Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2008/5

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Výstup OKO - Nové časopisecké články

Excerpované časopisy

 

ASU protect - č. 1 (2008)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 4
(2008)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 5
(2008)

České pracovní lékařství - č. 1
(2008)

Die BG - č. 4 (2008)
Documents pour le Médecin du Travail - č. 113
(2008)

Ekonom - č. 16 (2008)
Ekonom - č. 17 (2008)
Ekonom - č. 18 (2008)
Ekonom - č. 19 (2008)
Ekonom - č. 20 (2008)
Human Factors - č. 1 (2008)
Human Factors - č. 2 (2008)
Hygiene et Sécurité du Travail - č. 210
(2008)

Chemické listy - č. 4 (2008)
Inovace - č. 1 (2008)
Kancelář - č. 2 (2007)
Le Travail Humain - č. 1 (2008)
Moderní řízení - č. 4 (2008)
Moderní řízení - č. 5 (2008)
Personál - č. 5 (2008)
Práce a zdraví - č. 1 (2008)
Práce a zdraví - č. 2 (2008)
Pracovní lékařství - č. 1
(2008)

Professional Safety - č. 4
(2008)

Sicher ist Sicher - č. 4 (2008)
Spektrum - č. 2 (2007)
Tiefbau - č. 4 (2008)
Travail et Sécurité - č. 683
(2008)

Travail et Sécurité - č. 684
(2008)

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 1
(2008)

Zpravodaj - č. 1 (2008)

Nové časopisecké články v knihovně
VÚBP

ASU protect - č. 1
(2008)

1

LANDAU, K.: Neue Entwicklungen in Ergonomie und Arbeitssicherheit
: Nachlese zur A + A 2007.
Nové vývojové práce v ergonomii a
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci : střípky z veletrhu A + A
2007
        anotace: Článek podává stručnou informaci o konání
a náplni oborového veletrhu v Düsseldorfu ve dnech 18. - 21. 9.
2007. Byla na něm propůjčena Německá cena BOZP. Znázorněna byla
záchranářská akce hasičů. Firma Dauphin HumanDesign Group GmbH
prezentovala svoje ergonomické výrobky. Vystaveno bylo vozidlo s
otočnou kabinou.
        klíčová slova: veletrhy - Německo - ergonomie -
bezpečnost práce - hygiena práce

2

ELLEGAST, R.: Prävention arbeitsbezogener
Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE).
Prevence svalových a
kosterních onemocnění spojených s prací
        anotace: Každý druhý občan v Německu si na ně
stěžuje. Tato onemocnění způsobují nejvyšší přímé i nepřímé náklady
podniků a vedou po léta ve statistikách dnů pracovní neschopnosti.
Článek uvádí přehled rizikových faktorů a povinnosti zaměstnavatelů
při hodnocení rizik a jejich prevenci. Jako příklad mohou sloužit
opatření pro práci ergonomických šicích pracovišť.
        klíčová slova: nemoci pohybové - syndromy
muskuloskeletální - onemocnění muskuloskeletální - nemoci z
povolání - svaly - kostra - Německo

3

BAUER, W. - BRAUN, M.: Steigerung von Arbeitsqualität und
Performanz im Büro : innovative Bürokonzepte.
Zvyšování kvality
práce a výkonnosti v kanceláři : inovativní kancelářské
koncepce
        anotace: Článek popisuje změny mentality v
kancelářské práci. Mobilní informační a komunikační technologie
umožňují pracovat s kým, kde a kdy pracovník chce. Rozlišuje se
tělesná práce a práce na základě kreativních znalostí. Ve
flexibilních kancelářských strukturách je práce produktivnější a
mění se i požadavky a zátěže. Při této práci je nezbytný změnový
management.
        klíčová slova: kanceláře - práce kancelářské -
management - práce - kvalita

4

LORENZ, D. - SUST, C.-A.: Steharbeitsplätze im Büro.
Pracoviště při poloze vstoje v kanceláři
        anotace: Neexistují pracoviště, kde by se muselo
stát, nýbrž příležitosti pracovat vstoje, což je podporováno
nábytkem. Alternativou kancelářské práce vsedě není stání, nýbrž
pohyb pro prevenci onemocnění svalů a kostry. Pohyb možná vede i k
pohyblivosti v přeneseném smyslu.
        klíčová slova: polohy vstoje - práce kancelářské -
pohyby osob - nemoci pohybové - onemocnění muskuloskeletální

Bezpečnost a hygiena
práce - č. 4 (2008)

5

DANDOVÁ, EVA: ZP ve světle nálezu Ústavního soudu.
        anotace: Článek přináší první informace o tom, jak
Ústavní soud rozhodl o některých paragrafech zákoníku práce.
        klíčová slova: zákoník práce - soudnictví - Česká
republika

6

Nová vyhláška z oblasti požární ochrany.
        anotace: Dne 1. července 2008 nabude účinnosti
vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany
staveb. Tento předpis stanoví jednotné technické podmínky požární
ochrany pro navrhování, výstavbu a užívání staveb. Vyhláška je
zpracována na základě nejnovějších tuzemských a zahraničních
poznatků v oblasti požární ochrana staveb. Ustanovení tohoto
předpisu také reagují na vstup ČR do EU a harmonizují požadavky
požární bezpečnosti na stavební výrobky s evropskými
předpisy.
        klíčová slova: ochrana požární - bezpečnost požární
- stavby - vyhlášky - Česká republika

7

Aktuální informace o připravovaném zákonu o bezpečnosti provozu
vyhrazených technických zařízení.

        anotace: Příspěvek přináší aktuální informaci o
budoucnosti vyhlášek ČÚBP č. 18 - 21 z roku 1979 Sb., týkající se
vyhrazených technických zařízení. Je zde zmíněno, o čem se uvažuje
v případných novelizacích, co již bylo provedeno a také návrh
nového řešení.
        klíčová slova: zařízení technická vyhrazená -
vyhlášky - novely

8

TOUREK, VÁCLAV: Práce ve výškách a respektování odpovídající
pozornosti ze strany zaměstnavatelů, jejich zaměstnanců a také
živnostníků.

        anotace: Práce ve výškách jsou činnosti, které
tradičně "kralují" mezi ostatními stavebními kategoriemi prací a
zároveň se také v případě montážních prací nejvíce podílejí na
nemalém počtu pracovních úrazů, jež jsou navíc svou závažností v
celkové statistice smrtelné pracovní úrazovosti v oblasti
stavebnictví nejvíce zastoupeny. Autor v článku ukazuje a analyzuje
tři příklady pracovních úrazů při práci ve výškách.
        klíčová slova: práce ve výškách - stavebnictví -
úrazy pracovní - příklady

9

BĚLECKÝ, MIROSLAV: Bezpečnost a ochrana zdraví při zaměstnávání
mladistvích : po změnách s účinností od 1. ledna.

        anotace: Z evropských statistik vyplývá, že míra
úrazovosti zaměstnanců ve věku 18 - 24 let je o 50 % vyšší, než je
míra úrazovosti ostatních věkových kategorií. Je zřejmé, že
nebezpečné rizikové chování, nepřiměřená psychická i fyzická zátěž
mladých zaměstnanců může vést k trvalému poškození jejich zdraví
nebo mít jiné nepříznivé důsledky na jejich zdravotní nebo
osobnostní rozvoj. Mladí pracovníci jsou rovněž mnohdy vystavováni
pomalu se projevujícím potížím souvisejících zejména s
muskuloskeletálním aparátem. Článek se proto věnuje bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci mladistvích.

10

BĚLECKÝ, MIROSLAV: Těhotenství z hlediska BOZP aneb co by měly
vědět absolventky.

        anotace: Autor se věnuje těhotenství z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a radí, na co by si ženy
měly dávat pozor.
        klíčová slova: těhotenství - bezpečnost práce -
ochrana zdraví - BOZP

11

BĚLECKÝ, MIROSLAV: Nová profese : havířka.
        anotace: Článek se věnuje trendu, v němž ženy v
současné době mohou zastávat pro ně neobvyklé profese. Některá
povolání jsou pro české ženy stále tabu.
        klíčová slova: profese - povolání - ženy

12

OŠŤÁDAL, JAROMÍR: Informace o programu kontrolních akcí Státního
úřadu inspekce práce na rok 2008.

        anotace: Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a
oblastní inspektoráty práce vykonávají kontrolní činnost na úseku
ochrany pracovněprávních vztahů, pracovních podmínek a bezpečnosti
práce a plní další odborné úkoly v těchto oblastech ve smyslu
zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších
předpisů. Podle ustanovení paragrafu 4 odst. 1 písm. c) tohoto
zákona zpracovává SÚIP roční plán kontrolních akcí, který projedná
s vyššími odborovými orgány a organizacemi zaměstnavatelů, následně
jej předkládá ministerstvu práce a sociálních věcí ke schválení. V
příspěvku jsou předloženy základní informace o kontrolních akcích
roku 2008 z oblasti BOZP.
        klíčová slova: inspekce práce - Státní úřad
inspekce práce - inspektoráty práce - kontroly - BOZP - 2008

13

JOUZA, LADISLAV: Postih zaměstnanců, kteří zavinili pracovní úraz
: I. část.

        anotace: Pracovní úrazy a nemoci z povolání jsou
dlouhodobým problémem všech zaměstnavatelů. Důsledky úrazovosti se
promítají nejen v hospodaření firem, ale negativně ovlivňují také
finanční příjmy zaměstnanců a nežádoucí čerpání prostředků ze
státního rozpočtu. Jedním z opatření, které by významným způsobem
mohlo přispívat ke snížení pracovní úrazovosti je postih těch,
kteří svou nedbalostí způsobili pracovní úraz a v důsledku toho
ublížení na zdraví, nebo dokonce smrt.
        klíčová slova: úrazy pracovní - odpovědnost -
zaměstnanci - povinnosti - sankce

14

FUCHS, ALEXANDR - NAVRKALOVÁ, EVA: Nové technické normy, významné
z hlediska ochrany zdraví.

        anotace: Článek přináší přehled nových technických
norem, které jsou významné z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti
při práci a hygieny práce, pracovního lékařství a požární
ochrany.
        klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - ochrana
zdraví - hygiena práce - ochrana požární - lékařství pracovní

Bezpečnost a hygiena
práce - č. 5 (2008)

15

KUBÍČKOVÁ, DANIELA: Novela živnostenského zákona ve vztahu k
BOZP.

        anotace: Ve Sbírce zákonů (částka 42) je uveřejněna
dlouho avizovaná novela živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, která nabude účinnosti 1. července 2008.
Autorka se věnuje vybraným změnám, které mohou mít vliv na BOZP v
podniku.
        klíčová slova: zákon živnostenský - podnikání -
novely - BOZP

16

ŠEREK, DANIEL: Problematika bezpečnosti práce v uzavřených
prostorech.

        anotace: Práce v uzavřených prostorech představuje
specifická rizika vyplývající z charakteru těchto prostor. Mezi
riziky ohrožující zaměstnance vykonávající práce v těchto
prostorech lze zmínit zejména udušení, otravu, pád do hloubky, úraz
elektrickým proudem, popálení či usmrcení následkem požáru či
výbuchu v těchto prostorech. Příkladem může být ztráta vědomí
zaměstnance, který vstoupil do uzavřeného prostoru nad nádrží
obsahující dietyléter. Tato situace byla naštěstí zjištěna a
zaměstnanec byl včas vyproštěn příslušníky Hasičského záchranného
sboru.
        klíčová slova: prostory uzavřené - rizika pracovní
- požadavky bezpečnostní

17

DANDOVÁ, EVA: BOZP zaměstnanců se zdravotním postižením.
        anotace: Autorka se v článku zaměřuje na
problematiku osob se zdravotním postižením komplexněji, a to nejen
z pohledu uchazeče o zaměstnání, ale také z pohledu jejich
postavení v pracovním procesu a z pohledu zajištění jejich
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Článek je uzavřen pohledem
Evropské unie na osoby se zdravotním postižením.
        klíčová slova: osoby hendikepované - BOZP

18

ZÖRNER, LUDĚK: Nerespektování údajů v "příkazu k práci" a v
technologickém postupu.

        anotace: Podle údajů Českého statistického úřadu
došlo v roce 2006 v České republice k více než 82 000 pracovních
úrazů. Celkově si tyto pracovní úrazy vyžádaly téměř 3,8 milionu
dnů pracovní neschopnosti, přičemž na jeden pracovní úraz průměrně
připadlo 46 dnů pracovní neschopnosti. Autor uvádí příklady
pracovních úrazů a jejich následků.
        klíčová slova: úrazy pracovní - neschopnost
pracovní - příklady - Česká republika

19

JOUZA, LADISLAV: Postih zaměstnanců, kteří zavinili pracovní úraz
: II. část.

        anotace: Článek je dokončením z předchozího čísla a
zabývá se porušením povinnosti z nedbalosti, předpoklady
odpovědnosti za škodu, pracovním úrazem, trestným činem a
přestupkem a spoluzaviněním poškozeného zaměstnance.
        klíčová slova: úrazy pracovní - odpovědnost -
povinnosti - zaměstnanci - sankce

20

Zdokonalení odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel.

        anotace: Článek seznamuje s prováděcí vyhláškou k
novelizovanému "autoškolskému zákonu", která byla vydána a
rozeslána 7. května 2008 pod č. 156/2008 Sb. Zároveň novelizovala
vyhlášku č. 167/2002 Sb. Ta má pomoci zdokonalit odbornou
způsobilost k řízení motorových vozidel.
        klíčová slova: řízení motorových vozidel -
způsobilost odborná - vyhlášky

21

FUCHS, ALEXANDR - NAVRKALOVÁ, EVA: Nové technické normy, významné
z hlediska ochrany zdraví.

        anotace: Článek přináší přehled nových technických
norem, které jsou významné z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti
při práci a hygieny práce, pracovního lékařství a požární
ochrany.
        klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - ochrana
zdraví - hygiena práce - lékařství pracovní - ochrana požární -
normy - přehledy

22

OŠŤÁDAL, JAROMÍR: Informace o programu kontrolních akcí SÚIP a
OIP na rok 2008 v problematice pracovněprávních vztahů.

        anotace: Příspěvek navazuje na článek z BHP č.
4/2008 a do souboru kontrolních akcí SÚIP a OIP doplňuje 5
kontrolních akcí pro oblast pracovněprávních vztahů. V minulosti
byly tyto kontroly v kompetenci úřadů práce, ale v souvislosti s
přijetím zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění
pozdějších předpisů, byly přesunuty do kompetencí uvedených
orgánů.
        klíčová slova: vztahy pracovněprávní - kontroly -
inspekce práce - plány - Státní úřad inspekce práce - inspektoráty
práce

23

KREJCAR, PAVEL: Otočné výložníkové jeřáby : k nové normě ČSN EN
14985 (27 0590) Jeřáby.

        anotace: Tato evropská norma je normou
harmonizovanou, poskytující jedno z řešení otočných výložníkových
jeřábů pro splnění základních hygienických a bezpečnostních
požadavků směrnice strojírenských zařízení. Příspěvek tuto normu
čtenářům přibližuje a má pomoci v rozhodnutí, zda je pro jejich
práci nezbytná či nikoli.
        klíčová slova: jeřáby - požadavky bezpečnostní -
požadavky hygienické - normy

České pracovní lékařství
- č. 1 (2008)

24

JIRÁK, ZDENĚK: Kulový stereoteploměr : nový přístroj pro měření a
hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže.

        anotace: Základním dokumentem v oblasti posuzování
nerovnoměrné tepelné zátěže je ČSN EN ISO 7730, která je českou
verzí evropské normy EN ISO 7730:2005. Hodnocení podle této normy
vyžaduje měření radiační asymetrie. Cílem práce bylo ověřit
vhodnost kulového stereoteploměru pro měření a hodnocení
nerovnoměrné radiační zátěže. Článek seznamuje s výsledky této
práce.
        klíčová slova: stereoteploměr - zátěž tepelná -
hodnocení - komory klimatické

25

NEŠPOR, KAREL: Škody působené alkoholem v pracovním prostředí a
jejich prevence.

        anotace: Škody působené alkoholem vznikají
především v důsledku nižší produktivity práce a tyto škody
přesahují zisky ze zdanění alkoholu. Autor podává přehled rizik
alkoholu v pracovním prostředí a shrnuje možnosti prevence na
úrovni zaměstnavatelů i zaměstnanců. Zmiňuje se také o krátké
intervenci a o tom, jak rozpoznat problémy s alkoholem v pracovním
prostředí a jak efektivně komunikovat s intoxikovanými
osobami.
        klíčová slova: alkohol - prostředí pracovní -
prevence - intervence

26

TUČEK, MILAN: XXVIII. kongres pracovního lékařství s mezinárodní
účastí, Mladá Boleslav, 16. - 18. 5. 2007 : 2. část.

        anotace: Ve dnech 16. - 18. 5 2007 se v Mladé
Boleslavi konal 28. kongres pracovního lékařství. Hlavní tématické
okruhy byly věnovány zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
hodnocení rizik při práci a motivaci zaměstnanců k péči o své
zdraví. V druhé části autor seznamuje s dalšími příspěvky v
jednotlivých sekcích kongresu.
        klíčová slova: lékařství pracovní - zdraví - péče
pracovnělékařská - nemoci z povolání - kongresy mezinárodní -
příspěvky

27

LIPŠOVÁ, VLADIMÍRA - VAVŘINOVÁ, JARMILA - SIXTOVÁ, ANEŽKA: Podnik
podporující zdraví roku 2007 : vyhlášení 3. ročníku
soutěže.

        anotace: V roce 2007 proběhl již 3. ročník soutěže
o titul "Podnik podporující zdraví". Výsledky byly slavnostně
vyhlášeny zástupcem Ministerstva zdravotnictví 23. října 2007 v
Kaiseršteinském paláci v Praze. Již tradičně probíhalo vyhlašování
zároveň s předáním ocenění MPSV - certifikátů "Bezpečný podnik" a
ocenění vítězů národního kola programu "Správná praxe, EW
2007".
        klíčová slova: zdraví - podpora - podniky - ocenění
- programy

Die BG - č. 4
(2008)

28

FLASPÖLER, E. - REINERT, D.: Qualitätskriterien für die
Präventionsdienstleistung "Forschungs- und Entwicklungsergebnisse"
: Qualität in der Prävention.
Kritéria kvality pro preventivní
služby Výsledky výzkumu a vývoje : kvalita v prevenci
        anotace: Projekt týkající se účinnosti a
hospodárnosti preventivních služeb (PS) průmyslových oborových
společenství (OS) slouží mj. k metodickému vývoji indikátorů a
měřicích metod k hodnocení PS OS. Článek seznamuje s metodikou
založenou na třech dotaznících. Přináší výsledky práce na
projektech a jejich hodnocení spolu s kritérii kvality pro budoucí
projekty.
        klíčová slova: prevence - společenství oborová -
výzkumy - vývoj - dotazníky - projekty - kritéria - kvalita

29

REITZ, R.: Produktprüfung und -zertifizierung : wirksam und
wirtschaftlich : Qualität in der Prävention.
Zkoušení a
certifikace výrobků : účinně a hospodárně : kvalita v
prevenci
        anotace: V dílčím projektu Certifikace projektu
Kvalita v prevenci byla zkoumána otázka skutečného přínosu
preventivních služeb členským podnikům zákonných nositelů úrazového
pojištění. Článek uvádí vzájemné působení s ostatními preventivními
službami, seznamuje s 13 interview s experty z členských podniků a
stimuluje inovace a trvalé působení s hospodářskou
úspěšností.
        klíčová slova: kvalita - prevence - certifikace -
výrobky - pojištění úrazové - Německo


Documentspour le Médecin du Travail - č.
113 (2008)

30

BOURGKARD, E. - DEMANGE, V. - AUBRY, C.: L´épidemiologie en santé
au travail II : étapes d´une étude épidémiologique en milieu
professionnel.
Epidemiologie a zdraví v práci II : etapy
epidemiologické studie v profesním prostředí
        anotace: Hlavní etapy studie obsahují: přehled
literatury; definici zkoumané populace a vzorku; zjišťování počtu
subjektů potřebných k dosažení cíle; redakci protokolu a referenční
dokument používaný po celou dobu studie; zohlednění etických a
právních aspektů; soubor údajů, obsahujících zdravotní stav a
profesionální expozici studovanému rizikovému faktoru; statistickou
analýzu.
        klíčová slova: lékařství pracovní - epidemiologie -
expozice pracovníků

31

Évaluation et prévention des risques chez les prothésistes
ongulaires.
Hodnocení a prevence rizik u výrobců nehtových
protéz
        anotace: Článek prezentuje tuto profesi, různé
činnosti zahrnuté do ní a poukazuje na rizika. Jde o riziko spojené
s chemikáliemi - dráždivý nebo alergizující, mutagenní,
kancerogenní účinek a účinek ovlivňující reprodukci - a s
biologickými faktory. Jsou uvedeny cesty expozice a její úrovně.
Poslední část poskytuje rady pro prevenci rizik.
        klíčová slova: nehty umělé - expozice pracovníků -
rizika pracovní - rizika chemická - rizika genetická - rizika
biologická - rizika reprodukční - prevence rizik

32

THIERRY, S. - CHOUANIÉRE, D. - AUBRY, C.: Conduite et santé : une
revue de la littérature.
Řízení a zdraví : přehled
literatury
        anotace: Pro velký počet zaměstnanců je řízení
motorových vozidel součástí práce. Tento přehled analyzuje dostupné
informace o nebezpečí pro zdraví řidičů. Ti jsou vystaveni
fyzikálním i chemickým rizikům a chronickému stresu. Významné je
riziko srdečně cévních chorob. Pro některá z rizik existují
opatření kolektivní prevence. Důležitá je i prevence zaměřená na
individuální chování.
        klíčová slova: řízení motorových vozidel - rizika
fyzikální - rizika chemická - rizika zdravotní - rizika psychogenní
- stres psychický - prevence rizik

33

GAUDEZ, C. - LECLERCQ, S.: Accidents de plain-pied : données
statistiques nationales et analyses menées en entreprises.

Úrazy v důsledku pádů na rovině : národní statistické údaje a
analýzy prováděné v podnicích
        anotace: Přestože tyto úrazy většinou nejsou
považovány za těžké, představují více než pětinu pracovních úrazů,
způsobují téměř čtvrtinu doby pracovní neschopnosti a různě se
dotýkají profesních kategorií. Podrobná analýza těchto úrazů během
4 průzkumů v podnicích přináší nový pohled na ně a navrhuje
preventivní činnosti vhodné pro každou pracovní situaci.
        klíčová slova: úrazy pádem - pády na rovině -
statistiky - úrazy - analýzy - Francie - prevence

34

CRÉPY, M. N.: Les allergenes de la batterie standard dans
l´environnement professionnel et non professionnel.
Alergeny
standardní řady v profesním i neprofesním prostředí
        anotace: Současná evropská řada obsahuje 26
alergenů, které nejčastěji způsobují alergické kontaktní
dermatitidy. Mohou být současně přítomny v profesním i osobním
prostředí zasažených pacientů. Jsou to přísady kaučuku, kovy a/nebo
jejich soli, biocidy, epoxidové pryskyřice, barviva a kalafuna.
Biocidy jsou klasickými profesními příčinami zasažení pokožky.
Patří k nim většina alergenů.
        klíčová slova: alergeny - dermatózy - kůže - nemoci
kožní

Ekonom - č. 16
(2008)

35

ŠKUBAL, JAROSLAV: Opomenutí se prodraží.
        anotace: Zaměstnavatelům, kteří na Slovensku
nedodrží zákoník práce, hrozí milionová pokuta. Slovenské a české
pracovní právo se s ohledem na společnou minulost v mnohém
podobají. I na Slovensku je pracovní právo upraveno v jediném
hlavním a stále znova novelizovaném kodexu, zákoníku práce, který
platí od roku 2001.
        klíčová slova: právo pracovní - vztahy
pracovněprávní - zákoník práce - Slovensko

Ekonom - č. 17
(2008)

36

BLUMA, ALEŠ: Konec "klídku" v laboratořích.
        anotace: Vláda schválila zásady reformy financování
vědy a výzkumu. Má zajistit více konkrétních výsledků, jež budou
použitelné v praxi. Autor podrobně reformu rozebírá a věnuje se
řadě problémů.
        klíčová slova: věda - výzkumy - vývoj - reformy -
financování - Česká republika

37

RACZKOWSKI, BARTLOMIEJ - ŠKUBAL, JAROSLAV: Vyšší mateřská a
nemocenská.

        anotace: Ochořelým zaměstnancům musí v Polsku
vyplácet nemocenskou jejich firma, a to po třiatřicet dnů. Článek
se zabývá pracovním právem v Polsku - pracovní smlouvou, pracovní
dobou a dovolenou, propouštěním zaměstnanců.
        klíčová slova: právo pracovní - vztahy
pracovněprávní - zákoník práce - Polsko

Ekonom - č. 18
(2008)

38

NAGY, JUDIT - ŘIHOŠKOVÁ, TEREZA: Výše mzdy patří do
smlouvy.

        anotace: Minimální mzda závisí v Maďarsku na
vzdělání, věku a pracovních zkušenostech zaměstnance. Článek
seznamuje s řešením pracovněprávních vztahů v maďarském zákoníku
práce.
        klíčová slova: vztahy pracovněprávní - zákoník
práce - mzdy minimální - Maďarsko

Ekonom - č. 19
(2008)

39

ŠUBRT, BOŘIVOJ: Co změnil Ústavní soud?
        anotace: Článek seznamuje s rozhodnutím Ústavního
soudu, které od dubna zásadně upravuje některá ustanovení zákoníku
práce. Např. odbory už nemohou zakázat práci ani kontrolovat
dodržování vnitřních předpisů ve firmách.
        klíčová slova: zákoník práce - rozsudky soudní

40

TOCHAROVA, KALINA: Štědrá podpora matek.
        anotace: Článek se představuje pracovní právo v
Bulharsku. Na Balkáně je např. vysoká mateřská a vysoké odstupné
při odchodu do důchodu. Oproti českému zákoníku práce stanoví
bulharský zákoník práce z roku 1986 široký výčet podstatných
náležitostí, které musí splňovat pracovní smlouva.
        klíčová slova: právo pracovní - vztahy
pracovněprávní - zákoník práce - Bulharsko

Ekonom - č. 20
(2008)

41

DIMA, LUMINITA: Nezapomeňte na odbory.
        anotace: Poté, co Rumunsko vstoupilo do EU, se i v
českých podnicích lze setkat s tamními zaměstnanci. Stejně jako v
Česku je hlavním pracovněprávním předpisem v Rumunsku zákoník
práce, který pochází z roku 2003. Legislativa není k rumunským
zaměstnancům příliš štědrá. O to víc v mnohých firmách vyjednávají
odbory.
        klíčová slova: právo pracovní - vztahy
pracovněprávní - zákoník práce - Rumunsko


HumanFactors - č. 1
(2008)

42

FERRIS, T.-K. - SARTER, N.-B.: Cross-modal links among vision,
audition, and touch in complex environments.
Transmodální vazby
mezi zrakem, sluchem a hmatem ve složitých prostředích
        anotace: Studie má stanovit, zda působení těchto
prostorových vazeb, které byly pozorovány v dřívějších
laboratorních studiích, je použitelné pro složitější prostředí a
může být vzato v úvahu pro multimodální design rozhraní. Bylo
pozorováno významné asymetrické výkonnostní působení transmodálních
vazeb. Prostorové vztahy mezi multimodálními cíli významně zasahuje
čas na cílovou odpověď.
        klíčová slova: zrak - sluch - vazby - prostředí

43

Effect of scaffold end frame carrying strategies on worker
stepping response, postural stability, and perceived task
difficulty.
Vliv strategií nesení koncových rámů lešení na
krokovou reakci pracovníka, stabilitu držení těla a vnímanou
obtížnost úkolu
        anotace: Studie stanoví nejvýhodnější strategii pro
nošení rámů při minimalizaci rizika úrazů. Působení metody nošení
na nestabilitu držení těla a obtížnost úkolu bylo významné pro
manipulaci s 22 kg rámem, zatím co u 9 kg rámu byla obtížnost
významně snížena. Metoda symetrického bočního nesení byla nejlepší
volbou pro nošení 22 kg rámu. Nošení 9 kg rámu potenciálně
snižovalo riziko při montáži a demontáži lešení.
        klíčová slova: lešení - manipulace ruční - rizika
bezpečnostní

44

Inward torque and high-friction handles can reduce required muscle
efforts for torque generation.
Rukojeti s vnitřním točivým
momentem a vysokým třením mohou omezit požadované svalové úsilí pro
vytváření točivého momentu
        anotace: Bylo empiricky zkoumáno působení tření
rukojeti a směr točivého momentu na svalovou činnost a točivý
moment za použití válcových rukojetí. Bylo zjištěno, že maximální
točivý moment byl o 52% větší, stejně jako působení směru momentu,
u pryžových rukojetí s vysokým třením než u hliníkových s nízkým
třením. Výsledky podporují navrhovaný model.
        klíčová slova: moment točivý - rukojeti - tření -
námaha fyzická

45

A comparison of broad versus deep auditory menu structures.
Srovnání širokých a hlubokých sluchových struktur menu
        anotace: Primárním cílem experimentu bylo lépe
pochopit použití pracovní paměti při interakci se systémem
interaktivní hlasové odpovědi (IVR) schopné řeči. Bylo zjištěno, že
uživatelé široké struktury IVR podávali lepší výkon a udávali vyšší
spokojenost než uživatelé hluboké struktury IVR. Vytváření hluboké
struktury je náročnější na zdroj pracovní paměti než alternativa
delšího, mělčího menu.
        klíčová slova: hlas - paměť - psychologie práce

46

JONES, L.-A. - SARTER, N.-B.: Tactile displays : guidance for
their design and application.
Hmatové displeje : poučení pro
jejich konstrukci a použití
        anotace: Článek přináší přehled hmatových displejů.
Má napomoci praktikům v oblasti lidských faktorů a konstruktérům
rozhraní rozhodnout, zda a jak využít smysl úhozu pro účely
znázornění informací a vytváření efektivních hmatových rozhraní.
Popisuje potenciální výhody a omezení tohoto přístupu. Smysl úhozu
má podpořit komunikaci a koordinaci systémů člověk-člověk a
člověk-stroj.
        klíčová slova: displeje - hmat - rozhraní - faktor
lidský - systém člověk - stroj - informace

47

MERAT, N. - JAMSON, A.-H.: The effect of stimulus modality on
signal detection : implications for assessing the safety of
in-vehicle technology.
Působení stimulační modality na
zjišťování signálů : implikace pro stanovení bezpečnosti
technologie uvnitř vozidla
        anotace: Studie zkoumala působení dvou informačních
systémů uvnitř vozidla (IVIS) na zjišťování signálů ve zrakových,
sluchových a hmatových modalitách; zda nežádoucí působení IVIS při
řízení může být kvantifikováno těmito detekčními činnostmi; efekt
stimulační modality na detekci signálů. Bylo konstatováno, že tyto
činnosti jsou vhodné ke kvantifikaci bezpečnosti IVIS při
řízení.
        klíčová slova: systémy informační - vozidla - zrak
- sluch - hmat - bezpečnost silniční - signály

48

PETERSEN, A. - BARRETT, R. - MORRISON, S.: Enhanced postural
stability following driver training is associated with positive
effects in vehicle kinematics during cornering.
Zvýšená
stabilita držení těla následující po výcviku řidičů je spojena s
pozitivním působením na kinematiku vozidla při zatáčení
        anotace: Cílem studie bylo vyzkoumat působení
specifického výcvikového programu pro řidiče. Bylo zjištěno, že
trénovaní řidiči měli zvýšenou stabilitu a omezené boční zrychlení
vozidla. Výcvik vedl ke změně ve stabilitě držení těla, což bylo
spojeno s omezeným bočním zrychlením během zatáčení. To představuje
zvýšení bezpečnosti jízdy pro lepší působení na kinematiku
zatáčení.
        klíčová slova: bezpečnost silniční - výcvik -
řidiči - řízení motorových vozidel - stabilita - polohy těla -
držení


HumanFactors - č. 2
(2008)

49

MERRITT, S.-M. - ILGEN, D.-R.: Not all trust is created equal :
dispositional and history-based trust in human-automation
interactions.
Není důvěra jako důvěra : dispoziční důvěra a
důvěra založená na historii ve vzájemném působení člověka a
automatizace
        anotace: Cílem studie bylo poskytnout empirickou
ukázku významu pozornosti věnované lidským uživatelským rozdílům ve
výzkumu důvěry a použití automatizace. Bylo prokázáno, že
individuální rozdíly zasahují vnímání charakteristik strojů za
zjištěných podmínek. Byla nalezena interakce mezi charakteristikami
uživatelů, charakteristikami strojů a užití automatizace.
        klíčová slova: systém člověk - stroj - automatizace
- uživatelé - charakteristiky - psychologie práce

50

CHATEAUROUX, E. - WANG, X.: Effects of age, gender, and target
location on seated reach capacity and posture.
Působení věku,
pohlaví a umístění cíle na schopnost dosahu vsedě a držení
těla
        anotace: Cílem studie bylo vyzkoumat toto působení
na schopnost dosahu paže a držení těla vzhledem k tomu, že je třeba
lépe prozkoumat specifické potřeby starších osob ke zlepšení
pracovního a životního prostoru. Bylo zjištěno, že starší osoby
mají kratší maximální dosažitelné vzdálenosti (4,8% délky horní
končetiny), nebyl však zjištěn rozdíl mezi pohlavími.
        klíčová slova: paže - věk - pohlaví -
schopnosti

51

The effect of handle friction and inward or outward torque on
maximum axial push force.
Působení tření držadla a vnitřního a
vnějšího točivého momentu na maximální axiální tlačnou sílu
        anotace: Cílem bylo vyzkoumat vztah mezi třením,
točivým momentem a axiální tlačnou silou na válcová držadla. Bylo
zjištěno, že tato síla bylo o 12% větší u pryžových držadel než u
držadel hliníkových. Axiální tlačné síly byly nejmenší, jestliže
byl žádán záměrný točivý moment, neboť jeho vysoké úrovně rušivě
působily na vyvíjení tlaku.
        klíčová slova: držadla - tření - moment točivý -
tlak - síla

52

MACDONALD, J.-A. - TRAN, P.-K.: The effect of head-related
transfer function measurement methodology on localization
performance in spatial audio interfaces.
Působení metodologie
měření hlavové funkce přenosu na lokalizaci v prostorových
zvukových rozhraních
        anotace: Čtyři údaje funkce byly srovnávány ke
stanovení působení metodologie jejího měření na lokalizaci
prostorových sluchových stimulů. Chyba lokalizace a proporce obratu
čelo/záda se významně neliší v rámci dat funkce. Nejslabší přesnost
byla pozorována v umístění poblíž mediální osy posluchače vzhledem
k relativně širokým proporcím obratu u těchto umístění.
        klíčová slova: stimuly psychologické - sluch - zvuk
- rozhraní

53

Differences in day and night shift clinical performance in
anesthesiology.
Rozdíly v klinickém výkonu v denní a noční
směně v anesteziologii
        anotace: Byly zkoumány rozdíly ve výkonu klinických
povinností lékařů-anesteziologové ve dne a v noci. Lékaři věnovali
významně méně času manuálním úkolům a více času úkolům
monitorovacím během udržovací fáze v noci než ve dne. Pozorované
rozdíly ve výkonu a náladě lze přičíst únavě. Změny v rozdělení
úkolů v noci mohou představovat kompenzační strategie k zachování
péče o pacienty.
        klíčová slova: anestézie - lékaři - sály operační -
směny pracovní střídavé - práce v noci - práce na směny

Hygieneet
Sécurité du Travail - č. 210 (2008)

54

CLAUDON, L. - DAILLE-LEFEVRE, B. - MARSOT, J.: La révolution du
numérique : un atout pour concevoir des postes de travail plus
surs.
Digitální revoluce : trumf pro koncepci bezpečnějších
pracovišť
        anotace: Článek uvádí možnosti praktického použití
pojmu integrovaná prevence v koncepčních nástrojích. Po první části
věnované popisu vývoje těchto nástrojů a nástrojů prevence zmiňuje
otázku integrace prevence do koncepčního prostředí s dvěma příklady
nástrojů používaných ve studijních a metodických kancelářích.
Diskutuje se o perspektivách vývoje spojení
"prevence-koncepce".
        klíčová slova: pracoviště s počítačem - technologie
informační - prevence - koncepce rozvojové

55

Mise en évidence du risque chimique associé au retraitement des
piles alcalines/salines et caractérisation de leur composition
organique et minérale.
Důkaz chemického rizika spojeného s
recyklací alkalických/solných článků a charakterizace jejich
organického a minerálního složení
        anotace: Byla zjištěna přítomnost zvlášť toxických
sloučenin jako benzen a indium. Práce měla za cíl informovat
profesionály sektoru, že chemická expozice operátorů provádějících
recyklaci článků není omezena jen na částice zinku a manganu. Tyto
údaje je třeba vložit do koncepce pracovních postupů a přizpůsobit
ochranné prostředky pracovníků.
        klíčová slova: baterie - expozice pracovníků -
recyklace - sloučeniny chemické - látky toxické - látky chemické -
látky nebezpečné

56

RICAUD, M. - LAFON, D. - ROOS, F.: Les nanotubes de karbone :
quels risques, quelle prévention?
Uhlíkové nanotrubičky : jaká
rizika, jaká prevence?
        anotace: Tato alotropická varieta uhlíku je
zajímavá pro své mimořádné vlastnosti a rozměrové charakteristiky.
Nebyla však dosud prozkoumána nebezpečí pro zdraví. Je nezbytné
zjistit její charakteristiky a použití, toxikologické vlastnosti a
prostředky pro prevenci při manipulaci s ní. Doporučuje se zjistit
nejnižší možnou úroveň expozice.
        klíčová slova: nanomateriály - trubičky - uhlík -
expozice pracovníků - vlastnosti nebezpečné - toxikologie

Chemické listy - č. 4
(2008)

57

MIKA, OTAKAR J. - MAŠEK, IVAN: Nebezpečí chemického terorismu a
jeho následky.

        anotace: V článku je diskutováno nebezpečí
chemického terorismu založeného na využití nebezpečných chemických
látek, jako jsou bojové chemické látky a průmyslové chemické
toxické látky. Článek shrnuje mezinárodní zkušenosti v této oblasti
a a informuje o čtyřech specializovaných konferencích a symposiích
konaných v Evropě, které se zabývají problematikou chemického
terorismu. Z historického hlediska jsou zmiňovány volně dostupné
zdroje o nebezpečných chemických látkách, dále pak prevence
závažných chemických havárií a budoucí rozvoj. Je zdůrazněna
nezbytnost modelování následků terorismu a chemických havárií a
autoři nabízí nový přístup ke komplexní analýze rizik pro
průmyslové nebezpečné chemické látky a procesy.
        klíčová slova: terorismus - látky nebezpečné -
látky chemické - následky - modelování

Inovace - č. 1
(2008)

58

Do práce dobře ochráněn.
        anotace: Vhodné ochranné pracovní vybavení je
důležité nejenom v době ptačí chřipky a dalších nebezpečných
onemocnění. Článek představuje jednorázové a jiné ochranné oděvy a
vybavení firmy ZVG, které jsou využívány na klinikách, v
průmyslových podnicích i v řemeslných dílnách.
        klíčová slova: OOPP - oděvy ochranné - vybavení -
prostředky ochranné

Kancelář - č. 2
(2007)

59

LAJČÍKOVÁ, ARIANA: Syndrom nemocných budov.
        anotace: Sick Building Syndrome (SBS) je soubor
nespecifických, neurčitých obtíží, které zpravidla nejsou tak
závažné, aby způsobily pracovní neschopnost pro nemoc, ale zhoršují
pohodu lidí a negativně ovlivňují pracovní výkonnost. Je typické,
že postihují současně větší počet osob.
        klíčová slova: syndrom nezdravé budovy - kanceláře
- budovy - obtíže zdravotní - prostředí pracovní

 

LeTravail
Humain - č. 1 (2008)

60

MICHINOV, E.: La distance physique et ses effects dans les équipes
de travail distribuées : une analyse psychosociale.
Fyzická
vzdálenost a její účinky v odloučených pracovních skupinách :
psychosociální analýza
        anotace: Tato syntéza navrhuje provedení kritické
perspektivy problému na základě prací z oboru sociální a
organizační psychologie. Jsou popsány kontrastní účinky vzdálenosti
podle charakteru práce zkoumané skupiny. Bylo zjištěno, že není
vždy nutné vytvářet virtuální prostředí v technické a grafické
rovině a že je třeba vzít zřetel i na psychologické a organizační
aspekty.
        klíčová slova: psychologie práce - skupiny pracovní
- pracoviště odloučená - analýzy

61

PAILLÉ, P.: Les comportements de citoyenneté organisationnelle :
une étude empirique sur les relations avec l´engagement affectif,
la satisfaction au travail et l´implication au travail.
Chování
na základě ztotožnění s organizací : empirická studie o vztazích
mezi citovou angažovaností, uspokojením z práce a zapojením do
práce
        anotace: Byla provedena studie na vzorku 122
bankovních zaměstnanců. Empirické výzkumy ukazují, že citová
angažovanost vůči organizaci nezpůsobuje nutně ztotožnění s
organizací. Uspokojení v práci a zapojení do práce je výrazem
altruismu a občanských hodnot. Jsou diskutovány přínosy a limity
tohoto výzkumu.
        klíčová slova: postoje - psychologie - psychologie
osobnosti - práce - vlastnosti lidské

Moderní řízení - č. 4
(2008)

62

KRÁL, PETR: Firemní kultura v čase změn.
        anotace: O firemní kultuře se často mluví ve vztahu
k pracovnímu prostředí, oblékání nebo konvenci tykání či vykání
mezi nadřízenými a podřízenými. Firemní kultura ale zasahuje až do
podstaty firemních procesů a úzce souvisí s rozhodovacími procesy a
řízením. Firemní kultura se také může stát brzdou, nebo naopak
katalyzátorem změn ve firmě.
        klíčová slova: kultura firemní - kultura
podniková

Moderní řízení - č. 5
(2008)

63

RUŠČÁKOVÁ, DAGMAR: Vliv firemní kultury na zvládání
krize.

        anotace: Firemní kultura může být zdravým základem
odolnosti firmy v době krize. Rizika a krize se dají předvídat a do
jisté míry jim lze předcházet. Firemní kultura může být nástrojem,
který pomůže krizi zvládnout s minimálními ztrátami.
        klíčová slova: kultura firemní - krize
podniková

64

MOLEK, JAN: Organizační kultura : klíčový faktor prosperity
organizace.

        anotace: V globální světě, kde jsou kvalita a
propracované marketingové strategie samozřejmostí, se konkurenční
střet přenáší zejména do oblasti vnitřního uspořádání organizace.
Organizační kultura se stává účinným nástrojem, který podporuje
konkurenční výhodu.
        klíčová slova: kultura firemní - organizace a
řízení

Personál - č. 5
(2008)

65

Firmy začínají využívat pružnou pracovní dobu.
        anotace: Průzkum "Využívání flexibilní pracovní
doby" zpracovala nezávislá agentura GfK na základě zadání
společnosti RHI. Cílem průzkumu bylo zjistit využívání flexibilní
pracovní doby u vybraných společností v Praze. Flexibilní pracovní
doba v tomto průzkumu zahrnuje pružnou pracovní dobu, práci na
částečný úvazek a práci z domova. Článek shrnuje zjištěné
výsledky.
        klíčová slova: doba pracovní - doba pracovní pružná
- práce doma - práce dálková - průzkumy - Praha

Práce a zdraví - č. 1
(2008)

66

SEDLÁČEK, KAREL - NEČAS, PETR: S ministrem práce o bezpečné
práci.

        anotace: Evropská unie chce snížit výskyt
pracovních úrazů v členských zemích do roku 2012 o 25 procent. K
tomuto cíli se hlásí také český Národní akční program bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na období 2008-2009, který vychází z
nových podmínek ve světě práce. Ten je i tématem rozhovoru s
ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem.
        klíčová slova: úrazovost pracovní - programy
bezpečnosti práce - strategie bezpečnosti práce - priority - EU -
rozhovory

67

ŠALAMOUN, PAVEL: Program "Bezpečný podnik" : systém řízení
BOZP.

        anotace: Program "Bezpečný podnik" má za cíl
především u malých a středních podniků, ve kterých se realizuje
značný rozsah činností a z nich vyplývajících rizik, zvýšit úroveň
BOZP a ochrany životního prostředí. Poprvé byl vyhlášen ministrem
práce a sociálních věcí v roce 1995. Zavedení systému řízení BOZP
podle programu "Bezpečný podnik" by mělo přinést zlepšení
pracovních podmínek a pracovního prostředí pro zaměstnance, zvýšit
úroveň pracovní pohody a vytvořit podmínky pro zavedení
integrovaného systému řízení. Cílem článku je informovat
podnikatelskou veřejnost o možnosti zvýšit úroveň BOZP a ochrany
životního prostředí v podniku prostřednictvím systémového přístupu
k řízení BOZP.
        klíčová slova: programy bezpečnosti práce - podniky
bezpečné - řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce
- systémy integrované

68

ČECH, MILOSLAV: Potřebuje firma osobu odborně způsobilou v
prevenci rizik?

        anotace: Autor se zamýšlí nad otázkou, zda každý
podnik potřebuje osobu odborně způsobilou v prevenci rizik. Nahlíží
ji z mnoha pohledů a diskutuje její potřebnost, funkci a kompetence
v podniku.
        klíčová slova: osoby odborně způsobilé - podniky -
prevence rizik

69

HROCH, PAVEL: Dräger : technika pro život.
        anotace: Článek představuje firmu Dräger, která již
bez mála 120 let vyrábí ochranné prostředky a techniku pro širokou
škálu profesí. Poskytuje stručný přehled její historie, produktů a
služeb.
        klíčová slova: prostředky ochranné - výrobci -
Dräger

70

Potřebujeme vysokoškolsky vzdělané odborníky?.
        anotace: V červnu 2002 byla na Vysoké škole báňské
- Technické univerzitě Ostrava zřízena Fakulta bezpečnostního
inženýrství. Článek představuje bakalářské a magisterské studijní
obory, které v současné době fakulta studentům nabízí.
        klíčová slova: management bezpečnosti práce -
vzdělávání - školy vysoké - programy vzdělávací

71

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : evropské ceny za "Správnou
praxi" za rok 2007.

        anotace: Cílem soutěže "Správná praxe" za rok 2007
je ocenění podniků a organizací za vynikající a novátorské projekty
v rámci řešení problematiky muskuloskeletálních poruch (MSD)
souvisejících s prací, jež zahrnuje prevenci těchto poruch a
udržení a rehabilitaci pracovníků, kteří MSD trpí, a jejich
opětovné zapojení do pracovního procesu. Na oficiálním ukončení
kampaně "Posviťme si na břemena" bylo oceněno "Cenou za správnou
praxi" devět organizací ze šesti zemí EU.
        klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální -
syndromy muskuloskeletální - kampaně evropské - Správná praxe -
ocenění - 2007

72

Historie dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při
práci.

        anotace: Článek představuje historii dozoru nad
bezpečností a ochranou zdraví při práci. Počátkem 19. století se
začalo na našem území masovější zavádění nových strojů a
technologií do výroby. Vedle zvýšení produktivity práce to však
přineslo také velkou úrazovost. V zákonech se proto objevila první
ustanovení pro bezpečnost práce a ochranu zdraví zaměstnanců. První
státní dozor se ve větší míře zaměřil na parní kotle.
        klíčová slova: BOZP - dozor státní odborný -
historie

Práce a zdraví - č. 2
(2008)

73

HAHN, RUDOLF: Kompetence a poslání SÚIP.
        anotace: V krátkém rozhovoru představuje generální
inspektor Mgr. Ing. Rudolf Hahn kompetence a poslání Státního úřadu
inspekce práce (SÚIP).
        klíčová slova: Státní úřad inspekce práce -
inspekce práce - činnosti - kompetence - rozhovory

74

Roční program kontrolních akcí SÚIP.
        anotace: V seriále na pokračování budou představen
roční program kontrolních akcí SÚIP, který má 15 bodů. Program
představuje základní rámec kontrolní činnosti SÚIP a osmi
oblastních inspektorátů práce (OIP). Tento článek je věnován
kontrolám bezpečnosti práce ve stavebnictví.
        klíčová slova: inspekce práce - kontroly - Státní
úřad inspekce práce - inspektoráty práce - programy

75

ČECH, MILOSLAV: Koordinátora budou potřebovat všichni!
        anotace: Od 1. ledna 2007 nabylo svou účinnost
několik právních předpisů, které vymezují povinnosti zadavatelů
staveb v souvislosti s vytvořením profese koordinátora BOZP na
staveništi. Funkce koordinátora byla do českého právního řádu
implementována v souladu se směrnicí Rady EU č. 92/57/EHS, o
minimálních požadavcích na BOZP na dočasných nebo přechodných
staveništích. Autor seznamuje s funkcí, odborné způsobilosti,
povinnostmi a právy koordinátora, kde musí a nemusí být na
staveništi určen, s vypracováním dokumentace (oznámení o zahájení
prací, plán BOZP) a kontrolami.
        klíčová slova: koordinátoři - stavebnictví -
staveniště - bezpečnost práce

76

SEDLÁČEK, KAREL - SEDLÁK, ZBYNĚK: Nepodceňujte
nebezpečí.

        anotace: Článek přináší rozhovor s RNDr. Zbyňkem
Sedlákem, ředitelem odboru bezpečnosti práce Ministerstva práce a
sociálních věcí. Hlavním tématem rozhovoru je evropská kampaň v
oblasti BOZP, zkušenosti ČR s kampaněmi EU, novinky v organizaci
letošní kampaně a soutěž "Správná praxe".
        klíčová slova: kampaně evropské - Správná praxe -
programy bezpečnosti práce - hodnocení rizik - prevence rizik -
MPSV - rozhovory

77

Levná a účinná filtrace vzduchu.
        anotace: Ve strojírenských podnicích se setkáváme
jak s vlivem ropných produktů z chladicích kapalin, ale i s
prachem, v obou případech substance rozptýlené ve vzduchu, které
představují značné zdravotní riziko. V článku jsou představeny
účinné filtrační systémy, které přinášejí výrazné krátkodobé i
dlouhodobé efekty v ochraně zdraví pracovníků.
        klíčová slova: filtrace - systémy - ochrana
dýchadel

78

Zásady bezpečnosti práce při manipulaci s materiálem.
        anotace: V článku jsou stručně a přehledně
představeny zásady bezpečnosti práce při manipulaci s materiálem -
všeobecné zásady, ruční manipulace, dopravní (transportní)
zařízení, manipulační motorové vozíky a skladovací zařízení sypkých
hmot (zásobníky).
        klíčová slova: manipulace - manipulace ruční -
materiály - bezpečnost práce - zásady

79

SMUTEK, JOSEF: Bezpečná manipulace s materiálem.
        anotace: Článek seznamuje s opavskou firmou
Prestar, s.r.o., která mimo jiné působí v oblasti výroby
manipulační techniky. Zpočátku firma působila jako dodavatel
výrobků pro německou firmu a od roku 2003 již jako výrobce a
prodejce manipulační techniky.
        klíčová slova: manipulace - technika - výrobci

80

ŠAMÁNEK, J.: Máte již pracoviště zařazeno do kategorií ochrany
zdraví při práci?

        anotace: Kategorizace prací je základním nástrojem
pro hodnocení vlivu práce na zdraví. Povinnost kategorizovat je
dána zákonem a legislativně jsou dány i podmínky pro kategorizaci.
Důležitou roli při kategorizaci mají orgány ochrany veřejného
zdraví a zdravotní ústavy.
        klíčová slova: kategorizace prací - podmínky -
pracoviště - zdraví

81

Škodlivý faktor při práci : stres.
        anotace: Stres při práci je jedním z
nejzávažnějších problémů, jimž dnes v oblasti BOZP v Evropě čelíme.
Je mu vystaven každý čtvrtý pracovník a ze studií je zřejmé, že je
také příčinou 50 - 60% všech zameškaných pracovních dní. Článek
stres definuje, uvádí příčiny a také účinná opatření, pomocí nichž
lze stresu při práci zabránit.
        klíčová slova: stres - zátěž psychická - příčiny -
opatření

82

ŠKRÉTA, KAREL: Zajímejte se o vlastnosti OOPP.
        anotace: Úkolem osobních ochranných prostředků
(OOP) je ochrana před riziky. Rizik může být společně i více, mohou
být závažná, ale také málo významná, která může uživatel sám bez
problémů identifikovat. Charakteristickou vlastností OOP je, že
chrání jednotlivce, který je používá. Pokud jsou OOP používány při
práci (obvykle je poskytuje zaměstnavatel svému zaměstnanci), jedná
se o osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Takových
prostředků je mnoho a je nezbytné seznámit se s jejich vlastnostmi.
Autor poskytuje doporučení, jak si vhodné OOPP vybrat a jakými
kritérii se řídit.
        klíčová slova: OOPP - OOP - prostředky ochranné -
vlastnosti - výběr

83

Historie dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci :
pokračování.

        anotace: Pokračování článku o historii dozoru nad
BOZP seznamuje se základními předpisy z první poloviny 20. století
a popisuje období před vznikem státního odborného dozoru
(SOD).
        klíčová slova: BOZP - dozor státní odborný -
historie

Pracovní lékařství -
č. 1 (2008)

84

HRNČÍŘ, EVŽEN: Subjektivní a objektivní faktory při
rozhodování.

        anotace: Existují vědní obory, ve kterých se při
rozhodování uplatňuje subjektivní názor jen velmi malou nebo
nulovou měrou. Čím je obor exaktnější a čím více je daná oblast
probádaná, tím je větší podíl objektivních faktorů při učinění
odborných rozhodnutí v tomto oboru. Autor se v úvodníku zabývá
subjektivními a objektivními faktory, které mají vliv n a
rozhodování v oblasti pracovního lékařství.
        klíčová slova: lékařství pracovní - rozhodování -
faktory - úvahy

85

HOBZOVÁ, MILADA - NAKLÁDALOVÁ, MARIE - KOLEK, VÍTĚZSLAV: Syndrom
obstrukční spánkové apnoe a zdravotní způsobilost k
práci.

        anotace: Cílem práce je podat základní přehledné
informace o syndromu obstrukční spánkové apnoe, který je s nárůstem
počtu spánkových laboratoří v České republice stále častěji
diagnostikován a léčen. Práce upozorňuje na souvislosti onemocnění,
které se vztahují ke spánku, ale následky přetrvávají i v bdělém
stavu a mohou ovlivnit díky zvýšené spavosti a mikrospánku i
pracovní výkon pacienta. Autoři uvádějí několik krátkých kazuistik,
které upozorňují na tuto chorobu jako důležitou okolnost při
posuzování pracovní způsobilosti k práci.
        klíčová slova: apnoe obstrukční spánková -
mikrospánek - nehody dopravní - způsobilost zdravotní - práce

86

DASTYCHOVÁ, ELIŠKA - FENCLOVÁ, ZDENKA - BRHEL, PETR: Vývojové
trendy profesionálních dermatóz v ČR v letech 1992–2004.

        anotace: V článku je zhodnocen vývoj počtu a
vyvolávajících příčin profesionálních dermatóz v České republice v
letech 1992–2004. Nejčastější profesionální dermatózou byl v
uvedeném období kontaktní ekzém, nejvýznamnějšími alergeny byly
plastické hmoty, zvláště epoxidové pryskyřice, dále gumárenské
chemikálie, ropné výrobky, respektive pomocné látky v nich
přítomné, chrom a jeho sloučeniny. Příčinou iritačních dermatitid
byly nejčastěji ropné výrobky a čisticí prostředky. Profesionální
kožní infekční onemocnění tvořila 31,2 % všech profesionálních
dermatóz. Nejpočetnějším byl v uvedeném období profesionální svrab
(1375 případů) a zoonózy (981 případů). Ze zoonóz byla nejčastěji
hlášena profesionální trichofycie a erysipeloid. Nejvíce
profesionálních dermatóz bylo hlášeno u pracovníků ve věku 45–50
let. Nejvíce profesionálních kožních onemocnění v přepočtu na 10
tisíc pracovníků bylo hlášeno ve zdravotnictví: 83,6 % onemocnění.
V průběhu let 1992–2004 dochází postupně k poklesu počtu
profesionálních dermatóz.
        klíčová slova: dermatózy - nemoci z povolání - kůže
- statistiky - trendy - Česká republika

87

NAKLÁDALOVÁ, MARIE: Přehled standardních diagnostických postupů u
nemocí z povolání.

        anotace: Předkládaný seznam je pokusem o přehled
navrhovaných a doporučených standardních postupů, které se
uplatňují zejména při klinické diagnostice profesionálních
onemocnění a které byly vytvořeny a publikovány odborníky v České
republice. Materiál je rozpracován a autorka vybízí k odborné
diskusi.
        klíčová slova: nemoci z povolání - diagnostika -
postupy - přehledy

Professional Safety -
č. 4 (2008)

88

HSIAO, HOGWEI: Engineering technologies in practice : the NIOSH
experience.
Bezpečnostní technika v praxi : zkušenosti
NIOSH
        anotace: Výzkum v oblasti techniky a technologií
poskytuje základní metody pro vývoj inovativních nástrojů, metod a
pokynů pro řízení pracovní úrazovosti. Určení nejlepších metod,
které budou schopny vést výsledky výzkumů do průmyslové praxe, je
klíčovým prvkem efektivní prevence pracovních úrazů.
Prostřednictvím výzkumné iniciativy NIOSH "Výzkum do praxe"
(Research to Practice, r2p) zvyšují technici a inženýři rozsah
výzkumu a vývoje a stále více se zabývají tím, aby výsledky a
metody byly přijaty a využívány v průmyslové praxi. Článek
představuje čtyři příklady iniciativy r2p pro ukázku hodnot a
důležitosti spojeného úsilí mezi bezpečnostními techniky, partnery
z průmyslové sféry a vlády.
        klíčová slova: výzkumy - vývoj - praxe - BOZP -
NIOSH - programy - úrazy pracovní - prevence - spolupráce

89

KILGORE, CLARK - CLEMENS, P. L.: Economy-based countermeasure
decisions : a tutorial for SH&E professionals.
Rozhodnutí
založená na ekonomických opatřeních : výukový program pro
pracovníky bezpečnosti práce
        anotace: V řízení rizik je hlavní zájmem
dosažitelnost opatření a jejich efektivita. Zatímco opatření
týkající se nákladů mají význam, rozhodnutí přijatá pro intervenci
jsou založená pouze na neformálních odhadech a úvahách. Článek
ukazuje metodu pro hodnocení ekonomického významu přijatých
opatření, založenou na matematické definici rizika.
        klíčová slova: řízení rizik - management rizika -
hodnocení rizik - metody - opatření - rozhodování - ekonomika

90

MYERS, MELVIN L. - COLE, HENRY P. - ISAACS, STEVE: Economics and
safety : understanding the cost of injuries and their
prevention.
Ekonomika a bezpečnost : objasnění nákladů na úrazy
a jejich prevenci
        anotace: Článek diskutuje neobvyklý přístup ve
výuce bezpečnosti práce, který zahrnuje do výuky včlenění příběhů o
bezpečnosti do učebních plánů ekonomie. Studenti čtou a diskutují
tyto náměty, poté provádějí analýzu těchto příběhů k identifikaci
vhodných intervencí a analýzu rozhodnutí, která srovnává dopady
případné intervence na úrazovost v ohrožené skupině.
        klíčová slova: úrazy pracovní - bezpečnost práce -
ekonomie - náklady - vzdělávání - metody


Sicherist Sicher - č. 4
(2008)

91

KRUMM, P.: Zertifizierte Sicherheit an jedem Arbeitsplatz.
Certifikovaná bezpečnost na každém pracovišti
        anotace: Rozsáhlý firemní areál klade velké
požadavky i na plánování opatření při mimořádných situacích. Článek
popisuje ochranu zaměstnanců logistického centra kosmetické firmy
L´Oréal v Karlsruhe před kritickými situacemi zavedením tzv.
zařízení pro osobní nouzový signál, které splňuje požadavky na
zajištění osob při osamocené práci nebo v nebezpečných oblastech či
situacích.
        klíčová slova: situace mimořádné - situace
nebezpečné - pracoviště izolovaná - signalizace - signály poplašné
- logistika - Německo

92

WEIKERT, F.: Schadensfälle in Verbindung mit Abbrucharbeiten.
Škodní události ve spojení s demoličními pracemi
        anotace: Jde o pracovní úrazy, požáry a výbuchy, k
nimž může dojít při svařovacích a příbuzných pracích. Článek podává
informace o jednotlivých druzích těchto případů. Zmiňuje se o
události 11. září 2001 a uvádí několik dalších případů, jako např.
nezajištěná nebezpečná oblast, zřícení dutého stropu z předpjatého
betonu, nehody při zpracování živice aj.
        klíčová slova: demolice - škody - nehody pracovní -
terorismus - úrazy pracovní

93

REACH : Vorregistrierungsphase beginnt am 1. Juni 2008 : BAuA
stellt Registrierungssoftware IUCLID vor.
REACH :
předregistrační fáze začíná dne 1. 6. 2008 : Spolkový ústav pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a pracovní lékařství
představuje registrační software IUCLID
        anotace: Rozjíždí se nové evropské právo týkající
se chemikálií REACH. Dne 1. 6. 2008 začnou platit požadavky na
registraci látek. Překročí-li látky roční tonáže, musí je výrobci
nebo dovozci zaregistrovat před jejich výrobou nebo dovozem. Článek
popisuje podrobněji postup při dodržování tohoto právního
předpisu.
        klíčová slova: chemikálie - chemikálie nebezpečné -
REACH - Německo

94

FIESLER, M.: Sicherheitsschuhe im harten Industrie- und
Sporteinsatz : die Heckel MACsole Gummisohlentechnologie in der
Praxis.
Bezpečnostní obuv pro náročné průmyslové i sportovní
použití : technologie pryžových podešví firmy Heckel MACsole v
praxi
        anotace: Článek popisuje technologii výroby obuvi,
která je vhodná např. pro slévárny, železárny, ocelárny, při
svařování, vysokotlakém čištění a pískování a která splňuje
bezpečnostní požadavky v extrémních podmínkách. Hlavní význam má
kvalitní podešev, která má zvládat velké zátěže, ale i potřebu
komfortu a dlouhé životnosti.
        klíčová slova: obuv bezpečnostní - obuv ochranná -
podešve

Spektrum - č. 2
(2007)

95

SCHLÜTER, RITA: EUROSHNET : a network for European OSH
experts.
EUROSHNET : síť pro evropské odborníky BOZP
        anotace: Založení evropské sítě pro odborníky BOZP,
EUROSHNETu, bylo důsledkem 1. evropské konference o standardizaci,
testování a certifikaci, která se konala v Drážďanech v říjnu 2001.
Potvrdilo se, že lepší koordinace a konzultace v rámci evropského
společenství BOZP, a zejména v oblasti standardizace, jsou
nezbytné, aby se lépe splnily úkoly, které jsou důsledkem
globalizace trhů a vyplývající internacionalizace
standardizace.
        klíčová slova: BOZP - sítě informační - komunikace
elektronické - odborníci BOZP - standardizace - certifikace -
testy

96

ŠVECOVÁ, MILADA - PAUKERTOVÁ, VERONIKA - MĚCHUROVÁ, JIŘINA: Řízení
znalostí BOZP a tvorba encyklopedie.

        anotace: Vstupem do nové znalostní společnosti se
dostáváme do stádia, kdy je kladen hlavní důraz na inovace, učení a
tvorbu nových poznatků. Tyto fenomény vyžadují, aby uživatelům byly
předávány odpovídající znalosti a ty je správně a v dostatečné míře
využívali - tímto směrem je řízen i náš výzkum zaměřený na
management znalostí. Znalostní systém BOZP je řešen v rámci
projektu „Management znalostí - podmínka úspěšného řízení BOZP“,
který je součástí Výzkumného záměru VÚBP a je zařazen v sekci
Informace, vzdělávání. Jeho řešení bylo rozvrženo na léta 2004 až
2010.
        klíčová slova: management znalostní - encyklopedie
- terminologie - systémy informační - znalosti - VÚBP -
projekty

97

ŠVEC, JIŘÍ: Cesty ozáření pracovníků na pracovištích se zvýšeným
ozářením z přírodních radionuklidů.

        anotace: Na pracovištích, kde se zpracovávají
suroviny a materiály obsahující přírodní radionuklidy, může dojít
za určitých podmínek ke zvýšení ozáření pracovníků. Předložený
referát se zabývá hodnocením cest ozáření pracovníků na těchto
pracovištích a stanovením efektivní dávky pracovníků v jednotlivých
případech.
        klíčová slova: radionuklidy - radon - ozáření -
inhalace - kontaminace

98

TUREKOVÁ, IVANA - BALOG, KAROL - OČENÁŠ, MARIÁN: Vzájomná
znášanlivosť nebezpečných chemických látok.

        anotace: Chemické látky jsou nebezpečné samy o
sobě. Při požáru, výbuchu nebo ztrátě kontroly nad nebezpečnou
látkou může dojít ke vzájemnému smísení a tím k reakcím, které jsou
při běžných provozních podmínkách netypické. Takový stav může potom
vést i k závažné průmyslové havárii. Proto musí být prioritou
každého provozního podniku, kde se takové chemické látky a
přípravky nacházejí, prevence. Součástí preventivních opatření je
posuzování vzájemné snášenlivosti látek nejen za normálních
podmínek, ale i za změněných podmínek výrobního procesu. Současná
slovenská legislativa neurčuje jednotný postup pro posuzování této
skutečnosti. V příspěvku jsou rozebrané dvě metodiky posuzování
kompatibility látek a výhody a nevýhody metod pro vybrané
látky.
        klíčová slova: látky chemické - látky nebezpečné -
kompatibilita - reakce - snášenlivost - metodiky - posuzování

99

ČESELSKÁ, TEREZA - ŠALÁTOVÁ, JITKA - ŠENOVSKÝ, MICHAIL: Posouzení
možných rizik průmyslových zón.

        anotace: Průmyslová zóna je ucelený soubor
univerzálních objektů obvykle s lehkou výrobou, které se účelně
situují do jednoho území a to obvykle na okraje měst. Počet
takových průmyslových oblastí v posledních letech narůstá.
Průmyslové zóny bývají osazeny několika investory, často i
zahraničními. Jednotlivě jsou objekty posuzovány z hlediska vlivu
na životní prostředí, požární bezpečnost staveb, pojišťovnictví.
Příspěvek naznačuje problematiku hodnocení možnosti vzniku
synergických účinků, které mohou způsobit ohrožení obyvatel
vyskytujících se v dané průmyslové zóně.
        klíčová slova: zóny průmyslové - události mimořádné
- rizika - hodnocení rizik

100

ŠIMMER, DANIEL: Ochrana nosných konstrukcí průmyslových
hal.

        anotace: Jednotlivé objekty průmyslových zón jsou z
velké části koncipovány jako jednopodlažní haly se skeletovou
nosnou konstrukcí z oceli. Protože chování tohoto materiálu při
požáru není v mnoha případech vyhovující, je třeba požární odolnost
zvýšit použitím vhodných prostředků. Článek se věnuje problematice
zvýšení požární odolnosti nosných ocelových konstrukcí použitím
protipožárních nátěrů, nástřiků a obkladů. V úvodu je řešeno
rozdělení a vlastnosti jednotlivých druhů, dále jsou stanoveny
podmínky navrhování. Hlavní důraz je kladen na realizaci a vhodnost
použití jednotlivých systémů, aby nedošlo k poruchám a vadám, které
zapříčiňují snížení skutečné požární odolnosti či nefunkčnost
celého systému. Cílem článku je zhodnotit současný stav nátěrů,
nástřiků a obkladů aplikovaných na nosných systémech budov a
poukázat na některá problematická místa, která by měla být
předmětem další diskuse a následného zkvalitnění požární
ochrany.
        klíčová slova: haly - konstrukce ocelové -
bezpečnost požární - nátěry - obklady - ochrana požární

101

ŘÍMAN, RADOVAN - SKŘEHOT, PETR - SLUKA, VILÉM: Využití numerického
programu ALOHA pro potřeby modelování následků mimořádných
událostí.

        anotace: Cílem tohoto článku je vysvětlit práci s
numerickým programem ALOHA určeným pro potřeby modelování následků
mimořádných událostí a ukázat, že se jedná o účinný nástroj, který
může najít široké uplatnění nejen u odborníků na havarijní
plánování či bezpečnost, ale také u úředník státní správy a
samosprávy anebo občanů.
        klíčová slova: plánování havarijní - bezpečnost -
situace mimořádné - následky - modelování - software - programy

102

JUSKOVÁ, ZUZANA: Návrh posudzovania zdrojov s podlimitným
množstvom nebezpečných látok.

        anotace: V současnosti pro nutnost minimalizovat
rizika na každém pracovišti se do popředí dostává relativně nová
oblast hodnocení rizik - hodnocení rizik zdrojů s podlimitním
množstvím nebezpečné látky. Tyto zdroje se většinou nacházejí v
malých a středních podnicích, které jsou většinou situovány v
osídlených oblastech. Při vzniku havárie mohou představovat vyšší
riziko pro obyvatelstvo a životní prostředí jako kategorizovaný
podnik mimo osídlené území.
        klíčová slova: látky nebezpečné - limity -
hodnocení rizik - havárie průmyslové - důsledky

103

BARTLOVÁ, IVANA - CABÁKOVÁ, HANA: Význam a využití plánování
kontinuity činnosti.

        anotace: Článek se zabývá problematikou zpracování
plánů kontinuity činnosti. V úvodu je plánování kontinuity zasazeno
do kontextu řízení bezpečnosti. Dále je popsána analýza zpracování
plánů kontinuity v zahraničí i v ČR a uvedeny oblasti, kde se
využívají. Následně jsou popsány dostupné postupy a metodiky jejich
tvorby. Na jejich základě je navrženo využití plánu kontinuity
činnosti v České republice.
        klíčová slova: řízení - bezpečnost - činnosti -
plánování - události mimořádné - infrastruktura

104

VANĚK, MICHAL: Ekonomika v bezpečnosti.
        anotace: Člověk i celá společnost je obklopena
řadou hrozeb, jež vyplývají z interakcí s prostředími, jež ho
obklopují. Úkolem odborníků na bezpečnostní problematiku je hledat
přijatelná řešení, která jsou jednak zaměřena na vyloučení příčin
vzniku rizik a jednak na minimalizaci jejich nepříznivých důsledků.
Zda jsou navržená řešení vhodná, závisí nejen na jejich technické
proveditelnosti, ale také na jejich ekonomické únosnosti. Na
navržená opatření lze potom nahlížet jako na investiční aktivitu.
Jaké metody a přístupy ekonomického posuzování investic do oblasti
bezpečnosti lze použít, je hlavním tématem tohoto článku.
        klíčová slova: bezpečnost - řízení - opatření
bezpečnostní - ekonomika - posuzování - investice

105

KROČOVÁ, ŠÁRKA: Problematika zajištění požární vody pro průmyslové
zóny a vnitřní rozvody.

        anotace: V minulém století byly průmyslové areály
vnitřní součástí měst. Při postupné výstavbě vodovodní sítě byly
vodovodní řady dimenzovány nejen na spotřebu vody, ale i pro
průmyslové podniky včetně jejich požárního zabezpečení. Současný
trend vytěsňování závodů z měst na výstavba průmyslových zón
přináší z hlediska požárního zabezpečení zásadní změnu, tj. jakým
způsobem dodatečně zajistit požární bezpečnost objektů, včetně
využití vnitřních rozvodů vody v případě poruch na přívodu vody do
průmyslové zóny.
        klíčová slova: zóny průmyslové - požáry - hašení
požárů - voda - rozvody - rizika

106

CHUDOVÁ, DANA - KUČERA, PETR: Pokrytí průmyslových zón jednotkami
požární ochrany.

        anotace: V posledních několika letech došlo v České
republice k tvorbě a následnému nárůstu počtu průmyslových zón.
Tyto zóny nesou společně s výhodami také určitá rizika, která
vyplývají z provozování velkého množství objektů a technologií s
rozdílnou mírou požárního nebezpečí. Autoři článku poukazují na
tuto skutečnost a předkládají k další diskusi jednu z variant
zabezpečení průmyslových zón jednotkami požární ochrany.
        klíčová slova: zóny průmyslové - rizika -
bezpečnost požární

Tiefbau-
č. 4 (2008)

107

KUMMER, W.: Konsequenzen der neuen Lärm- und
Vibrations-Arbeitsschutzverordnung für die Bauwirtschaft.

Důsledky nového Nařízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
týkajícího se hluku a vibrací pro stavebnictví
        anotace: Směrnice 2002/44/EG pro ochranu proti
vibracím a Směrnice 2003/10/EG pro ochranu proti hluku vstoupily v
SRN v platnost až 9. 3. 2007 spojené v Nařízení k ochraně
zaměstnanců před ohrožením hlukem a vibracemi. Je zapotřebí
zjišťovat a hodnotit expozice oscilaci, zvláštní problémy mohou
působit mezní hodnoty expozice. V tab. jsou uvedeny údaje o
vibracích na tlumiči s tuhým rámem.
        klíčová slova: vibrace - hluk - nařízení vládní -
směrnice - stavebnictví - Německo


Travailet Sécurité - č. 683
(2008)

108

Bien s´équiper pour rester dans le mouvement : transport routier
de marchandises.
Je třeba se dobře vybavit, abyste zůstali v
pohybu
        anotace: V adaptaci na společenské požadavky se
logistika a silniční doprava rychle rozvíjejí. V dopravě chlazeného
zboží je třeba flexibility k posílení bezpečnosti. Firma Sofatrans,
která vyvíjí aktivity v Alpách, vybavuje svoje tahače a polopřívěsy
přídavnými brzdnými systémy. Dopravní firma Ortolland usiluje o
zlepšení bezpečnosti pracovníků. Skupina Calvez nabízí
specializované cisterny.
        klíčová slova: doprava nákladní - doprava silniční
- bezpečnost - řidiči - Francie

Travailet
Sécurité - č. 684 (2008)

109

RAVALLEC, C. - BRASSEUR, G. - LARCHER, CH.: Invisibles, mais bien
présents : champs électromagnétiques : dossier.
Neviditelná,
ale přítomná : elektromagnetická pole (EP) : souhrnná zpráva
        anotace: Elektromagnetická pole (EP) jsou přítomna
v domácnostech, lékařství, průmyslu, radiokomunikacích,
telekomunikacích atd. Aplikace Evropské směrnice 2004/40/CE byla ve
Francii odložena o 4 roky, což s sebou přináší mnohé otazníky.
Pravda je, že EP nejsou odpovědná za veškeré zlo. Prevence je
prozatím ve stadiu koncepce. Je obtížné zhodnotit expozici
zaměstnanců.
        klíčová slova: pole elektromagnetické - směrnice -
EU - prevence rizik


Zeitschriftfür Arbeitswissenschaft - č. 1
(2008)

110

Ergonomieabsicherung im Fahrzeug mittels Mixed Reality :
Beeinflussung der Sitzposition durch die Vorgehensweise bei der
Sitzeinstellung.
Zajištění ergonomie ve vozidle pomocí smíšené
reality (mixed reality) : ovlivnění polohy vsedě postupy při
zaujímání této polohy
        anotace: Byly prováděny základní výzkumy k procesní
integraci virtuální reality (VR) do ergonomického zajištění ve
vozidle. K tomu byla srovnávána poloha vsedě v systému VR a v
reálném vozidle. Byl zkoumán vliv různých postupů na polohu vsedě,
a tím vyvinut postup, s nímž pokusné osoby v tomto systému přes
systémové rušivé vlivy zaujaly polohu srovnatelnou s reálným
vozidlem.
        klíčová slova: realita virtuální - ergonomie -
vozidla - polohy vsedě

Zpravodaj - č. 1
(2008)

111

ŘEHÁČEK, MILAN: Nařízení Evropského parlamentu a Rady o chemických
látkách.

        anotace: Nařízení Evropského parlamentu (ES) č.
1907/2006 ze dne 18. 12. 2006 o registraci, hodnocení, povolování a
omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro
chemické látky vstoupilo v platnost dnem 1. června 2007. Toto
nařízení – pracovně nazývané REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation, Restriction Chemicals), jehož předmětem jsou
činnosti a procesy spojené s chemickými látkami, je závazné a přímo
použitelné ve všech členských státech EU. Ve Sbírce zákonů budou
stanoveny příslušné národní úřady, systém kontroly a vymáhání a
další náležitosti související s uplatněním nařízení v ČR.
        klíčová slova: látky chemické - legislativa -
nařízení - REACH

112

MALÝ, STANISLAV: První rok Výzkumného ústavu bezpečnosti práce,
veřejné výzkumné instituce.

        anotace: Je tomu něco přes rok, kdy se příspěvková
organizace Výzkumný ústav bezpečnosti práce stal veřejnou výzkumnou
institucí podle nového zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných
výzkumných institucích. Přechod na novou formu existence ústavu s
sebou přinesl varující i optimistické hlasy představující celý
vějíř názorů - na jedné straně varování před další byrokratizací a
administrativou s ohledem na povinný vznik dalších orgánů, jako
jsou rada a dozorčí rada instituce, a na druhé straně představy o
optimální samostatnosti a autonomii ústavu, který si bez zbytečných
zásahů zvenčí bude řešit většinu své agendy. Jako vždy, sám život
ukázal v prvním roce existence veřejné výzkumné instituce, že něco
z předpokladů se potvrdilo a naopak něco byla pouze nereálná
očekávání.
        klíčová slova: VÚBP - instituce výzkumné -
činnosti

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail