Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2012/07

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP
Excerpované časopisy

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 2 (2012 )
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 4 (2012)
Le Travail Humain - č. 2 (2012)
Pracovní lékařství - č. 1 (2012)
Process Safety Progress - č. 2 (2012)
Safety and Health - č. 6 (2012)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 4 (2012)
Sondy - č. 9 (2012)
Technik - č. 7 (2012)

 

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 2 (2012)

White-collar workers' self-reported physical symptoms associated with using computers. Fyzické potíže spojené s užíváním počítačů nahlášené úředníky
anotace: Autoři studie zkoumali fyzické potíže při práci u počítače u nižších a vyšších úředníků pomocí dotazníku. Studie byla průřezová a zúčastnilo se jí 6121 úředníků v produktivním věku. 45,7% resp. 56% (vyšších/nižších) úředníků zaznamenalo bolest nebo sníženou citlivost v oblasti krku a ramen a to poměrně často. Tyto fyzické potíže jsou rovněž spojeny s věkem a pohlavím. Úředníci, počítače, potíže fyzické, dotazníky
klíčová slova: úředníci - počítače - obtíže zdravotní - bolesti v zádech - dotazníky

RZEPECKI, J.: Cost and benefits of implementing an occupational safety and health management system (OSH MS) in enterprises in Poland. Náklady a přínos zavádění systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnicích v Polsku
anotace: Tento článek představuje metodu posuzování ekonomických výsledků při zavádění systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato metoda se zaměřuje na identifikaci ekonomických nákladů včetně vedení účetnictví a nákladů vynakládaných na samotnou implementaci a zlepšování systému. Metoda byla použita ve 20 podnicích. Jakkoliv byly rozdíly ve výsledcích u všech podniků významné, náklady na implementaci a údržbu systému byly vždy mnohem vyšší než náklady na účetnictví. Zavedení systému přineslo jak hmotný tak nehmotný prospěch včetně snížení úrazového pojištění.
klíčová slova: management bezpečnosti práce - podniky - implementace - náklady - ekonomika - pojištění úrazové

KIM, BYUNGJOON B. J.: Effect of ergonomic design changes in hand tools on physiological cost and subjective ratings. Vliv ergonomických změn u ručního nářadí na fyzickou námahu a subjektivní hodnocení
anotace: Uživatelé ručního nářadí očekávají, že ergonomické změny tohoto nářadí přinesou snížení svalové aktivity a sníží výskyt onemocnění pohybového aparátu. Tato studie se zaměřila na vliv změn v konstrukci nástrojů na fyzickou námahu a subjektivní hodnocení v simulovaném prostředí. Pomocí elektromyografie byla zjišťována fyzická námaha u pravého a levého předloktí. Dále autoři shromáždili dotazníky, které obsahovaly subjektivní hodnocení po každém absolvovaném úkolu.
klíčová slova: ergonomie - nářadí ruční - námaha fyzická - končetiny horní - elektromyografie - studie - dotazníky

Self-assessment of hearing status and risk of noise-induced hearing loss in workers in a rolling stock plant. Hodnocení stavu sluchu a rizika ztráty sluchu způsobené hlukem v závodě na výrobu kolejových vozidel zaměstnanci
anotace: Měření hluku a dotazníkové šetření bylo provedeno u 124 pracovníků závodu na výrobu kolejových vozidel za účelem zavést program na ochranu sluchu. Na základě zjištěných dat bylo vyhodnoceno riziko ztráty sluchu způsobené hlukem. Dále byla hodnocena kvalita sluchu jednotlivých pracovníků. Téměř 1/3 pracovníků si stěžovala na sníženou kvalitu sluchu a výsledky šetření prokázaly, že nějaké potíže se sluchem má více než polovina respondentů.
klíčová slova: sluch - ztráta sluchu - hluk - expozice pracovníků - vozidla kolejová - dotazníky - měření

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 4 (2012)

A new method for reducing the prevalence of pneumoconiosis among coal miners : foam technology for dust control. Nová metoda pro snížení výskytu pneumokoniózy u horníků : technologie pěny s cílem kontrolovat prašnost
anotace: Uhelný prach je jedním z hlavních kontaminantů vzduchu v podzemních dolech, a je zároveň hlavní příčinou nehod v uhelných dolech. Horníci trpí chronickou expozicí uhelnému prachu, který způsobuje vážné zdravotní problémy, jako je pneumokonióza. Nejvíce využívanými technologiemi pro redukci vdechovatelného prachu jsou větrání, rozprašování vody či odsávání prachu. Všechny tyto technologie však mají své limity, např. komplikované přístrojové vybavení či značné zdroje vody. Článek představuje novou technologii, která množství prachu efektivně snižuje pomocí pěny.
klíčová slova: pneumokoniózy - doly uhelné - prach - expozice pracovníků - technologie - pěny - horníci

Effect of training on exposure judgement accuracy of industrial hygienists. Vliv školení na správnost hodnocení expozic prováděných podnikovými hygieniky
anotace: Studie, která měla zjistit vliv školení na správnost hodnocení expozic prováděných podnikovými hygieniky, proběhla u několika podniků napříč různými průmyslovými odvětvími. Studie se zúčastnilo 49 hygieniků ze šesti podniků a měli splnit 22 úkolů. Výsledky testování ukázaly, že se schopnost posuzování expozic po absolvování školení velmi zlepšila.
klíčová slova: hygienici - expozice pracovníků - hodnocení - školení - posuzování

Le Travail Humain - č. 2 (2012)

PONNELLE, S. - VAXEVANOGLOU, X. - GARCIA, F.: L´usage des outils d´évaluation du stress au travail : perspectives théoretiques et méthodologiques.
Použití nástrojů pro hodnocení pracovního stresu : hledisko teoretické a metodologické
anotace: V odborných kruzích problematika spojená se stresem je a zůstává aktuální. Cílem tohoto článku je dosáhnout tří cílů: za prvé analyzovat koncepci stresu, včetně mnoha definic a různých modelů, které jsou známé. Za druhé seznámit s aktuálními recenzemi hodnocení nástrojů stresu. Autoři představují řadu ukazatelů - fyziologických i psychologických - a jejich použití na pracovišti s ohledem na subjektivní ukazatele. Představují nástroje, které se týkají vnímání stresu, zvládání stresu. Nakonec text obsahuje analýzu jak teoretických (modely) tak metodických (nástroje) složek stresu a jejich použití, a limity na pracovišti.
klíčová slova: stres - zátěž psychická - hodnocení - nástroje - modely

Pracovní lékařství - č. 1 (2012)

Onemocnění pohybového systému horních končetin u referentky při zadávání dat do počítače.
anotace: Příklad profesionálního onemocnění pohybového aparátu administrativní pracovnice v důsledku pracovní zátěže.
klíčová slova: nemoci z povolání - aparát pohybový - zátěž pracovní - zátěž nadměrná - zátěž pohybová - práce s počítačem

BARTIZALOVÁ Š.: Exogenní alergická alveolitida : kazuistika.
anotace: Na případu pacientky je popsána diagnostika a léčba zánětlivého onemocnění plic v důsledku vdechování škodlivých látek z lepidel a tvrdidel s obsahem izokyanátů.
klíčová slova: nemoci z povolání - látky škodlivé - lepidla - tvrdidla - izokyanáty - plíce - onemocnění alergická - onemocnění profesionální

Závodní preventivní péče v praxi : včasná diagnostika sarkomu měkkých tkání u zdravotníka.
anotace: Na případu nemocné je ukázán význam včasného zjištění závažného onemocnění, kterým se předešlo zdravotním komplikacím a možným zdravotním následkům.
klíčová slova: péče závodní preventivní - prohlídky preventivní - diagnostika - nádory - tkáně - onemocnění nádorová

GROMNICA, R. - CHALOUPKA, JIŘÍ: Odborná komise pro posuzování nemocí z povolání pro oblast Moravy a Slezska.
anotace: Historie, současnost a poslání Odborné komise pro posuzování nemocí z povolání pro oblast Moravy a Slezska.
klíčová slova: nemoci z povolání - komise odborné - posuzování

Statut Odborné komise pro posuzování nemocí z povolání pro oblast Moravy a Slezska.
anotace: Plné znění Statutu komise pro posuzování nemocí z povolání pro oblast Moravy a Slezska vydaného Společností nemocí z povolání České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Statut je platný od 14.3.2012.
klíčová slova: nemoci z povolání - komise odborné - posuzování - stanovy - statut

Process Safety Progress - č. 2 (2012)

KLEIN, JAMES A. - FRANCISCO, EDUARDO M.: Focus on personal operational discipline to get work done right. Osobní provozní kázeň a výkon dobré práce
anotace: Důraz na provozní kázeň (operational discipline) je důležitým faktorem, který pomáhá organizacím ovlivnit bezpečnost provozu tak, aby se zamezilo úrazům a skoronehodám. Programy na zlepšení provozní kázně mají zahrnovat jak schopnost implementovat vhodné systémy na pracovišti, tak i věnovat pozornost pracovníkům na všech úrovních, a to tak aby vždy a zcela dodržovali tyto systémy. Článek se věnuje problematice provozní kázně podle DuPonta a soustředí se na osobní zájem pracovníků odvést práci správně a bezpečně.
klíčová slova: kázeň provozní - faktor lidský - bezpečnost procesní - bezpečnost - chyby lidské

SOMAN, RAMAN - SUNDARARAJ, GOPALSWAMY - DEVADASAN, SAMUEL R.: Consequence assessment of chlorine release. Analýza následků úniku chlóru
anotace: Tato studie se zabývá analýzou následků vzniklých při náhodném úniku chlóru ze zásobníku v závodu na výrobu chlóru. Chlór je zkapalněný plyn a skladuje se v nádržích. Slouží k různým účelům jako je výroba textilu, papírenských produktů, atd. Chlór je vysoce toxický a při náhodném úniku může i zabít. Výpočty v tomto textu vedou k určení množství unikající látky v jejím kapalném, kapalně-plynném a plynném skupenství. Následují výpočty rozptylu k určení koncentrace látky v ovzduší v okolí nádrže. Déle uvedené rovnice jsou určeny pro odhad smrtelných zranění v rámci různých scénářů nehod. Výsledky lze následně použít k rozvoji inovací a havarijních plánů.
klíčová slova: chlór - úniky látek - plyny - analýzy nehod - plány havarijní - scénáře

BROADRIBB, MICHAEL P.: It´s people, stupid! Human factors in incident investigation. To jsou lidé - pošetilci! Lidský faktor při vyšetřování nehod
anotace: Lidé mají slabé a silné stránky, které ovlivňují jejich pracovní výkon. Problémy jako je únava nebo stres ovlivňují výkon nepříznivě. Lidská činnost je ovlivněna i faktory odehrávající se mimo ně samé jako je špatné vybavení, nedostatečné proškolení, nadměrná pracovní zátěž a pracovní prostředí. Většina nehod v pracovním procesu je způsobena lidským faktorem. Pochopení těchto faktorů je klíčové pro vyšetřování nehodových událostí.
klíčová slova: faktor lidský - vyšetřování - nehody - ergonomie - chyby lidské

Safety and Health - č. 6 (2012)

MORRISON, KYLE W.: Reducing backover incidents. Snižování počtu nehod při sklápění
anotace: Článek se věnuje problému nárůstu počtu smrtelných úrazů způsobených vozidly či materiálem, který se sklopí na pracovníka. V USA neexistuje k této problematice žádný předpis, ale sami pracovníci mohou riziko úrazu redukovat svým chováním. Riziko takové nehody mohou redukovat správná komunikace, interní plán podnikové dopravy či naváděč. Všichni řidiči by měli být proškoleni tak, aby dokázali zastavit zařízení v okamžiku, kdy ztratí výhled na naváděče.
klíčová slova: sklápěče - úrazy pracovní - úrazy smrtelné - řidiči - navigace - USA

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 4 (2012)

Implementation of self-rostering (the PRIO project) : effects on working hours, recovery and health. Realizace vlastního rozvrhu (projekt PRIO) : účinky na pracovní dobu, odpočinek a zdraví
anotace: Cílem této studie bylo zjistit důsledky vlastního rozvržení pracovní doby, odpočinku a zdraví u zaměstnance a objasnit mechanismy, jejichž prostřednictvím jsou zasaženy odpočinek a zdraví. Potom co bylo zavedeno vlastní rozvržení pracovní doby, zaměstnanci změnili délku směn a jejich rozvržení, ale neohrozili nijak doporučení, co se týče plánů práce na směny.
klíčová slova: práce na směny - odpočinek - zdraví - doba pracovní

Periodic self-rostering in shift work : correspondence between objective work hours, work hour preferences (personal fit), and work schedule satisfaction. Pravidelné vlastní rozpisy při práci na směny : soulad mezi objektivní pracovní dobou, práce dle vlastní preference a spokojenost s plánem práce
anotace: Hlavním cílem studie bylo zjistit relativní osobní vztah mezi potřebami a preferencemi na pracovní dobu na jedné straně a aktuální pracovní dobou na druhé straně a to u třech skupin pracovníků (nemocnice, call centra a policie) pracujících na směny. Studie rovněž zkoumala vztah mezi osobním pohodlím a spokojeností s rozvrhem pracovní doby a preferencí na fixní a pravidelné směny.
klíčová slova: práce na směny - doba pracovní - spokojenost zaměstnanců - pohodlí

PUTTONEN, S. - VIITASALO, KATRIINA - HÄRMÄ, M.: The relationship between current and former shift work and the metabolic syndrome. Vztah práce na směny dříve a nyní a metabolického syndromu
anotace: Informací o výskytu pracovních onemocnění u zaměstnanců, kteří dříve pracovali na směny, není příliš mnoho. Autoři studovali vztah mezi zaměstnanci, kteří pracují či pracovali na směny a metabolickým syndromem. Studie se zúčastnilo 1811 zaměstnanců na plný úvazek, kteří pracují u velké letecké společnosti a byli rozděleni do skupin podle druhu pracovní doby (práce přes den, dříve práce na směny, práce na dvě směny, práce na noční směny a ostatní).
klíčová slova: práce na směny - onemocnění kardiovaskulární - epidemiologie - letectví

Gender differences in the effect of weekly working hours on occupational injury risk in the United States working population. Genderové rozdíly týkající se vlivu týdenní pracovní doby na riziko pracovních úrazů u zaměstnanců v USA
anotace: Dlouhá pracovní doba vede k akumulaci únavy, která může zvýšit riziko pracovního úrazu. Nicméně není jasné, zda se tento vztah liší v případě mužů a žen. Cílem zpracovatelů studie bylo zjistit genderový rozdíl vlivu týdenní pracovní doby na riziko pracovních úrazů.
klíčová slova: doba pracovní - ženy - muži - únava - úrazy pracovní - USA

Burn out cognition : cognitive functioning of burnout patiens before and after a period with psychological treatment. Syndrom vyhoření : kognitivní funkce pacientů s diagnózou syndromu vyhoření před a po léčbě
anotace: Mnoho pracovníků s diagnózou syndromu vyhoření zaznamenává kognitivní problémy. Nicméně, vztah mezi syndromem vyhoření a kognitivními funkcemi nebyl empiricky dokázán. Navíc není známo, zda domnělá kognitivní nedostatečnost v souvislosti se syndromem vyhoření je dočasná nebo trvalá. Cílem této studie bylo v souvislosti s touto problematikou odpovědět na dvě otázky: a) Je syndrom vyhoření ve spojitosti s oznámenými kognitivními problémy a s nedostatkem v oblasti specifických výkonných funkcí? b) Vymizí tato domnělá kognitivní nedostatečnost a deficit v oblasti specifických výkonných funkcí po desetitýdenní terapii?
klíčová slova: syndrom vyhoření - stres - nemoci duševní - funkce kognitivní - únava

Sondy - č. 9 (2012)

CERQUEIROVÁ, ANDREA: Vláda chce úrazové pojištění na principu povinného ručení.
anotace: Nejasnosti v tom, jakou podobu bude mít úrazové pojištění zaměstnanců, trvají. ČMKOS komentuje nový návrh vlády a s ním související možné změny.
klíčová slova: pojištění úrazové - předpisy právní - koncepce - privatizace

Technik - č. 7 (2012)

MARTINKOVÁ, LENKA: Funkční ochranné oděvy pro záchranáře.
anotace: V rámci výzkumného projektu SAFEPROTEX je vyvíjeno ochranné oblečení pro záchranáře. Důraz je kladen na ochranu proti vícenásobnému riziku, na vylepšené mechanicko-fyzikální vlastnosti a prodlouženou životnost oděvů a na fyziologický komfort.
klíčová slova: OOPP - oděvy ochranné - ochrana specializovaná - záchranáři - výzkum

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail