Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2011/8

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

 

ASU protect - č. 1 (2011)
BauPortal - č. 7 (2011)
Bezpečná práca - č. 4 (2011)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 7-8 (2011)
Die BG - č. 6 (2011)
Documents pour le Médecin du Travail - č. 126 (2011)
Hygiene et Sécurité du Travail - č. 222 (2011)
Hygiene et Sécurité du Travail - č. 223 (2011)
Chemické listy - č. 8 (2011)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 6 (2011)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 7 (2011)
Le Travail Humain - č. 2 (2011)
Process Safety Progress - č. 2 (2011)
Professional Safety - č. 8 (2011)
Safety and Health - č. 8 (2011)
Sicher ist Sicher - č. 6 (2011)
Spektrum - č. 1 (2011)
Travail et Sécurité - č. 716 (2011)
Travail et Sécurité - č. 719 (2011)
Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 2 (2011)

 

Nové časopisecké články v knihovně VÚBP

ASU protect - č. 1 (2011)

1

PRÜMER, B.: Brandrisikoeinschätzung von Maschinen : Brandschutz im Betrieb. Hodnocení rizika požáru u strojů : požární ochrana v podniku
        anotace: Při koupi stroje je třeba vyžadovat od dodavatelů posouzení rizika podle Směrnice o strojích 2006/42/EG se zohledněním příslušných norem. Při zjištění ohrožení musí být popsány možnosti zábrany požáru. Poté je ohrožení zařazeno do grafu rizika. Nebezpečí musí být odstraněno konstruktivními (u výrobce) a provozními (u výrobce a provozovatele) opatřeními. Je popsáno použití hasicího zařízení.
        klíčová slova: posuzování rizik - rizika - požáry - rizika bezpečnostní - ohrožení - opatření bezpečnostní - stroje a zařízení

2

NEUHAUS, R.: Neue Bürokonzepte : Arbeitsplatzgestaltung. Nové koncepce kanceláří : utváření pracovišť
        anotace: Patří k nim např. reverzibilní kancelář, kdy jsou k dispozici flexibilní kanceláře, upravené pro různé potřeby; desk-sharing (sdílení stolu), kdy si určitý počet zaměstnanců rozdělí omezený počet pracovišť; business club, kdy jsou v závislosti na organizaci práce k dispozici např. buňkové kanceláře pro soustředěné práce vedle skupinových kanceláří pro projektanty.
        klíčová slova: kanceláře - koncepce - pracoviště administrativní - modernizace

BauPortal - č. 7 (2011)

3

OPARA, D.: Bedienung von Hubarbeitsbühnen mit Gurt : PSA gegen Absturz?. Obsluha pracovních zdvihacích plošin (PZP) s pásem : OOPP proti pádu z výšky?
        anotace: Pojízdné plošiny se dělí na svislé a výložníkové (VZP). Článek uvádí přehled možných nehod na nich. Informuje o výzkumech prováděných na VZP. Jako OOPP byl použit opěrný systém se záchytným pásem. Podle normy v návrhu Pojízdné VZP budou muset být již při jejich uvedení do provozu v pracovních koších pro přípustný počet pracovníků dorazové body pro opěrné systémy.
        klíčová slova: pády osob - pády z výšky - plošiny zdvihací - OOPP - pásy ochranné

Bezpečná práca - č. 4 (2011)

4

SABO, MILAN - BARTEK, ALOJZ: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri prácach v poĺnohospodárstve.
        anotace: Na základě dlouhodobých zkušeností lze konstatovat, že bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se v oblasti zemědělství nevěnuje náležitá pozornost, což se odráží i v odborné literatuře a i příspěvků na toto téma je méně. Nejvíce se tento dluh týká zejména problematiky systematické práce v oblasti BOZP v zemědělských podnikatelských subjektech. Při zajišťování péče v oblasti BOZP při zemědělské činnosti je třeba pamatovat na to, že mnozí zaměstnanci mají dokončené pouze základní vzdělání a  při mnohých pomocných pracích ani to ne. Proto je této skupině zaměstnanců věnovat mimořádnou pozornost ze strany vedoucích zaměstnanců a všech stupních řízení, ale zejména ze strany bezprostředních vedoucích zaměstnanců, tedy mistrů, vedoucích pracovních skupin apod. V tomto příspěvku informujeme o tom, jak se teprve během kontrol BOZP vykonaných inspektoráty práce v zemědělských podnikatelských subjektech, někteří vedoucí pracovníci těchto subjektů dověděli o svých povinnostech v oblasti BOZP. Tento příspěvek vznikl i na základě dosud získaných poznatků o úrovni péče o BOZP v zemědělských podnikatelských subjektech.
        klíčová slova: zemědělství - BOZP - podniky - školení bezpečnosti práce - pracovníci vedoucí - Slovensko - zaměstnanci - kontroly - inspekce práce

5

FOLTÍN, MARIÁN: OiRA : interaktívny on-line nástroj na hodnotenie rizík.
        anotace: Autor seznamuje čtenáře s novým interaktivním nástrojem na hodnocení rizik (OiRA). Je to první nástroj na úrovni EU, který je určen cíleně pro podporu evropských mikropodniků a malých podniků při hodnocení rizik. Tento nástroj je bezplatný, snadno přístupný, přizpůsobený jednotlivým odvětvím. Vizí tohoto projektu je přispět ke zlepšení BOZP u zaměstnanců ve více než 20 milionech evropských mikropodniků a malých podniků.
        klíčová slova: hodnocení rizik - nástroje interaktivní - BOZP - EU - online - mikropodniky - podniky malé

6

FLIMEL, MARIÁN: Problematika akustických varovných signálov na pracoviskách a pri činnosti príslušníkov záchranných jednotiek.
        anotace: Akustické varovné signály mají široké uplatnění, používají se v interiérech a v exteriérech pracovišť. Jejich smyslem je upozornit na potřebné úkony nebo možnosti rizika nebezpečí, ať už v domácnosti (od budíku po bezpečnostní alarmy) nebo na pracovištích (akustické oznamovače). Cílem tohoto příspěvku je poukázat i na některé negativní jevy na pracovištích, které se v praxi podceňují a mají dopad na bezpečnost pracovníků.
        klíčová slova: signály akustické - pracoviště - záchranáři - hluk v prostředí - prostředí pracovní - zátěž hluková - vnímání

7

GÁLIKOVÁ, EVA TEODORA - OSINA, OTO: Profesionálne ochorenie vzniknuté pri kladení zámkovej dlažby.
        anotace: V několika předchozích článcích autoři informovali o několika profesích, u kterých se vyskytují onemocnění z dlouhodobého, nadměrného a jednostranného zatížení (DNJZ), která v poslední době patří k nejčastějším nemocem z povolání na Slovensku. Při tomto onemocnění jsou poškozeny struktury pohybového systému končetin - kosti, klouby, šlachy, svaly, nervy a cévy. V tomto příspěvku autoři v kazuistice uvádějí případ pracovníka, který byl dlouhodobě exponován jako dlaždič zámkové dlažby.
        klíčová slova: onemocnění profesionální - nemoci z povolání - zatížení - dlažby - systém pohybový - kazuistika

8

KORDOŠOVÁ, MIROSLAVA - NOVOTNÝ, MIROSLAV: Prieskum postojov zamestnávateľov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na Slovensku.
        anotace: V druhé části příspěvku o postojích k BOZP na Slovensku se autoři zaměřili na skupinu respondentů - bezpečnostních techniků, kteří vyslovili svoje postoje k BOZP v průzkumu realizovaném Institutem pro výzkum práce a rodiny v Bratislavě v roce 2010. Vyjadřovali se k šesti okruhům, které bezprostředně souvisely s BOZP.
        klíčová slova: BOZP - technici bezpečnostní - Slovensko - průzkumy - zaměstnanci - zaměstnavatelé - dotazníky

Bezpečnost a hygiena práce - č. 7-8 (2011)

9

BĚLECKÝ, MIROSLAV: Pracovní úrazy ve světle judikatury.
        anotace: Autor se ohlíží do historie a informuje o tom, jaké bylo postavení pracovního úrazu v legislativě v minulosti a jaká je právní úprava a definice pracovního úrazu v současnosti. Zabývá se také vývojem povinností zaměstnavatele a odpovědností za škodu způsobenou pracovním úrazem v judikatuře.
        klíčová slova: právo pracovní - judikatura - úrazy pracovní - legislativa - zaměstnavatelé - odpovědnost za škody - soudnictví

10

KOČÍ, MILOSLAV: Úrazy elektrickým proudem.
        anotace: Elektrický proud je jedním ze zdrojů smrtelných pracovních úrazů. To, že je zařízení pod napětím, není na první pohled patrné - přítomnost elektřiny se zjistí až při dotyku s elektřinou vedoucí (živou) částí a to bývá již pozdě. Znalosti o nebezpečných vlastnostech elektrického proudu získáváme již v dětství v rodině a ve škole, v pracovním procesu. Většina populace má k elektřině respekt, přesto v článku uvedené nešťastné události ukazují, jak se někteří jedinci chovají.
        klíčová slova: úrazy pracovní - proud elektrický - vlastnosti nebezpečné

11

KROUPA, BŘETISLAV: Skladování rolovaného papíru pro ofsetový rotační tisk.
        anotace: Autor odpovídá na otázky zda jsou stanoveny konkrétní požadavky pro skladování rolovaného papíru pro ofsetový tisk o hmotnost 2000 kg a více, zda je třeba provádět výpočet požadavků při jeho stohování a mít k dispozici informaci od výrobce/distributora o povolené maximální výšce stohu.
        klíčová slova: skladování - papír - stohování - požadavky

12

Výsledky kontrolních akcí inspekce práce za rok 2010.
        anotace: V první části článku redakce přináší podrobné informace o výsledcích kontrolních akcí inspekce práce v roce 2010. Autoři si pro tuto část vybrali následující témata: Dodržování pracovněprávních předpisů včetně BOZP u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, kontrola dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů podnikajících ve stavebnictví a maloobchodu, dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání zaměstnanců agenturami práce, dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů poskytujících ubytovací a stravovací služby, provádění kontrol v nepřetržitých provozech zdravotnické záchranné služby a nemocniční akutní péče, kontrola zaměstnavatelů v dopravě, kontrola systému BOZP a pracovních podmínek u malých a středních podniků, bezpečnost práce na elektrických zařízeních, dodržování předpisů k zajištění BOZP při provozu parních a kapalinových kotlů, zdvihacích zařízení a vázacích prostředků a prostředků pro zavěšení a uchopení břemene, dodržování předpisů při používání chemických látek na pracovištích.
        klíčová slova: akce kontrolní - Státní úřad inspekce práce - kontroly - 2010 - výsledky - předpisy pracovní - BOZP

13

RICHTEROVÁ, JUDITA: Porovnání českého a slovenského zákona o provozu na pozemních komunikacích : dokončení.
        anotace: V posledním příspěvku z této série článků se autoři věnují problematice povinnosti řidičů při vzniku dopravních nehod, vedenému registru dopravních nehod a dopravním značkám užívaných v obou státech.
        klíčová slova: doprava - komunikace - zákony - nehody dopravní - značky dopravní - piktogramy - porovnání - Slovensko - Česká republika

Die BG - č. 6 (2011)

14

VON MANTEUFFEL, L.: Erfolgreicher durch Reha-Netzwerke. Úspěšnější díky rehabilitačním sítím
        anotace: Rehabilitační a závodní lékaři stále častěji spolupracují. Jednotlivé podniky přitom byly pionýry pro region nebo schvalují kooperační dohody. Článek seznamuje s některými zkušenostmi z této společné činnosti, která přináší významný užitek, neboť zvyšuje kvalitu procesu i výsledku. Podrobně se popisuje stupňová koncepce v Dolním Sasku. Akce je výzvou pro malé podniky.
        klíčová slova: rehabilitace - rehabilitace profesní - lékaři závodní - podniky malé - SRN - Německo

15

BRAUN, M.: Ergonomie 2.0 - die menschengerechte Gestaltung der Wissensarbeit. Ergonomie 2.0 - pro člověka příznivé utváření práce vyžadující znalosti (PVZ)
        anotace: Ergonomické utváření práce se orientuje na pracovně vědecká cílová kritéria neškodnosti a proveditelnosti. K specifickým podmínkám PVZ patří nové snahy uskutečnit kritéria přijatelnosti pro osobnost. To předpokládá zásadní znalosti lidské PVZ. Článek seznamuje s trendem k PVZ. Uvádí, že úspěšná PVZ je koherentní vzhledem k nejlepší možné účinnosti systému. Informuje o utváření prostoru a časové senzibilitě.
        klíčová slova: ergonomie - práce duševní - znalosti - znalosti odborné - věda o práci

16

JANIK-STENZEL, D.: Sitzen, Stehen und Bewegen : Haltungswechsel und unterstützendes Mobiliar sind für gesunden Büroalltag entscheidend. Sezení, stání a pohyb : změna držení těla a podpůrný nábytek jsou rozhodující pro zdravý pracovní den v kanceláři
        anotace: Na internetu lze pod heslem ergonomie nalézt více než 8 milionů odpovědí. Je žádán nábytek odpovídající každodenním potřebám kanceláře, jenž by byl nadto zdravý a dodržoval BOZP. Článek informuje o současných požadavcích na jednotlivé druhy nábytku a o jeho ergonomických řešeních. V checklistu shrnuje ergonomické nároky na sedadla, stoly, monitory, klávesnice a myši.
        klíčová slova: ergonomie - design bezpečnostní - nábytek - nábytek sedací - kanceláře

17

KLEINEWEISCHEDE, A.: Chemikalienmanagement unter REACH und CLP : Auswirken auf den betrieblichen Arbeitsschutz : Serie, Teil 2. Management chemických látek pod Nařízením ES 1907/2006 o registraci, vyhodnocování, schvalování a omezování chemických látek (REACH) a Nařízení ES 1272/2008 o klasifikaci, značení a balení nebezpečných látek a směsí (CLP) : působení na provozní bezpečnost a ochranu zdraví při práci : série, část 2
        anotace: Článek seznamuje s povinnostmi vyplývajícími pro pracovníky BOZP z novelizace Nařízení o nebezpečných látkách. Jde 1. o důsledky, posuzování rizika podle REACH a o opatření managementu rizika; 2, m.j. o účinky nařízení CLP na BOZP. Informuje o rozdílu mezi mezními hodnotami DNEL a mezními hodnotami pracoviště. Zmiňuje se o podnikových pokynech a značení.
        klíčová slova: látky nebezpečné - chemikálie - chemikálie nebezpečné - management bezpečnosti práce - posuzování rizik - hodnoty mezní - pokyny bezpečnostní - značení bezpečnostní

Documents pour le Médecin du Travail - č. 126 (2011)

18

GÉHIN, D. - LE BÂCLE, C.: Endotoxines en milieu de travail : I. Origine et propriétés toxiques des endotoxines : métrologie. Endotoxiny v pracovním prostředí : I. Původ a toxické vlastnosti endotoxinů : metrologie
        anotace: Endotoxiny působí mj. septický šok. Lipopolysacharidy, biologicky aktivní prvky těchto endotoxinů, ovlivňují imunitní systém, koagulaci a záněty a jsou předpokládány i při vzniku syndromu akutních dýchacích obtíží a některých jaterních chorob. Jejich měření v bioaerosolech pracovního prostředí se postupně rozvíjí. Kontaminace dýchadly způsobuje kašel, dušnost a astma.
        klíčová slova: endotoxiny - prostředí pracovní - bioaerosoly - nemoci dýchacích cest - játra - astma - toxicita - systém imunitní

19

CHOUANIÉRE, D. - BOINI, S. - COLIN, R.: Conditions de travail et santé dans les centres d´appels téléphoniques. Pracovní podmínky a zdraví v call-centrech
        anotace: INRS provedl epidemiologickou dotazníkovou akci, která měla ozřejmit organizační charakteristiky ovlivňující zdraví pracovníků. Bylo zjištěno 14 nejrizikovějších faktorů jejich poměr k zdravotním markerům však byl nepřímý. Studie umožnila odhalit úlohu některých faktorů a perspektivy primární i sekundární prevence jak individuální, tak i kolektivní.
        klíčová slova: call-centra - ankety - epidemiologie - prevence - stav zdravotní - zdraví - organizace - charakteristiky - faktory - Francie

20

Vibrations, chariots automoteurs et engins de chantier : enquetes épidemiologique, ergonomique et métrologique. Vibrace, motorové vozíky a stavební stroje : epidemiologická, ergonomická a  metrologická dotazníková akce
        anotace: V 6 centrech pro zpracování odpadu a na 6 typech zařízení byla provedena anketa o pozorování a měření expozice vibracím celého těla. Zároveň byly realizovány 2 dotazníkové akce: u řidičů stavebních strojů a motorových vozíků ke zjištění rizika vibrací a u zaměstnanců k informaci o jejich zdravotním stavu. Metoda INRS k hodnocení rizika vibrací je vhodná k inicializaci preventivního plánu.
        klíčová slova: vozíky motorové - stroje stavební - odpady - řidiči z povolání - ankety - epidemiologie - ergonomie - metrologie - expozice pracovníků - vibrace - stav zdravotní - Francie

21

MÉDIOUNI, Z.: Maladies chroniques et travail : réunion intersociétés de médecine du travail d´ Île-de-France, Paris, 8 décembre 2010
.
Chronické nemoci a práce : shromáždění společností pracovního lékařství z Île-de-France, Paříž, 8. 12. 2010
        anotace: Shromáždění umožnilo bilancovat nové terapeutické metody v oblasti chronických nemocí (rakovina, cukrovka, syndrom úzkostné deprese) a jejich působení na profesní život nemocných při jejich návratu do práce a při jejich trvalém udržení v zaměstnání.
        klíčová slova: nemoci chronické - rakovina - diabetici - deprese - návrat do práce - kongresy - lékařství pracovní - Francie

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 222 (2011)

22

HONNERT, B. - GRZEBYK, M.: Enquete sur l´utilisation industrielle des nano-objects : difficulté d´identification par les établissements. Anketa o průmyslovém využití nanoobjektů - obtížnost identifikace podniky
        anotace: V 6 odvětvích chemie a výroby plastů byla provedena anketa, jejímž cílem bylo zhodnotit dotazník před generalizovaným výzkumem v průmyslu. Byly zjištěny obtíže s využitím odpovědí. Jestliže výrobci mají znalosti nanometrického charakteru svých výrobků, uživatelé mají obtíže s kvalifikací charakteru užívaných produktů. Jde o nedostatek informací jim určených.
        klíčová slova: nanomateriály - dotazníky - průmysl chemický - plasty - informace

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 223 (2011)

23

CHATILLON, JACQUES - DONATI, PATRICE: Bruit et vibrations au travail. Hluk a vibrace v práci
        anotace: Ačkoliv jsou hluk i vibrace dlouho známým negativním fenoménem, které způsobují nepříjemné pocity i závažné choroby, mnoho zaměstnavatelů a zaměstnanců si stále neuvědomuje, že existují prostředky pro hodnocení a snižování rizik spojených s expozicí hluku a vibracím. Cílem setkání "Hluk a vibrace v práci", které uspořádal INRS v březnu 2011, bylo pomoci podnikům, pracovním lékařům, specialistům na prevenci atp. pochopit rizika, které se dotýkají téměř jedné čtvrtiny pracující populace - těch, kteří jsou vystaveni působení hluku nebo vibracím. Setkání poskytlo informace těm, kteří zodpovídají za prevenci v zaměstnání, pracovním lékařům i inspektorům práce, poradcům atp. V tomto duchu je sestaveno toto číslo časopisu. Autoři uspořádali třicet příspěvků, z šedesáti, které byly předneseny na výše uvedeném setkání. Jsou vybrány tak, aby pokryly všechny aspekty prevence před riziky, která způsobují hluk a vibrace. Texty jsou rozděleny tématicky do pěti kapitol: účinky na člověka a aspekty léčení, strategie hodnocení rizik, metrologie - specifická prostředí, technická prevence rizik, současný a budoucí výzkum.
        klíčová slova: hluk - vibrace - hodnocení rizik - expozice pracovníků - prevence rizik - metrologie - výzkum

Chemické listy - č. 8 (2011)

24

HORÁK, JOSEF: Scénář expozice (Exposure scenario) : nový prvek hodnocení chemických látek zavedený systémem REACH.
        anotace: Cílem článku je poskytnout širší chemické veřejnosti stručnou informaci o nových informačních a organizačních povinnostech, které musí výrobci a dovozci chemických látek a směsí chemických látek plnit v systému REACH v souvislosti s  vytvářením scénářů expozice.
        klíčová slova: REACH - látky chemické - směsi - expozice - scénáře - hodnocení

25

NOVÁK, LADISLAV - VENTURA, KAREL: Globální harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických výrobků a povinnosti výrobců, dovozců a distributorů, které z něj plynou.
        anotace: Cílem textu je seznámit uživatele s povinnostmi, které plynou výrobcům a dovozcům z dokumentu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67//548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (CLP). Cílem chemické legislativy je prostřednictvím informací a regulačních opatření chránit zdraví a životní prostředí před účinky chemických látek. Důležité je najít dostatečnou požadovanou míru a požadovaný rozsah informací, které budou mít uživatelé chemických látek k dispozici.
        klíčová slova: látky chemické - výrobky chemické - označení - klasifikace - harmonizace - trh

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 6 (2011)

26

JONES, RACHAEL M. - SIMMONS, CATHERINE - BOELTER, FRED: Development and evaluation of a semi-empirical two-zone dust exposure model for a dusty construction trade. Vývoj a hodnocení semiempirického dvouzónového modelu prašnosti pro podniky zabývající se prací se sádrokartonem
        anotace: Práce se sádrokartonem je prašná činnost. Autoři popisují matematický model, který předpovídá časově vážený průměr koncentrací vdechovaného a celkového prachu v osobní dýchací zóně brusiče a v bezprostředním okolí místa, kde se brousí.
        klíčová slova: stavebnictví - sádrokartony - broušení - prach - dýchání - koncentrace - expozice pracovníků - modely matematické

27

BLOOD, RYAN P. - RYNELL, PATRIK W. - JOHNSON, PETER W.: Vehicle design influences whole body vibration exposures : effect of the location of the front axle relative to the cab. Vliv konstrukce vozidla na expozici vibracím pracovníka : vliv umístění přední nápravy vzhledem ke kabině
        anotace: Pomocí metody opakovaných měření porovnali autoři této studie rozdíly mezi celkovou expozicí vibracím u 13 řidičů, kteří řídili nákladní vozidlo s kabinou umístěnou nad přední nápravou a nákladní vozidlo s kabinou umístěnou za přední nápravou. Řidiči řídili obě vozidla po stále stejné trase, která obsahovala dálniční úsek, úsek městský se semafory a úsek městský bez semaforů. Data byla nahrávána do přenosného systému WBV a současně pomocí systému GPS. Ukázalo se, že okamžité i průměrné vibrace nápravy byly významně vyšší u vozidla s kabinou umístěnou nad přední nápravou.
        klíčová slova: ergonomie - vozidla nákladní - řidiči - vibrace - nemoci z povolání - bolesti v zádech - doprava

28

Development of solvent exposure index for construction painters. Rozvoj expozičního indexu rozpouštědel u malířů
        anotace: Tento článek popisuje metodické postupy pro rekonstrukci dlouhodobého profesního působení organickým rozpouštědlům u malířů. Byl zpracován podrobný dotazník a byl předložen 125 malířům. Obsahoval otázky týkající se práce s barvami na bázi rozpouštědel a používání OOPP. Byla porovnávána koncentrace rozpouštědel v ovzduší v současnosti a v minulosti. Dále byla hodnocena změna ve kvalitě OOPP.
        klíčová slova: malíři - expozice pracovníků - barvy - rozpouštědla - OOPP - modely

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 7 (2011)

29

Case study : safety and chemical exposure evaluation at a small biodiesel production facility. Případová studie : hodnocení vlivu chemických látek na bezpečnost v malém provozu na výrobu bionafty
        anotace: S jakoukoliv průmyslovou výrovou je nedílně spjato nějaké fyzické nebezpečí. V rámci studie byla tato nebezpečí hodnocena a zahrnovala okruhy jako detekce a hašení požáru, skladování chemických látek, hluk, hladké povrchy a vybavení.
        klíčová slova: biopaliva - podniky - látky chemické - bezpečnost práce - studie případové

30

BEJAN, ANCA - BROSSEAU, LISA M. - PARKER, DAVID L.: Exposure assessment in auto collision repair shops. Posuzování expozice pracovníků v autoopravnách
        anotace: Pracovníci autoopraven jsou vystaveni různým chemickým i fyzikálním rizikům. Předchozí studie se zaměřovaly na měření úrovně isocyanátů, ale víme málo o expozici prachu, hluku a rozpouštědlům. Autoři v textu seznamují s výsledky studie, jejíž součástí bylo měření expozice pracovníků na prach a rozpouštědla po celou dobu pracovní směny. Proběhlo rovněž měření expozice hluku. Pracovníkům byly rozdány prostředky na ochranu sluchu a po týdnu bylo vyhodnoceno jejich používání. Výsledky provedených měření budou sloužit jako výchozí informace pro vypracování doporučení v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci v podnicích podobného zaměření.
        klíčová slova: opravny - autoopravny - hluk - rozpouštědla - prach - měření - expozice pracovníků - studie

31

Laser-generated air contaminants from medical laser applications : a state-of-the-science review of exposure characterization, health effects, and control. Vzdušné nečistoty způsobené používáním laseru v lékařství : vědecké hodnocení expozice : charakteristika, působení na zdravotní stav a kontrola
        anotace: Poprvé byl laser v oblasti chirurgie použit v roce 1973 a od té doby je běžným nástrojem v mnoha chirurgických specializacích. Nicméně, je-li biologický problém vystaven laserovému záření, cílové buňky se odpařují, což znamená aerosolizaci jejich obsahu a tím následné vystavení zdravotníků kontaminantům, které se dostávají do vzduchu. Účelem analýzy bylo shrnout a prezentovat veškeré publikované zdroje, které se vztahují k působení oblaku, jeho chemickému a fyzikálnímu složení, jeho působení na zdraví a metody kontroly. Cílem bylo nalézt mezery v poznání a stanovit další kroky ve výzkumu za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci zdravotnickému personálu, který je působení aerosolů z laseru vystaven.
        klíčová slova: lasery - aerosoly - lékařství - odpařování - expozice pracovníků - zdravotníci - lékaři - bezpečnost práce

Le Travail Humain - č. 2 (2011)

32

MARC, J. - GROSJEAN, V. - MARSELLA, M.-C.: Dynamique cognitive et risques psychosociaux : isolement et sentiment d´isolement au travail. Kognitivní dynamika a psychosociální rizika : práce v izolaci a izolace v práci
        anotace: Článek předkládá teoretické základy přístupu k profesionálnímu odloučení a zkoumá teoretické obtíže s cílem přiblížit tento jev. Rozlišuje pocit odloučení a pocit osamění. Upřesňuje, v čem emoce hrají regulující úlohu pro individuální a kolektivní aktivitu. Diskutuje metodologické obtíže týkající se těchto otázek a psychosociálních rizikových faktorů v aplikaci na ergonomickou psychologii.
        klíčová slova: emoce - dynamika - faktory rizikové - rizika psychosociální - ergonomie - izolace

34

La pression temporelle : un phénomene complexe qu´il est urgent d´étudier. Časová tíseň : složitý jev, jejž je naléhavě třeba studovat
        anotace: Článek analyzuje důvody nedostatku studia tohoto jevu a popisuje disponibilní limity modelování. Proměnné týkající se časové tísně jsou ilustrovány bibliografickými údaji a výsledky výzkumů u dětí jako chodců, řidičů vozidel a zaměstnanců call-center. Zkoumá se dopad motivací, nejistoty a  mezisituačního vlivu, jakož i negativní i pozitivní důsledky časové tísně.
        klíčová slova: čas - modelování - děti - chodci - řidiči - call-centra - motivace - psychologie - bibliografie - stres časový - tíseň časová

35

La prise en compte des affects dans le domaine des interactions homme-machine : quels modeles, quelles métodes, quels bénéfices?. Zohlednění počitků v oblasti interakce člověk-stroj : jaké modely, jaké metody, jaké výhody?
        anotace: Cílem článku je přispět k identifikaci základů tohoto postupu. První část je věnována místu počitků v hodnocení na bázi analýzy prací při hodnocení přijatelnosti a zkušeností uživatele. Diskutuje o vztahu mezi instrumentálními kvalitami nástroje a počitky uživatele a o přínosu a mezích různých metod analýzy počitků. Poslední část uvádí perspektivy výzkumu otázek.
        klíčová slova: interakce - člověk - stroje - nástroje - modely - metody - hodnocení - analýzy práce - psychologie práce - vjemy

Process Safety Progress - č. 2 (2011)

36

OGLE, R. A. - MORRISON, D.: Hazards of unplanned power outages : implementing appropriate safeguards. Riziko neplánovaného vypnutí proudu : implementace vhodných bezpečnostních opatření
        anotace: Pro prevenci katastrofických nehod je třeba provést opatření proti nežádoucím událostem. Analýza výrobních rizik je nejefektivnější nástroj k identifikaci těchto opatření a k zhodnocení jejich účinnosti před nehodou. Článek informuje o cestách analýzy a plánování mimořádných událostí k zajištění přechodu na sekundární zdroj energie. Je předložena případová studie nepředvídaného uvolnění par HCl.
        klíčová slova: proud elektrický - nehody provozní - rizika pracovní - události mimořádné - události nebezpečné - studie případové

37

High integrity protective system design using a risk-based approach. Ochranný systémový design o vysoké integritě používající přístup založený na riziku
        anotace: Při použití procesu analýzy ochrany (LOPA) ke zhodnocení důsledků přetlakových událostí a ke stanovení faktoru závažnosti důsledku nebo cílového faktoru LOPA je zajištěna široká řada důsledků. Celkovým výsledkem je účinný proces spojující pracovní procesy pro konvenční reliéfový design, LOPA a bezpečnostní přístrojové systémy. Článek podává přehled této práce s příklady a popisuje možnosti zvýšení bezpečnosti.
        klíčová slova: design bezpečnostní - analýzy systémové - analýzy rizik - systémy - procesy pracovní - důsledky

38

KHAJEHNAJAFI, S. - POURDARVISH, R. - SHAH, H.: Modeling dispersion and deposition of smoke generated from chemical fires. Modelování disperze a ukládání kouře vznikajícího při chemických požárech
        anotace: Článek předkládá modelování důsledků v reálném čase ke zjištění koncentrace individuálních složek kouře a jejich ukládání v podobě sazí. Výstupem modelu spalování je kouř, který bude rozptýlen do okolí. Model zajišťuje složení toxických složek kouře: CO, kyselina halogenovodíková, organická i anorganická dráždidla, saze a jejich množství. Konečný produkt je výborným nástrojem analýzy.
        klíčová slova: modelování - modely - koncentrace - kouře - saze - látky toxické - disperze - ukládání - požáry - látky chemické - analýzy

Professional Safety - č. 8 (2011)

39

CASKEY, CELESTE - KOLBASH, CHRISTOPHER W.: Nanomaterials : the good, the bad and the ugly : a  case study. Nanomateriály : pozitiva a  negativa : případová studie
        anotace: Je všeobecně známo, že oblast nanotechnologií rychle expanduje a v následujících letech se očekává její globální proniknutí do průmyslu. Znamená to však velkou neznámou pro experty zabývající se bezpečností práce. Tito lidé musí najít rovnováhu mezi potřebou chránit zaměstnance a prostředí a potřebou zavádět inovace a nové objevy. Tato případová studie popisuje, jak jedno akademické zdravotnické centrum přistupuje k používání nanomateriálů ve výzkumu. Tento článek zkoumá pozitiva a negativa výzkumu nanomateriálů od sestavení komise, určení školitelů bezpečnosti, vzdělávání zaměstnanců až po zpracování bezpečnostních příruček.
        klíčová slova: nanomateriály - nanotechnologie - bezpečnost práce - studie případové - příručky - rizika

40

Losing balance upon standing : do construction workers perceive the problem?. Ztráta rovnováhy při vstávání : vnímají stavební dělníci tento problém?
        anotace: Pády jsou závažným problémem ve stavebnictví. Tato studie zkoumala faktory, které ovlivňují vnímání rovnováhy při vstávání z různých pracovních pozic. Byla sbírána data, která se týkala vnímání rovnováhy při vstávání, ochranná opatření proti pádu a faktorů ovlivňujících rovnováhu. Hodnocení vnímání rovnováhy bylo významně ovlivněno pracovní pozicí, druhem práce (řemesla) a věkem pracovníků.
        klíčová slova: stavebnictví - dělníci - rovnováha - pády - opatření ochranná - práce stavební - pozice pracovní

Safety and Health - č. 8 (2011)

41

JOHNSON, ASHLEY: Safety in the trenches : pre-planning and protective systems can help prevent excavation incidents. Bezpečnost ve výkopech : plánování a ochranné systémy mohou pomoci zabránit nehodám při výkopových pracích
        anotace: Standardy OSHA vyžadují plánování, ochranná opatření a posouzení kompetentní osoby, tak aby bylo zajištěno, že výkop je bezpečný, než pracovník sestoupí dolů. Přesto výkopy mohou pro pracovníky představovat značné riziko. V USA každý rok zemře ve výkopech mezi 50-100 dělníky. Ochranná opatření jako např. pažení mohou pracovníky ochránit před sesutím výkopu.
        klíčová slova: práce zemní - výkopy - opatření ochranná - systémy ochranné - plánování - zasypání - USA

42

BELLO, DEIDRE: Harmful exposure? : what is the safety professional´s role in protecting workers´ reproductive health?. Škodlivé působení? : jaká je role profesionálů bezpečnosti práce v oblasti reprodukčního zdraví pracovníků?
        anotace: Informace z center pro ochranu zdraví a prevenci ukazují nárůst neplodnosti u amerických párů. Někteří vědci s vědomím toho, že některá rizika na pracovišti mohou mít vliv na reprodukční schopnost člověka, varují před expozicí chemikáliím na pracovišti.
        klíčová slova: neplodnost - reprodukce - rizika pracovní - látky chemické - expozice pracovníků - výzkum - USA

43

CLAUSSEN, LAURETTA: Putting safety first among second responders : preparation and training can protect those working in the aftermath of a disaster. Bezpečnost především : příprava a školení pro ty, kteří pracují ve druhé vlně odstraňování následků živelných pohrom
        anotace: Osoby, které pracují ve druhé vlně odstraňování následků katastrof, jako je např. stabilizace infrastruktury, čelí zvláštním bezpečnostním podmínkám. Tito lidé nemusí zrovna doslova hasit požár, ale pracují v oblasti stavebnictví, infrastruktury a veřejně prospěšných pracích, a hrají důležitou roli při obnovování po živelní pohromě. Tito lidé obvykle pomáhají v první vlně odstraňování následků řešením kritických problémů jako je likvidace trosek nebo zajišťování poškozené infrastruktury, aby neohrožovala záchranné práce. Hlavním rizikem pro tyto osoby jsou neznámý terén, ohrožení elektrickým proudem a špatné počasí. Protože situace po katastrofě je natolik odlišná od normálního života, experti se shodují na tom, že příprava, trénink a obecná informovanost jsou klíčové pro to, aby byla zachována bezpečnost při práci v postižené oblasti.
        klíčová slova: pohromy - katastrofy přírodní - bezpečnost práce - podmínky pracovní - infrastruktura - kurzy - školení - informovanost

Sicher ist Sicher - č. 6 (2011)

44

MAUE, JÜRGEN H.: Rechtliche Vorgaben und Normen für die Lärmmessung im Betrieb. Právní směrnice a normy pro měření hluku v provozu
        anotace: Článek uvádí v současnosti platné předpisy a směrnice. Podrobně popisuje Nařízení pro pracoviště (ASrbStättV), Nařízení BOZP proti hluku a vibracím (LärmVibrationsArbSchV) a Zákon o bezpečnosti přístrojů a produktů / Směrnici pro stroje v EU. Předkládá požadavky ohledně měření hlučnosti na pracovištích a z toho odvoditelné charakteristiky hluku.
        klíčová slova: hlučnost - hluk provozní - měření akustická - předpisy hygienické - směrnice - SRN - Německo

45

BARTH, CHRISTOF: Lärmminderung durch Präventionsberatung in Investitionsprozessen. Snižování hlučnosti poradenstvím v oblasti prevence v investičních procesech
        anotace: Bylo zjištěno, že v malých a středních podnicích (MSP) funguje snižování hluku pouze jeho zábranou v investičním plánování s cíleným odborným poradenstvím (OP), v praxi je však málo účinné. Cílem musí být OP v plánování při jakémkoli investičním procesu. Článek popisuje hluk v MSP a dává návod, jak se může OP při investičním plánování v MSP zdařit.
        klíčová slova: snižování hluku - hluk provozní - podniky malé - podniky střední - poradenství - plánování - investice - SRN - Německo

46

SICKERT, PETER: Hörgeräte mit Gehörschutzfunktion. Sluchadla s funkcí ochrany sluchu
        anotace: Článek popisuje stav vývoje a požadavky na takováto sluchadla, která musí vyhovovat směrnici pro OOPP 89/686/EWG a mají zohledňovat směrnice pro medicinální produkty. Popisuje kromě toho předpoklady, za nichž se jejich použití jeví jako smysluplné. Informuje o specifice osob se zhoršeným sluchem a o vhodných sluchadlech včetně jejich přizpůsobení pracovišti.
        klíčová slova: sluch - nedoslýchavost - pomůcky - ochrana sluchu

47

BROSE, MARTIN: Die Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung (OStrV). Nařízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s umělým optickým zářením (OStrV)
        anotace: Prováděcím nařízením (ze dne 27.07.2010) směrnice 2006/25/EG k ochraně zaměstnanců před ohrožením tímto zářením a ke změně nařízení BOZP byla realizována Směrnice ES 2006/25/EG v německém národním právu. Článek informuje o pravidlech OStrV, seznamuje s posuzováním ohrožení, přípustnými hodnotami expozice a pracovně lékařským poradenstvím.
        klíčová slova: nařízení nová - směrnice - záření optické - ohrožení osob - expozice pracovníků - lékařství pracovní - Německo - SRN

48

GRUND, S. - GEHRKE, M.: Praxisorientierte Explosionsschutzkonzepte für Sprühtrocknungsanlagen in der Nahrungsmittelindustrie. Na praxi orientované koncepce ochrany před výbuchy pro zařízení na sušení rozprašováním v potravinářském průmyslu
        anotace: Požadavek snižování obsahu prachu v práškových potravinách měl v posledních letech za následek další zásadní vývoj této technologie. Článek informuje o tom, že nové techniky výrazně snížily pravděpodobnost výskytu výbušného a hořlavého ovzduší v tomto moderním zařízení. V rámci posuzování rizika je třeba změněné podmínky zohlednit vhodnými ochrannými opatřeními.
        klíčová slova: prach organický - prach výbušný - prach hořlavý - potraviny - sušení - rozprašování

Spektrum - č. 1 (2011)

49

OTŘÍSAL, PAVEL - FLORUS, STANISLAV: Požadavky na vývoj a zjišťování ochranných vlastností materiálů používaných k izolační ochraně osob.
        anotace: Ochraně zasahujících profesionálů z řad Armády České republiky nebo Hasičského záchranného sboru České republiky je nutno věnovat stálou pozornost. Izolační ochrana povrchu těla hermetického typu je tou nejvyšší možnou ochranou, kterou je možné v prostředí již existující chemické kontaminace v současné době zasahujícím profesionálům poskytnout. Článek se zaměřuje na operačně-taktické vymezení nutnosti studia materiálů používaných k izolační ochraně Armády České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky.
        klíčová slova: vojáci - hasiči - hasičský záchranný sbor - Integrovaný záchranný systém - ochrana osob - látky nebezpečné - látky průmyslové - zbraně

50

NENADÁL, JAROSLAV: Certifikace osob jako nástroj rozvoje odborné způsobilosti lidí v systémech managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
        anotace: Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, splňující požadavky ČSN OHSAS 18001 vyžadují, aby byla garantována a prokazována odborná způsobilost personálu. Celosvětově respektovaným přístupem k prokazování odborné způsobilosti lidí je tzv. personální certifikace, jejíž postupy jsou v současné době v Evropě harmonizovány. Příspěvek seznamuje s podstatou a postupy certifikace manažerů a auditorů systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, analyzuje výhody a požadavky s tím spojené a zasazuje certifikaci osob do systémového prostředí, tvořeného standardem ČSN OHSAS 18001.
        klíčová slova: management bezpečnosti práce - způsobilost odborná - BOZP - certifikace - harmonizace - manažeři BOZP - auditoři - systémy - normy

51

KURACINA, RICHARD: Možnosti analýzy rizík v  požiarnej ochrane.
        anotace: Rizika se nacházejí všude kolem nás. Jedním z nejčastějších projevů rizik jsou požáry. Jejich zvládání a likvidace jsou úkolem požární ochrany a všech souvisejících profesí. Je důležitější požárům předcházet, než je likvidovat. Je pak důležité vědět, co je a co není riziko. Tento úkol může vyřešit analýza rizik. Využívá softwarové nástroje nebo sofistikované postupy a metody. Některé informace o vybraných metodách a nástrojích jsou uvedené v tomto příspěvku.
        klíčová slova: analýzy rizik - požáry - software - simulace - stromy poruch - HAZOP - ochrana požární

52

MÍKA, VLADIMÍR TOMÁŠ: Zmeny v prostredí a nové výzvy krízového manažmentu.
        anotace: Prostředí představuje podmínky existence, ale je i zdrojem rizik a krizí. Článek vymezuje faktory prostředí ovlivňující vývoj krizového managementu. Krizový management jako teorie a jako praktická činnost reaguje na problémy bezpečnosti, podmínky života lidí a fungování sociálních systémů. V článku je zdůrazněn možný vliv současných změn prostředí na bezpečnostní situaci, na ohrožení životního prostředí a dalších hodnot. Na základě toho jsou vymezeny vybrané klíčové problémy teorie a praxe krizového managementu.
        klíčová slova: management krizový - prostředí - rizika - bezpečnost - krize - změny

53

PROCHÁZKOVÁ, DANA: Vybrané exaktní metody bezpečnostního inženýrství.
        anotace: Bezpečnostní inženýrství v pojetí "inženýrství bezpečnosti" je systematické využití inženýrských znalostí a zkušeností pro optimalizaci ochrany lidských životů, životního prostředí, majetku a ekonomických zájmů, tj. optimálního dosažení bezpečí a udržitelného rozvoje lidského systému. Jeho hlavním cílem je snížení všech typů škod a ztrát vyvolaných pohromami všeho druhu na aktivech lidského systému prostřednictvím cíleného řízení rizik. Z odborného pohledu jde o proces hledající všechny potenciální stavy, které by ohrožovaly úspěšné fungování jednotlivých systémů tvořících lidský systém ve všech etapách jejich životnosti, a identifikující možnosti pro jejich zvládnutí prevencí, připraveností, odezvou a obnovou. Přitom používá metody, nástroje a techniky, které indikují jak: strukturovat problém; stanovit to, co se má řešit; sebrat a vytvořit data, aby měla vypovídací hodnotu k danému problému; vybrat metodu pro zpracování dat, aby výsledky zpracování byly relevantní k danému problému; interpretovat výsledky zpracování dat v daných podmínkách; a jak implementovat výsledky do praxe s ohledem na cíl. Předložená práce obsahuje přehled vybraných zástupců řady exaktních metod, nástrojů a technik.
        klíčová slova: bezpečnost systémová - inženýrství bezpečnostní - inženýrství rizikové - metody - nástroje - systémy

54

FLORUS, STANISLAV - OTŘÍSAL, PAVEL: Alternativní prostředek krátkodobé ochrany proti široké škále toxických látek : sebezáchranný dýchací přístroj.
        anotace: Ochrana obyvatelstva má v industriální společnosti nezastupitelné místo. Jedním z účinných prostředků krátkodobé ochrany jsou sebezáchranné prostředky, které využívají jako konstrukční prvek ochrannou kuklu. V posledních letech je možné pozorovat výrazný nárůst nabídky sebezáchranných prostředků, jejichž konstrukce splňuje podmínky normy DIN 58647-7, případně požadavky speciálních norem. Nabízené prostředky jsou schopny zabezpečit ochranu proti široké škále toxických látek, včetně látek vojensky významných. Využití odolných materiálů, kukly jako konstrukčního prvku a  účinný filtr schopný zachytit jak průmyslové toxické, tak i vojensky významné látky činí tyto prostředky perspektivní bez ohledu na skutečnost, že jsou určeny pouze ke krátkodobé ochraně uživatele.
        klíčová slova: ochrana osob - prostředky sebezáchranné - kukly - kukly ochranné - látky průmyslové - látky chemické - látky bojové

Travail et Sécurité - č. 716 (2011)

55

RAVALLEC, CÉLINE - RICHEZ, JEAN-PAUL - LEMARIÉ, JÉROME: Travaux souterrains : des risques peu visibles mais bien réels : dossier. Práce pod zemí : rizika málo viditelná, ale o to reálnější : souhrnná zpráva
        anotace: Všechny doly mají u svého vstupu umístěnu sochu svaté Barbory, patronky a ochránkyně horníků, geologů a hasičů. To proto, že práce pod zemí mají mnoho rizik: sesuvy půdy, zasypání, požáry, výbuchy, rizika při manipulaci s materiálem, riziko střetu chodec - stroj, rizika biologická … Přitěžujícími faktory při nehodě může být malý prostor, nedostatek světla nebo problémy s komunikací. Veškerá činnost prováděná podzemí, ale i práce v lomech nebo údržba konstrukcí, jsou vystaveny podobným rizikům. Technika se za posledních několik desetiletí zdokonalila a stejně tak se zvýšila bezpečnost. Závažnost úrazů vykazuje snižující se tendenci. Ale i když se zvýšila úroveň bezpečnosti a došlo ke zlepšení pracovních podmínek, je stále třeba věnovat úsilí tomu, aby úroveň bezpečnosti práce v podzemí byla i nadále zajištěna.
        klíčová slova: práce pod zemí - rizika - bezpečnost práce - podmínky pracovní - úrazy pracovní

Travail et Sécurité - č. 719 (2011)

56

RAVALLEC, CÉLINE - BRASSEUR, GRÉGORY - LEMARIÉ, J.: La sécurité en éveil pendant les vacances : travail saisonnier : dossier. Bezpečnost v bdělém stavu o prázdninách : sezónní práce : Souhrnná zpráva
        anotace: Každoročně nastupuje do sezónního zaměstnání přes milion Francouzů, na něž je jen obtížně možno uplatnit prevenci profesionálních rizik. Již několik let jsou prováděny informativní akce v místních a regionálních iniciativách, přesto je zapotřebí akcí ve velkém měřítku. Zpráva seznamuje s příklady možností řešení proti sezónní nejistotě; jsou např. uvedeny tištěné informace, vzdělávání aj.

        klíčová slova: práce příležitostné - rizika pracovní - prevence rizik - Francie

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 2 (2011)

57

Wege aus der müden (Arbeits-)Gesellschaft : Erklärungsmodelle, Messansätze und Gegenmaßnahmen. Cesty z unavené (pracovní) společnosti : vysvětlovací modely, měřicí postupy a protiopatření
        anotace: V článku jsou popsány modely příčin, vedlejší jevy, měření ospalosti a bezprostřední protiopatření k jejímu zvládání. Z fyziologických a psychologických průvodních symptomů jsou odvozeny měřicí postupy. Jsou též znázorněny situační a  osobní determinanty, relevantní pro individuální rozhodování o protiopatřeních. Je předložen rámcový model popisující relevantní veličiny vlivu.
        klíčová slova: věda o práci - únava - spánek - modely - měření - opatření - ospalost

58

SCHÄFER, T.: Erkenntnisse der Schlafmedizin für die Arbeitswelt. Poznatky spánkového lékařství pro svět práce
        anotace: Nespavost a spánkem podmíněné dýchací obtíže vedou při vysoké prevalenci k závažným poškozením výkonnosti. K optimalizaci pracovních podmínek za účelem zábrany nežádoucích vedlejších účinků je zde indikována úzká spolupráce mezi spánkovým a pracovním lékařstvím. Je třeba zbavit se ospalosti ve dne. Jsou zkoumána rizika noční práce a práce na směny, jakož i účinnost prevence.
        klíčová slova: spánek - lékařství pracovní - věda o práci - nemoci dýchacích cest - práce na směny - práce v noci - nespavost

59

WIRTZ, A. - NACHREINER, F. - ROLFES, K.: Sonntagsarbeit : Auswirkungen auf Sicherheit, Gesundheit und Work-Life-Balance der Beschäftigten. Práce v neděli : účinky na bezpečnost, zdraví a rovnováhu mezi prací a soukromým životem zaměstnanců
        anotace: Studie demonstruje pomocí dat ze dvou evropských dotazníkových akcí, že práce v neděli zvyšuje riziko pracovních úrazů i zdravotních a sociálních škod (ohrožení cílů BOZP). Poznatky z ní mohou být užity k rozložení pracovní doby tak, aby tato rizika byla minimalizována. To by mohlo vést jak k omezení nákladů, tak i ke zvýšení atraktivity podniků pro zaměstnance.
        klíčová slova: doba pracovní - práce na směny - odpočinek - rizika bezpečnostní - rizika zdravotní - rovnováha - život soukromý - práce

60

SCHLOTE-SAUTTER, B. SCHLOTE-SAUTTER, B.
- MÖLTNER, A.: Arbeitszeit in der Gastronomie : Ergebnisse telefonischer Tagebücher.
Pracovní doba v  gastronomii : výsledky telefonického dotazování
        anotace: Ve studii jsou předloženy výsledky flexibilně použitelné, počítačem podpořené sedmidenní telefonické dotazníkové metody. 285 pracovních dnů 63 učňů kuchařských a hotelových škol bylo vyhodnoceno podle délky, situace a proměnlivosti pracovní doby a byly srovnány údaje o pracovní době uvedené v dotaznících a do mobilů. Je zde diskutována problematika pracovní doby mladistvých v gastronomii.
        klíčová slova: telefony mobilní - dotazníky - doba pracovní - doba pracovní pružná - stravování společné - hotely - učni

61

SIEBECKE, D. - CIESINGER, K. G. - KLATT, R.: Burnout : Implikationen für Prävention und Wiedereingliederung. Syndrom vyhoření : implikace pro prevenci a opětovné profesní začlenění
        anotace: V rámci online dotazování pracovníků IT a mediálních pracovníků bylo zjištěno, že výskyt psychických poruch nekoreluje s délkou pracovní doby. Prokázala se souvislost s vnímanou koherencí pracovních podmínek, s gratifikační situací i  rovnováhou práce a soukromého života. Je třeba ovlivnit pracovní podmínky a styky mezi zaměstnanci tak, aby je kladně hodnotili jako koherentní.
        klíčová slova: vyhoření - prevence - zařazení pracovní - zátěž psychická - dotazníky - rovnováha - práce - život soukromý - podmínky pracovní

62

FÜRSTENBERG, F.: Interdisziplinäre Arbeitswissenschaft : Anspruch und Realität. Interdisciplinární věda o  práci : požadavky a realita
        anotace: V článku jsou diskutována stanoviska k  interdisciplinaritě ve vědě o práci. Jsou podrobně popsány výchozí body spolupráce na různých problémových rovinách: pracovní výkon, pracovní pole, pracovní vztahy a environmentální perspektivy. Jsou analyzovány předpoklady pro interdisciplinární procesy učení v oblasti vědy o práci a dána charakteristika základů společné orientace.
        klíčová slova: věda o práci - výkon pracovní - vztahy pracovní - prostředí životní - učení - výzkum - interdisciplinarita

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail