Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2009/12

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Excerpované časopisy

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 11 (2009)
Die BG - č. 10 (2009)
Ekonom - č. 47 (2009)
Ekonom - č. 49 (2009)
Human Resources Management - č. 6 (2009)
Hygiena - č. 4 (2009)
Chemagazín - č. 6 (2009)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 10 (2009)
Moderní řízení - č. 12 (2009)
Personál - č. 11 (2009)
Profit - č. 50 (2009)
Sicher ist Sicher - č. 10 (2009)

 

Nové časopisecké články v knihovně VÚBP

Bezpečnost a hygiena práce - č. 11 (2009)

1

Bezpečný podnik a Podnik podporující zdraví v roce 2009.
        anotace: Článek představuje 19 podniků, které v letošním roce získaly ocenění Bezpečný podnik, a 11 podniků oceněných titulem Podnik podporující zdraví. Ocenění byla předána 20. října v Kaiserštejnském paláci v Praze ministrem práce a sociálních věcí JUDr. Petrem Šimerkou, generálním inspektorem Rudolfem Hahnem a MUDr. Anežkou Sixtovou za Ministerstvo zdravotnictví ČR.
        klíčová slova: podniky bezpečné - zdraví - podpora - ocenění - 2009 - Česká republika

2

Interní komunikace jako důležitý faktor bezpečnosti v podniku.
        anotace: Komunikace je naprosto nezbytným a zároveň přirozeným prostředkem pro existenci a vývoj lidské společnosti. Všeobecně řečeno, je nástrojem, který umožňuje vznik, formování a fungování mezilidských vztahů, resp. různých sociálních uskupení a celků. Týká se samozřejmě také pracovní sféry.
        klíčová slova: komunikace interní - vztahy mezilidské - podniky - bezpečnost práce

3

JANČUROVÁ, LAURENCIA: Legislatívny základ inšpekcie práce v Slovenskej republike.
        anotace: V rámci nové rubriky časopisu BHP "Slovensko - BOZP" jako první vychází článek věnovaný legislativní základu pro inspekci práce ve Slovenské republice.
        klíčová slova: inspekce práce - inspektoři bezpečnosti práce - legislativa - Slovensko

4

GECELOVSKÁ, DANIELA: Koncepcia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2008 až 2012.
        anotace: Další článek v rubrice "Slovensko - BOZP" představuje koncepci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Slovensku na roky 2008-2012. Vláda ji schválila usnesením č. 114 z února 2008. Koncepce je tvořena 7 prioritami: 1. Vykonávání prevence, 2. Kvalitní poradenství, 3. Zlepšení informovanosti a propagace, 4. Rozvoj výchovy a vzdělávání, 5. Účinná spolupráce, 6. Účinný institucionální rámec a 7. Adekvátní výzkum.
        klíčová slova: BOZP - řízení bezpečnosti práce - koncepce bezpečnosti práce - strategie bezpečnosti práce - Slovensko

5

KUBÍČKOVÁ, DANIELA: Evropská rámcová dohoda o prevenci bodných zranění v odvětví zdravotnictví.
        anotace: V létě 2009 byla v Bruselu podepsána "Evropská rámcová dohoda o prevenci bodných a řezných zranění v nemocnicích a odvětví zdravotnictví". Dohodu podepsali zástupci evropských sociálních partnerů, a to za zaměstnavatele Evropská asociace zaměstnavatelů odvětví zdravotnictví a nemocnic (HOSPEEM), stranu odborů reprezentoval Evropský svaz zaměstnanců veřejných služeb (EPSU). Článek seznamuje s textem dohody.
        klíčová slova: zranění - nemocnice - zdravotnictví - prevence - dohody mezinárodní

6

KROUPA, BŘETISLAV: České technické normy : opět obecně závazné II.
        anotace: V minulém čísle BHP zveřejnila redakce nesouhlasné stanovisko autora k vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, podle kterého Ministerstvo vnitra ČR zezávaznilo celou řadu technických norem požární bezpečnosti. Příspěvek nyní poskytuje opisy odpovědí jak Ministerstva vnitra, tak Ústavního soudu ČR v plném znění.
        klíčová slova: stavby - ochrana požární - normy technické - diskuse - stanoviska - ministerstva - soudnictví

7

OPLETALOVÁ, ZDENKA: Výchovou a vzděláváním k prevenci rizik, úrazů a negativních projevů chování dětí a mládeže.
        anotace: V zdělávání v oblasti rizik by se nemělo odkládat až do okamžiku, kdy mladí lidé nastoupí do práce. Prevence rizik a BOZP by měly být do vzdělávání systematicky začleněny a měly be se stát nedílnou součástí školních osnov tak, aby byly mladým lidem lépe vštípeny zásady bezpečného chování a jednání. Začleňování této oblasti do vzdělávání je pro prevenci úrazů, a to nejen pracovních, klíčové.
        klíčová slova: prevence úrazů - děti - mládež - výchova k bezpečnosti práce - vzdělávání - BOZP - šetření - dotazníky - výsledky

8

FUCHS, ALEXANDR - NAVRKALOVÁ, EVA: Nové technické normy, významné z hlediska ochrany zdraví.
        anotace: Článek přináší přehled a recenze nově vydaných a novelizovaných českých technických norem, které řeší nebo se významně dotýkají problematiky ochrany zdraví, bezpečnosti při práci a hygieny práce, pracovního lékařství a požární ochrany.
        klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - hygiena práce - lékaři pracovní - ochrana požární - normy technické - přehledy

Die BG - č. 10 (2009)

9

BLUM, ANETTE: Baulicher Brandschutz : gestalterische Chance in Verwaltungs- und Industriegebäuden. Stavební požární ochrana : tvůrčí šance ve správních a průmyslových budovách
        anotace: Požární ochrana (PO) a zajištění únikových cest jsou pro průmyslové podniky nezbytné. Úkolem BOZP je zaručit veškerá možná opatření k úniku, příp. záchraně. Článek vysvětluje pojem PO, přináší informace o příslušných směrnicích, seznamuje s bezpečnými únikovými a záchrannými cestami a pojednává o tvůrčí svobodě v plánování a designu.
        klíčová slova: ochrana požární - budovy průmyslové - budovy provozní - cesty únikové - směrnice - plánování - design bezpečnostní - konstrukce stavební

10

Nachrüstung : bevor es zu spät ist. Dovybavení : dokud není pozdě
        anotace: Dodatečná stavební úprava pro požární ochranu (PO) je průběžný proces, jímž někdy projde téměř každý větší podnik. Během celé provozní činnosti je nutno dodržovat směrnice a pravidla PO v souladu s jejich aktuálním obsahem. Nejčastějším důvodem dovybavení jsou stavební nedostatky v bezpečnostních opatřeních.
        klíčová slova: ochrana požární - budovy průmyslové - vybavení

11

KRAFT, MARKUS: Alarmierung und Räumung richtig planen und durchführen. Vyhlašování poplachu a vyklízení je třeba správně plánovat i provádět
        anotace: Koncepce vyhlašování poplachu a vyklizovací plány jsou významnou součástí podnikové ochrany proti nebezpečí. Článek seznamuje s povinnostmi v podnikové organizaci požární ochrany, podrobně informuje o vyhlašování poplachu a vyklizovacích plánech. Radí, jak provádět vyklizovací cvičení a optimalizovat průběh vyklízení.
        klíčová slova: hlášení požárů - plány poplachové - poplach - plány požární - únik - ochrana požární - podniky

12

FRITZ, SIGRUN: Wie qualitative Gesundheitsförderung messbar wird. Jak se kvalitativní podpora zdraví stane měřitelnou
        anotace: Opatření pro podnikovou podporu zdraví stojí peníze. Článek předkládá tři způsoby, jak řešit tento problém. Uvádí běžné způsoby řešení převládajících požadavků a metodu přenosu těchto způsobů na podporu zdraví. Seznamuje s možnostmi měření dosažených účinků a postupy při jejich převádění na eura. Přináší též příklady odhadu efektivnosti na základě výsledků podpory zdraví.
        klíčová slova: péče zdravotní - efektivnost - efektivnost ekonomická - kvalita

13

LENKEIT, MALTE: Körpergerechtes Sitzen im Büro. Kancelářská sedadla odpovídající proporcím a potřebám těla
        anotace: Pracovník nemá setrvávat v pozicích, při nichž je kostra dlouhodobě jednostranně mechanicky zatěžována. To předpokládá, aby seděl kolmo. Oporu poskytuje ergonomická kancelářská židle. Při její konstrukci je třeba zohlednit biomechanická fakta. Je zapotřebí i osvojit si znalosti o správném sezení orientované na praxi. Článek přináší názorné příklady správného a nesprávného sezení.
        klíčová slova: sedadla pracovní - sedadla přestavitelná - židle - kanceláře - ergonomie - polohy vsedě

14

MARBURGER, HORST: Haftungsregelungen bei Arbeits- und Wegeunfällen. Pravidla ručení při pracovních úrazech a úrazech na cestě do práce a z práce
        anotace: V Německu dochází každoročně k cca dvěma milionům pracovních úrazů. Článek seznamuje s kompetencí Německého zákonného úrazového pojištění (DGUV). Podává přehled o ručení při úrazech způsobených třetí osobou, o vyloučení ručení pro podnikatele a o úrazech způsobených úmyslně či z nedbalosti. Informuje též o nárocích nositele sociálního pojištění.
        klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy na cestě do práce a z práce - pojištění úrazové - pojištění sociální - záruky - ručení - Německo

Ekonom - č. 47 (2009)

15

DOLEJŠ, RADAN - FILIPOVÁ, HANA: Česká věda : operace nutná.
        anotace: Problém tuzemské vědy je, že nedokáže přetavit výzkum v byznys. Řešením je zaměření na několik strategických oborů. Článek analyzuje situaci české vědy, věnuje se Akademii věd ČR, představuje možná řešení.
        klíčová slova: věda - analýzy - Česká republika - výzkumy - vývoj

Ekonom - č. 49 (2009)

16

MUŠKA, RADOVAN: Dobrá služka, špatná paní : kancelářské židle.
        anotace: Správným výběrem toho, na čem sedíme, se můžeme vyhnout zdravotním komplikacím. Výsledky různých průzkumů uvádějí, že až 67 procent lidí sedí při práci špatně.
        klíčová slova: židle - kanceláře - ergonomie - práce vsedě

Human Resources Management - č. 6 (2009)

17

Úsporná opatření zvyšují stres ve firmách.
        anotace: Každý třetí manažer v České republice uvádí, že společnost, ve které pracuje, nijak nepomáhá svým zaměstnancům vypořádat se se stresem. Větší stres se potom pro třetinu manažerů projevuje zejména nižší kvalitou odváděné práce, pro téměř čtvrtinu potom nedodržováním termínů ve společnosti. Vyplývá to z průzkumu Workplace Survey 2009 mezi 6 167 manažery a manažerkami dvaceti zemí světa zpracovaného pro personální agenturu Robert Half International.
        klíčová slova: stres - podniky - průzkumy - krize

18

Ohrozí krize bezpečnost při práci?
        anotace: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) zveřejnila výsledky celoevropského průzkumu veřejného mínění na téma bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Podle zjištění průzkumu se Evropané ve velké míře obávají, že nynější hospodářská krize by mohla mít negativní vliv na ochranu zdraví a bezpečnost při práci a že ohrozí lepší podmínky pracovního prostředí, kterých bylo podle nich za posledních pět let dosaženo.
        klíčová slova: BOZP - krize - vlivy negativní - průzkumy

19

PŘIKRYL, JAN: Zaměstnávat handicapované vyžaduje sociální cítění.
        anotace: V polovině roku úřady práce registrovaly přes 65 tisíc nezaměstnaných osob se zdravotním postižením (OZP). Jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných se pohybuje kolem 14 procent. Autor se věnuje otázce, zda je jejich zaměstnávání skutečně tak velkým problémem.
        klíčová slova: osoby hendikepované - zaměstnání - trh práce

20

HOLUBCOVÁ, JANA: Antidiskriminační zákon a pracovněprávní vztahy.
        anotace: Po delším legislativním procesu má již český právní řád samostatný právní předpis, který upravuje rovné zacházení a právní prostředky ochrany před diskriminací a který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 198/2009 Sb. Nový zákon je účinný od 1. září 2009 s výjimkou druhé části, která mění zákon o Veřejném ochránci práv, jejíž účinnost nastává později.
        klíčová slova: příležitosti rovné - diskriminace - legislativa - Česká republika

Hygiena - č. 4 (2009)

21

NEKVINDOVÁ, EVA: Právní aktuality za období od 23. 5. 2009 do 31. 7. 2009.
        anotace: Článek poskytuje přehled aktualizovaných právních předpisů důležitých z hlediska hygieny, které byla realizovány v období květen-červenec 2009.
        klíčová slova: hygiena - legislativa - novely - přehledy - Česká republika - 2009

22

PUKLOVÁ, VLADIMÍRA: První směrnice WHO k problematice vnitřního ovzduší.
        anotace: V červenci 2009 vydala Světová zdravotnická organizace svoji první směrnici týkající se vnitřního ovzduší. Tato směrnice se zabývá problematikou vlhkosti a souvisejícími problémy vnitřního ovzduší, tedy výskytem plísní, bakterií, jejich toxinů, alergenů a dalších agens. Podle WHO je vlhkost a vyplývající mikrobiologické znečištění vnitřního ovzduší velkým problémem veřejného zdraví. Směrnice vychází ze závěrů několika desítek studií provedených převážně v posledním desetiletí.
        klíčová slova: ovzduší - prostory vnitřní - vlhkost - alergeny - toxiny - plísně - bakterie - Světová zdravotnická organizace - směrnice

Chemagazín - č. 6 (2009)

23

NOVÁK, LADISLAV: Spolupráce v logistice chemických látek ve střední a východní Evropě.
        anotace: Článek seznamuje se závěry a doporučeními 1. mezinárodní konference projektu ChemLog, který zahájen na konci června 2009. Konference poukazovala na nutná zlepšení rámcových podmínek v logistice pro posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ve střední a východní Evropě.
        klíčová slova: průmysl chemický - látky chemické - logistika - doprava - Evropa - konference mezinárodní - závěry - doporučení

24

ROTREKL, M.: Evropská konference Responsible Care.
        anotace: V Praze se ve dnech 21.–23. října 2009 uskutečnila Výroční konference Responsible Care organizovaná Evropskou federací chemického průmyslu Cefic. Na přípravě konference se podílel Svaz chemického průmyslu ČR a UNIPETROL Group. Říjnová pražská výroční konference byla významnou možností prezentace české chemie v souvislosti s udržitelným rozvojem na všech úrovních a její hodnotná náplň byla dalším příspěvkem k přiblížení veřejnému zájmu o tuto průmyslovou oblast nejen v Evropě, ale i kdekoli jinde.
        klíčová slova: chemie - průmysl chemický - rozvoj trvale udržitelný - odpovědnost - podniky - nanomateriály - REACH - GHS

25

Význam hodnocení rizik při snižování onemocnění na pracovišti.
        anotace: V rámci dvouleté kampaně "Zdravé pracoviště. Dobré pro vás. Dobré pro podnikání." se zaměřením na hodnocení rizik se v období od 19. - 23. října uskutečnil Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který organizuje Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). a její partneři. V celé Evropě se konaly stovky akcí a aktivit, které se týkaly bezpečnosti a ochrany zdraví, od konferencí až po školení a mezipodniková setkání. EU-OSHA rovněž uveřejnila zprávu obsahující případové studie, které poskytují praktické rady týkající se prevence rizik.
        klíčová slova: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví - kampaně evropské - Evropský týden - prevence rizik - hodnocení rizik

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 10 (2009)

26

Performance of an N95 filtering facepiece particulate respirator and a surgical mask during human breathing : two pathways for particle penetration. Výkon filtračního maskového respirátoru proti částicím N95 a chirurgické masky během lidského dýchání : dvě cesty průniku částic
        anotace: Úroveň ochrany těchto respirátorů a masek je definována procenty průniku okolních částic dovnitř ochranného prostředku. Existují dvě průnikové cesty: prosakování lícnicovým těsněním a filtrační náplní. Studie má za cíl diferencovat podíl těchto dvou cest pro částice o rozměru 0.03 - 1 μm za skutečných podmínek dýchání. Jsou uvedeny její výsledky.
        klíčová slova: respirátory filtrační - masky chirurgické - aerosoly - částice - dýchání

27

Objective color scale for the SWYPE surface sampling technique using computerized image analysis tools. Objektivní barevná stupnice pro techniku odběru vzorků na povrchu SWYPE za použití nástrojů počítačové analýzy obrazu
        anotace: Kolorimetrické náplně SWYPE jsou užitečnými nástroji k identifikaci nepolymerovaných alifatických izokyanatanů (IK) na různých površích. Technika byla použita v autolakovně ke stanovení hexametylenu diizokyanatanu aj. alifatických IK. Změna barvy způsobená alifatickými IK poskytuje vizuální indikaci rozsahu kontaminace povrchu. Objektivní barevná stupnice pro IK byla vyvinuta ke kvantifikaci kontaminace na základě kolorimetrické reakce.
        klíčová slova: autoopravárenství - kolorimetrie - izokyanatany - počítače - kontaminace - povrchy

28

Etiology of work- related electrical injuries : a narrative analysis of workers´ compensation claims. Etiologie pracovních úrazů elektrickým proudem : narativní analýza nároků na odškodnění pracovníků
        anotace: Cílem studie bylo poskytnout nový pohled na etiologii primárních, nikoli smrtelných pracovních úrazů elektrickým proudem. Bylo zjištěno, že slovní popis úrazů poskytuje cenné informace k zvládnutí některých omezení předkódovaných údajů, zvláště pro identifikaci případů přídatných úrazů a o dodatečných tradičních epidemiologických údajích pro pochopení etiologie těchto úrazů.
        klíčová slova: úrazy elektrickým proudem - úrazy pracovní - odškodňování - analýzy úrazů

29

Man-made vitreous fibers in office buildings in the Helsinki area. Umělá skelná vlákna v kancelářských budovách v oblasti Helsinek
        anotace: Zdroje vláken (MMVFs) mohou způsobovat symptomy podráždění u přítomných osob. Výskyt a hustota MMVFs na površích byla měřena v 258 budovách dvěma metodami odběru vzorků. Ve 40% budov hlásily některé přítomné osoby symptomy podráždění ověřené zdravotníky. Měření včetně kvalitativní analýzy prachu může pomoci lokalizovat zdroje emisí MMVFs.
        klíčová slova: budovy provozní - kanceláře - vlákna skelná - prach - symptomy - iritace - Finsko

30

BERNARD, THOMAS E. - ASHLEY, CANDI D.: Short-term heat stress exposure limits based on wet bulb globe temperature adjusted for clothing and metabolic rate. Limity krátkodobé expozice tepelné zátěže založené na teplotě vlhkého teploměru přizpůsobené oděvu a hodnotě metabolismu
        anotace: Studie zkoumala úlohu oděvu v krátkodobých expozicích a navrhla poměr mezi bezpečnou dobou expozice a teplotou vlhkého teploměru (WBGT). Nebyl zjištěn rozdíl mezi jednotlivými kombinacemi oděvu, což znamená, že lze použít faktor přizpůsobení oděvu v mezích expozice založených na čase WBGT. Byla navržena rovnice pro doporučení doby bezpečné expozice do 120 min.
        klíčová slova: zátěž tepelná - expozice pracovníků - teplota vysoká - teploměry - metabolismus - OOPP - oděvy ochranné

31

Indicators of hearing protection use : self-report and researcher observation. Indikátory užívání ochrany sluchu : vlastní zpráva a pozorování výzkumníků
        anotace: Studie srovnává používání ochrany sluchu podle vlastních zpráv pracovníků s pozorovaným použitím na třech pracovištích s dvěma typy hlukového prostředí. Byla zjištěna vcelku dobrá shoda mezi vlastní zprávou o používání ochrany a pozorováním výzkumníků. Bylo však také zjištěno, že variabilita expozice hluku je faktor snižující přesnost zprávy.
        klíčová slova: chrániče sluchu - ochrana sluchu - OOPP - psychologie práce - expozice pracovníků - hluk nadměrný - indikátory

32

LAM, CHRISTOPHER O. - FINLAY, W. H.: Changes in collection efficiency in nylon net filter media through magnetic alignment of elongated aerosol particles. Změny v účinnosti shromažďování v náplních filtrů s nylonovou sítí magnetickým vyrovnáním podlouhlých aerosolových částic
        anotace: Aerosolové částice mají tendenci upravovat svůj směr podle proudění okolních kapalin, což ztěžuje jejich filtraci. Tato studie zkoumala účinek magnetického vyrovnání těchto vláken ke zvýšení jejich filtrovatelnosti. Byly provedeny testy efektivnosti s magnetickým polem a bez něj kolmo ke směru proudu. Výsledky ukazují, že nasměrování vláken v magnetickém poli opravňuje aplikace ve filtraci a určování vláken.
        klíčová slova: aerosoly - vlákna - filtrace - filtry tkaninové - pole magnetické

Moderní řízení - č. 12 (2009)

33

WILLMOTT, BEN: Manažer a stres na pracovišti.
        anotace: Hladina stresu dosahuje vrcholu a vina často padá na vedoucí pracovníky. Nový výzkum ukazuje způsoby, jak snížit napětí na pracovišti.
        klíčová slova: stres - podniky - manažeři - kompetence

Personál - č. 11 (2009)

34

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: Letos získalo ocenění Bezpečný podnik 19 firem.
        anotace: Krátká zpráva představuje 19 podniků, které v letošním roce získaly ocenění Bezpečný podnik. Ocenění byla předána 20. října v Kaiserštejnském paláci v Praze ministrem práce a sociálních věcí JUDr. Petrem Šimerkou a generálním inspektorem Rudolfem Hahnem.
        klíčová slova: podniky bezpečné - ocenění - 2009

35

TIBITANZLOVÁ, KLÁRA: Končí dvouletá evropská kampaň Zdravé pracoviště.
        anotace: U příležitosti závěru dvouleté evropské kampaně "Zdravé pracoviště. Dobré pro vás. Dobré pro podnikání." se 6. listopadu 2009 uskutečnil v Praze seminář a kulatý stůl na téma BOZP - přínos pro všechny aneb Co všechno byste měli znát o úspěšném řízení bezpečnosti práce v podniku. Obě akce se konaly pod záštitou Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v.v.i.
        klíčová slova: kampaně evropské - hodnocení rizik - prevence rizik - Evropský týden - akce - semináře - Česká republika

36

PATOČKA, OTAKAR: Ženy v zaměstnání.
        anotace: O tom, že se role ženy oproti historii velmi změnila, není pochybnosti. V příspěvku se autor zabývá nelehkým postavením žen v zaměstnání a o tom, jak mohou tuto situaci změnit.
        klíčová slova: zaměstnání - práce - ženy - příležitosti rovné

37

PATOČKA, OTAKAR: Odolnost na pracovišti.
        anotace: Článek se věnuje tématu odolnosti na pracovišti, tato vlastnost se v současné době stává velmi potřebnou. Odolnost lze definovat jako soubor vlastností osobnosti a navenek vystupujících příznaků, jejichž charakteristickým znakem je schopnost chovat se stabilně v různých situacích a úspěšně čelit rozmanitým nepříznivým faktorům, kterých se relativně často vyskytuje více současně.
        klíčová slova: odolnost - psychologie osobnosti - pracoviště

Profit - č. 50 (2009)

38

FETTER, RICHARD W.: Pád na lyžích jako pracovní úraz.
        anotace: Nejvyšší soud České republiky v jedné kauze uznal úraz při team-buildingu jako pracovní úraz. Pro zaměstnavatele to znamená, že pokud se jejich zaměstnanec při podobné akci zraní, vznikne mu vůči zaměstnavateli nárok na náhradu škody způsobené tímto zraněním.
        klíčová slova: úrazy pracovní - soudnictví - rozsudky soudní - náhrady škody - odškodňování

Sicher ist Sicher - č. 10 (2009)

39

SICKERT, PETER: Qualitätssicherung bei der Verwendung von Gehörschutzotoplastiken. Zajištění kvality při použití otoplastik na ochranu sluchu
        anotace: Otoplastiky jsou dobrou alternativou tradičních ušních zátek. Je však třeba, aby prošly speciálními individuálními zkouškami, mají-li poskytovat vhodnou ochranu. Článek informuje o jejich vývoji a druzích a o požadavcích na tlumení zvuku. Jejich výroba musí odpovídat stavu techniky. Je uveden přehled funkčních zkoušek s tím, že ergonomie je kritérium kvality jejich použití.
        klíčová slova: ochrana sluchu - chrániče sluchu - chrániče zátkové - OOPP - zabezpečení jakosti

40

MÜLLER-ARNECKE, HEINER W. - LEHMANN, MARCO: Ergonomische Gestaltung von Produkten für Ältere im demografischen Wandel : Voraussetzungen, Untersuchungen, Umsetzung, Ergebnisse. Ergonomický design produktů pro starší osoby v demografické změně : předpoklady, výzkum, realizace, výsledky
        anotace: Výzkum k článku je založen na výzkumných projektech Spolkového ústavu pro BOZP a pracovní lékařství Optimalizace ergonomických vlastností produktů pro starší zaměstnankyně a zaměstnance. Úkolem bylo vypracovat antropometrické základy a konkrétní možnosti designu produktů pro starší osoby. Jsou uvedeny metody práce a její výsledky.
        klíčová slova: ergonomie - optimalizace - design - produkty - věk - pracovníci starší - antropometrie - Německo - výzkumy - projekty

41

FELDMANN, JÖRG: Neues Portal zur Gefährdungsbeurteilung eröffnet : per Mausklick Handlungshilfen zur Gefährdungsbeurteilung abrufen. Byl otevřen nový portál pro posuzování ohrožení : kliknutím myši lze vyvolat pomůcky k jednání
        anotace: Na adrese www.gefaehrdungsbeurteilung.de poskytuje Spolkový ústav pro BOZP a pracovní lékařství nový online portál, který pomáhá podnikům při posuzování ohrožení, k němuž je zavazuje Zákon o BOZP. Kromě toho jsou tím vytvářeny základy pro systematickou a úspěšnou BOZP v podniku.
        klíčová slova: posuzování rizik - ohrožení zdraví - ohrožení osob - podniky - portály internetové - Německo

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail