Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2012/08

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

Bezpečná práca - č. 4 (2012)
Bezpečnost a hygieny práce - č. 7-8 (2012)
HRM - č. 4 (2012)
Hygiene et Sécurité du Travail - č. 227 (2012)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 5 (2012)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 6 (2012)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 7 (2012)
Professional Safety - č. 7 (2012)
Références en Santé au Travail - č. 130 (2012)
Seguridad y Medio Ambiente - č. 126 (2012)
Technik - č. 8 (2012)
Travail et Sécurité - č. 730 (2012)
Záchranář - č. 2 (2012)
Zpravodaj - č. 3 (2012)

Bezpečná práca - č. 4 (2012)

KORDOŠOVÁ, MIROSLAVA - NOVOTNÝ, MIROSLAV: Prieskum postojov zamestávateľov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na Slovensku.
anotace: V osmé, závěrečné části seriálu se zaměstnanci vyjadřují k podmínkám BOZP v podnicích a k chování a jednání zaměstnanců z pohledu BOZP.
klíčová slova: bezpečnost práce - postoje - průzkumy - zaměstnanci - Slovensko

KONICKÝ, DUŠAN: Analýza stavu v oblasti vyhradených technických zariadení.
anotace: První část zjištění slovenských inspektorátů práce z kontrol provedených v letech 2003 až 2011.
klíčová slova: inspekce práce - kontroly - zařízení technická vyhrazená - Slovensko

Bezpečnost a hygiena práce - č. 7-8 (2012)

Poslední legislativní novinky.
anotace: Informace o nových předpisech nebo novelizacích předpisů k problematice silniční dopravy, zdravotnické hygieny, kontrol a technické bezpečnosti.
klíčová slova: předpisy - novely - doprava silniční - provoz silniční - služba lékařská záchranná - poplatky - kontroly - bezpečnost technická

MOTYČKOVÁ, PAVLA: Nařízení vlády č. 98/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
anotace: Přehled změn, které přinesla novela NV č. 361/2007 Sb.
klíčová slova: předpisy právní - nařízení vládní - novely - bezpečnost práce - hygiena práce - ochrana zaměstnanců - pracoviště

ELSTNEROVÁ, LUDMILA: Výsledky kontrolní činnosti systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zemědělství za rok 2011.
anotace: Předmět a závěry kontrol provedených orgány inspekce práce v r. 2011 u 219 subjektů.
klíčová slova: Inspekce práce - kontroly - zemědělství - Česká republika - 2011

HARAZIM, JIŘÍ - VARTA, ONDŘEJ: Smrtelná pracovní úrazovost při manuální těžbě dřeva v roce 2011.
anotace: Příčiny a okolnosti smrtelných pracovních úrazů při manuální těžně dřeva v r. 2011 na území ČR.
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné - těžba dřeva - 2011

DANDOVÁ, EVA: Otazníky kolem úrazového pojištění.
anotace: Podrobnější pohled na úpravu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) v kontextu se zákonem č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců.
klíčová slova: pojištění úrazové - úrazy pracovní - nemoci z povolání - odškodňování - zákony

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Kapitola 5 a 6.
anotace: Poslední část seriálu se věnuje přístupu k zajištění BOZP a managementu rizik.
klíčová slova: hodnocení rizik - bezpečnost práce - management bezpečnosti práce - management rizik - systémy řízení

MELEN, JAROSLAV: Protokol o určení vnějších vlivů.
anotace: Článek přináší odpovědi na otázky k čemu je projektantům, montážním technikům a revizním technikům protokol o určení vnějších vlivů, jimž jsou vystavena elektrická zařízení a co by o tom měli vědět bezpečností nebo požární technik.
klíčová slova: zařízení elektrická - vlivy vnější - definice - dokumentace

FUCHS, ALEXANDR - NAVRKALOVÁ, EVA: Nové technické normy významné z hlediska ochrany zdraví.
anotace: Výběr recenzí nově vydaných a novelizovaných českých technických norem se vztahem k BOZP, pracovnímu lékařství a požární ochraně.
klíčová slova: normy technické - bezpečnost práce - bezpečnost technická - lékařství pracovní - ochrana požární

HRM - č. 4 (2012)

HOLUBCOVÁ, JANA: Pracovnělékařské služby a jejich poskytování - hlavní principy nové úpravy.
anotace: Výčet povinností poskytovatelů pracovnělékařské péče, zaměstnavatelů i zaměstnanců, které přináší nová právní úprava pro pracovnělékařskou péči v podobě zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách.
klíčová slova: zákony - služby pracovnělékařské - ochrana zdraví - prevence - služby lékařské - posudky lékařské

TOMŠEJ, JAKUB - FÁRA, IVANA - MCKENNA, CAMERON: Zákon o zdravotních službách v praxi : další otazníky.
anotace: Zdravotní reforma v oblasti pracovnělékařských služeb, kterou přináší účinnost zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, vyvolává řadu otázek. Článek se věnuje otázce vstupních prohlídek zaměstnanců, kteří chtějí uzavřít se zaměstnavatelem pracovněprávní vztah (vč. práce na dohodu) a otázce hrazení vstupních prohlídek a zpracování nezávazných posudků zdravotní způsobilosti.
klíčová slova: způsobilost zdravotní - prohlídky lékařské - posudky lékařské - vztahy pracovněprávní - služby pracovnělékařské

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 227 (2012)

Vetements de travail et équipements de protection individuelle : propriétés antistatiques et criteres d´acceptabilité en zone ATEX.
anotace: Při posuzování rizika výbuchu se přihlíží zejména k antistatickým vlastnostem pracovních oděvů a osobních ochranných prostředků, které lze používat ve výbušném prostředí (ATEX). Statické elektrické výboje z oděvů nebo OOP mohou představovat zdroj vznícení plynu, páry nebo prachu. Protože k problematice výbušného prostředí a OOP se vztahují samostatné předpisy a normy, INRS ve spolupráci s INERIS zpracovala v této věci studii. Za účelem posoudit obtížnost hodnocení vlastností pracovních oděvů a OOP byly provedeny laboratorní testy (založené na současných normách a experimentálních metodách). Analýza výsledků ukázala, že stávající operační postupy a požadavky jsou nedostačující pro celkové antistatické hodnocení vlastností pracovních oděvů a OOP. Nejen zpracování (švy, kapsy, loga atd.) ale také povaha a tloušťka vrstev nošených pod OOP hrají podstatnou roli při pohlcování elektrického náboje. Stejně tak má na vlastnosti negativní vliv opotřebení a opakované praní. Dlouhodobým cílem je stabilizovat metodu a její kritéria pro ověřování pracovních oděvů a OOP ve výbušném prostředí.
klíčová slova: prostředí výbušné - OOP - oděvy pracovní - elektřina statická - testy - normy - výboje elektrostatické - Francie

AMARI, MAEL - DONATI, PATRICE: Opérateurs d'engins mobiles : vers une prise en compte de la posture dans l´évaluation du risque vibratoire. Obsluha mobilních strojů : pozice těla s ohledem na hodnocení rizika vibrací
anotace: Epidemiologické studie ukazují vyšší riziko bolesti v dolní části zad (lumbago) u obsluhy mobilních strojů, která pracuje vsedě. INRS a jeho zahraniční protějšky se snaží zabránit tomuto riziku tím, že vyvíjejí metodu posuzování rizik vibrací, která integruje veškerou fyzickou zátěž, které je obsluha vibračních stojů vystavena. Účelem tohoto článku je prezentovat dosavadní poznatky o hlavních fyzických rizicích, způsobujících onemocnění dolní části zad u obsluhy mobilních strojů a to prostřednictvím dostupné literatury.
klíčová slova: stroje mobilní - vibrace - onemocnění muskuloskeletální - bolesti v zádech - hodnocení rizik - Francie

KLEIN, R.: Réduction du rayonnement électromagnétique des soudeuses haute fréquence de conception ancienne a l´aide d´un patin de masse. Snižování elektromagnetického záření ze starých vysokofrekvenčních svařovacích strojů použitím zemnících podložek
anotace: Vysokofrekvenční svařovací stroje, fungující na principu dielektrické ztráty se používají pro výrobu izolačních polymerních produktů. Tyto manuální svářečské činnosti se provádějí na svářecích strojích určených pro zpracování velkých dílů. Tyto stroje vyžadují neustálou přítomnost jedné nebo dvou osob, které jsou u starých strojů vystaveny působení elektrického pole přesahujícího limity doporučené evropským nařízením 2004/40/CE. Na druhé straně měření provedená u nových strojů vybavených tzv. uzemňovací podložkou ukázala, že úroveň expozice obsluhy zůstává pod doporučenými limity. V rámci renovace byla podobná zařízení nainstalována i ke starým strojům. Účelem tohoto článku je popsat podmínky jak dosáhnout přijatelných hodnot elektrického pole s pomocí uzemňovacích podložek.
klíčová slova: svařování - stroje - lisy - pole elektrické - expozice pracovníků - uzemnění - podložky - limity

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 5 (2012)

Submicron particle monitoring of paving and related road construction operations. Sledování částic jemného prachu při pokládání dlažby a souvisejících pracích při stavbě komunikací
anotace: Tato studie zjišťovala, zda přítomnost velmi jemných částic, které se vyskytují při opravách a stavbách komunikací, mohla přispět k respiračním problémům u pracovníků, kteří na těchto stavbách pracují. Ultrajemné částice byly sledovány při pokládání dlažby, frézování a opravách v souvislosti s rekonstrukcí na místě katastrofy Světového obchodního centra v roce 2001. Hodnocení expozic bylo prováděno v bezprostřední blízkostí dýchací zóny a trvalo 7 dní u 27 pracovníků, manipulujícími se čtyřmi různými druhy dlažby a dvěma frézaři. Bylo identifikováno několik zdrojů ultrajemných částic jako např. prach z dlažby, výpary z frézování, výfukové plyny, sklápění materiálu, uhrabávání materiálu, cigaretový kouř atd. Pro snížení účinků těchto částic na zdraví pracovníků, autoři studie zpracovali 40 doporučení, která mají za úkol kontrolovat expozici, zajistit lepší ventilační systémy, kontrolu spalovacích motorů, zkvalitnění systémů pro potlačení prašnosti atd.
klíčová slova: částice jemné - práce stavební - prach - frézování - dlažby - expozice pracovníků - onemocnění dýchacího ústrojí

Office workers' sick building syndrome and indoor carbon dioxide concentrations. Syndrom nezdravých budov u osob pracujících v kancelářích a koncentrace oxidu uhličitého v budovách
anotace: Autoři této studie se pokusili zjistit, zda existuje souvislost mezi syndromem nezdravých budov a vnitřní koncentrací oxidu uhličitého v budovách. Hodnocení bylo provedeno u 111 administrativních pracovníků. Byly sledovány podmínky prostředí jako koncentrace CO2, teplota, relativní vlhkost a koncentrace jemných částic. Převládajícími příznaky syndromu nezdravých budov jsou podráždění očí a nespecifické problémy horních cest dýchacích. Zobecněné modely ukázaly, že zaměstnanci vystaveni vnitřní koncentraci CO2 vyšší než 800 ppm, mohou vykazovat podráždění očí a nespecifické problémy horních cest dýchacích.
klíčová slova: syndrom nezdravých budov - kanceláře - pracovníci kancelářští - oxid uhličitý - koncentrace - onemocnění dýchacího ústrojí

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 6 (2012)

Occupational exposures to hand-arm vibration, whole-body vibration, and noise among crane operators in construction: a pilot study. Expozice ruky, paže a celého těla vibracím a hluku u obsluhy jeřábů ve stavebnictví : pilotní studie
anotace: Raynaudův syndrom je spojen s prací s vibračními nástroji. Stavební dělníci jsou vystaveni riziku vzniku tohoto syndromu a to jak vibracím působícím na celé tělo tak segmentálním vibracím. Ty identifikujeme jako nejnebezpečnější fyzikální pracovní riziko. Zatímco vibrace celého těla byly sledovány u obsluhy těžkých zařízení na staveništi, studie o působení vibrací na ruce a paže v tomto odvětví (u obsluhy stavebních jeřábů) publikovány nebyly. V této pilotní studii byla možná expozice vibracím a hluku hodnocena u mobilních stavebních jeřábů. Šetření se zaměřilo na obsluhu jeřábu, která byla vystavena vibracím a hluku při obsluze jeřábů po mnoho let. Konkrétními cíli studie bylo: 1) změřit vibrace působící na ruku, paži a celé tělo a hladinu hluku u různých typů jeřábů, 2) porovnat rozdíly mezi staršími a novějšími typy jeřábů a 3) identifikovat faktory, které mohou expozici ovlivňovat.
klíčová slova: vibrace - hluk - jeřáby - ruce - paže - tělo lidské - stavebnictví - studie

Monitoring diesel particulate matter and calculating diesel particulate densities using Grimm Model 1.109 real-time aerosol monitors in underground mines. Sledování pevných dieselových částic a výpočet jejich hustoty pomocí zařízení Grimm Model 1.109 pro sledování aerosolů v podzemních dolech
anotace: Tato studie zkoumala, zda na trhu běžně dostupný aerosolový spektrometr Grimm 1.109 lze použít pro zjišťování přesných informací o pevných částicích při běžných činnostech v hlubinných dolech v reálném čase. Dalším úkolem bylo odhadnout hustotu pevných částic. Vzorkování bylo provedeno v souladu se schválenými metodami za pomoci dvou identických spektrometrů Grim 1.109.
klíčová slova: částice pevné - doly hlubinné - hustota - monitorování - spektrometrie - aerosoly

TROMPETTE, N. - CHATILLON, J.: Survey of noise exposure and background noise in call centers using headphones. Průzkum expozice hluku v call centrech, kde se používají sluchátka
anotace: Call centra jsou jedním z nejrychleji rostoucích odvětví. Vyskytují se zde však zdravotní i bezpečnostní rizika, která jsou jedinečná právě pro toto odvětví. Jedním z rizik jsou poruchy sluchu. V rámci této studie bylo provedeno posouzení expozice hluku v 21 call centrech u 117 operátorů. Ačkoliv šum v prostředí nemá vliv na expozici hluku, ovlivňuje celkově pracovní podmínky a rovněž má vliv na nastavení hlasitosti ve sluchátkách. Šum byl měřen zároveň s expozicí hluku. Výsledky ukázaly, že i když riziko poškození sluchu je relativně nízké, mohou být limity překračovány.
klíčová slova: expozice pracovníků - hluk - call-centra - sluchátka - rizika pracovní - šumy - průzkumy

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 7 (2012)

Developing physical exposure-based back injury risk models applicable to manual handling jobs in distribution centers. Rozvoj onemocnění zad tam, kde dochází k fyzické expozici : modely rizik aplikovatelné u pracovních pozic v distribučních centrech, kde se manipuluje s břemeny
anotace: S pomocí "Moment monitoru", který funguje jako ultrazvuk, autoři měřili biomechanické rizikové faktory související s bolestmi dolní části zad a to u 195 dobrovolníků pracujících v 50 různých povoláních v distribučních centrech. K analýzám autoři využili i údaje týkající se onemocnění zad, které byly shromážděny jednotlivými zaměstnavateli za poslední tři roky a pomocí nich určili úroveň rizika onemocnění zad toho kterého povolání.
klíčová slova: expozice pracovníků - faktory rizikové - bolesti v zádech - distribuce - analýzy - manipulace ruční - břemena - modely

Professional Safety - č. 7 (2012)

FISHER, T. F. - WINTERMEYER, STEVEN F.: Musculoskeletal disorders in EMS : creating employee awareness. Muskuloskeletální onemocnění v sektoru lékařské záchranné služby : vytváření povědomí zaměstnanců
anotace: Náklady spojené s muskuloskeletálním onemocněním mohou být vysoké a to jak pro zaměstnance tak pro zaměstnavatele. Pracovníci lékařské záchranné služby jsou vystaveni většímu riziku pracovnímu úrazu, jako jsou pády, údery předmětem a manipulace s břemeny. Často si také stěžují na bolest svalů a kloubů. Tyto obtíže jsou důsledkem nepřirozených pozic při ohýbání, otáčení a při opakujících se monotónních pohybech. Sanitní vozy jsou vybaveny speciálním zařízením, jako jsou např. ventilátory, defibrilátory, nosítka atp. Toto vybavení je obvykle těžké a hrozí, že pokud s ním nebude správně manipulováno, existuje zde riziko poškození zdraví. Národní Asociace zdravotnických záchranářů provedla výzkum u 1356 svých členů, z něhož vyplynulo, že 47% pracovníků trpí bolestmi zad.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - bolesti v zádech - záchranáři - služby lékařské - manipulace ruční - břemena

Références en Santé au Travail - č. 130 (2012)

BALTY, I. - CARON, V.: Risques biologiques et chimiques encourus par les fossoyeurs. Biologická a chemická rizika u hrobníků
anotace: Organizace, služby či osoby zabývající se bezpečností práce zajímají rizika infekce, kterým jsou vystaveni hrobníci při vykonávání exhumací. Článek posuzuje tato rizika za pomoci literatury, pozorování a rozhovory s pracovníky, kteří exhumace vykonávají, se správci hřbitovů i pracovními lékaři. Článek mimo jiné přináší návrhy preventivních opatření a pokyny jak monitorovat zdraví hrobníků.
klíčová slova: rizika zdravotní - infekce - hrobníci - expozice pracovníků - opatření preventivní

RENAUDIN, J. M.: Allergie respiratoire professionnelle dans l'industrie agroalimentaire. Pracovní respirační alergie v potravinářském průmyslu
anotace: V potravinářském průmyslu se vyskytuje velké množství zdrojů alergenů, které mohou způsobovat pracovní respirační alergie: mléčné výrobky, vejce, maso, ryby a mořské plody, mouka, luštěniny, semena, ovoce, zelenina atd. Výskyt rýmy a astmatu u pracovníků v tomto odvětví je poměrně vysoký. Jedná se především o osoby, které zpracovávají mořské plody, pracují v průmyslových pekárnách a cukrárnách, na jatkách, v masném průmyslu při zpracovávání uzenin. Potenciální alergeny jsou nejčastěji bílkovinného původu. Potvrzení příčiny alergie se provádí ve specializovaném prostředí nosním provokačním nebo specifickým bronchiálním testem. Preventivní opatření ke snížení expozice na alergeny lze zajistit omezením prášení a vzdušného rozptýlení těkavých látek.
klíčová slova: alergie - průmysl potravinářský - onemocnění dýchacího ústrojí - astma - opatření preventivní - expozice pracovníků

Seguridad y Medio Ambiente - č. 126 (2012)

Impacto científico, costes por incapacidad temporal y repercusión jurídica : las enfermedades de la columna lumbar y su relación con el trabajo en Espaňa. Vliv vědy, náklady na dočasnou pracovní neschopnost a právní důsledky : onemocnění bederní páteře a její vztah k práci ve Španělsku
anotace: Zdroje onemocnění spodní části zad, zejména posunutí meziobratlových plotének, jsou v dnešní době diskutovaným tématem ve vědeckých kruzích a to proto, že zde existuje komplexní působení mnoha různých faktorů - genetické, degenerativní, biochemické, mechanické, traumatické i psychosociální. V oblasti prevence pracovních rizik nás v souvislosti s faktory spojenými s  bolestí zad zajímají hlavně mechanické faktory, jako je těžká práce, statická poloha těla při práci, časté ohýbání, prudké pohyby, opakující se monotónní práce a vibrace. Pracovní neschopnost, která je v souvislosti s onemocněním spodní části zad leckdy dlouhodobá, přináší vysoké náklady. Tento článek se pokouší o vyčíslení těchto nákladů jak z hlediska nákladů na léčbu, tak jako celku.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - bolesti v zádech - neschopnost pracovní - náklady finanční - prevence rizik - Španělsko

Technik - č. 8 (2012)

Měření kvality ovzduší v budovách je snadné.
anotace: Kvalita ovzduší v průmyslových i obytných budovách má vliv na lidské zdraví, pracovní výkony i pocit pohodlí a vnímání komfortu. Částice obsažené ve vzduchu mají značný podíl především na prašnosti. V článku je doporučen scénář měření kvality ovzduší v budovách.
klíčová slova: ovzduší - budovy - měření

Travail et Sécurité - č. 730 (2012)

RAVALLEC, CÉLINE - COURBON, LESLIE - VAUDOUX, DELPHINE: Troubles musculosquelettique et lombalgies : des maux a traiter sans improvisation. Muskoloskeletální onemocnění a bolesti zad : léčba bez improvizace
anotace: Muskuloskeletální onemocnění jsou ve Francii zařazena do první kategorie nemocí z povolání. Žádná oblast činnosti není vůči této "epidemii", která přináší finanční náklady a zdravotní i sociálně-ekonomické problémy, imunní. Snaha řešit tento problém existuje ve firmách na různé úrovni v závislosti na úrovni řízení ve firmě a lidských a finančních zdrojích, které jsou k dispozici. V případě, že neexistuje jednotné řešení, které snižuje riziko tohoto problému, je třeba usilovně šířit povědomí o této problematice a podporovat vůli k řešení přímo u zdroje. Jedním z klíčů k úspěchu, jak snížit expozici muskuloskeletálním poruchám, je pomoci firmám rozvíjet dovednosti a přizpůsobit akční plány jejich problémům a firemní kultuře a zejména podpořit u nich preventivní přístup k věci. Základním prvkem úspěchu je zapojení zaměstnanců.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - prevence rizik - náklady finanční - kultura firemní - Francie

Záchranář - č. 2 (2012)

LÁT, JINDŘICH - ZAPLETAL, PAVEL: Analýza bezpečnosti a hodnocení rizika v uhelných dolech v Rusku.
anotace: Vybrané údaje o stavu bezpečnosti v uhelných dolech v některých zemích světa (Velká Británie, Německo, USA, Polsko, Japonsko, současné i bývalé Rusko, Turecko, Indie, Čína) a detailnější analýza pro Rusko.
klíčová slova: doly - hornictví - úrazy - úrazy smrtelné - Rusko

LÁT, JINDŘICH: Stav bezpečnosti v polských uhelných dolech.
anotace: Údaje o stavu bezpečnosti v uhelných dolech v Polsku.
klíčová slova: doly - hornictví - úrazy - úrazy smrtelné - Polsko

Zpravodaj - č. 3 (2012)

ŠIMONOVSKÝ, KAREL: Používání montážních plošin.
anotace: Poznatky a příklady z kontrol inspekce práce v oblasti používání zdvihacích plošin.
klíčová slova: bezpečnost práce - bezpečnost technická - plošiny montážní - plošiny zdvihací - zařízení zdvihací

HRONOVÁ, HELENA: Informace z kontrolní činnosti v oblasti pracovních vztahů a podmínek v roce 2012.
anotace: Stručný přehled výsledků kontrolní činnosti v oblasti pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek provedených inspekcí práce v r. 2011.
klíčová slova: inspekce práce - kontroly - vztahy pracovněprávní - podmínky pracovní - 2011

ŠOBORA, JAN: Vypovídací schopnost záznamů o pracovních úrazech elektřinou.
anotace: Rozbor příčin pracovních úrazů způsobených elektrickým proudem provedený inspektory OIP pro Středočeský kraj na základě záznamů o úrazu.
klíčová slova: úrazy pracovní - analýzy úrazů - záznamy úrazů - elektřina - proud elektrický - zařízení elektrická

MRKVIČKA, PETR: Vývoj pracovní úrazovosti v ČR v roce 2011.
anotace: Stručná informace o vývoji pracovní úrazovosti v roce 2011. Detailní pohled na statistické výsledky z tohoto i předchozích roků najde zájemce na www.bozpinfo.cz v sekci Knihovna BOZP / Články / Statistika pracovních úrazů v ČR.
klíčová slova: úrazy pracovní - 2011 - Česká republika

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail