Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2013/05

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

Bezpečná práca - č. 2 (2013)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 4 (2013)
Hygiene et sécurité du travail - č. 230 (2013)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2013) (2013)
Professional Safety - č. 3 (2013) (2013)
Professional Safety - č. 4 (2013) (2013)
Safety and Health - č. 4 (2013)
Sondy revue - č. 4 (2013) (2013)
Travail et Sécurité - č. 738 (2013)

Bezpečná práca - č. 2 (2013)

MARKOVÁ, IVETA. Prítomnosť ortuti v životnom a pracovnom prostredí a jej vplyv na zdravie človeka
anotace: Příspěvek o charakteristice a vlastnostech rtuti a jejích účincích na zdraví člověka.
klíčová slova: látky nebezpečné - rtuť - toxicita - prostředí pracovní - prostředí životní - zdraví - Slovensko

RAJNICOVÁ, HENRIETA. Bezpečnostný, psychologický a funkčný význam farieb v pracovnom prostredí
anotace: Vedle obecných informací o barvách, jejich vlastnostech, rozdělení a významu se autorka ve větší míře věnuje bezpečnostnímu významu barev.
klíčová slova: barvy - barvy bezpečnostní - prostředí pracovní

UHEREK, JURAJ. Program Bezpečné strechy
anotace: Informace o programu BEZPEČNÉ STRECHY, který je zaměřen na prevenci pádu z výšky při práci na střechách a povrchu budov.
klíčová slova: programy bezpečnosti práce - střechy - prevence úrazů - pády z výšky - Slovensko

MIKLOŠ, VOJTECH - ŠOLC, MAREK. Efektívne riadenie rizík na pracovisku
anotace:
Bezpečnost práce představuje trvalou hodnotu, přesto zaměstnavatele a zaměstnance neoslovuje. Právě jejich aktivní zapojení je však klíčové pro předcházení rizikům při práci. Autor prezentuje, čím a jak mohou obě tyto skupiny prevenci rizik a zvyšování úrovně BOZP přispět.
klíčová slova: řízení rizik - bezpečnost práce - zaměstnavatelé - zaměstnanci

MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, LINDA - FANFAROVÁ, ADELAIDA. Posudzovanie a testovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre hasičov
anotace: Výsledky testování několika vzorků odebraných ze zásahového oděvu PYROTEC I. používaného při zdolávání požáru a v souvislosti s dalšími činnostmi hasičů a složek záchranného systému.
klíčová slova: oděvy ochranné - oděvy nehořlavé - hasiči - zkoušení - OOPP

ZÁMĚČNÍKOVÁ, MONIKA: Európska kampaň SLIC : posúdenie psychosociálnych rizík pri práci
anotace: Shrnutí průběhu loňské kampaně na téma psychosociálních rizik pořádané Výborem hlavních inspektorů práce (SLIC).
klíčová slova: kampaně - rizika psychosociální - 2012 - Evropská unie

BACKSTUBEROVÁ, VIERA. Pracovná úrazovosť v organizáciách v pôsobnosti dozoru Národného inšpektorátu práce za rok 2012 v porovnaní s rokom 2011
anotace: Pracovní a smrtelné pracovní úrazy, k nimž došlo na Slovensku v r. 2012 v číslech. Aktuálně prezentovaná data jsou porovnávána s údaji z r. 2011.
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné - statistiky - 2011 - 2012 - Slovensko

Poučme sa z úrazov a skoronehod!
anotace: Stává se, že zaměstnavatelé řádně nevyšetřují všechny úrazy, k nimž dojde na jejich pracovištích. Jak tuto skutečnost využít k poučení, je hlavní téma britské královské společnosti pro úrazovou prevenci a předmětem úvah vybraných odborníků.
klíčová slova: skoronehody - úrazy pracovní - prevence úrazů - záměry veřejné - Velká Británie

Bezpečnost a hygiena práce - č. 4 (2013)

Posuzování projektových dokumentací staveb a účast na kolaudačních řízaních a výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za měsíc únor 2013
anotace: V únoru 2013 se kontrolní činnost inspekce práce zaměřila na projektovou dokumentaci staveb. Oblastní inspektoři práce se také zúčastnili vybraných kolaudačních řízení.
klíčová slova: inspekce práce - akce kontrolní - činnost kontrolní - dokumentace projektová - kolaudace - stavby - úrazy pracovní - výsledky - pokuty - 2013

Vstupní lékařské prohlídky u právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr
anotace: Znění právních úprav zákona č. 373/2011 Sb. dotýkajících se zajišťování pracovnělékařských služeb zaměstnavatelem na základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu a lékařských prohlídek.
klíčová slova: předpisy právní - zákony - novely - vztahy pracovněprávní - péče závodní preventivní - prohlídky lékařské - služby pracovnělékařské

Pro problematiku hygienický zařízení a šaten platí od února letošního roku nový norma
anotace: Informace o nově vydané normě ČSN 73 4108, která reaguje na novelizované právní přepisy a přináší několik zásadních věcných změn.
klíčová slova: předpisy právní - normy - novely - zařízení hygienická - šatny - hygiena práce

HORÁČKOVÁ, ALENA. Projekt THESEIS
anotace: Představení projektu z oblasti vzdělávání v eko-průmyslu s názvem "Training on Health & Safety for workers in the Environmental Industrial Sector" (THESEIS). S dílčími výsledky průzkumu zaměřeného na spektrum a úroveň znalostí pracovníků eko-průmyslu o specifických rizicích souvisejících s jejich prací, který provedlo osm z dvanácti projektových partnerů.
klíčová slova: projekty evropské - průzkumy - znalosti - dovednosti - vody odpadní - odpady - ekoprůmysl - BOZP

MELEN, JAROSLAV. Protokol o určení vnějších vlivů : 5. část
anotace: Pátá část seriálu je zaměřena na vnější vlivy patřící do kategorie B - využití elektrického zařízení v různých podmínkách. Věnuje se povahám pro: schopnost osob, elektrický odpor lidského těla, pro dotyk osob s potenciálem země a pro podmínky úniku v případě nebezpečí. Posledně jmenovaná povaha je navázána na kategorii C - konstrukce budov.
klíčová slova: zařízení elektrická - vlivy vnější - osoby poučené - osoby znalé - revize - prostory nebezpečné - prostory těsné - konstrukce budov

NEUGEBAUER, TOMÁŠ. Požadavky na pracovní prostředí
anotace: Požadavky na pracovní prostředí patří k nejdůležitějším, pokud jde o bezpečnou a zdraví neohrožující práci. Podmínky pracovního prostředí jsou stanoveny v řadě předpisů, autor se však věnuje čtyřem nejvýznamnějším.
klíčová slova: prostředí pracovní - zákony - nařízení vlády - staveniště - zařízení hygienická - osvětlení - podmínky mikroklimatické - požadavky

KOČÍ, MILOSLAV. Úrazy při obrábění dřeva.
anotace: Čtyři příklady pracovních úrazů při obrábění dřeva a souvisejících činnostech.
klíčová slova: úrazy pracovní - obrábění - dřevo - úklid

Hygiene et sécurité du travail - č. 230 (2013)

CHATILLON, J. Enquete sur l'application des exigences essentielles de la directive machines relatives a l'information sur le risque bruit fournie dans les notices d'instructions des machines / Průzkum ve věci uplatňování základních požadavků směrnice o strojních zařízeních co se týče rizika hluku v průvodní dokumentaci ke strojním zařízením
anotace: Článek shrnuje výsledky průzkumu, který byl proveden ve 14 státech a věnoval se analýze obsahu informací o riziku hluku (úroveň emisí, řízení rizik) v průvodní dokumentaci výrobců strojního zařízení. Obsah informací v dokumentaci je definován v celé řadě evropských směrnic. Ukázalo se, že obsah více než 1500 analyzovaných příruček (průvodní dokumentace ke 40 skupinám strojů od 800 různých výrobců) je neúplný nebo chybný v 80% případů. Článek se věnuje příčinám těchto nedostatků a možnostem jejich řešení.
klíčová slova: hluk - zařízení strojní - dokumentace - směrnice - rizika - průzkumy

DAVID, C. Risques biologiques et biodépollution des sols / Biologická rizika a sanace půdy
anotace: Problematika sanace půd je aktuální téma a proto je důležité, aby byly popsány používané způsoby práce a poté byla vyhodnocena rizika s touto prací spojená. Článek se věnuje hodnocení biologických rizik souvisejících se sanačními technikami a doporučuje ochranná opatření. Biologická a chemická rizika je však třeba posuzovat vždy s ohledem na konkrétní specifika každého pracoviště.
klíčová slova: sanace - půda - rizika biologická - hodnocení rizik - rizika chemická - opatření ochranná

CHAZELET, S. Appareils de protection respiratoire filtrants : effet des conditions environnementales de stockage et d'utilisation sur les performances des filtres / Ochranné prostředky dýchacích orgánů s filtry : vliv podmínek skladování na kvalitu filtrů
anotace: Studie, se kterou seznamuje tento článek, se zabývala zkoumáním environmentálních podmínek skladování filtrů, tzn, jaký vliv mohou mít podmínky skladování na kvalitu filtrů, zejména na rychlost jejich stárnutí. Studie ověřila, že rozdíly v relativní vlhkosti a teplotě doporučené výrobci, nezpůsobily žádné snížení účinnosti filtrů. To se potvrdilo i u filtrů uložených v blízkosti zdroje silného elektromagnetického pole.
klíčová slova: filtry - ochrana dýchadel - skladování - účinnost ochranná - stárnutí - OOPP

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2013)

Firefighter noise exposure during training activities and general equipment use / Expozice hluku u hasičů během tréninku a při reálním zásahu
anotace: Článek shrnuje výsledky měření hluku, která byla provedena u různých typů zařízení požárních stanic a u zařízení používaných hasiči v terénu při nouzových operacích. Jednalo se např. o sněhové frézy, kompresory, vodní čerpadla, pily atp. Hluk byl měřen ve vzdálenosti 1 m od zdroje hluku. Hluk byl měřen v interiéru i exteriéru, při tréninku i v ostré akci. U jednotlivých skupin pracovníků nebyl zjištěn žádný významný rozdíl v expozici hluku. Průměrné naměřené hladiny hluku, kterým jsou hasiči vystaveni, byly obecně pod doporučenými hodnotami.
klíčová slova: hluk - expozice pracovníků - hasiči - trénink

Simulated restaurant cook exposure to emissions of PAHs, mutagenic aldehydes, and particles from frying bacon / Simulovaná expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům, mutagenním aldehydům a částicím pocházejícím ze smažení u kuchařů v restauracích
anotace: Studie zkoumala expozici polycyklickým aromatickým uhlovodíkům, mutagenním aldehydům a částicím (i jemným) vznikajícím při smažení. Experimenty byly provedeny při smažení na elektrickém i plynovém sporáku. Při smažení na plynovém sporáku se vyprodukovalo významně vyšší množství jemných částic ve srovnání se smažením na elektrickém sporáku.
klíčová slova: expozice pracovníků - kuchaři - kuchyně - uhlovodíky polycyklické - aldehydy - částice jemné - sporáky elektrické - látky mutagenní

Professional Safety - č. 3 (2013)

Education : integrating PTD into undergraduate curricula / Vzdělávání : zařazení problematiky PTD do osnov bakalářských studijních programů
anotace: Prevention through design (PTD) znamená odstranění nebezpečí přímo u jeho zdroje a řízení rizik co nejdříve v průběhu životního cyklu zařízení nebo pracoviště, tak aby se v maximální míře zamezilo nemocem z povolání a pracovním úrazům. NIOSH má za cíl PTD zařadit do osnov širokého spektra bakalářských studijních programů. Článek představuje tři případové studie vzdělávacích programů, u kterých byla do osnov problematika PTD již zařazena.
klíčová slova: PTD - řízení rizik - vzdělávání - studie případové - osnovy

RENSHAW, FRANK M. Design : methods for implementing PTD / Design : metody jak zavádět PTD
anotace: Prevention through design (PTD) je založen na přesvědčení, že odstranění nebezpečí u zdroje a řízení rizik co nejdříve v průběhu životního cyklu zařízení nebo pracoviště, je nejlepším preventivním opatřením k tomu, aby se v maximální míře zamezilo nemocem z povolání a pracovním úrazům. Výsledkem výzkumu, který financoval NIOSH je model, který usnadní podnikům implementovat metody PTD.
klíčová slova: PTD - řízení rizik - opatření preventivní - úrazy pracovní - nemoci z povolání - modely

Professional Safety - č. 4 (2013)

WALASKI, PAMELA. Social media : powerful tools for SH&E professional / Sociální média : silné nástroje pro profesionály bezpečnosti práce
anotace: Sociální média začínají být široce přijímána jako strategický prostředek komunikace, co se týče rizik a mimořádných událostí. Tento článek se věnuje tomu, jak prostřednictvím sociálních médií obohatit tradiční způsoby krizové komunikace. Zkoumá, jak lze funkce sociálních médií integrovat do problematiky řízení rizik. Autorka rovněž poukazuje na to, že klíčovým prvkem strategie komunikace přes sociální média je budování důvěry s příjemcem informace.
klíčová slova: média sociální - komunikace krizová - řízení rizik - události mimořádné - důvěra

FURST, PETER G. Excellence by design : a holistic life-cycle approach to safety improvement / Excelence : holistický přístup k životnímu cyklu zlepšování bezpečnosti
anotace: Holistický přístup k vytvoření bezpečného staveniště vyžaduje týmové úsilí, co se týče identifikace, hodnocení i řízení rizik. Všichni účastníci - vlastníci, projektanti, dodavatelé i profesionálové bezpečnosti práce - přispívají k naplnění tohoto cíle.
klíčová slova: stavebnictví - staveniště - identifikace rizik - řízení rizik - hodnocení rizik - práce týmová - cyklus životní

REBBITT, DAVE. The dissenting voice : key factors, professional risks & value add / Různost názorů : klíčové faktory, profesní rizika a přidaná hodnota
anotace: Text se věnuje problematice, jak je organizace schopna řešit různost názorů a jak názorová různost může přímo ovlivnit její bezpečnost. Typ kultury organizace ovlivňuje to, jak vyjadřuje svůj nesouhlas nebo rozdílné názory. Pracovníci bezpečnosti práce často působí jako nesouhlasný/opoziční hlas. Pokud svůj názor dokážou vyjádřit efektivně, mohou dosáhnout kvalitního řešení nastalého problému.
klíčová slova: názory - bezpečnost - komunikace - profesionálové bezpečnosti práce - kultura podniková

Safety and Health - č. 4 (2013)

JOHNSON, ASHLEY. Screening for safety : assessing a contractor's safety performance / Prověření bezpečnosti : posuzování toho, jak zhotovitel plní požadavky bezpečnosti
anotace: Když zaměstnavatel najímá dodavatele pro stavební projekt, očekává kvalitně odvedenou práci, v termínu a za příznivou cenu. Při plnění těchto cílů hraje klíčovou roli bezpečnost - nebezpečné chování může mít za následek úraz, prodlevy v dodání i žaloby. Jedním ze způsobů, jak správně zvolit dodavatele, který dbá na bezpečnost prováděných činností, je posoudit některé charakteristiky dodavatele už při předvýběru (tzn. zhodnotit předcházející zkušenosti, úrazovost, nemocnost dodavatele). Zodpovězení takových otázek předem může pomoci odfiltrovat nekvalifikované uchazeče.
klíčová slova: stavebnictví - bezpečnost práce - chování nebezpečné - dodavatelé - posuzování - zkušenosti - úrazovost - nemocnost

BUKOWSKI, THOMAS, J. Danger from all directions : education, awareness can help prevent work zone fatalities / Nebezpečí ze všech stran : vzdělávání a informovanost může zabránit smrtelným úrazům při práci na silnici
anotace: Většina smrtelných úrazů, ke kterým došlo při stavbě/rekonstrukci silnic v roce 2011 (USA), se odehrála tak, že došlo ke kontaktu vozidla, stroje nebo zařízení a dělníka. Projektanti těchto specifických pracovních prostorů by měli odpovědně zpracovávat interní plány řízení dopravy, které by zajistily plynulost provozu a označily místa, kam dělníci nesmějí vstupovat. Je třeba důkladně zvažovat jak správně použít předmětů jako jsou betonové zátarasy, které fyzicky oddělí dělníky od provozu na silnici.
klíčová slova: staveniště - rekonstrukce - silnice - úrazy smrtelné - projektování - doprava - hluk

Sondy revue - č. 4 (2013)

STRÁNSKÝ, JAROSLAV. Nový občanský zákoník v pracovněprávních vztazích : obecná východiska (3. část)
anotace: Článek se věnuje obecné části nového občanského zákoníku. Jeho předmětem jsou osoby jako subjekty (smluvní strany) soukromoprávních vztahů, vč. vztahů pracovněprávních.
klíčová slova: zákony - novely - vztahy pracovněprávní - vztahy smluvní - právo občanské

Travail et Sécurité - č. 738 (2013)

RAVALLEC, CÉLINE - BRASSEUR, GRÉGORY. Recyclage et valorisation des déchet / Recyklace a využití odpadů
anotace: Soubor článků se zabývá problematikou bezpečnosti práce při recyklaci a zpracování odpadů. Rizika této práce spočívají především v manipulaci s materiálem, ruční manipulaci a monotónnosti.
klíčová slova: odpady - recyklace - bezpečnost práce - manipulace ruční - monotónie

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail