Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2010/10

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Excerpované časopisy

112 - č. 10 (2010)
Bezpečná práca - č. 5 (2010)
Human Resources Management - č. 5 (2010)
Inovace - č. 3 (2010)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 8 (2010)
Pracovní lékařství - č. 3 (2010)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 5 (2010)
Sicher ist Sicher - č. 9 (2010)
Sondy - č. 13 (2010)
Zdravotnictví v České republice - č. 3 (2010)
Zpravodaj - č. 3 (2010)

Nové časopisecké články v knihovně VÚBP

112 - č. 10 (2010)

1

ONDRÁČEK, ZDENĚK: Kurz obsluhy motorových řetězových a rozbrušovacích pil opět v OUPO Brno.
        anotace: Použití motorových řetězových a rozbrušovacích pil při zásazích jednotek PO v letech 2000 až 2009 je poměrně časté. Z této skutečnosti také vyplývá velký zájem hasičů o tuto problematiku. Kurz pro obsluhu těchto pil je jedním ze specializačních kurzů v systému vzdělávací činnosti HZS ČR. Jeho cílem je naučit hasiče bezpečně ovládat a používat uvedená zařízení.
        klíčová slova: kurzy - hasiči - pily řetězové - pily rozbrušovací - vzdělávání profesní

 

Bezpečná práca - č. 5 (2010)

2

SABO, MILAN: Nazodpovedný prístup zamestnancov a zamestnávatelov k požiadavkám predpisov na BOZP.
        anotace: V příspěvku autor poukazuje na některé nedostatky, které se objevují v praxi v oblasti BOZP. Uvedené skutečnosti by měly upozornit zaměstnavatele usilující snižovat vlastní režijní a jiné náklady a zanedbávat tím péči o BOZP a na praktiky ohrožující zdraví jejich zaměstnanců i samotné zaměstnance, kteří podceňují svá práva v oblasti BOZP, protože je "omezují" při práci, ale i státní orgány činné v oblasti dozoru nad BOZP, protože mají nedostatečný počet výkonných inspektorů. V neposlední řadě významnou omezující úlohu při činnosti inspektorátů práce představuje kontrola tzv. černé, tj. nelegální práce.
        klíčová slova: BOZP - Slovensko - požadavky bezpečnostní - kontroly - inspektoráty práce - činnosti nebezpečné - legislativa - dozor

 

3

PETRIK, JOZEF - MIKLOŠ, VOJTECH: Vplyv hluku na kvalitu práce.
        anotace: Autoři příspěvku hodnotili vliv hluku - hladiny akustického tlaku L na měření analogovým třmenovým mikrometrem. Měřili hluk v  dílně, kde pracuje zámečník s různými nástroji, které produkují různě intenzivní hluk.
        klíčová slova: hluk - kvalita práce - měření - tlak akustický - analýzy

 

4

GÁLIKOVÁ, EVA TEODORA - OSINA, OTO: K problematike intoxikácií z pohĺadu pracovného lekárstva.
        anotace: Cílem článku je připomenout základní charakteristiku intoxikací, způsob vyšetření pacientů s předpokládanou intoxikací, obeznámení se s klinickými projevy při otravách a nakonec s ohledem na zvýšený počet sebevražd v současnosti prezentujeme přehledným způsobem i ukazatele tohoto jevu.
        klíčová slova: intoxikace - lékařství pracovní - toxikologie - otravy - charakteristiky - sebevraždy

 

Human Resources Management - č. 5 (2010)

5

KAZDOVÁ, ALENA: Péče o zdraví zaměstnanců : cesta k vyšší výkonnosti.
        anotace: Pojem work-life balance znamená sladění pracovního a osobního života, nastolování jisté rovnováhy mezi světem práce a světem volného času, aby si člověk udržel dobrou fyzickou i duševní kondici a zažíval i v práci pozitivní emoce. V managementu je nyní tento pojem velmi aktuální, neboť souvisí s růstem výkonnosti a motivovanosti lidí. Kvalita života a zdravý životní styl se stávají středem zájmu zejména úspěšných společností, které si uvědomují, že zdravý a spokojený zaměstnanec je motivovanější a výkonnější než zaměstnanec, který stále překonává nějaké zdravotní problémy a zvyšuje tak firmě křivku nemocnosti. Mnozí zaměstnavatelé se také už přesvědčili, že mohou pozitivně ovlivňovat pokles nemocnosti svých pracovníků tím, že investují do jejich zdraví. Využívají k tomu i cílených kurzů a seminářů, aby lidi k rozvoji zdravého životního stylu motivovali ještě více.
        klíčová slova: zdraví - zaměstnanci - život soukromý - styl životní - motivace - nemocnost

 

6

KOHLER, MARKUS: Nepodceňujte zdravý životní styl svých zaměstnanců.
        anotace: Vytížení a možná i posedlí prací neklademe dostatečný důraz na množství pohybu, pravidelné stravovací návyky a nedokážeme si vyčlenit čas na odpočinek ani pro svoji rodinu a blízké. Trpí tím mezilidské vztahy a komunikace, ale také si tímto životním stylem zakládáme na vážné zdravotní obtíže, jako jsou deprese, obezita, srdeční onemocnění a podobně. Naštěstí již tématika work-life balance překračuje prahy lékařských ordinací a lidé, ale i mnohé společnosti, se o tuto problematiku začínají zajímat. Zaměstnavatelé se snaží předcházet nepříjemným důsledkům v podobě onemocnění svých zaměstnanců a začínají si čím dál více uvědomovat význam jejich volného času. Mimo jiné zjišťují, že právě dostatečný prostor pro odpočinek a zdravý životní styl výrazně ovlivňují jejich spokojenost, a tím i pracovní tempo, nasazení a  schopnost přicházet s novými nápady a myšlenkami. Nastavit politiku work-life balance nelze ze dne na den. Jde o dlouhodobou strategii firmy, která v sobě zahrnuje příjemné prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí dobře, správné nastavení pracovní doby, vhodné zaměstnanecké programy a strukturu benefitů, ale také podporu rodičů na rodičovské dovolené apod.
        klíčová slova: zdraví - zaměstnanci - vztahy mezilidské - komunikace - styl životní - onemocnění - deprese - prostředí pracovní

 

7

Přestávky a sociální vazby i prostředí mají na produktivitu práce pozitivní vliv.
        anotace: Široký výzkum, včetně studie zadané společností HP, potvrdil, jak silný dopad mají přestávky, neformální vztahy s kolegy a prostředí v kanceláři na produktivitu na pracovišti i finanční výsledky. Zjištění vyplynula z několika akademických výzkumů a následně byla potvrzena i studií v rámci 11 zemí regionu EMEA divize tisku HP IPG, která byla zadána v rámci kampaně "LaserJet se vám vyplatí" za účelem získání podrobných informací o neobvyklých a opomíjených způsobech, jimiž malé a střední podniky (SMB) produkují během pracovního dne hodnotu. V dnešním ekonomickém prostředí se někteří zaměstnavatelé potýkají s problémem, jak pro své zaměstnance zajistit tradiční motivační nástroje, jako jsou prémie nebo roční zvýšení platu. Pochopení toho, co zaměstnance motivuje a pomáhá jim efektivně vykonávat jejich práci, může zaměstnavatelům pomoci nalézt způsoby udržení produktivity i v náročných ekonomických časech.
        klíčová slova: motivace - efektivita práce - přestávky pracovní - produktivita práce - výsledky - podniky malé - podniky střední

 

8

Ageismus aneb věková diskriminace v pracovních vztazích.
        anotace: Obvykle ve věku mezi 40 a 50 lety začíná být pracovník postupně vnímán jako nepružný, vyhaslý, neschopný udržet tempo s vývojem nových technologií a bez možnosti dalšího vývoje. Tento jev lze zaznamenat na mnoha různých úrovních vztahů. Mezi mladšími nadřízenými a staršími podřízenými, mezi staršími nadřízenými a mladšími podřízenými a také i mezi kolegy různého věku na stejné úrovni funkční hierarchie firem. Pokaždé má různé příčiny a podoby, ale vždy jde o nějakou z forem diskriminace.
        klíčová slova: diskriminace - věk - hierarchie řízení - vztahy pracovní - ageismus - trh práce - výkonnost - odměňování

 

Inovace - č. 3 (2010)

9

Viditelná bezpečnost na pracovišti.
        anotace: Narušení pevnosti přilby důsledkem slunečního záření představuje nenápadné, ale o to závažnější nebezpečí, kteří si mnozí neuvědomují. Tento problém přitom v různém měřítku postihuje všechny typy plastových přileb. Samotné poškození často není možné pouhým okem rozpoznat a doposud používané preventivní techniky představovaly vodítko spíše orientační. První použitelné řešení, které umožňuje kontrolu na místě se jmenuje Peltor Uvicator od společnosti 3M a blíže ho představuje tento článek.
        klíčová slova: ochrana hlavy - přilby - záření ultrafialové - senzory - měření

 

10

Moderní ochranná čepice.
        anotace: Módní doplněk nebo ochranná pracovní pomůcka? Nový výrobek HardCap A1+ splňuje obojí, protože tato protinárazová čepice vyhlíží jako zajímavý módní doplněk, ale je navržena tak, že překračuje úroveň ochrany vyžadované Evropskou normou EN812:1997-A1:2001. Tento produkt anglické společnosti JSP, vyrobený ve stylu baseballové čepice, patří k nejefektivnějším ochranným pracovním pomůckám na ochranu hlavy na trhu.
        klíčová slova: ochrana hlavy - čepice - pomůcky ochranné

 

11

Správné nasazení respirátoru.
        anotace: Článek popisuje, jak OSHA testuje přilnavost respirátorů, seznamuje s návodem jak správně respirátor nasazovat a prezentuje tipy pro správný výběr respirátoru.
        klíčová slova: ochrana dýchadel - respirátory - testy - přilnavost

 

12

Náklady na pracovní úrazy a nemoci z povolání v ČR v roce 2000.
        anotace: Tato studie rozlišuje, kdo náklady vyplývající z pracovních úrazů nebo nemocí z povolání nese nebo kdo tyto ztráty pocítí. To znamená, že stanoví, jaké ztráty pocítí postižení pracovníci, případně osoby na jejich výdělku závislé, dále provádí odhad, jaké náklady a ztráty vyvolají u zaměstnavatelů a konečně vyjadřuje, jaké náklady a ztráty souhrnně vzniknou z těchto událostí celé společnosti.
        klíčová slova: náklady finanční - úrazy pracovní - nemoci z povolání - studie

 

13

KOLÍNSKÝ, OLDŘICH: VÚBP a oborový portál BOZPinfo.cz.
        anotace: Tento článek seznamuje čtenáře s oborovým portálem BOZPinfo.cz. Historie portálu BOZPinfo.cz se datuje do roku 2002, kdy na základě "Koncepce informační politiky resortu Ministerstva práce a sociálních věcí zadalo toto ministerstvo VÚBP úkol vytvořit na internetu, ve spolupráci s orgány a organizacemi působícími v oblasti BOZP, kontaktní místo poskytující informace o oblasti BOZP.
        klíčová slova: internet - portály internetové - BOZP - VÚBP - BOZPinfo

 

14

Ochranné rukavice pro zpracování potravin.
        anotace: Článek seznamuje s počinem německé firmy KCL, která vydala průvodce, který doporučuje odpovídající ochranné rukavice pro zpracovatelské práce v průmyslu i potravinářství. Článek také seznamuje s evropskou směrnicí, která řeší ochranu potravin před škodlivými látkami - chemikáliemi, které se na rukavicích mohou nacházet.
        klíčová slova: ochrana rukou - potravinářství - rukavice - průvodce - legislativa

 

15

Údržba bez rizika.
        anotace: Článek shrnuje pravidla bezpečného provádění údržby: použití náležitého vybavení, dodržování bezpečných pracovních postupů atp.
        klíčová slova: údržba - rizika - vybavení - kontroly - postupy pracovní

 

16

KERSCHER, INGRID: Pozor na kabely.
        anotace: Článek představuje výrobek německé firmy Serpa - svorku "KabelClip", který umožňuje kabely v kanceláři zkrátit, bezpečně sepnout na potřebnou délku a upevnit na požadovaném místě, tak aby se předešlo zakopnutí.
        klíčová slova: kabely - bezpečnost - zakopnutí

 

17

Hodnocení, odstraňování a významné snižování pracovních rizik.
        anotace: V rámci podpory evropské kampaně o hodnocení rizik na období 2008-2009 s názvem "Zdravé pracoviště" předkládá uvedený článek informace o úspěšných zásazích na pracovištích za účelem odstranění nebo významného snížení rizik.
        klíčová slova: kampaně evropské - hodnocení rizik - snižování rizik - zprávy průběžné - pracoviště - studie případové

 

18

Přehled trhu - ochrana hlavy.
        anotace: Poslední průzkum tohoto čísla v oblasti osobních ochranných prostředků pro ochranu hlavy je zaměřen na ochranné helmy/přilby. Základní popis a charakteristika jednotlivých výrobků je doplněna fotografiemi a informacemi o  výrobci, včetně kontaktních údajů.
        klíčová slova: ochrana hlavy - helmy ochranné - přilby - výrobky - přehledy

 

19

Pracovní úrazovost v České republice v roce 2009.
        anotace: V roce 2009 došlo ještě k výraznějšímu poklesu počtu i četnosti pracovních úrazů než v roce 2008, a to všech stupňů závažnosti. Článek poskytuje podrobné informace o vývoji pracovní úrazovosti v roce 2009.
        klíčová slova: úrazy pracovní - statistiky - příčiny - úrazy smrtelné - ukazatele - neschopnost pracovní

 

20

Přehled trhu - ochrana dýchacích orgánů.
        anotace: Poslední průzkum tohoto čísla v oblasti osobních ochranných prostředků pro ochranu dýchacích orgánů je zaměřen na filtrační polomasky, polomasky a masky. Základní popis a charakteristika jednotlivých výrobků je doplněna fotografiemi a informacemi o výrobci, včetně kontaktních údajů.
        klíčová slova: orgány dýchací - masky - polomasky filtrační - výrobky - přehledy

 

21

KOLÍNSKÝ, OLDŘICH: Vývoj znalostního systému BOZP a prevence závažných havárií.
        anotace: VÚBP se již řadu let věnuje systematickému výzkumu a vývoji v oblasti BOZP. V rámci svých výzkumných a odborných aktivit vyvíjí a provozuje řadu systémů zaměřených na informační podporu v oblasti BOZP. Oddělení informačních systémů VÚBP považuje v současné době síť internet za jeden z nejdůležitějších kanálů pro rychlé předávání informací od poskytovatele ke konečným uživatelům. Trendem současného internetu a děním kolem něj je fenomén sociálních a komunitních sítí. Díky těmto novým technologiím lze jednoduchým způsobem sdílet a získávat znalosti. Nad těmito znalostmi, potažmo znalostními systémy, lze vybudovat komunitu, která se bude starat o jejich další aktualizaci, optimalizaci a diskusi k určitému problému. O vývoji znalostního systémů v oblasti BOZP informuje tento článek.
        klíčová slova: systémy informační - systémy znalostní - internet - sítě internetové - BOZP - VÚBP - projekty - systémy expertní

 

22

VÚBP a elektronický recenzovaný časopis JOSRA.
        anotace: Článek informuje o časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications - JOSRA), který je prvním recenzovaným odborným časopisem pro oblast výzkumu, vývoje a aplikací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících oborech.
        klíčová slova: časopisy - tisk - JOSRA - VÚBP - BOZP - recenze - BOZPinfo

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 8 (2010)

23

Analysis of residual chemicals on filtering facepiece respirators after decontamination. Analýza zbytkových chemikálií na filtračních maskových respirátorech (FFR) po dekontaminaci
        anotace: Výzkum měřil množství zbytkových chemikálií vytvořených nebo uložených na 6 modelech FFR po ošetření každou ze 7 prostých dekontaminačních technologií. Naměřené množství dekontaminantů na FFR ošetřených chemickými dezinfekčními prostředky bylo dostatečně malé, takže expozice pracovníků je pod přípustným limitem.
        klíčová slova: chemikálie nebezpečné - respirátory filtrační - expozice pracovníků - desinfekce - dekontaminace

 

24

HESS, J. - WEINSTEIN, M. - WELCH, L.: Ergonomic best practices in masonry : Regional differences, benefits, barriers, and recommendations for dissemination. Nejlepší ergonomická praxe v zednické práci : Regionální rozdíly, výhody, překážky a doporučení pro šíření
        anotace: V rámci stavebnictví jsou zedníci vystaveni zvlášť častým muskuloskeletálním obtížím. K ověření regionálních účinků a jiných faktorů spojených s rozdíly v praxi byly USA rozděleny do 4 regionů. Výsledky výzkumu potvrdily regionální rozdíly při použití nejlepší praxe. Článek zkoumá důvody těchto rozdílů a možnosti efektivnějšího šíření ergonomických řešení.

        klíčová slova: stavebnictví - zedníci - nemoci pohybové - praxe správná - řešení - ergonomie - USA

 

25

Assessment of occupational exposure to manganese and other metals in welding fumes by portable X-ray fluorescence spectrometer. Stanovení expozice pracovníků manganu a jiným kovům ve svařovacích kouřích pomocí přenosného rentgenového fluorescenčního spektrometru (XRFS).
        anotace: Studie zkoumala, zda přenosný XRFS je vhodný pro analýzu 5 kovů na 37-mm polytetrafluoroetylenových filtrech. Bylo zjištěno, že přenosný XRFS měl dobrou korelaci a vysokou předvídatelnost ve srovnání s laboratorním XRFS. Spearmanovy korelační součinitele byly od 0,325 pro chróm do 0,995 pro mangan a 0,998 pro železo. Lze jej tedy používat jako spolehlivý prostředek stanovení expozice.
        klíčová slova: filtry - spektrometrie - přístroje přenosné - přístroje měřicí - záření rentgenové - expozice pracovníků - mangan - železo - zinek - měď - chróm - svařování - kouře - fluorescence

 

26

Determination of particle concentration rankings by spatial mapping of particle surface area, number, and mass concentrations in a restaurant and a die casting plant. Stanovení klasifikace koncentrace částic prostorovým mapováním plochy povrchu částic, počet a koncentrace hmoty v restauraci a ve slévárně pro lití pod tlakem
        anotace: Různé expoziční metriky pro nahodilou expozici nanočásticím a jemným částicím byly srovnány za použití klasifikace koncentrace, statistických rozdílů mezi plochami a poměrů koncentrace mezi různými plochami. Ve slévárně byly povrch a koncentrace jemných částic větší v blízkosti zdrojů nahodilých částic. V restauraci byly koncentrace v kuchyni významně větší než v jídelně.
        klíčová slova: částice - částice jemné - nanočástice - koncentrace - expozice pracovníků - lití - slévárny

 

27

Physiological effects of boot weight and design on men and women firefighters. Fyziologické účinky váhy a designu bot u hasičů mužského a ženského pohlaví
        anotace: Cílem studie bylo zjistit účinky dvou párů usňových a dvou párů pryžových bot na metabolické a respirační proměnné hasičů během simulovaných hasebních úkolů. Střední zvýšení proměnných na 1 kg zvýšení váhy bot bylo v rozsahu 5 - 12% pozorováno u mužů při namáhavé chůzi, ale bylo významně menší než u žen. Design bot neměl významný účinek.
        klíčová slova: obuv pracovní - obuv usňová - obuv pryžová - hasiči - ženy - muži - pohlaví - design

 

28

Dairy farm worker exposure to awkward knee posture during milking and feeding tasks. Expozice pracovníků mléčné farmy nevhodné poloze vkleče během dojení a krmení
        anotace: Cílem studie bylo kvantifikovat uvedenou expozici ve dvou běžných typech dojíren. Byly vyšetřeny různé tělesné funkce, jejichž přehled článek uvádí. Při ručním dojení byla expozice nevhodné poloze delší než při strojním dojení. Při tomto způsobu dojení je tedy pracovník více exponován nevhodné poloze vkleče ve srovnání s  dojením strojním.
        klíčová slova: dojení - chlévy - polohy pracovní - polohy těla - expozice pracovníků - kolena - polohy vkleče

 

Pracovní lékařství - č. 3 (2010)

29

HRNČÍŘ, EVŽEN: Lze uznat za nemoc z povolání patologický zdravotní stav, který existoval již před nástupem do zaměstnání jako obecné onemocnění?.
        anotace: Článek pojednává o nejednoznačnosti pravidel při uznávání nemocí z povolání v případech, kdy se jedná o patologický zdravotní stav, který existoval již před nástupem do zaměstnání.
        klíčová slova: nemoci z povolání - uznávání - stav patologický - onemocnění - posudky lékařské

 

30

Dlhodobé sledovanie výskytu profesionálnych zhubných nádorov dýchacieho systému na Slovensku : 1. časť.
        anotace: Článek prezentuje přehled poznatků o profesních karcinogenech, faktorech pracovních činností ovlivňujících vznik, průběh, prognózu, proces odhalování a diagnostiky nádorů dýchacího systému. Autoři zhodnotili situaci na Slovensku v letech 1984-2008. Autoři upozorňují na potřebu zlepšení centrálních statistických údajů, přičemž lepší rozbor a odhalování příčin, faktorů vzniku je možné zpětně využít jako argumentaci k realizaci primárních preventivních opatření na ochranu zdraví zaměstnanců.
        klíčová slova: nemoci z povolání - nádory maligní - ústrojí dýchací - horníci - radon - azbest

 

31

HOUŠKOVÁ, MIROSLAVA - MACHARTOVÁ, V. - KOPTÍK, M.: Adenokarcinom laryngu jako nemoc z povolání - kazuistika.
        anotace: Toxikologie jako vědní obor zkoumá vliv škodlivých účinků chemických látek na lidský organismus. Při posuzování zdravotních rizik, která jsou spojena s působením chemických látek, se věnuje pozornost nejen vlastnostem chemické látky, ale i okolnostem, které souvisejí s expozicí chemickou látkou. Některé chemické látky, které jsou důležité pro zdraví v malých dávkách, mohu být naopak ve vysokých dávkách pro organismus velmi toxické. Řada chemických látek má rovněž mutagenní, teratogenní, emryotoxické a karcinogenní účinky na lidský organismus. Mezi látky s dostatečně prokázanou karcinogenitou pro člověka patří sloučeniny šestimocného chromu. Profesionální expozice se vyskytuje při těžbě rud, výrobě chromu a chromových slitin, svařování nerezových ocelí. Sloučeniny chromu se používají při výrobě barev, nátěrových hmot proti korozi, v keramickém a gumárenském průmyslu, ke konzervaci dřeva, při výrobě pyrotechniky, v galvanovnách v chromovacích lázních. Článek uvádí kazuistiku 52letého galvanizéra exponovaného šestimocnému chromu s adenokarcinomem laryngu.
        klíčová slova: látky chemické - chróm - chróm šestimocný - otravy - nádory

 

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 5 (2010)

32

Physical demands at work, physical fitness, and 30-year ischaemic hearth disease and all-cause mortality in the Copenhagen Male Study. Fyzické nároky v práci, tělesná kondice a 30 let úmrtnosti na ischemickou srdeční chorobu a na všechny ostatní příčiny v kodaňské studii mužů
        anotace: Byla zkoumána hypotéza, že dělníci s nízkou kardiorespirační způsobilostí mají zvýšené riziko úmrtnosti na kardiovaskulární choroby (KVCh) způsobené vysokými pracovními nároky. Bylo zjištěno, že muži s nízkou a střední fyzickou způsobilostí mají skutečně vyšší riziko. Pozorování ukázala, že mezi muži s vysokými fyzickými nároky tělesná kondice chrání proti KVCh.
        klíčová slova: nemoci kardiovaskulární - schopnosti fyzické - úmrtnost - zátěž fyzická - zátěž somatická

 

33

Fitness, work, and leisure-time physical activity and ischaemic heart disease and all-cause mortality among men with pre-existing cardiovascular disease. Tělesná kondice, práce a fyzická aktivita ve volném čase a úmrtnost na ischemickou chorobu srdeční a všechny ostatní příčiny mezi muži s  předchozí kardiovaskulární chorobou (KVCh).
        anotace: Cílem studie byl výzkum relativního dopadu tělesné kondice, fyzické zátěže v práci a fyzické aktivity ve volném čase na uvedenou úmrtnost. Bylo zjištěno, že mezi výdělečně činnými muži s předchozí KVCh byla vysoká tělesná kondice spojena s podstatně omezeným rizikem úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční a ze všech ostatních příčin.
        klíčová slova: nemoci kardiovaskulární - schopnosti fyzické - úmrtnost - zátěž fyzická - zátěž somatická

 

34

Mortality from circulatory system diseases and low-level radon exposure in the French cohort study of uranium miners, 1946 - 1999. Úmrtnost na nemoci oběhové soustavy a expozice radonu nízké úrovně ve francouzské kohortní studii horníků uranových dolů, v letech 1946 - 1999
        anotace: Radon, plicní karcinogen, vysílá ionizující záření. Cílem studie bylo vyzkoumat výše uvedenou úmrtnost a zhodnotit přijatelnost asociace s expozicí radonu. V první době bylo ve skupině horníků zjištěna vazba mezi úmrtností na cerebrovaskulární choroby a kumulativní expozicí radonu. Je však nedostatek dat ohledně kardiovaskulárních rizikových faktorů.
        klíčová slova: doly - horníci - záření ionizující - radon - uran - expozice pracovníků - úmrtnost - karcinogeny - nemoci kardiovaskulární - Francie - nemoci cerebrovaskulární

 

35

The natural course of carpal tunnel syndrome in a working population. Přirozený průběh syndromu karpálního tunelu (CTS) v pracující populaci
        anotace: Cílem studie bylo zjistit rozšíření, výskyt a trvání CTS u pracujících. Prevalence CTS je 10,8% na dominantní straně a 6,0% na nedominantní straně. Výskyt je 7,5% a 5,6%. Jednoroční trvání CTS je 44,4% u dominantní ruky a 52,0% u nedominantní ruky. Byly nalezeny významné rozdíly mezi asymptomatickými subjekty a případy CTS s ohledem na vyšší pracovní nároky.
        klíčová slova: syndrom karpálního tunelu - nemoci z povolání - nemoci pohybové

 

36

Gender differences in sickness absence : the contribution of occupation and workplace. Rozdíly mezi pohlavími v absenci pro nemoc : vliv zaměstnání a pracoviště
        anotace: Cílem studie bylo vyzkoumat, zda rozdíly v mužském a ženském zaměstnání a pracovištích vysvětlují rozdíly v absenci pro nemoc různé délky. Bylo zjištěno, že rozdíly mezi zaměstnáními zastávanými muži a ženami vysvětlují podstatnou část zvýšené absence žen. Mentální a behaviorální poruchy a muskuloskeletální nemoci významně přispívají tomuto vysvětlení.
        klíčová slova: ženy - muži - pohlaví - neschopnost pracovní - absence - pracoviště - zaměstnání - nemoci pohybové - nemoci duševní - poruchy pohybové - poruchy psychické - chování

 

37

The work ability index and single-item question : associations with sick leave, symptoms, and health - a prospective study of women on long-term sick leave. Index pracovní schopnosti (WAI) a jednoduchý dotaz (JD) : asociace s absencí pro nemoc, symptomy a zdraví - prospektivní studie žen v dlouhodobé absenci pro nemoc
        anotace: Studie zkoumala ženy pracující ve službách. Byly zjišťovány prediktivní hodnoty WAI, změněný WAI, JD a upravený JD pro nemocnost, symptomy a zdraví. Studie prokázala, že a JD po pracovní schopnosti může být použit jako prostý indikátor pro stanovení stavu a vývoje pracovní schopnosti mezi ženami v dlouhodobé pracovní neschopnosti.
        klíčová slova: ženy - pohlaví - neschopnost pracovní - absence - schopnosti pracovní - služby - otázky

 

Sicher ist Sicher - č. 9 (2010)

38

HOLL, S. - SEYFRIED, A.: Computersimulationen zur Analyse und Optimierung des Evakuierungsprozesses. Počítačové simulace k analýze a optimalizaci evakuačního postupu
        anotace: Článek má podat přehled o používaných simulačních modelech a poukázat rovněž na výhody a meze použití evakuačních simulací. Na příkladu projektu Hermes jsou předloženy aktuální výzkumné aktivity. Jsou uvedeny oblasti použití simulací, jejich problémy a meze, jakož i výhled na výzkum. Zmiňuje se i koncepce evakuačních asistentů.
        klíčová slova: modely počítačové - analýzy - optimalizace - simulace

 

39

TRUEMNER, D. - SCHMIDT, K.: Der Faktor Mensch - Evakuierungsplanung und menschliches Verhalten. Faktor člověk - evakuační plánování a lidské chování
        anotace: Článek seznamuje s odbornými zkušenostmi autorů posledních let. Osvědčily se při sestavování vyklizovacích a protipožárních koncepcí a  mohou být zhodnoceny při školeních a cvičeních vyklizování. Zmiňuje se o faktoru člověk a popisuje pojem lidský faktor. Informuje o reakci lidí v panice a o jejích jednotlivých charakteristikách.
        klíčová slova: faktor lidský - evakuace - ochrana požární - chování - plánování havarijní - plánování krizové

 

40

LANG, K.-H. - SCHÄFER, A.: Einsatzplanung des Sanitätsdienstes bei Großveranstaltungen. Plánování nasazení sanitární služby u velkých akcí
        anotace: Při sanitární a záchranářské službě je třeba organizačně a personálně zajistit řadu úkolů. Na plánování prací se orientují četné dobrovolnické pomocné organizace, hasiči a policie v SRN, Rakousku a Švýcarsku v rámci online nástroje na bázi služby MAURER. Článek popisuje prvky sanitární služby a další vývoj stavu techniky.
        klíčová slova: akce - záchranářství - péče zdravotní - hasiči - policie - služby

 

41

SCHMIDT, K. - ZIMMERMANN-VOM WEGE, M.: Die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) - Der Mensch im Mittelpunkt - Betriebliche Basismaßnahmen. Psychosociální zaopatření v nouzi (PSNV) - člověk v centru - podniková základní opatření
        anotace: Pod PSNV je popisován komplex opatření vhodných pro pomoc lidem před mimořádnými, psychicky zatěžujícími situacemi, během nich a po nich. Zatímco zásahové jednotky jednají většinou podle nacvičených postupů, ostatní účastníci mohou mít neadekvátní reakce. Článek vysvětluje pojem psychické zátěže a seznamuje s opatřeními PSNV v podniku.
        klíčová slova: zátěž psychická - situace nouzové - situace mimořádné - člověk - péče sociální - psychologie sociální

 

42

Unfälle und Brände durch Schweiß und Brennschneidarbeiten im Bauwesen (1). Úrazy a požáry způsobené pracemi při svařování a řezání kyslíkem ve stavebnictví (1)
        anotace: Cca 1/3 všech smrtelných pracovních úrazů se přihodí ve stavebnictví. Počet úrazů a požárů zde od 70. let silně vzrůstá. Nové postupy nebývají nutně bezpečnější než tradiční. Článek informuje o situaci v jednotlivých oblastech stavebnictví a uvádí příklady úrazů, požárů a výbuchů. Závěry shrnuje do 4 bodů.
        klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné - stavebnictví - svařování - řezání kyslíkem - požáry - výbuchy - exploze

 

Sondy - č. 13 (2010)

43

DANDOVÁ, EVA: Změny v evidenci pracovních úrazů . II. část.
        anotace: Bylo přijato nařízení vlády č.  201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto nařízení přináší některé významné změny a článek o těchto změnách komplexně informuje. Text je pokračováním článku z č. 12/2010.
        klíčová slova: úrazy pracovní - evidence - záznamy úrazů - legislativa - zákoník práce - zaměstnavatelé - hlášení úrazů

 

44

BIČÁKOVÁ, OLGA: Zdravotní stav uchazeče o zaměstnání.
        anotace: Zdravotní stav občana významným způsobem ovlivňuje jeho pozici účastníka právních vztahů podle zákona o zaměstnanosti. Zdravotní stav uchazeče o zaměstnání je důležitou právní skutečností a zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání, jsou vážnými důvody pro účely zákona o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zákon o zaměstnanosti deklaruje každé fyzické osobě, která chce a může pracovat a o  práci se uchází, právo na zaměstnání, kterým se rozumí právo na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, právo na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených tímto zákonem.
        klíčová slova: stav zdravotní - vztahy pracovněprávní - posudky lékařské - zákony - úřady práce - evidence - rehabilitace - příprava odborná

 

Zdravotnictví v České republice - č. 3 (2010)

45

BÁRTLOVÁ, SYLVA - HAJDUCHOVÁ, HANA: Psychofyzická zátěž a příčiny fluktuace sester.
        anotace: V rámci výzkumu sester byla věnována pozornost psychofyzické zátěži vyplývající z vykonávání povolání sestry a fluktuačním tendencím, které se v souvislosti s touto zátěží mohou vyskytovat. Bylo zjišťováno, zda sestry pociťují tělesné a psychické vyčerpání a pocity smutku a beznaděje, jejichž příčinou může často být právě jejich povolání. V souvislosti s fluktuačními tendencemi byly sestry dotázány, zda mají z pracoviště, kde jsou zaměstnány odejít, co je důvodem jejich úvah o odchodu z pracoviště a jakou úlohu hrají v této situaci případné neshody s lékaři.
        klíčová slova: fluktuace - zátěž fyzická - zátěž psychická - sestry zdravotní - neshody - výzkumy

 

Zpravodaj - č. 3 (2010)

46

HYŽÍK, MILOŠ: Bezpečnost práce a technických zařízení při provozu čerpacích stanic na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG, CNG).
        anotace: Článek informuje o výsledcích kontrol, které provedly oblastní inspektoráty práce v oblasti "Dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu a údržbě plníren a stabilních čerpacích stanic na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG, CNG)".
        klíčová slova: kontroly - inspektoráty práce - stanice čerpací - plyny - LPG - plyny zkapalněné

 

47

BĚLÍKOVÁ, JANA: Výsledky kontrolní činnosti orgánů inspekce práce v roce 2009 v rámci hlavního úkolu "Agentury práce".
        anotace: Článek seznamuje s výsledky kontrolní činnosti orgánů inspekce práce v roce 2009 v rámci hlavního úkolu "Agentury práce".
        klíčová slova: inspekce práce - činnosti kontrolní - agentury práce - podmínky pracovní - kontroly

 

48

HRONOVÁ, HELENA - ZÁLOHOVÁ, LUCIE: Zaměstnavatelé versus zaměstnanci na pracovištích za horkých letních dnů.
        anotace: Článek se zabývá vztahem mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem při řešení otázek vyplývajících z vysokých teplot na pracovišti za horkých letních dnů.
        klíčová slova: teplota - teplota vysoká - podmínky pracovní - pracoviště - režim pitný - voda pitná

 

49

MRKVIČKA, PETR: Vývoj pracovní úrazovosti v ČR v roce 2009.
        anotace: V roce 2009 došlo ještě k výraznějšímu poklesu počtu i četnosti pracovních úrazů než v roce 2008, a to všech stupňů závažnosti. Článek poskytuje podrobné informace o vývoji pracovní úrazovosti v roce 2009.
        klíčová slova: úrazy pracovní - statistiky - příčiny - neschopnost pracovní - úrazy smrtelné

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail