Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2012/11

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

112 - č. 11 (2012)
BauPortal - č. 10 (2012)
BauPortal - č. 9 (2012)
BPUVZ - č. 10 (2012)
BPUVZ - č. 9 (2012)
Hygiene et Sécurité du Travail - č. 228 (2012)
Chemické listy - č. 10 (2012)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 9 (2012)
Journal of Safety Research - č. 3 (2012)
Pracovní lékařství - č. 2-3 (2012)
Safety and Health - č. 10 (2012)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 6 (2012)
Seguridad y Medio Ambiente - č. 127 (2012)
Seguridad y Medio Ambiente - č. roč. 32 (č. 127)
Sicher ist Sicher - č. 10 (2012)
Technik - č. 11 (2012)
Travail et Sécurité - č. 733 (2012)
 

112 - č. 11 (2012)

POKORNÝ, JIŘÍ: Větrání chráněných únikových a zásahových cest
anotace: Článek poukazuje na odlišná řešení přetlakového způsobu větrání ze strany několika existujících a v České republice používaných standardů. Kromě podrobného rozboru těchto standardů, mezi kterými je značný nesoulad, upozorňuje autor článku na výraznou specifiku přetlakového způsobu větrání, a tudíž i na evidentní potřebu specifických a rozsáhlých znalostí odborníků na požární ochranu.
klíčová slova: větrání přetlakové - cesty únikové - cesty záchranné - standardy - předpisy technické - normy technické

Propracovaný systém prevence v Zentivě

anotace: Vzhledem k potencionálnímu nebezpečí specifické chemické výroby má tento podnik propracovaný systém požární prevence. Článek seznamuje se způsobem zabezpečení podniku před požárem, náplní činnosti a výcvikem členů podnikové hasičské záchranné jednotky.
klíčová slova: prevence požární - ochrana požární - hasiči - průmysl farmaceutický - podniky

BauPortal - č. 10 (2012)

ISCHEBEK, BJÖRN: Typenprüfung für Gerüste nach DIN EN 12812 / Typová zkouška lešení dle DIN EN 12812
anotace: Evropa nás stojí peníze, ale v mnoha oblastech je Evropské společenství i přínosem. Cestování je o mnoho jednodušší, neexistují kontroly na hranicích, není třeba vyměňovat peníze a máme stejné technické normy. DEN EN 12812 se týká lešení. Článek popisuje historii vzniku této normy a dalších stavebních předpisů a zabývá se dopady této normy na lešenové systémy.
klíčová slova: předpisy - lešení - systémy - DIN EN 2812

BauPortal - č. 9 (2012)

KUHNSCH, HANS-JOACHIM: Verhaltensregeln beim Umgang mit Baulasern / Pravidla používání laserových zařízení ve stavebnictví
anotace: V dnešní době je prakticky nemyslitelné představit si běžný život nebo pracovní procesy bez využití laserové technologie. Ve stavebnictví se nejvíce používá pro měření a mapování. Dosud se nepoužívaly přístroje klasifikované vyšší třídou než 2, a proto jejich použití s sebou neneslo větší problémy, tzn. nebyly vnímány jako potencionálně nebezpečné. V současnosti se začaly používat silnější laserové diody, což znamená vyšší míru nebezpečí.
klíčová slova: lasery - stavebnictví - diody

BPUVZ - č. 10 (2012)

SCHNEIDER, GERALD: Arbeitsunfähigkeit und Kosten 2001-2010 /
Pracovní neschopnost a její náklady v letech 2001-2010
anotace: Federální institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BauA) zveřejňuje každoročně statistické údaje o pracovní neschopnosti a souvisejících ekonomických nákladech. V současné době dokončil souhrnné údaje za poslední desetiletí, tj. za roky 2001-2010.
klíčová slova: neschopnost pracovní - náklady ekonomické - statistika - 2001-2012

BPUVZ - č. 9 (2012)

ORF, HUBERT: Sichere Baustellen durch SiGe-Koordinatoren / Bezpečnější stavby díky koordinátorům
anotace: Přestože počet nehod na staveništích v Německu klesl, je nehodovost ve stavebnictví ve srovnání s průměrnou ekonomikou stále více než dvakrát vyšší. Důvodem je rostoucí konkurence a rostoucí počet sub-dodavatelů a s tím zejména souvisí potřeba koordinátorů. Například odborníci z TÜV SÜD doprovázejí stavební projekty od plánování až po jejich dokončení. Problémy v praxi jsou uvedeny na příkladu přemístění chemické továrny.
klíčová slova: koordinátor - stavba - bezpečnost

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 228 (2012)

TISSOT, CLAIRE: Les accidents du tertiaire : des risques tres divers pour une meme activité de services / Úrazy v terciárním sektoru : různorodost rizik v oblasti poskytování služeb
anotace: Terciární sektor je obvykle definován jako poskytování služeb hromadně či soukromě. Každá činnost v této oblasti představuje specifická rizika jak fyzická rizika, tak psychosociální, která interakce s klientem přináší. Tento text charakterizuje jednotlivá rizika a okolnosti, za kterých k úrazům v terciární sféře dochází, a to na základě kvantitativních dat z databáze EPICEA.
klíčová slova: služby - sféra terciální - rizika fyzikální - rizika psychosociální - data kvantitativní - Francie - úrazy pracovní

RÉGNIER, R. - BÉMER, D. - MORÉLE, YVES: Mesure de concentrations dans les conduits de transport de polluants particulaires /
Měření koncentrací částic v systémech odvádějících znečišťující látky
anotace: Celá řada pracovišť v sektoru průmyslu vytváří znečišťující látky, které jsou odváděny ventilačními systémy mimo pracoviště, tak aby neohrožovaly zdraví pracovníků. V této studii bylo testováno osm měřicích zařízení a šest zařízení pro sběr vzorků in situ a porovnával se testovací vzorek dvou typů aerosolů (jeden syntetický a jeden přírodní). Odečítací zařízení, jejichž podstatou je sčítání částic, ukázala velmi rozdílné výsledky, zatímco výsledky zařízení počítajících koncentraci, byly srovnatelné.
klíčová slova: aerosoly - částice - sběr dat - koncentrace - látky znečišťující - průmysl

DESBROSSES. KÉVIN - MEYER, J. P. - DIDRY, GÉRARD: Les efforts de tirer-pousser points de repere /
Testování tažných a tlačných sil
anotace: Ruční manipulace s  prostředky na kolech (vozíky, kontejnery, paletovými vozíky atd.) je zdrojem významného fyzického zatížení a za určitých podmínek zde může vznikat riziko pracovních úrazů a nemocí z povolání. Článek popisuje tři operace, posuzujících postupy měření, které je třeba nastavit tak, aby bylo možné měřit určité fyzické faktory mající vliv na tažné a tlačné síly. Technologická zlepšení prostředků na kolech mohou snížit fyzickou námahu.
klíčová slova: manipulace ruční - vozíky - kontejnery - zátěž fyzická - měření

Chemické listy - č. 10 (2012)

SKÁCEL, FRANTIŠEK: Azbestová a minerální vlákna ve vnitřním ovzduší

anotace: Azbestová a minerální vlákna představují skryté potenciální riziko pro lidský organismus. Autoři článku se proto věnují zdrojům vláken ve vnitřní prostředí, metodám stanovení početní koncentrace vláken (odběr vzorků) a zaznamenávání výsledků měření a metodám odstraňování vláken z vnitřního ovzduší.
klíčová slova: azbest - vlákna azbestová - vlákna minerální - ovzduší - prostředí vnitřní - sanace

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 9 (2012)

JAYJOCK, M. A.: Estimating overspray exposure potential from aerosol sprayed products onto surfaces /
Odhad potenciální expozice aerosolům přítomným ve sprejích, které se rozprašují na povrchy
anotace: Část látky, která se stříká na povrch zůstává ve vzduchu a může představovat významné nebezpečí pro osobu, která nástřik aplikuje, i pro ostatní osoby, pohybující se v provozu, kde se nástřik provádí. V tomto textu autor přibližuje některé úvahy, které použil k odhadu potenciálního množství látky, která je vystřikována jako sprej, a to při známé velikosti částic a rychlosti rozstřikování.
klíčová slova: aerosoly - expozice pracovníků - spreje - stříkání - povrchy - částice - rozprašování

Journal of Safety Research - č. 3 (2012)

KONDA, SRINIVAS - RICHARD, ANDREY A. - TIESMAN, HOPE M.: Occupational injuries among U. S. correctional officers, 1999-2008 / Pracovní úrazy u zaměstnanců nápravných zařízení v USA v letech 1999-2008
anotace: Cílem této studie bylo popsat pracovní úrazy (včetně smrtelných) u zaměstnanců nápravných zařízení v USA. V letech 1999-2008 bylo zaznamenáno u této skupiny pracovníků 113 smrtelných pracovních úrazů a cca 125 200 pracovních úrazů. Hlavní příčinou úrazů byly útoky a násilné činy (cca 38%). Další výzkum se zaměří na identifikaci rizikových faktorů specifických pro výše uvedené příčiny úrazů a na rozvoj vhodných preventivních a intervenčních opatření.
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné - zařízení nápravná - vězeňství - násilí na pracovišti - identifikace rizik - opatření preventivní - USA

Pracovní lékařství - č. 2-3 (2012)

Silikóza a banícka pneumokonióza na Slovensku v rokoch 1981 - 2010
anotace: Poznatky ze studie provedené na souboru pacientů nemocných některým druhem pneumokoniózy, kteří pracovali po určitou dobu při těžbě zpracování rud nebo při výstavbě železničních tunelů.
klíčová slova: silikóza - pneumokoniózy - hornictví - nemoci z povolání - rizika zdravotní - Slovensko

PELCÁK, S. - CHALOUPKA, JIŘÍ: Psychická odolnost a subjektivně vnímaný distres u osob profesně exponovaných stresovým situacím

anotace: Výsledky šetření mezi záchranáři - zdravotníky a příslušníky Svazu záchranných brigád kynologů - stran jejich opakovanému vystavování stresovým situacím.
klíčová slova: expozice pracovníků - stres - stresory - situace rizikové - zdravotníci - kynologové

Evidence profesionálních expozic genotoxických faktorům v Moravskoslezském kraji

anotace: Popis a analýza údajů evidovaných v registru profesionálních expozic osob genotoxickým látkám v Moravskoslezském kraji.
klíčová slova: látky genotoxické - škodliviny chemické - expozice pracovníků - analýzy - registry

PIŇOSOVÁ, M. - ANDREJIOVÁ, M. - LUMNITZER, E.: Analýza klinických príznakov synergie pôsobenia hluku a vibrácií na zdravie človeka v prevádzkach s ich vysokou expozíciou

anotace: Výsledky analýzy klinických příznaků synergie hluku a vibrací u vybrané skupiny 40 osob, které dlouhodobě pracovaly nebo pracují v provozech s vysokou expozicí hluku a vibrací.
klíčová slova: hluk - vibrace - expozice pracovníků - analýzy

Safety and Health - č. 10 (2012)

JOHNSON, ASHLEY: Safety ethics : black and white? Or shades of gray? / Bezpečnostní etika : černá nebo bílá? Nebo odstíny šedé?
anotace: Rozhodování pracovníků bezpečnosti práce je ovlivněno jejich profesní přípravou, úrovní osobní etiky i etickým klimatem na pracovišti. Tito pracovníci by měli zaměřit svoje úsilí tak, aby odpovídalo etickému klimatu jejich organizace. Pracovníci bezpečnosti práce mají spíše tendenci dělat kompromis, rozhodnout eticky a to proto, že je na ně vyvíjen tlak postavit ostatní faktory nad bezpečnost.
klíčová slova: etika - pracovníci bezpečnosti práce - klima bezpečnostní - klima organizační

BUKOWSKI, THOMAS, J.: Overcoming negative perceptions : do workers view you : the safety pro : in a positive way? / Jak překonat negativní vnímání : jak se na vás pracovníci dívají : profesionál bezpečnosti práce : pozitivně?
anotace: Pracovníci bezpečnosti práce musejí pracovat tak, aby překonali stereotypní (negativní) vnímání své profese u zaměstnanců. Toho lze dosáhnout pomocí komunikačních strategií, které mimo jiné nastavují otevřený dialog se zaměstnanci. Spíše než lpět na striktním dodržování pravidel by měli pracovníci bezpečnosti práce vystupovat jako vychovatelé a podporovat zaměstnance v tom, aby se podíleli na rozvoji kultury bezpečnosti v organizaci.
klíčová slova: pracovníci bezpečnosti práce - strategie bezpečnosti práce - kultura bezpečnosti práce

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 6 (2012)

GRIMSRUD, TOM K. - ANDERSEN, AAGE: Unrecognized risks of nickel-related respiratory cancer among canadian electrolysis workers / Neznámá rizika související s niklem a  rakovinou dýchacího ústrojí u pracovníků zabývajících se elektrolýzou v Kanadě
anotace: Sloučeniny niklu, včetně ve vodě rozpustných solí, byly klasifikovány jako karcinogeny. Výrobci niklu zpochybňovali zařazení sloučenin niklu mezi karcinogeny po tři desítky let s tím, že neexistuje zvýšený výskyt rakoviny dýchacího ústrojí u pracovníků zabývajících se elektrolýzou. Autoři prověřili historická data u dvou firem zabývajících se elektrolýzou v Kanadě. Došli k závěru, že zařazení niklu mezi karcinogenní látky vyplynulo z neobjektivního, přehnaného důrazu na zjištěné skutečnosti, co se týče výskytu rakoviny u pracovníků zabývajících se elektrolýzou.
klíčová slova: nikl - látky karcinogenní - karcinogeny - rakovina - elektrolýzy - expozice pracovníků - ústrojí dýchací - Kanada

The effect of rest breaks on time to injury : a study on work-related ladder-fall injuries in the United States /
Vliv přestávky na odpočinek na okamžik úrazového děje : studie pracovních pádů ze žebříku ve Spojených státech
anotace: Přestávka na odpočinek a jiné časové faktory jako je čas strávený na konkrétním úkolu, vliv akumulace únavy atd. mají vliv na riziko pracovního úrazu. Cílem této studie bylo zjistit vliv přestávky na odpočinek na okamžik, kdy dojde k pracovnímu úrazu (čas mezi počátkem výkonu práce a okamžikem úrazu). Výsledky výzkumu ukázaly, že delší odpočinek a větší časový prostor pro splnění úkolu snižuje riziko úrazu.
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy pádem - přestávky pracovní - žebříky - rizika pracovní - USA

Dose-response relation between perceived physical exertion during healthcare work and risk of long-term sickness absence / Vztah dávka-odezva mezi vnímanou fyzickou zátěží při práci ve zdravotnictví a rizikem dlouhodobé pracovní neschopnosti
anotace: Nerovnováha mezi fyzickou zátěží a fyzickými schopnosti zaměstnance může představovat riziko zhoršení zdravotního stavu. Tato studie posuzuje riziko dlouhodobé pracovní neschopnosti způsobené fyzickou zátěží u pracovníků ve zdravotnictví. Studie vyhodnotila dotazníky, které byly předloženy 8592 pracovníkům ve zdravotnictví v Dánsku. Středně těžká a vysoká fyzická námaha se u zdravotníků zvyšuje a je pracovním rizikem. Možným preventivním opatřením je zajistit, aby fyzická schopnost pracovníka a pracovní nároky na něj byly v rovnováze.
klíčová slova: neschopnost pracovní - práce fyzická - zátěž fyzická - zdravotnictví - Dánsko

Seguridad y Medio Ambiente - č. 127 (2012)

Exposición a radiación y daňo genético / Expozice rentgenovému záření a genetické poškození
anotace: Tento výzkumný projekt si klade za cíl zjistit, zda chronické expozice rentgenovým paprskům u studentů stomatologie mohou vyvolat genetické poškození. Autoři studie provedli analýzy (vzorky sliznic a krve) u dvou ročníků studentů, kde byli zastoupeni studenti závěrečného ročníků, kteří byli vystaveni záření poslední 3 roky studia.
klíčová slova: záření rentgenové - stomatologie - studenti - poškození zdraví - analýzy

Seguridad y Medio Ambiente - č. roč. 32 (č. 127)

Repercusión sanitarie en el medio ambiente del consumo de antibióticos / Environmentální důsledky spotřeby antibiotik
anotace: Zbytky z antibiotik spotřebovaných lidmi se šíří dále do prostředí. Končí v čistírnách odpadních vod a prostřednictvím čistírenských kalů se dostávají do půdy. Tyto látky jsou stále aktivní a na životní prostředí mají rozličné účinky. Právní předpisy se této problematice věnují jen okrajově. Je proto třeba neustále monitorovat chování těchto drog v různých složkách životního prostředí a to z dlouhodobého hlediska, a vyhodnocovat jejich působení.
klíčová slova: prostředí životní - antibiotika - půda - léky - vody odpadní - důsledky

Sicher ist Sicher - č. 10 (2012)

GAND, BRIGIT: Psychische Belastungen am Arbeitsplatz / Duševní stres na pracovišti
anotace: Duševní stres se týká všech a jeho význam v dnešním světě práce stále roste. Moderní pojetí ochrany práce zahrnuje návody, jak vypořádat s těmito tlaky. Ovšem pohled do praxe dokazuje, že toto tvrzení a realita se stále liší.
klíčová slova: stres - pracoviště - ochrana práce

Technik - č. 11 (2012)

Jak bezpečně na nebezpečnou elektřinu?
anotace: Jak předejít zraněním a úmrtí způsobeným elektrickým proudem? Pět jednoduchých a srozumitelných rad, které mohou ochránit.
klíčová slova: proud elektrický - prevence úrazů - ochrana elektrická

Travail et Sécurité - č. 733 (2012)

COURBON, LESLIE - BONDÉELLE, A. - RAVALLEC, CÉLINE: Pratiques addictives et travail : un cocktail particulierement dangereux / Návykové látky a práce : zvláště nebezpečný koktejl
anotace: Návykové látky představují komplexní problém, který je pro mnoho firem tabu. Články v této části časopisu se věnují tomu, jak toto tabu narušit, jak vypracovat plán prevence či jak aktivně zapojit do řešení této problematiky všechny zúčastněné strany.
klíčová slova: látky návykové - alkohol - tabu - prevence rizik

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail