Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2010/7

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Výstup OKO - Nové časopisecké články


Excerpované časopisy


 

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
- č. 2 (2010)

Československá psychologie - č. 3 (2010)
Ekonom - č. 28 (2010)
Inovace - č. 2 (2010)
Professional Safety - č. 5
(2010)

Rescue Report - č. 3 (2010)

Safety and
Health - č. 4 (2010)

Safety and
Health - č. 5 (2010)

Záchranář - č. 2 (2010)
Zpravodaj - č. 2 (2010)


 


Nové časopisecké články v knihovně VÚBP


Časopis výzkumu a aplikací v profesionální
bezpečnosti - č. 2 (2010)

1

PLESKANKA, JAN - KOLÍNSKÝ, OLDŘICH: Evropská
statistika pracovních úrazů v České republice.

        anotace: Výzkumný
ústav bezpečnosti práce, v.v.i., se podílí na tvorbě
statistického výkaznictví pro Eurostat za oblast
pracovní úrazovosti ESAW (European
Statistics on Accident
at Work) ve spolupráci s
dalšími institucemi, kterými jsou hlavní garant za ČR Český statistický úřad
a dále Státní úřad inspekce práce spolu s Českým báňským úřadem. Článek se
zabývá strukturou souboru obsahujícího výše uvedený výkaz včetně historie a
metodologie zpracování. Plný text článku je dostupný na adrese http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2010/esaw-pleskanka_kolinsky.html.
       klíčová slova: úrazy
pracovní - úrazy smrtelné - ESAW - statistiky evropské -
metodologie

2

CIVIŠ, MARTIN: The resuspension
chamber as a tool
for complex characterization
of quartz test aerosol.

Resuspenzní komora jako nástroj ke komplexní
charakterizaci křemenného aerosolového prachu
        anotace:
Částice křemenného aerosolového prachu byly dispergovány a
on-line sledovány pomocí APS (Aerodynamic
Particle Sizer) v cylindrické
resuspenzní komoře (V=0.437 m3, S=0.35 m2, S/V=8.38) za
kontrolovaných podmínek teploty (20 ^(o)C) a relativní vlhkosti (50 %). Byla
stanovena optimální navážka vzorku (umožňující maximální hmotnostní
koncentraci aerosolu po suspenzi)- 10 mg. Z 300 velikostních distribucí byla
spočítány průměrné velikostní distribuce počtu a hmoty
křemenných částic. Průměrná velikost částice ve velikostní distribuci počtu
byla 1.07 ?m a 2.42 μm u velikostní distribuce
hmoty. Statistické hodnoty velikostních průměrné velikostní distribuce počtu
a hmoty částic byly použity jako vstupní parametry do matematických modelů
projektu SPREAD. U částic jednotlivých velikostí byly studovány depoziční
rychlosti za podmínek vypnutých a zapnutých ventilátorů. Depoziční rychlosti vypočítané
za podmínek vypnutých ventilátorů byly porovnány s modelem konečné usazovací
rychlosti. Obě rychlosti se od sebe nelišily víc jak o 10 %. Průměrná
velikost částic z velikostní distribuce počtu částic a parametry povrchu při
disperzi částic řízenou explozí během projektu SPREAD byly vloženy do
Raupachova modelu k vypočítaní
depoziční rychlosti částic se svyšující se
rychlostí větru. Bylo zjištěno, že při zvyšující se rychlosti větru dochází u
částic této velikosti ke snižování depoziční rychlosti. Plný text článku je
dostupný na adrese http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2010/resuspension-chamber_civis.html.

       klíčová slova: prach
křemenný - aerosoly - komory
resuspenzní - částice - rychlost

3

HLAVIČKOVÁ, HANA - KUHNOVÁ, IRENA - OPLETALOVÁ,
ZDENKA: Výsledky ověřování didaktických materiálů k aktivnímu rozvoji a
ochraně zdraví a k odpovědnosti za něj na stupni základního
vzdělávání : 2. část.

        anotace: Druhá část
článku je pokračováním třídílné série přinášející informace o výsledcích
ověřování didaktických materiálů k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví žáků
základních škol. Předkládá další podstatná zjištění, tentokrát z hlediska
začlenění ověřovaných témat do vyučování. Zahrnuty jsou ohlasy a hodnocení
obsahu a formy didaktických materiálů. Plný text článku je dostupný na adrese
http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2010/didaktika_hodnoceni_2.html.
         klíčová slova: školy
základní - výchova - vzdělávání - materiály
didaktické - bezpečnost práce - ochrana zdraví - výzkumy - projekty - VÚBP

4

MRKVIČKA, PETR: Smrtelné pracovní úrazy v roce 2008 v České
republice : závady, porušené předpisy.

        anotace: Článek
seznamuje s nejčastějšími závadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
které byly v České republice zjištěny inspekcí práce
v roce 2008. V tomto roce bylo identifikováno 245
závad BOZP. Druhá část pak poskytuje přehled porušených předpisů. U zmíněných
245 závad BOZP bylo identifikováno 392 porušení některého předpisu, zejména
zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce). Plný text článku je dostupný na
adrese http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2010/smrt-pracovni-urazy_mrkvicka.html.

        klíčová
slova: úrazy smrtelné - závady - předpisy - BOZP

5

DUŠEK, EMANUEL - PRAŽÁKOVÁ, MARTINA: Systém řízení
prevence závažných havárií.

        anotace: Prevence
vzniku závažné havárie je souhrnný název pro proces vymezení hlavních
rizikových oblastí, stanovení a zavedení preventivních opatření, včetně
opatření pro minimalizaci následků případné havárie. Provozovatelé objektů, v
nichž hrozí nebezpečí vzniku závažných havárií, by měli být schopni nejen
formulovat politiku bezpečnosti, ale především zabezpečovat realizaci a
naplňování stanovené politiky prevence, tj. zavádět vhodná preventivní
bezpečnostní opatření, systémy a postupy, které jsou nezbytné k dosažení
nastavené úrovně bezpečnosti. Systém řízení bezpečnosti je jedním z
významných prvků v oblasti prevence a zmírnění následků jakékoli havárie. Je
naprosto správné, že tento problém je zakotven ve směrnici
Seveso. Prosazování principů směrnice Seveso
výrazně zvyšuje celkovou bezpečnost objektů nebo zařízení. Plný text je
dostupný na adrese
http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2010/system-rizeni-pzh_dusek-prazak.html
.

        klíčová slova: prevence
havárií - havárie závažné - řízení bezpečnosti práce
- management bezpečnosti práce

6

SVOBODOVÁ, LENKA: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a rizikové
faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s
návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku : 5. část.

        anotace: Pátý díl
článku ze série přinášející informace o výsledcích projektu “BOZP a rizikové
faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s
návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku” je zaměřen na otázku věku
zaměstnanců, diskriminaci a na právní aspekty. Plný text článku je dostupný
na adrese http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2010/svobodova_padesatplusV.html.
       klíčová slova: pracovníci
starší - práce - kvalita života - podmínky pracovní
- trh práce - BOZP - prevence rizik - projekty - VÚBP

7

TRPIŠ, JAKUB: X. mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
2010.

        anotace: Ve dnech 11.
– 12. května 2010 se v Ostravě na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké
školy báňské – Technické univerzity konal jubilejní 10. ročník mezinárodní
konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010. Letošní ročník byl
zaměřen na aktuální vývoj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Článek seznamuje s průběhem konference, kterého se zúčastnili i pracovníci
Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. Plný
text článku je dostupný na adrese http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2010/BOZP_2010_trpis.html.
       klíčová slova: BOZP - vývoj
- management bezpečnosti práce - konference
mezinárodní - Česká republika

8

KOLESÁR, ZDENO: Dve bauhausovské
inšpirácie : Škola umeleckých
remesiel a Škola umění v Zlíne.

        anotace: Příspěvek se
věnuje dvěma vzdělávacím institucím, jejichž struktura a metoda výuky byly
ovlivněné Bauhausem. Škola uměleckých řemesel v Bratislavě
existovala v letech 1928-1939 a byla v té době na
Slovensku jedinou umělecky zaměřenou školou. Jejím specifikem byla snaha
integrovat do výuky domácí výrobní tradice. Škola umění v Zlíně existovala v
období 1939-1946. Byla soukromou školou firmy Baťa a potřebám firmy se
podřizovaly zásady výuky. V období vojenského protektorátu Čechy a Morava v
době uzavírání vysokých škol udržovala kontinuitu výtvarného školství. Škola
uměleckých řemesel v Bratislavě i Škola umění ve Zlíně silně ovlivnily metody
vzdělávání designérů v poválečném Československu a jejich vliv je cítit
dodnes. Plný text článku je dostupný na adrese http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2010/bauhaus_kolesar.html.
       klíčová slova: školy
vysoké - design - pedagogika -
ergonomie - výuka


Československá psychologie - č. 3
(2010)

9

Kultura organizace a syndrom vyhoření.
        anotace: V článku jsou
prezentovány první zkušenosti s nástroji AWLS (Přehled oblastí pracovního
života, M. P. Leiter) a MBI-GS (Maslachové
dotazník vyhoření) v českém prostředí zdravotních a sociálních služeb. Cílem
výzkumu bylo prostřednictvím těchto nástrojů postihnout vztah mezi
zaměstnancem a zaměstnavatelem jako indikátor kultury organizace a jejího
dopadu na spokojenost a duševní zdraví zaměstnanců. Psychometrické
vlastnosti dotazníků v této studii se výrazně neodlišují od těch, které byly
popsány u originálních verzí či u dostupných překladů. První výsledky
naznačují zajímavé rozdíly mezi sledovanými pracovníky sociálního a
zdravotního sektoru, zejména v hodnotách přisuzovaným jejich organizacím.
        klíčová slova: kultura
podniková - spokojenost zaměstnanců - syndrom vyhoření
- zdravotnictví - služby sociální


Ekonom - č.

28 (2010)

10

PANCZAKOVÁ, ZUZANA: Záruční doba manažerů.
        anotace: V České
republice je stále více lidí, kteří pracují i čtrnáct hodin denně a kterým se
zvyšuje nejen míra stresu, ale i zdravotních problémů. Není proto divu, že
jim nadlidské pracovní nasazení dlouho nevydrží a mezi třicátým a čtyřicátým
rokem života najednou začínají přemýšlet nad smyslem své práce, touží po
změně. Firmy tak ztrácejí cenné zaměstnance. Na vině však často bývají i
samotní zaměstnavatelé.
        klíčová slova: stav
psychický - stav fyzický - přepracování - nasazení
pracovní - stres


Inovace - č.

2 (2010)

11

PALEČEK, MILOŠ: Kultura bezpečnosti : výzva pro
budoucnost.

        anotace: I když ze statistických
údajů o pracovní úrazovosti z posledních několika let je zřejmé, že počet
pracovních úrazů na 100 tis. pojištěnců vykazuje rok od roku malý pokles,
nelze pro nejbližší budoucnost předpokládat výraznější snižování počtu
pracovních úrazů. Důvodem je vyčerpanost a nízá
efektivnost současných nástrojů, kterými úrazovost ovlivňujeme a samozřejmě i
nevyužití a nevyužívání možností a prostředků, které ještě máme.
        klíčová slova: kultura
bezpečnosti práce - úrazovost pracovní - efektivnost
- Správná praxe - bezpečnost práce

12

Bezpečnost na vysoké úrovni.
        anotace: Článek
informuje o nové řadě bezpečnostních zařízení pro osobní ochranu, která
zamezují pádu a poskytují ochranu. Jedná se o pracovní žebříky, kotvící
zařízení a bezpečnostní a ochranné oděvy pro práci ve výškách.
        klíčová slova: technika
bezpečnostní - pády - ochrana osobní - žebříky - zařízení kotvicí
- oděvy ochranné

13

PUŠEC, VLADIMÍR: I nahoře bezpečně.
        anotace: Článek
informuje o širokém spektru ochranných pracovních pomůcek pro všechna obvyklá
rizika, zejména pomůcky a systémy pro práci ve výšce.
        klíčová slova: pomůcky
ochranné - prostředky ochranné - pády - práce ve
výškách

14

Nový lanový bezpečnostní systém.
        anotace: Článek
informuje o ABS-Lock SYS IV -
inovačním lanovém bezpečnostním systému, který je určen pro
horizontální montáž na plochých střechách. Chrání až 4 osoby při pracích v
životně nebezpečné výšce.
        klíčová slova: systémy
bezpečnostní - montáže -
práce ve výškách - lana - střechy


15

Novinky na ochranu hlavy.
        anotace: Článek
představuje tři výrobky na ochranu hlavy - přilbu
pro práci s elektrickým obloukem, přilbu pro lesní dělníky a kšiltovku, která
zajišťuje ochranu proti lehčím nárazům.
        klíčová slova: ochrana
hlavy - přilby ochranné - oblouk elektrický


16

Analýza reálného času elektromagnetických polí.
        anotace: Článek podává
informaci o novém frekvenčně selektivním přístroji elektromagnetických polí.
Díky přístroji lze provádět jak dlouhodobá pozorování jednotlivých rádiových
kanálů tak i nejkratší impulsy např. radarových zařízení.
        klíčová slova: pole
elektromagnetické - přístroje měřicí


17

Nová řady ochranných brýlí 3M.
        anotace: Článek
informuje o nové řadě ochranných brýlí firmy 3M, které souží k ochraně zraku
před částicemi s vysokou rychlostí a nízkou energií v extrémních teplotních
podmínkách.
        klíčová slova: ochrana
zraku - brýle ochranné - záření


18

Nový OOP spojuje ochranu zraku s respirátorem na jedno použití.
        anotace: Článek
představuje nový koncept ochrany zraku a dýchacích orgánů, který řeší
problematiku vzájemné neslučitelnosti ochranných brýlí a polomasky s filtrem
na jedno použití.
        klíčová slova: ochrana
zraku - ochrana dýchadel - brýle ochranné - masky
ochranné


19

Filtračně-ventilační jednotky Scott
Health & Safety.

        anotace: Článek
informuje o filtračně-ventilačních jednotkách, které mají široké spektrum
použití.
        klíčová slova: ochrana
dýchadel - ochrana obličeje - filtrace - ventilace


20

Vzrůstající počet alergií na latex otevírá dveře nitrilu.
        anotace: Článek podává
informace o tenkých nitrilových rukavicích, které
odstraňují riziko alergie na latex a zároveň zvyšují pracovní výkon.
        klíčová slova: alergie
- latex - rukavice ochranné - nitril


21

HÜHN, JOHANNA: Průzkum materiálů odolných proti řezu.
        anotace: Článek
informuje o zkušební metodě odolnosti proti řezu, o zkoumání vláken v průběhu
zkoušek odolnosti proti řezu a o výsledcích zkoušek.
        klíčová slova: ochrana
rukou - průzkumy - materiály - zkoušky - rukavice ochranné
- odolnost materiálu - pořezání


22

Bezpečná práce v rukavicích Mapa Professionnel.
        anotace: Článek
informuje o sortimentu ochranných rukavic určených pro ochranu proti říznutí.
        klíčová slova: ochrana
rukou - rukavice ochranné - pořezání


 


23

FRYZELKA, PAVEL: Prabos vytáhl do boje s Kentaurem.

        anotace: Článek informuje
o pracovní a bezpečnostní obuvi, která splňuje požadavky aktualizovaných
norem, které se vztahují k pracovní a bezpečnostní obuvi. Jedná se zejména o
požadavky na odolnost proti uklouznutí.
        klíčová slova: obuv
ochranná - obuv pracovní - obuv bezpečnostní - uklouznutí
- odolnost


 


24

Tlumení energie : snížení zátěže nohou a páteře.

        anotace: Text se
zabývá souvislostí mezi ortopedickými onemocněními a pracovní obuví z
hlediska primárních preventivních aspektů.
        klíčová slova: obuv
pracovní - zátěž tělesná - ochrana nohou - prevence


25

Nosíte správnou pracovní obuv?.
        anotace: Text
informuje o způsobu výběru správné pracovní obuvi.
        klíčová slova: obuv
pracovní - ochrana nohou - OOPP


26

FEHRENBACH, P.: Vnější centrální odsávání olejové lmlhy.

        anotace: Článek
informuje o vzduchotechnickém zařízení, které čistí vzduch obsahující
olejovou mlhu.
        klíčová slova: vzduchotechnika
- odsávání - oleje - filtry elektrostatické


27

FILIPOVÁ, Š.: Inspekce práce uložila v roce 2009 pokuty za téměř 60 milionů
Kč.

        anotace: Státní úřad
inspekce práce uložil v roce 2009 více než 1 900 pokut v celkové výši cca
59,9 milionů Kč. Zhruba 1 000 pokut z celkového počtu za cca 20,1 milionů Kč
se týkalo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nejvíce kontrol proběhlo v
malých a středních podnicích.
        klíčová slova: bezpečnost
práce - ochrana zdraví - inspekce - pokuty -
podmínky pracovní - kontroly


28

Ochranné oděvy s jednorázovým použitím.
        anotace: Poslední
průzkum tohoto čísla v oblasti osobních ochranných prostředků je zaměřen na
ochranné oděvy s jednorázovým použitím. Základní popis a charakteristika
jednotlivých výrobků je doplněna fotografiemi a informacemi o výrobci, včetně
kontaktních údajů.
        klíčová slova: oděvy
ochranné - výrobky - přehledy


 


29

Ochranná pracovní obuv.

        anotace: Poslední
průzkum tohoto čísla v oblasti osobních ochranných prostředků je zaměřen na
ochrannou pracovní obuv. Základní popis a charakteristika jednotlivých
výrobků je doplněna fotografiemi a informacemi o výrobci, včetně kontaktních
údajů.
        klíčová slova: obuv
ochranná - přehledy - výrobky - ochrana nohou


Professional Safety
- č. 5 (2010)

30

MANUELE, FRED A.: Acceptable risk
: time for
SH&E professionals to adopt
the concept.
Přijatelné
riziko : čas bezpečnostní techniky přijmout koncept
        anotace: Termín
přijatelné (akceptovatelné) riziko se dnes stává standardem. Nejčastěji se
používá v normách a příručkách. Autor vytváří případovou studii, v níž
ukazuje, proč by odborníci na bezpečnost práce měli přehodnotit své názory na
tento termín, ačkoli se oni sami mohou zdráhat tento termín pro jeho význam
přijmout.
        klíčová slova: rizika
pracovní - přijatelnost rizika - řízení rizik - hodnocení
rizik

31

TAUBITZ, MICHAEL A.: Lean, green
and safe : integrating
safety into the
lean, green
and sustainability
movement.
Zeštíhlený, zelený a bezpečný
: integrace bezpečnosti do štíhlého, zeleného a udržitelného procesu
        anotace: V dnešním
ekologicky zaměřeném obchodním světě je nutné pozastavit se nad otázkou, kam
patří diskuse o zeštíhlené, zelené a udržitelné bezpečnosti. Autor
vysvětluje, proč odborníci na bezpečnost práce potřebují dokázat, že mohou
mísit obory, vytvářet praktické modely a provádět taktické kroky vedoucí k
integrované strategii bezpečnosti práce. Autor tvrdí, že zeštíhlení v
kancelářských a obchodních systémech může pomoci motivovat ke změně podnikové
kultury, resp. Kultury bezpečnosti práce.
        klíčová slova: kultura
bezpečnosti práce - kultura podniková - management -
systémy integrované - ekologie - rozvoj trvale udržitelný

32

CARRILL, ROSA ANTONIA: Positive safety
culture : how to
create, lead
and maintain.
Pozitivní
kultura bezpečnosti práce : jak ji vytvořit, vést a
udržovat
        anotace: Jednou z
důležitých funkcí vedení je řízení kultury. Tento článek se zabývá kulturou
tak, že zkoumá několik dynamických faktorů a předpokladů, které mají vliv na
výkonnost v oblasti bezpečnosti práce. Bezpečnostní odborníci mohou posílit
povědomí o kultuře bezpečnosti práce, pokud udržovat také povědomí o tom, jak
tyto faktory fungují.
        klíčová slova: kultura
bezpečnosti práce - kultura podniková - management -
řízení - faktory


Rescue

Report - č. 3 (2010)

33

ČERNÝ, PAVEL: Policejní ochranné prostředky : Ochrana
sluchu a zraku.

        anotace: V každém
povolání, zvláště v těch, v nichž je vážně ohroženo zdraví člověka, se
používají prostředky, které mají pomoci těmto hrozbám čelit. V tak nebezpečné
práci, jakou je bezesporu profese policisty, nastávají nezřídka situace, kdy
je nutné pomocí speciálních pomůcek snížit riziko. Leckdy tak lze přímo
odvrátit bezprostřední hrozbu a ochránit zdraví těch, kteří se rozhodli
vykonávat tuto náročnou službu. Lidské tělo je křehké a zranitelné, a to přes
jakýkoliv výcvik a osobní schopnosti. Když v akci selže připravený plán či
máme jen prostý nedostatek potřebného štěstí, zbývá jako poslední šance
pasivní ochrana.
        klíčová slova: pomůcky
ochranné - ochrana očí - ochrana sluchu - policie -
výcvik


Safety

and Health
- č. 4 (2010)

34

JOHNSON, ASHLEY: Tipping point :
industry weighs
potential impact
of new cranes
and derricks standard.
Bod
zvratu : průmysl zvažuje potenciální dopad nového
předpisu pro jeřáby a jeřábové věže
        anotace: Americká OSHA
očekává, že v červenci 2010 bude zveřejněn konečný předpis pro jeřáby a
jeřábové věže, a to 6 let po té, co byla předložena doporučení k jeho změně.
Investoři říkají, že aktualizace předpisu z roku 1971 se velice
zpozdila a nový předpis má potenciál pro záchranu lidských
životů a zvýšení úrovně bezpečnosti v této oblasti. Nejvíce kontroverzní
částí předpisu je požadavek na certifikaci a kvalifikaci obsluhy jeřábů.
Někteří lidé z průmyslu tvrdí, že je to požadavek nepraktický a drahý, jiní
zase tvrdí, že možnost ověření si schopností a dovedností operátorů je
nezbytná pro prevenci a snižování rizik na pracovišti.
        klíčová slova:
jeřáby - předpisy - obsluha -
kvalifikace - USA

35

MORRISON, KYLE W.: A commonsense
approach : OSHA administrator
David Michaels explains
his agency´s mission
and goals.
Přístup zdravého
rozumu : administrátor americké agentury OSHA David
Michaels vysvětluje poslání a cíle agentury
        anotace: Článek
poskytuje rozhovor s hlavním administrátorem Americké agentury pro bezpečnost
a ochranu zdraví při práci (OSHA) Davidem Michaelsem,
který v něm seznamuje s hlavními cíli, prioritami a posláním v nadcházejících
letech. Michaels říká, že chce snahy agentury
nasměrovat zpět ke kořenům a poskytnout zaměstnavatelům stimul pro realizaci
nezbytných kroků, které ochrání zdraví jejich zaměstnanců.
        klíčová slova: OSHA -
USA - cíle - priority - strategie - rozhovory

36

BELLO, DEIDRE: Adding to the
risk management toolbox
: experts consider
the potential
for control banding
methods.
Přidání nového nástroje k řízení
rizik : odborníci uvažují o potenciálu nového nástroje pro
metodu control banding
        anotace: V současné
době používání více jak 880 tisíc nebezpečných chemických látek v USA nutí
pracovníky rozpoznávat a hodnotit rizika práce s chemickými látkami a chránit
své zdraví. Roste zájem o potenciál pro využití control
banding jako nástroje pro pracovníky malých a
středních podniků, jak kvalitně analyzovat pracovní rizika. Výzkum v této
oblasti diskutuje rozšíření metody control
banding (rozdělení chemikálií podle fyzikálních a
chemických vlastností s hodnotami předpokládané přípustné expozice) na oblast
chemických látek. Přestože může tato metoda pomoci zlepšit tradiční úroveň
ochrany před expozicí chemickým látkám v řízení rizik, má tato metoda své
limity. NIOSH a řada odborných institucí vytváří příručky této metody pro
malé a střední podniky.
        klíčová slova: látky
chemické - látky nebezpečné - rizika pracovní - řízení
rizik - hodnocení rizik - metody


Safety

and Health
- č. 5 (2010)

37

MORRISON, KYLE W.: How much? : House
subcommittee hears
reasons for and
ageinst increasing
penalties in the OSH
Act.
Kolik? : podvýbor House subcommittee
vyslyšel důvody pro a proti zvyšování sankcí v zákoně o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci
        anotace: Článek
seznamuje s průběhem slyšení, které pořádal Podvýbor pro ochranu pracovní
síly (The Workforce
Protections Subcommittee)
Výboru pro školství a práci (the House
Education and
Labor Committee) v americké
agentuře OSHA, které bylo věnováno modernizaci legislativy, která upravuje
ukládání trestů a pokut zaměstnavatelům v případě porušení předpisů v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ze slyšení, na němž byla vyslechnuta
všechna pro a proti, vzešla potřeba, aby byl zákon The
Protecting America's
Workers Act (H.R.
2067) aktualizován.
        klíčová slova: BOZP -
sankce - pokuty - legislativa - zákony - USA

38

BELLO, DEIDRE: Job outlook 2010 :
what´s on the
horizon?.
Pracovní vyhlídky v roce 2010 : co je na
obzoru?
        anotace: Jak se národy
a státy dostávají z ekonomické recese, musí odborníci BOZP čelit celé řadě
výzev. Odborníci říkají, že porozumění faktorům, které stojí právě za těmito
výzvami, povede k úspěchu v zajištění bezpečnosti práce a životnosti této
profese. Jeden pozorovatel tvrdí, že se zvyšující se společenským očekáváním
ohledně bezpečných produktů bude bezpečnější pracoviště i prostředí drženo v
rovnováze se změnami v předpisech a potřebou usměrnit rozpočty podniků.
Vzrůstající využívání akreditací a certifikací ukazují na větší hodnotu role
odborníka BOZP (bezpečnostního technika) v organizaci i v obnově národní
ekonomiky. Další generace odborníků BOZP bude čelit výzvě ovládat celou řadu
různorodých znalostí.
        klíčová slova: odborníci
BOZP - technici bezpečnostní - profese - znalosti -
schopnosti - požadavky

39

MORRISON, KYLE W.: Reaching the
limit on PELs : calls
increase for OSHA to update
decades-old regulations.
Dosažení hranic pro přípustné expoziční limity : rostou
výzvy pro OSHA aktualizovat desítky let staré předpisy
        anotace: Přípustné
expoziční limity (angl. PELs,
permissible exposure
limits) jsou považovány za podstatné pro ochranu
pracovníků před nebezpečnými látkami. Kritici však naznačují, že řada
současných limitů vychází z dat desítky let starých a poskytují tak
nedostatečnou ochranu. Navíc možná tisíce škodlivých látek žádné stanovené
limity dosud nemá. Právní překážky brání snahám americké agentury OSHA
aktualizovat zastaralé expoziční limity. Kritici si stěžují, že OSHA
nestrávila dostatek času ani nevynaložila dostatek zdrojů, aby rizika spojená
s expozicí škodlivým chemickým látkám minimalizovala. V současné době
přichází odborná veřejnost s myšlenkami, jak se v této otázce pohnout dál,
včetně použití tzv. Ustanovení o obecných povinnostech (General
Duty Clause).
        klíčová slova: látky
nebezpečné - látky škodlivé - expozice pracovníků - limity
- předpisy - USA

40

MORRISON, KYLE W.: The "missing
piece"? : many experts
support workplace safety
and health programs,
but should OSHA
force employers to
have one?.
"Chybějící
díl"? : mnozí odborníci podporují programy bezpečnosti na pracovišti a
ochrany zdraví, ale měla by OSHA nutit zaměstnavatele, aby měli aspoň jeden
program?
        anotace: Řada lidí
věří, že programy pro podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
zajišťují pracovníkům větším bezpečnost. Zatímco americká OSHA formálně
neoznámila postup tímto směrem, její hlavní administrátor David
Michaels říká, že takové programy podporuje a chce nalézt
takové cesty, které by podpořily zaměstnavatele, aby je v podnicích zavedli.
Otázkou zůstává, zda by zavádění programů BOZP mělo být koordinováno
předpisem. Programy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou téměř
univerzálně považovány za úspěšné v oblasti snižování pracovní úrazovosti a
nemocnosti. Někteří kritici věří, že předpis nařizující programy BOZP v
podnicích by měl mít větší přesah. Předpis by mohl představovat řadu
potenciálních otázek, včetně toho, jak realizovat či inovovat programy BOZP.
        klíčová slova: programy
bezpečnosti práce - BOZP - strategie bezpečnosti práce - podniky - podpora -
předpisy - OSHA - USA


Záchranář - č.

2 (2010)

41

TESARČÍK, VÁCLAV: Mobilní zdvihací pracovní plošina DENKA 30L.
        anotace: OKD, HBZS,
a.s. v rámci investiční akce zakoupila mobilní zvedací plošinu DENKA 30L.
Plošina je určena k pracem ve výškách s 
výsuvem pracovního koše do 30 m. Pro přepravu na
pozemních komunikacích může být tažena tažným vozidlem, které splňuje
podmínku - max. 3500 kg tažený brzděný přívěs.
        klíčová slova: plošiny
zdvihací - práce ve výškách - záchranáři - Báňská
záchranná služba


Zpravodaj - č.

2 (2010)

42

HORÁČKOVÁ, ALENA: Evropská kampaň BOZP 2010-2011.
        anotace: V roce 2010
se rozbíhá Evropská kampaň za bezpečnost práce při údržbě, která má zvýšit informovanost
o významu udržování zdravých a bezpečných pracovišť se zaměřením na bezpečnou
údržbu.
        klíčová slova: kampaně
evropské - údržba - Správná praxe - EU

43

SNĚHOTA, OLDŘICH: Závažné havárie a výbuchy - poznatky
z kontrol Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký
kraj.

        anotace: Článek
informuje o kontrolách provedených podle zákona o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje.
        klíčová slova: havárie
závažné - prevence havárií - látky chemické - látky
nebezpečné - kontroly - inspekce práce

44

HOLÁ, EVA: Problematika a poznatky z výkonu inspekce práce v oblasti
agenturního zaměstnávání na oblastním inspektorátu práce v letech
2008 a 2009.

        anotace: Článek
informuje o kontrolách zaměřených na agenturní zaměstnávání a porovnává
skutečnosti z let 2008 a
2009.
        klíčová slova:
kontroly - zaměstnávání agenturní - podněty - odměny -
agentury práce

45

ZÖRNER, LUDĚK: Zabezpečení vstupu obsluhy do rizikových prostor technologie,
podcenění nebezpečí této technologie a snaha obsluhy obejít zabezpečení.

        anotace: Článek pojednává
o zabezpečení vstupu obsluhy do rizikových prostor technologie, podcenění
nebezpečí této technologie a snaha obsluhy obejít zabezpečení.
        klíčová slova: prostory
rizikové - zabezpečení - systémy řídící - obsluha - technologie
- rizika

46

VACEK, JIŘÍ: Program "Bezpečný podnik" - pracovní
setkání držitelů titulu a zástupců oblastního inspektorátu práce.

        anotace: Článek
informuje o pracovním setkání držitelů titulu "Bezpečný podnik" a
zástupců oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj.
        klíčová slova: podniky
bezpečné - ocenění - Česká
republika

47

PRAŽÁKOVÁ, MARTINA: Mezinárodní spolupráce v oblasti prevence závažných
havárií.

        anotace: Článek
představuje zákonná opatření týkající se prevence závažných havárií a
přibližuje výměnu informací o získaných zkušenostech v rámci EU v této
problematice.
        klíčová slova: prevence
havárií - havárie závažné - opatření zákonná -
legislativa - spolupráce mezinárodní

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail