Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2009/2

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Výstup OKO - Nové časopisecké články


Excerpované časopisy

 

112 - č. 2 (2009)

Bezpečná práca - č. 1 (2009)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 1 (2009)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2009)
Die BG - č. 1 (2009)
Documents pour
le Médecin
du Travail - č. 116 (2008)


Human Resources
Management - č. 1 (2009)

Hygiene et
Sécurité du
Travail - č. 213 (2008)

Journal of
Occupational and
Environmental Hygiene - č. 1
(2008)

Journal of
Occupational and
Environmental Hygiene - č. 12
(2008)

Moderní řízení - č. 1 (2009)
Moderní řízení - č. 2 (2009)
Práce a zdraví - č. 1 (2009)
Pracovní lékařství - č. 4 (2008)
Prevence úrazů, otrav a násilí - č. 2 (2008)
Professional Safety - č. 1 (2009)

Safety and
Health - č. 6 (2008)

Safety and
Health - č. 1 (2009)

Sondy - č. 2 (2009)
Tiefbau - č. 1 (2009)
Travail et
Sécurité - č. 691 (2009)

Zeitschrift für
Arbeitswissenschaft - č. 1 (2009)

 


Nové časopisecké články v knihovně VÚBP


112 - č. 2 (2009)

1

SÝKORA, VLASTIMIL: Ochranné prostředky dýchacích orgánů.
        anotace: Ochrana dýchacích
cest představuje jeden ze základních způsobů, jak si chránit svoje zdraví.
Škodlivé látky, nacházející se ve vdechovaném vzduchu, mohou způsobit nejen
problémy s dýcháním, kašel, krvácení z nosu, vznik a rozšíření účinku
alergií, ale především mohou vést až k nenávratnému poškození dýchacího
traktu, k trvalému poškození zdraví (rakovina nosních dutin) nebo dokonce
smrti. Článek představuje prostředky ochrany dýchacích orgánů.
        klíčová slova: ochrana
dýchadel - orgány dýchací - prostředky ochranné - roušky


Bezpečná práca - č. 1 (2009)

2

ŠOLC, MAREK: Význam a vplyv psychického pretaženia
pri práci.

        anotace: Psychická
zátěž patří v současnosti k dominantním zátěžím při práci. Odstraňovat
tragédie je těžší než vyvíjet snahu předcházet jim pomocí různých
preventivních opatření. V každodenním životě se vyskytuje víc stresových
faktorů, které pramení z okolního prostředí a práce - hluk, nedostatek času,
mezilidské vztahy na pracovišti, práce na směny, hrozba snižování počtu
pracovních míst aj. Všechny stresové situace mají negativní vliv na fyzickou
i psychickou pohodu lidí.
        klíčová slova: stres -
zátěž psychická - zátěž pracovní - stresory -
výzkumy - analýzy

3

GÁLIKOVÁ, TEODORA - GARAJOVÁ, JANA - VLADÁROVÁ, MÁRIA: Nezvyčajný
prípad ochorenia.

        anotace: Profesionální
onemocnění zapříčiněné dlouhodobým, nadměrným a jednostranným zatížením se
projevuje poškozením struktur pohybového aparátu končetin. V
kazuistickém zpracování poukazují autorky na méně obvyklý
případ onemocnění u sanitářky, upozorňují na složitost diagnostiky tohoto
onemocnění, význam pracovní anamnézy a její objektivizace hygienickým
prozkoumáním.
        klíčová slova: onemocnění
profesionální - zátěž pracovní - přetížení - ústrojí pohybové - příklady

4

KORDOŠOVÁ, MIROSLAVA: Uznávanie kvalifikácie
a osobitnej odbornej
spôsobilosti v oblasti BOZP : nástroj na
uplatnenie slovenských odborníkov
na trhu práce v krajinách Európskej
únie.

        anotace: Příspěvek přináší
informace o práci, zaměstnávání, uznávání odborné kvalifikace a odborné
způsobilosti v oblasti bezpečnosti a ochrany při práci, tentokrát v České
republice.
        klíčová slova: kvalifikace
- způsobilost odborná - BOZP - Česká republika

5

BULÍK, MILAN: Zamestnávatelia, zaviedli
ste vo
svojej firme systém
riadenia BOZP?

        anotace: Žádný
podnikatelský subjekt nemůže být úspěšný, pokud se nestará o své zaměstnance,
o jejich bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), o vyhovují pracovní
prostředí a pracovní podmínky. Starostlivostí o BOZP firma na jedné straně
snižuje možnost vzniku pracovních úrazů a jejich nepříznivých ekonomických a
sociálních důsledků, na straně druhé vytváří podmínky pro vyšší
zainteresovanost zaměstnanců, což se vrací ve vyšší produktivitě a kvalitě
práce.
        klíčová slova: BOZP -
podniky - zaměstnavatelé - řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti
práce

6

JANČUROVÁ, LAURENCIA: Na čo poukázala celoslovenská
previerka kontroly oprávnení
ny výkon činností bezpečnostnotechnickej
služby.

        anotace: V průběhu
roku 2008 se po celém Slovensku konaly prověrky s cílem kontroly na výkon
činností bezpečnostně-technické služby v organizacích, kterým bylo vydáno
oprávnění na výkon bezpečnostně-technické služby. Článek seznamuje s výsledky
kontrol.
        klíčová slova: prověrky
bezpečnosti práce - kontroly - inspekce práce - služby bezpečnostní -
Slovensko - výsledky

7

JANČUROVÁ, LAURENCIA: Podporno-pohybová
sústava zamestnancov v 
hladáčiku inšpektorov práce.

        anotace: Inspektoři
práce se v rámci celoslovenské prověrky zaměřili na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci v oblastech, které mohou způsobit onemocnění a poškození
podpůrně pohybové soustavy.
        klíčová slova: onemocnění
muskuloskeletální - syndromy muskuloskeletální
- ústrojí pohybové - prověrky bezpečnosti práce - inspekce práce - výsledky -
Slovensko

8

GALGÓCZY, ERNEST: Pracovné podmienky
: globálna i národná
téma.

        anotace: Když se
hovoří o pracovních podmínkách, nazývá se často toto téma slušná či dobrá
práce a je různě hodnocena jak ze strany sociální politiky, tak z
geopolitického hlediska. Článek seznamuje s konceptem "Slušná
práce" Mezinárodní organizace práce.
        klíčová slova: podmínky
pracovní - práce - koncepce - strategie


Bezpečnost a hygiena práce - č. 1 (2009)

9

ŠMÍDOVÁ, MIROSLAVA: Doprava.
        anotace: Těsně před
koncem roku 2008 byly ve Sbírce zákonů zveřejněny novelizované a některé nově
vydané předpisy, které mají vztah k silniční dopravě. Zmíněné předpisy jsou v
článku představeny.
        klíčová slova: doprava
silniční - legislativa - předpisy právní - Česká republika

10

DANDOVÁ, EVA: Zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví mladé generace.
        anotace: Na konci roku
2008 (12. 12.) pořádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. již druhou
akci zaměřenou na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví mladé generace, která
se jmenovala "Nad školským zákonem a jeho změnami ve prospěch zvýšení
bezpečnosti a ochrany zdraví mladé generace a jejich učitelů". Autorka
seznamuje s jejím programem a přednesenými příspěvky.
        klíčová slova: mladiství
- žáci - studenti - školy - bezpečnost - ochrana zdraví - konference - osvěta
- propagace

11

FUCHS, ALEXANDR: Bezpečnostní list přípravků podle REACH : pokračování z 
BHP

č. 12/2008.


        anotace: Tento článek
je pokračováním z 
BHP
č. 12/2008 a seznamuje s další problematikou sestavování
bezpečnostních listů. Pro sestavování bezpečnostních listů platily v ČR až do
1. 11. 2008 v podstatě dvě osnovy. Zatímco podle přílohy II nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) měly být vypracovávány
bezpečnostní listy podle nové osnovy již od 1. 6. 2007, umožňoval
nenovelizovaný zákon č. 356/2003 Sb. vypracovávat dočasně tyto listy ještě
podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Protože zákonem č. 371/20008 Sb. nabyla 1. 11.
2008 účinnosti rozsáhlá novela zákona č. 356/2003 Sb., která vyhlášku č.
231/2004 Sb. zrušila, byla konečně odstraněna tato "dvojkolejnost".
        klíčová slova: listy
bezpečnostní - REACH - struktura - legislativa

12

Přehled základních právních a ostatních předpisů vztahujících se nejen k
problematice BOZP II.
.

        anotace: Soubor je
určen pro všechny, kdo se zabývají problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci. V jednotlivých částech podává přehled předpisů platných k datu 11.
12. 2008 a to nejen bezpečnostních, podléhajících inspekci práce, ale i
předpisů s touto problematikou úzce souvisejících. Jedná se o otevřený
systém, který je nutno, s ohledem na legislativní změny, doplňky, průběžně
aktualizovat. Některé předpisy již neplatí, jsou ale v souboru ponechány z
důvodu, že se na ně nezapomenulo - samozřejmě s upozorněním, že jejich
platnost skončila.
        klíčová slova: BOZP -
bezpečnost práce - ochrana zdraví - hygiena práce - inspekce práce -
legislativa - normy - přehledy - Česká republika

13

Doplnění Přehledu základních právních a ostatních předpisů vztahujících se
nejen k problematice BOZP, který byl publikován v čísle

BHP

č. 13/2008, o předpisy vydané
koncem roku 2008.

        anotace: V článku jsou
uvedeny základní právní a ostatní předpisy vztahujících se nejen k
problematice BOZP vydané koncem roku 2008.
        klíčová slova: BOZP -
bezpečnost práce - ochrana zdraví - hygiena práce - legislativa - Česká
republika


Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2009)

14

ZÁVODNÍK, VIKTOR: K některým souvislostem ČSN OHSAS 18001:2008 a platné
legislativy.

        anotace: Oblast BOZP
je v současné době stále více formována dvěma relativně samostatnými systémy.
Jedním z nich je systém požadavků, předepsaný platnými právními a ostatními
předpisy, druhým je systém managementu BOZP, upravovaný programem
"Bezpečný podnik" či ustanoveními jiným normativních předpisů, u
nás pak nejvíce rozšířeným OHSAS 18001.
        klíčová slova: BOZP -
řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - požadavky
bezpečnostní - normy

15

STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE: Minimum z pracovněprávních vztahů.
        anotace: Další díl
minima z oblasti pracovněprávních vztahů, které jsou součástí kontrol
inspekce práce, se věnuje situaci, kdy zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci
mzdu.
        klíčová slova: vztahy
pracovněprávní - inspekce práce - mzdy

16

Informace o programu kontrolních akcí SÚIP a oblastních inspektorátů práce na
rok 2009.

        anotace: V souladu s
ustanovením paragrafu 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci
práce, ve znění pozdějších předpisů, byl Státním úřadem inspekce práce Radě
vlády pro BOZP předložen návrh Ročního programu kontrolních úkolů na rok
2009. Materiál posoudili i sociální partneři a 19. 12. 2008 byl Ministerstvem
práce a sociálních věcí schválen. článek přináší zkrácenou verzi programu.
        klíčová slova: inspekce
práce - kontroly - programy - Státní úřad inspekce práce - 2009

17

FUCHS, ALEXANDR: Bezpečnostní list přípravků podle REACH : dokončení z 
BHP

č. 1/2009.


        anotace: Tento článek
je pokračováním z 
BHP
č. 12/2008 a č. 1/2009 a seznamuje s další problematikou
sestavování bezpečnostních listů. Pro sestavování bezpečnostních listů
platily v ČR až do 1. 11. 2008 v podstatě dvě osnovy. Zatímco podle přílohy
II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) měly být
vypracovávány bezpečnostní listy podle nové osnovy již od 1. 6. 2007,
umožňoval nenovelizovaný zákon č. 356/2003 Sb. vypracovávat dočasně tyto
listy ještě podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Protože zákonem č. 371/20008 Sb.
nabyla 1. 11. 2008 účinnosti rozsáhlá novela zákona č. 356/2003 Sb., která
vyhlášku č. 231/2004 Sb. zrušila, byla konečně odstraněna tato
"dvojkolejnost".
        klíčová slova: listy
bezpečnostní - REACH - struktura - legislativa

18

Akreditované osoby podle zákona č. 309/2006 Sb..
        anotace: Článek
přináší informaci o podnikatelských subjektech, provádějících zkoušky z
odborné způsobilosti fyzických osob v oblasti BOZP, které mají platnou
akreditaci k 31. prosinci 2008.
        klíčová slova: způsobilost
odborná - zkoušky - akreditace - subjekty hospodářské - seznamy

19

FUCHS, ALEXANDR - NAVRKALOVÁ, EVA: Nové technické normy, významné z hlediska ochrany
zdraví.

        anotace: Článek
přináší přehled nových technických norem, které jsou významné z hlediska
ochrany zdraví, bezpečnosti při práci a hygieny práce, pracovního lékařství a
požární ochrany.
        klíčová slova: bezpečnost
práce - ochrana zdraví - BOZP - hygiena práce - lékařství pracovní - ochrana
požární - normy technické - přehledy


Die BG - č. 1 (2009)

20

KAUS, CHRISTOPHER: Die Organisation
des Arbeitsschutzes
reduziert nachweislich
Risiken.
Organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci prokazatelně snižuje rizika
        anotace: Podle
dotazníkové akce firmy DEKRA neprovádí každý třetí podnik hodnocení rizik,
což je základem moderní BOZP. Úkoly a kompetence přitom lze delegovat,
odpovědnost nikoli. Je mj. nutno řídit organizaci BOZP, provádět posuzování
rizik v různých oblastech podniku, na tom základě realizovat BOZP a provádět
dokumentaci bezpečnostních činností.
        klíčová slova: BOZP -
bezpečnost práce - hygiena práce - rizika bezpečnostní - organizace práce -
Německo

21

RACK, MANFRED: Organisationsverschulden
vermeiden.
Je třeba zabraňovat chybám, způsobeným
špatnou organizací
        anotace: Povinnosti podniku
je třeba plnit. Pomocí počítačem podporovaného řídicího systému lze tyto
povinnosti dokonale zjišťovat, delegovat na zaměstnance, měsíčně
aktualizovat, plnit, systematicky kontrolovat a dokumentovat. Tím jsou plněny
organizační povinnosti. Množství právních změn přitom nelze zvládnout bez
databanky.
        klíčová slova: organizace
a řízení - organizace práce - počítače - databanky - povinnosti

22

REUTER, EVA-MARIA: Anforderungen
an Führungskräfte
im Arbeitsschutz.
Požadavky
na vedoucí pracovníky v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
        anotace: BOZP je
zásadní povinností zaměstnavatele, kterou může delegovat na vedoucí
pracovníky. Jejich povinností je plánování, volba a dozor, což je rozděleno
podle hierarchického stupně. Článek uvádí povinnosti od pracovníků na
nejvyšší úrovni přes horní po střední a dolní úrovně. Jsou zmíněny důsledky
zanedbání povinnosti: v trestním, přestupkovém a sociálním právu.
        klíčová slova: BOZP -
bezpečnost práce - hygiena práce - zaměstnavatelé - řízení bezpečnosti práce
- pracovníci vedoucí - povinnosti - úkoly pracovní

23

SCHLIEPHACKE, JÜRGEN: Führungskräfte-
Schulung anhand
eines Unfalls.
Školení
vedoucích pracovníků na základě nehody
        anotace: BOZP je
úkolem vedoucích pracovníků. Článek vysvětluje podstatu jejich odpovědnosti.
Školení vedoucích by mělo být podloženo uvedením praktického příkladu. BOZP
přináší nepřehlédnutelné výhody - šetří náklady, vytváří transparentní
organizaci, zdůrazňuje odpovědnost, dokazuje výkon a kvalitu a zabraňuje
sankcím.
        klíčová slova: pracovníci
vedoucí - školení bezpečnosti práce - bezpečnost práce - hygiena práce

24

WILRICH, THOMAS: Verantwortlichkeit
wahrnehmen und
Pflichten rechtssicher
übertragen.
Pociťovat odpovědnost a přenášet povinnosti
s právní jistotou
        anotace: Článek
definuje odpovědnost za BOZP, uvádí osoby odpovědné podle práva BOZP i podle
trestního a přestupkového práva. Analyzuje odpovědnost zaměstnanců za vlastní
chybné jednání. Seznamuje s přenášením povinností vertikálním a horizontálním
delegováním a s právními důsledky přenosu povinností.
        klíčová slova: pracovníci
vedoucí - zaměstnanci - odpovědnost - povinnosti - řízení bezpečnosti práce

25

GREGOR, KLAUS: Nach dem Arbeitsunfall
: Verantwortung und
Fahrlässigkeit aus
gerichtlicher Sicht.
Po
pracovním úrazu : odpovědnost a nedbalost ze soudního hlediska
        anotace: Po úrazu se
hledá osoba za něj odpovědná. Povinnosti lze přenášet na spolehlivé a
kvalifikované osoby, kterým je třeba v případě nehody dokázat jejich
zanedbání. Je nutno posuzovat a pokud možno předvídat ohrožení, zjišťovat,
vyhodnocovat a zvládat nebezpečí. Zákon rozlišuje mezi úmyslným činem a činem
z nedbalosti. Článek uvádí druhy nedbalosti.
        klíčová slova: úrazy
pracovní - povinnosti - ohrožení osob - nebezpečí úrazu - odpovědnost


Documents

pour le
Médecin du
Travail - č. 116 (2008)

26

LAROUDIE, S. - VUILLAUME, M.: Apport de la
cardiofréquencemétrie sur les
chantiers de désamiantage
sous contrainte
thermique : retour d´
expérience.
Přínos oboru měření srdečního tepu na
staveništích provádějících odstraňování azbestu při tepelné zátěži : zpětný
pohled ke zkušenostem
        anotace: Studie
shrnuje výsledky ve zvlášť obtížných tepelných podmínkách (nad 45°) a se specifickými
zátěžemi. Po přehledu bibliografie je předložen protokol sledování srdečního
tepu. Jsou upřesněny indikátory pro přímou interpretaci křivek a dozor v
pracovní oblasti operátorů. Zhodnocení rizik je spojeno s faktory prevence na
těchto zvláštních staveništích.
        klíčová slova: azbest
- staveniště - zátěž tepelná - srdce

27

SUMER : pourquoi une
nouvelle enquete en 2009?
SUMER
(lékařský dohled nad expozicí profesionálním rizikům) : proč má být nová
anketa v roce 2009?
        anotace: Obnovení
ankety je nutné k aktualizaci znalostí získaných v roce 2003, k rozšíření
ankety na pracovníky ve veřejných státních a územních funkcích, k sledování
vývoje expozice rizikům a k možnosti sledování vládních plánů v oblasti
veřejného zdravotnictví a pracovního lékařství. Anketa se bude opírat o
aktivní účast pracovních lékařů.
        klíčová slova: zdraví
veřejné - lékařství pracovní - dozor lékařský - ankety - Francie

28

MÉRAT-TAGNARD, F. - POIVEY-BELLAGAMBA, A.: Symposium de l´Agence
française de sécurité
sanitaire de l´environnement
et du travail,
Congres national de
médecine et santé
au travail Tours, 6
juin 2008.
Sympozium Francouzské agentury pro
zdravotní bezpečnost, životní prostředí a práci (Afsset),
které se konalo v Tours dne 6. 6. 2008
        anotace: Sympozium
bylo uspořádáno během 30. národního kongresu pracovního lékařství. Byl na něm
podán přehled základních činností Afsset v oblasti
pracovního lékařství, např. kolektivní expertízy na dvou příkladech práce s
minerálními vlákny, náhrada nejnebezpečnějších chemikálií méně škodlivými
nebo bdělost a prevence v profesionální patologii.
        klíčová slova: lékařství
pracovní - kongresy - Francie - vlákna anorganická - chemikálie nebezpečné -
patologie

29

ROSENBERG, N.: Affections respiratoires
professionnelles non
infectieuses dues
aux humidificateurs/
climatiseurs.
Neinfekční dýchací obtíže z povolání
způsobené zvlhčovači a klimatizačními zařízeními
        anotace: Obtíže jsou způsobeny
plísněmi a/nebo bakteriemi, které kolonizují vodu v zařízeních zvlhčujících
vzduch rozprašováním vody. K expozici dochází prostřednictvím kapiček
aerosolů uvolněných z nádrží kontaminované vody. K obtížím v pracovním
prostředí dochází pouze výjimečně vzhledem k zohlednění rizika již v koncepci
klimatizace. Zásadní je technická prevence.
        klíčová slova: klimatizace
- zvlhčovače - bakterie - plísně - aerosoly - nemoci dýchacích cest - voda
užitková


Human

Resources Management - č. 1 (2009)

30

KAZDOVÁ, ALENA: Obvykle vyhoří ti nejlepší.
        anotace: Tlak na
výkon, stres, ne vždy dobrá firemní kultura spolu s osobnostními faktory
vyvolávají i u nejlepších zaměstnanců syndrom vyhoření. Článek přináší o tomto
fenoménu rozhovor s psychologem, psychoterapeutem doc. Dr.Phil.
Vladimírem Hrabalem, který vyučuje na lékařské fakultě univerzity v 
Ulmu a který se ve svém institutu řadu let věnuje
prevenci a terapii syndromu vyhoření. Poznatky o vyhoření z prostředí českých
firem doplňuje MUDr. Jana Králová, kouč a HR konzultantka.

        klíčová slova: stres -
syndrom vyhoření - rozhovory

31

KOMENDOVÁ, JANA: Právní aspekty agenturního zaměstnávání.
        anotace: Současná
česká právní úprava upřednostňuje výkon práce v pracovněprávním vztahu
uzavřeném přímo mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem před výkonem práce v
rámci tzv. agenturního zaměstnávání. Přesto výkon práce právě v této formě
nabývá v posledních letech stále více na významu.
        klíčová slova: zaměstnávání
agenturní - vztahy pracovněprávní - právo pracovní

32

PETROV, VADIM: Zdravý zaměstnanec: součást personální politiky.
        anotace: Kolínská
automobilka TPCA prožila říjen 2008 jako Měsíc zdraví. Akce byla jedním z
vyvrcholení nového konceptu s prostým názvem Zdravý zaměstnanec, který jde
daleko za hranici běžných benefitů. V letošním roce
tak TPCA mimo jiné otevřela ordinaci praktického lékaře, kde zaměstnanci
neplatí regulační poplatky, rozšířila systém sledování ergonomie ve výrobě a
připravila další projekty.
        klíčová slova: ochrana
zdraví - zaměstnanci - péče o pracovníky - praxe - průmysl automobilový -
projekty


Hygiene

et Sécurité
du Travail - č. 213 (2008)

33

LANGL
OIS

, E. - MORÉLE, YVES - LHUILLIER, F.: Performances
des pompes de
prélevement individuel.

Výkon čerpadel pro individuální
odběr vzorků
        anotace: Článek
předkládá výsledky studie hodnocení výkonu různých čerpadel v extrémních
podmínkách, které nicméně odpovídají reálným profesionálním situacím. Na
základě těchto výsledků je navržen nástroj, který může napomoci rozhodnutí a
umožňuje uživateli vybrat zařízení nejvíce přizpůsobené prostředí odběru
vzorků ve funkci kritérií jeho volby.
        klíčová slova: čerpadla
- odběr vzorků - expozice pracovníků

34

MARCHAL, P. - JACQUES, M.: Distance de dangerosité
des jets d´eau
tres haute
pression.
Nebezpečná vzdálenost od výtrysků vody pod velmi vysokým tlakem
        anotace: Cílem studie
bylo zhodnotit tuto vzdálenost ve funkci typu výtrysku (tvar, tlak, průtok).
Bez ochrany prokázalo měření významné nebezpečí přímých, plochých, otáčivých
a orbitálních výtrysků. S ochranou se vzdálenost zmenšuje, zůstává však
významnou podle typu hodnoceného výtrysku. Výzkum potvrdil nutnost používat
OOPP, které však musí být přizpůsobeny parametrům výtrysku.
        klíčová slova: OOPP -
prostředky ochranné - tryskání - voda - tlak vysoký

35

MOREAU, B. - GRZEBYK, M.: Utilisation
des matériaux
fibreux en France.
Použití vláknitých materiálů ve
Francii
        anotace: Studie měla
za cíl identifikovat používaná vlákna, příslušné oblasti činností a postupy a
zhodnotit množství vláken, počet zařízení, která je používají, a potenciálně
exponované zaměstnance. Byla provedena dotazníkovou akcí u vzorku více než 10
000 podniků. Výsledky jsou rozmanité, v článku jsou uvedeny jen některé
příklady. Kompletně jsou uvedeny v databázi
>INRS
>.
        klíčová slova: vlákna
anorganická - vlákna organická - expozice pracovníků - dotazníky

36

KERAK, E. - BARRIJAL, S. - MASOUADI, K.: La travail
sur écran :
impact sur la
santé des opérateurs
de saisie dans
un organisme d´assurance
maladie au Maroc.
Práce u
displeje : dopad na zdraví operátorů pracujících při sběru dat v zařízení
nemocenského pojištění v Maroku
        anotace: Cílem studie
bylo zhodnocení dopadu této práce v organizaci pro sociální péči a nemocenské
pojištění a důsledků pro kvalitu služeb. Byla analyzována pracoviště podle
platných norem a evropských směrnic měřením parametrů pracoviště a byla
zhodnocena rizika spojená s touto prací pro personál zařízení. Byly zjištěny
problémy v oblasti ergonomie a organizace práce.
        klíčová slova: displeje
- počítače - ergonomie - organizace práce - rizika zdravotní - pojištění
nemocenské - Afrika

37

MARSTEAU, S. - CALLAND, B. - MARTIN, P.: Évaluation
des sorbonnes
selon la norme EN 14175.
Hodnocení
digestoří podle normy EN 14175
        anotace: Cílem studie
bylo stanovit vhodné zkoušky pro zjištění větracího výkonu digestoře. Byly
izolovány dva základní parametry: čelní rychlost vzduchu a konfinace. Studie umožnila
rovněž ověřit úroveň požadavků zkoušek konfinace podle evropské normy a
starší normy francouzské. Jako třetí parametr byla hodnocena síla konfinace,
tato zkouška však není dostatečně diskriminantní.
        klíčová slova: digestoře
- větrání odsávací - normy evropské


Journal

of Occupational
and Environmental
Hygiene - č. 1 (2008)

38

WBGT clothing adjustment
factor for four
clothing ensembles
and the effects
of metabolic
demands.
Faktory úpravy oděvů pro teploty měřené vlhkým
teploměrem (WBGT) pro pět oděvních kompletů a působení metabolických
požadavků
        anotace: Studie měřila
faktory úpravy oděvů pro teploty měřené vlhkým teploměrem (WBGT) u bavlněných
kombinéz, kombinéz Tyvek 1427, Tychem
QC a NexGen nošených bez pokrývky hlavy ve srovnání
se základními bavlněnými oděvy ke stanovení, zda faktory mohou být ovlivněny
metabolickou hodnotou. Článek uvádí postup a výsledky měření.
        klíčová slova: kombinézy
- oděvy ochranné - bavlna - metabolismus - teplota tělesná - teplota vzduchu

39

Adequacy of
benzo(A)pyrene
and benzene soluble
materials as indicators
of exposure to
polycyclic aromatic
hydrocarbons in a Söderberg
aluminium smelter.
Vhodnost benzo(A)
pyrenu (BaP) a materiálů
rozpustných v benzenu jako indikátorů expozice polycyklickým
aromatickým uhlovodíkům (PAH) v Söderbergově
hliníkové tavicí peci
        anotace: Pracovní a 
environmentální expozice těmto uhlovodíkům se objevuje ve
složité směsi, která je hodnocena za použití uvedených specifických sloučenin.
Byly zkoumány faktory ovlivňující vazby mezi těmito látkami v hliníkové
tavicí peci. Byly zjištěny rozdíly, vyplývající z ročního období a pracovní
oblasti. Zdá se, že rozumným indikátorem z hlediska přísné korelace mezi
BaP a ostatními PAH pro daný soubor podmínek je
BaP.
        klíčová slova: uhlovodíky
aromatické - uhlovodíky polycyklické - expozice
pracovníků - pece tavicí - hliník

40

KRISHNAMOORTHY, K. - MATHEW, THOMAS: Statistical
methods for establishing
equivalency of
several sampling
devices.
Statistické metody pro zajištění ekvivalence
různých zařízení k odběru vzorků
        anotace: Byl uvažován
problém srovnání různých alternativních zařízení pro normu OSHA nebo srovnání
různých zařízení mezi sebou. Byla vyvinuta zkouška založená na kritériu OSHA,
které stanoví, že 90 % údajů zařízení by mělo být v rámci +- 25% údajů
získaných normou. Studie zjistila, že navrhovaná zkouška je zcela dostačující
pro použití. Byl též použit simulovaný soubor dat.
        klíčová slova: odběr
vzorků - metody testování - testy - statistiky

41

VOS, GORDON A. - STEPHENS, JOHN PAUL: A cross-
industry assessment
of personal exposures
to methyl methacrylate.
Celoodvětvové stanovení
expozice pracovníků metylmetakrylátu
        anotace: Studie
zkoumala expozici monomeru metylmetakrylátu při
výrobě a použití monomeru v chemickém průmyslu. Cílem bylo zahrnout různé
společnosti a místa k zjištění rozdílů a podob u podskupin expozice v
průmyslu během období 1998-2000. Byla zjištěna významná variabilita v různých
podskupinách. Výsledek poskytuje informace pro diskusi o současných potřebách
v průmyslu v oblasti shromažďování dat, stanovení expozice a zpracování
norem.
        klíčová slova: monomery
- metylmetakrylát - expozice pracovníků - průmysl
chemický

42

Laboratory and
field testing
of sampling methods
for inhalable and
respirable dust.
Laboratorní
a terénní zkoušky metod odběru vzorků pro vdechovatelný
a dýchatelný prach
        anotace: Byla zkoušena
4 zařízení k odběru vzorků pro vdechovatelný prach
a 3 zařízení pro dýchatelný prach s různými druhy prachu. Jako referenční
metoda pro vdechovatelný prach bylo použito
zařízení
IOM
a pro dýchatelný prach zařízení
IOM s porézními plastickými pěnovými
materiály. Dále bylo zkoušeno Buttonovo zařízení,
optický Grimmův aerosolový monitor a 
Dekatiův dvoustavový kaskádový impaktor.
Článek uvádí výsledky zkoušek.
        klíčová slova: prach
vdechovatelný - prach - dýchání - odběr vzorků -
impaktory - zkoušky - zkoušky laboratorní

43

Issues when
modeling benzene, toluene, and
xylene exposures using a 
literature database.
Problémy
při modelování expozice benzenu, toluenu a xylenu za použití literární
databáze
        anotace: Databáze
měření těchto látek byla sestavena z literárního přehledu obsahujícího informaci
o různých expozičních determinantách včetně pracovního typu, operace,
mechanismu uvolnění, výrobního typu, větrání, teploty, vzdálenosti od zdroje,
kvantity a umístění. Databáze byla použita k vývoji statistických modelů jako
funkce operace a dalších determinant pracoviště.
        klíčová slova: benzen
- toluen - xylen - databáze - expozice pracovníků - statistiky - determinanty
- přehledy

44

ASHLEY, CANDI D. - BERNARD, THOMAS E.: Effects
of hoods and
flame-retardant
fabrics on WBGT clothing
adjustment factors.
Vliv
kapucí a tkanin zpomalujících plamen (FR) na faktory
úpravy oděvů WBGT (pro měření vlhkým teploměrem)
        anotace: Cílem studia
bylo srovnání rozdílů v WBGTcrit (faktory úpravy
oděvů pro teploty měřené vlhkým teploměrem) pro verze kombinéz proti částicím
a parám s kapucí nebo bez ní, a pro kombinézy
vyrobené ze dvou FR tkanin (INDURA cotton a 
Nomex). Rozdíl podporuje úpravu 1°C pro kápě. Mezi
komplety FR a bavlněnými oděvy nebyly zjištěny významné rozdíly a navrhovaná
úprava pro FR kombinézy je 0°C.
        klíčová slova: kombinézy
- oděvy pracovní - kukly - oděvy nehořlavé - páry hořlavé - částice - bavlna


Journal
of Occupational
and Environmental
Hygiene - č. 12 (2008)

45

Real-time
PCR

quantification
of Mycobacterium
immunogenum in used
metalworking fluids.

Kvantifikace
PCR
v reálném čase u bakterie
Mycobacterium immunogenum v
řezných kapalinách
        anotace: Byla
zhodnocena použitelnost metod extrakce
DNA
a kvantitativního
PCR
v reálném čase ke stanovení a kvantifikaci
bakterie.
PCR
lze použít k měření množství bakterií ve vzorcích s větší citlivostí
než při klasickém přístupu založeném na bakteriální kultuře. Metoda může být
aplikována na kontrolu proliferace, která může vést k pneumonitidě
exponovaných pracovníků.
        klíčová slova: kapaliny
řezné - bakterie - odběr vzorků - měření

46

Differentiating non-
asbestiform amphibole
and amphibole
asbestos by size
characteristics.
Odlišení amfibolu neazbestové formy od
amfibolového azbestu podle charakteristik rozměrů
        anotace: Těžba a
zpracování azbestových minerálů může uvolňovat izolovaná vlákna nebo svazky
vláken do ovzduší. Hrubé krystalické amfibolové minerály jsou běžnější než
azbest a porušení může vést k uvolnění jednotlivých krystalů nebo odštěpených
fragmentů připomínajících azbestová vlákna. Délkové rozdělení částic
prokázalo značný přesah mezi fragmenty a azbestovými vlákny.
        klíčová slova: azbest
- vlákna anorganická - stanovení

47

Exposure to ultrafine
particles in asphalt
work.
Expozice ultrajemným
částicím při práci s asfaltem
        anotace: Cílem studie
bylo vyzkoumat, která činidla způsobují zánětlivou reakci při práci s
asfaltem s důrazem na ultrajemné částice. Byly
stanoveny frakce organického a elementárního uhlíku. Bylo zjištěno, že
dlaždiči jsou během pracovního dne exponováni relativně vysokým koncentracím
ultrajemných částic s možným negativním působením na
zdraví.
        klíčová slova: asfalt
- asfaltování - uhlík - částice jemné - expozice pracovníků

48

A wide range
of activity duration
cutoffs provided
unbiased estimates
of exposure to
computer use.
Široké rozpětí přerušení doby aktivity
pod podmínkou nezaujatého posouzení expozice používání počítače
        anotace: V
epidemiologických studiích k výzkumu vztahu mezi expozicí a odpovědí u 
muskuloskeletálních obtíží způsobených počítačem jsou
často používány softwarové programy, tvz. monitory
používání, které přesně zaznamenávají dobu aktivního používání počítače, tj.
údery do kláves, pohyb myši. Prohlížení a čtení displeje (pasivní činnost) je
pro starnovení parametrů expozice také důležité.
Cílem této studie bylo systematické srovnání platnosti širokého rozpětí
hodnot přerušení aktivity. Bylo zjištěno, že délka přerušení aktivity mezi 28
s a 60 s umožňuje nezaujaté posouzení doby užívání počítače.
        klíčová slova: počítače
- nemoci pohybové - syndromy muskuloskeletální -
onemocnění muskuloskeletální - odpočinek - expozice
pracovníků

49

BOWES
III

, S.-M.: Equipment,
exposure, emission
review : specification
of process equipment
for worker exposure
control.

Přehled zařízení, expozice a emise (EEER) : specifikace v
procesu používaného zařízení pro kontrolu expozice pracovníků
        anotace: EEER byl
vyvinut k zjišťování vlastností zařízení vzhledem k riziku inhalace při úniku
chemikálie. Tam, kde únik plynů a kapaliny může způsobit nadlimitní expozici,
doporučí kategorii zařízení s vysokým výkonem a nízkým únikem. Kde bylo
nabídnuto spolehlivé omezení pro nižší zdravotní riziko, EEER nedoporučuje
kontrolu. EEER poskytuje doporučení a specifikaci zařízení pro ochranu
zdraví.
        klíčová slova: průmysl
chemický - úniky látek - látky chemické - chemikálie - expozice pracovníků -
doporučení

50

Systematic literature
review of uses
and levels
of occupational
exposure to tetrachlorethylene.
Systematický literární přehled použití a úrovní expozice pracovníků
tetrachloretylenu (PCE)
        anotace: Přehled
poskytuje základnu pro zjišťování expozice tetrachloretylenu
(PCE) v případových a kontrolních studiích populace. Byly prováděny rešerše v
databázích MEDLINE, TOXLINE, NIOSHTIC a NIOSH. Zjišťování expozice je složitý
proces vyžadující významné zdroje. Osoby provádějící tyto studie budou
schopny využít výsledky měření ke kvantifikaci úrovní expozice u různých
profesí.
        klíčová slova:
tetrachloetylen - expozice pracovníků - přehledy -
databáze


Moderní řízení - č. 1 (2009)

51

HORVÁTHOVÁ, PETRA: Týmy a týmová spolupráce.
        anotace: V dnešní
realitě se velmi často setkáváme se stále složitějšími pracovními úkoly a
situacemi. Individuální přístup ke zvládnutí takovýchto problémů již není
dostačující. Jejich řešení vyžaduje mnoho kvalifikovaných spolupracovníků
společně pracujících v týmu, kolektivně, kreativně, nestandardně či nerutinně
řešících dané úkoly a situace.
        klíčová slova: práce
týmová - spolupráce


Moderní řízení - č. 2 (2009)

52

HORVÁTHOVÁ, PETRA: Charakteristiky týmové spolupráce.
        anotace: Význam týmu a
týmové spolupráce roste. Dobře sestavený a efektivně fungující tým se stává
jedním z hlavních faktorů konkurenceschopnosti organizací. V lednovém čísle
Moderního řízení (str. 36) jsme se zabývali obecnými charakteristikami týmu a
jeho složením, zde se budeme věnovat samotnému procesu týmové spolupráce.
        klíčová slova: práce
týmová - spolupráce - charakteristiky


Práce a zdraví - č. 1 (2009)

53

MUSIL, TOMÁŠ: Zeptali jsme se za vás... : vedoucího inspektora oblastního inspektorátu
práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj Ing. Tomáše Musila.

        anotace: Článek
přináší rozhovor s Ing. Tomášem Musilem, vedoucím inspektorem oblastního
inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj. Tématicky je rozhovor
zaměřen na prevenci v oblasti BOZP, poradenství a konzultace, kritické
průmyslové obory v krajích a zemědělskou činnost.
        klíčová slova: inspekce
práce - inspektoráty práce - Česká republika - kraje - prevence - poradenství
- rozhovory

54

GILBERTOVÁ, SYLVA: Umíte správně sedět? : ergonomické a rehabilitační zásady
sedavých zaměstnání.

        anotace: Sezení je
nejčastější pracovní polohou v průmyslově rozvinutých zemích, doba sezení se
stále zvyšuje, a to zejména v souvislosti s rostoucím podílem práce s
počítači. Týká se to nejen administrativy, ale i průmyslu, domácností, škol
apod. Článek proto seznamuje s ergonomickými a rehabilitačními zásadami
sedavých zaměstnání.
        klíčová slova: práce
vsedě - polohy pracovní - ergonomie - rehabilitace - zásady

55

MATOUŠEK, OLDŘICH: Lidé a velkoprostorové kanceláře.
        anotace: Racionalizace,
využívání informačních technologií a další atributy technického rozvoje se
promítají také do činností, jež jsou označovány jako kancelářské. Výrazně
mění charakter-obsah pracovních činností používáním technických prostředků,
počítačů atd., ale též pracovní podmínky, v nichž zaměstnanci pracují. Autor
se zde věnuje problematice velkoprostorových kanceláří.
        klíčová slova: kanceláře
- podmínky pracovní

56

Rizika BOZP v odvětví HORECA.
        anotace: Odvětví
hotelových, restauračních a stravovacích služeb (HORECA) je významnou
součástí evropské ekonomiky. V mnoha členských zemích EU hraje důležitou roli
ve vytváření pracovních příležitostí v odvětvích služeb i v ekonomice jako
celku. V roce 2004 bylo v tomto odvětví zaměstnáno asi 7,8 mil. osob, což
představuje 4% všech zaměstnanců v EU-25. Článek seznamuje s pracovními
riziky v tomto odvětví.
        klíčová slova: hotely
- restaurace - stravování - rizika pracovní - úrazy pracovní - látky
nebezpečné

57

Práce v horkém prostředí.
        anotace: Zaměstnanci v
hotelových, restauračních a stravovacích službách jsou vystaveni riziku
tepelného stresu. Zvláště v prostředích kuchyní je v důsledku vaření horké a
vlhké, v létě ser tyto podmínky mohou ještě
zhoršit. Pracovníci, kteří jsou náhle vystaveni práci v horku, čelí různým
rizikům, jimž je obvykle možné předejít. Zaměstnavatelé by měli poskytovat
podrobné pokyny o preventivních opatřeních a dostatečné ochraně před tepelným
stresem.
        klíčová slova: stres
tepelný - teplo - horko - vaření - obtíže zdravotní - prevence - opatření
technická - OOPP

58

Základní zásady bezpečnosti práce v obchodu a veřejném stravování.
        anotace: Článek
přináší přehled základních zásad bezpečnosti práce v obchodu a veřejném
stravování. Zmiňuje základní povinnosti jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců,
dále bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení, jejich obsluhu a údržbu ve
veřejném stravování, a v neposlední řadě také s používáním OOPP.
        klíčová slova: stravování
- obchod - bezpečnost práce - zásady - povinnosti - stroje a zařízení - OOPP

59

Část vyhlášky č. 23 platí pro všechny.
        anotace: Vyhláška č.
23/2008 Sb. zlepšuje úroveň ochrany občanů ČR před požáry. Měla by přispět ke
snížení vysokého počtu usmrcených a zraněných lidí při požárech v objektech
určených pro bydlení. Paragraf 30 stanoví podmínky bezpečného užívání stavby
z hlediska požární ochrany.
        klíčová slova: ochrana
požární - ochrana obyvatel - stavby - podmínky

60

CHARVÁTOVÁ, LENKA: Zásady ergonomie ve školách.
        anotace: Na každém
typu škol mají jiný problém v dodržování ergonomických zásad pro zdravý růst
a pohodlí dětí, žáků a studentů při vyučování. Autorka seznamuje s těmi
nejčastějšími problémy.
        klíčová slova: školy -
ergonomie - požadavky ergonomické

61

Školský zákon a BOZ.
        anotace: 12. prosince
2008 se konala konference, pořádaná Výzkumným ústavem bezpečnosti práce,
v.v.i., která se zabývala školským zákonem a jeho změnami ve prospěch zvýšení
bezpečnosti a ochrany zdraví mladé generace a jejich učitelů.
        klíčová slova: bezpečnost
- ochrana zdraví - školy - legislativa - konference

62

Roční program kontrolních akcí SÚIP : oblasti kontrol v roce 2009 : I. část.
        anotace: Stejně jako v
roce 2008 budou i v letošní roce čtenáři seznámeni s ročním programem
kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce. V první části je uvedeno
všech 14 okruhů, které jsou následně podrobněji popsány. Pro toto číslo se
jedná o bezpečnost práce ve stavebnictví, ochranu zaměstnanců při údržbě a
opravách pozemních komunikací, kontroly systému BOZP a pracovních podmínek v
malých a středních podnicích, kontroly zaměstnavatelů při organizování
pracovního režimu řidičů a bezpečnost vnitrozávodové dopravy (provoz
manipulačních vozíků a dopravních prostředků a zařízení).
        klíčová slova: inspekce
práce - kontroly - programy - Státní úřad inspekce práce - 2009 -
stavebnictví - řidiči - komunikace pozemní - doprava vnitrozávodová

63

PALEČEK, MILOŠ: Bezpečnost práce v českých zemích :
III

. část : výzkum v oblasti BOZP.


        anotace: Třetí díl o
bezpečnosti práce v českých zemích se věnuje oblasti výzkumu a vývoje. V první
části jsou zmíněny instituce, které se v této oblasti angažovaly. Stěžejní
část je pak věnována vzniku Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, který hraje
v oblasti výzkumu v BOZP významnou roli.
        klíčová slova: BOZP -
bezpečnost práce - historie - výzkumy - VÚBP


Pracovní lékařství - č. 4 (2008)

64

VILDOVÁ, HELENA: Hladina totálního antioxidantu,
plicní funkce a RTG nálezy u osob dříve exponovaných azbestu.

        anotace: Studie hodnotí
vliv expozice azbestu na hladinu totálního antioxidačního
stavu. V rámci lékařských preventivních následných prohlídek byl vyšetřen
soubor 112 osob dříve pracujících v riziku prachu azbestu a 113 osob
kontrolního souboru. Bylo zjištěno, že exponovaní azbestu mají statisticky
10,64krát větší pravděpodobnost než neexponovaní, že jejich hladina
antioxidantů bude snížena. U osob s poruchou plicních
funkcí a současně s nálezem RTG změn způsobených azbestem byl totální
antioxidant snížen častěji než u osob bez těchto změn;
rozdíl nebyl statisticky významný. Autoři závěrem zdůrazňují nutnost následné
lékařské péče o pracovníky dříve exponované azbestu, doporučují využití
metody HRCT vyšetření plic k časné diagnostice změn, dále eventuální
vyšetření hladiny totálního antioxidantu jako
ukazatele onemocnění z azbestu.

        klíčová slova: azbest
- expozice pracovníků - plíce - ventilace

65

BRHEL, PETR - FENCLOVÁ, ZDENKA: Profesionální nádorová onemocnění v České
republice.

        anotace: Autoři provedli
analýzu všech případů profesionálních zhoubných novotvarů, které byly v
letech 1991–2006 v České republice ohlášeny Národnímu registru nemocí z
povolání. Za nemoc z povolání bylo uznáno 945 případů nádorových onemocnění,
trend byl sestupný, v 96 % byli postiženi muži. Střední věk osob při zjištění
diagnózy zhoubného novotvaru byl 67 let. Převažoval profesionální zhoubný
novotvar průdušek a plic (86 %) před difuzním
mezoteliomem pleury a
pobřišnice, novotvary močového měchýře a kůže. Jako příčina zhoubných
novotvarů dominovalo v 80 % ionizující záření. 76 % postižených zhoubnými
novotvary pracovalo při těžbě a úpravě uranové rudy.
        klíčová slova: nádory
- onemocnění nádorová - onemocnění profesionální - nemoci z povolání - doly -
azbest

66

HARAZÍM, VLADIMÍR - HARAZÍM, MIROSLAV - KLIMOVIČ, M.: Dřevný prach.
        anotace: Cílem článku
je seznámit čtenáře s výsledky měření prašnosti prostředí v dřevozpracujícím
průmyslu. Ve výrobním závodě bylo provedeno dvojí měření autorizovanou osobou,
a to před instalací a následně po instalaci patentovaného systému zvlhčování
rakouské firmy Merlin – Technology,
GmbH Ried in
Innkreis. Z výsledků měření je možno vysledovat výrazné
snížení prašnosti. Dalším, neméně podstatným cílem bylo seznámit širokou
odbornou lékařskou veřejnost s novinkou na českém trhu, a to systémem
zvlhčování vzduchu pro výrobní podniky.

        klíčová slova: prach
dřevný - prašnost - vzduch - vlhkost vzduchu - chlazení - průmysl
dřevozpracující

67

HAJDUKOVÁ, ZDEŇKA: Diagnostika profesionálního astmatu (PA) : návrh
guidelines.

        anotace: Astma
bronchiale je charakterizováno jako chronické celoživotní
zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které se v jednotlivých etapách života
projevuje klinickými příznaky, a to významně, méně významně nebo vůbec.
Článek představuje postup diagnostiky imunologicky podmíněného
profesionálního astma (PA).
        klíčová slova: astma -
onemocnění profesionální - diagnostika - postupy


Prevence úrazů, otrav a násilí - č. 2 (2008)

68

ČÍHALOVÁ, JARMILA: Bezpečná komunita Kroměříž : výsledky sedmileté
zkušenosti.

        anotace: Město
Kroměříž od r. 2000 realizuje projekt Světové zdravotnické organizace
Bezpečná komunita, jehož smyslem a cílem je snížit počet a závažnost úrazů kroměřížské
populace. Do r. 2015 chceme snížit úrazovost o 30 % oproti r. 2001 (zahájení
sběru dat). Díky tomu, že jsme splnili všechna kritéria stanovená WHO, bylo
již v r. 2003 město přijato do mezinárodní sítě Bezpečných komunit, jako
první ve střední a východní Evropě. Máme vypracovaný dlouhodobý plán, který
zahrnuje celou řadu aktivit. Mimo to jsou zde realizovány kampaně, které se
posléze rozšiřují do dalších měst a obcí. Součástí projektu je program
Bezpečná škola, který je realizován na 4 základních školách v Kroměříži, 2 z
nich již byly zařazeny do mezinárodní sítě Bezpečných škol. Statistická data
o úrazovosti získávaná ze zdravotnických zařízení ve městě ukazují
jednoznačně pozitivní efekt projektu.
        klíčová slova: bezpečnost
- úrazy - plány - strategie - kampaně - praxe - zkušenosti - Česká republika


Professional Safety - č. 1 (2009)

69


ASH

, WENDY D.: Outside
the norm : understanding
the unique
challenges of
nontraditional work
environments.

Mimo standard : pochopení zvláštních výzev netradičních
pracovních prostředí
        anotace: Netradiční
pracovní prostředí, jako např. ta po katastrofách, vyžadují odklon od
tradičních vzorů, metod a předpisů. Úkoly požadované v těchto pracovních
prostředích jsou neobvyklé v tom, že nelze činnosti a cíle zanedbávat,
dokonce i když se lze podle konvenčních norem domnívat, že je to nebezpečné.
Článek diskutuje, jak mohou bezpečnostní technici nejlépe navrhnout, stanovit
a prosadit speciální zásady pro udržení nejvyšších norem pro bezpečnost
uprostřed zdánlivě nepřekonatelných rizik.
        klíčová slova: katastrofy
- prostředí pracovní - podmínky pracovní - rizika - bezpečnost práce - řízení
bezpečnosti práce

70

COHEN, JOSEPH - LARUE, CINDY A. - COHEN, HARVEY: Stairway
falls : an
ergonomics analysis
of 80 cases.
Pády na
schodišti : ergonomická analýza 80 případů
        anotace: Retrospektivní
analýza 80 současných případů pádů na schodištích, které se dostaly k
soudnímu řízení, potvrzuje, že řešení problémů související s konstrukcí schodišť
je pro prevenci nehod a úrazů způsobených pádem prvořadé. Závěry zdůrazňují
jednak potřebu zaměřit pozornost na dodržení zásad stavebních předpisů, tak i
potřebu stanovení kritérií pro maximální přípustnou variabilitu. Autoři také
prezentují bezpečnostní model založený na ergonomii, který může směřovat
úsilí prevence úrazů způsobených pádem a jiných s bezpečností souvisejících
událostí na schodištích.
        klíčová slova: schodiště
- schody - pády osob - úrazy - prevence - bezpečnost - ergonomie - modely -
design - konstrukce

71

MROSZCZYK, JOHN: Safety engineering
: the future
of the profession
in the U. S.
Bezpečnostní technika : budoucnost
profese bezpečnostního technika v USA
        anotace: Oblast BOZP může
být těžké definovat. V USA pokračuje odborná diskuse týkající se praxe řízení
bezpečnostní techniky, zejména se diskutuje o tom, zda je to jasná technická
disciplína v oblasti řízení, dále pak rozdíly mezi bezpečnostním technikem a
pracovníkem bezpečnosti práce, a také vzdělávací požadavky pro profesi
bezpečnostního technika. Článek zkoumá tyto problémy a pohlíží na nové
příležitosti pro tuto profesi v budoucnosti.
        klíčová slova: technici
bezpečnostní - profese - význam - diskuse - budoucnost - USA


Safety

and Health - č. 6 (2008)

72

Top 10 again : why do
the same violations
appear year
after year?
Top 10 opět :
proč se stejná porušování norem objevují rok za rokem?
        anotace: Přehled 10
nejčastějších porušování norem se v roce 2008 od předchozích let příliš
nelišil. Je předložen přehled 10 norem, které jsou každoročně porušovány, s
uvedením počtu porušení. Jde např. o lešení, ochranu proti pádu, ochranu
dýchadel, ochranu před elektrickým proudem, dopravní vozíky, žebříky a kryty
strojů. Článek přináší stanovisko R. Fairfaxe,
ředitele OSHA.
        klíčová slova: normy
bezpečnostní - jednání chybné - USA


Safety

and Health - č. 1 (2009)

73

MORRISON, KYLE W.: State of
safety : the
recession´s potential
impact on injury
rates.
Stav bezpečnosti práce : potenciální dopad
ekonomické recese na pracovní úrazovost
        anotace: Obecně
ukazatele úrazovosti a nemocnosti stále klesají, někteří odborníci věří, že
se kultura bezpečnosti práce stane hlavním proudem. Vlivem hospodářské recese
a snižováním počtu pracovních míst by se v následujícím roce mohla úrazovost
dále snižovat. Historicky dochází v obdobích recese k poklesu úrazovosti, což
se připisuje menšímu počtu nekvalifikovaných pracovníků i dalším faktorům. V
minulosti byla oblast bezpečnosti a ochrany zdraví obvykle obětí ekonomického
oslabení, někteří odborníci si ale nemyslí, že se to stane i tentokrát.
Současný trend snižování úrazovosti se přičítá nově vznikající kultuře
bezpečnost práce a větší kooperaci mezi sférou obchodu a ministerstvem práce.
        klíčová slova: úrazovost
- nemocnost - ukazatele - příčiny - krize - hospodářství - USA

74

GREENE, MARVIN V.: Blowing the
whistle : investigating,
resolving cases a 
complicated process.
"Prásknout"
někoho : vyšetřování a řešení těchto případů (komplikovaný proces)
        anotace: Pracovníky,
kteří jdou do sporu se svým zaměstnavatelem a nahlásí jeho údajné nebezpečné
praktiky v oblasti BOZP, často čeká dlouhá a nejistá cesta při hledání
východisek a pomoci pro uplatnění protiopatření. OSHA vedle řady dalších
aktivit je i hlavní agenturou pro hlášení stížností na porušování
bezpečnostních předpisů, je zodpovědná za jejich vyšetřování podle 17
federálních zákonů. OSHA ročně registruje zhruba 1800 stížností z celkových 2100,
téměř 65% je po prošetření zamítnuto. Advokáti, kteří zastupují pracovníky
podávající stížnost, říkají, že zákony jsou interpretovány příliš přísně na
vyšetřovací úrovni a vyřešení případů trvá příliš dlouho. Zaměstnavatelé
mohou sami sebe chránit od stížností nespokojených zaměstnanců pečlivým
dodržováním zákonů.
        klíčová slova: předpisy
bezpečnostní - stížnosti - zaměstnanci - zaměstnavatelé - právo - inspekce

75

MORRISON, KYLE W.: Hex marks
the spot : a look
at OSHA´s Hexavalent
Chromium standard two
years in and
less than two
years before
full compliance
is required.
Šestimocný
chróm zanechává stopu : pohled na normu OSHA o šestimocném chrómu, která
vznikla před 2 roky a méně než dva roky do doby, než se bude vyžadovat úplné
plnění
        anotace: Norma o
šestimocném chrómu platný obecná pro průmysl, stavebnictví a loděnice byla
vydána před dvěma roky a její požadavky budou plně vyžadovány až za dva roky.
Článek seznamuje s některými požadavky tohoto nařízení a diskutuje o tom, co
může do budoucna přinést. Nejlepší cestou, jak vyhovět požadavkům, je
nepoužívat komponenty, které šestimocný chróm obsahují. Splnění normy
vyžaduje zavedení technických opatření.
        klíčová slova: chróm -
částice - rizika - použití - rizika zdravotní - předpisy právní - USA


Sondy - č. 2 (2009)

76

HÁJEK, ZDENĚK: Změny v nemocenském pojištění - I. část.
        anotace: Od 1. 1. 2009
nabyl na účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Nový zákon
sjednocuje pojištění zaměstnanců, příslušníků ozbrojených složek a osob
samostatně výdělečně činných. Zcela zásadní změnou je přenesení odpovědnosti
za poskytnutí náhrady mzdy zaměstnanci v době prvních 14 kalendářních dnů
pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na zaměstnavatele. Mění se také způsob
výpočtu nemocenských dávek, významné změny se týkají i dalších dávek -
peněžité pomoci v mateřské nebo ošetřovaného (nový název pro podporu při
ošetřování člena rodiny). V několika pokračováních se autor pokusí seznámit
čtenáře s právní úpravou nemocenského pojištění od ledna 2009.
        klíčová slova: pojištění
nemocenské - legislativa - úpravy - Česká republika


Tiefbau

- č. 1 (2009)

77

HARTDEGEN, R.: Die neue EN 474-Serie
(Ausgabe 2006) : Erdbaumaschinen-
Sicherheit.
Nová série EN 474 (vydání 2006) :
bezpečnost zemních strojů
        anotace: S vydáním
revidované série norem EN 474 část 1 až 12 v r. 2006 byl dokončen dosud
nejrozsáhlejší evropský soubor norem v rámci ES-strojních směrnic pro zemní
stroje. Článek představuje ohlédnutí za vývojem práce na této normě během
evropské harmonizace a podává významné bezpečnostně technické změny či
novinky.
        klíčová slova: stroje
zemní - normy bezpečnostní - normy evropské - harmonizace - EU


Travail

et Sécurité - č. 691 (2009)

78

LARCHER, CHRISTINE - RAVALLEC, CÉLINE - RICHEZ, JEAN-PAUL:
Une bonne prévision
pour une
meilleure prévention :
risques climatiques :
dossier.
Dobrá předpověď pro lepší prevenci :
klimatická rizika : souhrnná zpráva
        anotace: Klimatická
rizika zasahují do ekonomických činností a týkají se především stavenišť a
dopravy zboží nebo osob. Zabránit jim nelze, lze je však předvídat a bdělost
a organizace příslušných služeb může zajistit bezpečnost osob i pracovních
prostředků. Meteorologie se dává do služeb podnikům. Je nutno zajistit věžové
jeřáby. Rovněž je třeba připravit se na zvýšenou hladinu Seiny.
        klíčová slova: počasí
nepříznivé - bezpečnost práce - meteorologie


Zeitschrift

für Arbeitswissenschaft
- č. 1 (2009)

79

KALLUS, W.: Situationsbewusstsein
und antizipative
Prozesse.
Uvědomění situace a anticipativní
procesy
        anotace: Článek
rozvíjí na příkladu jevu prostorové dezorientace pilotů tezi, že
anticipativní procesy pro uvědomění situace mohou mít
větší význam než klasické pojetí "situation
awareness" předpokládá. Rozdíly v 
anticipativních vegetativních změnách pro piloty, kteří
na simulátorech způsobují nehody, ukazují na to, že analýze těchto procesů by
měla být věnována větší pozornost.
        klíčová slova: piloti
- orientace prostorová - simulátory - anticipace - psychologie práce

80

VOLLRATH, M.: Fahren Ältere
situationsbewusster als
Jüngere?.
Jezdí starší s větším uvědoměním situace
než mladší?
        anotace: Z teorie uvědomění
situace by měly vzniknout na křižovatkách především problémy ohledně
anticipace vývoje situace. Ve studii se simulátorem byly měněny různé aspekty
obtížnosti a srovnávány starší osoby s mladšími. Oba faktory mění jízdní
chování i hodnocení situace. Nejsou však doklady pro interpretaci ve smyslu
relevance speciální koncepce uvědomění situace.
        klíčová slova: řidiči
- křižovatky - anticipace - situace nebezpečné - věk

81

BAUMANN, R.-K. - RÖSSLER, D. - KREMS, J.-F.: A procedure
to estimate the
effects of cognitive
and visual
distraction of in-car
tasks on situation
awareness while
driving.
Postup hodnocení působení kognitivního a
vizuálního rozptýlení při plnění úkolů ve vozidle na uvědomění si situace při
řízení
        anotace: Informační systémy
nesmějí překročit určitou úroveň vizuální a kognitivní zátěže, aby
nezpochybnily bezpečnost provozu. Studie předkládá prostý postup, který
umožňuje odděleně vnímat obě zátěže. V prvním experimentu byly shromažďovány
údaje o měření postupu pro tři různé úkoly obsahující zrakovou a/nebo
sluchovou zátěž. V druhém byly tyto údaje srovnávány s působením těchto tří
druhů zátěže na uvědomění situace při řízení v simulátoru.
        klíčová slova: řízení
motorových vozidel - zátěž zraková - zátěž mentální - poznání vizuální -
psychologie práce

82

FRICKE, N. - THÜRING, M.: Verbesserung
des Situationsbewusstseins in
zeit- und sicherheitskritischen
Verkehrssituationen durch semantische
Anreichung von
Warnsignalen.
Zlepšené uvědomění situace v časově a bezpečnostně
kritických situacích silničního provozu pomocí sémantického obohacení
výstražných signálů
        anotace: Byl zkoušen
výstražný signál sémanticky obohacený o informace, obsahující objekt
nebezpečí a polohu ve vztahu k prostým zvukovým signálům v situacích, v nichž
je riziko srážky. Tato výstraha poskytuje zrakovou informaci kombinovanou se
zvukovým signálem. V situaci hluku při brždění představuje sluchová ikona
dodatečnou výhodu ve srovnání s prostým zvukovým signálem.
        klíčová slova: řízení
motorových vozidel - signály vizuální - signály akustické

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail