Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2013/01

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

112 - č. 1 (2013)
Bauportal - č. 11 (2012)
Bauportal - č. 12 (2012)
Bezpečná práca - č. 6 (2012)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 13 (2012)
Die BG - č. 12 (2012)
Hygiene et sécurité du travail - č. 229 (2012)
Chemagazín - č. 6 (2012)
Inovace - č. 4 (2012)
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 4 (2012)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 11 (2012)
Journal of Safety Research - č. 5-6 (2012)
KANbrief - č. 4 (2012)
Le Travail Humain - č. 4 (2012)
Process Safety Progress - č. 4 (2012)
Professional Safety - č. 12 (2012)
Références en Santé au Travail - č. 132 (2012)
Sicher ist Sicher - č. 11 (2012)
Travail et Sécurité - č. 734 (2012)

112 - č. 1 (2013)

SÝKORA, VLASTIMIL: Nové ochranné prostředky pro civilní obyvatelstvo a složky IZS
anotace: Ochranné filtroventilační a další ochranné systémy pro ochranu obyvatelstva i složek Integrovaného záchranného systému.
klíčová slova: prostředky ochranné - prostředky filtrační - ochrana dýchadel - obyvatelstvo - ochrana obyvatel - Integrovaný záchranný systém

KOSOVÁ, VĚRA: Spolupráce s vysokými školami v  bezpečnostní problematiky
anotace: Systém vzdělávání odborníků v  krizového řízení zahrnuje i vysokoškolský stupeň přípravy. Vedle potřeby širší spolupráce jsou uvedeny příklady uskutečněných odborných seminářů pro studenty 1. a 2. ročníků vysokých škol vzdělávajících odborníky z  bezpečnosti.
klíčová slova: vzdělávání profesní - školy vysoké - řízení krizové - ochrana obyvatelstva - systémy bezpečností - infrastruktury kritické

GAVEL, ALAN: Riziková biologická agens a toxiny
anotace: Úvodní příspěvek ze seriálu věnovaného biologickým rizikům. Problematika biologických činitelů a toxinů je v něm nahlížena z hlediska ochrany před riziky, bezpečnosti a připravenosti z pohledu příslušníka Hasičského záchranného sboru ČR.
klíčová slova: činitelé biologičtí - toxiny - látky biologické - hrozby biologické - zbraně biologické - terorismus - hasiči - terminologie

Bauportal - č. 11 (2012)

SCHMID, JOACHIM - POPP, SEBASTIAN: Baumaschinentechnik im Aufbuch / Stavební technika na vzestupu
anotace: Mezinárodní stavební technika prochází velice bouřlivým obdobím. Po intenzivním vzestupu do roku 2007 a poté dramatickém pádu v letech 2008 a 2009 prochází tento sektor procesem znovuobnovení. Spolu s dynamickým tempem rozvoje dochází i k posunům na trzích: Čína je nyní největším trhem i výrobcem. Němečtí výrobci jsou též v dobré formě a brání své pozice na globálním trhu i za nelehkých podmínek. Zejména se zvyšují požadavky technické legislativy a na vysoce regulovaných trzích to má velký vliv na výrobce. Budoucnost je značně nejistá - ovlivňuje ji zejména dluhová krize a konflikty na Středním Východě. Pozitivní rozvoj stavebního průmyslu na nově vznikajících trzích je však klíčovým pro rozvoj sektoru mezinárodní stavební techniky.
klíčová slova: technika stavební - výrobci - trhy

BauPortal - č. 12 (2012)

SCHNEIDER, CHRISTOPH - BLAASCH, GERHARD: Wirtschaftliche Projektierung von Turmdrehkraneinsätzen / Efektivní plánování operací u věžových jeřábů
anotace: V současnosti hraje efektivní plánování práce věžových jeřábů na staveništích stále důležitější úlohu v celkovém projektu a je předpokladem pro hladký průběh všech činností na stavbě.
klíčová slova: jeřáby věžové - plánování efektivní - staveniště

KERSTING, KLAUS - SCHAEFER, M.: Grundierungen zur Reduktion der Wasser-dampfdiffusionstrate bei restfeuchten Zementestrichen im Blickpunkt der Arbeitssicherheit / Penetrační práce pro snížení obsahu vodní páry v cementových potěrech se zbytkovou vlhkostí - z hlediska bezpečnosti práce
anotace: V Německu jsou podlahy obvykle zhotovovány z několika vrstev. Ve většině případů jsou nosné betonové desky kryty minerálním potěrem různých typů. Na tento potěr (s použitím např. anorganických pojiv) je pak položena podlahovina. Časté poškození podlah (vyboulení, vytržení parket, puchýře pod parotěsnou krytinou) je způsobeno zejména nadměrnou vlhkostí podkladu. Proto je stanovení optimální úrovně vlhkosti klíčovým faktorem pro určení doby vhodné pro položení podlahoviny.
klíčová slova: práce penetrační - podlahy - potěry cementové

Bezpečná práca - č. 6 (2012)

TURŇOVÁ, ZUZANA - KUPEC, TOMÁŠ: Zváranie v pevnom stave bez produkovania škodlivín FSW a BOZP
anotace: Z hlediska BOZP je tento druh svařování méně rizikový pro pracovníky i pro pracovní a životní prostření, než jiné metody. Článek kromě jiného uvádí bezpečnostní aspekty technologie Friction Stir Welding (FTW).
klíčová slova: škodliviny - svařování - technologie ochranné - aspekty bezpečnostní

ZIGO, JAROSLAV - KURACINA, RICHARD - TUREKOVÁ, IVANA: Ochrana zdravia nefajčiarov - čašníkov
anotace: Průběh a výsledky dotazníkového průzkumu v podnicích (restauracích, pohostinstvích, vinárnách, kavárnách apod.), kde je zákazníkům dovoleno kouření. V článku jsou navržena opatření na zlepšení ochrany zdraví nekouřícího personálu (číšníků).
klíčová slova: pracoviště - kouření - kouření pasivní - nekuřáci - personál - číšníci - ochrana zdraví - průzkum - Slovensko

Práca koordinátorov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci na príklade modernizácie a asanácie
anotace: Příklady příčin úrazů při modernizaci a asanaci staveb jsou doplněny kontrolním seznamem pro tyto práce. Pomůcka pro koordinátory BOZP na staveništi zpracovaná německými odborníky na BOZP na základě tamější rostoucí pracovní úrazovosti.
klíčová slova: stavebnictví - stavby - seznamy kontrolní - koordinátoři - asanace - modernizace - rekonstrukce - prevence úrazů - situace nebezpečné - Německo

Bezpečnost a hygiena práce - č. 13 (2012)

Přehled základních právních a ostatních předpisů vztahujících se nejen k problematice BOZP

anotace: Přehled předpisů platných k datu 11.12.2012. Zahrnuje předpisy "bezpečnostníů a další předpisy z  kompetence inspekce práce a dále předpisy úzce související.
klíčová slova: předpisy právní - bezpečnost práce

Die BG - č. 12 (2012)

SCHRÖDER, HELMUT - MEYER, MARKUS: Zu viel berufliche Flexibilität schadet der Psyche /
Přiliš mnoho flexibility poškozuje psychiku
anotace: Časová a prostorová flexibilita pracovníků přináší s sebou překročení psychických hranic, vyčerpání kapacity pro řešení problémů jak v práci tak ve volném čase. Časté přesčasy, dlouhé dojíždění způsobuje nárůst duševních poruch činných osob. O tom referuje také aktuální Zpráva za rok 2012 výzkumného institutu Wissenschaftlichen Institut der AOK (WldO).
klíčová slova: flexibilita - zátěž - psychika - problémy duševní

Hygiene et sécurité du travail - č. 229 (2012)

HÉRY, M. - GUILLEMY, N.: Prévention des expositions aux cancérogenes : les conditions d'intervention des entreprises extérieures /
Prevence proti expozici karcinogenům : podmínky, za kterých dodavatelé zasahují
anotace: Prevence pracovních rizik, zejména rizik spojených s expozicí karcinogenním a mutagenním látkám a látkám negativně působícím na reprodukci, je obzvlášť důležitá a to především pro pracovníky, kteří přicházejí do cizích podniků na základě vyslání dodavatele. Ačkoliv jejich zaměstnavatel zodpovídá za bezpečnost práce a zdravotní politiku svých zaměstnanců, musí v tomto případě koordinovat své postupy s odběratelskou firmou. V této souvislosti je tedy nezbytné souvisle a neustále posuzovat rizika v místě, kde pracovník dodavatele vykonává svou práci. Nelze rovněž podceňovat výběr prostředků kolektivní ochrany i OOP. Nezbytné je rovněž důkladné zaškolení těchto pracovníků.
klíčová slova: pracovníci cizí - dodavatelé - prevence rizik - expozice pracovníků - látky karcinogenní - posuzování rizik - školení

HONNERT, BERTRAND - MATER, GAUTIER: Utilisation du dioxyde de titane nanométrique : cas particulier de la filiere BTP / Použití manometrického oxidu titaničitého : příklad ze stavebnictví
anotace: Tato studie hodnotí využívání oxidu titaničitého (titanové běloby) ve francouzském stavebnictví. Titanová běloba se ve stavebnictví přidává do stavebních materiálů. Pohlcuje UV záření. Vhodně upravená funguje jako fotokatalyzátor. Aplikuje se jako nástřik nebo nátěr. Počet osob, které jsou vystaveny působení nanočástic titanové běloby v sektoru stavebnictví, se odhaduje na méně než 100.
klíčová slova: oxid titaničitý - nanočástice - stavebnictví - expozice pracovníků - materiály stavební - nátěry - Francie

Accidents du travail : quelles particularités chez les seniors? / Pracovní úrazy : jejich specifické rysy u seniorů
anotace: S demografickými změnami a mladými lidmi, kteří vstupují na trh práce později, představují senioři významnou skupinu na pracovním trhu. Stárnutí evokuje pokles výkonnosti, ale je také synonymem cenných odborných zkušeností. Jaký vliv má stárnutí na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? Tato studie analyzovala různé výstupy (ať už statistiky pojišťoven nebo různých úrazových databází) s cílem definovat charakteristiky úrazů, které utrpěli pracující senioři.
klíčová slova: senioři - úrazy pracovní - demografie - statistiky - stárnutí - studie - Francie

SERIEYS, J. C. - FONTAINE, J. R. - DIÉBOLD, F.: Mesures de prévention de l'exposition au plomb des salariés des stands de tir / Preventivní opatření při expozici olovu u zaměstnanců střelnic
anotace: Kouře a prach obsahující olovo a jiné těžké kovy (baryum, měď, antimon atd.), které vznikají při střelbě, jsou nebezpečné jak pro zaměstnance střelnic, tak pro osoby, které provádějí úklid a údržbu zařízení. Měření olova ve vzduchu na střelnici ukázala, že limitní hodnoty expozice jsou značně překračovány. Tento článek se věnuje toxicitě olova, preventivním opatřením a zvláštní pozornost je věnována systémům větrání.
klíčová slova: olovo - střelivo - kovy těžké - expozice pracovníků - větrání

Chemagazín - č. 6 (2012)

FRANKLOVÁ, M. - ŠERÁ, LUCIE: Co přinesl letošní rok v  legislativy týkající se ochrany životního prostředí (včetně člověka)

anotace: Přehled právních norem se vztahem k databázi nebezpečných látek Medis-Alarm, které doznaly změn v r. 2012 nebo jsou novinkou.
klíčová slova: předpisy právní - prostředí životní - ochrana osob - ochrana životního prostředí - látky chemické - 2012

Inovace - č. 4 (2012)

GROCHAL, J.: Nejčastější nedostatky z pohledu BOZP při práci na staveništích
anotace: Druhá část příspěvku předneseného na "Mezinárodní konferenci BOZP 2012" v Ostravě věnovaného rizikům práce ve výškách. Úvodní část příspěvku s názvem "BOZP - zajištění staveniště" je publikována v tomto čísle na str. 13-14.
klíčová slova: staveniště - stavebnictví - rizika - nedostatky - situace rizikové - práce ve výškách - opatření bezpečnostní

Stanovení trendu v ochraně proti nárazu
anotace: Anglická společnost Scott Safety rozšířila svoji řadu lehkých přileb o dva nové modely.
klíčová slova: OOPP - přilby ochranné - ochrana hlavy - ochrana proti nárazu - výrobky

Ochrana při práci v lese
anotace: Tuto novou kvalitní a moderní výbavu firmy MSA pro ochranu hlavy, obličeje i zátylku lze kombinovat s ochranou sluchu.
klíčová slova: OOPP - ochrana kombinovaná - přilby ochranné - ochrana hlavy - ochrana sluchu - ochrana obličeje - výrobky

Přilba EVOLite
anotace: Přes svoji minimální váhu poskytuje tato bezpečnostní přilba spolehlivou ochranu hlavy.
klíčová slova: OOPP - přilby ochranné - ochrana hlavy - výrobky

Skylotec speed
anotace: Inovativní pohyblivý zachycovač pádu od německé firmy Skylotec znamená revoluci v bezpečnostní technice.
klíčová slova: ochrana proti pádům z výšky - systémy zajišťovací - zařízení blokovací - zařízení bezpečnostní - výrobky

Horizontální závěsné a upevňovací zařízení Söll_MultiRail
anotace: Horizontální závěsné zařízení na bázi kolejnic umožňuje spolehlivé zajištění osoby před rizikem pádu do volné hloubky.
klíčová slova: ochrana proti pádům z výšky - systémy zajišťovací - zařízení zajišťovací - výrobky

Zajištění před pádem : více bezpečnosti v zimě
anotace: Chytré příslušenství v podobě dobře viditelných kotvicích bodů je výbornou pomůckou před rizikem pádu pro pracovníky, odklízející sníh ze střech.
klíčová slova: ochrana proti pádům z výšky - systémy zajišťovací - kotvení - střechy - sníh - signalizace optická - výrobky

Ochrana před pádem při práci na lešení
anotace: Novinkou společnosti ABS Safety z  OOP je souprava vzájemně kompatibilních prostředků potřebných pro ochranu při práci na lešení. Zahrnuje zachycovací postroj, vázací prostředek a speciální hák).
klíčová slova: OOPP - ochrana proti pádům z výšky - systémy zajišťovací - práce nad volnou hloubkou - výrobky

Ochrana dýchacích orgánů od firmy Haberkorn Ulmer s.r.o.
anotace: Přehled produktového portfolia firmy pro ochranu dýchacích cest se speciální nabídkou ochranných dýchacích setů.
klíčová slova: OOPP - masky ochranné - polomasky - polomasky filtrační - ochrana dýchadel - výrobky

První ročník soutěže PROFESIONÁL BOZP zná svého vítěze
anotace: Zhodnocení 1. ročníku soutěže odborníků na prevenci rizik a vyhlášení 2. ročníku.
klíčová slova: soutěže - osoby odborně způsobilé - prevence rizik - 2012 - 2013

HRUBÁ, KATEŘINA: Co nového v pracovnělékařské péči
anotace: Připravovaná novela zákona č. 373/2011 Sb. by od 1.4.2013 by měla změnit praxi pracovnělékařských prohlídek. Zmiňována je rovně vyhláška, která by měla stanovit lhůty a další podmínky periodických zdravotních prohlídek, které se dosud provádějí podle směrnice Ministerstva zdravotnictví č.  49/1967 Věstníku Mzd ve znění směrnice č. 17/1970 Věstníku Mzd.
klíčová slova: zákony - novely - péče pracovnělékařská - prohlídky preventivní

Nebezpečné látky
anotace: Nebezpečné látky ohrožují bezpečnost miliónů pracovníků na různých evropských pracovištích. Snížení rizik práce s nebezpečnými látkami je zákonnou povinností zaměstnavatelů stejně jako poskytování informací o rizicích pracovníkům. Mezi nimi jsou významné především limitní hodnoty expozice pracovníků nebezpečným látkám.
klíčová slova: látky nebezpečné - látky chemické - látky biologické - škodliviny - expozice pracovníků - předpisy právní - registry - limity hygienické - hodnoty mezní

Moderní ochrana rukou
anotace: Univerzální ochranná rukavice německého výrobce ochranného pracovního vybavení je určena pro mnohostranné použití. Dovoluje m.j. pohodlné a spolehlivé ovládání smartphonů nebo laptopů malého formátu.
klíčová slova: OOPP - rukavice pracovní - rukavice ochranné - ochrana rukou - výrobky

Optimální ochrana proti pořezání
anotace: Ultralehké rukavice fy Ansell poskytují uživateli stejnou citlivost, jako ruce bez rukavic. Zároveň poskytují vysoký stupeň ochrany proti pořezání. Ideální jsou pro manipulaci a montáž ostrých, suchých a velmi jemných dílů.
klíčová slova: OOPP - rukavice pracovní - rukavice ochranné - ochrana rukou - ochrana před pořezáním - výrobky

LANGE, MICHAEL: Kožní onemocnění při výkonu pracovní činnosti
anotace: Některé příčiny kožních onemocnění nebo poškození pokožky a možnosti jejich předcházení.
klíčová slova: škodliviny - dermatózy - ochrana zdraví - ochrana pokožky - prevence nemocí

Evropská kampaň zdravé pracoviště
anotace: Evropská agentura pro BOZP (EU-OSHA) zahájila v r. 2012 dvouletou kampaň "Partnerství při prevenci rizik" za zdravější a bezpečnější pracoviště Evropské unie.
klíčová slova: kampaně evropské - prevence rizik - partnerství - 2012 - 2013

Bezpečnostní obuv nové generace
anotace: Ochranná pracovní obuv německého specialisty na výrobu OOP je odolná, stabilní i pohodlná.
klíčová slova: OOPP - obuv pracovní - obuv ochranná - ochrana nohou - výrobky - trh

Boty do nepohody : série Overland
anotace: Nová série ochranné obuvi je založen na anatomické studii rozdílných typů lidské nohy, takže si každý uživatel může vybrat právě ten model, který je pro něj optimální.
klíčová slova: OOPP - obuv pracovní - obuv ochranná - obuv anatomická - anatomie - ochrana nohou - výrobky - trh

MRKVIČKA, PETR: Smrtelná pracovní úrazovost v roce 2011
anotace: Ukazatele smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2011 a jejich vývoj od r. 2002 podle regionů a odvětví.
klíčová slova: statistiky - úrazy pracovní - úrazy smrtelné - 2011 - Česká republika

Toyota neúnavně bojuje s riziky úrazů na evropských pracovištích
anotace: Přední světový dodavatel manipulační techniky Toyota Material Handling Europe (TMHE) je opět oficiálním partnerem Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA). Tentokrát se ve dvouleté kampani "Partnerství při prevenci rizik" pro roky 2012-2013 zaměří na vývoj analytických nástrojů, trénink zaměstnanců a výměnu zkušeností a nápadů v  prevence rizik uvnitř i vně vlastní organizace
klíčová slova: kampaně evropské - prevence rizik - partnerství - 2012 - 2013

Ochranné helmy/přilby
anotace: Další průzkum trhu s OOPP se zaměřil na ochranu hlavy. Aktuální přehled helem či přileb je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobci, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: OOPP - helmy ochranné - přilby ochranné - ochrana hlavy - výrobky - trh

Filtrační polomasky, polomasky a masky
anotace: V tomto průzkumu trhu s OOPP byly v centru pozornosti výrobky na ochranu dýchacích orgánů. Aktuální přehled výrobků je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobci, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: OOPP - masky ochranné - polomasky - polomasky filtrační - ochrana dýchadel - výrobky - trh

Zkoušení OOP proti pádu z výšky : část II.
anotace: V souvislosti se vstupem ČR do EU je česká právní úprava plně harmonizovaná s úpravou EU a proto se uplatňuje jednotný certifikační postup, nezávisle na tom, ve kterém z členských států je výrobek certifikován. Před uvedením výrobku na trh je výrobce povinen podrobit OOP v textu uvedenému zkoušení a testování. Původní text článku publikovaného v tomto periodiku v mírně zkrácené verzi již v č. 4/2011.
klíčová slova: OOP - certifikace - harmonizace - testy - výrobky - trhy - ochrana proti pádům z výšky

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 4 (2012)

PECILLO, MALGORZATA: Results of implementing programs for modifying unsafe behaviour in Polish companies /
Výsledky realizace programů pro úpravu nebezpečného chování v podnicích v Polsku
anotace: Tento článek představuje výsledky dosažené u tří polských podniků, které zavádějí programy pro úpravu nebezpečného chování. Tyto programy zahrnují školení pracovníků a vedoucích, pozorování, zaznamenávání a analýzu chování pracovníků. Programy jsou zaměřeny na kvalitu života a kulturu bezpečnosti jako klíčové ukazatele úrovně nebezpečnosti chování a tedy bezpečnosti pracoviště.
klíčová slova: chování nebezpečné - kultura bezpečnosti - kvalita života - bezpečnost - programy bezpečnosti práce - Polsko

PERTTULA, PIA - SALMINEN, SIMO: Workplace accidents in materials transfer in Finland / Pracovní úrazy při přenášení materiálu ve Finsku
anotace: Cílem této studie bylo předložit podíl pracovních úrazů, které vznikly při přenášení materiálu a rozhodnout, zda jsou závažnější než jiné pracovní úrazy. Výchozími zdroji pro tuto studii byly statistiky a databáze pracovních úrazů. Při manipulaci s materiálem se stalo 25% smrtelných pracovních úrazů; 26,9 - 27,7% všech pracovních úrazů ve Finsku se v letech 2003-2007 odehrálo při přenášení materiálu. Více než polovina všech pracovních úrazů vztahujících se k manipulaci s materiálem vyústila v pracovní neschopnost trvající déle než tři dny. Obětí většiny úrazů byli muži ve věku 20-49 let. Nejčastějšími úrazy jsou výrony a vykloubení.
klíčová slova: manipulace - materiály - břemena - přemisťování - úrazy pracovní - studie - Finsko

Respiratory morbidity induced by occupational inhalation exposure to high concentrations of wheat flour dust / Respirační onemocnění vyvolané inhalační expozicí vysokým koncentracím prachu z pšeničné mouky
anotace: Hlavním cílem této studie bylo zjistit účinky expozice vysokým koncentracím prachu z pšeničné mouky. Studie byla provedena ve mlýně nacházejícím se v Šíránu (Irán). Bylo zkoumáno působení prachu u 35 pracovníků, kteří jsou přímo exponování a u 32 pracovníků, kteří přímo vystaveni působení prachu nejsou. Byly hodnoceny respirační symptomy a měřeny plicní funkce. Dále byly měřeny koncentrace prachu. Bylo zjištěno, že koncentrace prachu překročily povolené limity. U exponovaných jedinců byl zjištěn kašel, sípání, dušnost a zahlenění.
klíčová slova: expozice pracovníků - prach - mouka - onemocnění dýchacího ústrojí - mlýny

The relationship between the levels of stress and the age and years of service of military firefighters from the fire rescue corps of the metropolitan area of the state of Sao Paulo / Vztah mezi úrovní stresu a věkem a odpracovanými lety u hasičů z Hasičského záchranného sboru v metropolitní Sao Paulo
anotace: Cílem studie bylo ověřit vztah mezi úrovní stresu a věkem a odpracovanými lety u hasičů z Hasičského záchranného sboru v metropolitní Sao Paulo. Studie se zúčastnilo čtyřicet hasičů, kteří podstoupili klinická, fyzická i psychologická vyšetření. V úvahu byl brán věk, počet odpracovaných let a proměnné jako napětí, deprese, únava atp. v pracovních dnech a ve dnech volna.
klíčová slova: stres - hasiči - únava - věk - psychologie

MACDONALD, DUNCAN J. M. - SANATI, KAVEH A. - MACDONALD, EWAN B.: The costs and characteristics of occupational injuries admitted to a trauma unit / Náklady a charakteristiky pracovních úrazů, které přijalo traumatické oddělení
anotace: Autoři zkoumali okolnosti pracovních úrazů, jejichž závažnost vyžadovala přijetí na trauma oddělení a náklady těchto úrazů. Během 12 měsíců bylo na sledovanou jednotku přijato 69 pacientů, což představuje 4,3% všech pracovních úrazů, které prošly za toto období pohotovostí a 4,25% všech hospitalizací na trauma jednotce. Většina pacientů byli muži (91%) pracující jako řemeslníci (65%) s průměrným věkem 38,8 let. OOP použilo při své práci jen 46% zraněných. 61% zraněných připustilo, že jejich zranění bylo zbytečné. Polovina všech zranění se týkala horních končetin. Přímé náklady na péči v nemocnici se odhadují na 300 000 GBP.
klíčová slova: náklady finanční - bezpečnost práce - hospitalizace - nemocnice - úrazy pracovní

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 11 (2012)

Characterization and evolution of exposure to volatile organic compounds in the Spanish shoemaking industry over a 5-year period /
Charakteristika a vývoj expozice těkavým organickým sloučeninám po dobu 5 let v obuvnickém průmyslu ve Španělsku
anotace: V rámci této studie byly měřeny expozice 13 těkavým látkám u pracovníků obuvnického průmyslu ve Španělsku. Studie zkoumala změny expozic po dobu pěti let, sledovala místní postupy a funkci ventilace, která má na expozici vliv. Ve spolupráci s odděleními prevence rizik, byly odebrány vzorky u 849 pracovníků a to pomocí osobních vzduchových čerpadel s aktivním uhlíkem. Naměřené koncentrace byly porovnány s doporučenými hodnotami stanovenými příslušnými orgány ve Španělsku. Nejčastěji detekovanými látkami byl aceton a toluen.
klíčová slova: expozice pracovníků - průmysl obuvnický - látky těkavé - aceton - toluen - Španělsko

Journal of Safety Research - č. 5-6 (2012)

CHANG, SHU-HSUAN - CHEN, DER-FA - WU, TSUNG-CHIN: Developing a competency model for safety professional : correlations between competency and safety functions /
Vývoj kompetenčního modelu pro profesionály bezpečnosti práce : vztahy mezi schopnostmi a bezpečností
anotace: Osobní schopnosti jsou důležitým faktorem, který ovlivňuje individuální výkon. Cílem této studie bylo vyvinout kompetenční model pro profesionály bezpečnosti práce a zkoumat faktory, které mají vliv na jejich schopnosti s cílem dosáhnout větší úrovně bezpečnosti. Studie se zúčastnilo 299 respondentů, kteří vyplňovali dotazníky. Faktorová analýza ukázala, že schopnosti ovnlivňuje pět faktorů - povolání, věk, délka praxe, úroveň vzdělání a pracovní postavení. Studie pojednává o tom, jaký mohou mít výše uvedené faktory vliv na bezpečnost.
klíčová slova: modelování - profesionálové bezpečnosti práce - bezpečnost práce - analýzy faktorové - studie - schopnosti

Influence of task demands on occupational stress : gender differences / Vliv náročnosti úkolu na pracovní stres : genderové rozdíly
anotace: Účelem této studie bylo analyzovat genderové rozdíly při stresových situacích, které vyplývají z požadavků některých povolání. Údaje byly čerpány z průzkumu provedeného u náhodného vzorku populace o 11054 jedincích ve Španělsku v roce 2007. Ženy vykazují vyšší míru stresu než muži. Proměnné, které mají vztah na náročnost úkolu, mohou zhoršit příznaky u obou pohlaví. Práce související s duševní únavou dopadá negativně více na ženy než na muže.
klíčová slova: stres pracovní - muži - ženy - únava duševní - Španělsko

ARQUILLOS, ANTONIO LÓPEZ - ROMERO, CARLOS RUBIO - GIBB, ALISTAIR: Analysis of construction accidents in Spain, 2003-2008 / Analýza úrazů ve stavebnictví ve Španělsku, 2003-2008
anotace: Předmětem tohoto výzkumu bylo získat nové, rozšířené a aktualizované informace o příčinách úrazů ve stavebnictví s cílem určit vhodná preventivní opatření. Autoři analyzovali všechny úrazy, ke kterým došlo v sektoru stavebnictví v letech 2003-2008 ve Španělsku. Bylo zvoleno 10 proměnných (věk, délka praxe, velikost podniku atd.) a vliv každé proměnné byl posouzen s ohledem na závažnost úrazu. Autoři vycházeli z celkového počtu 1 163 178 úrazů. Výsledky analýz ukázaly, že velký podnik není vždy nutně bezpečnější než podnik malý, co se týče smrtelných úrazů, ne vždy zkušení pracovníci vykazují nižší úrazovost a že k závažnějším úrazům dochází mimo obvyklé pracoviště.
klíčová slova: úrazy pracovní - stavebnictví - opatření preventivní - analýzy - Španělsko

KANbrief - č. 4 (2012)

APPT, JOCHEN - REITZ, RUEDIGER: Occupational safety and health begins at the purchasing stage /
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci začíná ve fázi nákupu
anotace: Vzhledem k často až matoucímu množství výrobků a výrobců, je nákup vhodných pracovních pomůcek a vybavení pro mnoho firem problém. Tyto podniky často postrádají informace, podle kterých lze daný výrobek posoudit z hlediska jeho vhodnosti pro konkrétní pracovní úkol. V této souvislosti mohou být velmi užitečné informace o testování výrobku a jeho certifikaci.
klíčová slova: BOZP - výrobky - pomůcky pracovní - testy - certifikace

Le Travail Humain - č. 4 (2012)

FUCKS, ISABELLE: L´énigme de la culture de sécurité dans les organisations a risques : une approche anthropologique /
Záhady kultury bezpečnosti v rizikových organizacích : antropologický přístup
anotace: V posledních letech je kultura bezpečnosti častým předmětem výzkumu. V modelu našeho výzkumu je kultura bezpečnosti popsána pomocí pěti hlavních proměnných, které se opakují a sdružují a mají různé funkce (organizace formální a neformální, práce, technika a životní prostředí).
klíčová slova: kultura bezpečnosti - organizace - diagnostika - antropologie - výzkumy

Application de la démarche ergonomique ? l'étude des documents et des activités documentaires au travail / Použití ergonomického přístupu při studiu dokumentů a při dokumentační činnosti na pracovišti
anotace: Tento text se zabývá přístupem k analýze dokumentů a dokumentační činnosti v různých pracovních kontextech. Prvním krokem analýzy bylo pomocí pozorování popsat pracovní podmínky a vytvořit schéma, které dokumentační činnosti mohou být příčinou specifických poruch. Studie byla provedena u jistého telefonického centra, kde se pracuje s celou řadou dokumentů.
klíčová slova: dokumentace - dokumenty - systémy informační - ergonomie - analýzy - call-centra

Process Safety Progress - č. 4 (2012)

MURPHY, JOHN F. - CONNER, JIM: Beware of the black swan : the limitation of risk analysis for predicting the extreme impact of rare process safety incidents /
Pozor na efekt černé labutě : omezené možnosti analýzy rizik, co se týče extrémních dopadů mimořádných událostí
anotace: Tento článek se zabývá efektem černé labutě - extrémním dopadem vzácných a nepředvídatelných událostí, tak jak je chápán ve vztahu k posuzování chemických rizik. Věnuje se tomu, jaká přineslo ponaučení z těchto událostí v minulosti a jak se v této souvislosti přistupuje k projektování a provozu stávajících i nových zařízení, která nakládají s chemickými látkami.
klíčová slova: černá labuť - analýzy rizik - posuzování rizik - rizika chemická - události mimořádné

HERBER, JOHN W.: Smaller companies struggle with process safety / Menší podniky bojují s procesní bezpečností
anotace: Většina událostí, kterými se zabýval Úřad vyšetřování pro chemickou bezpečnost (USA), se stala v malých podnicích. Některé z těchto podniků si zcela neuvědomují nebezpečí u procesů, které v provozu probíhají, nemají informace o existenci regulatorních požadavků a tedy ani nechápou jejich závažnost. Ačkoliv nehody v malých společnostech nejsou tak viditelné jako v těch velkých, bývají likvidační jak pro samotný podnik, tak pro jeho zaměstnance a zákazníky. Článek stručně představuje některé zprávy z vyšetřování výše uvedeného úřadu u malých podniků a shrnuje příčiny těchto událostí.
klíčová slova: podniky malé - bezpečnost procesní - bezpečnost chemická - vyšetřování - USA

Professional Safety - č. 12 (2012)

LYON, BRUCE K. - HOLLCROFT, BRUCE: Risk assessments : top ten pitfalls and tips for improvement /
Posuzování rizik : deset největších úskalí a tipy na zlepšení
anotace: Profesionálové bezpečnosti práce v USA musejí zcela jasně rozumět procesu posuzování rizik, tak jak je popsán v normách ANSI/ASSE Z590.3 a ANSI/ASSE Z690.3. Text se věnuje 10 různým úskalím, kterým je potřeba se vyvarovat a to právě za pomoci procesů popsaných ve výše uvedených předpisech. Dobře prováděné posuzování rizik umožňuje podniku správně rozhodovat, chránit majetek a tím celkově zlepšovat provoz a růst podniku.
klíčová slova: profesionálové bezpečnosti práce - posuzování rizik - normy - USA

CARILLO, ROSA ANTONIA: Relationship-based safety : moving beyond culture and behaviour / Vztah založený na bezpečnosti : kultura a chování
anotace: Celá řada podniků nedokáže svým zaměstnancům dobře zdůrazňovat, že bezpečnost má vyšší prioritu než výroba. Tento článek zkoumá literární zdroje, ať už z oboru komplexního managementu nebo vztahové psychologie, které se zabývají tím, jak si s tímto problémem poradit. Text přináší nové postupy jak k tomuto dilematu přistupovat tak, aby byla zachována bezpečnost jako priorita v myslích zaměstnanců v porovnání s nároky na pracovní výkon.
klíčová slova: bezpečnost práce - management - psychologie - výkon pracovní - priority - bibliografie

Références en Santé au Travail - č. 132 (2012)

Tuberculose et santé au travail /
Tuberkulóza a ochrana zdraví při práci
anotace: Tuberkulóza je ve Francii stále aktuálním tématem, ačkoliv se vyskytuje zřídka. Někteří pracovníci (zejména zdravotnický personál) je vystaven nákaze přímo při výkonu své profese, jiné osoby mohou přijít do styku např. s nakaženým kolegou na pracovišti. Zdravotnická zařízení jsou pravidelně oslovována, aby prováděla posouzení rizik a zdravotně vyšetřovala pracovníky, kteří jsou exponováni. Tento článek se věnuje epidemiologii nemoci, zdůrazňuje důležitost testování TBC a sledování exponovaných pracovníků a seznamuje s výzkumem, který byl v poslední době v této problematice proveden.
klíčová slova: tuberkulóza - nemoci dýchacích cest - expozice pracovníků - posuzování rizik - zdravotnictví - zdravotníci - epidemiologie - Francie

JACQUET, F.: Repérage des salariés potentiellement exposés aux nanoparticules /
Identifikace zaměstnanců, kteří jsou potenciálně vystavení působení nanočástic
anotace: V březnu roku 2010 byl proveden dotazníkový průzkum prostřednictvím závodních lékařů za účelem identifikovat, kteří zaměstnanci mohou být vystaveni působení nanočástic. V červnu 2012 bylo analyzováno 57 dotazníků, které se dotýkaly 44 podniků a 167 zaměstnanců. Ačkoliv je zřejmé, že nanočástice se vyskytují v celé řadě výrobků, expozice nanočásticím byla potvrzena jen v malém počtu dotazníků.
klíčová slova: nanočástice - expozice pracovníků - průzkumy - dotazníky - Francie

ROSENBERG, N.: Allergies respiratoires professionnelles chez les personnels de santé / Profesní respirační alergie u zdravotnického personálu
anotace: Mnozí pracovníci ve zdravotnictví, ať už se jedná o lékaře, ošetřovatele, sanitáře, zaměstnance zubních ordinací, laboratoří nebo o pečovatele v domácím prostředí, trpí profesním onemocněním dýchacích cest. Hlavními příčinami onemocnění je používání latexových rukavic, postupy při desinfekci nástrojů, používání dráždivých a desinfekčních látek. Také ale čistící prostředky nebo látky používané dentisty. Rovněž bylo zjištěno negativní působení některých aerosolů.
klíčová slova: onemocnění dýchacího ústrojí - alergie - nemoci z povolání - zdravotníci - zdravotnictví

Sicher ist Sicher - č. 11 (2012)

BREMERS, MARKUS: Gesunde Kopfhaltung bei der Arbeit : Mit der richtigen Brille Nacken und Hals-wirbel entlasten /
Správné držení hlavy při práci: Se správnými brýlemi zmírníte bolesti zad a krční páteře
anotace: Ergonomie je důležitou součástí moderní bezpečnosti práce. Zdraví na pracovišti zajišťuje nejen kvalitní nábytek a pracovní klima nebo přímá ochrana před nehodami a zraněními. Velkou roli sehrávají také správné brýle. Pro některé je to nejčastěji používaná ochranná pomůcka. V důsledku demografických změn a pozdějšímu odchodu do důchodu je ve světě práce stále více zaměstnanců s vadami zraku.
klíčová slova: ochrana zraku - brýle - ergonomie

Travail et Sécurité - č. 734 (2012)

RAVALLEC, CÉLINE - COURBON, LESLIE: Biotechnologie : a la limite des connaissances /
Biotechnologie : na hranici znalostí
anotace: Biotechnologie lze nalézt všude - v lékařském výzkumu, v  potravin, životního prostředí, průmyslu, energetiky, … Jsou využívány ve stále narůstajícím počtu odvětví. Tyto technologie využívající živé organismy (bakterie, plísně, ….) jsou známé svými riziky - rizika biologická, chemická, ale i muskuloskeletální nebo radioaktivní. Biotechnologie stále posunují hranice poznání živého světa, proto vyvstávají i nové otázky vztahující se k novým pracovním rizikům.
klíčová slova: biotechnologie - rizika pracovní

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail