Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2013/02

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Bauportal - č. 1 (2013)

MERKLE, STEPHAN: Unfälle bei der Reinigung älterer Estrichmaschinen / Úrazy při čištění starších stěrkových strojů
anotace: V současnosti jsou stěrkové stroje stále zdrojem vážných úrazů způsobených neopatrností zaměstnanců, když se přiblíží k otvoru míchací či dopravní nádoby za chodu stroje. Tyto nehody způsobují vážná poranění končetin a někdy vedou i k nutné amputaci.
klíčová slova: nehody - provozní řád - proces čištění - stroje stěrkové

 

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 1 (2013)

Legislativní novinky v silniční dopravě roku 2013
anotace: Informace o nových předpisech se vztahem k užívání pozemních komunikací a silničních motorových vozidel při pracovních cestách platných pro rok 2013.
klíčová slova: předpisy - novely - doprava silniční - poplatky - mýtné - cesty pracovní - náhrady

Kulatý stůl k oceněním v oblasti BOZP
anotace: Představení vítězného podniku oceněného v r. 2012 v národním kole programu SPRÁVNÁ PRAXE, pořádaného v rámci v rámci kampaně Zdravé pracoviště 2012-2013, a vítěze 1. kola národní soutěže PROFESIONÁL BOZP.
klíčová slova: Správná praxe - soutěže - programy bezpečnosti práce - kampaně - osoby odborně způsobilé - Česká republika - 2012

VARTA, ONDŘEJ - KYSELA, JIŘÍ. Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení pomocí magnetických zařízení
anotace: Bezpečná manipulace s břemeny v příkladech. Výsledky nedávných kontrol inspekce práce a záměry kontrolní činnosti v r. 2013.
klíčová slova: zařízení zdvihací - zařízení magnetická - zdvihání - manipulace - břemena - bezpečnost technická - činnost kontrolní - inspekce práce - 2013

Přehled základních právních a ostatních předpisů vztahujících se nejen k problematice BOZP
anotace: Dokončení přehledu z BHP č. 13/2012. Předchozí soubor je rozšířen o přepisy platné k datu 31.12.2012.
klíčová slova: předpisy právní - bezpečnost práce

 

Die BG - č. 1 (2013)

PETERS, ROGER. Vorsicht Explosionsgefahr : Strub und ein Funke genügen / Pozor na nebezpečí výbuchu - stačí prach a jiskra
anotace: V četných výrobních procesech se používají nebo přímo vyrábějí práškové a pudrové produkty. Bez ohledu na klasifikaci je prachový produkt nebo odpadní prach příčinou tří čtvrtin požárů a výbuchů. Již malá vrstvička prachu v uzavřeném prostoru může být potenciálním nebezpečím.
klíčová slova: výbuchy - požár - nebezpečí - prach - prášek

 

Chemagazín - č. 1 (2012)

ZAJÍC, RADEK. Optimální skladování látek citlivých na teplotu
anotace: Vybraná řešení společnosti DENIOS pro udržení konstantních teplot pro přípravu a uložení citlivých materiálů.
klíčová slova: teplota - skladování - látky citlivé na teplotu - výrobky

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 12

WATTS, WNTHROP F. JR. - HUYNH, TRAN B. - RAMACHANDRAN, GURUMURTHY. Quartz concentration trends in metal and nonmetal mining / Vývojová tendence koncentrací křemene při těžbě kovů a nekovů
anotace: V letech 1974 - 2010 Mine Safety and Health Administration (MSHA) nashromáždil téměř 147 000 vzorků prachu, které obsahují minimálně 1% křemene. Analýza vzorků ukázala, že se stále vyskytují vysoké koncentrace a tedy i nadměrná expozice tomuto prachu. V letech 2005-2010 byl u 20% vzorků překročen přípustný expoziční limit. Bez ohledu na umístění je patrné zlepšování situace u činností souvisejících s drcením. Obsluha drtičů pracuje sice v uzavřeném prostoru, ale je zde možné koncentrace dobře měřit a umístit klimatizaci. Klesající trend lze také pozorovat u nakládky a vykládky.
klíčová slova: křemen - prach - těžba - kovy - nekovy - drcení - nakládání - vykládání - klimatizace - limity - expozice pracovníků - koncentrace
 

 

Professional Safety - č. 1 (2013)

LAMBA, NAJALI. Practice : designing out hazards in the real world / Z praxe : modelování nebezpečí v reálném světě
anotace: Optimálním způsobem, jak předcházet nemocem z povolání a pracovním úrazům, je namodelování nebezpečí a rizik, čímž se eliminuje nutnost neustálé kontroly během pracovního procesu. Tento přístup obsahuje navržení nástrojů, zařízení, systémů, pracovních postupů atp. s cílem eliminovat nebezpečí spojená s výkonem práce. Tento článek přináší reálné příklady tohoto modelování (Prevence prostřednictvím modelování = Prevention Through Design = PTD) v praxi.
klíčová slova: modelování - prevence rizik - nebezpečí

TOOLE, MICHAEL T. - HECKEL, PAMELA - HALLOWELL, MATTHEW. Policy development : a key factor in promoting PTD /  Rozvoj metody : klíčový faktor při prosazování PTD (prevence prostřednictvím modelování)
anotace: Prolínání a rozptýlenost inovací jako je PTD (prevence prostřednictvím modelování) v kontextu organizace vyžaduje mnohostrannou implementační strategii. Tento článek shrnuje metodiky související s PTD a platné normy. Profesionálové bezpečnosti práce mohou využít tyto informace k podpoře svého úsilí o přijetí PTD v rámci svých organizací.
klíčová slova: modelování - prevence rizik - profesionálové bezpečnosti práce - organizace - strategie

 

Safety and Health - č. 1 (2013)

JOHNSON, ASHLEY. No one ever just snaps : identifying and acting on : red flags may help prevent workplace violence / Rozpoznání a konání : varovné signály pomáhají předcházet projevům násilí na pracovišti
anotace: Násilí na pracovišti - ať už v podobě ohrožování zbraní, slovního nebo fyzického napadení - může poškodit jak jednotlivého pracovníka, tak celou organizaci. Aby bylo možné těmto projevům zabránit, odborníci doporučují zavést a vymáhat politiku, která projevům násilí brání. Pachatelé obvykle projevují navenek varovné signály a zaměstnanci by měli být vyškoleni tak, aby tyto signály rozpoznali. Aby byla prevence efektivní, je třeba nastolit nulovou toleranci.
klíčová slova: násilí na pracovišti - kultura bezpečnosti - prevence rizik - varování

BUKOWSKI, THOMAS, J. Appreciate the danger of eye injury : encouraging worker PPE compliance / Uvědomme si nebezpečí poranění zraku : vyzývejme pracovníky k používání OOP
anotace: Zásadní věcí pro prevenci poranění očí je poskytnout pracovníkům vhodnou ochranu zraku. I když tak učiníme, neznamená to však, že pracovníci budou vybavení používat. Pracovníci se sami rozhodují, zda budou pomůcky používat nebo ne, protože nevěří, že poranění zraku mohou být závažná, nošení brýlí je nepohodlné a někteří si myslí, že brýle mají negativní vliv na kvalitu zraku při práci. Zaměstnavatel by měl pracovníkům poskytnout různé varianty ochrany zraku a vyzývat je, aby brýle při práci důsledně používali. Profesionálové bezpečnosti práce by se měli snažit, aby se důsledné používání ochranných prostředků stalo nedílnou součástí kultury organizace.
klíčová slova: ochrana zraku - OOPP - brýle ochranné - kultura bezpečnosti práce

JOHNSON, ASHLEY. Gender differences : studies suggest demanding jobs, shift work may harm woman´s health / Genderové rozdíly : studie ukazují, že náročná povolání a práce na směny může poškozovat zdraví žen
anotace: V posledních letech byly zveřejněny studie, které přinesly alarmující zjištění, že náročná povolání a práce na směny může poškozovat zdraví žen. Jedná se zejména o srdeční záchvaty, které postihují ženy s náročným povoláním a o metabolický syndrom nebo rakovinu prsu u žen pracujících na směny.
klíčová slova: poškození zdraví - ženy - práce na směny - onemocnění kardiovaskulární - rakovina - zdraví

 

Safety and Health - č. 12 (2012)

Beyond the injury : successful return-to-work programs may need to address both workplace and personal factors / Programy podporující úspěšný návrat do práce po zranění nebo po nemoci
anotace: Ze studií provedených v poslední době vyplývá, že je vhodné řešit podmínky návratu do práce po úrazu či nemoci ze širšího hlediska. Návrat pracovníka do pracovního procesu po vyléčení zranění či nemoci vyžaduje koordinovaný přístup zaměstnavatele, lékaře, samotného zaměstnance a nadřízeného. Je nezbytné, aby ošetřující lékař měl konkrétní a podrobné informace o tom, jakou práci postižený vykonává, aby dokázal posoudit, zda je návrat na původní post možný.
klíčová slova: návrat do práce - pracovníci - úrazy pracovní - nemoci z povolání - posuzování - lékaři pracovní - programy

 

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 1 (2013)

Risk and prognosis of inguinal hernia in relation to occupational mechanical exposures : a systematic review of the epidemiologic evidence / Riziko a prognóza tříselné kýly u povolání s mechanickou zátěží : přehled epidemiologické evidence
anotace: Cílem tohoto výzkumu bylo vyhodnotit epidemiologickou evidenci pro vliv mechanické zátěže na výskyt tříselné kýly a prognózu vlivu mechanické zátěže na recidivu a přetrvávající bolesti. Autoři prostudovali 23 dostupných studií zabývajících se pracovními činnostmi, které jsou spojeny s významnými rizikovými faktory.
klíčová slova: rizika pracovní - zátěž fyzická - kýla tříselná - epidemiologie - studie

Musculoskeletal injuries among hospital patient care staff before and after implementation of patient lift and transfer equipment / Poranění pohybového aparátu u personálu v nemocnicích před zavedením manipulace s pacienty pomocí výtahů a jiných zařízení
anotace: Pomocí pozorování a údajů z dlouhodobých sledování autoři vyhodnocovali změny počtu poranění pohybového aparátu u personálu v nemocnicích v USA a to po dobu 13 let. Během této doby byly do praxe zaváděny výtahy a jiná zařízení pro manipulaci s pacienty.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - aparát pohybový - manipulace - břemena - pacienti - pozorování - USA

Quality of life of patients with asthma related to damp and moldy work environments / Kvalita života pacientů s astmatem, jehož původem je pracovní prostředí, kde je vlhko s výskytem plísní
anotace: Autoři prostřednictvím dotazníku oslovili 1267 pacientů, kteří byli již v minulosti sledováni z důvodu podezření, že jejich respirační onemocnění má původ u vlhkého pracovního prostředí s výskytem plísní. Rovněž byly sledovány demografické a jiné údaje. Dotazník obsahoval části týkající se současného zaměstnání, kvality života nebo kvality léčby. Výsledky šetření ukázaly, že astma způsobené nevhodným pracovním prostředím snižuje kvalitu života - ať už se jedná o nezaměstnanost či nutnost brát pravidelně léky.
klíčová slova: astma - onemocnění dýchacího ústrojí - prostředí pracovní - vlhkost vzduchu - plísně - kvalita života

JAERVHOLM, BENGT - REUTERWALL, CRISTINA - BYSTEDT, JENNIE. Mortality attributable to occupational exposure in Sweden / Úmrtnost ve Švédsku, kterou lze přisuzovat pracovní expozici
anotace: Cílem studie bylo odhadnout úmrtnost na rakovinu, kardiovaskulární a respirační onemocnění, které souvisejí s pracovní expozicí. Odhady byly provedeny zvlášť pro muže a ženy a to mezi 25 a 74 lety věku. Onemocnění rakovinou byla uvažována podle klasifikace Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC), infarkt myokardu jako součást skupiny kardiovaskulárních onemocnění a chronická plicní onemocnění, astma, pneumokonióza a alveolitida jako respirační onemocnění. Všechny smrtelné případy pneumokoniózy a alveolitidy, které se ve Švédsku vyskytly, jsou uvažovány jako pracovní. Odhady vycházejí z úmrtnosti v roce 2007. Odhaduje se, že z výše uvedených příčin dojde k cca 800 úmrtím ročně. Většinu tvoří infarkt myokardu, dále pak respirační onemocnění a odhaduje se na 270 úmrtí na rakovinu - u mužů lze polovinu z těchto případů přičíst azbestu.
klíčová slova: úmrtnost - nemoci z povolání - onemocnění dýchacího ústrojí - onemocnění kardiovaskulární - rakovina - infarkt myokardu - pneumokoniózy - azbest - odhady - Švédsko

 

Seguridad y Medio Ambiente - č. 128 (2012)

Relación entre exposición a esta fuente de luz y lesiones en la retina : riesgos personales produciodos por LEDs utilizados en dispositivos de uso cotidiano / Vztah mezi expozicí světelnému zdroji a sítnicí : rizika při každodenním používání zařízení se zdrojem LED
anotace: Používání LED diod jako zdroje osvětlení exponenciálně roste a to nejen jako osvětlení v domácnosti a v pracovním prostředí, ale také co se týče chytrých telefonů, počítačových monitorů, domácích spotřebičů atd. Hlavním nedostatkem bílých diod LED je jejich vlnová délka, která je škodlivá pro zrak. Tento článek se zabývá návrhem, který řeší vývoj zařízení, které obsahuje diody LED různých spektrálních charakteristik a monitoruje, zda může docházet k poškození sítnice.
klíčová slova: zrak - ochrana zraku - expozice pracovníků - osvětlení umělé - diody světelné - poškození zdraví

 

Sicher ist Sicher - č. 1 (2013)

SCHMAUDER, MARTIN. Ergonomie, was ist das? / Co je to ergonomie?
anotace: Ergonomie je vědní disciplina, zabývající se pochopením interakcí mezi člověkem a ostatními prvky systému, shromažduje teorie, principy, data a metody pro tvorbu pracovních systémů. Článek se zabývá principy a koncepty ergonomie.
klíčová slova: ergonomie - principy - koncepty

 

Sondy revue - č. 2 (2013)

MUŠKA, FRANTIŠEK. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocí z povolání
anotace: Zaměstnavatel odpovídá za pracovní úrazy a nemoci z povolání všem zaměstnancům. Článek tuto odpovědnost podrobně rozebírá.
klíčová slova: předpisy právní - úrazy pracovní - nemoci z povolání - odpovědnost za škody - odškodňování - zaměstnavatelé

ČERNÝ, IVAN. Úspěšná VEBA si zakládá na firemní kultuře
anotace: Za úspěchy a prosperitou firmy stojí vedle vývoje a inovací také firemní kultura v oblasti péče o zaměstnance.
klíčová slova: kultura firemní - péče o zaměstnance - strategie podnikové - průmysl textilní - odbory

 

Travail et Sécurité - č. 735 (2013)

BRASSEUR, GRÉGORY - RAVALLEC, CÉLINE - VAUDOUX, DELPHINE / Expositions multiple : le cumul nuit a la santé Vícenásobné expozice : kumulace negativních vlivů na zdraví
anotace: Série článků se zabývá vícenásobnou expozicí pracovníků různým podmínkám pracovního prostředí.
klíčová slova: expozice pracovníků - podmínky pracovní - ergonomie - práce v noci - práce ve výškách - faktory psycho-sociální

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail