Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2011/1

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Excerpované časopisy

112 - č. 1 (2011)
BauPortal - č. 11 (2010)
Československá psychologie - č. 6 (2010)
Die BG - č. 11 (2010)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 10 (2010)
Pracovní lékařství - č. 4 (2010)
Profit - č. 5 (2011)
Sicher ist Sicher - č. 11 (2010)

Nové časopisecké články v knihovně VÚBP

112 - č. 1 (2011)

1

KRAJSOVÁ, VERONIKA - TILCEROVÁ, ELEONÓRA: Chraň svůj svět, chraň svůj život
        anotace: V lednu 2009 byla v rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh zahájena realizace projektu "Chraň svůj svět, chraň svůj život". Projekt byl spolufinancován z prostředků EU a je zaměřen na vzdělávání v oblastech ochrany člověka a jeho zdraví, životního prostředí a majetku. Prioritně pak na vzdělávání dětí a mládeže v rámci školního vzdělávání. Článek informuje o průběhu dvou etap projektu, které se zaměřily na rozvoj multimediálních kurzů a na jejich pilotním testování.
        klíčová slova: vzdělávání - projekty - školy základní - prevence - řízení rizik - ochrana obyvatel - rozvoj trvale udržitelný

BauPortal - č. 11 (2010)

2

BISCHOF, R.: Bauma 2010 : Technikbericht. Betontechnik : Leistung, Ergonomie und Arbeitssicherheit. Bauma 2010 : technická zpráva. Betonářská technika : výkon, ergonomie a bezpečnost práce
        anotace: Článek podává přehled o technickém vývoji a exponátech na největším světovém veletrhu stavebních strojů. Jsou to mj. přístroje k ohýbání, vyrovnávání a vázání armovací oceli nebo drátu; zařízení k zhutňování a hlazení betonu; přístroj k ohřívání ploch k betonování při minusových teplotách; mobilní mísicí zařízení.
        klíčová slova: beton - betonování - veletrhy - ergonomie - SRN - Německo

Československá psychologie - č. 6 (2010)

3

Neuropsychologie a neurotoxicita při dlouhodobém sledování účinků dioxinu
        anotace: Práce shrnuje neuropsychologické sledování zaměstnanců exponovaných TCDD při hromadné průmyslové intoxikaci v letech 1965-1968 v závodě vyrábějícím herbicidy.
        klíčová slova: neuropsychologie - neurotoxicita - dioxiny - herbicidy - zaměstnanci - expozice pracovníků - intoxikace - průmysl chemický

 

Die BG - č. 11 (2010)

4

RICKE, W.: 125 Jahre gesetzliche Unfallversicherung - ein kurzer Rückblick. 125 let zákonného úrazového pojištění - krátké ohlédnutí
        anotace: Časopis Die BG doprovázel úrazové pojištění (ÚP) od r. 1887 do r. 2008 jakožto oficiální orgán Spolku průmyslových oborových společenství. Článek popisuje situaci v 19. stol., kdy byl dán počátek ÚP s jeho přednostmi i nedostatky. Dále pokračuje v informování o situaci až do současnosti. Uvádí výzvy, které bylo a je třeba řešit po prvních 100 letech.
        klíčová slova: pojištění úrazové - časopisy - společenství oborová - SRN - Německo

5

AUGSTEN, P.: Wie Leitindikatoren die zukünftige Sicherheitsleistung verbessern können. Jak hlavní indikátory, které signalizují blížící se událost, mohou zlepšit budoucí bezpečnostní výkon
        anotace: Nehodě lze zabránit, jsou-li předem identifikovány možné nebezpečné situace a přijata příslušná opravná opatření. Použití systémů indikátorů k optimalizaci obchodního výsledku a trvalého hospodaření je nevyhnutelné. Týká se to všech významných aspektů obchodního procesu a v zásadě i našeho každodenního života. Článek uvádí přehled k tomu vhodných indikátorů a jejich kvalitu.
        klíčová slova: indikátory - výkon - bezpečnost práce - identifikace nebezpečí - situace nebezpečné - hospodaření - výsledky

6

WELZBACHER, ULRICH: Superrok nebezpečných látek 2010. Super-Gefahrstoffjahr 2010
        anotace: Poté, co v r. 2008 byl Zákon o chemikáliích již přizpůsoben novým pravidlům k REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek), očekává se další změna k přizpůsobení GHS. Novela Nařízení o nebezpečných látkách (NL) vstoupila v platnost na podzim 2010. Článek shrnuje významné události práva týkajícího se chemikálií v r. 2010 a podává stručný výhled do budoucnosti. Poskytuje přehled nových látek k vložení do seznamu NL.
        klíčová slova: chemikálie - chemikálie nebezpečné - látky nebezpečné - škodliviny - látky chemické - hodnocení rizik - zákony - nařízení - 2010

7

RIETSCHEL, P. - HACKE, S.: Nanotechnologie: Chancen und Risiken im Arbeitsschutz. Nanotechnologie: šance a rizika v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
        anotace: Drasticky malé struktury mají zcela nové vlastnosti a mohou vytvářet nová rizika i v BOZP. Jsou zde šance: lze jimi nahrazovat postupy nebezpečné pro zdraví. Kritickými pro BOZP jsou však nanočástice, jež nejsou pevně začleněné do matic a mohou do těla vniknout dýchacími orgány nebo pokožkou. Článek se zabývá některými otevřenými otázkami a nanotechnologií v potravinářství.
        klíčová slova: nanotechnologie - nanočástice - nanomateriály - rizika zdravotní

8

ALMS, W.: Pandemievorsorge : Notfallplanung sichert Unternehmenserfolg. Prevence pandemie : Plánování naléhavé potřeby zajišťuje úspěch podniku
        anotace: Vzhledem k tomu, že bezpochyby opět dojde k pandemii prasečí chřipky, jsou německé podniky vyzývány, aby během ní braly vážně slabá místa a hledaly pomoc v rámci podnikové prevence nemocí. Komunikace a informace jsou ústřední prvky umožňující rychlé přizpůsobení se potřebě. Je třeba vyvinout včasná alternativní řešení, která přijmou podniky v případě pandemie.
        klíčová slova: epidemie - podniky - SRN - Německo - chřipka prasečí - pandemie

9

RUNDNAGEL, R.: Arbeitsplatz Büro gesund gestalten : Serie, Teil 4: Raum und Akustik - Richtwerte und Lösungsansätze. Kancelářské pracoviště je třeba utvářet s ohledem na zdraví : Série, část 4: Prostor a akustika - ukazatele a možnosti řešení
        anotace: Preventivně zaměřená BOZP musí zohledňovat změnové trendy kancelářské práce i při utváření pracovišť. Především jde o prostorové a akustické řešení. Minimalizace hlukového stresu musí být proto cílem dobrého prostorového plánování kanceláří. Je třeba využít pracovně vědecké poznatky a prvky ochrany proti hluku. Rovněž je nezbytné posuzovat ohrožení hlukem.
        klíčová slova: kanceláře - design bezpečnostní - prostory pracovní - akustika prostorová - ochrana proti hluku - plánování - ohrožení osob - hluk provozní

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 10 (2010)

10

Occupational carbon monoxide poisoning in Washington State : 2000 - 2005. Profesionální otravy oxidem uhelnatým ve státě Washington v letech 2000 - 2005
        anotace: Článek podává přehled o otravách v jednotlivých odvětvích. Uvádí údaje o požadavcích zaměstnanců na kompenzaci a informuje o četnosti, zdrojích a nákladech na požadavky. Seznamuje s rozdělením nehod spojených s CO mezi odvětvími a regiony a s možností dozoru nad expozicí CO a prevence otrav. Zdravotní dozor hraje zásadní úlohu v prevenci úrazů a nemocí na pracovišti.
        klíčová slova: oxid uhelnatý - expozice pracovníků - otravy - kompenzace - odškodňování - USA

11

LATOURRETTE, T.: The life-saving effectiveness of body armor for police officers. Efektivnost záchrany života u neprůstřelných vest pro policisty
        anotace: Cílem studie bylo zjistit efekt vest v nebezpečí života a zhodnotit výhody a náklady na vybavení policie vyztužením těla. Výsledky ukázaly, že relativní riziko úmrtí bez vesty je 3,4 (95% CI:2,4 až 4,6). Vybavení policie vestami může zachránit přinejmenším 8,5 životů ročně a je ekonomicky velmi výhodné.
        klíčová slova: vesty neprůstřelné - policie - ekonomie - výhody - rizika - nebezpečí - USA

12

Remediating office environments of spore-forming bacteria. Odstranění bakterií vytvářejících spory z kancelářského prostředí
        anotace: Studie zkoumá dekontaminační postupy, které byly vyvinuty 1. k eliminaci spor Bacillus anthracis ze záměrně kontaminovaných budov. Doporučené kroky zahrnují odběr vzorků a vakuování HEPA dostupných povrchů s následným biocidním ošetřením a analýzami pro životaschopné buňky. 2. byl izolován Bacillus pumillus z koberce monitorovaný v usazeném prachu. Ošetřen byl rovněž vakuováním HEPA.
        klíčová slova: bakterie - dekontaminace - kanceláře - biocidy - vakuum

13

LIU, S. - HAMMOND, S.K.: Mapping particulate matter at the body weld department in an automobile assembly plant. Mapování hmoty částic v oddělení svařování karoserií v závodě na montování automobilů
        anotace: V provedené studii bylo analyzováno prostorové rozdělení částic, které způsobovaly respirační symptomy. Následně byl vyvinut mapovací protokol speciálně pro toto pracoviště ke zhodnocení efektivnosti zlepšení větrání. Byly zjištěny některé oblasti s vysokou koncentrací, vyžadující další výzkum a zvýšenou kontrolu. Metoda je efektivní.
        klíčová slova: částice - stanovení - koncentrace - svařování - karosérie - montáže - automobily

Pracovní lékařství - č. 4 (2010)

14

JIRÁK, ZDENĚK - TOMÁŠKOVÁ, H. - ŠPLÍCHALOVÁ, ANNA: Analýza úmrtnosti na zhoubná a nezhoubná onemocnění dýchacího systému u horníků s pneumokoniózou uhlokopů v České republice
        anotace: Cílem studie bylo srovnání celkové úmrtnosti a úmrtnosti na nemoci dýchací soustavy u horníků černouhelných dolů s přiznanou nemocí z povolání pro diagnózu pneumokonióza uhlokopů s úmrtností populace mužů v ČR.
        klíčová slova: pneumokoniózy - úmrtnost - rakovina - nemoci z povolání - prach uhelný - křemen

15

ŠPLÍCHALOVÁ, ANNA - TOMÁŠKOVÁ, H. - JIRÁK, ZDENĚK: Úmrtnost na zhoubná a nezhoubná onemocnění dýchací soustavy u osob s uznanou silikózou v České republice
        anotace: Cílem studie je srovnání příčin úmrtnosti u osob s odškodněnou formou silikózy a populací mužů ČR se zaměřením na maligní a nemaligní onemocnění dýchacího aparátu
        klíčová slova: úmrtnost - silikóza - rakovina - nemoci z povolání - tuberkulóza - kouření

16

LEGÁTH, LUBOMÍR: Choroby z povolania v SR z pohĺadu klinického pracovného lekárstva
        anotace: V roce 2009 bylo na Slovensku hlášeno 483 případů nemocí z povolání a profesionálních otrav. Největší podíl na nemocech z povolání má onemocnění kostí, kloubů, šlach a nervů končetin z dlouhodobého, nadměrného, jednostranného zatížení horních končetin. Na druhém místě je onemocnění kostí, kloubů, svalů, cév a nervů končetin způsobené při práci s vibrujícími nástroji. Třetí nejčastější nemocí z povolání jsou infekční a parazitární choroby včetně tropických infekčních a parazitárních chorob a chorob přenosných ze zvířat na lidi.
        klíčová slova: nemoci z povolání - pohlaví - věk - profese - odvětví - končetiny - Slovensko

Profit - č. 5 (2011)

17

LICHTENEGEROVÁ, RENATA: Šikana na pracovišti aneb Když ovce útočí
        anotace: Pro oběti šikany v pracovním kolektivu se zaměstnání stává noční můrou. Nadávky, ponižování, výhrůžky, nesplnitelné úkoly. Tyranem může být kolega i šéf. Dopady na psychiku oběti jsou zcela devastující.
        klíčová slova: šikana - mobbing - psychika - stres

 

Sicher ist Sicher - č. 11 (2010)

18

KLEIN, H. - SMOLA, A. - WAHL, H.: Die neue Gefahrstoffverordnung 2010. Nové Nařízení o nebezpečných látkách z r. 2010
        anotace: Článek poskytuje kompaktní přehled o základní náplni a o zásadně nových ustanoveních nařízení. Zmiňuje se o přizpůsobení základu Nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) a CLP. Informuje o postupech v přechodné době, o ochranných stupních v souvislosti s CLP a o ústředních předpisech o BOZP v novém nařízení. Uvádí přehled obsahu paragrafů k posuzování ohrožení a k ochranným opatřením.
        klíčová slova: nařízení - látky nebezpečné - látky chemické - chemikálie - předpisy bezpečnostní - ohrožení zdraví - opatření bezpečnostní - hodnocení rizik - SRN - Německo - 2010

19

WRIEDT, HENNING: Der Weg zur Minimierung krebserzeugender Stoffe: Das Risikoakzeptanz-konzept des AGS. Cesta k minimalizaci rakovinotvorných látek: koncepce akceptace rizika Výboru pro nebezpečné látky (AGS)
        anotace: Článek vysvětluje, jak má být koncepce v příštích letech vyzkoušena a konečně integrována do Nařízení o nebezpečných látkách. Seznamuje s důvody pro ni a s jejím vznikem, s rámcovou koncepcí nezávislou na látkách, s odstupňovanou koncepcí opatření a mezemi rizika. Informuje o používání látek a o vazbě na posuzování ohrožení.
        klíčová slova: látky karcinogenní - látky nebezpečné - rakovina - koncepce - rizika zdravotní - ohrožení zdraví

20

BRUNKEN, CH. - SCHLUETER, U.: Vergleichende Untersuchung von Tier I - Modellen für die Exposition am Arbeitsplatz. Srovnávací výzkum modelů v rámci kroku I pro expozici na pracovišti
        anotace: Nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) má platnost pro všechny členské státy EU. Vyžaduje od výrobců a uživatelů kvantitativní informace o očekávaných expozicích na pracovišti. K tomu jsou nezbytná naměřená data. REACH stanoví modelová hodnocení jako základ k zjišťování odhadních hodnot. Článek vysvětluje jednotlivé kroky.
        klíčová slova: látky chemické - chemikálie - expozice pracovníků - ES - hodnocení rizik

21

ANNECKE, A.: Arbeitsschutzpreis des Landes Sachsen-Anhalt 2010. Cena bezpečnosti a ochrany zdraví při práci země Sasko-Anhaltsko v r. 2010
        anotace: Článek přináší dvě oceněná řešení, jejichž cílem bylo omezit bezpečnostně technická a zdravotní rizika. Jde o 1. Omezování ohrožení při praktickém vzdělávání svářečů vývojem a použitím počítačových svařovacích trenažérů k získání motorických schopností mimo konvenční svářečské kabiny, 2. Management BOZP v zemské pekárně.

        klíčová slova: soutěže - ceny - svářeči - vzdělávání profesní - trenažéry - manažeři BOZP - pekárny - SRN - Německo

22

DIETL, G. - UDET, T.: Mehr Sicherheit durch Trageakzeptanz. Moderne Schutzbrillentechnologie zwischen Design und Schutzfunktion. Více bezpečnosti v důsledku akceptace nošení. Moderní technologie ochranných brýlí mezi designem a ochrannou funkcí
        anotace: Článek informuje o nutnosti používat ochranné brýle pro prevenci mechanického i chemického ohrožení zraku, přičemž je třeba zohlednit rozmanité potřeby u různých profesí. Zdůrazňuje optimální zakrytí a moderní sportovní design pro větší akceptaci nošení. Výkonnost brýlí lze zvýšit hightech povlaky.
        klíčová slova: brýle ochranné - design - funkce - ochrana zraku - ohrožení mechanické - ohrožení zdraví

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail