Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2013/04

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

112 - č. 3 (2013)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 3 (2013)
Inovace č. 1 (2013)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 2 (2013)
Journal of Safety Research - č. 2 (2013)
Pracovní lékařství - č. 4 (2012)
Professional Safety - č. 2 (2013)
Références en Santé au Travail - č. 133 (2013)
Safety and Health - č. 2 (2013)

112 - č. 3 (2013)

RYBÁŘ, PAVEL: Hasicí schopnost a provozuschopnost SHZ
anotace: Zajištění trvalé provozuschopnosti a hasicí schopnosti stabilních hasicích zařízení (SHZ) je nutným předpokladem snížení škod způsobených požárem a  zajištění požadované úrovně ochrany osob.
klíčová slova: zařízení hasicí - prostředky hasicí - používání - kontroly technické - opravy - prevence požární

ŽAITLIK, MARTIN: Souhrn metodických předpisů pro činnosti jednotek požární ochrany

anotace: Aktuálně přepracované CD (9. vydání z prosince 2012) zahrnuje metodické přepisy, vč. cvičebního a bojového řádu jednotek požární ochrany, řádů odborných služeb HZS ČR, typové činnosti složek IZS a ostatní metodiky pro místo zásahu nejen pro hasiče.
klíčová slova: složky IZS - hasičský záchranný sbor - hasiči - metodiky - předpisy - informace

Statistická ročenka 2012

anotace: Volná příloha časopisu podává přehled událostí roku 2012 v číslech: druhy událostí, úrazy hasičů, data k požární prevenci, ekonomické ukazatele a  další údaje. Statistiky se vztahují k požární ochraně, integrovanému záchrannému systému a Hasičskému záchrannému sboru ČR.
klíčová slova: požární ochrana - integrovaný záchranný systém - hasičský záchranný sbor - prevence požární - hasiči - statistiky - události - úrazy pracovní - 2012

GAVEL, ALAN. Vzorkování, detekce a identifikace biologických agens v místě zásahu

anotace: Správně provedený odběr vzorků, jejich zpracování, vyhodnocení a uchování je u podezření na výskyt biologických činitelů na určitém místě nejdůležitější. Za tím účelem jsou používány pomůcky ze Souboru typových činností 05/IZS.
klíčová slova: činitelé biologičtí - místo zasažené - složky IZS - detekce - identifikace - odběr vzorků - přístroje - metody

Bezpečnost a hygiena práce - č. 3 (2012)

Legislativní novinky pro zemědělce, pracovníky spadající pod působnost Českého báňského úřadu a zaměstnance železniční dopravy
anotace: Informace o nových předpisech se vztahem ke vzdělávání na úseku týrání zvířat, bezpečnosti práce při úpravě a zušlechťování nerostů a zdravotní způsobilosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy.
klíčová slova: předpisy právní - novely - doprava drážní - dráhy - způsobilost odborná - vzdělávání - zvířata - bezpečnost práce - průmysl báňský

Program kontrolních akcí na rok 2013 a výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za měsíc leden 2013
anotace: Seznam kontrolních úkolů inspekce práce na rok 2013 a výsledky činnosti za první kalendářní měsíc roku 2013.
klíčová slova: inspekce práce - akce kontrolní - zařízení elektrická - bezpečnost práce - vztahy pracovněprávní - výsledky - pokuty - 2013

BUKOVJAN, PETR. Pracovní úraz zaměstnance na sportovních hrách

anotace: Sportovní činnost zaměstnance, při níž utrpěl úraz, byla posouzena jako plnění pracovních úkolů, protože ji zaměstnanec konal na příkaz zaměstnavatele v  rámci jím pořádané akce. Výňatky z rozsudku nejvyššího soudu.
klíčová slova: úrazy pracovní - soudnictví - odpovědnost za škody - činnost sportovní - akce sportovní

CÁB, STANISLAV. Nebezpečí výbuchu hořlavých plynů v průmyslu

anotace: Článek seznamuje s problematikou výbušnosti práškových materiálů v  technologických provozech. Obsahuje výčet průmyslových odvětví spojených s  rizikem výbuchu prachu, seznámení s požadavky současných předpisů, základními metodami protivýbuchové perence a způsoby ochrany před účinky výbuchu prachu.
klíčová slova: materiály práškové - výbušnost - ochrana protivýbuchová - prevence výbuchu - průmysl - odvětví - požadavky bezpečnostní

MELEN, JAROSLAV. Protokol o určení vnějších vlivů : 4. část

anotace: Čtvrtá část seriálu pojednává o povahách těchto činitelů vnějšího prostředí: výskyt rostlinstva nebo plísní, výskyt živočichů, elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení, sluneční záření, seismické účinky, bouřková činnost, pohyb vzduchu a vítr.
klíčová slova: zařízení elektrická - vlivy vnější - revize - dokumentace

NEUGEBAUER, TOMÁŠ. OOPP a mycí, čisticí a dezinfekční prostředky

anotace: V případě, že nelze rizika při práci odstranit nebo snížit jejich působení na únosnou míru, je zaměstnavatel povinen přidělit zaměstnancům a dalším osobám vystaveným riziku osobní ochranné prostředky. Bezúplatně jsou zaměstnancům na základě interního předpisu poskytovány také mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na ochranu před znečištěním, ohrožením dráždivými látkami nebo za účelem předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění.
klíčová slova: ochrana před riziky - ochrana zdraví - prostředky mycí - prostředky čisticí - prostředky dezinfekční - OOPP

KOČÍ, MILOSLAV. Úrazy způsobené škodlivinami

anotace: Několik příkladů pracovních úrazů v chemických provozech a úrazů, které způsobily opaření nebo popálení.
klíčová slova: úrazy pracovní - látky chemické - látky nebezpečné - výbuchy - průmysl chemický - autoopravny - provozy průmyslové - popálení - poleptání - příklady

Inovace - č. 1 (2013)

CÁB, S. Nebezpečí výbuchu hořlavých plynů v průmyslu
anotace: Článek seznamuje s problematikou výbušnosti práškových materiálů v  technologických provozech. Obsahuje výčet průmyslových odvětví spojených s  rizikem výbuchu prachu, seznámení s požadavky současných předpisů, základními metodami protivýbuchové perence a způsoby ochrany před účinky výbuchu prachu.
klíčová slova: materiály práškové - výbušnost - ochrana protivýbuchová - prevence výbuchu - průmysl - odvětví - požadavky bezpečnostní

Zvuk a hluk
anotace: Článek odpovídá na otázky: co je zvuk, jak jej vnímá člověk, kdy se zvuk stává hlukem, jaké má negativní vlivy na zdraví člověka a jak se před hlukem můžeme chránit.
klíčová slova: zvuk - hluk - vlivy negativní - hladiny hluku - ochrana před hlukem

BANACH, JIM. Na inovace není nikdy pozdě
anotace: Čtenáři se mohou seznámit s řešením problémů s ochranou sluchu před negativními účinky hluku v USA.
klíčová slova: ochrana sluchu - provozy průmyslové - zkušenosti - USA

Detekce hluku a monitoring pracovního prostředí

anotace: Firma 3M představuje přístroje pro detekci hluku a monitoring pracovního prostředí.
klíčová slova: hluk - detektory hluku - hladiny hluku - prostředí pracovní - monitoring - výrobky

Tepelná ochrana a vysoká přesnost konečně ve vašich rukách!

anotace: Společnost Mapa Professionnel uvádí na trh inteligentní rukavice, které umožní operátorům zvolit si přesně ten druh, který vzhledem k prostředí, v němž pracují, potřebují.
klíčová slova: OOPP - rukavice pracovní - rukavice ochranné - ochrana rukou - ochrana proti teplu - ochrana proti chladu - ochrana před popálením - výrobky

Ansell rozšiřuje řadu výrobků TouchNTuff

anotace: Nové ochranné rukavice německého výrobce byly vyvinuty pro osoby pracující s potencionálně nebezpečnými látkami.
klíčová slova: OOPP - rukavice pracovní - rukavice ochranné - ochrana rukou - látky nebezpečné - látky chemické - výrobky

Oblečení do nepohody

anotace: Kvalitní ochranné oblečení dokáže chránit proti nepříznivým klimatickým podmínkám, jako jsou vlhkost, chlad nebo vítr.
klíčová slova: OOPP - oděvy ochranné - oděvy pracovní - oděvy multifunkční - materiály reflexní - podmínky klimatické - ochrana proti chladu - ochrana proti vodě - výrobky

Signální ochranné oděvy chrání a jsou přitom viditelné i ve tmě

anotace: Ochranné oděvy v jasných signálních barvách (žluté a oranžové) dobře chrání své nositele za deště, v mlze, při dlouhém stmívání a dalších přírodních podmínkách, které výrazně snižují viditelnost.
klíčová slova: OOPP - oděvy ochranné - oděvy pracovní - oděvy multifunkční - barvy signální - materiály reflexní - podmínky klimatické - výrobky

Novinky u Kimberly-Clark Professional
anotace: Ochranné rukavice a vylepšený ochranný oděv s antistatickými vlastnostmi německého výrobce najdou uplatnění v chemickém i potravinářském průmyslu.
klíčová slova: OOPP - rukavice pracovní - rukavice ochranné - ochrana rukou - oděvy ochranné - úpravy antistatické - ochrana těla - výrobky - průmysl chemický - průmysl potravinářský

Nová generace obuvi pro hasiče značky PRABOS
anotace: Firmy PRABOS je výrobcem obuvi pro hasiče, na niž jsou kladeny obzvlášť náročné požadavky, protože bývá používána v extrémních podmínkách a musí chránit své nositele před nejrůznějšími riziky.
klíčová slova: OOPP - obuv pracovní - obuv ochranná - ochrana nohou - ochrana před riziky - hasiči - výrobky - trh

Správné brýle chrání váš zrak
anotace: Průzkum trhu s OOPP se zaměřil na ochranu zraku v různých průmyslových odvětvích. Aktuální přehled výrobků je doplněn fotografiemi a informacemi o  výrobci, včetně kontaktních údajů. Řada ochranných brýlí chrání svého uživatele i před UV zářením, tedy před sluncem.
klíčová slova: OOPP - brýle ochranné - ochrana zraku - výrobky - trh

Sluneční brýle pro řidiče jako OOPP
anotace: Průzkum trhu s OOPP se zaměřil na ochranu zraku v různých průmyslových odvětvích. Aktuální přehled výrobků je doplněn fotografiemi a informacemi o  výrobci, včetně kontaktních údajů. Řada ochranných brýlí chrání svého uživatele i před UV zářením, tedy před sluncem.
klíčová slova: OOPP - brýle ochranné - ochrana zraku - výrobky - trh

Ochranné brýle

anotace: Průzkum trhu s OOPP se zaměřil na ochranu zraku v různých průmyslových odvětvích. Aktuální přehled výrobků je doplněn fotografiemi a informacemi o  výrobci, včetně kontaktních údajů. Řada ochranných brýlí chrání svého uživatele i před UV zářením, tedy před sluncem.
klíčová slova: OOPP - brýle ochranné - ochrana zraku - výrobky - trh

Odhad zdravotních rizik ze znečištění ovzduší v ČR

anotace: Český hydrometeorologický ústav zpracovává pro potřeby hodnocení zdravotních rizik data o kvalitě ovzduší. Jedním ze zdrojů dat je také průmysl. Článek uvádí stručných souhrn informací o účinku hodnocených látek (např. oxid dusičný, arsen, nikl, benzen atd.).
klíčová slova: ovzduší - monitorování - látky znečišťující - škodliviny - expozice - obyvatelstvo - rizika zdravotní - ČR

Mušlové chrániče sluchu
anotace: V tomto průzkumu trhu s OOPP byly v centru pozornosti výrobky na ochranu sluchu, konkrétně pak mušlové chrániče sluchu.. Aktuální přehled výrobků je doplněn fotografiemi a informacemi o  výrobci, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: OOPP - chrániče sluchu - chrániče mušlové - ochrana sluchu - výrobky - trh

FOLTISOVÁ, IVONA. Program kontrolních akcí na rok 2013
anotace: Výsledky kontrolních akcí inspekce práce za první kalendářní měsíc roku 2013.
klíčová slova: inspekce práce - akce kontrolní - zařízení elektrická - bezpečnost práce - vztahy pracovněprávní - výsledky - pokuty - 2013

Zátkové chrániče sluchu

anotace: V dalším průzkumu trhu s OOPP byly v centru pozornosti výrobky na ochranu sluchu, speciálně pak zátkové chrániče sluchu. Aktuální přehled výrobků je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobci, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: OOPP - chrániče sluchu - chrániče zátkové - ochrana sluchu - výrobky - trh

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 2 (2013)

SHEPHERD, SUSAN - WOSKIE, SUSAN. Controlling dust from concrete saw cutting / Regulace prachu při řezání betonu
anotace: Řezání betonu benzínově poháněnými pilami je ve stavebnictví všudypřítomné a je zdrojem krystalického křemene. Článek se věnuje experimentu, který zkoumal snižování množství krystalického prachu pomocí rozstřikování vody. Experiment spočíval ve čtyřech sériích řezání betonu nasucho a namokro. Řezání za mokra snížilo množství prachu o 85%.
klíčová slova: prach - beton - řezání - křemen - experimenty

Journal of Safety Research - č. 2 (2013)

BIDDLE, ELYCE ANNE. Is the societal burden of fatal occupational injury different among NORA industry sectors? / Liší se sociální náklady smrtelného pracovního úrazu u různých průmyslových odvětví?
anotace: Od okamžiku, kdy vešel v platnost zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (USA), došlo k výraznému zlepšení pracovních podmínek a bezpečnosti práce. Pracovní úrazy a nemoci z povolání i tak zůstávají velkým problémem. Porozumění tomu, jaká je ekonomická zátěž smrtelných pracovních úrazů, je velmi důležité pro nastavení priorit, co se týče dalšího směřování problematiky bezpečnosti práce a zdravotnického výzkumu. Odhady těchto nákladů jsou zdrojem informací pro to, jak směřovat prevenci úrazů, plánování a hodnocení programů bezpečnosti práce. Tento text představuje studii, jejímž cílem bylo odhadnout celkové sociální náklady smrtelných úrazů v různých průmyslových odvětvích.
klíčová slova: úrazy smrtelné - úrazy pracovní - náklady ekonomické - podmínky pracovní - odvětví - prevence - bezpečnost práce

Fatal falls from roofs among U.S. construction workers
/ Smrtelné pády ze střech u pracovníků ve stavebnictví v USA
anotace: Tato studie zkoumala trendy a druhy smrtelných pádů ze střech ve stavebnictví v letech 1992-2009 s podrobnou analýzou v letech 2003-2009. Smrtelné pády představovaly 1/3 všech smrtelných úrazů ve stavebnictví. K nejvyššímu počtu těchto smrtelných úrazů (67%) došlo u malých podniků (1-10 zaměstnanců). Nejvyšší riziko vykazují pokrývači, klempíři, obecně pracovníci pokrývačských firem při výstavbě rezidenčních staveb. Vyšší míra úmrtnosti je ve věkové skupině do 20 let a nad 44 let a u imigrantů. Úmrtnost koresponduje s ekonomickými cykly. Prevence by se měla zaměřit na rizikové skupiny pracovníků a na malé podniky.
klíčová slova: pády - střechy - úrazy smrtelné - stavebnictví - USA

Injury rates, severity, and drug testing programs in small construction companies
/ Úrazy, jejich závažnost a testování na drogy v malých stavebních firmách
anotace: Práce ve stavebnictví je riziková a pracovníci v tomto odvětví se řadí na přední příčky, co se týče nedovoleného užívání drog a konzumace alkoholu. Studie se zabývala zavedením programů na testování drog u firem a to do tří kategorií: 1) firmy bez testování, 2) testování před započetím pracovního poměru a po úrazu a 3) testování před započetím pracovního poměru/po úrazu/náhodné/při podezření. Autoři analyzovali výsledky programu, který trval šest let u 1360 stavebních firem a posuzovali možnou asociaci mezi testováním a úrazovostí.
klíčová slova: drogy - testy - stavebnictví - úrazy pracovní - prevence - úrazovost pracovní

Fall prevention and safety communication training for foremen : report of a pilot project designed to improve residential construction safety
/ Prevence pádů a školení komunikace pro předáky : zpráva z pilotního projektu zaměřeného na bezpečnost práce při stavbě budov
anotace: Pády z výšky představují až 64% všech smrtelných úrazů při stavbě budov a 20% všech zameškaných pracovních dní. Autoři pracovali s hypotézou, že proškolení předáků v problematice bezpečnostní komunikace a prevence rizik pádů, zlepší úroveň bezpečnosti pracovníků na staveništi. Priority školení byly zaměřeny na správné metody jak se chránit proti pádu a dále na metody jak vést rozhovory s pracovníky. Bylo zjištěno, že riziku pádu jsou vystaveni nejvíce nezkušení pracovníci, ochrana proti pádu se využívá nedůsledně a dozor na staveništi je často nedostatečný. Předáci se cítí pod tlakem, aby splnili plán. Po ukončení školení, autoři studie pozorovali zvýšenou pozornost, co se týče dodržování pravidel ochrany proti pádu i nebezpečného chování na pracovišti.
klíčová slova: pády z výšky - stavebnictví - školení bezpečnosti práce - ochrana proti pádům - komunikace - prevence úrazů - předáci

Pracovní lékařství - č. 4 (2012)

PEREČINSKÝ S. - JANČOVÁ, A. Profesionálna astma a profesionálna rinitída : jedny dýchacie cesty, jedno ochorenie?

anotace: V průmyslově vyspělých zemích jsou astma a profesionální rinitida nejčastějšími profesionálními onemocněními. Vyskytuje se zejména v zemědělství, textilním průmyslu, potravinářství, zdravotnictví, chemickém průmysl, ve zdravotnictví, strojírenství, kožedělném průmyslu a dalších odvětvích.

Professional Safety

Reaching on ladders : do motivation and acclimation affect risk taking?
/ Pohyb na žebřících : má motivace a přizpůsobení se vliv na riskování?
anotace: Pády ze žebříku jsou významným problémem v mnoha odvětvích. Studie ukázaly, že velký vliv na pády má to, zda je pracovník nováček, zda má motivaci. Chování při pohybu a práci na žebříku ovlivňuje několik faktorů. Zkušenější pracovníci např. nerespektují návody k použití. U práce v nižších výškách je povědomí o možném nebezpečí pádu nižší. Ve vyšších výškách jsou nováčci mnohem opatrnější. Podstatným faktorem je prevence - důkladné školení. Studie ukázala, že 50% zraněných při pádu ze žebříku mělo méně než 3 roky zkušeností práce na žebříku a 62% ze zraněných neprošlo žádným bezpečnostním školením.
klíčová slova: pády z výšky - žebříky - riskování - školení bezpečnosti práce - motivace - úrazy pracovní

Références en Santé au Travail - č. 133 (2013)

La technique de radiologie interventionnelle et l´exposition des professionnels / Technika intervenční radiologie a expozice pracovníků
anotace: Intervenční radiologie je obor široce využívaný v mnoha lékařských oborech. Kromě nesporné výhody pro pacienta, je však velkou zátěží pro obsluhu zařízení, která je vystavena vysokým dávkám záření (postižené jsou zejména ruce a oči). Článek se věnuje tomu, jak správně zorganizovat zařízení místnostní, kde se ozařování provádí, jak zlepšit techniku, jaké používat OOPP, jak dodržovat zásady správné praxe atp.
klíčová slova: radiologie - záření - expozice pracovníků - OOPP - správná praxe

Pathologie d´origine psychique d´origine professionnelle
/ Nemoci z povolání psychického původu
anotace: Článek se věnuje problematice posuzování nemocí z povolání, které mají psychický původ. Popisuje jak usnadnit uznávání těchto nemocí z povolání, jak vymezit podmínky uznávání a jak onemocnění dokumentovat. Jedná se zejména o nemoci jako deprese, úzkosti a post-traumatický stres.
klíčová slova: nemoci duševní - nemoci z povolání - stres - úzkost - uznávání

CRÉPY, M. N. Dermatite de contact d´origine professionnelle
/ Kontaktní dermatitida z povolání
anotace: Iritační dermatitida, alergická dermatitida a proteinová dermatitida jsou nejčastěji kožní nemoci z povolání, nejčastěji lokalizované na rukou. Dermatitida se vyskytuje nejvíce v odvětvích jako je kadeřnictví, potravinářství, čištění a malování, zdravotnictví, stavebnictví a hutnictví. Spouštěči onemocnění jsou obvykle práce ve vlhkém prostředí, práce s detergenty, a desinfekčními prostředky, oleji a rozpouštědly. Zapojují se rovněž alergeny jako jsou kovy (chrom, nikl, kobalt), kosmetika a parfémy, plasty, biocidní prostředky, kaučuk, rostliny, …..
klíčová slova: nemoci z povolání - nemoci kožní - kůže - dermatitidy - alergeny

Safety and Health - č. 2 (2013)

JOHNSON, ASHLEY. Handling crisis communication in the digital age
/ Jak zvládat krizovou komunikaci v digitálním věku
anotace: V dnešní době, když nastane krize, lidé se o ní dovědí prostřednictvím médií (např. sociálních sítí). Pro zaměstnavatele znamená vzestup významu digitální komunikace (sociální média nelze v současnosti ignorovat) změnu ve způsobu krizové komunikace se zaměstnanci a jinými dotčenými osobami. Digitální komunikace znamenají větší tok informací, ale jejich menší kontrolu. Pro zaměstnavatele je podstatné v krizových situacích zachovat klid, eliminovat nepravdivé informace a otevřeně komunikovat se zaměstnanci a veřejností.
klíčová slova: komunikace krizová - sítě sociální - technologie komunikační - situace krizové - informace

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail