Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2010/6

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Výstup OKO - Nové časopisecké články


Excerpované časopisy


 

112 - č. 6 (2010)

Bezpečná práca - č. 3 (2010)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2010)
Die BG - č. 5 (2010)
Human Resources
Management - č. 3 (2010)

Personál - č. 5-6 (2010)
Práce a zdraví - č. 2 (2010)
Práce a zdraví - č. 3 (2010)
Profit - č. 26-27 (2010)
Scandinavian Journal
of Work,
Environment and
Health - č. 3 (2010)

Sicher ist
Sicher - č. 5 (2010)

 


Nové časopisecké články v knihovně VÚBP


112 - č. 6 (2010)

1

SKALSKÁ, KVĚTOSLAVA: Jak zpracovat dokumentaci požární ochrany.
        anotace: Tento příspěvek
by měl přimět k zamyšlení, jakým způsobem lze zpracovat dokumentaci požární
ochrany tak, aby splnila požadavky kladené předpisy na věcný a formální
obsah, aby byla odbornou technickou dokumentací a současně skutečným
pomocníkem pro její adresáty. Mnohá dokumentace požární ochrany je zbytečně
složitá, obsahuje nepotřebné informace a její dodržování v praxi je někdy
problematické. Příspěvek vznikl mimo jiné i díky poznatkům z požárních
kontrol.
        klíčová slova: ochrana
požární - dokumentace


Bezpečná práca - č. 3 (2010)

2

SABO, MILAN: Metodika identifikácie a 
hodnotenia rizík.

        anotace: Příspěvek je
určen jako metodická pomůcka pro zjišťování nebezpečí, ohrožení a hodnocení
rizik pro malé podnikatelské subjekty, případně pro v nich působící
bezpečnostní techniky či autorizované bezpečnostní techniky. Uvedená metodika
zjišťování a hodnocení nebezpečí, zvláště při aplikaci kontrolního listu
identifikace a hodnocení nebezpečí je jednoduchá a může s ní pracovat jak
odborník na BOZP, tak fyzická osoba s oprávněním od Národního inspektorátu
práce pro výkon bezpečnostně-technické služby ve vlastním podnikatelské
subjektu.
        klíčová slova: hodnocení
rizik - identifikace rizik - listy bezpečnostní - metody - analýzy rizik -
podniky malé

3

PERICHTOVÁ, BEATA: Poznatky psychológie práce z
oblasti režimu práce a odpočinku, zmenovej práce a
práce v noci.

        anotace: Všechny typy
směnových režimů způsobují zaměstnancům komplikace. Desychronizace
časových rozvrhů je nejvýraznějších v nepřetržitých provozech zahrnujících
noční směny. Článek diskutuje poznatky psychologie práce právě při práci na
směny, při práci v noci a v oblasti režimu práce a odpočinku.
        klíčová slova: práce
na směny - směny pracovní - práce v noci - odpočinek - psychologie práce

4

BALOG, KAROL - KORDOŠOVÁ, MIROSLAVA: Pracovné
podmienky a BOZP v kontexte zamestnávania
mladých ľudí, zdravotne
postihnutých osôb a žien
na materskej a rodičovskej
dovolenke.

        anotace: Pracovní podmínky
a bezpečnost práce mladých lidí, zdravotně postižených občanů a postavení
zaměstnaných žen s malými dětmi jsou v současnosti diskutovanými tématy.
Různé průzkumy, ankety, ale i názory zaměstnavatelů, odborů, zástupců
zaměstnanců i samotných zaměstnanců dokazují, že tato témata jsou aktuální a
všechny zainteresované skupiny hledají odpovědi na to, jaké je a jaké by mělo
být postavení těchto skupin zaměstnanců. Příspěvek přináší pohled na
problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví a pracovních podmínek vybraných
skupin zaměstnanců.
        klíčová slova: zaměstnanci
mladí - pracovníci mladí - ženy - osoby hendikepované - BOZP - podmínky
pracovní

5

VENCEL, JÁN: Elektrotechnické vzdelávanie na
získanie odbornej
spôsobilosti na činnosť na
technickom zariadení
elektrickom.

        anotace: Mezi
všeobecné povinnosti zaměstnavatelů ve smyslu zákona č. 124/2006 Z. z. o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o změně a doplnění některých zákonů
ve znění pozdějších předpisů, patří kromě jiného i povinnost zařazovat
zaměstnance na výkon práce se zřetelem na jejich zdravotní stav a schopnosti
a věk, kvalifikační předpoklady a odbornou způsobilost dle právních předpisů
a ostatních předpisů na zajištění BOZP. Zaměstnavatelé nesmí dovolit, aby
zaměstnanci vykonávali práce, které neodpovídají jejich zdravotnímu stavu a
schopnostem a na které nemají věk atd.
        klíčová slova: způsobilost
odborná - vzdělávání - elektrotechnika - zařízení elektrická

6

GALGÓCZY, ERNEST: Prudko sa znižujúci
počet úrazov porezaním.

        anotace: Zaměstnavatelé
často stojí před problémem, kdy jejich zaměstnanci musí nosit při své
pracovní činnosti ochranné rukavice poskytující ochranu před pořezáním.
Uvědomují si rizika současně i přísná zákonná ustanovení o bezpečnosti práce
a vysoké pojistné náklady. I jiné faktory nutí zaměstnavatele, aby vyhověli
předpisům. Všechny požadavky je však možné v současnosti řešit. Ochranné
rukavice z polyetylénových vláken vysoké pevnosti přesvědčivě vyvažují
náklady výkony.
        klíčová slova: ochrana
rukou - rukavice ochranné - pořezání - odolnost

7

JANČUROVÁ, LAURENCIA: Bezpečnosť a 
zdravie v malých a stredných
podnikoch : ústredná téma
medzinárodnej konferencie v 
Innsbrucku.

        anotace: Začátkem
května 2010 se v rakouském Innsbrucku konala
konference na téma Prevence, kterou každoročně organizuje Rakouská všeobecná
úrazová pojišťovna (AUVA). Příspěvek seznamuje s průběhem konferenci i
diskutovanými tématy.
        klíčová slova: prevence
- BOZP - podniky malé - podniky střední - konference mezinárodní - Rakousko

8

BRUNOVSKÝ, ŠTEFAN: Skúsenosti z výkonu úrazového
poistenia.

        anotace: Od přijetí
zákona č. 461/2003 Z. z., o sociálním pojištění, kterým se zavedlo do právního
pořádku Slovenské republiky úrazové pojištění, uplynulo už víc jak 6 let.
Autor tedy s odstupem posuzuje aplikaci tohoto zákona v praxi, problémy
související s touto aplikací a naznačuje potřebu některých jeho
nevyhnutelných úprav v zajmu vytvoření takového systému úrazového pojištění,
který by vyhovoval současným společensko-ekonomickým podmínkám.
        klíčová slova: pojištění
úrazové - praxe - Slovensko


Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2010)

9

Stejný metr pro každého...
        anotace: Od 1. října
letošního roku bude zkouška z odborné způsobilosti k prevenci rizik
požadována živnostenským zákonem. Článek shrnuje, proč k tomu došlo, co bylo
předmětem kritiky stávající situace a věnuje se osvětě k této zkoušce.
        klíčová slova: prevence
rizik - způsobilost odborná - zkoušky

10

Další organizace získaly osvědčení "Bezpečný podnik".
        anotace: Osvědčení
Bezpečný podnik získalo v Opavě dne 26. května 2010 celkem 8 organizací.
Jejím zástupcům ho předali ministr práce a sociálních věcí JUDr. Petr
Šimerka a generální inspektor SÚIP Mgr. Ing. Rudolf
Hahn.
        klíčová slova: podniky
bezpečné - osvědčení - programy bezpečnosti práce

11

Za bezpečnost byly v roce 2009 uděleny pokuty ve výši 60 milionů Kč.
        anotace: Systém
Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) udělil v roce 2009 zaměstnavatelům přes
1900 pokut, v souhrnu za 59,9 milionů Kč. Článek se podrobněji zabývá tím, v
kterých oblastech pracovní činnosti a za jaká porušení byly pokuty uloženy
(podle jednotlivých celorepublikových kontrolních akcí loňského roku).
        klíčová slova: inspekce
práce - kontroly - sankce - pokuty - Česká republika

12

VOROBELOVÁ, SLAVĚNA: Zmeny v oblasti
inšpekcie práce na Slovensku od 1. marca
2010.

        anotace: Přijetím
zákona č. 52/2010 Z. z., kterým se mění a doplňuje zákon č. 5/2004 Z. z., o
službách zaměstnanosti a o změně a doplnění některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňují některé zákony, nastává s
účinností od 1. března 2010 více změn i v oblasti inspekce práce.
        klíčová slova: inspekce
práce - legislativa - Slovensko - změny

13

BURDOVÁ, ANDREA: Nové právne predpisy
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci.

        anotace: Koncepce
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Slovensku na roky 2008-2012 ukládá
Ministerstvu práce, sociálních věcí a rodiny připravit návrhy
všeonecně závazných právních předpisů, které specifikují
podmínky pro zajištění BOZP s cílem zvýšit úroveň BOZP na Slovensku ve
vybraných oblastech.
        klíčová slova: BOZP -
bezpečnost práce - koncepce bezpečnosti práce - legislativa - předpisy právní
- Slovensko

14

ŠOLC, MAREK: Zavažné priemyselné
havárie v podmienkach Slovenskej
a Českej republiky a z nich vyplyvajúce
možné dôsledky pre
spoločnosť.

        anotace: Chemický
průmysl a průmysl, při kterém se používají chemické látky, se sebou
nepřinášejí jen užitečné produkty, ale přinášejí i mnohá rizika, které si
běžný spotřebitel často neuvědomuje. Výroba, zpracování, používání,
skladování a přeprava chemických látek v sobě skrývají rizika, která mohou v
konečném důsledku vést až k závažné průmyslové havárii. Aby se tato rizika
dostala pod kontrolu a snížila se jejich pravděpodobnost, přijali příslušné
evropské a mezinárodní organizace příslušné právní normy a dohody, které řeší
problematiku nejen na úrovni samotných podniků, ale i na úrovni státu a v
mezinárodním měřítku.
        klíčová slova: látky
chemické - havárie průmyslové - havárie závažné - legislativa chemická - prevence
havárií - EU

15

KOČÍ, MILOSLAV: Muselo se stát.
        anotace: Zvláštní
skupinou pádů ze střechy je propadnutí lehkou střešní krytinou, zpravidla
eternitem. Jedná se o známé, bohužel často podceňované nebezpečí. Po větrných
kalamitách těchto pádů přibývá, protože opravy střech provádějí
neprofesionálové. Ani odborníci se nechovají vzorně. Článek popisuje případy
těchto pádů.
        klíčová slova: úrazy
pracovní - pády osob - pády z výšky - střechy - krytiny střešní - příklady

16

DANDOVÁ, EVA: Školní úrazy učňů při praxi u zaměstnavatele.

        anotace:
V souvislosti s přijetím vyhlášky č. 57/2010 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů dostala redakce dotaz,
jaký je správný postup při úrazech studentů na praktickém vyučování a zejména
v případech, kde se praktické vyučování odehrává v prostorách cizího
zaměstnavatele. Proto se k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studentů
středních škol a vyšších odborných škol podrobněji autorka vrací.
        klíčová slova: úrazy
školní – školy střední – školy odborné – praxe – učni – zaměstnavatelé

17

FUCHS, ALEXANDR - NAVRKALOVÁ, EVA: Nové technické normy, významné z hlediska
ochrany zdraví.

        anotace: Článek
přináší přehled a recenze nově vydaných a novelizovaných českých technických
norem, které řeší nebo se významně dotýkají problematiky ochrany zdraví,
bezpečnosti při práci a hygieny práce, pracovního lékařství a požární
ochrany.
        klíčová slova: BOZP -
bezpečnost práce - ochrana zdraví - hygiena práce - lékařství pracovní -
ochrana požární - normy technické - přehledy


Die BG - č. 5 (2010)

18

BERG, THOMAS - KOHLEN, RAINER: Mit Kultur
und Leitbild
zur erfolgreichen
Sicherheitsarbeit in Unternehmen
und Verwaltung.
S
kulturou a vzorem k úspěšné bezpečnostní práci v podniku a správě
        anotace: Bezpečnostní
kultura a vzor jsou základem pozdější úspěšné podnikové bezpečnostní práce.
Vhodná bezpečnostní kultura orientuje lidské chování na cíl. Bez nákladných
koordinačních a kontrolních systémů jsou pracovníci podniku vedeni k tomu,
aby se trvale chovali bezpečně. Bezpečnostní vzor popisuje novou bezpečnostní
kulturu a pomáhá ji zavádět.
        klíčová slova: kultura
podniková - kultura bezpečnosti práce - bezpečnost provozu - chování bezpečné
- podniky - vzory - správa státní

19

WATTENDORFF, FRANK: Mitarbeiterbeteiligung
im betrieblichen
Arbeitsschutz.
Účast pracovníků na podnikové
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
        anotace: Na
Leibnizově univerzitě v Hannoveru byl vyvinut model
založený na BOZP, managementu pro začlenění do práce po nemoci, podnikové
podpoře zdraví a sociálním consultingu pro prevenci
nemocí. Umožňuje spojit kompetence všech podnikových expertů a znalosti
zaměstnanců. Článek popisuje první kroky k managementu zdraví orientovanému
na účast zaměstnanců.
        klíčová slova: management
bezpečnosti práce - management podnikový - prevence nemocí - zdraví -
zaměstnanci - konzultace - podniky

20

WEBENDÖRFER, STEFAN - LANG, STEFAN: BASF-Aktion
"Steps to health"
: mit großen
Schritten in die
Zukunft.
Akce "Kroky ke zdraví" koncernu
BASF : dlouhými kroky k budoucnosti
        anotace: Akce
"Kroky ke zdraví" koncernu BASF se v roce 2009 zúčastnilo přes 17
000 zaměstnanců koncernu. Doporučený počet denně ušlých kroků podle krokoměru
byl centrem této motivující a úspěšné akce, při níž byly měřeny i překonané
vzdálenosti a spotřebované kalorie. Podílelo se na ní více než 160 stanovišť.
V tomto roce byl za více než 10 let existence akce zaznamenán největší počet
účastníků.
        klíčová slova: prevence
nemocí - zdraví - podniky - chůze - praxe

21

KNOSPE, SASCHA: Präsentismus als
Chance nutzen :
Hintergründe, Daten,
Lösungswege.
Využijme prezentismu
jako šance : pozadí, data a cesty k řešení
        anotace: Jestliže je
zaměstnanec přítomen v práci, ale nepodává plný výkon, jde o 
prezentismus. Takto ztracená produktivita je přinejmenším
dvojnásob vyšší než ztráty absencemi. Článek upozorňuje na toto téma důležité
i pro BOZP. Informuje o dosavadních znalostech o prezentismu
a o situaci v německých podnicích. Uvádí možnosti měření prezentismu
a jeho prevence zvýšenou péčí o zdraví zaměstnanců.
        klíčová slova: zdraví
- prevence - absence - výkon pracovní - výkonnost pracovní - produktivita
práce

22

GENZ-BIDEAU, HARTMUT O. - KUMMER, ANDREAS: Betriebliches
Vorschlagswesen bringt
den Arbeitsschutz voran.
Systém
podnikových návrhů posunuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci kupředu
        anotace: Jde o činnost
ve dvou směrech: 1. zlepšení pracovních podmínek - stimuluje zaměstnance k
vlastním návrhům; 2. zlepšovací návrhy kladně působí na kvalitu práce a
pomáhají snižovat náklady. Článek hodnotí partnerský princip ve vztahu k podnikové
kultuře. Informuje o organizaci podávání návrhů, o skupinových návrzích a
formulářích k jejich záznamu. Zmiňuje poměry v malých podnicích.
        klíčová slova: BOZP -
návrhy zlepšovací - podniky malé - kultura podniková

23

GIESEL, ROLF: Wirklichkeit und
Wahrheit im
Arbeitsschutz.
Skutečnost a pravda v bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci
        anotace: Autor hovoří
humornou formou o odpovědnosti zaměstnavatelů za bezpečnost a zdraví
zaměstnanců. Odpovídá na otázky, jak pravdivá je skutečnost aktérů v BOZP,
zda si my sami nevytváříme subjektivní obraz skutečnosti a pravdy aj. Sděluje
svoje aspekty ohledně BOZP a svoje konstrukce odůvodňuje. Článek je
doprovázen komiksovými obrázky z oblasti podpory
BOZP.
        klíčová slova: zaměstnavatelé
- zaměstnanci - bezpečnost práce - hygiena práce - odpovědnost


Human

Resources Management - č. 3 (2010)

24

URIGA, JAN: Pätina výkonu zamestnancov
závisí od firemnej kultúry.

        anotace: V odborných časopisech
sledujeme dostatek teoretických popisů vlivu či přínosu firemní kultury. Tyto
teoretické poznatky je potřeba obohatit konkrétními zjištěními, které lze
získat v prostředí slovenských a českých společností. Průzkum realizovala
společnost Armstrong Competence Consyulting
ve spolupráci s Competence Research
Institute.
        klíčová slova: kultura
podniková - kultura firemní - výkonnost pracovní - průzkumy


Personál - č. 5-6 (2010)

25

PAVLÍK, MAREK: Společenská odpovědnost organizací : jak s ní dál?.
        anotace: Společenská
odpovědnost organizací (v angličtině Corporate
Social Responsibility, CSR) je
pojem, který se i u nás vyskytuje stále častěji. tento článek přináší
informace o tom, co se pod tímto pojmem skrývá, jak s ním organizace pracují,
co znamená prakticky a především v čem může odpovědné chování organizací
pomoci.
        klíčová slova: podniky
- organizace - kultura podniková - odpovědnost


Práce a zdraví - č. 2 (2010)

26

Nařízení Komise (EU) č. 276/2010 ze dne 31. března 2010.
        anotace: Nařízením
Komise č. 276/2010 se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
(REACH), pokud jde o jeho přílohu XVII (dichlormethan,
oleje do lamp, tekuté podpalovače grilu a organické sloučeniny cínu). Článek
blíže s provedenými změnami seznamuje.
        klíčová slova: látky
chemické - registrace - hodnocení - REACH - nařízení - EU - změny

27

Požární bezpečnost při svařování : ve smyslu vyhlášky č. 87/200 Sb..
        anotace: Článek
seznamuje s pravidly požární bezpečnosti při svařování. Popisuje, co je nutné
provést před zahájením svařování a v jakých případech se svařování zahájit nesmí.
        klíčová slova: svařování
- bezpečnost požární - požadavky bezpečnostní

28

STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE: Překážky v práce.
        anotace: Článek se
věnuje problematice překážek v práci. V úvodu zmiňuje legislativu, která je
řeší, a dále uvádí, o jaké překážky v práci se jedná (překážky na straně
zaměstnance, mateřská dovolená, rodičovská dovolená, překážky z důvodu
obecného zájmu, překážky na straně zaměstnavatele).
        klíčová slova: překážky
- práce - zaměstnanci - zaměstnavatelé

29

Stres a syndrom vyhoření v práci.
        anotace: Stres je
přirozená odpověď organismu na tlaky nebo stresující situace, které v sobě
nacházíme a které nemůžeme efektivně zvládat. Situace, které jsou neznámé
nebo neočekávané, způsobují zvyšování krevního tlaku. Článek popisuje odezvu
člověka na stres a stresové situace, dále informuje, jak zjistit riziko
stresu na pracovišti, a jak tyto situace řešit.
        klíčová slova: stres
pracovní - zátěž psychická - syndrom vyhoření

30

Roční program kontrolních akcí SÚIP : oblasti kontrol v roce 2010 - I. část.
        anotace: Příspěvek
informuje o kontrolních akcích Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) na rok
2010. Program obsahuje 17 bodů inspekcí, v této první části seznamuje článek
s prvními 6 body a předmětem kontroly v každém z nich.
        klíčová slova: inspekce
práce - kontroly - programy - 2010 - Státní úřad inspekce práce


Práce a zdraví - č. 3 (2010)

31

Co zjistily kontrolní akce inspekce práce ve stavebnictví v roce 2009?
        anotace: Stavebnictví
patří k odvětvím, ve kterém v dlouhodobém horizontu dochází k velkému
množství úrazů, zejména úrazům závažných a smrtelných. Hlavní úkol kontrol
byl zaměřen na zadavatele staveb, jak dodržují povinnosti uložené zákonem č.
309/2006 Sb., a jak tím působí na snižování pracovní úrazovosti. Další
kontroly byly zaměřené na zajištění bezpečnosti práce při pracích ve výškách,
při zemních pracích, při dopravě na staveništi a při zvedání a manipulaci s
břemeny.
        klíčová slova: stavebnictví
- staveniště - inspekce práce - kontroly - výsledky

32

Prevence úrazů.
        anotace: Úrazy mohou
zabíjet a zmrzačovat. Mají dopad na všechna odvětví hospodářství, ale tento problém
je zvláště naléhavý v malých a středních podnicích. Aby nedocházelo k úrazům
na pracovišti, měli by zaměstnavatelé zřídit systém řízení bezpečnosti, který
by zahrnoval postupy při hodnocení a monitorování rizik.
        klíčová slova: úrazy
pracovní - rizika pracovní - prevence úrazů - řízení bezpečnosti práce -
zaměstnavatelé

33

Osobní ochranné prostředky.
        anotace: Aby vyráběné
osobní ochranné prostředky opravdu splňovaly to, co o nich jejich výrobci
uvádějí, bylo nutné zakotvit základní požadavky na tyto výrobky i do právních
předpisů. Jako jednu z nařízení vlády, kterými se v souladu s právem
Evropských společenství stanoví technické požadavky na vybrané kategorie
výrobků se zvýšenou mírou rizika pro uživatele, je nařízení vlády č. 21/2003
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.
        klíčová slova: OOPP -
prostředky ochranné - požadavky technické - typologie - výrobci - povinnosti

34

Bezpečnost práce při údržbě : bezpečnost pracovníků : úspora peněz.
        anotace: Údržba
zahrnuje všechna technická, administrativní a řídicí opatření během životního
cyklu některého prvku - pracoviště (budovy), pracovního vybavení nebo
dopravních prostředků -, která jej mají zachovat ve stavu, v němž může vykonávat
požadovanou funkci, nebo jej do takového stavu navrátit a chránit před
poruchami nebo znehodnocením. Článek se věnuje bezpečnosti práce při údržbě,
možným rizikům a nebezpečím, přístupu, postupu práce, odborné přípravě atd.
        klíčová slova: údržba
- bezpečnost práce - rizika

35

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : nová rizika.
        anotace: Úroveň
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovníků v EU je negativně
ovlivňována mnoha faktory, mezi něž v neposlední řadě patří měnící se
demografická struktura, rozšíření nových technologií a snížení významu
hospodářských odvětví, která dříve dominovala (průmysl a těžba). Článek tedy
představuje nová rizika, které se v souvislosti s uvedenými faktory v
současnosti objevují.
        klíčová slova: rizika
pracovní - demografie - technologie - odvětví

36

Expozice ultrafialovému záření.
        anotace: Ultrafialové
záření (UV záření) představuje jedno z nejvýznamnějších fyzikálních rizik v pracovním
prostředí. Nadměrná expozice tomuto záření může být nebezpečná. Závažnost
tohoto nebezpečí závisí na vlnové délce, intenzitě a trvání expozice.
        klíčová slova: záření
ultrafialové - expozice pracovníků - rizika

37

Roční program kontrolních akcí SÚIP : oblasti kontrol v roce 2010 - II. část.

        anotace: Další
pokračování příspěvku z č. 2/2010 informuje o dalších oblastech kontrolních
akcích Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) na rok 2010. Tentokrát se věnuje
bodu 7 - 13 programu.
        klíčová slova: inspekce
práce - kontroly - programy - 2010 - Státní úřad inspekce práce


Profit - č. 26-27 (2010)

38

KORBEL, PETR: Česko, ráj pracovních agentur.
        anotace: Česká republika
patří k zemím s největší hustotou pracovních agentur na světě (v ČR jich
působí 2247). Podmínky pro tuto činnost se však budou pravděpodobně
zpřísňovat.
        klíčová slova: agentury
práce - zaměstnávání agenturní - Česká republika


Scandinavian

Journal of
Work, Environment
and Health - č. 3 (2010)

39

Pregnancy outcomes
among daycare
employees in Finland.
Vlivy
na těhotenství u zaměstnankyň pečovatelských služeb ve Finsku
        anotace: Cílem studie
bylo vyzkoumat, zda rtěhotné zaměstnankyně
pečovatelských služeb mají zvýšené riziko perinatálního
úmrtí, porodu před termínem, nízké porodní hmotnosti, kongenitální malformace
aj. Kohortní studie byla prováděna mezi nimi a mezi
ženami pracujícími ve zdravotnictví. Nebyl zjištěn rozdíl, je však třeba dbát
na prevenci expozice škodlivým virům a nadměrné fyzické zátěže v těhotenství.
        klíčová slova: těhotenství
- pečovatelé - služby zdravotnické - služby sociální - expozice pracovníků -
zátěž fyzická - Finsko


Sicher

ist Sicher - č. 5 (2010)

40

ROGOSKY, ELKE - RÜDDEL, MARTIN: Risiko raus! :
die Präventionskampagne
für mehr Sicherheit
beim Fahren
und Transportieren.
Pryč s
rizikem! : preventivní kampaň pro větší bezpečnost při jízdě a dopravě
        anotace: Pod tímto
heslem usiluje zákonné úrazové pojištění v letech 2010 a 2011 o větší
bezpečnost při vnitrozávodové dopravě i v silničním provozu. Cílem je snížit
riziko preventivními opatřeními zaměřenými na bezpečné chování. Akce je
doprovázena tiskem a médii, filmy a prací s mládeží. Článek informuje o
akcích v roce 2010, o hodnocení akce a popisuje činnosti nositelů úrazového
pojištění.
        klíčová slova: doprava
vnitrozávodová - doprava silniční - pojištění úrazové - prevence rizik -
rizika bezpečnostní - kampaně - Německo

41

FOLZ, MATTHIAS: Systematischer Arbeitsschutz
bei internationalen
Bauvorhaben.
Soustavná bezpečnost a ochrana zdraví
při práci při mezinárodním stavebním záměru
        anotace: Článek informuje
o systémech managementu BOZP při výstavbě průmyslových zařízení v
celosvětovém měřítku, o organizaci, úkolech, odpovědnosti a oprávnění.
Upozorňuje na nutnost rozpoznat ohrožení, zhodnotit riziko a uplatnit správné
řízení. Je zapotřebí stanovit vhodná pravidla pro nouzové případy. Velký
význam má i komunikace, zkoušení, hodnocení a zlepšování.
        klíčová slova: management
bezpečnosti práce - management rizika - zařízení průmyslová - výstavba

42

HÖHN, KATRIN: Langzeitstudie zur
Wirksamkeit der Tätigkeit
von Fachkräften
für Arbeitssicherheit :
erste Ergebnisse :
Teil 1/2.
Dlouhodobá studie k efektivnosti činnosti
odborných pracovníků pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci : první
výsledky : část 1/2
        anotace: Byli
dotazováni bezpečnostní technici a jejich podnikoví kooperační partneři, což
umožnilo analyzovat efektivnost, osobní kompetence a způsoby práce i vlivy z
podnikových a nadpodnikových rámcových podmínek. Ze studie byly vyvozeny
možnosti a opatření ke zlepšení činnosti bezpečnostních techniků a celkové
podnikové prevence. Článek předkládá první závěry a doporučení.
        klíčová slova: technici
bezpečnostní - dotazníky - efektivnost - prevence - kompetence

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail