Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2010/1

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Výstup OKO - Nové časopisecké články


Excerpované časopisy


 

112 - č. 12 (2009)

112 - č. 1 (2010)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 12 (2009)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 13 (2009)
Ekonom - č. 1 (2010)
Ekonom - č. 2 (2010)
Human Factors
- č. 4 (2009)

Chemické listy - č. 12 (2009)
Inovace - č. 4 (2009)
Personál - č. 12 (2009)
Práce a zdraví - č. 6 (2009)
Pracovní lékařství - č. 4 (2009)
Professional Safety - č. 11 (2009)

Scandinavian Journal
of Work,
Environment and
Health - č. 6 (2009)

Sicher ist
Sicher - č. 11 (2009)

Travail et
Sécurité - č. 700 (2009)

Zpravodaj - č. 4 (2009)

 


Nové časopisecké články v knihovně VÚBP


112 - č. 12 (2009)

1

SÝKORA, VLASTIMIL: Ochranné prostředky dýchacích orgánů 11 : sebezáchranné a
únikové filtrační dýchací přístroje.

        anotace: Další díl o
ochranných prostředcích dýchacích orgánů se věnuje sebezáchranným a únikovým
filtračním dýchacím přístrojům. Jsou vhodné pro únik z nebezpečných prostorů.
Přístroje chrání tudíž pouze před určitými druhy kontaminantů
a po omezenou dobu.
        klíčová slova: přístroje
dýchací filtrační - ochrana dýchadel - prostředky ochranné - únik - prostory
nebezpečné


112 - č. 1 (2010)

2

MICHUT, PETR: Svodové proudy jako příčina vzniku požáru.
        anotace: Porucha
izolace s následným zvýšením svodového proudu představuje jednu z
nejčastějších příčin vzniku požáru v důsledku poruch elektrického zařízení.
Tento příspěvek se věnuje poruše izolačního odporu pevných izolantů, které
tvoří většinu izolačních materiálů u běžných elektrických instalací.
        klíčová slova: požáry
- příčiny - zařízení elektrická - proud elektrický - izolace - poruchy

3

SÝKORA, VLASTIMIL: Ochranné prostředky dýchacích orgánů 12 : autonomní
sebezáchranné a únikové dýchací přístroje.

        anotace: Další
možností ochrany dýchacích cest jsou autonomní sebezáchranné a únikové
přístroje. Ty se podle typu dýchacího okruhu dělí na přístroje s otevřeným
nebo uzavřeným okruhem. Přístroje s otevřeným okruhem mohou být buď s plicní
automatikou a obličejovou maskou či ústenkou nebo s tlakovým vzduchem a
kuklou. Přístroje s uzavřeným okruhem podle zdroje kyslíku mohou být buď s
chemicky vyvíjeným kyslíkem, nebo s tlakovým kyslíkem.
        klíčová slova: ochrana
dýchadel - prostředky ochranné - přístroje dýchací sebezáchranné


Bezpečnost a hygiena práce - č. 12 (2009)

4

Novelizace vyhlášek pro stavebnictví pokračuje.
        anotace: Článek
informuje o nové vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové využívání staveb, která nahradila vyhlášku č.
369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání
staveb osobami s omezenou schopností pohyby a orientace, ve znění vyhlášky č.
492/2006 Sb. Příspěvek je upozorněním na tento nový předpis a seznamuje s
jeho obsahem.
        klíčová slova: stavby
- požadavky technické - osoby hendikepované - přístup bezbariérový

5

KUBÍČKOVÁ, DANIELA: Rizikové faktory muskuloskeletálních
poškození z práce a možná řešení : minulost, současnost a budoucnost.

        anotace: Evropský
odborový institut ETUI-REHS uspořádal před časem konferenci k problematice
muskuloskeletálních poškození z práce. Provokativní
přednáška odborníků ze Švédska a Norska byla přijata s velkým zájmem. Autoři
se kriticky staví k určitým příkladům "správné praxe", které vedou
k tomu, co oni nazývají "ergonomickou pastí", a navrhují nové strategie
řešení problematiky, kterou považují za epidemii. Příspěvek se svolením
autorů poskytuje překlad článku.
        klíčová slova: onemocnění
muskuloskeletální - syndromy muskuloskeletální
- ergonomie - strategie - faktory rizikové - přístupy

6

KOČÍ, MILOSLAV: Pracovní úrazy u textilních strojů.
        anotace: Textilní
průmysl prožívá v České republice nebývalý útlum. Mění se i zaměření
zpracovávaného textilu směrem k technickým tkaninám. Jak ukazují uvedené
příklady pracovních úrazů, jednoznačně největším nebezpečím pro obsluhu
strojů jsou nechráněné souběhy válců.
        klíčová slova: průmysl
textilní - úrazy pracovní - příklady

7

GRANDEOVÁ, VĚRA: Změny klasifikace ekonomické činnosti CZ-NACE.
        anotace: Velmi
důležitou a využívanou pomůckou při evidenční a statistické činnosti na
podnikové sféře jsou klasifikace vydávané Českým statistickým úřadem. V
souvislosti s platností nové klasifikace ekonomické činnosti (od 1. 1. 2008)
proto článek upozorňuje na změny.
        klíčová slova: činnosti
ekonomické - klasifikace - statistiky - změny

8

OLEXA, LUDĚK: Flexicurita : nový koncept Evropské
komise.

        anotace: Evropská
komise po provedené analýze a v souladu se "Strategií růstu
zaměstnanosti" konstatovala, že Evropě chybí flexibilita. Evropa má dnes
svůj charakteristický sociální model a má své hodnoty. V době globalizace se
však tento zaběhnutý model musí nutně modernizovat a přizpůsobovat reálnému
vývoji. Koncept flexicuriry či flexijistoty
vyjadřuje symbiózu flexibility a jistoty v zaměstnání - není tak plně nový a
v několika modifikacích funguje v severských státech Evropy.
        klíčová slova: zaměstnanost
- trh práce - zabezpečení sociální - flexibilita - rovnováha - Evropa

9

FUCHS, ALEXANDR - NAVRKALOVÁ, EVA: Nové technické normy, významné z hlediska
ochrany zdraví.

        anotace: Článek
přináší přehled a recenze nově vydaných a novelizovaných českých technických
norem, které řeší nebo se významně dotýkají problematiky ochrany zdraví,
bezpečnosti při práci a hygieny práce, pracovního lékařství a požární
ochrany.
        klíčová slova: BOZP -
bezpečnost práce - ochrana zdraví - hygiena práce - lékařství pracovní -
ochrana požární - normy technické - přehledy


Bezpečnost a hygiena práce - č. 13 (2009)

10

Přehled základních právních a ostatních předpisů vztahujících se nejen k
problematice BOZP.

        anotace: Soubor je
určen pro všechny, kdo se zabývají problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci. V jednotlivých částech podává přehled předpisů platných k datu 8.
12. 2009 a to nejen bezpečnostních, podléhajících inspekci práce, ale i
předpisů s touto problematikou úzce souvisejících. Jedná se o otevřený
systém, který je nutno, s ohledem na legislativní změny, doplňky, průběžně
aktualizovat. Některé předpisy již neplatí, jsou ale v souboru ponechány z
důvodu, že se na ně nezapomenulo - samozřejmě s upozorněním, že jejich
platnost skončila.
        klíčová slova: BOZP -
bezpečnost práce - ochrana zdraví - hygiena práce - inspekce práce -
legislativa - normy - Česká republika - přehledy


Ekonom - č. 1 (2010)

11

Tichá revoluce.
        anotace: Svět nemá
zrovna moc důvodů k oslavám, ale jeden se přece jen nabízí. Ženy za několik měsíců
překročí padesátiprocentní hranici a budou tvořit většinu mezi pracujícími v
USA. Již dnes mají většinové zastoupení mezi absolventy vysokých škol v
zemích OECD a v některých bohatých zemích včetně Spojených států i v řadách
odborných pracovníků. Ženy najdeme i v čele řady velkých firem, od americké
Pepsi po francouzskou společnost Areva.
        klíčová slova: ženy -
zaměstnání - trendy - příležitosti rovné


Ekonom - č. 2 (2010)

12

HRUŠKA, BLAHOSLAV: Kladivo na půjčovny dělníků.
        anotace: Článek se
věnuje aktuální problematice agenturního zaměstnávání a prácovněprávních
vztahů zaměstnanců ze zahraničí. Seznamuje se situací v ČR a také s evropskou
tzv. sankční směrnicí, která tento typ zaměstnávání reguluje.
        klíčová slova: zaměstnávání
agenturní - cizinci - legislativa - odpovědnost - směrnice - EU - Česká
republika

13

MUŠKA, RADOVAN: Dobré světlo, základ pohody.
        anotace: Dobré
osvětlení patří k základním potřebám každé kanceláře. Konečně právě v tomto prostředí
je zrak nejdůležitějším smyslem, vezmeme-li v úvahu, že člověk v průměru 70
až 90 procent informací přijímá jeho prostřednictvím.
        klíčová slova: kanceláře
- osvětlení


Human

Factors - č. 4 (2009)

14

Socializing the
human factors
analysis and
classification system :
incorporating social
psychological phenomena
into a human
factors error
classification system.
Socializace
analýzy lidských faktorů a klasifikačního systému : začlenění sociálních
psychologických jevů do klasifikačního systému chyb lidských faktorů
        anotace: Přítomnost
sociálních psychologických tlaků (SPT) na rozhodování pilotů byla zjišťována
za pomoci kvalitativních analýz pohovorů o kritických nehodách. Bylo
zjištěno, že z 28 pilotů 16 popsalo SPT na jejich rozhodování, zvláště
informační sociální vlivy, normalizační deviaci a zvládání dojmů a motivy
vlastní důslednosti. Výzkum nehod může těžit z explicitního zahrnutí SPT.
        klíčová slova: psychologie
sociální - letci - letectví - rozhodování - analýzy kvalitativní - nehody -
nehody dopravní - vlivy - faktor lidský

15

Effects of
human-machine
competition on intent
errors in a target
detection task.
Působení
soutěže člověka se strojem na úmyslné chyby v úkolu detekce cílů
        anotace: Předpokládalo
se, že se efekty Johna Henryho (EJH), vyjádřené jako neochota používat
automatizaci, zvýší jako funkce operátorovy osobní investice do výkonu bez
cizí pomoci. Bylo zjištěno, že spoléhání se na sebe zvýšilo nepoužívání a
snížilo zneužívání. Jsou-li tyto údaje hodnoceny společně, podporují
předpoklad, že osobní investice do výkonu bez pomoci snižuje pravděpodobnost
EJH a úmyslných omylů.
        klíčová slova: psychologie
práce - člověk - stroje - automatizace - operátoři - výkon pracovní -
spolehlivost - chyby lidské

16

WIESZCZYK, STACIE M. - MARKLIN, RICHARD W. - SÁNCHEZ, HÉCTOR J.:
Height of industrial
hand wheel
valves affects
torque exertion.
Výška
ručního kola k ovládání ventilů v různých průmyslových odvětvích působí na
sílu točivého momentu
        anotace: Cílem studia
bylo stanovit, jak výška ručního kola působí na maximální tvorbu točivého
momentu (TM) a riziko úrazu ramen a zad dělníků. Tato činnost může způsobit
muskuloskeletální obtíže ramen (MSOR). Bylo zjištěno, že
tvorba TM v levém směru byla vyšší než ve směru pravém. Tento hlavní efekt
nezávisel na výšce ventilu a nebyla interakce mezi směrem a výškou ventilu.
        klíčová slova: kola -
moment točivý - ventily - ovládače ruční - nemoci pohybové - ramena - záda

17

Harness sizing
and strap lenght
configurations.
Konfigurace dimenzování
bezpečnostních postrojů a délky popruhů
        anotace: Článek
popisuje možnosti změn délky popruhů a přizpůsobení záchytných prostředků
proti pádu z výšky, jakož i vývoj konfigurací rozměrů zachycovacích postrojů.
K přizpůsobení OOPP 95% až 98% zkoumané populace byly identifikovány dvě
volitelné možnosti dimenzování. Byly stanoveny tři až čtyři velikosti pro
ženy a stejný počet pro muže. Tím lze snížit riziko způsobené špatnou volbou
velikosti.
        klíčová slova: pády
osob - pády z výšky - OOPP - prostředky ochranné - rozměry - výstroj -
popruhy - postroje zachycovací

18

Improving extreme-
scale problem
solving : assessing
electronic brainstorming
effectiveness in an
industrial setting.
Zlepšování
řešení extrémních problémů : stanovení efektivnosti elektronického
brainstormingu v průmyslovém prostředí
        anotace: Experiment
vedl ke srovnání efektivnosti individuálního a skupinového elektronického
brainstormingu (EB) k určení obtížných výzev v reálném
světě. Zjištěné údaje ukazují, že jednotlivci jsou přinejmenším stejně tak
dobří jako skupiny v tvorbě množství elektronických nápadů, bez ohledu na
délku EB. V kvalitě však jednotlivci skupiny významně překonávají.
        klíčová slova: psychologie
práce - skupiny - elektronika - zlepšování - brainstorming

19

BRANAGHAN, RUSSELL J. - SANCHEZ, CHRISTOPHER A.: Feedback
preferences and
impressions of
waiting.
Zpětnovazební preference a účinek čekání
        anotace: Ve třech
experimentech byl zkoumán účinek různých zpětnovazebních displejů na
preference uživatelů, délku čekání, racionalitu čekací doby a další opatření
ohledně uživatelských zkušeností. Bylo zjištěno, že model výsledků preference
je odlišný od úsudků týkajících se délky. Uživatelé preferovali zpětnou vazbu
poskytující více informací. U délky považovali jednodušší rozhraní jako
nejracionálnější.
        klíčová slova: vazba
zpětná - displeje - internet - psychologie práce

20

HO, CRISTY - SPENCE, CHARLES: Using
peripersonal warning
signals to orient a driver´s gaze.
Užití peripersonálních výstražných signálů k
orientaci řidičova pohledu
        anotace: Byly
provedeny experimenty ke stanovení relativní rychlosti, s níž lidé mohou
iniciovat zrychlené reakce hlavy následující po prezentaci prostorových
výstražných signálů (VS). Bylo zjištěno, že účastníci iniciovali otáčivé
pohyby hlavy a reagovali významně rychleji po zadním zvukovém VS než po
čelním VS, vibrotaktilním signálu u pasu či
periferním vizuálním signálu.
        klíčová slova: řidiči
- signály akustické - signály vizuální - výstrahy - rychlost

21

Perception of robot
passability with
direct line of
sight and teleoperation.
Vnímání průchodnosti robota s přímou linií pohledu a teleoperací
        anotace: Byly zkoušeny
schopnosti posuzovat průchodnost robotů pomocí otvorů v přímé linii vidění
(PLV) a teleoperace (TO). Za podmínek PLV účastníci
vytvářeli podobné soudy pro tři velikosti robotů při užití bezrozměrového
měření. V podmínce TO byly soudy rozmanitější a jako vhodné byly posuzovány
menší otvory. Lze tím kvantifikovat rozdíly ve vnímání PLV a TO.
        klíčová slova: roboti
- operátoři - otvory

22

Effects of a 
computer-based
training module on driver´s willingness
to engage in distracting
activities.
Účinky počítačového výcvikového modulu na
řidičovu ochotu přistoupit na rozptylující činnosti
        anotace: Byly zkoumány
účinky modulu na řidičovo chování s ohledem na rozptýlení ve vozidle. Bylo
zjištěno, že řidiči ve výcvikové skupině prokázali pokles ochoty k
rozptylujícím činnostem spolu s odpovídajícím zvýšením vnímaného rizika a
častěji prováděli úkoly ve vozidle, bylo-li zaparkováno, na rozdíl od
kontrolní skupiny. Jsou diskutovány implikace pro rozptylování a výcvik.
        klíčová slova: řidiči
- chování bezpečné - chování nebezpečné - chování - výcvik

23

HOSKING, SIMON G. - YOUNG, KRISTIE L. - REGAN, MICHAEL A.:
The effects of
text messaging on young
drivers.
Účinky textových zpráv na mladé řidiče
        anotace: Studie zkoumala
účinky použití mobilu k příjmu a posílání textových zpráv (TZ) na výkon
řízení u mladých začínajících řidičů. Bylo zjištěno, že čas, který řidiči
tráví, aniž hledí na silnici, byl o cca 400% delší, než bylo zaznamenáno v
podmínkách bez TZ. Výzkum prokázal, že riziko srážky při psaní TZ je
dvojnásobné než při hovoru do mobilu.
        klíčová slova: řidiči
- telefony mobilní - bezpečnost silniční


Chemické listy - č. 12 (2009)

24

PETRÁŠ, DAVID: Bezpečná nanovlákna.
        anotace: Autoři
příspěvku představují základní typy a formy nanovláken,
a dále způsoby jejich přípravy. Pozornost je věnována především strukturám
připravovaným z materiálů, které se vyznačují dobrou biokampatibilitou
a některé z nich snadnou a rychlou biologickou odbouratelností.
        klíčová slova:
nanovlákna - nanočástice -
kompatibilita


Inovace - č. 4 (2009)

25

MICHALÍK, DAVID: Efektivní komunikace uvnitř podniku.
        anotace: Komunikace má
významný vliv na procesy uvnitř organizace (podniku, firmy) státního nebo
soukromého sektoru. Prostupuje všemi oblastmi organizace, umožňuje propojení
jednotlivých článků. Doposud ze strany mnoha organizací je tato složka
opomíjena a podceňována její důležitost.
        klíčová slova: podniky
- organizace - komunikace interní - efektivnost - BOZP

26

Zachycení pádu : předcházení rizik spojených s pádem.
        anotace: Systém
zachycení pádu je určen k zabránění nárazu na překážku nebo na zem (snížení
nadměrné rázové síly) k udržení postiženého v poloze, která snižuje účinky
nehybného zavěšení.
        klíčová slova: pády
osob - pády z výšky - systémy zádržné - zavěšení - brzdy

27

Světelná přemostění kabelů.
        anotace: Světelná přemostění
kabelů zabraňují úrazům při chůzi a jsou vhodná pro haly, sály a velká
pracoviště. Kabelová přemostění lze prodloužit na požadovanou délku pomocí
spojovacích článků.
        klíčová slova: kabely
- přemostění světelná - prevence úrazů - pracoviště průmyslová - haly

28

ŠIMON, P.: Zásady používání ochranných respirátorů : v kontextu epidemie
chřipky A (H1N1).

        anotace: Propuknutí
chřipky A (H1N1), známé jako prasečí chřipka, vyvolalo velmi vážnou debatu o
používání a výhodách ochranných roušek a respirátorů. Článek představuje
druhy ochrany dýchacích cest pro případ propuknutí pandemie a jaké
respirátory jsou v současnosti k dispozici.
        klíčová slova: ochrana
dýchadel - respirátory - roušky - epidemie

29

Zdravotní rizika v odvětví úklidových služeb.
        anotace: Hlavním cílem
Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který se konal
koncem roku 2009, bylo omezení zdravotních potíží souvisejících s prací mezi
zaměstnanci úklidových služeb. V rámci Evropského týdne se po celé Evropě
uskutečnily stovky akcí a událostí týkajících se BOZP.
        klíčová slova: úklid -
rizika zdravotní - Evropský týden - kampaně evropské

30

Ansell rozšiřuje sortiment rukavic pro zvýšenou
chemickou ochranu.

        anotace: Článek
představuje nové chemicky odolné rukavice firmy Ansell
Healthcare pod názvem AlphaTec
58-270. Tyto rukavice poskytují mimořádnou ochranu před působením chemických
látek a jsou odolné proti kapalinám, takže vyžadují méně síly při uchopení
zaolejovanmých dílů.
        klíčová slova: rukavice
ochranné - rukavice pracovní - ochrana proti chemikáliím

31

HERZIG, RAINER: Série DUMO od firmy KCL : ochrana proti pořezu třídy 4 pro
různé nároky.

        anotace: Článek
seznamuje s novou sérií ochranných rukavic DUMO od firmy KCL. Tyto rukavice
poskytují ochranu proti pořezu třídy 4. Jejich části jsou vyrobené ze
skleněných a polyamidových vláken.
        klíčová slova: rukavice
ochranné - rukavice pracovní - pořezání

32

GORE-TEX : ochranné oděvy ze Slovenska.
        anotace: Efektivní a
trvalé zapečetění stehů je rozhodujícím faktorem funkčnosti a trvanlivosti
kvalitního, vodotěsného ochranného oděvu. Aby se zabránilo netěsnosti ve
švech , byl proces šití nahrazen technologií přelepování a trvalého
zapečetění stehů pomocí speciálních pásků.
        klíčová slova: oděvy
ochranné - vodotěsnost - švy - šití - technologie

33

Ochranné kombinézy Microgard : zdraví a pohodlí.
        anotace: Zajištění ochrany
zdraví osob v pracovním procesu je povinností všech zaměstnavatelů. Mnohdy je
tato povinnost zanedbávána a podceňována, i když bývá způsobena jen
neznalostí odpovědných či vedoucích pracovníků a samozřejmě i samotných
uživatelů ochranných pomůcek. Článek poskytuje návod pro vhodný výběr
ochranných kombinéz a představuje výrobky společnosti Microgard.
        klíčová slova: oděvy
ochranné - kombinézy

34

HLADKÝ, ALEŠ - ŠKRÉTA, KAREL - VLČKOVÁ, MILENA: Vliv používání ochranných
oděvů na schopnost výkonu mentálních a fyzických úkolů.

        anotace: Výzkumný
ústav bezpečnosti práce, v.v.i., v rámci jednoho ze svých úkolů testoval vliv
používání ochranných oděvů na schopnost výkonu mentálních a fyzických úkolů.
Dvanáct pokusných osob ve 4 různých oděvech vykonávalo za standardních
podmínek úkoly náročné na soustředění a postřeh, kombinované s fyzickým
cvičením.
        klíčová slova: OOPP -
oděvy ochranné - testy - úkoly - výkon

35

Ochranné helmy/přilby.
        anotace: Jako i v
jiných číslech časopisu Inovace je i v tomto čísle článek věnovaný průzkumu
trhu v oblasti osobních ochranných prostředků. Tentokrát je zaměřen na
ochranné helmy a přilby. Poskytuje jejich přehled spolu s řadou užitečných
informací.
        klíčová slova: přilby
ochranné - helmy ochranné - ochrana hlavy - přehledy - výrobci

36

ŠKRÉTA, KAREL - PATA, JAROSLAV: Ochrana před šířením chřipky vzdušnou cestou.

        anotace: Vzhledem k
aktuální situaci, kdy se hovoří o nebezpečí šíření prasečí chřipky, je
potřeba mít jasné informace o způsobu ochrany proti jejímu šíření vzdušnou
cestou.
        klíčová slova: ochrana
dýchadel - epidemie

37

Masky a polomasky.
        anotace: Další průzkum
trhu tohoto čísla je zaměřen na masky a polomasky. Vedle základních identifikačních
údajů jsou uvedeny parametry, oblast použití apod.
        klíčová slova: masky
ochranné - polomasky - přehledy - výrobci


Personál - č. 12 (2009)

38

Největší světová kampaň v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti
sklidila úspěch.

        anotace: Krátká zpráva
informuje o úspěchu světové kampaně v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na
pracovišti "Zdravé pracoviště", kterou pořádala Evropská agentura
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. tato kampaň oslovila více lidí něž
v předchozích kampaních.
        klíčová slova: pracoviště
- kampaně evropské - hodnocení


Práce a zdraví - č. 6 (2009)

39

SYROVÝ, VÁCLAV: Co vy na to? Připojíte se k diskuzi? : zásady bezpečného
chování na pracovišti.

        anotace: Autor
představuje vlastní názor a vlastní vysvětlení pojmu zásady bezpečného
chování na pracovišti. Snahou článku je vyvolat diskusi k tomuto tématu a
redakce nabízí možnost ostatním čtenářům se k této problematice vyjádřit.
        klíčová slova: chování
bezpečné - zásady - pracoviště - názory - diskuse

40

Prevence dopravních nehod nákladních automobilů : některé základní zásady v
dopravním sektoru.

        anotace: Bezpečnost na
silnicích je prioritou dopravní politiky Evropské unie. Ačkoli odpovědnost
nesou veřejné orgány, podniky a široká veřejnost, hlavní úlohu v dopravním
sektoru by měly mít podniky a jejich zaměstnanci. Článek seznamuje se
základními bezpečnostními zásadami v dopravním sektoru, resp. v nákladní
dopravě.
        klíčová slova: doprava
silniční - doprava nákladní - automobily nákladní - bezpečnost - zásady -
podniky - zaměstnanci

41

Prevence onemocnění zad v odvětví dopravy.
        anotace: I když je
obtížné přesně určit kategorii profesí, která představuje největší rizika
vzniku bolesti zad, je víceméně jisté, že odvětví dopravy je v tomto ohledu
na jednom z prvních míst. Vzhledem k tomu, jaké mohou být společenské a
finanční následky zranění zad, je nezbytně nutné jim předcházet.
        klíčová slova: bolesti
v zádech - záda - rizika - prevence - doprava

42

Bezpečný podnik.
        anotace: 20. října
2009 předali ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka
a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf
Hahn v Kaiserštejnském paláci v
Praze ocenění Bezpečný podnik zástupcům 19 společností. Firmy Biocel Paskov,
MP Krásno a SYNTHOS Kralupy získaly ocenění již po čtvrté. Bezpečnými podniky
jsou tak nepřetržitě 12 let. Je tedy zřejmé, že i v době ekonomické krize
firmy chápou, jak je důležité starat se o bezpečnost práce a zdraví
zaměstnanců.
        klíčová slova: podniky
bezpečné - ocenění - Česká republika - 2009

43

"Duševní zdraví a pohoda na pracovišti" : soutěžní kampaň pro
podniky 2009-2010.

        anotace: Ministerstvo
zdravotnictví ČR spolu s Českým kontaktním centrem Evropské sítě podpory
zdraví na pracovišti vyhlásilo dne 10. prosince 2009 pro roky 2009-2010 ve
Státní zdravotním ústavu soutěžní kampaň pro podniky "Duševní zdraví a
pohoda na pracovišti". Tato kampaň je součástí celoevropského projektu,
který probíhá s heslem "Práce v souladu s životem". Soutěž je
určena ke zlepšení psychosociálního prostředí na pracovišti, snížení stresu a
zvýšení pohody.
        klíčová slova: zdraví
duševní - podpora - kampaně evropské - podniky - faktory psycho-sociální -
stres - prevence

44

BOZP ve školních osnovách.
        anotace: Pro posílení bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve vzdělávání na všech stupních škol, je
nutné jí dát ve školních osnovách formální podobu. Došlo k významnému pokroku
a probíhá mnoho činností, jak na úrovni základních, tak středních škol, a to
jak u zavedených, tak u plánovaných akcí členských států.
        klíčová slova: školy -
BOZP - bezpečnost - ochrana zdraví - osnovy - požadavky - spolupráce

45

STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE - VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE: Bezpečný
provoz : jak používat nebezpečné chemické látky a přípravky.

        anotace: Nebezpečná
látky a přípravky jsou takové látky a přípravky, které vykazují jednu či více
nebezpečných vlastností, a pro tyto své vlastnosti jsou klasifikovány za
podmínek stanovených zákonem č. 356/2003 Sb. jako výbušné, oxidující,
extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, zdraví
škodlivé žíravé, dráždivé, senzibilizující, karcinogenní, mutagenní, toxické
pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí. Článek se věnuje látkám a
přípravkům, se kterými se lze setkat na čerpacích stanicích pohonných hmot a
popisuje zásady bezpečného nakládání s těmito látkami a přípravky.
        klíčová slova: látky
chemické - přípravky chemické - stanice čerpací - hmoty pohonné - bezpečnost
- požadavky

46

DOUDOVÁ, LUDMILA: "Hluk 2009".
        anotace: V polovině
listopadu 2009 se v Praze konala 1. odborná konference Hluk 2009 s podtitulem
Snižování hlukových zátěží - příležitost pro stavební firmy. Akce si kladla za
cíl definovat hlavní problémy hlukové zátěže související s dopravou a
nastínit kroky ke snižování nepříznivých dopadů na životné prostředí.
        klíčová slova: hluk -
zátěž hluková - doprava - stavebnictví - konference

47

FILIPOVÁ, ŠTĚPÁNKA: Bezpečnost práce a ochranu zdraví je třeba řešit
průběžně.

        anotace: První kulatý
stůl s odborníky na bezpečnost a ochranu zdraví se v říjnu 2009 uskutečnil na
MPSV. Cílem akce bylo vyměnit si poznatky z kontrol, poukázat na zjištěné
nedostatky při provádění zkoušek a projednat systém udělování akreditací pro
provádění zkoušek, kterými jsou ověřovány odborné způsobilosti v prevenci
rizik a k činnosti koordinátora BOZP na staveništi.
        klíčová slova: prevence
rizik - způsobilost odborná - koordinátoři - staveniště - zkoušky - kontroly
- problémy - akreditace - diskuse

48

Filmová cena za zdravé pracoviště.
        anotace: Evropská
agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) v rámci 52.
filmového festivalu dokumentárních a animovaných filmů 2009 v Lipsku poprvé
podpořila Filmovou cenu za zdravé pracoviště o nejlepší dokument s pracovní
tématikou.
        klíčová slova: pracoviště
- ochrana zdraví - filmy - ocenění - Evropská agentura pro bezpečnost a
ochranu zdraví

49

Lepší pracovní podmínky v Evropě propaguje včelka.
        anotace: Evropská
agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) oznámila vítěze
fotografické soutěže zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích.
První cenu získal snímek z Malty s názvem "Včela". Článek seznamuje
i s dalšími oceněnými snímky.
        klíčová slova: BOZP -
pracoviště - ochrana zdraví - soutěže - fotografie - Evropská agentura pro
bezpečnost a ochranu zdraví - ocenění


Pracovní lékařství - č. 4 (2009)

50

STRAKOVÁ, VLADIMÍRA: Pracovní polohy : zkušenosti z praxe v rámci
fyziologických měření.

        anotace: Pomocí
snímkuů pořízených při videozáznamech v terénu autoři
dokumentují pracovní polohy hlavy, krku, trupu, horních a dolních končetin
tak, jak byly zaznamenávány při šetřeních v rámci preventivní medicíny. S
odkazem na legislativu jsou demonstrovány nepříznivé pracovní polohy a
zdůrazněn význam časového snímku.
        klíčová slova: polohy
pracovní - rizika pracovní - snižování - nemoci z povolání - měření

51

HRNČÍŘ, EVŽEN: Předpisy upravující posuzování a uznávání nemocí z povolání.
        anotace: V úvodníku se
autor věnuje otázce právních předpisů, které upravují posuzování a uznávání nemocí
z povolání. Vymezovat a upravovat diagnostické a léčebné postupy používané v
medicíně zákonnými předpisy je z řady důvodů velmi problematické.
        klíčová slova: nemoci
z povolání - posuzování - posudky lékařské - legislativa - úvahy

52

TICHÁČKOVÁ, JAROSLAVA - CHALOUPKA, JIŘÍ: Rizikové faktory při práci v
pekárně.

        anotace: Významným
odvětvím potravinářské výroby je pekárenství. Práce shrnuje přehled
rizikových faktorů pracovního prostředí v konkrétní pekárně a dokumentuje
průběh získávání podkladů pro kategorizaci pracoviště. Uvádí přehled nemocí z
povolání způsobených v potravinářství a konkrétní případ nemocí vzniklých na
sledovaném pracovišti.
        klíčová slova: pekárny
- rizika pracovní - kategorizace prací - péče pracovnělékařská
- prach moučný - expozice - limity - nemoci z povolání

53

SACHOVÁ, PETRA: Hluk jako rizikový faktor ve školských zařízeních.
        anotace: Cílem studie
bylo zjistit, jak rozdílná je hluková zátěž pedagogů vyučujících hlučné a
tiché předměty v karvinských základních školách. Kvalita sluchu byla
vyšetřována pomocí screeningové tónové audiometrie,
vyšetření bylo doplněno předem sestaveným dotazníkem. Celý soubor byl
rozdělen na dvě kategorie (hlučnou a tichou) v závislosti na expozici hluku
během výuky. Výsledky byly hodnoceny pomocí průměrných audiogramů,
ztrát sluchu podle Fowlera, biologického hodnocení
rizika hluku a statistickým zpracováním.
        klíčová slova: hluk -
expozice pracovníků - učitelé - praxe - školy základní - audiometrie - sluch
- ztráta sluchu


Professional Safety - č. 11
(2009)

54

HALLOWELL, MATTHEW R. - VELTRI, ANTHONY - JOHNSON, STEPHEN:
Safety and lean
: one manufacturer´s
lessons learned
and best practices.
Bezpečnost a zeštíhlení : ponaučení z příkladu jednoho výrobce a správná
praxe
        anotace: Zeštíhlení
výroby se v současnosti rozšiřuje v mnoha průmyslových oblastech. Přechod od
tradičních výrobních postupů k zeštíhlení výroby vyžaduje redesign,
nové navržení výrobních procesů, pracovních činností a prostorového
uspořádání ve výrobních prostorách. Všechny tyto změny zákonitě ovlivní
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Jak podniky a firmy přistupují k
procesu zeštíhlení, musí tedy bezpečnostní technici odhalovat a stanovovat
nové rizikové oblasti a problémy spojené s tímto procesem. Článek seznamuje
se zkušenosti velkých výrobních podniků, které nedávno přešli na koncept
zeštíhlení a které věnovaly značnou pozornost příležitostem pro řízení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bariérám spojeným se zavedením
strategií zeštíhlení výroby.
        klíčová slova: podniky
- výroba - zeštíhlení - BOZP - rizika

55

POWERS, JOHN R. JR. - AMMONS, DOUGLAS E. - BRAND, IVAN: Machine
safety : developing
an operator presence
system.
Bezpečnost strojů : vytvoření systému, který
detekuje přítomnost obsluhy u stroje
        anotace: Většina
hydraulických nůžek nemá systém pro detekci přítomnosti obsluhy, který by
mohl pomoci při prevenci zranění, ke kterým může dojít ve chvíli, kdy obsluha
přistupuje ke stroji, když je kotouč frézy stále v záběru. NIOSH a korporace
Veermer jsou partnery při vývoji technologie, která
detekuje přítomnost obsluhy při řízení stroje. Článek detailně popisuje tento
vývoj a diskutuje mechanismy použité k zavedení tohoto systému v podnikové
praxi. Tento projekt poskytuje příklad toho, jak může být výhodná spolupráce
výzkumného sektoru s praxí.
        klíčová slova: stroje
a zařízení - bezpečnost - frézy - obsluha - přítomnost - detekce - systémy
bezpečnostní - technologie - vývoj

56

CANTRELL, SUSAN - CLEMENS, PAT: Finding
all the hazards
: how do we
know we are done?
Nalezení všech rizik : jak poznáme, že jsme hotovi?
        anotace: Zatímco
existuje řada metod pro identifikaci rizik, neexistuje jedna metoda či
kombinace metod, které mohou nalézt všechna rizika v rámci celého systému.
Navzdory této skutečnosti lze identifikovat všechna rizika v jedné konkrétní
části systému. Pro odhad stupně úplnosti dané metody identifikace rizik musíme
vědět, kolik rizik skutečně existuje. To naznačuje, že všechna rizika v rámci
celého systému musí být nejprve nalezena. Je to hádanka, kterou se zabývali
výzkumníci ve Finsku. Pokud by existovala metoda pro identifikaci všech rizik
v jednom systému, pak by tato metoda mohla být využita univerzálně. Článek
představuje finský výzkum, který se zabývá stanovením odhadu úplnosti metod
pro identifikaci rizik.
        klíčová slova: rizika
- identifikace rizik - metody - výzkumy - Finsko


Scandinavian

Journal of
Work, Environment
and Health - č. 6 (2009)

57

VERBEEK, J. - PULLIAINEN, M. - KANKAANPÄÄ, E.: A systematic
review of
occupational safety
and health business
cases.
Soustavný přehled obchodních případů z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
        anotace: Byl proveden
přehled 26 oznámených případů zásahů v oblasti BOZP ke stanovení, zda
argumenty pro zdraví a produktivitu se ekonomicky vyplatí. Byly nalezeny tři
ex-ante a 23 ex-post případy. Zjištěno bylo 100%
snížení úrazů nebo nemocí. Hlavní předností je, že nebyla zapotřebí pracovní
neschopnost. Jsou nutné směrnice pro podávání zpráv a hodnocení.
        klíčová slova: úrazy
pracovní - nemoci z povolání - neschopnost pracovní - bezpečnost práce -
hygiena práce - produktivita práce - aspekty ekonomické - analýzy ekonomické

58

KÖPER, B. - MÖLLER, K. - ZWETSLOOT, G.: The
occupational safety
and health scorecard
: a busines case
example for strategic
management.
Výsledková karta o situaci v bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci : příklad obchodního případu pro strategický management
        anotace: Cílem studie
bylo stanovit metodu, při níž kvalitativní faktory jako lidské zdroje a
aspekty BOZP přispívají k výkonu nebo přidané hodnotě organizace. Hlavním
nálezem bylo, že přístup pomocí Vyvážené výsledkové karty je vhodným
prostředkem k zvládání problémů BOZP z hlediska strategického managementu
zdraví. Zdravotní zásahy přispívají kvalitě, produktivitě a snižování
nákladů.
        klíčová slova: bezpečnost
práce - hygiena práce - management bezpečnosti práce - aspekty ekonomické -
metody - hodnocení - studie případové - průmysl automobilový - řízení
lidských zdrojů - indikátory

59

POT, F. - KONINGSVELD, E.: Quality
of working life
and organizational
performance : two sides
of the same
coin?

        anotace: Článek
přináší debatu o teoretickém a praktickém tvrzení, že simultánní zlepšování
kvality pracovního života (KPŽ) a organizační výkon (OV) může být dosažen
rozvojem pracoviště. Byla zjištěna 0,50 korelace mezi KPŽ a OV. Zlepšení KPŽ
a výkonu bylo dosaženo v některých, nikoli však ve všech projektech, cca ve
25 - 50 %. Je obtížné zjistit faktory významné pro úspěch.
        klíčová slova: kvalita
života - podmínky pracovní - pracoviště - výkon pracovní - studie - Finsko -
Německo - Irsko - Nizozemí

60

Socioeconomic position
and low-back
pain : the role
of biomechanical
strains and psychosocial
work factors in
the GAZEL cohort.
Socioekonomická
pozice a bolest dolní části zad : úloha biomechanické námahy a
psychosociálních pracovních faktorů ve skupině GAZEL
        anotace: Byla
analyzována tato úloha v rozdílnostech pracovního zařazení ve Francouzské
národní společnosti. Bylo zjištěno, že převaha bolestí po více než 30 dnů
byla 13,6%. Bolest byla významně vyšší u dělníků a úředníků než u manažerů.
Socioekonomické rozdíly byly významně omezeny, byla-li brána v úvahu
biomechanická námaha. Psychosociální faktory měly malý dopad.
        klíčová slova: zaměstnanci
- dělníci - manažeři - bolesti v zádech - onemocnění muskuloskeletální
- faktory psycho-sociální - administrativa - Francie

61

Beliefs about
back pain predict
the recovery
rate over 52
consecutive weeks.
Přesvědčení
o bolestech zad předvídá hodnotu zlepšení zdravotního stavu během 52 za sebou
následujících týdnů
        anotace: Studie
zkoumala průběh bolestí dolní části zad po 52 týdny následující po běžné
bolesti. Přesvědčení o nevyhnutelnosti záporných důsledků bolesti a o
vyvarování se strachu bylo zkoumáno jako potenciální rizikový faktor pro
přetrvávající bolest. Dotazníky prokázaly rychlejší zlepšení zdravotního
stavu a úlevu v bolesti při nižší zábraně strachu a menším negativním
přesvědčení.
        klíčová slova: bolesti
v zádech - psychologie práce - faktory rizikové - strach - dotazníky

62

KJAER, T.K. - HANSEN, J.: Cancer incidence
among a large
cohort of female
Danish registered
nurses.
Výskyt rakoviny mezi širokou skupinou
dánských registrovaných zdravotních sester
        anotace: Bylo zkoumáno
riziko 21 typů rakoviny. Bylo zdokumentováno 8410 případů rakoviny během
sledování a nalezen významně zvýšený normalizovaný poměr výskytu u rakoviny
prsu, mozku a nervové soustavy, melanomu a jiných
kožních nádorů. Významné snížení rizika bylo pozorováno u rakoviny v
souvislosti s požíváním alkoholu a kouřením.
        klíčová slova: rakovina
- karcinogeny - sestry zdravotní - ženy - práce na směny - Dánsko

63

Occupational exposure
and incidence of
respiratory disorders in a 
general population.
Profesní
expozice a výskyt respiračních obtíží v obecné populaci
        anotace: Cílem studie
bylo vyzkoumat účinek expozice na výskyt astmatu u dospělých a respiračních
symptomů za použití matice pracovní expozice. Po zohlednění věku, vzdělání,
kouření a předchozích profesních expozic bylo zjištěno, že profesní expozice
okolnímu vzduchu byla ve slabém vztahu k výskytu astmatu a respiračních
symptomů, významně více u žen než u mužů.
        klíčová slova: nemoci
dýchacích cest - astma - vzduch dýchací - expozice pracovníků - populace -
ženy - muži

64

The interplay
between physical
activity at work
and during
leisure time : risk
of ischemic heart
disease and
all-cause mortality in middleaged
Caucasian men.
Vzájemný
vliv mezi fyzickou aktivitou v práci a během volného času : riziko
ischemické choroby srdeční a úmrtnosti ze všech příčin u
mužů bělošského typu středního věku.
        anotace: Cílem studie
bylo ověřit hypotézu, že vysoká úroveň fyzické aktivity ve volném čase
zvyšuje riziko úmrtí na ischemickou chorobu srdeční
u mužů s vysokou fyzickou náročností v zaměstnání. Tato hypotéza nebyla
potvrzena. Naopak, mírná i vysoká úroveň aktivity ve volném čase se zdá být
ochranou proti úmrtnosti na ischemickou chorobu
srdeční v populaci se střední a vysokou fyzickou aktivitou v zaměstnání.
        klíčová slova: nemoci
srdeční - nemoci kardiovaskulární - práce fyzická - námaha fyzická - čas
volný - čas rekreační - úmrtnost - muži - věk


Sicher
ist Sicher
- č. 11 (2009)

65

Gefährdungsbeurteilung für
Tätigkeiten mit
Gefahrstoffen : Grundzüge
eines zukünftigen
Moduls "Brand-
und Explosionsgefährdung"
für das Einfache
Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe
(EMKG).
Posuzování ohrožení u činností spojených s nebezpečnými látkami :
základní rysy budoucího modulu Ohrožení požárem a výbuchem pro Prostou
koncepci opatření u nebezpečných látek (EMKG)
        anotace: Podle § 7
Nařízení o nebezpečných látkách z roku 2005 je nutno posuzovat i ohrožení
požárem a výbuchy. Technická pravidla pro nebezpečné látky (TRGS) 400
předkládají základní součásti tohoto posuzování. Prostá koncepce opatření u
nebezpečných látek (EMKG) umožňuje uživatelům prostými informacemi hodnotit
ohrožení zdraví při práci s nebezpečnými látkami a vyvozovat potřebná
opatření.
        klíčová slova: látky
nebezpečné - požáry - výbuchy - exploze - nařízení - pravidla - Německo

66

KomNet und
REACh-NET : Beratungsservices
für Moderne Arbeit
und Chemikaliensicherheit.
KomNet a REACh-NET :
poradní služby pro Moderní práci a bezpečnost při práci s chemikáliemi
        anotace: Kompetenční
síť Moderní práce (www.komnet.nrw.de)
je jakožto efektivní transferový nástroj konzultace a informačního
zprostředkování již více než 10 let v provozu. Poradní služba
REACh-NET (www.reach-net.com)
disponuje nyní zkušenostmi z praxe dlouhé tři roky. Článek uvádí přednosti
KomNet-systému a výsledky praktického provozu
REACh-NET.
        klíčová slova: konzultace
- poradenství - chemikálie - chemikálie nebezpečné - služby - WWW - informace

67

BROSE, MARTIN: Schutz vor Laserstrahlen
. Gefährdungen, Grenzwerte,
Schutzmaßnahmen.
Ochrana před laserovými
paprsky : ohrožení, mezní hodnoty, ochranná opatření
        anotace: Článek se
zabývá uvedenou problematikou s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví
pracovníků. Po krátkém popisu fyzikálních základů je vyloženo ohrožení očí a
pokožky. Jsou uvedeny mezní hodnoty záření, významné při použití zdrojů
záření. Podrobně popsány jsou i laserové třídy, významné pro vyvození
ochranných opatření.
        klíčová slova: záření
laserové - paprsky - ohrožení zdraví - hodnoty mezní - opatření bezpečnostní

68

VOLKMAR, EGON: An Pressen
zur Metallbearbeitung
vergleichbar messen,
richtig berechnen
und Maßnahmen
konsequent anwenden :
ein kurzer Nachlauf
bringt Sicherheit :
Teil 1/2.
Srovnatelně měřit, správně propočítávat a
důsledně aplikovat opatření u lisů na zpracování kovů : krátký doběh přináší
bezpečnost : díl 1/2
        anotace: Článek analyzuje
časový průběh nebezpečných pohybů u těchto lisů. V 1. díle jsou uvedeny
časové podíly celkového reakčního času a je provedeno zařazení odpovědnosti
výrobců a provozovatelů. Je podána informace o mezích měření, zkušebních
vzdálenostech a důkazních povinnostech. Obrázky znázorňují zvláštnosti
hydraulických a mechanických lisů.
        klíčová slova: lisy
hydraulické - lisy mechanické - kovy - pohyby pracovní - odpovědnost za škody

69

UDET, THORSTEN: High Performance durch
Carbon : Innovationsführer
uvex setzt auf
ein Produktsystem
mit Carbon-Technologie.
Vysoký
výkon pomocí karbonu : inovační vůdce Uvex sází na
produktový systém s karbonovou technologií
        anotace: Skupina
Uvex safety je známa pro
inovační technologie a nové materiály, vhodné k výrobě produktů pro BOZP.
Podařilo se jí pomocí tohoto systému vyvinout celou řadu vysoce výkonných
produktů. Článek popisuje použití karbonu u ochranných brýlí, antistatických
přileb, ochranných rukavic, ochranného oděvu a obuvi.
        klíčová slova: uhlík -
technologie - inovace - OOPP - brýle ochranné - přilby ochranné - rukavice
ochranné - oděvy ochranné - obuv ochranná


Travail

et Sécurité - č. 700 (2009)

70

BRASSEUR, GRÉGORY: Le nouveau
visage de la prévention :
cancers professionnels :
dossier.
Nová tvář prevence : rakovina z povolání :
souhrnná zpráva
        anotace: V posledních
letech přispěly zkušenosti s azbestem a prevence k tomu, že si zaměstnavatelé
i zaměstnanci uvědomili nutnost posilovat informační politiku o rizikách,
nahrazovat kancerogenní produkty neškodnými a pomáhat podnikům, které nemají
technologie potřebné pro boj s rizikem. Zpráva uvádí úspěchy i úsilí podniků
v této oblasti.
        klíčová slova: rakovina
- látky karcinogenní - nemoci z povolání - prevence nemocí


Zpravodaj - č. 4 (2009)

71

SCHREIEROVÁ, LUCIE: Zajímavé novinky v pracovněprávní oblasti.
        anotace: Článek
seznamuje s novinkami v pracovněprávní oblasti. Jedna se týká poskytování
náhrady mzdy v době prvních 2 týdnů nemoci nebo karantény, druhá pak zákona o
rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací.
        klíčová slova: vztahy
pracovněprávní - mzdy - náhrady - diskriminace - příležitosti rovné -
legislativa

72

HORÁČKOVÁ, ALENA: Evropská kampaň o hodnocení rizik 2008 – 2009 končí.
        anotace: Evropská
kampaň BOZP pro léta 2008–2009, která proběhla v zemích Evropské unie pod
záštitou Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v 
Bilbau, nesla motto: „Zdravé pracoviště: Dobré pro Vás.
Dobré pro podnikání“. Kampaň byla zaměřena na hodnocení rizik, které je
základem úspěšného řízení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.
        klíčová slova: kampaně
evropské - hodnocení rizik - pracoviště

73

RADVAN, JAROSLAV: Rizika spojená s činností THP v lesním hospodářství :
školení bezpečnosti práce technicko-hospodářských pracovníků lesního
hospodářství.

        anotace: Povinnost
zaměstnavatele zajistit svým zaměstnancům školení bezpečnosti práce se vztahuje
i na technicko-hospodářské pracovníky lesního hospodářství (dále THP).
Obsahem školení jsou zejména právní a ostatní předpisy, které se vztahují k
rizikům, s nimiž může THP přijít do styku. Jediným takto zaměřeným právním
předpisem je nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen
zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.
        klíčová slova: lesnictví
- hospodářství lesní - rizika pracovní - školení bezpečnosti práce

74

SNĚHOTA, OLDŘICH: Praktické zkušenosti s realizací programu „Bezpečný
podnik“.

        anotace: V průběhu
roku 2008 a 2009 byly v celém rozsahu programu „Bezpečný podnik“ Oblastním
inspektorátem práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v
Ostravě provedeny kontroly plnění požadavků programu „Bezpečný podnik” a bylo
doporučeno vydat osvědčení u devíti organizací. Článek seznamuje s poznatky a
zkušenostmi z realizace tohoto programu.
        klíčová slova: podniky
bezpečné - praxe - zkušenosti - chyby - inspektoráty práce

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail