Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2012/12

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

Bezpečnost a hygiena práce - č. 11 (2012)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 12 (2012)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 10 (2012)
Moderní řízení - č. 11 (2012)
Professional Safety - č. 11 (2012)
Safety and Health - č. 11 (2012)
Zpravodaj SÚIP - č. 4 (2012)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 11 (2012)

URBANEC, JIŘÍ - ŠEBÁKOVÁ, HELENA: Pracovní prostředí a trendy ve výskytu nemocí z povolání v Moravskoslezském kraji
anotace: Ohrožení člověka při práci negativními vlivy (škodlivými faktory pracovního prostředí) slovem a grafikou.
klíčová slova: prostředí pracovní - faktory - pracovní - faktory škodlivé - kategorizace prací - nemoci z povolání - statistiky - Moravskoslezský kraj

Kontrolní akce inspekce práce za rok 2011
anotace: První část výtahu z "Roční souhrnné zprávy o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2011".
klíčová slova: inspekce práce - SÚIP - zprávy - kontroly - vztahy pracovněprávní - podmínky pracovní - 2011

MELEN, JAROSLAV: Protokol o určení vnějších vlivů - pokračování 2. části
anotace: Pokračování článků uvedených v číslech 7-8/2012 a 10/2012 o vnějších vlivech, jimž jsou nebo mají být vystavena elektrická zařízení.
klíčová slova: zařízení elektrická - vlivy vnější - revize - dokumentace


NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Kapitola 9 - Dokumentace BOZP

anotace: Článek odpovídá na otázky: Kdo má zpracovávat interní předpisy pro zajištění BOZP? Je stanovený rozsah dokumentace BOZP ve firmě?
klíčová slova: dokumentace bezpečnostní - bezpečnost práce


FUCHS, ALEXANDR - NAVRKALOVÁ, EVA: Nové technické normy významné z hlediska ochrany zdraví

anotace: Výběr recenzí nově vydaných a novelizovaných českých technických norem se vztahem k BOZP, pracovnímu lékařství a požární ochraně.
klíčová slova: normy technické - bezpečnost práce - bezpečnost technická - lékařství pracovní - ochrana požární

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 12 (2012)

Kontrolní akce inspekce práce za rok 2011 - II.

anotace: Druhá část výtahu z "Roční souhrnné zprávy o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2011".
klíčová slova: inspekce práce - SÚIP - zprávy - kontroly - vztahy pracovněprávní - podmínky pracovní - 2011


NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Kapitola 10 - BOZP při provozování technických zařízení

anotace: Úvod do problematiky bezpečnosti technických zařízení, která je dalším tématem seriálu o zajišťování BOZP na pracovišti.
klíčová slova: zařízení technická - zařízení vyhrazená technická - stroje - přístroje - nářadí - bezpečnost technická - způsobilost odborná


FUCHS, ALEXANDR - NAVRKALOVÁ, EVA: Nové technické normy významné z hlediska ochrany zdraví

anotace: Výběr recenzí nově vydaných a novelizovaných českých technických norem se vztahem k BOZP, pracovnímu lékařství a požární ochraně.
klíčová slova: normy technické - bezpečnost práce - bezpečnost technická - lékařství pracovní - ochrana požární 

MELEN, JAROSLAV: Protokol o určení vnějších vlivů - 3. část
anotace: Další část seriálu věnovaného Protokolu o určení vnějších vlivů, jimž jsou nebo mají být vystavena elektrická zařízení.
klíčová slova: zařízení elektrická - vlivy vnější - revize - dokumentace

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 10 (2012)

Natural latex sensitization and respiratory function among workers in latex glove factories : a pilot study /
Přecitlivělost na přírodní latex a její vliv na respirační funkci u pracovníků při výrobě latexových rukavic
anotace: Jedním z příkladů výrobků, které se vyrábějí z přírodního kaučuku, jsou rukavice. Většina reakcí na přírodní latex se projevuje jako dermatitida nebo jako astma, rýma, či zánět spojivek. Rozšíření přecitlivělosti na latex u běžné populace je menší než 1%, zatímco např. u pracovníků ve zdravotnictví narůstá na 6-17%. Primárním konfirmačním testem pro diagnózu přecitlivělosti na latex je kožní test. Velkým problémem může být tato přecitlivělost u pracovníků, kteří se zabývají výrobou latexových rukavic, kdy jsou v pracovním ovzduší přítomny hydrolyzované latexové peptidy. Tato studie se zabývala výskytem přecitlivělosti na latex v prostředí továren na výrobu latexových rukavic.
klíčová slova: latex - kaučuk přírodní - expozice pracovníků - kůže - přecitlivělost - rukavice latexové


Asbestos fiber burden in lung tissues of occupationally exposed workers /
Zátěž azbestovými vlákny v plicních tkáních u exponovaných pracovníků
anotace: Expozice azbestu může být příčinou onemocnění jako je azbestóza, rakovina plic nebo mezoteliom. Zatímco azbestóza propuká po dlouhodobé a intenzivní expozici azbestu, jiná onemocnění (mezoteliom) se mohou projevit již po relativně krátké expozici. Analýza vzorků tkání plic může poskytnout vhled do expozice, která předcházela a může pomoci při potvrzení diagnózy. Hlavním cílem tohoto textu je popsat určování a kvantifikaci azbestu v plicních tkáních a to v 16 případech.
klíčová slova: azbest - expozice pracovníků - plíce - azbestóza - rakovina - analýzy


O´BRIAN, IAN - DRISCOLL, TIM - ACKERMANN, BRONWEN: Hearing conservation and noise management practices in professional orchestras /
Zachování kvality sluchu a metody vedoucí ke snížení hluku u profesionálních orchestrů
anotace: Zachování kvality sluchu a metody vedoucí ke snížení hluku u profesionálních orchestrů je velký problém, odolný vůči standardním opatřením, která se používají v jiných odvětvích v souvislosti s řešením nadměrného hluku. Ačkoliv v této oblasti, co se týče postavení hudebníků a jejich vystavení hluku, existuje relativně málo přijatelných strategií řešení problému, hledání odpovědí neustává. Tato studie systematicky zkoumala opatření na ochranu sluchu, expozici hluku a screeningové protokoly u osmi profesionálních orchestrů. Všechny tyto orchestry si jsou vědomy rizik a aktivně hledají řešení, ovšem s různou mírou úspěchu.
klíčová slova: expozice pracovníků - hluk nadměrný - orchestry - sluch - opatření preventivní - opatření ochranná

 

Moderní řízení - č. 11 (2012)

Češi podceňují bezpečnost práce

anotace: V 1. polovině r. 2012 došlo v ČR k téměř 20 tisícům pracovních úrazů. Důvodem je především to, že efektivita mívá v podnicích a firmách přednost před bezpečností.
klíčová slova: bezpečnost práce

 

Professional Safety - č. 11 (2012)

ELLIS, NIGEL J.: Three-point control : analysis and recommendations for climbing ladders, stairs and step bolts /
Třístupňová kontrola : analýza a doporučení pro používání žebříků, schodů a stupaček
anotace: Pády se žebříku jsou nejčastější příčinou smrtelných úrazů ve stavebnictví. V roce 2010 takto přišlo o život 129 pracovníků. S použitím tříbodové kontrolní strategie lze zabránit mnoha pádům a s nimi spojeným smrtelným úrazům.
klíčová slova: pády z výšky - žebříky - schody - prevence rizik - strategie bezpečnosti práce - USA

RAJENDRAN, SATHY - CLARKE, BRIAN - ANDREWS, RICHARD: Quality management in construction : an expanding role for SH&E Professional /
Řízení kvality ve stavebnictví : rozšíření role profesionálů BOZP
anotace: Tento článek se zabývá otázkou proveditelnosti integrace řízení bezpečnosti a řízení kvality, hledá paralely mezi bezpečností a řízením jakosti v prostředí sektoru stavebnictví. Autoři dále zkoumají úlohu profesionálů bezpečnosti práce v oblasti řízení kvality staveb.
klíčová slova: řízení kvality - stavebnictví - technici bezpečnostní

 

Safety and Health - č. 11 (2012)

BUKOWSKI, THOMAS, J.: Aid comes first : minimum requirements and best practices for first aid programs /
Pomoc přichází první : minimální požadavky a správná praxe u programů poskytování první pomoci
anotace: OSHA vyžaduje, aby každé pracoviště, bez ohledu na počet zaměstnanců v organizaci, mělo zajištěn přístup k první pomoci. Naplnit či doplnit požadavky OSHA mohou zaměstnanecké týmy dobrovolníků, které jsou vyškoleny pro poskytování první pomoci. Na pracovištích, kde existuje vysoké riziko úrazu a která jsou vzdálena více než tři až čtyři minuty od dosahu zdravotnické záchranné služby, musí být nepřetržitě přítomna osoba dostatečně proškolená ve věci první pomoci.
klíčová slova: první pomoc - správná praxe - OSHA - pracoviště - dobrovolníci - služba lékařská záchranná

 

Zpravodaj SÚIP - č. 4 (2012)

ILLICKÝ, ALEŠ - LUKEŠOVÁ, MILOSLAVA: Praktické poznatky z převodu kontrolních kompetencí z Úřadu práce ČR na orgány inspekce práce v rámci Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

anotace: Změny ve struktuře inspektorátů práce a nezbytná příprava inspektorů na provádění kontrolní činnosti v oblasti práce a zaměstnávání.
klíčová slova: činnost kontrolní - inspekce práce - kompetence - inspektoři práce - vztahy pracovněprávní - právo pracovní

KOŠŤÁL, FRANTIŠEK: Inspekce práce v silniční dopravě

anotace: Výsledky kontrol bezpečnosti práce v kamionové dopravě v Ústeckém a Libereckém kraji v r. 2012.
klíčová slova: inspekce práce - kontroly - doprava silniční - doprava nákladní - bezpečnost přepravy - bezpečnost silniční - 2012

VALÁŠKOVÁ, OLGA - ZÁLOHOVÁ, LUCIE: Mimořádná kontrolní akce zaměřená na dálkovou kamionovou a dálkovou autobusovou dopravu
anotace: Kontrolní činnost zaměřená na odhalování a potírání nelegální práce.
klíčová slova: doprava dálková - doprava autobusová - doprava nákladní - inspekce práce - kontroly - práce nelegální - 2012

HORÁČKOVÁ, ALENA: 1. ročník národní soutěže

anotace: Národní soutěž PROFESIONÁL BOZP. Zhodnocení 1. ročníku soutěže odborníků na prevenci rizik a vyhlášení 2. ročníku.
klíčová slova: soutěže - osoby odborně způsobilé - prevence rizik - 2012 - 2013

KAŠPÁREK, ZDENĚK: Nový informační systém Státního úřadu inspekce práce

anotace: SÚIP představuje Registr elektronizace úkonů inspekce práce - IS REÚIP.
klíčová slova: systémy informační - inspekce práce - SÚIP - registry

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail