Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2012/10

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

112 - č. 10 (2012)
Bezpečná práca - č. 5 (2012)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2012)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 10 (2012)
BPUVZ - č. 7-8 (2012)
Ekonom - č. 42 (2012)
Human Resources Management - č. 5 (2012)
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 3 (2012)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 8 (2012)
Práce a zdraví - č. 3 (2012)
Process Safety Progress - č. 3 (2012)
Professional Safety - č. 9 (2012)
Références en Santé au Travail - č. 131 (2012)
Sociologický časopis - č. 4 (2012)
Travail et Sécurité - č. 731 (2012)
Travail et Sécurité - č. 732 (2012)
Záchranář - č. 3 (2012)
Zeitschrift fűr Arbeitswissenschaft - č. 2-3 (2012)

112 - č. 10 (2012)


ŠEVČÍK, LIBOR - DVOŘÁK, OTTO:
Možnosti stanovení bodů výbušnosti hořlavých kapalin

anotace:
Seznámení s novou zkušební metodou ke stanovení bodů výbušnosti
hořlavých kapalin za atmosférického tlaku a teplotách od -50 stupňů Celsia
do 300 stupňů Celsia.
klíčová
slova:
metody zkušební - kapaliny hořlavé - výbušnost

PICKOVÁ, JITKA: Změna v organizaci
zkoušek odborné způsobilosti fyzických osob na úseku požární ochrany

anotace: Od
účinnosti nového Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 37/2012 z 11. září
2012 přebírá agendu zkoušek a vydávání osvědčení z odborné způsobilosti
Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany
ve Frýdku-Místku. Jak bude celý systém fungovat a co se změnilo pro uchazeče
o zkoušku?
klíčová slova:
hasiči - způsobilost odborná - zkoušky - změny

VOLF, OLDŘICH: Jištění hasičů na
místě zásahu

anotace: Je
povinností velitele zásahu stanovit zóny nebezpečí a odpovídající režim
práce a způsob ochrany. Sami zasahující hasiči často riziko ohrožení života
a zdraví podceňují. Povedou ke zlepšení stavu bezpečnostní
brífinky?
klíčová slova:
hasiči - zásahy - ochrana zdraví - opatření organizační - opatření
preventivní

Špičkové pedagogické a
vědecko-výzkumné pracoviště ….

anotace:
Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické
univerzity Ostrava 10 let od svého založení bilancuje. Její dosavadní
pedagogická a výzkumná činnost významně ovlivnila přípravu vysokoškolských
odborníků na bezpečnost a požární
ochranu.
klíčová slova:
školy vysoké - inženýrství bezpečnostní - ochrana požární - ČR

112 - č.10 (2012)


ONDRÁČEK, ZDENĚK - ŠAMÁNEK, PAVEL -
KOČÍ, RADOVAN: Vstupní příprava příslušníků HZS ČR

anotace: 1.
ledna 2012 vstoupila v platnost nová učební osnova kurzu "Vstupní příprava
příslušníků HZS ČR" pro hasiče zařazené v jednotkách HZS krajů (integrovaný
záchranný systém).
klíčová
slova:
hasiči - vzdělávání profesní - kurzy

Bezpečná práca - č. 5 (2012)


BACKSTUBEROVÁ, VIERA: Pracovná
úrazovost v organizáciach….

anotace:
Statistiky a rozbor pracovní úrazovosti na Slovensku za 1. pololetí 2012
a porovnání se stejným obdobím roku
2011.
klíčová slova: úrazy
pracovní - statistiky - Slovensko - 2012

KONICKÝ, DUŠAN: Analýza stavu v
oblasti vyhradených technických zariadení

anotace: Druhá
část zjištění slovenských inspektorátů práce z kontrol provedených v letech
2003 až 2011.
klíčová slova:
inspekce práce - kontroly - zařízení technická vyhrazená - dokumentace -
zkoušky - revize - Slovensko

Bezpečnost a hygiena práce - č. 10 (2012)


Nová vyhláška o infekčních…..

anotace: Jaké

důležité změny obsahuje vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení
vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz
zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, která nahradila vyhlášku č.
195/2005 Sb.?
klíčová slova:
vyhlášky - novely - prevence nemocí - požadavky hygienické - zařízení
zdravotnická - ústavy sociální péče

MELEN, JAROSLAV: Protokol o určení
vnějších vlivů. 2. část

anotace:
Pokračování článku z č. 7-8/2012 o vnějších vlivech, jimž jsou nebo mají
být vystavena elektrická
zařízení.
klíčová slova:
zařízení elektrická - vlivy vnější - revize - dokumentace

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Kapitola 8 -
Školení BOZP - zajištění a provedení

anotace: Co je
nezbytné při zajišťování školení BOZP, na co nezapomenout a jak je provádět?
Osnovy, lhůty a metody školení BOZP (a PO). Kdo může zaměstnance
školit?
klíčová slova:
školení - bezpečnost práce - požární ochrana - metody vzdělávací -
osnovy - lhůty

FUCHS, ALEXANDR: Nové technické
normy významné z hlediska ochrany zdraví

anotace: Výběr
recenzí nově vydaných a novelizovaných českých technických norem se vztahem
k BOZP, pracovnímu lékařství a požární
ochraně.
klíčová slova:
normy technické - bezpečnost práce - bezpečnost technická - lékařství
pracovní - ochrana požární

Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2012)


Aktuality právních předpisů

anotace:
Informace o nových předpisech nebo novelizacích předpisů k problematice
činností prováděných hornickým způsobem v podzemí, silniční dopravy a
pozemních komunikací a odborné způsobilosti k výkonu některých
zdravotnických
profesí.
klíčová slova:
předpisy - novely - činnost hornická - práce pod zemí - doprava silniční
- provoz silniční - kontroly - bezpečnost technická - způsobilost odborná -
zdravotníci - lékaři

KROUPA, BŘETISLAV: Hodnocení a
kontrola ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb

anotace:
Pojednání o nové technické normě ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce -
Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských
staveb.
klíčová slova:
normy technické - konstrukce ocelové - stavby pozemní - stavby
inženýrské

KOČÍ, MILOSLAV: Úrazy vzniklé při
vnitrozávodové dopravě

anotace: Čtyři
případy pracovních úrazů tentokrát ve vnitrozávodové
dopravě.
klíčová slova:
úrazy pracovní - doprava vnitrozávodová - vozíky vysokozdvižné - vozíky
motorové - sklady - skladiště - vozidla zemědělská - servis


NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Kapitola 7 -
Školení BOZP (rozsah)

anotace: Kdo
může provádět školení zaměstnanců v BOZP a co vše má obsahovat? Příklady se
týkají např. školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP,
školení řidičů motorových vozidel, kteří nejsou řidiči z povolání, školení
cizinců, školení zaměstnanců cizích firem, kteří pracují na pracovištích
zaměstnavatele a profesních a odborných školení a zkoušek, školení o požární
ochraně a dalších typů školení zaměstnanců, která se provádějí v zájmu
jejich bezpečnosti a ochrany
zdraví.
klíčová slova:
školení - bezpečnost práce - ochrana zdraví - první pomoc - požární
ochrana - elektrotechnika - cizinci - zaměstnanci - řidiči - zkoušky
profesní

FUCHS, ALEXANDR: Nové technické
normy významné z hlediska ochrany zdraví

anotace: Výběr
recenzí nově vydaných a novelizovaných českých technických norem se vztahem
k BOZP, pracovnímu lékařství a požární
ochraně.
klíčová slova:
normy technické - bezpečnost práce - bezpečnost technická - lékařství
pracovní - ochrana požární

Bezpečnost a hygiena práce - č. 10 (2012)


DANDOVÁ, EVA: Jak se vyvine
odškodňování pracovních úrazů?

anotace:
Rekapitulace legislativního procesu spojeného s přípravou zákona o
odškodňování pracovních úrazů. Uvedena jsou věcná východiska analýzy
problematiky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, návrh

věcného řešení a základní zásady nového zákona. Stále však není jasné, jakou
konečnou podobu bude zákon, který pravděpodobně nabude účinnosti 1.1.2013,
mít.
klíčová slova: zákony
- legislativa - odškodňování - úrazy pracovní - nemoci z povolání

BPUVZ - č. š. 7-8 (2012)


ALIGBE, PATRICK:
Arbeitsmedizinische Plicht-untersuchungen in der Gesundheits-, Kranken- und
Altenpflege.
Pracovně-lékařské vyšetření zdravých, nemocných a starších
osob.
anotace: V
mnoha oblastech ochrany zdraví při práci je toto vyšetření povinné. Pokud se
nesplní, jedná se o trestný čin, a pokud je zdraví zaměstnanců ohroženo
nedbalostí, dokonce o zločin. Tento dokument popisuje požadavky na povinné
prohlídky a jejich implementaci v
podniku.
klíčová slova:
vyšetření lékařské - ochrana zdraví

Ekonom - č. 42 (2012)


SÝKOROVÁ, PETRA: Hořké konce příliš
zapálených manažerů

anotace:
Syndrom vyhoření ohrožuje lékaře a top manažery. Dostavuje se zpravidla
jako následek stresu. Čtenář může odpovědět na krátký test, podle kterého
zjistí, zda mu hrozí

vyhoření.
klíčová slova:
syndrom vyhoření - manažeři - lékaři - opatření preventivní

Human Resources Management - č. 5 (2012)


Účast v programu Bezpečný podnik
není zbytečná

anotace:
Pražská teplárenská, a.s., opakovaně potvrdila, že je po právu bezpečným
podnikem. V procesu zvyšování úrovně BOZP, kultury práce a pracovní pohody a
rovněž ochrany životního prostředí využívá všechny známé a doporučované
systémy řízení. Článek seznamuje s tím, co a jak firma pro bezpečnost práce
dělá.
klíčová slova:
podniky bezpečné - programy bezpečnosti práce - systémy řízení -
teplárny

STEJSKAL, VLADIMÍR: Bezpečnost na
prvním místě

anotace:
Pozitivní i odstrašující zkušenosti trenéra a konzultanta pro oblast
BOZP s prováděním školení BOZP na
pracovišti.
klíčová slova:
školení bezpečnosti práce - zkušenosti

Jak postupovat při uznávání nemocí
z povolání

anotace: K
zákonu č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách. Byla vydána

prováděcí vyhláška č. 104/2012 Sb. o posuzování nemocí z povolání.
Problematika nemocí z povolání, posuzování zdravotního stavu, odborných
vyšetření, lékařských posudků a zjišťování podmínek pracovišť, o které
článek pojednává, vychází z obou uváděných právních
předpisů.
klíčová slova:
předpisy právní - služby pracovnělékařské - ochrana zdraví - nemoci z
povolání - služby lékařské - posudky lékařské

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics -
č. 3 (2012)


ZOLNIERCZYK-ZREDA, D. - SYLWIA
BEDYŃSKA - WARSZEWSKA-MAKUCH, MAGDALENA: Work time control and mental health
of workers working long hours: the role of gender and age.
Kontrola
pracovní doby a duševní zdraví u pracovníků, kteří pracují dlouhé hodiny :
role pohlaví a
věku
anotace: Cílem
studie bylo zjistit vztah mezi kontrolou pracovní doby a duševním zdravím
pracovníků, kteří pracují dlouhé hodiny. Studie se pokusila ukázat jak je
tento vztah závislý na věku a pohlaví. Dotazník, který zkoumal vztah mezi
kontrolou pracovní doby a duševním zdravím byl předložen třem stovkám
zaměstnanců pracujících v kancelářích a to více než 8 hodin denně. Výsledky
analýzy ukázaly, že pracovníci, kteří pracují dlouhé hodiny a existuje zde
vysoká míra kontroly nad plněním pracovní doby, vykazují somatické potíže a
úzkosti.
klíčová slova:
doba pracovní - zdraví duševní

DABROWSKI, S.: Reducing kickback of
portable combustion chainsaws and related injury risks : laboratory tests
and deductions.
Redukce zpětného nárazu u přenosných motorových pil a
souvisejících rizik úrazu : laboratorní testy a
závěry
anotace:
Zvýhodněné ceny přenosných motorových pil znamenají, že jsou široce
dostupné jak profesionálům, tak osobám, které se zabývají kutilstvím. Velké
nebezpečí představuje zpětný náraz při obsluze pily. Článek seznamuje s
výsledky laboratorních testů, které zkoumaly zpětný náraz na

standardizovaném zkušebním
stojanu.
klíčová slova:
pily motorové - nárazy zpětné - řezání - zkoušky laboratorní

Analysis of conditions and
organization of work of notebook computer users.
Analýza pracovních
podmínek a organizace práce u uživatelů
notebooků
anotace:
Cílem této studie bylo zhodnotit pracovní podmínky práce s notebookem
jako potenciální příčinu onemocnění pohybového aparátu. Do dotazníkového
šetření byly zahrnuty otázky týkající se účastníků průzkumu, jejich pracovní
podmínky, organizace práce a doba trvání práce s notebookem. Výsledky
výzkumu ukázaly, že většina pracovníků používá notebook jako základní
pracovní nástroj, přičemž nemají možnost upravit pracovní plochu, výšku
sedadla a opěradla, nelze upravit výšku a vzdálenost mezi loketními opěrkami
a nejsou k dispozici žádná ergonomická zařízení (externí klávesnice, stojan
na notebook či
podnožka).
klíčová slova:
počítače přenosné - podmínky pracovní - organizace práce - ergonomie -
onemocnění muskuloskeletální

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 8
(2012)


Job strain and shift work
influences on biomarkers and subclinical heart disease indicators : a pilot
study.
Vliv pracovního napětí a práce na směny na biomarkery a
subklinické ukazatele srdečních onemocnění : pilotní
studie
anotace:
Tato pilotní studie zkoumá vliv pracovního napětí a práce na směny jak
na autonomní nervovou soustavu, tak na osu (hypothalamus pituitary adrenal
axis) s použitím dvou slinných stresových biomarkerů a dvou subklinických
indikátorů onemocnění
srdce.
klíčová slova:
práce na směny - stres - soustava nervová - onemocnění kardiovaskulární


Exposure to o-toluidine, aniline,
and nitrobenzene in a rubber chemical manufacturing plant : a retrospective
exposure assessment update.
Expozice o-toluidinu, anilinu a
nitrobenzenu v chemickém závodě na výrobu gumy : aktualizace
retrospektivního hodnocení
expozice
anotace:
Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví (NIOSH) v minulosti
provedl studii výskytu rakoviny a úmrtnosti u pracovníků zaměstnaných v
chemickém závodě na výrobu gumy. Výsledky této studie pak byly porovnány s
výsledky výskytu rakoviny ve státě New York a bylo zjištěno, že riziko
výskytu rakoviny močového měchýře je u pracovníků vystavených působení
o-toluidinu a anilinu 6,5 krát vyšší a 4 krát vyšší u pracovníků s jen
možným působením těchto látek. Tato studie byla provedena s ohledem na
pracoviště, kde ten který zaměstnanec vykonává svoji práci. Aktualizovaná
část studie posuzovala expozici spíše z hlediska kombinací pracoviště a
vykonávané práce a rozdělila expozici do čtyř
kategorií.
klíčová slova:
rakovina - průmysl chemický - průmysl gumárenský - expozice pracovníků -
látky chemické - nitrobenzen

A field evaluation of the
physiological demands of miners in Canada's deep mechanized mines.
Terénní hodnocení fyziologických požadavků u horníků v hlubinných dolech
v Kanadě
anotace:
Tato studie hodnotila fyzikální/mechanické vlastnosti typických úkonů
vykonávaných horníky a energetický výdej nezbytný pro výkon těchto činností.
Studie se zaměřila na sledování a zaznamenávání činností, které horníci
provádějí a měření jejich energetického výdeje a tepelné odezvy. Bylo
hodnoceno celkem šest druhů práce u 36 horníků. U prací byla zjištěna vysoká
variabilita, co se týče trvání i intenzity úkonů.

klíčová slova:
horníci - doly hlubinné - výdej energetický - činnosti pracovní - Kanada

Práce a zdraví - č. 3 (2012)

MACÍČEK, JIŘÍ: Nové projekty a
výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za 1. pol…...

anotace:
Státní úřad inspekce práce seznamuje s aktuálně řešenými projekty a s
výsledky kontrol uskutečněných v první polovině
roku.
klíčová slova:
činnost kontrolní - inspekce práce - projekty - 2012 - Státní úřad
inspekce práce

Odborná příprava učitelů v oblasti
pracovních rizik

anotace:
Zpráva Evropské agentury pro BOZP předkládá nové metody a přístupy,
které je možné využívat nebo dále rozpracovávat pro vzdělávání učitelů v
problematice pracovních rizik. Na její postupné začleňování do školních
osnov musí být učitelé včas a náležitě odborně
připraveni.
klíčová slova:
učitelé - vzdělávání - rizika - Evropa - přístupy - metody - zkušenosti


ŠOBORA, JAN: Pracovní úrazy u
elektrických zařízení

anotace:
Příčiny pracovních úrazů a druhy zranění při používání elektrických
zařízení. Komu se nejčastěji
stávají?
klíčová slova:
zařízení elektrická - úrazy pracovní

ROĎAN, JOSEF: Nehody při práci s

UNC
anotace:
Úskalí a zásady pro zajištění bezpečnosti při používání univerzálního
čelního nakladače, používaného ve stavebnictví, zemědělství a v dalších
odvětvích, známého pod označením
UNC.
klíčová slova:
bezpečnost práce - nakladače - chyby - zásady - používání - obsluha


FOLTISOVÁ, IVONA: Bezpečnost práce
v lese

anotace:
Výsledky kontrol provedených inspektory Státního úřadu inspekce práce v
počátku roku 2012 u vybraných
subjektů.
klíčová slova:
lesnictví - kontroly - inspekce práce - 2012 - Státní úřad inspekce
práce

Rizika nanočástic

anotace:
Mezery v povědomí o nakládání s nanomateriály se snaží napravit Evropská
agentura pro BOZP. Pro informování lidí o rizicích vytvořila online databázi
příkladů správné
praxe.
klíčová slova:
nanočástice - nanomateriály - správná praxe - databáze - prevence rizik


SKALSKÁ, KVĚTOSLAVA: Máte volné
únikové cesty?

anotace: Před
nežádoucím a nekontrolovaným šířením požáru ochrání osoby i majetek pořádek
na pracovišti a volné únikové
cesty.
klíčová slova:
pracoviště - komunikace vnitřní - cesty únikové - pořádek - ochrana
požární

Process Safety Progress - č. 3 (2012)


KLEIN, JAMES A. - DHARMAVARAM,
SESHU: Improving the performance of established PSM programs.
Zvyšování
výkonů u zavedených PSM
programů
anotace: V
celé řadě podniků je již po dobu dvaceti i více let zaveden program PSM.
Přesto se i v těchto podnicích nadále vyskytují závažné nehody a dochází k
úrazům. Je proto třeba zvážit zvýšení výkonu programů PSM. Podnik obvykle
upgraduje programy PSM, provádí audity a bere v úvahu nová doporučení a
obecně přijímané poznatky správné praxe. Tento článek přináší několik
klíčových přístupů pro zlepšení celkové výkonnosti programů PSM v
podniku.
klíčová slova:
management bezpečnosti práce - kultura bezpečnosti práce - správná praxe

Professional Safety - č. 9 (2012)


DOBOS, R.: Public health : carbon
monoxide exposure in indoor ice arenas.
Veřejné zdraví : expozice oxidu
uhelnatému na krytých
kluzištích
anotace:
Výskyt otrav oxidem uhelnatým na krytých kluzištích se datuje do
šedesátých let. V těchto prostorách se může vyskytovat ve škodlivé míře i
oxid uhličitý a další látky. Fosilními palivy poháněné stroje na úpravu ledu
a nedostatečné větrání způsobují vysoké koncentrace CO a NO2, což může
nepříznivě ovlivnit zdraví bruslařů. Zařízení na úpravu ledu poháněné
elektřinou významně snižuje výskyt těchto látek. Pravidelná údržba strojů,
dostatečné větrání a dostatečné proškolení zaměstnanců rovněž pomáhá
snižovat rizikové
faktory.
klíčová slova:

zdraví veřejné - oxid uhelnatý - oxid uhličitý - paliva fosilní - led -
kluziště

BATSON, ROBERT G.: Masonry
construction : recognizing and controlling ergonomic hazards.
Zděné
konstrukce : rozpoznání a řízení ergonomického
nebezpečí
anotace:
Článek se zabývá rozpoznáváním ergonomického nebezpečí a jeho řízením v
oblasti stavebnictví, konkrétně zděných konstrukcí. Řešení pro kontrolu
ergonomických rizik jsou známa, ale je třeba je šířit. Článek rovněž
popisuje řadu ergonomických nebezpečí, se kterými se zedníci denně
setkávají.
klíčová slova:
stavebnictví - ergonomie - konstrukce zděné - rizika - zedníci

Références en Santé au Travail - č. 131 (2012)


TURBIN-LEGENDRE, E. - MEYER, J. P.:
Intéret des mesures physiologiques et subjectives pour quantifier
l´astreinte thermique.
Význam fyziologických a subjektivních měření pro
kvantifikaci tepelné
námahy
anotace:
Tento článek si klade za cíl připomenout zásady lidské adaptace na teplo
a rizika vyplývající s těchto expozic s důrazem na aspekty související s
ochrannými obleky. Ve druhé části textu jsou porovnávány obleky s ventilací
a bez ventilace a to jak v reálném, tak v laboratorním prostředí. Pro
hodnocení byly použity informace, jako je srdeční tep nebo subjektivní
pocity.
klíčová slova:
teplo - expozice pracovníků - oděvy ochranné


Surveillance médico-professionnelle
des travailleurs exposés ou ayant été exposés a des agents cancérogenes
chimiques : application aux cancérogenes pour la vessie.
Lékařský
dohled nad pracovníky, kteří jsou nebo byli vystaveni účinkům karcinogenních
chemických látek : rakovina močového
měchýře
anotace:
Tento text seznamuje s osvědčenými postupy, nástroji a metodikami pro
identifikaci karcinogenních látek, které jsou nebezpečné pro močový měchýř.
Popisuje, jak usnadnit shromažďování informací o minulé i současné expozici
pracovníků a popisuje režim pro sledování těchto expozic v pracovním
životě.
klíčová slova:
látky karcinogenní - karcinogeny - expozice pracovníků - látky chemické
- dozor lékařský - metodiky

Surveillance médico-professionnelle
des travailleurs postés et/ou de nuit.
Lékařský dohled nad zaměstnanci
pracujícími na směny a/nebo v
noci
anotace: Text
obsahuje doporučení vycházející ze správné praxe, co se týče rizik spojených
s prací na směny a/nebo v noci. Navrhuje preventivní opatření a nástroje
lékařského dohledu nad
zaměstnanci.
klíčová slova:
dozor lékařský - praxe správná - práce v noci - práce na směny

CRÉPY, M. N.: Dermatite de contact
professionnelle chez les personnels de nettoyage.
Dermatitida u osob
pracujících v úklidových
službách
anotace:
Výskyt dermatitid je v oblasti úklidu běžný, ať už se jedná o úklid v
domácnostech nebo o úklid profesionální. Čistící prostředky se používají ve
veřejných prostorách, kancelářích, úřadech, ve zdravotnictví, průmyslu,
dopravě, pohostinství, ve školách atd. Jde v podstatě o všechny dermatitidy
pocházející z kontaktu s dráždivými látkami. Hlavními dráždidly je vlhké
prostředí, detergenty a desinfekční
prostředky.
klíčová slova:
kůže - dermatitidy - úklid - látky dráždivé - nemoci kožní

Sociologický časopis - č. 4 (2012)


ZÁBRODSKÁ, KATEŘINA: Šikana na
pracovišti v prostředí českých univerzit: výskyt ….

anotace:
Článek vymezuje koncept mobingu a předkládá postup a poznatky z výzkumu
provedeného mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi českých univerzit. Cílem
výzkumu bylo zjistit, zda, a v jaké míře se dotčení respondenti setkali na
svém pracovišti s
mobbingem.
klíčová slova:
šikana - mobbing - bullying - školy vysoké - jevy patologické - výzkum

Travail et Sécurité - č. 731 (2012)


BONDÉELLE, A. - COURBON, LESLIE -
VAUDOUX, DELPHINE: Petites et tres petites entreprises : vers une sécurité a
grande échelle.
Malé podniky a mikropodniky : otázka
bezpečnosti
anotace:
V malých firmách a mikropodnicích je prevence pracovních úrazů a nemocí
z povolání vnímána jako obtížný úkol a tato problematika je zdrojem velkých
a stále se opakujících obav. Jako účinný se ve věci firemní kultury
bezpečnosti a účinné prevence v těchto podnicích ukazuje přístup založený na
partnerství.
klíčová slova:
podniky malé - mikropodniky - prevence úrazů - kultura bezpečnosti -
bezpečnost práce

Travail et Sécurité - č. 732 (2012)


BRASSEUR, GRÉGORY - RAVALLEC,
CÉLINE: Silice cristalline : de la poussiere a la maladie, il n´y a qu´un
pas.
Krystalický křemík : onemocnění z
prachu
anotace:
Křemík je hlavní složkou zemské kůry. Jeho krystalická forma může mít
negativní dopady na lidské zdraví. Onemocnění jako je silikóza, nevratné
onemocnění plic, se řadí mezi deset nejvýznamnějších nemocí z povolání.
Důsledky vdechování prachu krystalického oxidu křemičitého lze zjistit až po
dlouhou době, často až když je pracovník vystavený tomuto působení v
důchodu. Krystalický křemík je klasifikován jako karcinogen. Odhaduje se, že
v současné době ve Francii je působení výše uvedeným prachům vystaveno na
270 000 pracovníků,zejména z oborů jako je těžba nerostů, zubní technika,
sklářství, výroba porcelánu atd. Prioritou, co se týče snížení pracovních
rizik v této oblasti, by měla být kolektivní ochrana a minimalizace emise
prachu.
klíčová slova:
křemík - silikóza - prach - expozice pracovníků - nemoci z povolání

Záchranář - č. 3 (2012)


LÁT, J.: Úspěšné zkoušky nového
typu protivýbuchových uzávěr

anotace:
Článek informuje o úspěšně vyzkoušeném systému ochrany proti přenosu
výbuchu uhelného prachu s použitím aktivního systému uzávěr typu CSIR. Tento
automatický systém může znamenat výrazné zvýšení bezpečnosti pracovníků ve
všech uhelných dolech na
světě.
klíčová slova:
prach uhelný - výbuchy - ochrana protivýbuchová - systémy automatické -
systémy ochranné - doly - zkoušky


AirMaXX SL - nová dýchací
technika….

anotace:
Parametry a možnosti použit autonomního dýchacího přístroje s otevřeným
okruhem na stlačený
vzduch.
klíčová slova:
přístroje dýchací - přístroje vzduchové - ochrana dýchadel - záchranáři
- doly

LÁT, J.: Těžba, úrazy a bezpečnost
v čínských uhelných hlubinných dolech

anotace:
Poznatky o stavu bezpečnosti v čínských uhelných dolech vč. dat o
smrtelné pracovní úrazovosti za poslední
roky.
klíčová slova: doly
- hornictví - úrazy - úrazy smrtelné - Čína

Zeitschrift fűr Arbeitswissenschaft - č. 2-3 (2012)


URBAS, LEON: Produktergonomie in
der Prozessautomatisierung.
Produkty ergonomie v oblasti průmyslové
automatizace
anotace:
Tento článek popisuje stav produktů ergonomie a současné trendy a
problémy v automatizaci procesů. Jsou doloženy požadavky na specifické
domény úkolů a pracovních prostor. Jsou položeny otázky, jak ještě lépe
integrovat produkty ergonomie do oblasti utváření procesů v
automatizaci.
klíčová slova:
ergonomie - systém člověk - stroj - proces automatizace - velín -

přístroje

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail