Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2012/09

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2012)
BPUVZ - č. 7-8 (2012)
Inovace - č. 2-3 (2012)
Journal of Safety Research - č. 2 (2012)
Moderní řízení - č. 8 (2012)
Professional Safety - č. 8 (2012)
Safety and Health - č. 8 (2012)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 5 (2012)
Sociologický časopis - č. 4 (2012)
Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 2-3 (2012)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2012)

KROUPA, BŘETISLAV: Hodnocení a kontrola ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb

anotace: Pojednání o nové technické normě ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.
klíčová slova: normy technické - konstrukce ocelové - stavby pozemní - stavby inženýrské

KOČÍ, MILOSLAV: Úrazy vzniklé při vnitrozávodové dopravě
anotace: Čtyři případy pracovních úrazů tentokrát ve vnitrozávodové dopravě.
klíčová slova: úrazy pracovní - doprava vnitrozávodová - vozíky vysokozdvižné - vozíky motorové - sklady - skladiště - vozidla zemědělská - servis

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Kapitola 7 - Školení BOZP (rozsah)

anotace: Kdo může provádět školení zaměstnanců v BOZP a co vše má obsahovat? Příklady se týkají např. školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, školení řidičů motorových vozidel, kteří nejsou řidiči z povolání, školení cizinců, školení zaměstnanců cizích firem, kteří pracují na pracovištích zaměstnavatele a profesních a odborných školení a zkoušek, školení o požární ochraně a dalších typů školení zaměstnanců, která se provádějí v zájmu jejich bezpečnosti a ochrany zdraví.
klíčová slova: školení - bezpečnost práce - ochrana zdraví - první pomoc - požární ochrana - elektrotechnika - cizinci - zaměstnanci - řidiči - zkoušky profesní

FUCHS, ALEXANDR: Nové technické normy významné z hlediska ochrany zdraví

anotace: Výběr recenzí nově vydaných a novelizovaných českých technických norem se vztahem k BOZP, pracovnímu lékařství a požární ochraně.
klíčová slova: normy technické - bezpečnost práce - bezpečnost technická - lékařství pracovní - ochrana požární

Aktuality právních předpisů
anotace: Informace o nových předpisech nebo novelizacích předpisů k problematice činností prováděných hornickým způsobem v podzemí, silniční dopravy a pozemních komunikací a odborné způsobilosti k výkonu některých zdravotnických profesí.
klíčová slova: předpisy - novely - činnost hornická - práce pod zemí - doprava silniční - provoz silniční - kontroly - bezpečnost technická - způsobilost odborná - zdravotníci - lékaři

BPUVZ - č. 7-8 (2012)

ALIGBE, PATRICK: Arbeitsmedizinische Plicht-untersuchungen in der Gesundheits-, Kranken- und Altenpflege.
Pracovně-lékařské vyšetření zdravých, nemocných a starších osob.
anotace: V mnoha oblastech ochrany zdraví při práci je toto vyšetření povinné. Pokud se nesplní, jedná se o trestný čin, a pokud je zdraví zaměstnanců ohroženo nedbalostí, dokonce o zločin. Tento dokument popisuje požadavky na povinné prohlídky a jejich implementaci v podniku.
klíčová slova: vyšetření lékařské - ochrana zdraví

Inovace - č. 2-3 (2012)

ŠAMÁNEK, JAROMÍR: Hygienické limity v pracovním prostředí
anotace: Povinností zaměstnavatelů je minimalizovat negativní působení škodlivých/rizikových faktorů v pracovním prostředí. Článek se věnuje problémům při hodnocení vlivu práce na zdraví a problematice tvorby hygienických limitů.
klíčová slova: prostředí pracovní - škodliviny - limity hygienické - ochrana zdraví

Bezpečná práce na lešení a jištění proti pádu

anotace: Řešení Spolkového svazu (Německo), které dovoluje používat jako alternativní ochranu k boční konstrukci též osobní ochranné pracovní prostředky.
klíčová slova: OOPP - ochrana proti pádům z výšky - lešení - práce nad volnou hloubkou - Německo

Firmy stále podceňují bezpečnost práce

anotace: Rizikově se chovají pracovníci nad 45 let a mladiství. Oborníci na BOZP upozorňují na příčiny tisíců pracovních úrazů, k nimž v Česku každý měsíc dochází.
klíčová slova: úrazy pracovní - příčiny - Česká republika

Baťa Industrials je připravena na INTERPROTEC v Brně

anotace: Od r. 2008 dodává společnost Bat´a Industrials na český trh několik druhů bezpečnostní a ochranné obuvi.
klíčová slova: OOPP - obuv pracovní - obuv ochranná - obuv bezpečnostní - ochrana nohou - výrobky

HÝŽA, ONDŘEJ: První letošní novinky od U-POWERU
anotace: První řada novinek bezpečností obuvi od firmy U-POWER.
klíčová slova: OOPP - obuv pracovní - obuv ochranná - obuv bezpečnostní - ochrana nohou - výrobky

DRAHOVZAL, JIŘÍ: Novinky ochrany dýchacích orgánů
anotace: Prezentace výrobků na ochranu dýchacích orgánů několika firem. Vedle osobních prostředků chránících výlučně dýchací ústrojí jsou nabízeny i výrobky kombinující ochranu dýchadel s ochranou hlavy, sluhu a zraku.
klíčová slova: OOPP - ochrana dýchadel - prostředky dýchací - ochrana kombinovaná - výrobky

Podpora zdraví na pracovišti

anotace: Apel Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA) na vyvíjení iniciativ směřujících k ochraně zdraví zaměstnanců a pohodě při práci.
klíčová slova: pracoviště - ochrana zdraví - podpora zdraví - Evropská agentura pro BOZP

KAZDA, JIŘÍ: Ochranné ventilátorové dýchací jednotky Sundström

anotace: Prezentace švédské firmy vyrábějící prostředky na ochranu dýchadel.
klíčová slova: OOPP - ochrana dýchadel - prostředky dýchací - jednotky filtračně-ventilační - výrobky

Mikroby nechceme

anotace: Společnost KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL zahájila projekt Zdravé pracoviště. Iniciativa je namířena na vymýcení mikroorganizmů z pracovního prostředí a zvýšení standardů hygieny a spokojenosti zaměstnanců. Podniky, které se do projektu zapojí, získají zajímavé benefity.
klíčová slova: poradenství - projekty - prostředí pracovní - mikroorganismy - ochrana zdraví

Pro univerzální protichemickou ochranu vyžadujte MICROCHEM

anotace: Společnost Microgard Ltd. Zvýšila laťku v oblasti chemických ochranných oděvů, když pro nové modely použila inovativní vícevrstevný materiál.
klíčová slova: OOPP - oděvy ochranné - oděvy protichemické - ochrana proti chemikáliím - ochrana těla - výrobky

Lehké a pohodlné vybavení pro řemeslníky

anotace: Výrobní program německé společnosti MEWA se zaměřuje na produkci výrobků pro ochranu pracovníků vystavených větru a rozmaru počasí od přileb po obuv.
klíčová slova: OOPP - oděvy pracovní - oděvy ochranné - ochrana těla - ochrana proti povětrnostním vlivům - ochrana proti chladu - výrobky

Přehled trhu : ochranné oděvy

anotace: Tento průzkum trhu s OOPP se zaměřuje na ochranné oděvy pro jednorázové použití. Aktuální přehled výrobků na trhu je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobci, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: OOPP - oděvy pracovní - oděvy ochranné - ochrana proti prachu - ochrana proti chemikáliím - ochrana před znečištěním - ochrana těla - výrobky - trh

Nová řada ochranných rukavic proti proříznutí

anotace: Společnost KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL uvedla na trh novou řadu rukavic pro automobilový a kovozpracující průmysl.
klíčová slova: OOPP - rukavice pracovní - rukavice ochranné - ochrana rukou - výrobky

EU-OSHA a kampaň " Nekuřácká pracoviště"

anotace: Zahájením kampaně u příležitosti Světového dne bez tabáku zahájila Evropská agentura pro BOZP (EU-OSHA) osvětovou kampaň za odstranění tabákového kouře v prostředí na pracovištích po celé Evropě.
klíčová slova: kampaně - ochrana zdraví - prostředí pracovní - kouření - kouření pasivní - pracoviště nekuřácká - Evropská agentura pro BOZP

Přehled trhu : ochranná obuv

anotace: Další průzkum trhu s OOPP je věnován ochranné pracovní obuvi. Aktuální přehled výrobků na trhu doplňují fotografie a informace o výrobci, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: OOPP - obuv pracovní - obuv ochranná - ochrana nohou - výrobky - trh

Přehled trhu : ochrana zraku

anotace: Přehled trhu s OOPP zaměřený na ochranné brýle pro různý způsob a možnost použití. Charakteristika jednotlivých výrobků je doplněna fotografiemi a informacemi o výrobci, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: OOPP - brýle ochranné - ochrana zraku - výrobky - trh

MRKVIČKA, PETR: Pracovní úrazovost v České republice v roce 2011

anotace: Základní statistické údaje o pracovní úrazovosti a smrtelné pracovní úrazovosti v roce 2011.
klíčová slova: statistiky - úrazy pracovní - úrazy smrtelné - 2011 - Česká republika

Journal of Safety Research - č. 2 (2012)

The epidemiology of lawn trimmer injuries in the United States : 2000-2009.
Epidemiologie úrazů u pracovníků při sekání trávy ve Spojených státech : 2000-2009
anotace: Údržba ploch je činnost potenciálně nebezpečná, nicméně vyžínače trávníků jako zdroj újmy na zdraví dosud nebyly zkoumány. Pro tento průzkum byly použity údaje o úrazovosti pacientů, kteří se léčili na pohotovosti v souvislosti se zraněním vzniklým při sekání trávy. Takových úrazů se v letech 2000-2009 odhadem událo téměř 82 000 a jejich počet každým rokem vzrůstal. Typickým pacientem byl muž ve věku 40-49 let. Nejčastějším zraněním bylo poranění hlavy a to konkrétně oči - celkem 42,5% všech úrazů.
klíčová slova: sekačky trávy - vyžínače - úrazy pracovní - epidemiologie - USA

Moderní řízení - č. 8 (2012)

Pět zbraní proti vyhoření

anotace: Jak se pozná vyhoření, co jej způsobuje a jaké jsou strategie, které pomohou obnovit radost z práce?
klíčová slova: ochrana zdraví - vyhoření - syndrom vyhoření

Professional Safety - č. 8 (2012)

GANTT, PAUL - GANTT, RON: Disaster psychology : Dispelling the myths of panic.
Psychologie katastrofy : jak rozptýlit mýtus paniky
anotace: Výzkum, který se týkal lidského chování v průběhu katastrofy a v nouzových situacích ukázal, že domněnka, že lidé mají v těchto situacích sklon k panice a k jinému asociálnímu chování, není pravdivá. Empirická data ukázala, že typické lidské chování je v průběhu katastrofy a jiných nouzových situací prosociální, založené na sociálních vztazích a normách. Článek se věnuje roli specialistů bezpečnosti a ochrany zdraví a specialistů na prevenci rizik při tvorbě návrhů havarijních plánů.
klíčová slova: psychologie - chování - katastrofy - plány havarijní - technici bezpečnostní - prevence rizik

Safety and Health - č. 8 (2012)

MORRISON, KYLE W.: The untold story : occupational illnesses pose a greater threat to workers than occupational injuries but can be more difficult to identify.
Nevyřčená pravda : nemoci z povolání představují pro pracovníky větší hrozbu, než pracovní úrazy, ale je obtížnější je zjistit
anotace: V důsledku nemoci z povolání umírá ročně desetkrát více pracovníků než v důsledku pracovního úrazu. Přesto nemocem z povolání není věnována taková pozornost jako pracovním úrazům. Nemoci z povolání jsou poměrně obtížně zjistitelné, protože obvykle zde působí několik faktorů najednou - nemoc se projeví až v delším časovém horizontu a je poměrně složité kontinuálně sledovat pracovníky, kteří jsou vystaveni různým rizikovým faktorům.
klíčová slova: nemoci z povolání - úrazy pracovní - faktory rizikové - OSHA

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 5 (2012)

Trajectories of mental health before and after old-age and disability retirement: a register-based study on purchases of psychotropic druha. Trajektorie duševního zdraví před a  po odchodu do starobního či invalidního důchodu : studie na základě informací o nákupu psychotropních látek
anotace: Odchod z placeného zaměstnání je významnou životní událostí. Autoři zkoumali stav duševního zdraví pět let před odchodem a pět let po odchodu do starobního či invalidního důchodu na základě údajů o nákupu psychotropních látek. Do studie byli zahrnuti všichni zaměstnanci města Helsinky, kteří odcházeli do starobního důchodu v letech 2000-2008 a všichni, kteří odešli do invalidního důchodu. Nákupy psychotropních látek byly analyzovány ve dvaceti tříměsíčních intervalech před odchodem a po odchodu do důchodu.
klíčová slova: důchod invalidní - důchod starobní - látky psychotropní - antidepresiva - Finsko

Sociologický časopis - č. 4 (2012)

ZÁBRODSKÁ, KATEŘINA: Šikana na pracovišti v prostředí českých univerzit: výskyt, formy a organizační souvislosti

anotace: Článek vymezuje koncept mobingu a předkládá postup a poznatky z výzkumu provedeného mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi českých univerzit. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda, a v jaké míře se dotčení respondenti setkali na svém pracovišti s mobbingem.
klíčová slova: šikana - mobbing - bullying - školy vysoké - jevy patologické - výzkum

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 2-3 (2012)

URBAS, LEON: Produktergonomie in der Prozessautomatisierung.
Produkty ergonomie v oblasti průmyslové automatizace
anotace: Tento článek popisuje stav produktů ergonomie a současné trendy a problémy v automatizaci procesů. Jsou doloženy požadavky na specifické domény úkolů a pracovních prostor. Jsou položeny otázky, jak ještě lépe integrovat produkty ergonomie do oblasti utváření procesů v automatizaci.
klíčová slova: ergonomie - systém člověk - stroj - proces automatizace - velín - přístroje

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail