Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2011/7

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Excerpované časopisy

112 - č. 7 (2011)
BauPortal - č. 5 (2011)
Die BG - č. 5 (2011)
Human Resources Management - č. 4 (2011)
Chemické listy - č. 7 (2011)
Seguridad y Medio Ambiente - č. 121 (2011)
Sicher ist Sicher - č. 5 (2011)

 

 

Nové časopisecké články v knihovně VÚBP

112 - č. 7 (2011)

1

SÝKORA, VLASTIMIL: Kategorie III : typ 3, 4
        anotace: Další díl seriálu se zabývá ochrannými oděvy typu 3 a 4 (kategorie III), které se vyznačují sice nižším stupněm ochrany než oděvy typu 1 a 2, jsou však pohodlnější, cenově dostupnější, dají se snadněji oblíkat a svlékat a pro běžné použití jsou dostupné každému, aniž by bylo nutné provádět jakýkoliv nácvik.
        klíčová slova: oděvy ochranné - stupně ochrany - vlastnosti - likvidace - chemikálie

BauPortal - č. 5 (2011)

2

WALDINGER, C.: Warnkleidung : Überarbeitete BGI/GUV-I 8591. Výstražné oblečení : přepracovaný dokument BGI/GUV-I 8591
        anotace: Dokument dále rozvíjí dosavadní GUV-I 8591 a stejnojmennou brožuru FA PSA. Účelem je chránit pracovníky před přehlédnutím řidiči vozidel. Článek seznamuje s požadavky na výstražné obleky (VO) a s jejich provedením. Podává přehled VO pro silniční provoz a pro práce v kolejištích.
        klíčová slova: obleky výstražné - provoz silniční - koleje - předpisy bezpečnostní - Německo - SRN

Die BG - č. 5 (2011)

3

KRIETSCH, I. - SCHUBERT, A. - LANGHOFF,T.: Psychische Belastungen in der Leiharbeit : über Ursachen und Interventionsmöglichkeiten im Einsatzbetrieb. Psychické zátěže v práci při dočasném převedení k jinému zaměstnanci : o příčinách a možnostech intervence v provozu rozmisťování pracovních sil
        anotace: Článek popisuje význam a součinnost různých zátěží spojených s tímto druhem práce a informuje o možnostech BOZP pracovníků. V tomto ohledu funguje spolkový sdružený projekt GRAzil, jehož nástroje jsou rozděleny do jednotlivých témat. Je uveden přehled rozměrů psychických zátěží a možnosti intervence orientované na zdroje (např. živnostenský dozor).
        klíčová slova: pracoviště dočasná - pracovníci dočasní - zátěž psychická - projekty BOZP - Německo - SRN

4

WELZBACHER, U.: Lagern von Gefahrstoffen (TRGS 510). Skladování nebezpečných látek (Technická pravidla pro nebezpečné látky TRGS 510)
        anotace: Skladování je téma, s nímž se musí vypořádat všichni bezpečnostní pracovníci. Pomoc přinášejí nová TRGS 510. Článek seznamuje s jejich strukturou, s oblastí použití, posuzováním ohrožení, ochrannými opatřeními, doplňujícími opatřeními pro zvláštní látky, požární ochranou, skladovacími třídami a přiřazováním do nich i s ochrannými opatřeními při společném skladování.
        klíčová slova: skladování - látky nebezpečné - pravidla bezpečnostní - Německo - SRN

5

KLEINEWEISCHEDE, A.: Chemikalienmanagement unter REACH und CLP : Auswirkungen auf den betrieblichen Arbeitsschutz : Teil 1. Management chemikálií pod Nařízením ES 1907/2006 k registraci, hodnocení, povolování a omezování chemikálií (REACH) a Nařízení ES 1272/2008 k hodnocení, značení a balení nebezpečných látek a směsí (CLP) : působení na provozní bezpečnost a  ochranu zdraví při práci : část 1
        anotace: Novelizace nařízení o nebezpečných látkách signalizuje nutnost vlastní práce. Část 1 série článků seznamuje s působením REACH na BOZP a s posuzováním rizika podle REACH vč. jeho užitku pro posuzování ohrožení podle Nařízení o nebezpečných látkách. Uvádí opatření při provádění managementu rizika a zdůrazňuje potřebu informací v dodavatelském řetězci (např. údajové listy).
        klíčová slova: látky nebezpečné - chemikálie - chemikálie nebezpečné - management bezpečnosti práce - posuzování rizik - listy údajové

6

KLUGER, N.: Kommunikation von Sicherheitsinformationen in der Lieferkette am Bau. Sdělování bezpečnostních informací v dodavatelském řetězci na stavbě
        anotace: Nejdůležitějším nástrojem pro sdělování informací od výrobce až po zpracovatele na místě je bezpečnostní údajový list. Článek vysvětluje obtížné rámcové podmínky a ukazuje řešení. Seznamuje s cestou, po níž se šíří bezpečnostní informace, a s logistikou u stavebních materiálů. GISBAU zpracovává produktové informace o nebezpečných látkách ve stavebnictví.
        klíčová slova: listy údajové - informace bezpečnostní - dodávky - stavebnictví - materiály stavební - látky nebezpečné - logistika

Human Resources Management - č. 4 (2011)

7

URBAN, JAN: Deset kroků k omezení stresu na pracovišti
        anotace: Stres pramenící z pracovních požadavků je přirozenou součástí pracovního života. Dlouhodobě přetrvávající stres však vede k únavě, vyčerpání, poklesu soustředění, zhoršování osobních vztahů a trvalému poklesu výkonu. Vysoká či trvalá úroveň stresu na pracovišti je proto pro organizaci drahá.
        klíčová slova: stres - pracoviště - napětí - organizace - prevence - řízení - prostředí pracovní

Chemické listy - č. 7 (2011)

8

MIKA, OTAKAR J. - MATOUŠEK, JIŘÍ: Hodnocení rizik souvisejících s použitím kapalného amoniaku
        anotace: Nebezpečná chemická látka - kapalný amoniak je široce využíván jako chladicí médium v 500-600 podnicích potravinářského průmyslu a 155 zimních stadiónech v České republice. I malé množství náhodného úniku může být velmi nebezpečné pro lidi v okolí zdroje rizika. Následky úniku amoniaku byly modelovány a konfrontovány se stávajícími právními předpisy.
        klíčová slova: amoniak - havárie chemické - havárie závažné - modelování - únik - zóny havarijního plánování

Seguridad y Medio Ambiente - č. 121 (2011)

9

La securidad integral en los centros de enseňanza obligatoria de Espaňa : fortalezas, debilidades y propuestas de mejora. Úplná bezpečnost v centrech povinného vzdělávání Španělska : silné a slabé stránky a návrhy na zlepšení
        anotace: Článek předkládá výsledky studie, jejímž cílem bylo zhodnotit model úplné bezpečnosti a identifikovat nedostatky center. Práce umožnila získat radiografii stavu této otázky, jakož i vytvořit společný návrh na zlepšení bezpečnosti ve vzdělávacích centrech Španělska. Článek přináší koncepci bezpečnosti a informuje o dynamických faktorech rizika.
        klíčová slova: školy základní - vzdělávání - bezpečnost - žáci - Španělsko

10

Accidentes industriales que originan nubes multicomponentes : parte II: Propuestas metodológicas para determinar la dispersión en aire y las zonas objeto de planificación. Průmyslové nehody, které způsobují oblaka složená z několika komponentů : část II.: Metodologické návrhy ke stanovení disperze ve vzduchu a zón, jež jsou objektem plánování
        anotace: Článek navrhuje metodologii stanovení parametrů, které definují dávku a limitní hodnoty složek směsi, a kritérií ke zhodnocení zón, jež jsou objektem plánování v případě vzniku emisí z několika složek. Aplikace programu ALOHA a modelace směsi jako čisté reprezentativní substance umožňují obdržet "charakteristickou křivku" kterékoli složky směsi.
        klíčová slova: disperze - směsi - oblaka - metodologie - hodnoty mezní - zóny havarijního plánování - látky toxické - vznícení - emise plynné

Sicher ist Sicher - č. 5 (2011)

11

FIEDELER, G. - BOCK, T.: Arbeitskultur als Treiber von Veränderungsprozessen : energieversorger im Wandel.. Kultura práce jakožto spiritus movens změnových procesů : proměna v zařízeních pro zásobování energií
        anotace: Ke zjištění skutečných příčin nehod je třeba provést analýzu jejich kořenů a přesněji sledovat rozhraní člověk - stroj. Kultura práce zde hraje významnou úlohu. Článek informuje o možnostech změny v úrazovém dění, budou-li v podnicích realizovány výzvy spojené s politikou BOZP. Proces proměny kultury v BOZP je znázorněn na příkladu zásobování energií.
        klíčová slova: kultura práce - kultura bezpečnosti práce - rozhraní - člověk - stroje - změny - politika bezpečnostní

12

Gefährdungsbeurteilung bei psychischen Belastungen : Entwicklung eines Handbuches für die betriebliche Praxis. Posuzování ohrožení při psychických zátěžích : vývoj příručky pro provozní praxi
        anotace: Příručka má být součástí projektu Spolkového ústavu pro BOZP a pracovní lékařství a oslovuje podniky, které má podpořit při plánování a posuzování ohrožení. Článek předkládá projekt, jakož i výsledky prvních hodnocení až dosud provedených rozhovorů s experty. Podrobně informuje o faktorech, jež mohou vést k úspěchu.
        klíčová slova: příručky - projekty BOZP - posuzování rizik - zátěž psychická - faktory - plánování

13

BECK, D. - RICHTER, G. - LENHARDT, U.: Stellenwert des Themas "psychische Belastungen" in der Aufsichts und Beratungstätigkeit der Arbeitsschutzbehörden der Länder. Význam tématu "psychické zátěže" v dozorčí a poradní činnosti orgánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci spolkových zemí
        anotace: Článek zdůrazňuje potřebu informací, konzultací a kontroly dozorčími službami. Význam psychických zátěží (PZ) dokumentují výsledky exemplárních hodnocení. Je popsána možnost vlastní iniciativy a inspekcí členů dozorčích orgánů. Nyní probíhá koordinace činnosti orgánů BOZP a nositelů úrazového pojištění v rámci Společné německé strategie BOZP (GDA).
        klíčová slova: zátěž psychická - orgány dozorčí - orgány bezpečnosti práce - pojištění úrazové - strategie bezpečnosti práce - kontroly - informace bezpečnostní - konzultace - Německo - SRN

14

Sicherheit am Mast. Bezpečnost na stožáru
        anotace: Článek informuje o nových žebřících pro stoupání na stožáry vyvinutých firmou ZARGES, které poskytují bezpečnost a vysokou flexibilitu. Lze je smontovat rychle a jednoduše. Fotografie znázorňují jednotlivé možnosti použití. Je připojena informace o skupině ZARGESTUBESCA se sídlem ve Weilheimu (SRN).
        klíčová slova: žebříky - stožáry - Německo - SRN

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail