Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2013/10

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

112 - č. 9 (2013)
BauPortal - č. 8 (2013)
BauPortal - č. 9 (2013)
Die BG - č. 9 (2013)
Hygiene et Sécurité du Travail - č. 232 (2013)
Chemagazín - č. 5 (2013)
Inovace - č. 2-3 (2013)
Journal of Safety Research - č. 3 (2013)
KANbrief - č. 3 (2013)
Práce a zdraví - č. 2 (2013)
Process Safety Progress - č. 3 (2013)
Références en Santé au Travail - č. 135 (2013)
Safety and Health - č. 2 (2013)
Safety and Health - č. 3 (2013)
Sicher ist sicher - č. 9 (2013)
Sondy revue - č. 9 (2013)
Travail et Sécurité - č. 743 (2013)
Zpravodaj SÚIP - č. 2 (2013)
Zpravodaj SÚIP - č. 3 (2013)
 

112 - č. 9 (2013)

HRDLIČKA, JAN: Nebezpečí zaplynovaných přepravních kontejnerů pro složky IZS

anotace: V kontejnerech pro přepravu zboží je nezbytné provádět zaplynování (fumigace) jako ochranu přepravovaného zboží proti škůdcům. Autor uvádí přehled fumigantů a doporučení, jak postupovat při samotném zaplynování i při otevírání kontejnerů, aby nedocházelo k ohrožení zdraví osob v jeho jejich blízkosti.
klíčová slova: prostory uzavřené - prostory rizikové - plyny nebezpečné - kontejnery - skladování - přeprava

KEMROVÁ, JANA: Kolínské Paramo pod ochranou hasičů

anotace: Požární ochranu každého zaměstnance společnosti produkující asfaltové výrobky, procesní oleje, oleje a maziva má již několik desítek let na starosti tamní jednotka HZS.
klíčová slova: hasiči - průmysl chemický - prevence požární - ochrana požární

SÝKORA, VLASTIMIL: Ochrana dýchacích cest : historie a současnost II.

anotace: Pokračován seriálu o osobních prostředcích na ochranu dýchadel.
klíčová slova: ochrana dýchadel - OOPP - historie

 

BauPortal - č. 8 (2013)

ZIEGLER, CORINNE - BECKLER, ECKHARD: Flüssigboden : eine Betrachtung aus Sicht des Arbeitsschutzes /
Tekuté půdy : pohled z hlediska bezpečnosti
anotace: Použití tekuté půdy se stále více využívá zejména v městských centrech pro zasypávání příkopů. Tato inovativní a relativně nová metoda pro zásypy výkopů má širokou škálu aplikací. Kromě výkopů se tekuté půdy samozřejmě využívá i u dalších dutin, jako j staré potrubí, mostní opěry apod. Článek se zabývá zdravotními a bezpečnostními aspekty při této činnosti.
klíčová slova: půdy tekuté - zásypy výkopů - bezpečnost práce

 

BauPortal - č. 9 (2013)

KOMETOVA, SVETLANA - MOTZKO, CHRISTOPH: Berichtswesen langfristiger Hochbauprojekte der öffentlichen Hand aus der Perspektive des Projektcontrollings /
Dlouhodobé stavební projekty ve veřejném sektoru z pohledu projektové kontroly
anotace: realizace dlouhodobých stavebních projektů ve veřejném sektoru vyžaduje zavedení odpovídajících kontrolních nástrojů. Ty jsou důležité pro sběr dat a vyhledávání informací v různých kontextech. Proto jsou projekty diskutovány například pravidelně zkoumat jejich objektivní výkon, jako jsou náklady, funkčnost a kvalitativní požadavky. Výsledky, které se vykazují v příslušné profesní sdružení, respektive sdělit veřejnosti.
klíčová slova: projekty stavební - sektor veřejný - kontrola

 

Die BG - č. 9 (2013)

EDEL, MARKUS: Nutzen eines zertifizierten Arbeits- und Gesundheits-schutz-managementsystems / Využití certifikované ochrany bezpečnosti a zdraví a systému řízení bezpečnosti
anotace: Profesní sdružení v posledních letech vykazují rostoucí počet nehod a úrazů, a to nejen v sektoru služeb. Obecný trend ukazuje, jak je důležitá komplexní bezpečnost práce a ochrana zdraví. Je nezbytná pro ochranu pracovníků, je základním faktorem úspěchu společnosti. Proto při zajišťování BOZP důležitý management jakosti.
klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví - management jakosti

 

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 232 (2013)

Bitume : vers des solutions pour améliorer la protection des salariés / Asfalt : řešení, která zvýší ochranu pracovníků
anotace: Každý rok se na francouzské silnice položí více než 3 miliony tun horkého asfaltu. Výpary z tohoto ropného produktu mohou být nebezpečné pro zdraví pracovníků. V roce 2012 byla podepsána společná úmluva celé řady jak profesionálních subjektů, tak institucí včetně INRS, které ustavily společné pracovní skupiny, které mají na starosti nová řešení preventivních opatření.
klíčová slova: asfalt - výpary - expozice pracovníků - skupiny pracovní - Francie - opatření preventivní

SCHUBERT, RAINER: Secourir dans des cuves et espaces exigus : un probl?me sous-estimé / Záchrana z nádrží a z uzavřených prostor : podceňovaný problém
anotace: Pro určité druhy práce je třeba, aby pracovníci vstupovali do nádrží a jiných uzavřených prostor, a zde prováděli údržbu, opravy a revize. Vstupní otvory nádrží, tlakových nádob, šachet atp. jsou však často tak malé, že pokud dojde k nehodě, je záchrana postižených osob uvnitř velmi obtížná, ne-li nemožná. Řešením tohoto problému by se měla zabývat především standardizace.
klíčová slova: prostory uzavřené - nádrže - nádoby tlakové - šachty - záchranářství - standardizace - otvory

Les nanomatériaux, bilan et perspectives en santé et sécurité au travail / Nanomateriály : bezpečnost a ochrana zdraví při práci a perspektivy
anotace: Inovační potenciál technologie nanomateriálů je značný. Rozměr částic nejen umožňuje vývoj materiálů s unikátními vlastnostmi, ale také přináší obavy z potenciálních rizik. Se současným nanotechnologickým boomem se exponenciálně zvýšil počet exponovaných pracovníků a stále zůstává mnoho otázek, co se týče posuzování vlivu nanomateriálů na zdraví zaměstnanců. Soubor článků se věnuje prevenci rizik v oblasti nanomateriálů.
klíčová slova: nanomateriály - rizika pracovní - expozice pracovníků - prevence rizik

KELLER, FRANCOIS XAVIER: Fibres céramiques réfractaires : recommandations pour capter les poussi? / Žáruvzdorná keramická vlákna : doporučení pro zachycování prachu
anotace: Žáruvzdorná keramická vlákna se používají hlavně v hutnictví a v oblasti tepelných izolací a jsou klasifikována jako karcinogenní. Je tedy třeba, aby expozice pracovníků klesla na co nejnižší úroveň. Toho lze docílit snižováním emisí prostřednictvím odsávacích systémů. Příklady z praxe popisuje tento článek.
klíčová slova: vlákna keramická - látky karcinogenní - expozice pracovníků - odsávání - prach

SIMON, XAVIER - DUQUENNE, PHILIPPE: Expositions professionnelles aux aérosols de moisissures : exemple dans une cave d'affinage de fromages / Expozice pracovníků aerosolům pocházejícím z plísní : příklad ze sklepa, kde zrají sýry
anotace: Série měření bioaerosolů byla provedena ve sklepě, kde zrají lisované sýry, potom, co byly zjištěny respirační obtíže u některých pracovníků. Měření potvrdila, že za tyto obtíže mohou být odpovědné přítomné toxiny. Cílem bylo identifikovat nejvíce exponované pozice, objasnit možná rizika spojená s naměřenými koncentracemi a navrhnout preventivní opatření.
klíčová slova: aerosoly - toxiny - expozice pracovníků - koncentrace - opatření preventivní - sýry

 

Chemagazín - č. 5 (2013)

HARTIGAN, P. - HALLWORTH, M.: Klasifikace čistých prostor podle ISO s použitím čítačů částic unášených vzduchem
anotace: Způsob sběru údajů pro hodnocení čistoty prostor (ovzduší) s použitím norem ISO.
klíčová slova: normy technické - prostory pracovní - prostředí pracovní - ovzduší pracovní

APPEL, RADIM: Laboratorní digestoř : bezpečnost na prvním místě
anotace: Laboratorní digestoř je navzdory všem očekáváním a podle platných právních předpisů definována jako nízkonapěťový spotřebič, který musí být opatřen značkou CE a schválen dle normy ČSN-EN 14 175.
klíčová slova: bezpečnost technická - digestoře - spotřebiče - napětí nízké

 

Inovace - č. 2-3 (2013)

BIEDROŃ, JACEK: Ochrana sluchu v praxi
anotace: Potencionální možnost poškození sluchu, související s hlučností v pracovním prostředí, je všudypřítomným a stále aktuálním problémem, který se dotýká mnoha odvětví a zaměstnání. Několik poznatků a rad, jak na zachování zdravého sluchu.
klíčová slova: hluk - ochrana zdraví - ochrana před hlukem - ochrana sluchu

UHROVÁ, ILONA: Požadavky na skladování hořlavých kapalin
anotace: Na základní rozdělení hořlavých kapalin navazuje rozbor požárně technické charakteristiky uváděné v bezpečnostních listech. Další část článku je zaměřena na legislativní požadavky pro skladování hořlavých kapalin a na opatření, která musí být provedena.
klíčová slova: kapaliny hořlavé - skladování - požadavky bezpečnostní - opatření bezpečnostní

BIEDROŃ, JACEK: Mnoho povyku pro nic?
anotace: Příliš hlasitý zvuk (hluk) vede k poruchám sluchu a mnohdy až k hluchotě. Kdy je hluku příliš a jak tuto situaci řešit, aby prostředí, v němž se člověk pohybuje, bylo z vlivu hluku bezpečné?
klíčová slova: zvuk - hluk - vlivy negativní - hladiny hluku

Troje inovativní rukavice v řadě Ansell HyFlex
anotace: Společnost Ansell představuje tři nové modely rukavic pro běžné použití i rukavic odolných proti pořezání nebo odpuzujících oleje.
klíčová slova: OOPP - rukavice pracovní - rukavice ochranné - ochrana rukou - výrobky

Bezpečný úchop i ochrana pokožky
anotace: Společnost Mapa Professionnel nabízí pracovní rukavice, které spolehlivě chrání při různých činnostech. Jejich předností je vedle pohodlí i nepropustnosti bezpečný úchop.
klíčová slova: OOPP - rukavice pracovní - rukavice ochranné - ochrana rukou - výrobky

Nová kolekce zásahových rukavic pro hasiče
anotace: Rukavice z nové kolekce společnosti Holík international zaručují vyšší stupeň ochrany proti více typům rizik.
klíčová slova: OOPP - rukavice pracovní - rukavice ochranné - ochrana rukou - ochrana před riziky - výrobky - hasiči

Spolehlivá ochrana rukou při manipulaci
anotace: Další produkty společnosti Mapa Professionnel jsou vhodné k ochraně rukou při přesné práci, manipulaci vč. těžké manipulační práce.
klíčová slova: OOPP - rukavice pracovní - rukavice ochranné - ochrana rukou - výrobky

Haberkorn Ulmer s.r.o. : hlavní partner pracovní kosmetiky STOKO
anotace: Sortiment firmy s pracovní kosmetikou na ochranu pokožky představují ochranné, čisticí a regenerační krémy.
klíčová slova: OOPP - ochrana pokožky - krémy - výrobky

ROZENSKÝ, A.: Pohodlné a kvalitní jednorázové oděvy
anotace: Společnost 3M představuje některé modely ze sortimentu jednorázových ochranných oděvů.
klíčová slova: OOPP - oděvy ochranné - oděvy pracovní - ochrana těla - výrobky

3M Safety Portál
anotace: Na 3M Safety portálu je možné získat informace o osobních ochranných prostředcích z produkce 3M a řadu doprovodných informací a souvisejících materiálů.
klíčová slova: informace - OOPP - internet

LIPOVSKÁ, V.: Vhodná ochrana na správném místě

anotace: Při výběru osobních ochranných prostředků pro zaměstnance je vždy třeba zvážit, pro jakou činnost a pro jaké pracovní prostředí jsou určeny. Na místě je zde provedení analýzy rizik v konkrétním provozu nebo pracovišti.
klíčová slova: OOPP - ochrana před riziky - ochrana zdraví

Oděvy chránící proti vysokým a nízkým teplotám

anotace: Průzkum trhu s OOPP se zaměřil na oděvy chránící proti vysokým a nízkým teplotám. Aktuální přehled výrobků je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobci, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: OOPP - oděvy ochranné - oděvy pracovní - ochrana těla - ochrana proti teplu - ochrana proti chladu - výrobky - trh

FRYZELKA, PAVEL: PRABOS : pracovní a bezpečnostní obuv ENERGY LINE
anotace: Společnost PRABOS představuje pracovní a bezpečnostní obuv z nové kolekce.
klíčová slova: OOPP - obuv ochranná - obuv pracovní - obuv bezpečnostní - ochrana nohou - výrobky

MRKVIČKA, P.: Pracovní úrazovost v ČR v roce 2012. Část I.
anotace: První část analýzy pracovní úrazovosti za r. 2012.
klíčová slova: úrazovost pracovní - úrazy pracovní - 2012 - Česká republika

Na míru a s klimatizací.
anotace: Německý výrobce Stabilus vyvinul speciální obuv pro chůzi na tvrdých podlahách. Výhodou obuvi je zejména zajištění cirkulace vzduchu při každém nášlapu.
klíčová slova: OOPP - obuv ochranná - ochrana nohou - větrání - výrobky

Ochranná pracovní obuv
anotace: Průzkum trhu s OOPP se soustředil na aktuální nabídku ochranné pracovní obuvi. Přehled vybraných výrobků je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobci, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: OOPP - obuv ochranná - obuv pracovní - ochrana nohou - výrobky - trh

ŠKRÉTA, KAREL: Pracovní obuv vhodná do kuchyně
anotace: Článek podává odpověď na otázku, jaká obuv je vhodná do kuchyně.
klíčová slova: OOPP - obuv ochranná - obuv pracovní - kuchyně

Celkem dva miliony dnů ročně stráví zaměstnanci na neschopence kvůli úrazům
anotace: Důsledkem benevolentního přístupu českých firem i laxního přístupu a neznalosti zaměstnanců jsou desítky pracovních úrazů ročně a více než 2 miliony dnů, které lidé stráví na neschopence. Co by měli zaměstnanci vědět?
klíčová slova: neschopnost pracovní - úrazy pracovní

Práce s ochranným štítem
anotace: Firma MSA uvedla na trh nový obličejový štít. Výběr z 20 vizírů přestavuje optimální řešení ochrany obličeje při nerůznějších způsobech nasazení.
klíčová slova: OOPP - štíty obličejové - štíty ochranné - ochrana obličeje - ochrana hlavy - výrobky

Ochranné oděvy s jednorázovým použitím
anotace: Další průzkum trhu s OOPP se zaměřil na ochranné oděvy s jednorázovým použitím. Aktuální přehled výrobků je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobci, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: OOPP - oděvy ochranné - oděvy pracovní - ochrana těla - výrobky - trh

Projekt Ergotest mapuje pracovní návyky Čechů
anotace: Osm hodin denně strávených u počítače nebo psacího stolu s sebou nese řadu rizik. Projekt Ergotest má za cíl mapovat prostředí kancelářských pracovníků a přinášet rady a tipy, jak si přizpůsobit pracoviště, aby odpovídalo ergonomickým a zdravotním požadavkům.
klíčová slova: kanceláře - pracoviště - požadavky ergonomické - požadavky zdravotní - rizika zdravotní - projekty

Ochranné pracovní rukavice
anotace: Průzkum trhu s OOPP se tentokrát věnuje ochranným pracovním rukavicím. Aktuální přehled výrobků je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobci, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: OOPP - rukavice pracovní - rukavice ochranné - ochrana rukou - výrobky - trh

 

Journal of Safety Research - č. 3 (2013)

AMINBAKHSH, SAMAN - GUNDUZ, MURAT - SONMEZ, RIFAT: Safety risk assessment using analytic hierarchy process (AHP) during planning and budgeting of construction projects / Posuzování bezpečnostních rizik během plánování a přípravy rozpočtu u stavebních projektů za pomoci analytického hierarchického procesu (AHP)
anotace: Zdravotní a bezpečnostní rizika jsou ve stavebnictví velkým problémem. Toto odvětví je charakteristické vysokým počtem úrazů (i smrtelných) v porovnání s ostatními sektory. Při řízení stavebních projektů je klíčová identifikace nebezpečí a vyhodnocení rizik. Tento článek představuje způsob, jak pomocí metody nákladů na bezpečnost (COS) a analytického hierarchického procesu (AHP) stanovit priority týkající se bezpečnostních rizik, jak vytvořit racionální rozpočet a stanovit si takové reálné cíle, aniž by byla ohrožena bezpečnost. Nastavený rámec může být rozhodovacím nástrojem pro určení adekvátních nákladů na prevenci nehod s ohledem na limity financování. Článek tento rámec představuje na reálném stavebním projektu.
klíčová slova: řízení rizik - rizika bezpečnostní - stavebnictví - plánování - rozpočty - modelování - financování

SIGURDSSON, SIGURDUR O. - TAYLOR, MATTHEW A. - WIRTH, OLIVER: Discounting the value of safety: Effects of perceived risk and effort / Pokles významu bezpečnosti : účinky vnímaného rizika a použití OOPP
anotace: Pády z výšky zůstávají stále nejčastější příčinou smrtelných úrazů ve stavebnictví. Faktory související s volbou bezpečnosti u práce ve výškách nejsou doposud zcela objasněny. K identifikaci a studiu faktorů ovlivňujících volbu a rozhodování ve vztahu k bezpečnosti je třeba lepších nástrojů. Článek se věnuje studii, která za pomoci počítačového modelu prezentovala respondentům hypotetické scénáře, které se lišily výškou, ve které probíhaly práce a s měnící se úrovní výšky rozhodující moment, kdy použít bezpečnostní postroj. Účastníci byli instruováni, aby vybrali scénář, při kterém by s největší pravděpodobností použili bezpečnostní postroj. Po vyhodnocení bylo zjištěno, že se vnímané riziko se snižující se výškou pracoviště klesá a klesá zároveň i snaha použít ochranné prostředky.
klíčová slova: práce ve výškách - stavebnictví - modely počítačové - hypotézy - OOPP - rizika pracovní - scénáře

Comprehension of hazard communication : Effects of pictograms on safety data sheets and labels / Porozumění bezpečnostní komunikaci : význam piktogramů na bezpečnostních listech a etiketách
anotace: Autoři provedli dva pokusy, které měly ověřit, zda se přidáním piktogramů na bezpečnostní listy a na etikety výrobků zlepší přenos informací pro uživatele ve srovnání s informacemi, které obsahuje pouze text. Vzory bezpečnostních listů a etiket byly testovány jak u běžných uživatelů, tak profesionálů.
klíčová slova: listy bezpečnostní - piktogramy - informace bezpečnostní

 

KANbrief - č. 3 (2013)

WISCHNIEWSKI, SASCHA: Digital human models make work equipment and processes more ergonomic / Digitální modely lidského těla pro ergonomičtější vybavení a procesy
anotace: Moderní počítačové nástroje nabízejí celou řadu možnostím jak zlepšit ergonomii a současně tedy bezpečnost na pracovišti. Příkladem těchto nástrojů jsou digitální modely lidského těla, které jsou stále důležitější pro plánování a navrhování vybavení pracoviště a pracovních systémů. Cílem do budoucna je zvýšit využitelnost těchto nástrojů a rozšířit rozsah jejich použití.
klíčová slova: ergonomie - bezpečnost - modely počítačové - tělo lidské - systémy pracovní

WETZEL, CHRISTOPH: Slip resistance of floors and footwear : test results and reality may differ widely / Protiskluzová úprava podlah a obuvi : výsledky testů a skutečnost se mohou výrazně lišit
anotace: Pro osoby, které zodpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, je redukce počtu a závažnosti úrazů způsobených uklouznutím důležitým úkolem. Výběr vhodné podlahy a obuvi zde má hlavní význam. Správnou kombinaci lze nalézt pouze v případě, že zkušební metody, které stanoví odolnost proti uklouznutí vychází z reálných podmínek. Při zkouškách, které provedli pracovníci univerzity ve Wuppertalu, se ukázalo, že stávající zkušební metody nejsou nejvhodnější.
klíčová slova: uklouznutí - podlahy neklouzavé - obuv neklouzavá - metody zkušební - úpravy povrchové

 

Práce a zdraví - č. 2 (2013)

HOMOLA, JAKUB: Bezpečná práce se zdvihacími zařízeními
anotace: Článek se věnuje problematice bezpečnosti práce při obsluze zdvihacích zařízení. Autor se dělí o své zkušenosti z praxe, co se týče dodržování provozních předpisů a další pravidel, která se dotýkají BOZP při práci se zdvihacími zařízeními.
klíčová slova: zařízení zdvihací - předpisy provozní - zařízení vyhrazená technická - jeřáby - prevence rizik - inspekce práce

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Zajišťování kvalifikace obsluh manipulačních vozíků
anotace: Autor seznamuje se zásadami, podle kterých se postupuje při sledování kvalifikace obsluh vozíků.
klíčová slova: vozíky manipulační - kvalifikace - inspekce práce - prevence rizik

Prevence uklouznutí, zakopnutí a pádů
anotace: Uklouznutí, zakopnutí a pády jsou nejčastější příčinou úrazů ve všech sektorech počínaje těžkým průmyslem a kancelářskou prací konče. Článek se věnuje tomu, jak pomocí jednoduchých kontrolních opatření lze dosáhnout snížení rizika poranění.
klíčová slova: uklouznutí - zakopnutí - pády - úrazy pracovní - prevence rizik - řízení rizik

Osobní ochranné prostředky : rukavice proti chemikáliím
anotace: Ochranné rukavice jsou používány proti nejrůznějším rizikům. Jedním z nich jsou chemikálie, které mohou být různého charakteru a mít různou koncentraci. Rukavice nemusí nutně poskytnovat univerzální ochranu proti všem chemikáliím, a proto je třeba se správně orientovat pří jejich výběru.
klíčová slova: rukavice ochranné - ochrana rukou - OOPP - látky chemické - chemikálie

 

Process Safety Progress - č. 3 (2013)

SKJOLD, TRYGVE - VAN WINGERDEN, KEES: Investigation of an explosion in a gasoline purification plant / Vyšetřování exploze v zařízení na čištění benzínu
anotace: Článek se věnuje havárii, ke které došlo 24.5.2007 na západním pobřeží Norska. Článek popisuje události, které k havárii vedly, i samotnou explozi a její následky. Autoři shrnují výsledky vyšetřování havárie a přicházejí s návrhy jak nastavit preventivní opatření tak, aby se podobná událost neopakovala.
klíčová slova: havárie průmyslové - exploze - benzín - zásobníky - opatření preventivní - Norsko - 2007 - vyšetřování

FERJENČÍK, MILOŠ - PELIKÁN, VOJTĚCH - COUSY, SIMON: Is our apparatus foolproof? : Examination of safety-important characteristics of an electrostatic discharge tester for explosives /Je náš přístroj zajištěn proti nesprávnému zacházení? : zkoušení bezpečnostních charakteristik elektrostatického testeru výbušnin.
anotace: Technici v laboratořích a podnicích potřebují takové nástroje a vybavení, které je spolehlivé, dostupné, snadno udržovatelné a bezpečné. Současně je třeba, aby bylo s přístrojem zacházeno správně a byla tedy zajištěna jeho 100% spolehlivost. Článek se zabývá otázkou, jak zajistit definici a testování poslední jmenované vlastnosti přístroje - tedy zajištění proti nesprávnému zacházení.
klíčová slova: přístroje - bezpečnost - spolehlivost - zkoušení - výbušniny

MYERS, TIMOTHY J. - IBARRETA, ALFONSO F.: Tutorial on combustible dust. Konzultace k problematice hořlavého prachu
anotace: Článek se věnuje rizikům, která představuje hořlavý prach. Předkládá přehled událostí z nedávné minulosti, které souvisely s hořlavým prachem. Autoři se věnují zkušebním metodám, které slouží k charakterizaci rizik souvisejících s nebezpečím výbuchu prachu. Jsou rovněž popsány předpisy a normy se vztahem k této problematice. V neposlední řadě autoři shrnují jak předcházet nehodám souvisejícím s hořlavým prachem.
klíčová slova: prach hořlavý - metody zkušební - výbuchy - opatření preventivní

 

Références en Santé au Travail - č. 135 (2013)

CHAKROUN, R. - BARRÉ, E.: Inaptitudes pour souffrance moral au travail : fréquence et accessibilité a la prévention des facteurs de risques psychosociaux /Nezpůsobilost k práci z důvodu duševní nepohody : výskyt a přistup k prevenci psychosociálních rizikových faktorů
anotace: Průzkumná retrospektivní studie založená na lékařských zprávách zkoumala na 34 klinických případech důvody pracovní neschopnosti pro duševní nepohodu a popisuje psychosociální rizikové faktory, s tím, jaký vliv mají na tento druh pracovní neschopnosti a zkoumá dostupnost prevence.
klíčová slova: rizika psychosociální - nemoci duševní - faktory rizikové - neschopnost pracovní - prevence rizik - studie

LÉONARD, M. - CAVET, M.: Les expositions aux produits chimiques cancérogenes en 2010 / Expozice karcinogenním chemickým látkám v roce 2010
anotace: Podle ankety SUMER provedené v roce 2010 bylo 10% pracovníků, kteří se tohoto průzkumu zúčastnili, vystaveno působení karcinogenním chemickým látkám. Týká se to zejména pracovníků údržby a stavebnictví. Vystaveni jsou častěji mladí lidé a muži. Ačkoliv se intenzita expozice za posledních 10 let snižuje, je jak individuální, tak kolektivní ochrana, prováděna nedostatečně.
klíčová slova: látky chemické - látky karcinogenní - expozice pracovníků - ankety - údržba - stavebnictví - 2010

ABOU ANOMA, G. - BIJAOUI, A. - GAURON, C.: Recherche documentaire sur les risques liés aux rayonnements ionisants / Literární rešerše k rizikům ionizujícího záření
anotace: S ohledem na rozmanitost informačních zdrojů, které se zabývají ionizujícím zářením, zejména dostupných na internetu, se autoři rozhodli tyto informace utřídit, zejména pro výzkumné účely.
klíčová slova: záření ionizující - bibliografie - výzkum

ROMANO, H.: Suicide et conduite suicidaire : repérage et perspectives de prise en charge / Sebevraždy a sebevražedné chování : identifikace a hodnocení
anotace: Se sebevražedným chováním zaměstnance nebo s jeho následky se může setkat kterýkoliv podnikový lékař nebo člen týmu BOZP v podniku. Vyhledání a vyhodnocení takového chování a existence sítě specializované péče umožní rychlou pomoc postiženému zaměstnanci. Když už k činu dojde, mělo by vedení společnosti nastavit určitá pravidla na základě doporučení lékařů a psychologů.
klíčová slova: sebevraždy - hodnocení rizik - psychologie - péče lékařská - lékaři závodní - profesionálové bezpečnosti práce

 

Safety and Health - č. 2 (2013)

JOHNSON, ASHLEY: Beyond book knowledge : Mentoring from experienced safety professionals gives the next generation advice to draw on / Co se nedozvíte z knih : nové generace čerpají rady od zkušených profesionálů bezpečnosti práce
anotace: Zaměstnavatelům potenciálně hrozí nedostatek profesionálů bezpečnosti práce, a proto je důležité, aby stávající zaměstnanci stihli ještě před odchodem do důchodu předat své znalosti nováčkům. Vztah průvodce (mentora) a nováčka může existovat jak neformálně, tak prostřednictvím programu, který nabídne zaměstnavatel nebo externí organizace.
klíčová slova: profesionálové bezpečnosti práce - pracovníci mladí - školení - generace - programy vzdělávací

JOHNSON, ASHLEY: Train and practice : how to mitigate common forklift hazards / Školení a praxe : jak omezit riziko při práci s vysokozdvižnými vozíky
anotace: Nehody způsobené provozem vysokozdvižných vozíků mohou způsobit vážná nebo i smrtelná zranění. Řidiči vozíků nesmí počítat s tím, že je všichni pracovníci v okolí vidí a naopak. Používání elektrických vozíků místo modelů poháněných plynem nebo benzínem/naftou zamezí výskytu oxidu uhelnatého na pracovišti a tedy i otravám, které může způsobit. Vozík může snadno narazit z různých důvodů do zařízení skladu, kdy pak dochází např. ke zřícení obsahu polic a ke zranění pracovníků. Důležité je tedy zejména důkladné proškolení obsluhy vozíků i osob pohybujících se v blízkosti provozovaných vozíků,
klíčová slova: vozíky vysokozdvižné - rizika pracovní - úrazy pracovní - školení obsluhy

BUKOWSKI, THOMAS, J.: Obstructing safety? / Bránění bezpečnosti?
anotace: Znepokojivé dopady obstrukční spánkové apnoe u řidičů nákladních vozidel mohou nyní úředníci zastavit, pokud správně nastaví zásady pro screening tohoto onemocnění. Úřad pro bezpečnou nákladní dopravu (Federál Motor Carrier Safety Administration) v současné době přezkoumává doporučení, která se týkají vydání nových předpisů, kterými by se změnil způsob, jakým lékaři sledují výskyt obstrukční spánkové apnoe, tedy běžné poruchy spánku, která postihuje až jednu třetinu řidičů nákladních vozidel. Toto onemocnění zvyšuje ospalost přes den a snižuje jejich pozornost a schopnost rozhodování, což přispívá k vyšší nehodovosti. Řidiči tento problém zatajují z obavy o ztrátu zaměstnání. Zaměstnavatelé mohou využít možnosti screeningu spánkové apnoe a léčebných programů této poruchy.
klíčová slova: řidiči z povolání - vozidla nákladní - poruchy spánku - spánek - apnoe obstrukční spánková - screening - nehodovost

 

Safety and Health - č. 3 (2013)

JOHNSON, ASHLEY: Complacency is real : educating workers about the risks of nail guns and other power tools / Neodůvodněná spokojenost : školení pracovníků o rizicích práce s hřebíkovačkou a podobnými nástroji
anotace: Automatické nářadí je velkým pomocníkem ve stavebnictví, ale také představuje riziko hluku, vibrací a zranění rukou. Sebeuspokojení, tlak pracovat rychle a nedostatek pozornosti mohou zvyšovat riziko poranění. Použití hřebíkovačky se sekvenční spouští, spíše než s kontaktní spouští, může riziko úrazu snížit až na polovinu. Školení pracovníků by mělo obsahovat ukázku, jak nářadí v praxi funguje a vysvětlení jak dohlížet na to, jak nakládat s časem při práci s tímto typem nářadí.
klíčová slova: nářadí automatické - hřebíkovačky - rizika pracovní - školení

 

Sicher ist sicher - č. 9 (2013)

SMOLA, ASTRID - VOMBERG, ANJA: Die neue Biostoffverordnung : Ein wichtigr Beitrag zur Verbesserung des Arbeitsschutzes / Nové biocidní přípravky: Výrazné přispění ke zlepšení bezpečnosti práce.
anotace: V roce 2013 vstoupila v platnost nová směrnice o biocidních přípravcích. Ta upravuje zejména ochranu pracovníků při činnostech s použitím biologických přípravků, dále je cílem tohoto nařízení také ochrana proti senzibilujícím, toxickým nebo jiným nepříznivým účinkům na zdraví.
klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví - látky biologické

 

Sondy revue - č. 9 (2013)

JŮDLOVÁ, VĚRA: Péče o zaměstnance a zákoník práce
anotace: Článek se věnuje desáté části zákoníku práce, §§ 224 až 247. Z pohledu pracovněprávních vztahů a ochrany zdraví při práci jsou významné kapitoly týkající se pracovních podmínek zaměstnanců, vč. matek, těhotných žen a mladistvých, dále odborného rozvoje zaměstnanců, zaškolení a zaučen odborné praxe absolventů škol, prohlubování a zvyšování kvalifikace.
klíčová slova: zákoník práce - podmínky pracovní - vztahy pracovněprávní

 

Travail et Sécurité - č. 743 (2013)

Les TMS dans l´agroalimentaire / Muskuloskeletální onemocnění v zemědělsko-potravinářském sektoru
anotace: Soubor textů se věnuje problematice muskuloskeletálních onemocnění v zemědělsko-potravinářském sektoru ve Francii. Vzhledem k tomu, že počet těchto onemocnění posledních několik let narůstá, celá řada firem provádí na pracovištích ergonomické analýzy a věnuje se dalším rizikům spojeným s prací v tomto sektoru (např. práci v chladném prostředí), aby tato rizika eliminovala.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - zemědělství - průmysl potravinářský - prostředí chladné - analýzy ergonomické - rizika pracovní

 

Zpravodaj SÚIP - č. 2 (2013)

CHRISTODULOS, GEORGIOS: Manipulace s velkoplošným materiálem
anotace: Popis smrtelného pracovního úrazu, který se stal vinou nesprávného a neschváleného pracovního postupu.
klíčová slova: manipulace ruční - postupy nevhodné - postupy pracovní - úrazy smrtelné

HOVORKA, VÁCLAV: Teorie a praxe z pohledu inspektora vyhrazených technických zařízení
anotace: Článek se dotýká základního problému, jímž je rozpoznání, zda zařízení, které provozovatel provozuje, je vyhrazeným technickým zařízením nebo ne. Z toho vplývá řada omylů, nesprávných postupů a nezákonného chování provozovatelů těchto zařízení.
klíčová slova: zařízení vyhrazená technická - praxe - zkušenosti

VOMÁČKA, TOMÁŠ: Bezpečnost prozatímního elektrického zařízení na staveništi
anotace: Nedostatečná kontrola na staveništích a neznalost příslušných právních předpisů je častou příčinou vzniku pracovních úrazů na těchto pracovištích.
klíčová slova: kontroly - zařízení elektrická - zařízení prozatímní - bezpečnost technická - staveniště - povinnosti

 

Zpravodaj SÚIP - č. 3 (2013)

HOMOLA, JAKUB: Systém bezpečné práce a provoz zdvihacích zařízení v praxi
anotace: Článek seznamuje se zkušenostmi inspektora práce z kontrol zaměřených na dodržování povinností k zajištění bezpečnosti vyhrazených i nevyhrazených zdvihacích zařízení.
klíčová slova: zařízení zdvihací - praxe - zkušenosti

LEXOVÁ, JARMILA: Kontrola nelegálního zaměstnávání v Jihočeském kraji
anotace: Výsledky kontrol zaměřených na nelegální zaměstnávání v Jihočeském kraji v letech 2012 a v 1. pololetí r. 2013.
klíčová slova: inspekce práce - kontroly - zaměstnávání nelegální - 2012 - 2013

ZÁLOHA, MIROSLAV: Kontrolní činnost v oblasti elektrických zařízení v roce 2013
anotace: Výsledky kontrol zaměřených na opatření související s ochranou osob a zaměstnanců před úrazem elektrickým proudem do 30.7.2013.
klíčová slova: inspekce práce - kontroly - zařízení elektrická - 2013

CHLAD, JAROSLAV: Příčiny smrtelných pracovních úrazů při těžbě a zpracování dřeva v lese
anotace: Informace o příčinách většiny pracovních úrazů při manuální těžbě dřeva v ČR od r. 2011.
klíčová slova: úrazovost pracovní - příčiny - těžba dřeva - práce se dřevem - lesnictví - 2011 - 2012

HARAZIM, JIŘÍ: Pracovní úrazovost při dřevoobrábění
anotace: Krátký přehled četnosti a příčin pracovních úrazů, které se v ČR staly při obrábění dřeva v letech 2010-2012.
klíčová slova: úrazovost pracovní - úrazy smrtelné - obrábění dřeva - příčiny - 2010 - 2011 - 2012

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail