nedaleko Brna nyní nabízí vzdělávací akce i možnost využití poradenských služeb a konzultací z oblasti zpracování studií a analýz, psychologického poradenství, diagnostiky s ohledem na BOZP apod. V článku zároveň představuje projekt SYPOKUB.
klíčová slova: vzdělávání - poradenství - výzkum - psychologie - kultura bezpečnosti - VÚBP

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Kontrolní činnost
anotace: Závěrečné téma seriálu "Náhledy do zajištění BOZP" se věnuje kontrolní činnosti na straně zaměstnavatele, odborů a orgánů inspekce práce.
klíčová slova: činnost kontrolní - prověrky bezpečnosti práce - zaměstnavatelé - odbory - inspekce práce

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 9 (2013)

Task-specific noise exposure during manual concrete surface grinding in enclosed areas - influence of operation variables and dust control methods /
Specifická expozice hluku při ručním broušení betonových povrchů v uzavřených prostorách : vliv provozních proměnných a metody kontroly prachu
anotace: Expozice hluku je významným rizikovým faktorem při ručním broušení betonových povrchů a posuzování této expozice je náročné z důvodu mnoha proměnných. Pro toto měření byly použity hlukové dozimetry a bylo zjišťováno, nakolik jsou pracovníci hluku vystaveni při používání několika velikostí a druhů brusek. Hluk byl monitorován v uzavřeném prostoru, bylo sledováno 52 různých činností trvajících od 6 do 72 minut. Při 8-hodinové pracovní směně výsledky ukázaly, že povolené expoziční limity při výše uvedených činnostech byly překročeny. Text obsahuje i doporučení pro dosažení bezpečných pracovních postupů a vhodné typy OOPP.
klíčová slova: expozice pracovníků - hluk - broušení - beton - prostory uzavřené - dozimetry - limity hygienické - postupy pracovní - OOPP - brusky

The hierarchy of environmental health and safety practices in the U.S. nanotechnology workplace / Hierarchie postupů ochrany zdravého pracovního prostředí na nanotechnologických pracovištích v USA
anotace: Výroba nanomateriálů je hlavní součástí oboru nanotechnologií. Potenciální nepříznivé účinky na lidské zdraví při výrobě nanomateriálů však nejsou doposud zcela charakterizovány. Vhodné kontrolní strategie pro sledování expozic se neustále vyvíjejí a jsou vyhodnocovány. Dohled se opírá z většiny o samoregulaci - tedy tzv. měkkou regulaci. Autoři se v roce 2009 a 2010 s dotazníky obrátili na 45 firem, které vyrábějí nebo nakládají s nanomateriály. Společnosti popsaly postupy, jakými omezují a kontrolují expozici nanomateriálům.
klíčová slova: nanomateriály - nanotechnologie - expozice pracovníků - regulace - kontrola - hlášení - USA

 

Professional Safety - č. 10 (2013)

ALGHAMRI, ANAS A. - MURRAY, SUSAN L.: Respirator selection : considerations for worker protection & productivity / Výběr respirátoru : ohled na bezpečnost a výkonnost pracovníků
anotace: Tento článek analyzuje faktory, na základě kterých by měly být vybírány OOPP na ochranu dýchacích orgánů. Profesionálové bezpečnosti práce musejí vybírat OOPP tak, aby přesně odpovídaly jednotlivých druhům rizik, pracoviští a pracovním úkolům. Respirátory se stejnou úrovní ochrany existují v mnoha různých typech. Článek obsahuje rozsáhlý přehled literatury k této problematice.
klíčová slova: OOPP - ochrana dýchadel - respirátory - rizika pracovní - literatura - bibliografie

HARRIS, SCOTT: Safety culture in healthcare : the 13 billion US dollars case / Kultura bezpečnosti ve zdravotnictví : třináctimiliardový případ
anotace: S malým počtem kontrol a nízkými sankcemi OSHA vykazuje 15,2 milionů pracovníků ve zdravotnictví jednu z nejvyšších měr pracovní úrazovosti v USA. To stojí tento sektor 13,1 miliardy USD a více než 2 miliony ztracených pracovních dní za rok (údaje z roku 2011). Nízká úroveň kultury bezpečnosti pracovníků ve zdravotnictví upoutala pozornost OSHA. Ti začátkem roku 2012 spustili cílené kontroly a regionální a národní programy zaměřené na další důrazné kontroly v ošetřovatelství, pečovatelských zařízeních a zařízeních ambulantní péče.
klíčová slova: kultura bezpečnosti - zdravotnictví - OSHA - úrazovost pracovní - činnost kontrolní - programy inspekční - USA

MINNICK, WANDA D.: Organizational reporting structure : its effect on SH&E professionals / Organizační struktura výkaznictví : její vliv na profesionály bezpečnosti práce
anotace: Článek vysvětluje výhody a nevýhody centralizovaných a decentralizovaných struktur hlášení, z nichž každá je spojena s různou úrovní pracovního stresu. Hodnotí se zde rovněž, jakou strukturu profesionálové bezpečnosti práce upřednostňují.
klíčová slova: profesionálové bezpečnosti práce - hlášení - výkazy - struktura organizační - stres pracovní

 

Professional Safety - č. 9 (2013)

NICOLL, SCOTT R. - OWENS, RUSSELL W.: Emergency response & business continuity : the next generation in planning / Nouzová opatření a kontinuita podnikání : plánování pro příští generaci
anotace: Profesionálové bezpečnosti práce v malých a středních podnicích mají za úkol plánovat nouzová opatření a kontinuitu podnikání (E&BC) tak, aby ochránili zaměstnance a zařízení firmy. Tato opatření (plány) definují určité pravděpodobné havarijní situace a popisují, jak má podnik chránit sebe a své zaměstnance před okamžitou hrozbou. Aby byly tyto plány co nejefektivnější, je třeba, aby byly něčím víc než evakuačními plány. Proto současné plánování musí zahrnovat i postupy jak obnovit zásadní funkce firmy tak, aby byla schopna vrátit se co nejdříve do běžného provozu a postupy jak zabránit dalším ztrátám v budoucnosti.
klíčová slova: plánování havarijní - podniky malé - podniky střední - situace havarijní - plány evakuační - plánování - profesionálové bezpečnosti práce - ztráty

RAJENDRAN, SATHY - CLARKE, BRIAN - WHELAN, MICHAEL L.: Contract issues & construction safety management / Problematika smluv a řízení bezpečnosti ve stavebnictví
anotace: Tento článek uvádí nejčastější problémy smluv z oblasti stavebních zakázek ve vztahu k řízení bezpečnosti a zkoumá frekvenci a závažnost těchto problémů. Prezentované závěry jsou založeny na průzkumu u 46 profesionálů bezpečnosti práce a projektových manažerů, kteří uvedli, že 4,8% všech smluvních sporů má vztah k řízení bezpečnosti. Článek obsahuje doporučení jak postupovat při formulování částí smluv, které se řízení bezpečnosti týkají.
klíčová slova: řízení bezpečnosti - stavebnictví - smlouvy

 

Safety and Health - č. 10 (2013)

MORRISON, KYLE W.: Long overdue : OSHA aims to revise standards on worker exposure to silica / Dlouho očekáváno : OSHA má v úmyslu revidovat normy vztahující se k expozici pracovníků oxidu křemičitému
anotace: Silikóza trápí dělníky po generace a OSHA navrhuje změny, jejichž cílem je riziko výrazně snížit. Onemocnění plic, která jsou příčinou smrti tisíců pracovníků, jsou způsobena expozicí vzdušným prachovým částicím oxidu křemičitého. Obě normy, kterých se budou plánované změny týkat (stavebnictví a obecný průmysl) nastaví nové expoziční limity. Článek seznamuje s novou podobou norem.
klíčová slova: silikóza - normalizace - OSHA - expozice pracovníků - oxid křemičitý - stavebnictví - koncentrace - limity - USA

JOHNSON, ASHLEY: Speaking up : researchers examine why workers fail to report hazards and injuries, and say supervisors are the solution / Bez obalu : vědci zkoumají proč pracovníci neoznamují rizika a úrazy a tvrdí, že řešením jsou inspektoři
anotace: Text se věnuje problému neoznamování rizik a pracovních úrazů, zejména co se týče mladých pracovníků. Autorka seznamuje se studií, která se tímto problémem zabývala v sektoru stavebnictví. Ta ukázala, že problém mohou vyřešit inspektoři.
klíčová slova: úrazy pracovní - rizika pracovní - hlášení - hlášení úrazů - stavebnictví - inspektoři

MORRISON, KYLE W.: Who benefits? A struggling economy, global competition and changing injuries have altered workers´ compensation systems / Kdo má výhodu? Sužovaná ekonomika, globální konkurence a měnící se úrazovost změnily systém odškodňování pracovníků
anotace: Článek se věnuje problematice odškodňování pracovních úrazů a jeho vývoji v USA. Uvažuje mimo jiné, zda jsou systémy odškodňování spravedlivé jak vůči zaměstnancům tak vůči zaměstnavatelům.
klíčová slova: odškodňování - úrazy pracovní - zaměstnanci - zaměstnavatelé

 

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 6 (2013)

Psychosocial work characteristics and sleep quality: a systematic review of longitudinal and intervention research / Psychosociální vlastnosti práce a kvalita spánku : systematický přehled dlouhodobých a zprostředkovaných výzkumů
anotace: Cílem této studie bylo posoudit dlouhodobé a zprostředkované studie, které zkoumaly vztah mezi psychosociálním charakterem práce (např. náročnost práce, kontrola práce atp.) a kvalitou spánku. Hlavními cíli studie bylo prozkoumat, zda má psychosociální charakter práce přímý vliv na kvalitu spánku a naopak, zda kvalita spánku může mít vliv na práci.
klíčová slova: spánek - rizika psychosociální - studie - kvalita práce - nespavost - prostředí pracovní - stres

Work-related risk factors for incidence of lateral epicondylitis in a large working population / Rizikové faktory práce významné pro výskyt "tenisového lokte" u široké pracující populace
anotace: Cílem studie bylo odhadnout vztah mezi opakovaným měřením rizikových faktorů na pracovišti a výskytem laterální epikondylitidy (tenisového lokte) u široké pracující populace. Autoři ve dvou po sobě jdoucích studiích v letech 2002-2005 a 2007-2010 sledovali přítomnost tenisového lokte u 3 710 pracovníků, na základě popisu jejich pracovních expozic.
klíčová slova: expozice pracovníků - onemocnění muskuloskeletální - faktory rizikové - studie - paže

Does a history of physical exposures at work affect hand-grip strength in midlife? A retrospective cohort study in Denmark / Má fyzická zátěž na pracovišti z minulosti vliv na sílu stisku ruky ve středním věku? Retrospektivní kohortní studie - Dánsko
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat vztah mezi fyzickou zátěží během pracovního života a silou úchopu ve středním věku.
klíčová slova: zátěž fyzická - pracovníci mladí - uchopení - expozice pracovníků - ruce - Dánsko

 

Seguridad y Medio Ambiente - č. 131 (2013)

Agresiones a los profesionales del SUMMA 112 : líneas de actuación su prevención / Projevy agrese vůči pracovníkům urgentní lékařské služby SUMMA 112
anotace: Cílem této studie bylo zjistit četnost a závažnost agresivního chování, kterému byli vystaveni pracovníci urgentní lékařské služby SUMMA 112 směrem od pacientů a/nebo jejich příbuzných nebo doprovodu. Studie rovněž obsahuje nejdůležitější nápravná opatření a řešení těchto situací. Průzkum byl proveden u různých druhů urgentních událostí v obvodu kraje Madrid a zaměřil se na tři hlavní okruhy zdravotnických pracovníků: lékaře, zdravotní se sestry a techniky. Poznatky studie jsou pak použity jako podklady pro preventivní opatření.
klíčová slova: expozice pracovníků - agrese - agresivita - násilí - zdravotnictví - sestry zdravotní - lékaři - opatření preventivní - Španělsko

 

Travail et Sécurité - č. 744 (2013)

Les collisions engins - piétons / Střety strojů a chodců
anotace: Série článků se tentokrát věnuje problematice kontaktu strojů s chodci. Zabývá se prevencí rizik střetu, jasným značením komunikací na pracovišti, dobrým výhledem obsluhy stroje atp.
klíčová slova: stroje - chodci - rizika pracovní - značení bezpečnostní

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail