Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2013/03

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

112 - č. 2 (2013)
Bauportal - č. 2 (2013)
Bezpečná práca - č. 1 (2013)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2013)
Die BG - č. 2 (2013)
Prevence úrazů, otrav a násilí - č. 2 (2012)
Process Safety Progress - č. 1 (2013)
Safety and Health - č. 3 (2013)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 2 (2012)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 2 (2012)
Sicher ist Sicher - č. 2 (2013)
Travail et Sécurité - č. 737 (2013)
Zpravodaj SÚIP - č. 1 (2013)


112 - č. 2 (2013)

PROCHÁZKOVÁ, DANA. Systém řízení bezpečnosti
anotace: Nedostatky v organizaci a systému řízení bezpečnosti jsou častými příčinami mimořádných událostí v oblasti závažných havárií. Jaké poučení z nedostatků v prevenci závažných havárií z toho lze vyvodit?
klíčová slova: systémy řízení - řízení bezpečnosti - události mimořádné - prevence havárií

GAVEL, ALAN. Koncept biologické ochrany
anotace: Biologická ochrana by měla být spojena práce v provozech, kde se nakládá s infekčním materiálem, biologické látky mohou vyskytnout, nebo kde dochází k přepravě biologického materiálu. Dotýká se běžného života, pracovního života, vojenských nebo teroristických hrozeb.
klíčová slova: pracoviště - činitelé biologičtí - ochrana zdraví - ochrana biologická

BauPortal - č. 2 (2013)

HELMUS, MANFRED - NISANCIOGLU, SELCUK - RANDEL, ANNE. Energieefizienz im Baubetrieb : Potenziale sytematisch nutzen / Energetická účinnost ve stavebnictví - systematické využívání potenciálu.
anotace: Ve stavebnictví převládají malí a střední dodavatelé. Tyto firmy obvykle nemají při své každodenní činnosti dostatečnou kapacitu a čas pro plánování pracovních postupů a odhalování a odstraňování nedostatků, zejména u energetických zdrojů. Problém je i v tom, že současné možnosti možného šetření energiemi jsou často v malých a středních podnicích velkou neznámou.
klíčová slova: energie - spotřeba energií - ceny - staveniště - DIN ISO 50001 - stavebnictví

 

Bezpečná práca - č. 1 (2013)

MACHOVÁ, BEÁTA. Bezpečnosť pri zváraní
anotace: Pohled na předpisy a požadavky na svařování na Slovensku.
klíčová slova: bezpečnost - svařování - OOPP - nebezpečí - lahve tlakové - Slovensko

MARKOVÁ, IVETA - ZELENÝ, JAN. Ortuť jako chemická látka v životnom a pracovnom prostredí

anotace: Základní informace a pravidla pro bezpečnou manipulaci se rtutí, která je vzhledem k toxickým účinkům považována za nebezpečnou látku.
klíčová slova: látky nebezpečné - rtuť - toxicita - prostředí pracovní - prostředí životní - Slovensko

Poverenie obsluhy a určenie zodpovednej osoby

anotace: Povinnosti zaměstnavatele při pověřování zaměstnanců obsluhou technického zařízení, motorových vozíků, dopravníků a dalších zařízení nebo činností se zvýšeným rizikem.
klíčová slova: rizika - obsluha - pověření - osoby zodpovědné - prostředky technické - riziko zvýšené

GAŠPARÍK, PAVEL. Výber z pracovných úrazov vyšetrovaných Inšpektorátom práce Nitra

anotace: Několik případů pracovních úrazů, ke kterým došlo při porušení povinností zaměstnavatele, nesprávným chováním postiženého nebo v důsledku cizího zavinění.
klíčová slova: úrazy pracovní - Slovensko

GÁLIKOVÁ, THEODORA - OSINA, OTO - VLADÁROVÁ, MÁRIA. Menej obvyklé profesionálne ochorenie horných končatín z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia pri razení a balení elektrónok
anotace: Mezi nejčastější profesionální onemocnění se na Slovensku řadí nemoci z dlouhodobého, nadměrného a jednostranného zatížení, které poškozují pohybový aparát končetin a trupu. Pracovní anamnéza dělnice provádějící balení elektronek.
klíčová slova: nemoci pohybové - nemoci z povolání - aparát pohybový - končetiny horní - páteř - svaly - průmysl elektrotechnický - Slovensko

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA. Kontrolná činnost : súčasť každodennej terénej práce
anotace: Rozhovor s ředitelem Regionálního úřadu veřejného zdravotnictví (RÚVZ) v Banské Bystrici o úkolech a dlouhodobých projektech v oblasti pracovního lékařství.
klíčová slova: činnost kontrolní - zdraví veřejné - instituce - lékařství pracovní - úkoly - projekty - práce rizikové - hluk - podmínky mikroklimatické - Slovensko

JANČUROVÁ, LAURENCIA. Kontrola hodnotenia rizik na pracoviskách z pohľadu inšpektorov
anotace: Slovenští inspektoři zkontrolovali v r. 2012 121 zaměstnavatelských subjektů. Zaměřili se přitom na hodnocení plnění různých povinností zaměstnavatelů v  oblasti prevence rizik a ochrany zdraví zaměstnanců.
klíčová slova: hodnocení rizik - pracoviště - kontroly - činnost kontrolní - inspekce práce - kampaně - 2012 - Slovensko

Bezpečnostné opatrenia podľa pozorovania pracovných postupov
anotace: Několik smrtelných úrazů v rafinériích CITGO donutilo jejich americké provozovatele k  přijetí nezbytných opatření na podporu bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Uváděné postupy a celý bezpečnostní systém prověřené časem se doporučují i pro ostatní odvětví hospodářství.
klíčová slova: postupy pracovní - postupy bezpečnostní - opatření bezpečnostní - průmysl petrochemický - rafinérie - USA

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2013)

BUKOVJAN, PETR. Pracovní úraz a pokyn k zajištění BOZP
anotace: Prezentace právního sporu zaměstnance a agentury zaměstnavatele o tom, zda úraz, který se zaměstnanci stal, byl úrazem pracovním, a zda odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou úrazem byla celková nebo jen částečná.
klíčová slova: úrazy pracovní - soudnictví - odpovědnost za škody

HORÁČKOVÁ, ALENA. Bezpečnost v práci : dej zdraví šanci!

anotace: Nová výtvarná soutěž dává žákům základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a dětem z dětských domovů příležitost zamyslet se nad možnými příčinami úrazů a poškození zdraví lidí, kteří chodí do zaměstnání nebo vykonávají svoji práci doma. Nejlepší práce ztvárňující nebezpečné situace a rizika při práci budou oceněny hodnotnými cenami.
klíčová slova: soutěže - děti - žáci - školy - situace nebezpečné - situace rizikové - 2013

NEUGEBAUER, TOMÁŠ. Hodnocení fyzické ošetřovatelské zátěže ve zdravotnictví

anotace: Hodnocení fyzické zátěže zdravotních sester a dalšího zdravotnického personálu metodou Care Thermometer.
klíčová slova: zařízení zdravotnická - zátěž fyzická - zdravotníci - sestry zdravotní - ochrana zdrav - metody ergonomické - hodnocení rizik

Kontrolní akce inspekce práce za rok 2011

anotace: Dokončení příspěvku z č. 12/2012 o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2011.
klíčová slova: inspekce práce - inspekce integrovaná - SÚIP - zprávy - kontroly - 2011

Roční program kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok 2013

anotace: Seznam kontrolních úkolů inspekce práce na rok 2013, zdůvodnění, cíle a zadání jednotlivých kontrolních úkolů.
klíčová slova: inspekce práce - akce kontrolní - plány - vztahy pracovněprávní - podmínky pracovní - bezpečnost práce - prevence rizik - 2013

NEUGEBAUER, TOMÁŠ. BOZP při provozování technických zařízení
anotace: Příspěvek navazuje na článek "Kapitola 10 - BOZP při provozování technických zařízení" z čísla 12/2012. Autor se tentokrát zaměřuje na konkrétnější požadavky zajištění BOZP u jednotlivých skupin technických zařízení.
klíčová slova: zařízení technická - zařízení vyhrazená technická - zařízení elektrická - zařízení plynová - zařízení zdvihací - kotelny nízkotlaké - komíny - kouřovody - revize

KOČÍ, MILOSLAV: Úrazy při tváření

anotace: Několik příkladů pracovních úrazů při obsluze lisů.
klíčová slova: úrazy pracovní - tváření - lisy - příklady

 

Die BG - č. 2 (2013)

LAMPEN, ALFRED. Ladungssicherung im Gefahrstoffmanagement / Bezpečnost při přepravě nebezpečných látek
anotace: Toto téma má v posledních letech vysokou prioritu. Jedná se nejen o dopravu, ale i o balení a expedici nebezpečných materiálů. Článek ukazuje pracovní postupy, metody, materiály, otázky odpovědnosti i právní aspekty problému.
klíčová slova: látky nebezpečné - přeprava - balení - expedice - bezpečnost

 

PATOČKA, JIŘÍ - MRÁZKOVÁ, SILVIE - BRODMANN, JIŘÍ. Snadno dostupné jedy v garážích a na zahradách
anotace: Ne vždy si uvědomujeme, že nebezpečné chemické látky, které mohou svou toxicitou ohrozit zdraví a životy lidí, jsou snadno dostupné. Jedním z míst, kde se s těmito jedy můžeme setkat, je naše garáž, kůlna nebo zahrada. Mnohé ze skladovaných látek obsahují zdraví škodlivé a nebezpečné substance a pro práci s nimi platí přísná bezpečnostní pravidla. Nejsou-li dodržována, snadno může dojít k otravě. Nebezpečí těchto prostředků je umocněno tím, že na mnohých již chybí čitelné nápisy a varovná označení a často jsou v nepůvodních nádobách či obalech.
klíčová slova: látky nebezpečné - látky chemické - pesticidy - kyseliny - pravidla bezpečnostní

 

Process Safety Progress - č. 1 (2013)

HUANG, SZU-YING - MANNAN, SAM M. Technical aspects of storage tank loss prevention / Technické aspekty předcházení haváriím u skladovacích nádrží
anotace: Tento článek seznamuje s případy mimořádných událostí u nadzemních skladovacích nádrží, které vznikly v souvislosti s provozními problémy, problémy s údržbou nebo selháním konstrukce. Text se také věnuje diskusi o řízení procesní bezpečnosti a souvisejících předpisech. Představuje rovněž některé inovativní technologie skladování a zavádění vhodných opatření k předcházení haváriím.
klíčová slova: skladování - nádrže nadzemní - havárie - bezpečnost procesní - inovace

How to communicate to create a safety culture and improve PSM results /
Jak tvořit kulturu bezpečnosti a  zlepšovat výsledky PSM
anotace: Téměř všechny články, které se věnují snížení nebo odstranění závažných havárií se zároveň zabývají řízením procesní bezpečnosti (PSM) a kulturou bezpečnosti. Nikde není však jasně popsáno, jak efektivně tuto kulturu bezpečnosti vytvořit. Tento článek se zaměřuje právě na to, jak správně vytvářet kulturu bezpečnosti, aby se dosáhlo požadovaných dopadů na řízení procesní bezpečnosti, jehož cílem je snižování nebo úplné odstranění výskytu nehod.
klíčová slova: kultura bezpečnosti - bezpečnost procesní - řízení - havárie závažné

 

Safety and Health - č. 3 (2013)

MORRISON, KYLE W. Step by step : how can employers mitigate the risk of slips, trips and falls? / Krok za krokem : jak mohou zaměstnavatelé zmírnit riziko uklouznutí, klopýtnutí a pádů?
anotace: Přesto, že je chůze základním rutinním pohybem u člověka, každý rok se v práci zraní tisíce pracovníků v důsledku uklouznutí, klopýtnutí nebo pádu. Uklouznutí, klopýtnutí nebo pád je podle statistik druhou nejčastější příčinou pracovního úrazu. Čím častěji chodíme, tím více se vystavujeme nebezpečí pádu. Prevencí, jak těmto druhům úrazů předcházet, je nejen řádné školení a informovanost zaměstnanců, ale také dobře udržované povrchy a kvalitní čištění. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat správnému používání žebříků, způsobu jak jsou po místnostech rozvedeny kabely či osvětě, jak se správně pohybovat po schodech.
klíčová slova: úrazy pracovní - chůze - uklouznutí - klopýtnutí - pády - povrchy

BUKOWSKI, THOMAS, J. Understand their motivations : workers' communication preferences are changing / Jak porozumět jejich motivaci : způsob komunikace s pracovníky se mění
anotace: Článek se věnuje tomu, jak se mění způsob komunikace profesionálů bezpečnosti práce s pracovníky. Profesionálové bezpečnosti práce, kteří dokáží efektivně (např. pomocí moderních technologií) komunikovat s pracovníky, mají čas pochopit potřeby a sledovat interakce pracovníků. Efektivní komunikace také znamená respektovat čas pracovníků a předávat pouze nezbytné informace.
klíčová slova: profesionálové bezpečnosti práce - komunikace - technologie - interakce

 

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 2 (2012)

The effect of ill health and socioeconomic status on labor force exit and re-employment: a prospective study with ten years follow-up in the Netherlands / Vliv špatného zdravotního stavu a socioekonomického statusu na odchod ze zaměstnání a vstup do nového zaměstnání : prospektivní studie s doplněním po deseti letech uskutečněná v Holandsku
anotace: Cílem studie bylo zjistit jaký vliv má špatný zdravotní stav a socioekonomický status na odchod ze zaměstnání (ať už zaměstnanec odešel do předčasného nebo invalidního důchodu nebo je nezaměstnaný). Sekundárním cílem bylo zjistit vliv špatného zdravotního stavu a socioekonomického statusu při návratu do zaměstnání. Studie mimo jiné ukázala, že špatný zdravotní stav zvyšuje pravděpodobnost odchodu pracovní síly do invalidního důchodu, předčasného důchodu nebo se dotyčný stává nezaměstnaným. U pracovníků vykazujících nemocnost je menší pravděpodobnost, že se po období trvající nezaměstnanosti či invalidním důchodu vrátí do pracovního procesu.
klíčová slova: důchod invalidní - důchod předčasný - nezaměstnanost - stav zdravotní - status socioekonomický - studie - Nizozemí

 

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 2 (2013)

Poor health, unhealthy behaviors, and unfavorable work characteristics influence pathways of exit from paid employment among older workers in Europe : a four year follow-up study / Špatný zdravotní stav, nezdravý způsob života a nepříznivý charakter práce ovlivňují způsob odchodu z placeného zaměstnání u starších zaměstnanců v Evropě . čtyřletá doplňující studie
anotace: Cílem studie bylo získat informace o tom, jak dalece špatný zdravotní stav, nezdravý způsob života a nepříznivý charakter práce mají vliv na předčasný odchod z placeného zaměstnání, ať už se jedná o odchod do invalidního důchodu, předčasného důchodu nebo nezaměstnanost. Respondenti šetření pocházeli z 11 evropských zemí a bylo jim přes 50 let. Byli sledování po čtyři roky prostřednictvím rozhovorů. Odpovídali na otázky týkající se zdraví, životního stylu, psychosociálních otázek a zaměstnání.
klíčová slova: důchod invalidní - důchod předčasný - nezaměstnanost - stav zdravotní - styl životní

Effectiveness of an exposure-based return-to-work program for workers on sick leave due to common mental disorders: a cluster-randomized controlled trial /
Efektivita programů podporujících návrat do práce u osob v pracovní neschopnosti z důvodu běžných duševních poruch : studie
anotace: V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu běžných duševních poruch se zdá být efektivní součástí preventivních programů na snižování tohoto druhu pracovní neschopnosti postupné zatěžování v práci. Autoři vyvinuli program, který podporuje návrat do práce u osob v pracovní neschopnosti z důvodu běžných duševních poruch.
klíčová slova: neschopnost pracovní - nemoci duševní - prevence nemocí - návrat do práce

Patient handling and risk for developing persistent low-back pain among female healthcare workers /
Manipulace s pacientem a riziko vzniku přetrvávající bolesti spodní části zad u žen pracujících ve zdravotnictví
anotace: Cílem studie bylo prozkoumat riziko přetrvávající bolesti spodní části zad na základě rozsahu činností, co se týče manipulace s pacientem, a to u žen, které zatím žádnou bolest nepociťují a u těch, které již trpí chronickou bolestí. Respondentky odpovídaly na dotazník, kde uváděly počet manipulací s  pacientem. U žen, které bolestí prozatím netrpí, autoři studie nenašli zvýšené riziko pro rozvoj chronické bolesti do jednoho roku. Jako prevenci před chronickou bolestí spodní části zad je třeba udržet počet manipulací s pacientem pod číslem deset denně.
klíčová slova: manipulace - pacienti - bolesti v zádech - ženy - prevence - nemoci chronické - zdravotnictví

Breast cancer among shift workers : results of the WOLF longitudinal cohort study /
Rakovina prsu u pracujících na směny : výsledky dlouhodobé kohortní studie WOLF
anotace: Cílem studie bylo zjistit, zda práce na směny (i noční) má vliv na zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu. Podklady pro studii byly získány na základě dotazníků a lékařských vyšetření. Další data pocházejí z Národního onkologického registru. V rámci studie byly uvažovány dva druhy expozice: práce na směny včetně práce v noci a kromě práce v noci. Výsledky zkoumání ukázaly, že zvýšené riziko rakoviny prsu je u žen pracujících na směny a to včetně práce v noci.
klíčová slova: rakovina - ženy - práce na směny - práce v noci - expozice pracovníků

Joint effects of job strain and road-traffic and occupational noise on myocardial infarction /
Společný účinek pracovního napětí, silniční dopravy a hluku v práci na infarkt myokardu
anotace: Cílem studie bylo posoudit společný účinek pracovního napětí, silniční dopravy a hluku v práci na infarkt myokardu. Účastníci studie odpovídali na dotazník a podstoupili lékařské vyšetření. Studie hodnotila expozici hluku, která byla založena na tom, kde jedinec v minulosti bydlel a bydlí v kombinaci s intenzitou místní dopravy. Expozice hluku byla měřena na pracovišti a byla posouzena expozice z minulých povolání. Napětí se vyhodnocovalo pomocí dotazníků, které se zaměřily na psychické nároky a rozhodování v zaměstnání. Studie se zúčastnilo 3050 respondentů. Výsledky studie ukázaly, že výše uvedená kombinace stresorů výrazně zvyšuje riziko infarktu myokardu. Vzhledem k tomu, že uvedeným stresorům je vystavena značná část populace, je důležité definovat priority, co se týče preventivních opatření.
klíčová slova: napětí - expozice pracovníků - hluk - doprava silniční - infarkt myokardu - stresory

Incidence of myocardial infarction among cooks and other restaurant workers in Sweden 1987-2005 /
Výskyt infarktu myokardu u kuchařů a dalšího personálu v restauracích ve Švédsku, 1987-2005
anotace: Cílem studie bylo zjistit míru výskytu infarktu myokardu u kuchařů a dalšího personálu v restauracích. Studie pracovala s modelováním rizik, s oddělenými analýzami pro ženy a muže s proměnnými: věk, hypertenze, diabetes a socioekonomický status. Kuchařky a jiné pracovní síly restauraci - ženy - vykazují významný nárůst rizika infarktu myokardu. Co se týče mužů, nebyl zvýšený nárůst rizika shledán u žádné ze sledovaných profesí. Zvýšené riziko může souviset i s kvalitou jednotlivých pracovních prostředí, ale výsledky nepotvrdily souvislost rizika výskytu infarktu myokardu např. s výpary z vaření. Možným vysvětlením může být pracovní stres.
klíčová slova: infarkt myokardu - restaurace - kuchaři - prostředí pracovní - muži - ženy - stres pracovní

 

Sicher ist Sicher - č. 2 (2013)

LIEDTKE, MARTIN. Kombinationene Persőnlicher Schulz-ausrüstungen / Kombinování osobních ochranných prostředků
anotace: Na pracovištích je třeba správně kombinovat různé prostředky osobní ochrany, vybírat je tak, aby byly kompatibilní a aby se nesnížil jejich ochranný účinek.
klíčová slova: OOPP - kompatibilita - účinky ochranné

 

Travail et Sécurité - č. 737 (2013)

COURBON, LESLIE - DUVAL, CÉDRIC - RAVALLEC, CÉLINE. Allergies professionnelles : une réalité insidieuse / Profesní alergie : zákeřná realita
anotace: Série článků se zabývá problematikou profesních alergií: Články se věnují např. astmatu, které u pekařů způsobuje působení mouky. 70% všech pacientů s profesionálním astmatem pracuje v odvětví úklidu, zdravotnictví, kadeřnických služeb, potravinářského průmyslu a hutnictví.
klíčová slova: alergie - astma - expozice pracovníků - průmysl potravinářský - hutnictví - zdravotnictví

 

Zpravodaj SÚIP - č. 1 (2013)

VALA, JIŘÍ. Přístup k otázkám bezpečnosti při práci v Evropě
anotace: Co vyplývá ze statistik úrazovosti a jak se evropské státy vyrovnávají s požadavky na ochranu života a zdraví při práci?
klíčová slova: ochrana zdraví - požadavky bezpečnostní - správná praxe - Evropa 

BLAŽEK, MILAN. Bilancování kontrol nelegálního zaměstnávání v Královéhradeckém kraji za první rok účinnosti novely zákona o zaměstnanosti
anotace: Kontroly inspektorů práce zaměřené na nelegální zaměstnávání v Královéhradeckém kraji v r. 2012 v číslech a komentářích.
klíčová slova: inspekce práce - kontroly - práce nelegální - 2012 - kraje

ČERMÍNOVÁ, JANA. Vzdělávání klíčových zaměstnanců a inspektorů na Státním úřadu inspekce práce
anotace: Projekt financovaný z ESF bude vzdělávat inspektory práce v tzv. měkkých dovednostech.
klíčová slova: vzdělávání - inspektoři práce - dovednosti - projekty evropské - SÚIP

PRAŽÁKOVÁ, MARTINA. Připravované změny právních předpisů v oblasti prevence závažných havárií

anotace: Informace vychází z aktuálně probíhajícího legislativního procesu přípravy změn v oblasti prevence závažných havárií a nebezpečných látek. Změny v systému klasifikace nebezpečných látek a dotčených směrnic EU si vyžádají reakci na národní úrovni.
klíčová slova: předpisy právní - předpisy mezinárodní - změny - prevence havárií - látky nebezpečné

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail