Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2012/06

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

Bezpečná práca - č. 3 (2012)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2012)
BPUVZ - č. 3 (2012)
BPUVZ - č. 4 (2012)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 1 (2012)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2012)
Journal of Safety Research - č. 1 (2012)
Práce a zdraví - č. 2 (2012)
Professional Safety - č. 5 (2012)
Professional Safety - č. 6 (2012)
Sicher ist Sicher - č. 2 (2012)
Sicher ist Sicher - č. 4 (2012)
Travail et Sécurité - č. 725 (2012)
Travail et Sécurité - č. 729 (2012)
Zpravodaj - č. 2 (2012)

 

Bezpečná práca - č. 3 (2012)

JANATOVÁ, BEATA: Zabezpečenie ochrany pred požiarmi činnosťou technika PO.

anotace: Detailní výčet a popis povinností požárního technika, tak jak jej stanoví slovenský zákon o ochraně před požáry (zákon č. 314/2001 Z.z.).
klíčová slova: zákony - Slovensko - prevence požární - technici požární - povinnosti

LIPTÁK, JURAJ: Kultúra bezpečnosti práce.

anotace: Nedílnou součástí firemní kultury je i kultura BOZP. Článek vybízí k úvaze o přístupu každého z nás k BOZP a prostřednictvím několika předložených zásad usiluje o jeho trvalé zlepšování. V článku je publikována DuPont-Bradleyova křivka.
klíčová slova: bezpečnost práce - kultura bezpečnosti práce - firemní kultura - přístupy

BRŠIAK, VILIAM - BRŠIAK, MICHAL: Nárast výskytu syndrómu karpálneho kanála na Slovensku v posledných rokoch.

anotace: Syndrom karpálního tunelu je nejčastějším onemocněním podpůrně-pohybového systému. Je převážně důsledkem nesprávně vykonávané kategorizace prací a nedostatečného zdravotního dohledu. Článek uvádí příčiny vzniku onemocnění a možnosti léčby.
klíčová slova: syndrom karpálního tunelu - nemoci z povolání - nemoci muskuloskeletální

UHEREK, JURAJ: Abeceda ochrany proti pádu z výšky.

anotace: Vedle nebezpečí a rizik jsou uváděna především ochranná opatření při práci ve výškách.
klíčová slova: práce ve výškách - opatření ochranná - ochrana proti pádům z výšky - ochrana osobní - ochrana kolektivní

KORDOŠOVÁ, MIROSLAVA - NOVOTNÝ, MIROSLAV: Prieskum postojov zaměstávateľov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na Slovensku.

anotace: V další části seriálu vyjadřují své postoje k BOZP zaměstnanci. Předkládány jsou poznatky k oblastem: význam BOZP, vztah zaměstnanců k BOZP, informovanost a výchova k BOZP, řízení BOZP a prevence. Další výsledky průzkumu mezi zaměstnanci (poznatky k dalším oblastem šetření) budou uvedeny v příštím čísle.
klíčová slova: bezpečnost práce - postoje - průzkumy - zaměstnanci - Slovensko

ROVNÝ, IVAN: Prevencia poškodení zdravia podmienených prácou.

anotace: Rozhovor s hlavním hygienikem Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky o monitorování rizikových prací a pracovního prostředí, o sledování zdravotního stavu zaměstnanců rizikových profesí a o analýzách rizikových faktorů v pracovním prostředí.
klíčová slova: úkoly - hygiena práce - ochrana zdraví - prevence nemocí - prevence úrazů - monitorování - Slovensko

MOKOŠ, MARTIN: Koordinácia bezpečnosti na stavbe.

anotace: Navzdory platným předpisům pro koordinaci prací na staveništi, je přístup investorů a realizátorů staveb k požadavkům na zajištění bezpečnosti dlouhodobě negativní. Autor článku klade otázku, zda musí docházet ke zbytečným úrazům jen proto, aby si odpovědné osoby uvědomily význam koordinace bezpečnosti na stavbě.
klíčová slova: bezpečnost - staveniště - stavby - koordinace - koordinátoři - postoje

ČINTALOVÁ, MARTA: Psychosociálne riziká pri práci.

anotace: Změny v organizaci a řízení práce mohou být příčinou vzniku nových rizikových oblastí. Autorka jmenuje 5 hlavních skupin psychosociálních rizik, uvádí jejich možné následky a zmiňuje možnosti předcházení těmto nebezpečným jevům nebo jejich eliminace. V r. 2012 se na téma psychosociálních rizik zaměřuje také kampaň, kterou realizuje Výbor hlavních inspektorů práce (SLIC).
klíčová slova: rizika psychosociální - oblasti rizikové - kampaně - 2012 - Evropská unie

GALÁTOVÁ, MARTINA: Stres na pracovisku sa zvyšuje, uvádza osem z desiatich účastníkov celoeurópskeho prieskumu verejnej mienky.

anotace: Celoevropský průzkum EU-OSHA o veřejném mínění o BOZP a evropský průzkum podniků o nových a vznikajících rizicích (ESENER) z r. 2009 ukázaly, že stres související s prací znepokojuje většinu evropských zaměstnanců. V kontextu výsledků obou průzkumů jsou uvedena statistická data za Slovenskou republiku.
klíčová slova: rizika psychosociální - stres - průzkumy - Evropská unie - Slovensko

Inšpekcia práce odštartovala najväčší projekt vzdelávania svojích inšpektorov.

anotace: V rámci národního projektu "Zvyšování kvality poskytovaných veřejných služeb vzděláváním zaměstnanců inspekce práce" podporovaného Evropským sociálním fondem bude na Slovensku do konce roku 2013 probíhat specializované odborné a jazykové vzdělávání inspektorů.
klíčová slova: inspekce práce - inspektoři práce - vzdělávání - projekty - Slovensko

ILLÉŠ, ŠTEFAN: Nebezpečné odpady v školských laboratóriách.

anotace: Ve výzkumných laboratořích a laboratořích jiných škol se manipuluje s nebezpečným materiálem. Přitom často vzniká i nebezpečný odpad, který je škodlivý zdraví a ohrožuje pracovní i životní prostředí. Já jsou možná řešení této situace?
klíčová slova: materiály nebezpečné - látky nebezpečné - odpady nebezpečné - bezpečnost chemická - školy - školy vysoké - laboratoře

IIIÉŠ, ŠTEFAN: Zásahy jednotlivca na prevenciu úrazov si vyžadujú odvahu a kultúru.

anotace: Na několika praktických příkladech se uvádějí zkušeností se zásahy pracovníků ve spojitosti s nebezpečným nebo nesprávným chováním. Ty následně vedly ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
klíčová slova: bezpečnost práce - chování - jednání - zaměstnanci - zásahy

Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2012)

Opět aktualita pro oblast silniční dopravy.
anotace: Podrobnější poučení o zákonu č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, novelizovaném zákonem č. 119/2012 Sb.
klíčová slova: zákony - novely - bezpečnost silniční - vozidla silniční - doprava pozemní - doprava silniční

FENCLOVÁ, ZDENKA - URBAN, PAVEL - PELCLOVÁ, DANIELA: Výskyt profesionálních nemocí v České republice v roce 2011.

anotace: Stručný přehled statistických údajů o profesionálních onemocněních hlášených do Národního registru nemocí z povolání v České republice v r. 2011.
klíčová slova: nemoci z povolání - onemocnění profesionální - statistiky zdravotnické - registry - Česká republika - 2011

HORÁČKOVÁ, ALENA: Celoevropská kampaň EU-OSHA "Partnerství při prevenci rizik".

anotace: Informace o aktuální kampani Evropské agentury pro BOZP a o soutěži Správná praxe pro léta 2012-2013.
klíčová slova: kampaně - prevence rizik - partnerství - Evropská agentura pro BOZP - 2012 - 2013

KROUPA, BŘETISLAV: Normativní nástroje pro hodnocení pracovních rizik.

anotace: Dokončení z č. 5/2012. Tato část příspěvku je věnována zejména ČSN EN 31010 Management rizik - Techniky posuzování rizik. Zmíněny jsou rovněž další dvě technické normy vztahující se k problematice pracovních rizik: ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika a ČSN EN 62508 Návod pro lidská hlediska spolehlivosti.
klíčová slova: rizika pracovní - nástroje - normy právní - normy technické - hodnocení rizik - posuzování rizik - spolehlivost

Nové technické normy pro podlahy a sklady.

anotace: Upozornění na dvě technické normy pro podlahy se vztahem k BOZP a požární ochraně: ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení a ČSN 73 0845 Požární bezpečnost - sklady.
klíčová slova: podlahy - sklady - normy technické - bezpečnost práce - ochrana požární

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Kapitola 4 : odborní poradci.

anotace: Vedle osoby odborně způsobilé v prevenci rizik jsou dalšími poradci zaměstnavatele při zajišťování BOZP lékař poskytující pracovněprávní služby, koordinátor BOZP na staveništi a další odborní poradci z oblastí, které s BOZP souvisejí. Zvláštní pozornost věnuje autor pojednání o preventistovi BOZP.
klíčová slova: prevence rizik - bezpečnost práce - zaměstnavatelé - koordinátoři - osoby odborně způsobilé - lékaři pracovní - služby pracovnělékařské

FUCHS, ALEXANDR - NAVRKALOVÁ, EVA: Nové technické normy významné z hlediska ochrany zdraví.

anotace: Výběr recenzí nově vydaných a novelizovaných českých technických norem se vztahem k BOZP, pracovnímu lékařství a požární ochraně.
klíčová slova: normy technické - bezpečnost práce - bezpečnost technická - lékařství pracovní - ochrana požární  

BPUVZ - č. 3 (2012)

SCHRANDT, PETER - PICHL, WOLFGANG: Prävention lohnt sich : wirtschaftliche Anreize geben Impulse für den Arbeitsschutz. Prevence se vyplatí : ekonomické pobídky dávají podnět k bezpečnosti práce
anotace: Investice do podpory zdraví a bezpečnosti práce s cílem pomoci bezproblémovému provoz a předcházet lidskému utrpení způsobenému úrazy či nemoci z povolání se vždy podnikům vyplatí. Možnosti jsou odvozeny od ekonomického potenciálu, struktury a velikosti firmy. Německá obchodní asociace Die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) nabízí svým členským společnostem v odvětví stavebních materiálů, kamene a hornictví bonusový systém. Článek popisuje návrh systému, jeho vznik, vývoj a potenciál na příkladu z uvedeného odvětví, pro které je tato nabídka k dispozici od roku 2005.
klíčová slova: BOZP - prevence - podpora zdraví - programy bezpečnosti práce - systémy - odvětví - podniky

SCHERMALL, HENRIETTA: Wie kann die Qualität der Sicherheitsarbeit eines Unternehmens gemessen und nachhaltig gesteigert werden?.
Jak lze měřit kvalitu bezpečnosti práce společností a trvale zvýšit její udržitelnost?
anotace: Pokud jde o stanovení stavu a kvality v oblasti bezpečnosti práce, tak se mnoho společností soustředí téměř výhradně na počet nehod a bere tento přístup jako měřítko. Při pohledu na počet nehod společností v posledních letech lze zjistit, že jsou v ostrém poklesu nehodovosti a úrazovosti. Článek ovšem polemizuje s tím, zda je ale počet nehod skutečně reprezentativní a vypovídá o stavu zabezpečení pracovních činností v podnicích.
klíčová slova: bezpečnost práce - BOZP - kvalita - efektivnost - měření - rozvoj trvale udržitelný - podniky

RITTER, ALBERT: Neues SCC : innovatives Managementsystem für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz.
Nový systém SCC : inovativní systém řízení bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí
anotace: Systém SCC (Sicherheits Certifikat Contraktoren, Safety Certificate Contractors) je dnes jedním z nejdůležitějších koncepcí (pravidel) podnikové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Článek podrobně popisuje tento přístup, jeho vznik, principy, checklisty a relevanci pro Německo.
klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - systémy - certifikace - Německo

HELMUS, MANFRED: RFID : automatische digitale Erfassung, Kontrolle und Dokumentation von Lebenszyklusdaten bei Persönlicher Schutzausrüstung.
Technologie RFID : automatický digitální záznam, monitorování a dokumentace o údajích o životním cyklu osobních ochranných prostředků
anotace: Belgická univerzita ve Wuppertalu, resp. její stavební katedra, věnuje již několik let výukový a výzkumný prostor nadějné technologii RFID (Radio Frequency Identification, identifikace na rádiové frekvenci) a propojuje ji s tématy personální a materiální logistiky a bezpečnosti práce. V oblasti BOZP je to především životní cyklus osobních ochranných prostředků. Článek popisuje projekt z této oblasti výzkumu a vývoje.
klíčová slova: prostředky ochranné - OOP - cyklus životní - RFID - technologie - využití

BPUVZ - č. 4 (2012)

PACKROFF, ROLF: Sicherheit und Gesundheit bei Tätigkeiten mit Nanomaterialien. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nanomateriály
anotace: Rozsah potenciálních rizik u nanomateriálů je velmi odlišný. Vlastnosti materiálů o velikosti "nanometrů" nelze srovnávat s "nebezpečnými" materiály. Stále existují obrovské mezery ve znalostech o dlouhodobých zdravotních rizicích nanomateriálů. Zvláštní výzvou proto bude co nejdříve vidět v očekávaném vysokém počtu a rozmanitosti nanomateriálů rizika pro lidské zdraví a jejich dopad na životní prostředí. Dobrým východiskem pro ochranu zdraví je tedy zajistit zásady bezpečnosti práce v režimu předběžné opatrnosti a používat ochranná opatření účinná proti jemným a velmi jemným částicím.
klíčová slova: nanomateriály - bezpečnost práce - ochrana zdraví - rizika - opatření bezpečnostní

GEBBERS, JAN-OLAF - GLÜCK, ULRICH: Innenraumbelastungen : Sick Building Syndrome versus Building-Related Illness.
Znečišťující látky vnitřního ovzduší : syndrom nezdravých budov versus nemoci související s budovami
anotace: Článek se věnuje dvěma problémům, které souvisí se znečištěním vnitřního ovzduší budov, a to syndromu nezdravých budov a nemocem souvisejícím s budovami. Označení "syndrom nezdravých budov" (Sick Building Syndrome, SBS) je často používán v případech nepřítomnosti fyziologických příznaků spojených s vnitřním znečištěním ovzduší. Vzácnější "nemoci spojené s budovami" (Building-Related Illness, BRI) je již onemocněním, při němž je původ neznámý. Pro SBS může být několik dobře prozkoumaných mechanismů odpovědných za různými příznaky v budovách. Tyto mechanismy nevysvětlují, proč a jak k obtížím dochází. Nedostatek vysvětlení příznaků postiženým s SBS spíše odráží náš nedostatek znalostí a výzkumu, než absenci příčiny a následku.
klíčová slova: budovy - ovzduší - prostory vnitřní - látky znečišťující - rizika zdravotní - syndrom nezdravých budov

RUDOLPH, EDGAR - NAWROTH, ANDREAS: Gefährdungsbeurteilung mit dem Gefährdungsfaktor psychische Belastung.
Hodnocení rizik s faktorem rizika psychické zátěže
anotace: V současné době se stále více hovoří o syndromu vyhoření. Stále více lidí používá tento termín, když si uvědomí, že jejich výkonnost je narušena nebo že tento stav vede k úplnému vyčerpání. Psychická zátěž by měla být uznána jako rizikový faktor při hodnocení rizik. Článek se zabývá skutečností, že v hodnocení rizik se na straně jedné psychický stres považuje za dostatečný, ale na straně druhé musí být k dispozici léčebná opatření přispívající k léčbě duševních nemocí.
klíčová slova: nemoci duševní - stres psychický - zátěž psychická - hodnocení rizik - léčení

MANTEUFFEL, LEONIE VON: Internetbasierte Nachsorge fördert die Belastbarkeit.
Následná péče pomocí internetu podporuje odolnost
anotace: "Zpět doma, ale nebýt sám" je heslo pro počítačové programy, které získávají podporu pro další využití ústavní léčby a mohou zabránit recidivě. Jsou také používány k tvorbě vzdělávacích programů. Jsou zaměřeny na lepší řízení stresu při práci. Všechny tyto nástroje mohou být použity jako stavební bloky tak, aby došlo k snížení prostojů při práci způsobené depresí nebo dalšími duševními poruchami, nebo k prevenci a zlepšení šancí na rehabilitaci.
klíčová slova: nemoci duševní - péče - internet - programy - vzdělávání - zdraví duševní - podpora zdraví

SIEBECKE, DAGMAR: Präventionsmarketing im betrieblichen Gesundheitsmanagement.
Marketing prevence v podnikovém řízení ochrany zdraví
anotace: Dobře míněné, kvalitní služby v oblasti prevence v mnoha společnostech zasunuty tzv. V zásuvce. Využití marketingových strategií v oblasti péče o zdraví mohou pomoci k dosažení udržitelné nabídky.
klíčová slova: ochrana zdraví - marketing - strategie - podniky

HISCHEMÖLLER, DIRK: Sichere Schutzkleidung - auch nach der Wäsche.
Spolehlivý ochranný oděv - a to i po vyprání
anotace: Ochranný oděv musí sloužit pro podporu bezpečnosti na pracovišti - a to i po častém praní. Ale v péči o textilie jsou ze strany zaměstnanců často dělány chyby, což má za následek snížení ochranného účinku. Odpovědnost nese zaměstnavatel. Článek diskutuje o tom, zda je efektivním řešením tzv. textilní leasing.
klíčová slova: oděvy ochranné - účinnost - metody

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č.  2 (2012))

Assessing potential nanoparticle release during nanocomposite shredding using direct-reading instruments. Posouzení uvolňování nanočástic při drcení nanokompozitních dílů pomocí přímého odečítání
anotace: Tato studie byla provedena za účelem zjistit, zda se při přípravě nanokompozitních dílů pro recyklaci uvolňují do vzduchu nanočástice. Uvnitř zkušebního zařízení byly skartovány pomocí granulátoru zkušební desky vyrobené z polypropylenu pryskyřice, některé z nich vyztužené mastkem nebo montmorillonitem. Při skartaci desek se pomocí různých přístrojů měřila koncentrace a počet částic v reálném čase. Celkově hodnoty částic (počet i koncentrace) byly stabilní a nižší než v některých pracovních prostředích. Nejnižší koncentrace částic byla pozorována při drcení desek, které obsahovaly mastek. Nejnižší počet nanočástic byl generován při drcení pryskyřicových desek.
klíčová slova: nanočástice - drcení - měření - recyklace - ovzduší

Variability in muscle activity and wrist motion measurements among workers performing non-cyclic work.
Měření variability svalové aktivity a pohybu zápěstí u pracovníků vykonávajících necyklickou práci
anotace: Vhodná strategie výběru vzorků pro odhad expozice fyzikálním rizikovým faktorům vyžaduje dlouhodobou znalost této expozice a její proměnlivost v čase. Informace o variabilitě expozice fyzikálním rizikovým faktorům ve vztahu k poruchám pohybového aparátu horních končetin jsou omezené, zejména u necyklických pracovních činností. Autoři studie zkoumali velikost a relativní vliv různých zdrojů fyzikální zátěže při necyklických činnostech u pracovníků v kancelářích, ve službách a u pracovníků údržby.
klíčová slova: expozice pracovníků - zátěž fyzická - faktory rizikové - končetiny horní - činnosti pracovní - kanceláře

Discomfort and exertion associated with prolonged wear of respiratory protection in a health care setting.
Nepohodlí a napětí spojené s dlouhodobým používáním ochrany dýchacích orgánů v sektoru zdravotnictví
anotace: Máme jen málo informací o nepohodlí a námaze spojených s používání prostředků na ochranu dýchacích orgánů ve zdravotnických zařízeních. Existuje několik studií, které se touto problematikou zabývaly v laboratorním prostředí, ale informace získané v praxi od konkrétního zdravotnického personálu prakticky neexistují. Účelem této studie bylo zjistit rozsah a úroveň nepohodlí, které podstupují pracovníci ve zdravotnictví při používání prostředků na ochranu dýchacích orgánů a to po dobu až 8 hodin při plnění svých typických pracovních povinností. Do projektu bylo zahrnuto 27 pracovníků ve věku 24-65 let. Každý účastník používal přidělený respirátor po dobu 8 hodin (nebo po dobu, která je přípustná), a každé 2 hodiny masku sejmul. Před každým sejmutím účastník nepohodlí ohodnotil. Jak se dalo očekávat, v průběhu času se zvyšují nepříjemné pocity při používání respirátoru. Námaha se za stejný časový úsek zvýšila jen nepatrně. Vzhledem k tomuto faktu je pravděpodobné, že nedojde při používání respirátoru k výraznému ovlivnění snášenlivost či produktivity práce. Nepohodlí však může negativně ovlivnit pracovní povinnosti.
klíčová slova: nepohodlí - komfort - ochrana dýchadel - respirátory - orgány dýchací - zdravotnictví

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2012)

Base camp personnel exposure to particulate matter during wildland fire suppression activities.
Pracovníci vystavení působení částic při likvidaci požárů v přírodě
anotace: Požáry v odlehlých místech v přírodě obvykle zaměstnají mnoho pracovníků po delší dobu, kteří se zdržují v základních táborech mimo civilizaci. Výběr umístění takového tábora je strategické rozhodnutí, které závisí na mnoha faktorech, z nichž jedním je potenciální vliv kouře ze spalované biomasy. U kouře z biomasy jsou prokázány nepříznivé účinky na zdraví zejména z hlediska obsahu vysokého počtu jemných částic. Je proto velmi důležité minimalizovat expozici aerosolu zejména s ohledem na citlivé jedince. Jemné částice jsou však na těchto místech generovány i prostřednictvím emisí vozidel, zvířenému prachu či používáním generátorů. Autoři monitorovali emise jemných částic v sezóně požárů v roce 2009 na několika místech v USA. Měření ukázalo, že koncentrace jemných částic se zvyšuje v noci.
klíčová slova: požáry - částice jemné - expozice pracovníků - hoření - biomasa - USA

Journal of Safety Research - č. 1 (2012)

SMITH, TODD D. - DEJOY, DAVID M.: Occupational injury in America : an analysis of risk factors using data from the General Social Survey (GSS). Pracovní úraz v Americe: analýza rizikových faktorů pomocí dat z General Social Survey
anotace: Tato studie zjišťovala rizikové faktory spojené s pracovními úrazy. Byla analyzována data z amerického průzkumu General Social Survey a NIOSH QWL modulu. Bylo zjištěno, že rizikovými faktory pro pracovní zranění jsou i rasa, povolání nebo prolínání se práce a rodiny. Bezpečnostní klima a organizační efektivita jsou důležitým ochranným prvkem proti pracovním úrazům.
klíčová slova: úrazy pracovní - faktory rizikové - klima organizační - organizace práce - kultura bezpečnosti práce - průzkumy - USA

Práce a zdraví - č. 2 (2012)

Identifikace rizik spojených s výbuchy.
anotace: Článek se věnuje důsledkům výbuchů, určení stupně nebezpečné oblasti, monitoringu velikosti prachových částí a detekci výbušné atmosféry. Pojednáno je rovněž o preventivních a ochranných opatřeních před výbuchem a po něm.
klíčová slova: výbuchy - identifikace rizik - opatření ochranná - opatření organizační - opatření preventivní - opatření bezpečnostní - prach výbušný

Ergonomie.

anotace: Krátký exkurs do problematiky dosahování optimální pohody člověka při práci, zvyšování efektivity lidské činnosti a prevence rizik zdravotního poškození.
klíčová slova: ergonomie - systém pracovní - analýzy ergonomické

Nepodceňujme rizika práce v kanceláři.

anotace: Hlavní rizika práce v kanceláři (při práci vsedě a při práci s PC) a zásady pro eliminaci rizik.
klíčová slova: rizika zdravotní - snižování rizik - ergonomie - kanceláře - práce vsedě - práce s počítačem

Bezpečnost práce při údržbě v praxi : faktory úspěchu.

anotace: Strojní zařízení, u kterého není prováděna údržba v dostatečném rozsahu a pravidelně, se mohou stát zdrojem rizik. Článek uvádí klíčové faktory úspěšné prevence rizik při údržbě vč. konkrétních preventivních opatření podle hierarchie prevence.
klíčová slova: údržba - prevence rizik - opatření preventivní

Bezpečnost při údržbě v zemědělství.

anotace: Nebezpečí související s údržbou v zemědělství, faktory pracovní úrazovosti, preventivní opatření pro jednotlivé činnosti jsou doplněny příklady správné praxe.
klíčová slova: zemědělství - údržba - faktory rizikové - opatření preventivní - správná praxe

ZÁLOHOVÁ, LUCIE: Letní brigády a práce studentů.

anotace: Specifika zaměstnávání absolventů škol a mladistvých v paragrafech.
klíčová slova: předpisy právní - zákoník práce - brigádníci - zaměstnanci mladí - mládež - mladiství

Vertikální komunikace : správná praxe při práci na žebříku.

anotace: Úrazy způsobené pádem z výšky, např. ze žebříku jsou zpravidla zaviněny jejich nesprávným použitím. Článek podává základní pravidla pro bezpečné používání přenosných žebříků.
klíčová slova: žebříky přenosné - používání - pravidla bezpečnostní

Professional Safety - č. 5 (2012)

ADAMS, ROBERT C. - HOLTON, MICHAEL W.: Legacy hazards : one organization´s assessment of occupational exposures. Nebezpečné dědictví : posouzení expozic v rámci jedné organizace
anotace: Obecně se má za to, že používání stavebních materiálů obsahujících azbest, olovo, rtuť či polychlorované bifenyly je zakázáno a že tyto materiály byly z prostředí odstraněny. A proto velmi často nebývá jejich existence v prostředí zohledněna při analýze potenciálních pracovních expozic. Některé z těchto materiálů se stále používají a mohou se tedy na pracovištích vyskytovat. Expozice související s přítomností těchto materiálů na pracovišti a kontakt s nimi např. při opravách, renovacích atp. jsou velmi často nedostatečně charakterizovány. V letech 2009 a 2010 vybrané velké čistírny odpadních vod zpracovaly strategii, která měla popsat, jak expozice výše uvedeným materiálům sledovat a řídit. Článek detailně popisuje způsoby hodnocení expozic, vzorkování a metodiky posuzování.
klíčová slova: materiály stavební - expozice pracovníků - azbest - olovo - rtuť - bifenyly polychlorované - čističky

Professional Safety - č. 6 (2012)

Creating an inclusive workplace : integrating employees with disabilities into a distribution center environment. Vytvoření otevřeného pracoviště : začlenění zaměstnanců se zdravotním postižením do prostředí distribučního centra
anotace: Neoficiální průzkumy ukazují, že mnoho firem by zaměstnalo osoby se zdravotním postižením, ale mají pochyby o tom, zda dokáží zajistit bezpečnost těchto osob na pracovišti. Firmy se také mohou obávat, že zaměstnanci se zdravotním postižením mohou neúmyslně vystavovat nebezpečí sebe i ostatní zaměstnance a náklady na jejich zaměstnání mohou být vyšší. Důsledkem těchto obav je, že mnoho osob se zdravotním postižením je z pracovního procesu zcela vyloučeno. Dodavatelský řetězec a divize logistiky při firmě Walgreens, která zaměstnává 10 000 osob, dokazuje, že zaměstnávání zdravotně postižených může mít úspěch - zaměstnává stovky těchto osob. Tento článek přináší konkrétní statistiky, způsoby řízení a strategie firmy Walgreens, které mohou společnosti vztáhnout na své vlastní pracovní síly.
klíčová slova: postižení zdravotní - pracovníci - integrace - síla pracovní - USA

Sicher ist Sicher - č. 2 (2012)

GRATZ, HANS-JÜRGEN: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) : Arbeits-/Gesundheitsschutz und Verbraucherschutz : zwei Seiten der gleichen Medaille. Osobní ochranné prostředky (OOP) : bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana spotřebitele : dvě strany téže mince
anotace: V podnicích bývají rozsáhlá opatření k ochraně pracovníků před riziky v pracovním procesu nebo ke snížení rizik na přijatelnou úroveň. Kromě technických a organizačních opatření se opět zvýšil význam osobních ochranných prostředků (OOP). Veletrh A+A 2011 v Düsseldorfu poskytl působivý přehled o stavu techniky v těchto oblastech. Článek diskutuje, co má téma OOP společného s ochranou spotřebitele.
klíčová slova: prostředky ochranné - OOPP - ochrana spotřebitele

LENKEIT, MALTE: Ergonomie ist Verantwortung für Menschen.
Ergonomie je zodpovědnost za lidi
anotace: Článek se věnuje důležitosti ergonomie při tvorbě kancelářské pracovní stanice. Podle vybavenosti kanceláří lze pak kriticky nahlédnout na to, zda se zaměstnavatelé starají o zdraví svých zaměstnanců. Prioritou je prevence zdraví právě s využitím lepšího vybavení kancelářských pracovišť. Tento postoj zaměstnavatelů je odvozen z výsledků nedávné studie zveřejněné na internetových stránkách www.buero-forum.de/de/infoservice/forschungsprojekte/bso-studien/.
klíčová slova: ergonomie - kanceláře - místa pracovní

Sicher ist Sicher - č. 4 (2012)

KLINGSCH, WOLFRAM - NACHTIGALL, EUGEN: Brandschutz als wichtiger Bestandteil des Arbeitsschutzes. Požární ochrana jako důležitou součást bezpečnosti
anotace: Požární bezpečnost na pracovišti je důležitou, ale někdy opomíjenou součástí celkového systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V úvodu jsou uvedeny právní a další požadavky na požární ochranu. Na základě obecně uznávaných bezpečnostních cílů je jednou z priorit prevence požáru. V závěru se příspěvek zabývá výhledem na budoucí vývoj v oblasti požární bezpečnosti jako důležité součást bezpečnosti práce.
klíčová slova: ochrana požární - bezpečnost požární - požadavky <

DYRBA, BERTHOLD: Unterweisungen im Explosionsschutz.
Výuka ochrany proti výbuchu
anotace: Předpokladem účinné ochrany proti výbuchu je rozumné posouzení pracovních podmínek, na jejich základě realizace nezbytných bezpečnostních a zdravotních opatření, a případně sledování jejich účinnosti. Úpravy těchto opatření jsou odvozeny od konkrétních podmínek. Požadavky na ochranu proti výbuchu jsou dány zákonem, vládní nařízením o nebezpečných látkách, vyhláškou o průmyslové bezpečnosti a technickými pravidly.
klíčová slova: ochrana požární - bezpečnost požární - výbuchy - exploze - ochrana protivýbuchová - požadavky bezpečnostní - opatření bezpečnostní

Travail et Sécurité - č. 725 (2012)

Risque électrique - avoir prise sur la prévention. Elektrické nebezpečí : prevence
anotace: Ačkoliv počet úrazů způsobených elektrickým proudem neustále klesá, jejich závažnost zůstává vysoká. Kromě odvětví výroby elektrické energie a její distribuce se prevence rizik úrazu elektrickým proudem dotýká mnoha dalších odvětví. Od roku 2010 došlo ve Francii ke značnému pokroku v oblasti regulace a standardizace co se týče posuzování ohrožení elektrickým proudem u jednotlivých pracovních pozic.
klíčová slova: proud elektrický - úrazy pracovní - elektřina - prevence rizik - Francie

Travail et Sécurité - č. 729 (2012)

BRASSEUR, GRÉGORY - COURBON, LESLIE: Travaux routiers : les pistes d'amélioration de la prévention. Práce na silnici : způsoby jak zlepšit prevenci
anotace: V posledních letech umožnil vývoj technologií a pracovních postupů snížit teplotu výroby a zpracování materiálů pro povrchy vozovek a tím se podařilo snížit emise asfaltových plynů. Otázka bezpečnosti a zdraví pracovníků je dnes prioritou v oblasti inovací podniků. Cílem je zlepšovat podmínky práce na stavbách u osob, které jsou vystaveny riziku poleptání kůže při styku s asfaltem a podráždění sliznic. A také reagovat na určitá omezení, která přináší práce venku.
klíčová slova: práce stavební - silnice - asfalt - asfaltování - emise plynné - prevence - práce venkovní

Zpravodaj - č. 2 (2012)

DELINČÁK, IGOR: Vývoj trendů v porušování pracovněprávních předpisů agenturami práce.
anotace: Výsledky kontrol Státního úřadu inspekce práce ukazují, že zjištěná porušení pracovněprávních předpisů při agenturním zaměstnávání.
klíčová slova: agentury práce - porušení předpisů - kontroly - Státní ústav inspekce práce

MALÝ, STANISLAV: Aktuálně k výzkumu v oblasti BOZP.

anotace: Ředitel Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., informuje o aktuální situaci ve výzkumu v oblasti BOZP v České republice.
klíčová slova: bezpečnost práce - výzkum

PELIKÁN, JIŘÍ - SEMERÁD, JIŘÍ: Vývoj pracovní úrazovosti, zejména smrtelné a závažné, v Jihočeském kraji a na Vysočině.

anotace: Počet a příčiny smrtelných, závažných a ostatních pracovních úrazů v územní působnosti Jihočeského kraje a Vysočiny v roce 2011.
klíčová slova: úrazy pracovní - inspekce práce - kontroly - 2011

JOHN, PETR: Organizace koordinovaných kontrol v roce 2011 na Oblastním inspektorátu práce pro Středočeský kraj.

anotace: Článek informuje o zaměření, organizaci a metodice provádění tzv. koordinovaných kontrol, které jsou prováděny v součinnosti orgánů inspekce práce, úřadů práce, České správy sociálního zabezpečení a v případě potřeby též ve spolupráci s Policií ČR, Celní správou a Českou školní inspekcí.
klíčová slova: kontroly - inspekce práce - 2011

ROĎAN, JOSEF: Nehodové události při používání UNC.

anotace: Úskalí a zásady pro zajištění bezpečnosti při používání univerzálního čelního nakladače známého pod označením UNC.
klíčová slova: bezpečnost práce - nakladače - chyby - zásady - používání - obsluha

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail