Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2011/4

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Excerpované časopisy

 

112 - č. 4 (2011)
BauPortal - č. 3 (2011)
Bezpečná práca - č. 2 (2011)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 4 (2011)
Die BG - č. 3 (2011)
Práce a zdraví - č. 1-2 (2011)
Safety and Health - č. 1 (2011)
Safety and Health - č. 2 (2011)
Sicher ist Sicher - č. 3 (2011)
Travail et Sécurité - č. 709 (2010)
Travail et Sécurité - č. 715 (2011)
Vesmír - č. 4 (2011)

 

Nové časopisecké články v knihovně VÚBP

112 - č. 4 (2011)

1

RÁŽ, ZDENĚK: Kontrolní činnost státního požárního dozoru v roce 2010
        anotace: Pro každý rok sestavují HZS krajů plány požárních kontrol. Do těchto plánů jsou zařazovány i cíleně zaměřené požární kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně u vybraných provozovatelů činností, vyhlašované MV-generálním ředitelstvím HZS ČR. Důvody k jejich zařazení jsou různé - poznatky ze zjišťování příčin vzniku požárů a z analýz požárovosti, aktuální potřeba společnosti, poznatky z kontrol v uplynulém období apod. Článek přináší výsledky kontrol, které byly provedeny v roce 2010, zjištěné závady a sankce udělené za zjištěná porušení.
        klíčová slova: činnost kontrolní - kontroly požární - dozor státní požární - výsledky - 2010

2

SÝKORA, VLASTIMIL: Značení, kategorie
        anotace: V tomto čísle časopisu pokračuje seriál, který se věnuje ochranným oděvům. Tato část se věnuje značení a kategorizaci oděvů.
        klíčová slova: oděvy ochranné - značení - kategorie - piktogramy - OOPP

BauPortal - č. 3 (2011)

3

WEISSENGRUBER, H.: Gefährdungsbeurteilung in der Schalungstechnik im Umfeld der neuen Maschinenrichtlinie 2010. Posuzování ohrožení v technice bednění v kontextu nové směrnice o strojích z r. 2010

        anotace: Analýza ohrožení, stanovení opatření a kontrola jejich dodržování jsou v tomto oboru pro měnící se rámcové podmínky zvláštní výzvou. Článek seznamuje se základními problémy bednění na staveništích z hlediska bezpečnosti. Informuje o zákonné situaci a o  práci se směrnicí o strojích. Popisuje stroje, použitelné normy, zkušenosti a relevantní ergonomické principy.
        klíčová slova: bednění - staveniště - analýzy nebezpečí - směrnice - stroje - normy bezpečnostní - ergonomie - principy

Bezpečná práca - č. 2 (2011)

4

BACKSTUBEROVÁ, VIERA: Rozbor pracovných úrazov v organizáciách v posobnosti výkonu inšpekcie práce podĺa zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za rok 2010
        anotace: Příspěvek přináší přehled pracovních úrazů v organizacích v působnosti inspekce práce za rok 2010. Rozbor je představen ve formě grafů a tabulek s komentářem.
        klíčová slova: úrazy pracovní - úrazovost pracovní - inspekce práce - rozbory - přehledy - Slovensko - 2010

5

DEMČÁK, MARTIN: Manažovanie rizika v  integrovanom systéme manažérstva
        anotace: Podnikatelské prostředí a globální ekonomickou situaci ve světě ovlivňují v poslední době přírodní katastrofy, klimatické změny, krach nadnárodních společností, celosvětová ekonomická krize, globalizace apod. Konkurenční tlak stěžuje organizacím dosahovat stanovených cílů a nutí podstupovat stále větší riziko, které je třeba logicky lépe řídit. Organizace potřebuje neustále odhalovat svoje slabá místa a rizika, kterým musí čelit. Tato rizika je třeba řídit, proto je nevyhnutelné zavést napříč organizací výkonný proces managementu rizik, který umožní vyhnout se nežádoucím událostem, snižovat jejich závažnost a efektivně využívat zdroje investované do rozvoje systémů managementu s cílem zvyšovat výkonnost podnikání jako celku.
        klíčová slova: management rizika - systémy řízení - identifikace rizik - posuzování rizik

6

RYBAKOWSKI, MAREK: Technologická, ergonomická a environmentálna bezpečnosť práce pri používaní traktorov a poĺnohospodárskych strojov v Poĺskej republike
        anotace: Článek se věnuje otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v polském zemědělství a stav bezpečnosti při práci přibližuje z technického, ergonomického a environmentálního hlediska s použitím vybraných zemědělských strojů. Autor uvádí opatření, která umožňují zlepšení tohoto stavu. Určuje hlavní směry aktivit, které mohou přispět ke snížení počtu nehod a větší bezpečnosti osob pracujících v oblasti zemědělství.
        klíčová slova: zemědělství - bezpečnost práce - stroje zemědělské - traktory - Polsko

7

KORDOŠOVÁ, MIROSLAVA - NOVOTNÝ, MIROSLAV: Prieskum postojov zamestnávateĺov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na Slovensku : 1. časť
        anotace: Jak vnímají slovenští zaměstnavatelé a zaměstnanci bezpečnost a ochranu zdraví při práci? Jaký je jejich vztah a postoj k této problematice? Je BOZP aktuální a důležitá? Na tyto otázky se snažili odpovědět pracovníci Institutu pro výzkum práce a rodiny v Bratislavě prostřednictvím výzkumu, který se uskutečnil v první polovině roku 2010. Článek přináší zpracování jejich poznatků a výsledků, které redakce bude prezentovat postupně v dalších vydáních časopisu.
        klíčová slova: BOZP - zaměstnanci - zaměstnavatelé - výzkumy - Slovensko - 2010

8

MARKOVIČ, PETER: Fotoluminiscenčné bezpečnostné značenie v praxi
        anotace: Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnostní a zdravotní značení na pracovišti a periodickými kontrolami se přesvědčit o přítomnosti a funkčnosti tohoto značení. Fotoluminiscenční bezpečnostní značení má vlastnosti užitečné pro výrobky doplňující běžné nápisy nebo výrobu bezpečnostních značek a označení. Velmi dobře slouží jako doplněk při omezených světelných podmínkách poskytovaných nouzovým osvětlením v únikových cestách fungujících při selhání dodávky elektrické energie.
        klíčová slova: značení bezpečnostní - fotoluminiscence - praxe - systémy bezpečnostní - cesty únikové

Bezpečnost a hygiena práce - č. 4 (2011)

9

SAMKOVÁ, ANNA: Provádění zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti
        anotace: Příspěvek se zabývá prováděním zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti. Je zpracován z pohledu uplynulých tří let, kdy se uplatňuje národní standard kvalifikace v oblasti BOZP, týkající se činností odborně způsobilých osob v prevenci rizik a koordinátorů BOZP na pracovišti.
        klíčová slova: způsobilost odborná - zkoušky - osoby fyzické - BOZP - prevence rizik - koordinátoři

10

KOČÍ, MILOSLAV: Úrazy při manipulaci s břemeny, ale i s pacientem
        anotace: Autor představuje čtyři příklady pracovních úrazů, ke kterým došlo při přemisťování břemen.
        klíčová slova: břemena - přemisťování - příklady - úrazy pracovní - pacienti

11

OLEXA, LUDĚK: Sdílené pracovní místo (jobsharing)
        anotace: Evropská komise po provedené analýze stávající situace trhu práce a v souladu se "Strategií růstu zaměstnanosti" došla ke zjištění, že Evropa má 17 milionů nezaměstnaných a přetrvává dlouhodobá nezaměstnanost zejména mladých lidí, starších pracovníků a lidí se zdravotním postižením. Pracovní síla stárne, dovednosti a kompetence uchazečů o zaměstnání neodpovídají kladeným požadavkům. Pracovněprávní legislativa jednotlivých zemí je zkostnatělá a naproti tomu ochranářské a sociální systémy příliš benevolentní. Evropa má nakročeno do stolení maximálního využití kapacity znalostí a služeb, ale její pracovní trhy na to nejsou připravené. Je třeba zavádět flexibilní formy práce - o jedné takové formě - jobsharingu - je tento příspěvek.
        klíčová slova: místa pracovní - jobsharing - práce flexibilní - trh práce - nezaměstnanost - zaměstnanost

12

RICHTEROVÁ, JUDITA: Porovnání českého a slovenského zákona o provozu na pozemních komunikacích
        anotace: V tomto článku a v dalších, které budou následovat v příštích číslech časopisu autorka porovná slovenský zákon č. 8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikaciach a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
        klíčová slova: komunikace pozemní - zákony - Slovensko - Česká republika - porovnání

Die BG - č. 3 (2011)

13

WILDE, J. - BORG, A.: Was erhält Unternehmen produktiv, sicher und gesund?. Co udržuje podnik produktivním, bezpečným a zdravým?
        anotace: Je to především dobrá podnikatelská praxe a prevence. Je však třeba posuzovat i struktury, techniku a lidi pracující v podniku. Nutně je sem třeba zařadit i BOZP, pozitivní působení na produktivitu, spokojenost a tvorbu hodnot. Článek posuzuje projekt PARSAG (participační, systémový management práce a ochrany zdraví). Zmiňuje workshopy pracovníků a strategie vedoucích v BOZP.
        klíčová slova: podniky - podniky malé - bezpečnost práce - hygiena práce - workshopy - management podnikový - manažeři BOZP - zaměstnanci

14

KASTNER, M. - SCHMIDT, B.: Innovative Präventionskonzepte : wirtschaftlicher Arbeitsschutz. Inovativní koncepce prevence : hospodárná bezpečnost a ochrana zdraví při práci
        anotace: Změněné pracovní a organizační formy práce i komplikující se produkty, služby a procesy jsou závažné příčiny měnících se požadavků, které způsobují poškození především v psychické oblasti. Tím vznikají i jiné požadavky na prevenci v  podnicích. Článek seznamuje se systematikou prevence a úkoly managementu výkonu a zdraví (LGM) s ohledem na ekonomický prospěch.
        klíčová slova: management podnikový - manažeři BOZP - formy - práce - nemoci duševní - hospodárnost - prosperita

15

MAYR, H.P.: Depressionen bei Arbeitnehmern rechtzeitig erkennen und behandeln. Deprese u zaměstnanců je třeba včas rozpoznat a léčit
        anotace: Deprese na pracovišti znamená pro zaměstnavatele a oborová společenství snížení výkonu a dodatečné náklady. Přitom jsou deprese zpravidla dobře léčitelné, jsou-li včas zjištěny. Článek popisuje, čím a jak k tomu mohou přispět osoby odpovědné za personál, zástupci zaměstnanců a vedoucí pracovníci. Jak deprese vzniká, jak se projevuje a co dělat při příznacích, včetně prevence.
        klíčová slova: deprese - zaměstnanci - společenství oborová - prevence

16

SIEBECKE, D.: Burnout : Neues Konzept zum Schutz vor dem psychischen Ausbrennen. Burnout : nová koncepce k ochraně před psychickým vyhořením
        anotace: Technická univerzita Dortmund vyvinula ve svém výzkumném projektu metodu prevence burnoutu a koncepci center pro prevenci. První centra již jsou k dispozici podnikům, které jsou v prevenci zainteresovány. Článek hodnotí aktuální výzkum a uvádí možnosti podniků bránit se vyhoření pracovníků. Informace lze získat na www.burnon-zentrum.de nebo www.praevinet.de.
        klíčová slova: vyhoření - prevence - psychologie práce - WWW

17

CERNAVIN, O. - LIEBENOW, R.: Gefährdungsbeurteilung als Bestandteil des Businessplans?. Posuzování ohrožení jakožto součást byznysplánu?
        anotace: Článek informuje, jak může BOZP napomoci k strategickému plánování podniku a jaké jsou možnosti spojení obou podnikových nástrojů. Aktuální diskuse o PO je vedena téměř výlučně jako odborná diskuse o BOZP. Je popsána podstata byznysplánu a příspěvek PO k němu. Jsou též uvedeny podmínky, které by mělo PO splnit, aby se stalo jeho součástí.
        klíčová slova: posuzování rizik - strategie bezpečnosti práce - plánování - bezpečnost práce - hygiena práce - business plan

Práce a zdraví - č. 1-2 (2011)

18

Roční program kontrolních akcí SÚIP : oblasti kontrol v roce 2011
        anotace: V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, předkládá Státní úřad inspekce práce Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR návrh ročního programu kontrolních úkolů na rok 2011. Při sestavování tohoto programu SÚIP vycházel ze strategie Evropské unie a Národního akčního programu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci České republiky na léta 2009-2010. V programu jsou současně zohledněny výsledky analýzy pracovní úrazovosti a podnětů ke kontrole za roky 2009 a 2010, poznatky z kontrolní činnosti v uplynulém období a rovněž náměty a připomínky sociálních partnerů.
        klíčová slova: Státní úřad inspekce práce - inspekce práce - programy inspekční - 2011

19

HLAVIČKOVÁ, HANA: zahájení internetové informační kampaně "Bezpečně do prvního zaměstnání"
        anotace: VÚBP, v.v.i. vyhlásil internetovou informační kampaň s názvem "Bezpečně do prvního zaměstnání", která si klade za cíl přispět ke zvýšení informovanosti a povědomí mládeže končící studium a připravující se na trh práce, včetně těch, kteří pracují během studia, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a celkově ji motivovat k žádoucímu chování.
        klíčová slova: kampaně - zaměstnání první - mládež - BOZP - trh práce

20

ŠIMONOVSKÝ, KAREL: Rádiové dálkové ovládání jeřábů a kardiostimulátor
        anotace: S modernizací jednotlivých provozů se mění i způsob ovládání jeřábů a jiných zdvihadel. Minulosti jsou časy, kdy na každém jeřábu seděl jeřábník a čekal na pokyn vazače. Do praxe postupem času vstoupily rádiové ovladače. S nimi však přišel problém - tato zařízení, jsou-li provozována v blízkosti osob, které mají v těle kardiostimulátor, mohou způsobit u těchto osob kolaps.
        klíčová slova: jeřáby - ovládání rádiové - kardiostimulátory - tabulky bezpečnostní - zařízení zdvihací

21

HOŠEK, ZDENĚK: Nové podmínky požární bezpečnosti
        anotace: Od 1.1.2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečností při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které bylo vyhlášeno v částce 34/2010 Sbírky zákonů dne 2.4.2010. Tímto dnem nabylo nařízení platnosti. Legisvakanční doba mezi platností a účinností nové nařízení byla stanovena tak, aby se s jeho obsahem mohli budoucí adresáti v dostatečném předstihu náležitě seznámit a adaptovat se na nové právní prostředí. Této nové právní úpravě věnovaly zvýšenou pozornost sdělovací prostředky a zaujala i širokou veřejnost. Některé zveřejňované informace ne zcela korespondovaly s cíli a obsahem této právní úpravy, proto autor považoval za nezbytné upřesnit z pohledu spoluzpracovatele některé formální i věcné aspekty této právní úpravy.
        klíčová slova: bezpečnost požární - podmínky - nařízení vládní - komíny - kouřovody - spotřebiče

Safety and Health - č. 1 (2011)

22

CLAUSSEN, LAURETTA: High disproportionately : study on injuries among retail workers surprises researchers. Nepřiměřené vysoké : studie úrazů mezi maloobchodními pracovníky překvapila vědce
        anotace: Přestože se maloobchod zdá být relativně bez rizik, tak nedávný výzkum amerického institutu NIOSH naznačuje, že maloobchodní pracovníci se nepřiměřeně vysokým číslem podílí na profesionálních onemocněních a nesmrtelných pracovních úrazech. Nejčastěji se v maloobchodě vyskytují muskuloskeletální onemocnění, která berou na lehkou váhu nejen manažeři, ale také sami pracovníci. Zaměstnavatelé by měli pracovníkům ujasnit, že v rychle se měnícím se prostředí by bezpečnost práce neměla být upozaďována. Školení je jednou z komponent komplexního bezpečnostního programu a zaměstnavatelé by měli se zaměstnanci pracovat na snižování rizik prostřednictvím změn na pracovištích a v pracovních procesech.
        klíčová slova: maloobchod - úrazy pracovní - nemoci z povolání - rizika pracovní - prevence - školení bezpečnosti práce

Safety and Health - č. 2 (2011)

23

JOHNSON, ASHLEY: Gray matters : maintaining the safety and health of older workers. Šedivé záležitosti : zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro starší pracovníky
        anotace: Ochrana starších pracovníků je v současnosti jednou z klíčových záležitostí pro ty zaměstnavatele, kteří dokážou ocenit jejich zkušenosti, proto stále zde existují výzvy v oblasti ochrany jejich zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Je zřejmé, že populace pracovníků starších 55 let bude v budoucnosti narůstat. Obecně utrpí starší pracovníci méně pracovních úrazů než je tomu u mladších pracovníků, ale jejich zranění bývají závažnější a těžší. Zaměstnavatelé by proto měli uvažovat o otázkách týkajících se prostředí a wellness aktivit, které by měly posloužit pro zlepšení BOZP starších pracovníků.
        klíčová slova: pracovníci starší - ochrana zdraví - programy bezpečnosti práce - wellness - prostředí pracovní - zaměstnavatelé

24

MORRISON, KYLE W.: Protecting the public worker : state and local employees do not always receive the same worker safety guarantees as those in the private sector. Why is this, and what can be done to ensure the safety of public employees? Ochrana veřejného pracovníka : státní zaměstnanci a zaměstnanci místní samosprávy ne vždy dostanou stejné záruky bezpečnosti práce jako pracovníci v soukromém sektoru. Proč je to tak a co lze udělat pro zajištění bezpečnosti práce státních zaměstnanců?
        anotace: Mnoho státních zaměstnanců není chráněno Zákonem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (Occupational Safety and Health Act) a téměř polovina amerických států nenabízí žádnou federálně uznanou alternativu. Pracovníci zaměstnaní ve státní správě nebo místní samosprávě trpí více pracovními zraněními než pracovníci v soukromém sektoru. Zajištění BOZP státních zaměstnanců stěžují také rozpočtové otázky a rozmanitost na úřadech. Přesto existuje celá řada možností k zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jedná se například o různá nařízení, konzultace či školení.
        klíčová slova: správa státní - správa veřejná - pracovníci - ochrana zdraví - bezpečnost práce - USA

Sicher ist Sicher - č. 3 (2011)

25

VOLKMAR, E.: Mechanische Pressen zur Metallbearbeitung : Schutz vor Überlastung ist Pressenpraxis. Mechanické lisy pro zpracování kovů : ochrana před přetížením je praxí při práci na lisech
        anotace: Novější lisy jsou opatřeny mechanickým požadovaným místem lomu. To může splnit svoji úlohu jen tehdy, dodržují-li provozovatelé lisů svoji povinnost údržby. Nyní stále častěji používané hydraulické jištění proti přetížení lépe zabraňuje nebezpečným situacím v případě přetížení. Článek informuje o podstatě přetížení lisů a popisuje mechanické a hydraulické jištění.
        klíčová slova: lisy mechanické - kovy - zpracování - tváření - přetížení - pojistky - jističe

26

HONNACKER, M.: Neue gesetzliche Rahmenbedingungen für Prüfstellen. Nové zákonné rámcové podmínky pro zkušební místa
        anotace: Evropská komise nyní přepracovala koncepci vnitřního trhu pod názvem "nový právní rámec" a provádí změny pro dozor nad trhem a akreditaci. Sama si též uložila dodržovat určité rámcové předpisy u směrnic pro vnitřní trh. Článek poskytuje přehled výsledků nového systému zavedeného k 1.1. 2010. Jde mj. o akreditační systém v SRN a Národní německé akreditační místo, jakož i o hodnocení konformity.
        klíčová slova: Komise EU - akreditace - podmínky - dozor - trh vnitřní - předpisy - směrnice - SRN - Německo - 2010

Travail et Sécurité - č. 709 (2010)

27

RAVALLEC, CÉLINE - GINIBRIERE, G. - VAUDOUX, D.: Une population a former et a informer : nouveaux embauchés : dossier. Populace, kterou je třeba vzdělávat a informovat : nově přijatí zaměstnanci : souhrnná zpráva
        anotace: Mnoho odborníků se zabývá těmito otázkami a způsobem, jak formalizovat vzdělávání v oblasti BOZP. Existují různé experimenty spojené s přijímáním nových zaměstnanců. Jde o etapu, jíž je třeba věnovat zvláštní pozornost. Zpráva hodnotí též funkci tzv. ochránce, který pomáhá začlenit se do kultury podniku. Významné je seznámení s prevencí.

        klíčová slova: zaměstnanci noví - vzdělávání dospělých - kultura podniková - prevence - prevence úrazů

Travail et Sécurité - č. 715 (2011)

28

De multiples fonctions pour une unique mission : métiers de la prévention et de la sécurité du travail : dossier. Četné funkce pro jediné poslání : profese zabývající se prevencí a bezpečností práce : souhrnná zpráva
        anotace: V podnicích je osobám, jejichž profesí je bezpečnost práce, uloženo realizovat veškerá preventivní opatření proti profesionálním rizikům s tím, že vedení je samo odpovědno za BOZP zaměstnanců ve smyslu zákoníku práce. Vedle této profese pomáhají odpovědným osobám v jejich rozhodování další osoby a instituce, s jejichž úkoly zpráva seznamuje.
        klíčová slova: technici bezpečnosti práce - technici bezpečnostní - pracovníci bezpečnosti práce - Francie

Vesmír - č. 4 (2011)

29

TOPINKA, JAN: Je nutné studovat možná rizika nanomateriálů pro lidské zdraví?
        anotace: Rychlý rozvoj použití nejrůznějších materiálů v řadě oborů vede k možné profesionální expozici osob při výrobních procesech používajících nanomateriály i k nekontrolovatelnému uvádění nanotechnologií do životního prostředí, což může vést k nežádoucí expozici běžné populace. Bezpečnost nanotechnologií zaostává za jejich vlastním rozvojem. Dle expertů EU bude do 5 let definován legislativní rámec pro nejdůležitější nanomateriály. DO té doby je třeba dodržovat základní principy opatrnost včetně minimalizace expozice osob a obezřetnosti při uvádění nanomateriálů do životního prostředí.
        klíčová slova: nanomateriály - zdraví veřejné - rizika - prostředí životní - expozice pracovníků - nanotechnologie - bezpečnost

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail