Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2008/4

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Excerpované časopisy

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 3 (2008)
Die BG - č. 3 (2008)

Fórum sociální politiky - č. 2 (2008)
Human Resources Management - č. 2 (2008)
Hygiena - č. 1 (2008)
Chemagazín - č. 2 (2008)
Inovace - č. 1 (2008)
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 1 (2008)
Moderní řízení - č. 3 (2008)
Personál - č. 3 (2008)
Personál - č. 4 (2008)
Process Safety Progress - č. 1 (2008)
Professional Safety - č. 3 (2008)
Profit - č. 8 (2008)
Profit - č. 10 (2008)
Safety and Health - č. 1 (2007)
Safety and Health - č. 2 (2007)
Safety and Health - č. 3 (2007)
Safety and Health - č. 5 (2007)
Safety and Health - č. 6 (2007)
Zdravotnictví v České republice - č. 3 (2008)

 

Nové časopisecké články v knihovně VÚBP

Bezpečnost a hygiena práce - č. 3 (2008)

1

MÁLEK, BOHUSLAV: Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
        anotace: Nové nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, nahrazuje nařízení vlády č. 480/2000 Sb. Nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2008. Důvodem vzniku nového nařízení je jednak zánik zmocnění k jeho vydání vyhlášením nového zákoníku práce, a dále závazek transponovat do konce dubna 2008 směrnici Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na BOZP před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (2004/40/EHS).
        klíčová slova: záření neionizující - ochrana zdraví - nařízení vládní

2

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Kvalifikace pro bezpečnost práce.
        anotace: Článek informuje o 2. mezinárodní konferenci na téma "Výchova a vzdělávání v oblasti BOZP v měnícím se světě práce", kterou pořádala Komora BOZP a PO ve dnech 28. - 29. února 2008. Program konference byl naplněn příspěvky domácích i zahraničních účastníků k různým problémům výchovy a vzdělávání v BOZP na evropské i národní úrovni.
        klíčová slova: bezpečnost práce - výchova k bezpečnosti práce - vzdělávání - konference mezinárodní

3

Výzkum a vývoj v oblasti BOZP : mezinárodní projekt PRIMA-EF.
        anotace: V rámci 6. rámcového programu výzkumu a vývoje EU byl v roce 2006 vyhlášen grant na projekt zabývající se problematikou psychosociálních rizik, zejména stresu a násilí na pracovišti. Psychosociální rizika jsou považována za vážnou hrozbu zdraví mnoha pracovníků v EU a způsobuje je celá řada faktorů, z nichž většina má vazbu na měnící se svět práce. Projekt byl zahájen v lednu 2007, bude trvat 24 měsíců a je typickým příkladem důrazu na mezinárodní spolupráci v oblasti evropského výzkumu a vývoje s cílem sdružení nejen finančních prostředků, ale zejména na úzkou spolupráci výzkumné komunity napříč evropským kontinentem
        klíčová slova: rizika psychosociální - stres - násilí na pracovišti - projekty - výzkumy - BOZP - ochrana zdraví - EU

4

KREJCAR, PAVEL: Výtahy : novinky, nebo vše při starém?
        anotace: Článek se zabývá problematikou bezpečnosti výtahů. V úvodu článku jsou popsány tři úrazy, které se staly v souvislosti s provozem výtahů. Ty mají ukázat, že bezpečnost výtahů nelze podceňovat. Autor zmiňuje požadavky na provozovatele výtahů, dále se věnuje prohlídkám výtahů, zkouškám, inspekčním prohlídkám a nastiňuje možnosti zvyšování bezpečnosti existujících výtahů.
        klíčová slova: výtahy - bezpečnost - požadavky bezpečnostní - prohlídky zařízení - zkoušky - inspekce

5

ŠMÍDOVÁ, MIROSLAVA: Co nového v dopravě?
        anotace: Autorka se věnuje pracovní době a bezpečnostním přestávkám v dopravě a novelizaci vyhlášky č. 478/2000 Sb. Uvádí znění paragrafu 3 citované vyhlášky.
        klíčová slova: doprava - přestávky pracovní - odpočinek

6

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Vyhledávání a vyhodnocení rizik v BOZP.
        anotace: Dnes již nejsou požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoveny direktivně, ale odvíjejí se od vyhledaných a vyhodnocených rizik při práci. To umožňuje přesněji definovat požadavky na zajištění BOZP v jednotlivé firmě nebo instituci, avšak klade o to vyšší nároky na jednotlivé zaměstnavatele, kteří jsou za BOZP zodpovědní. Autor seznamuje se základními pojmy, zákonnou povinností vyhledání a vyhodnocení rizik, managementem rizik podle evropského návodu pro hodnocení rizik, a celým procesem při identifikaci a hodnocení rizik při práci.
        klíčová slova: rizika pracovní - identifikace rizik - hodnocení rizik - metody - postupy

7

RADVAN, JAROSLAV: Riziko a úrazovost v těžbě dřeva v r. 2007.
        anotace: Rok 2007 byl pro Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj naprosto výjimečný v tom, že v průběhu tohoto roku nebyl ohlášen žádný smrtelný úraz při práci v lese. V pozadí snížené úrazovosti v regionu je nepochybně kalamita, která postihla jižní Čechy, v důsledku které byly na území působnosti inspektorátu omezeny těžební práce a zpracovatelské kapacity přesunuty do postižených oblastí.
        klíčová slova: dřevo - těžba dřeva - lesy - úrazy pracovní - úrazovost - statistiky - Jihomoravský kraj - Zlínský kraj - 2007

8

FUCHS, ALEXANDR - NAVRKALOVÁ, EVA: Nové technické normy, významné z hlediska ochrany zdraví.
        anotace: Článek přináší přehled nových technických norem, které jsou významné z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti při práci a hygieny práce, pracovního lékařství a požární ochrany.
        klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - hygiena práce - lékařství pracovní - ochrana požární - normy technické - přehledy

Die BG - č. 3 (2008)

9

GROTEWOLD, H. W.: Prävention aus phlebologischer Sicht bei Steh- und Sitzberufen. Prevence z flebologického hlediska při profesích vykonávaných vestoje a vsedě
        anotace: Uvedené činnosti jsou v korelaci se vznikem a zhoršením žilních onemocnění. Ta jsou, zvláště u činností vstoje, výrazně socioekonomicky závažná. Vedou v SRN k cca 2500 předčasným odchodům do důchodu ročně. Článek uvádí dvě preventivní strategie, zdůrazňuje vhodnost pohybu, ergonomii na pracovišti i preventivní prohlídky.
        klíčová slova: žíly - končetiny dolní - polohy vsedě - polohy vstoje - práce vsedě - práce vstoje - prevence nemocí - nemoci z povolání

10

GLÖCKLE, A.-H. - RENNINGHOFF, R.: Erfolgreiche Prävention beginnt beim Hersteller : das Präventionskonzept der BG Druck und Papierverarbeitung. Úspěšná prevence začíná u výrobce : koncepce prevence oborového společenství (OS) pro tisk a zpracování papíru
        anotace: Vedle klasických metod, jako studium a média, používá oborové společenství zvláště působení na externí spolupracovníky oboru, jako výrobci strojů a pracovních látek. Tím lze dosáhnout,aby byly na trhu nabízeny především vyzkoušené stroje, látky a postupy. Za tohoto předpokladu lze dosáhnout vysoké úrovně ochrany i při relativně nízké četnosti návštěv Technické dozorčí služby.
        klíčová slova: tiskárny - papír - zpracování - společenství oborová - prevence úrazů - prevence rizik - výrobci - stroje a zařízení

Fórum sociální politiky - č. 2 (2008)

11

TESKOVÁ, JARMILA: Přirozené klasifikace ekonomických činností s použitím dat ČSÚ a SÚIP.
        anotace: Státní správa shromažďuje ve svých informačních systémech množství údajů, které pak klasicky - formou statistik, přehledů a odpovědí na "ad hoc dotazy", formulované se znalostí struktury dat - zpracovává. Prudký rozvoj technologií v poslední době však umožňuje i jiný typ práce s daty - hledání skryté informace, tzv. datamining.
        klíčová slova: datamining - data - klasifikace - databáze

HumanResources Management - č. 2 (2008)

12

KROUPA, ALEŠ: Kvalitu a výkonnost pomáhá zvyšovat společenská odpovědnost firem.
        anotace: Společenskou odpovědnost podniků je možné chápat jako koncept, podle kterého firmy do své podnikatelské činnosti dobrovolně zahrnují sociální a environmentální ohledy. Být společensky odpovědný znamená jít nad rámec předpisů a takzvaně investovat do lidského kapitálu, životního prostředí a vztahů se zainteresovanými stranami.
        klíčová slova: podniky - odpovědnost - zaměstnanci - spokojenost

13

Více než polovina firem nezná pojem společenská odpovědnost podniku.
        anotace: Během posledních dvou let se podařilo mezi malými a středními firmami zvýšit povědomí o společenské odpovědnosti podniků (CSR) o patnáct procent. Tvrdí to průzkum, který byl součástí projektu, které realizovalo Business Leaders Forum.
        klíčová slova: podniky - odpovědnost

Hygiena - č. 1 (2008)

14

KŘÍŽ, JAROSLAV: Podpora zdraví : vývoj a perspektivy.
        anotace: Článek podává stručný přehled vývoje podpory zdraví od vzniku moderní definice zdraví (WHO 1948) a uvádí mezníky vývoje, jakými byly konference v Alma-Atě (1978), Ottavská charta (1986) a další, a připomíná obsah pojmu, jak ho v r. 2007 prezentuje WHO. Podrobněji se věnuje rozvoji podpory zdraví v ČR, kde jeho oporu tvořily Projekty podpory zdraví, dobrovolné aktivity komunit, regionů, škol a zdravotnických zařízení dotované Ministerstvem zdravotnictví a v současné době český dlouhodobý program zlepšování zdraví ZDRAVÍ 21. Podrobně pak cituje kritické hodnocení podpory zdraví v ČR, jak ho vypracovali experti WHO/EURO, a předkládá náměty na zvýšení úrovně podpory zdraví v ČR, včetně aktualizace programu ZDRAVÍ 21.
        klíčová slova: zdraví - podpora - projekty - hodnocení - Česká republika - vývoj

15

LANGMAJEROVÁ, JANA - BURSOVÁ, MARTA: Program kompenzace a prevence důsledků nadměrné statické zátěže dětí ve škole.
        anotace: Projekt přispívá k naplňování dílčího úkolu 11.1.4 programu Zdraví 21: Prostřednictvím školy zlepšit stav pohybového aparátu dětí. Článek popisuje výsledky vstupního hodnocení držení těla a vybraných funkčních svalových testů u souboru 40 dětí ve věku 6–7 let a u souboru 46 dětí ve věku 10–11 let z 10. ZŠ v Plzni. Byla použita kombinace somatometrického vyšetření diagnostickým systémem DTP-1 a somatoskopického vyšetření postury. Na základě získaných výsledků byla individuálně a skupinově doporučena vhodná kompenzační cvičení s optimální metodikou jejich provádění.
        klíčová slova: zdraví - podpora - děti - projekty - polohy těla - cvičení - kompenzace

Chemagazín- č. 2 (2008)

16

ROTREKL, T.: Yokogawa představila nový integrovaný systém řízení - CENTUM VP.
        anotace: V únoru 2008 na tiskové konferenci firma Yokogawa Electric Corporation představila ve svém evropském ústředí nový integrovaný systém řízení CENTUM VP, který se má stát důležitou součástí platformy Vigilant Plant. Vigilant Plant je automatizační koncept pro bezpečnou, spolehlivou a rentabilní výrobu. Je charakterizován faktem, že během "doby života" řídicího systému musí být využíván optimálně a v maximální míře a s maximální bezpečností. Zahrnuje i projekční fázi - od počátku svého návrhu s cílem nejlepšího použití z hlediska provozování technologie, správy zařízení a bezpečnosti a ochrany zdraví.
        klíčová slova: systémy řídicí - systémy integrované

Inovace - č. 1 (2008)

17

Doušek čerstvého vzduchu : specializace : dřevěné piliny.
        anotace: Článek se zabývá zdravotními riziky při dřevoobráběcích pracích jako je řezání či broušení. Piliny jsou často tak jemné, že pronikají do dýchacího ústrojí. Jsou zmíněna i vhodná opatření bezpečnosti práce.
        klíčová slova: dřevo - obrábění - rizika zdravotní - expozice pracovníků - opatření bezpečnostní

18

JANOVSKÝ, MARTIN: Obličejové masky a polomasky SCOTT.
        anotace: Článek blíže představuje nové ochranné prostředky dýchacích cest firmy Scott Health & Safety - masky a polomasky.
        klíčová slova: masky - polomasky - ochrana dýchadel

19

Harmonizace technických předpisů v EU.
        anotace: Volný pohyb zboží je jedním ze základních pilířů jednotného evropského trhu a klíčovým prvkem zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářského růstu v EU. Po odstranění technických překážek obchodu a tedy zajištění volného pohybu zboží byly přijaty dva hlavní nástroje - princip vzájemného uznávání a harmonizace technických předpisů na úrovni Evropské unie.
        klíčová slova: předpisy technické - harmonizace - volný pohyb - zboží - EU

20

Jediný multi-detektor s celobarevným displejem firmy Industrial Scientific OLDHAM.
        anotace: Firma OLDHAM CS, s.r.o. dodává na český trh celou řadu měřicích a detekčních přístrojů francouzské společnosti ISC OLDHAM. Článek popisuje jeden z nejmodernějších plynových multi-detektorů MX 6.
        klíčová slova: detektory plynové - technika detekční

21

BÜRGER, JAROSLAV: Účinná ochrana zásahových jednotek před biologickými riziky.
        anotace: V posledních letech došlo v České republice k opakovanému výskytu viru H5N1 (ptačí chřipka) a sanační práce v postižených lokalitách vyvolaly řadu otázek, týkajících se vhodné ochrany zásahových pracovníků před biologickými riziky. Autor přibližuje typy chemické a biologické ochrany, způsoby ochrany zásahových pracovníků i jejich fyziologická omezení.
        klíčová slova: rizika biologická - ochrana biologická - sanace - pracovníci

22

ŘÍHA, MICHAL: Rukavice Enduro : komfort a bezpečný úchop.
        anotace: Při mnoha aplikacích v průmyslových odvětvích pracovníci ocení vysoký komfort práce a bezpečný úchop - dva faktory, které se objevují při každém požadavku na efektivní ochranu rukou. Článek představuje rukavice Mapa Profesionnel řady ENDURO, které lze použít jak v mokrém, tak i suchém prostředí, a mají také výborné tepelně izolační vlastnosti.
        klíčová slova: rukavice ochranné - ochrana rukou

23

TOMÁŠEK, JAROSLAV: Od výběru správných rukavic až po zajištění produktivity práce : Ansell zavádí Guardian.
        anotace: Firma Ansell v srpnu 2007 uvedla na evropský trh vyhodnocovací systém Guardian, určený pro průmyslové výrobce. Tato vyhodnocovací metodologie, zaměřená na výběr nejvýhodnějších pracovních rukavic, pomáhá firmám zvýšit bezpečnost zaměstnanců.
        klíčová slova: rukavice ochranné - systémy ochranné - metodologie

24

STILLER, M. - KOVÁČOVÁ, J.: Bezpečnostní skříně.
        anotace: Evropská norma ČSN EN 14470-1 popisuje provedení a kritéria testování bezpečnostních skříní pro skladování hořlavých kapalin na pracovišti. Tyto skříně slouží pro bezpečnost pracovníků v laboratořích a v průmyslu, aby byl v případě požáru dostatek času na opuštění místnosti a uhašení požáru hasiči. Článek podrobně popisuje požadavky této normy.
        klíčová slova: skříně bezpečnostní - kapaliny hořlavé - skladování - normy - požadavky

25

Stylové a elegantní pomůcky na ochranu zraku.
        anotace: Firma 3M rozšiřuje svou řadu profesionálních výrobků na ochranu zraku a článek představuje jejich přednosti, jako je design, nastavitelná délka bočnic, specifika laboratorních brýlí a další pomůcky na ochranu zraku.
        klíčová slova: brýle ochranné - ochrana zraku

26

Ochranná pracovní obuv.
        anotace: Jako i v jiných číslech časopisu Inovace je i v tomto čísle článek věnovaný průzkumu trhu. Tentokrát je zaměřen na ochrannou pracovní obuv. Poskytuje přehled pracovní obuvi spolu s řadou užitečných informací.
        klíčová slova: obuv ochranná - ochrana nohou - přehledy

27

HOLUBCOVÁ, JANA: Bezpečnost a ochrana zdraví v novém zákoníku práce.
        anotace: Autorka se věnuje řešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zákoníku práce, kde je jí věnovaná pátá část. Zmiňuje postupy v prevenci rizik, předcházení ohrožení při práci i všeobecné preventivní zásady.
        klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - zákoník práce - legislativa

28

Ochranné pracovní rukavice.
        anotace: Další průzkum trhu v tomto čísle je věnován ochranným pracovním rukavicím. Vedle výrobce je u každé rukavice uvedena řada důležitých vlastností a informací.
        klíčová slova: rukavice ochranné - ochrana rukou - přehledy

InternationalJournal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 1 (2008)

29

Thermal strain in fire fighters while wearing task-fitted versus EN 469:2005 protective clothing during a prolonged rescue drill. Tepelná zátěž u hasičů, kteří používají oděvy přizpůsobené k úkolu, ve srovnání s ochrannými oděvy podle EN 469:2005 během dlouhodobé záchranářské činnosti
        anotace: Studie zkoumala uvedenou zátěž v neutrálním a horkém klimatu. Bylo zjištěno, že přizpůsobené oděvy používané v neutrálním klimatu výrazně snížily celkovou tepelnou a kardiovaskulární zátěž. Hasiči rovněž vnímali fyzickou práci jako v průměru významně namáhavější a uváděli intenzivnější pocity diskomfortu při nošení oděvů podle EN 469:2005.
        klíčová slova: oděvy ochranné - hasiči - zátěž tepelná - normy evropské

30

Development of a test method against hot alkaline chemical splashes. Vývoj metody zkoušek proti alkalickým chemickým stříkancům
        anotace: Kapaliny o vysoké teplotě způsobily ve finských závodech na zpracování dřevoviny četné úrazy. Neexistují požadavky nebo normy na metodu zkoušek pro ochranu proti stříkancům. Článek popisuje postup vývoje zkušební metody k identifikaci materiálů vhodných pro ochranu před kapalnými chemikáliemi.
        klíčová slova: chemikálie nebezpečné - kapaliny technologické - stříkání - ochrana proti chemikáliím - průmysl dřevozpracující - dřevo - materiály - metody - zkoušky - Finsko

31

Protection from steam at high pressures : development of a test device and protocol. Ochrana proti vysokotlaké páře : vývoj zkušebního zařízení a protokol
        anotace: Ve studii bylo vyvinuto a zhodnoceno zkušební zařízení a postup měření přenosu tepla tkaninou během expozice páře. Teoretické úvahy zahrnovaly přenos tepla a hmoty a strukturu tkaniny včetně výkonnostních vlastností. Pro všechny tkaniny byl pozorován maximální přenos tepla při nejvyšším tlaku páry a nejmenší vzdálenosti. Laminátové a potažené tkaniny se ukázaly jako lepší.
        klíčová slova: oděvy ochranné - tkaniny - páry - ochrana proti teplu - tlak vysoký - textilie

32

Optimizing the performance of phase-change materials in personal protective clothing systems. Optimalizace výkonu materiálů se změněnou fází (PCM) v systémech osobních ochranných oděvů
        anotace: PCM mohou být použity k omezení tepelného stresu a zlepšení tepelného komfortu v ochranných oděvech. Studie měla vyzkoumat účinek PCM v ochranných oděvech v situacích simulované práce. Experimenty ukázaly, že cíle může být dosaženo v závislosti na množství a rozdělení PCM, kdy dochází k omezení tvorby potu a k adekvátnímu přenosu vlhka.
        klíčová slova: oděvy ochranné - textilie - komfort - ochrana proti teplu - teplo nadměrné

33

ROSSI, R.-M. - BOLLI,W. - STÄMPFLI, R.: Performance of firefighters´ protective clothing after heat exposure. Účinnost ochranných oděvů hasičů po expozici horku
        anotace: Byly zjišťovány tepelné a mechanické ochranné vlastnosti kombinace 6 tkanin před různým tepelným působením a po něm. Bylo zjištěno, že mechanické vlastnosti materiálů byly teplem zasaženy více než ochranné vlastnosti proti horku. Ve dvou případech byla pozorována degradace před viditelnou změnou v materiálu, což může být nebezpečné pro konečného uživatele.
        klíčová slova: oděvy ochranné - hasiči - OOPP - textilie - vlastnosti mechanické - vlastnosti bezpečnostní - ochrana proti teplu

34

Evaluation of the flexibility of protective gloves. Vyhodnocení pružnosti ochranných rukavic
        anotace: Byly vyvinuty dvě mechanické metody pro charakterizaci pružnosti, klíčového faktoru stupně vhodnosti pro pracovníky. Článek popisuje jejich principy. Obě metody se prokázaly jako hodnotné nástroje pro výrobce ochranných rukavic tím, že umožňují charakterizovat jejich existující produkty a vyvíjet nové, lépe vyhovující potřebám uživatelů.
        klíčová slova: rukavice ochranné - pružnost - hodnocení - ochrana rukou

35

Dry and wet heat transfer through clothing dependent on the clothing properties under cold conditions. Přenos suchého a vlhkého tepla oděvem v závislosti na vlastnostech oděvu v chladných podmínkách
        anotace: Studie vycházející z projektu EU THERMPROTECT měla vyzkoumat účinek vlhka na přenos tepla oděvem ve vztahu k odolnosti vůči vodní páře, k typu spodního prádla, lokalizaci vlhkosti a klimatu. Pro každé klima jsou ztráty vlhkého tepla závislé na propustnosti svrchní vrstvy. Při 10 °C je ztráta tepla vypařováním vyšší než předpokládaná ze samotného vypařování, což je spojeno s kondenzací v oděvu a se zvýšenou vodivostí ve vlhkých vrstvách.
        klíčová slova: oděvy - teplo - vlhkost - propustnost - vypařování - přenos - EU

36

KURCZEWSKA, A. - LEŚNIKOWSKI, J.: Variable-thermoinsulation garment with a microprocessor temperature controller. Variabilní tepelně izolující oděvy s mikroprocesorovým teplotním regulátorem
        anotace: Článek předkládá koncepci oděvu pro uživatele pracující při nízkých teplotách. Tyto oděvy obsahují oteplovací vložky přizpůsobované mikroprocesorovým teplotním regulátorem. Článek předkládá rovněž výsledky zkoušek provedených na nově vyvinutých oděvech.
        klíčová slova: oděvy ochranné - OOPP - ochrana proti chladu - teplota nízká - izolace tepelné - mikroprocesory

37

SONG, G. - CHITRPHIROMSRI, P. - DING, D.: Numerical simulations of heat and moisture transport in thermal protective clothing under flash fire conditions. Numerické simulace přenosu horka a vlhka v ochranném oděvu proti teplu za podmínek šlehajícího ohně
        anotace: Numerický model byl vyvinut za předpokladu, že jsou textilie považovány za porézní média. Předpovědi týkající se modelu byly srovnány s experimentálními údaji z různých systémů a konfigurací tkanin. Kromě toho byly se zavedením modelu kůže zkoumány parametry, které ovlivňují účinnost ochranných oděvů proti teplu.
        klíčová slova: oděvy ochranné - OOPP - ochrana proti teplu - textilie - oheň otevřený

38

LANG, R.-M.: Protection provided by clothing and textiles against potential hazards in the operating theatre. Ochrana poskytovaná oděvem a textiliemi proti potenciálnímu nebezpečí na operačním sále
        anotace: Zatímco existuje mnoho norem pro stanovení účinnosti textilií, většina zkoušek je prováděna za laboratorních podmínek a proti jednotlivým nebezpečím. Článek poskytuje přehled vybraných vývojových prací v oblasti základních vlastností textilií a oděvů pro užití k ochraně proti infekcím na operačních sálech, identifikuje klíčové normy a stimuluje k dalším výzkumům.
        klíčová slova: sály operační - infekce - oděvy ochranné - textilie - normy - hygiena práce

Moderní řízení - č. 3 (2008)

39

Cesta ke zdraví při práci v kanceláři.
        anotace: Nejnovější výzkumy naznačují, že spokojený pracovník je zdravý pracovník. Často stačí několik změn k vytvoření zdravého pracovního prostředí, v němž se zaměstnanci budou cítit dobře. Článek přináší 10 kroků ke zdraví v kanceláři.
        klíčová slova: kanceláře - prostředí pracovní - zdraví - návody

Personál - č. 3 (2008)

40

HORVÁTHOVÁ, PETRA - ČOPÍKOVÁ, ANDREA: E-learning v oboru management na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava.
        anotace: Navzdory celkové rostoucí délce vzdělávání nejsou získané znalosti a dovednosti pro profesní kariéru, která trvá tři nebo čtyři desetiletí, dostačující. Je tedy nezbytně nutné ve vzdělávání neustále pokračovat. Velmi výhodným řešením této situace může být distanční vzdělávání, zejména jeden z jeho komunikačních kanálů - e-learning. Článek představuje vzdělávací projekt Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava s názvem "Koncepce celoživotního vzdělávání v oboru Management".
        klíčová slova: management - vzdělávání celoživotní - e-learning - projekty - školy vysoké

Personál - č. 4 (2008)

41

PRAŽANOVÁ, DANIELA: Burnout syndrom : krize všedního dne.
        anotace: Novým pojmem se v 70. letech minulého století stává termín "burnout", který je znám jako syndrom vyhoření. Jedná se o profesionální selhání na základě vyčerpání. Vyvolávají ho neustále se zvyšující nároky, ztráta ideálů, energie a nakonec i negativní postoj k povolání. Článek přináší rozhovor na toto téma s MUDr. Radkinem Honzákem.
        klíčová slova: syndrom vyhoření - zátěž psychická

42

TESAŘÍK, JOSEF: Zbytečně ztracené životy při silničních nehodách v ČR.
        anotace: Článek poskytuje přehled statistik o dopravní nehodovosti na českých silnicích v roce 2007. Policie ČR šetřila celkem 182 736 nehod, při nichž zahynulo 1123 osob, 3960 bylo těžce zraněno a 25 382 lehce. Odhad způsobené hmotné škody dosahuje částky téměř 8,5 mld. Kč.
        klíčová slova: nehody dopravní - doprava silniční - úrazy - statistiky - Česká republika - 2007

ProcessSafety Progress - č. 1 (2008)

43

BERGER, S. - PARSON, K.: New tools and approaches to expand global process safety capabilities. Nové nástroje a přístupy k rozšiřování globální možností provozní bezpečnosti
        anotace: Velké západní chemické a ropné společnosti vyvinuly promyšlenou úroveň znalostí provozní bezpečnosti a rozšířily je po západním světě. Přístup se ukázal jako vhodný pro současný globální průmysl. Menší společnosti si však často neuvědomily významné zdroje, které byly tímto získány. Je nutno změnit a rozšířit komunikační paradigma.
        klíčová slova: průmysl chemický - průmysl petrochemický - bezpečnost provozu - provoz - podniky malé - postupy technologické - procesy průmyslové

44

MEEL, A. - SEIDER, W.-D. - OKTEM, U.: Analysis of management actions, human behavior, and process reliability in chemical plants I. : impact of management action. Analýza akcí managementu, lidského chování a provozní spolehlivosti v chemických továrnách I. : dopad akcí managementu
        anotace: Zatímco akce managementu a technické řešení procesů mají značný dopad na provozní spolehlivost, získaly tyto faktory příliš malou pozornost při výpočtu rizik. Příspěvek je zaměřen na modelování vlivu lidského chování na bezpečnost továrny. 1. část hodnotí dopad rozhodnutí managementu a technických řešení, výkon provozních operátorů a operací v poruchovém stavu chemických továren.
        klíčová slova: management - řešení technická - spolehlivost - rizika bezpečnostní - chování - bezpečnost provozu - operátoři - průmysl chemický - procesy chemické

45

HANSEN, O.-R. - MIDDHA, P.: CFD-based risk assessment for hydrogen applications. Stanovení rizika, založené na počítačových výpočtech dynamiky tekutin (CFD), pro použití vodíku
        anotace: CFD byly přijaty pro stanovení rizika a výzkum bezpečnosti proti výbuchům na ropných plošinách na volném moři na celém světě. Článek předkládá přesnou metodologii pro výpočty kvantitativního rizika za použití platných nástrojů CFD s názorným příkladem. Metodologie umožňuje uživateli hodnotit kompletní zvýšení rizika z uvolnění vodíku v dané geometrii v kvantitativní podobě.
        klíčová slova: rizika bezpečnostní - rizika chemická - výbuchy - exploze - vodík - úniky látek

46

KLEIN, JAMES A. - VAUGHEN, B.-K.: A revised program for operational discipline. Upravený program pro provozní kázeň
        anotace: Cílem článku je přehled vývoje a implementace přístupu příští generace k zlepšení programů provozní kázně (OD) ve firmě DuPont k zachování vysoké úrovně výkonu managementu provozní bezpečnosti. Bylo použito 11 organizačních charakteristik k podpoře hodnocení a ke kontinuálnímu zlepšování OD.
        klíčová slova: kázeň - management - bezpečnost provozu

Professional Safety - č. 3 (2008)

47

BROWN, J.-A.: Haz-Map : a useful tool for SH&E professionals. Haz-Map : užitečný nástroj pro profesionály v oblasti BOZP a životního prostředí
        anotace: Tato databáze má za úkol napomoci lékařům a ostatním profesionálům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, jak nalézt informace o nebezpečných chemikáliích a nemocích z povolání. Jde o soubor základních faktů o průmyslové hygieně, epidemiologii a jiných vědách pro prevenci nemocí na pracovišti. Databáze je zveřejněna na webové stránce Národní lékařské knihovny.
        klíčová slova: databáze - nemoci z povolání - chemikálie nebezpečné - hygiena průmyslová - epidemiologie - hygiena práce - lékaři pracovní - USA

48

GELLER, E. S.: People-based leadership : enriching a work culture for world-class safety. Vůdcovství, založené na lidech : obohacování kultury práce pro bezpečnost, představující světovou špičku
        anotace: Velcí vůdci přinášejí lidem to nejlepší ze své významné práce, čímž je inspirují k vlastní zodpovědnosti. Demonstrují skromnost, uznání zásluh ostatních, přijímají odpovědnost za chybu, prosazují kulturu učení, hledají úspěch a stimulují vlastní motivaci. Článek rozvádí tyto zásady a nabízí některé praktické cesty k jejich realizaci.
        klíčová slova: kultura práce - psychologie osobnosti - odpovědnost - motivace

49

BAKER, F.: Fireground : strategies and tactics : understanding how the private sector can help improve fire outcomes. Příčiny požáru : strategie a taktika : vysvětlení, jak soukromý sektor může pomoci zlepšit důsledky požárů
        anotace: Toto je druhá část článku, který poskytuje všeobecný úvod k operacím požárního úseku. Tato část pojednává o významu ochranných systémů budov, vysvětluje záchranné práce, rekonstrukce a průzkumné funkce, diskutuje o bezpečnosti hasičů a stimuluje akce, které může společnost provést ke zlepšení důsledků požárů.
        klíčová slova: požáry - rekonstrukce - hasiči - hašení požárů - bezpečnost požární

Profit - č. 8 (2008)

50

JOHÁNEK, TOMÁŠ: Novinka nejen pro řidiče náklaďáků : průkazy způsobilosti.
        anotace: Od 1. dubna 2008 musí mít profesionální řidiči vozidel nad 3,5 tuny takzvaný průkaz způsobilosti. Novinka se ovšem vztahuje i na těžší osobní automobily, které jsou vybaveny tažným zařízením.
        klíčová slova: řidiči z povolání - způsobilost - průkazy

Profit - č. 10 (2008)

51

FETTER, RICHARD W.: Zaměstnávání brigádníků po technické novele zákoníku práce : přehled právní úpravy od 1. ledna 2008.
        anotace: Autor v článku řeší problematiku zaměstnávání brigádníků po technické novele zákoníku práce. Uvádí, jak se změnila pravidla pro práci brigádníků, v čem se od sebe liší pracovní smlouva na dobu určitou a dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, co všechno je nutné dodržet při zadávání práce mladistvým. Článek přináší podrobné přehled současné právní úpravy.
        klíčová slova: brigádníci - zaměstnání - smlouvy pracovní - podmínky - legislativa - zákoník práce - mladiství

Safetyand Health - č. 1 (2007)

52

MORRISON, KYLE W.: Work, wound, repeat : can personality (of other factors) make an employee more prone to injury? Práce, zranění, opakování : může osobnost (nebo jiné faktory) zvýšit sklon zaměstnance k úrazu?
        anotace: Bylo zjištěno, že 80% pracovních úrazů se přihodí 20% zaměstnanců. Různé studie zkoumaly jev sklonu k úrazu s různými výsledky. Také bylo zjištěno, že kromě osobnostních faktorů mohou vést k úrazu i faktory prostředí. Jsou uvedeny některé psychické faktory úrazového recidivismu. Článek naznačuje cesty, jak situaci zlepšit.
        klíčová slova: psychologie práce - četnost - úrazy pracovní - faktor lidský - faktory psycho-sociální

53

GREENE, MARVIN V.: Can comfort drive compliance? : PPE is effective only if workers wear it. Může komfort přispět k dodržování předpisů? : OOPP jsou účinné jen tehdy, když je lidé používají
        anotace: Při odstraňování následků útoků na Světové obchodní centrum byly osoby, které nepoužívaly respirátory, vystaveny riziku. Výrobci OOPP zvyšují jejich komfort, který je pro použití OOPP klíčový. OSHA usiluje o kompletaci předpisů pro OOPP, placené zaměstnavateli. Článek uvádí některé údaje z historie použití OOPP.
        klíčová slova: OOPP - prostředky ochranné - komfort - respirátory - ohrožení osob

54

GREENE, MARVIN V.: Keep the noise down : din grows louder to lower the volume in the workplace. Udržujte hluk na nízké úrovni : stále důrazněji je požadováno snižování hluku na pracovišti
        anotace: Podle NIOSH je přibližně 30 milionů pracovníků v USA vystaveno nebezpečnému hluku na pracovišti. Je to především nervová zátěž. Článek uvádí několik statistických dat. Snížení nejvýše přípustné hladiny hluku sníží počet ohrožených pracovníků na polovinu. Je zmíněn význam programů na zachování sluchu a pravidelných kontrol expozice na pracovištích.
        klíčová slova: hluk nadměrný - expozice pracovníků - statistiky zdravotnické - USA

Safetyand Health - č. 2 (2007)

55

MORRISON, KYLE W.: The degree of safety : a university massacre triggers a nationwide discussion on campus security. Stupeň bezpečnosti : masakr na univerzitě rozpoutal celonárodní diskusi o bezpečnosti v kampusech
        anotace: Bezpečnost v univerzitních kampusech se náhle dostala do popředí zájmu národa. Výsledkem bylo, že by se měla změnit připravenost na nepředvídané případy. Prezident Bush požádal o zprávu, která by vedla k prevenci podobných událostí. Bylo by třeba více dbát na mentální zdraví studentů. Zvýšení popularity textových zpráv by mělo zlepšit informaci studentů i zaměstnanců.
        klíčová slova: situace nebezpečné - násilí na pracovišti - školy vysoké - USA

56

GREENE, MARVIN V.: Matching up : what happens to a safety culture when two companies become one?. Slaďování : co se stane s bezpečnostní kulturou, jestliže se spojí dvě společnosti do jedné?
        anotace: Čtyři z pěti severoamerických rafinerií ropy byly spojeny s bývalými společnostmi Amoco a ARCO, což mělo za následek zhoršení bezpečnosti. Globální slučování může zkomplikovat integraci kultury. Prvním krokem integrace s druhou společností je zjišťování priorit a seznamování zaměstnanců s úspěšným bezpečnostním programem přijímané firmy.
        klíčová slova: rafinérie - kultura bezpečnosti práce - kultura podniková - USA

Safetyand Health - č. 3 (2007)

57

MORRISON, KYLE W.: The fine line. Výše pokut
        anotace: Společnosti čelí značným ztrátám při úmrtí svých pracovníků. Někteří kritici se však domnívají, že tyto pokuty nejsou tak vysoké, aby byly stimulující. Listy Kansas City Star a New York Times zjistily, že za smrtelné úrazy platí podniky rodinám zemřelých příliš málo. Tento názor zastával i senátor E. Kennedy. Pokuty nemají být trestem, nýbrž efektivním varováním před porušením předpisů.
        klíčová slova: pokuty - úrazy smrtelné - USA

58

Safety works in Chicago. Bezpečnost v Chicagu funguje : 95. výroční kongres National Safety Council
        anotace: Jde o fórum pro výrobce zboží pro bezpečnost a ochranu zdraví, životní prostředí a zabezpečení. Kongres, který se konal v říjnu 2007, byl příležitostí sejít se na 144 technických setkáních a 36 profesionálních seminářích a seznámit se s tisíci bezpečnostními profesionály. Zúčastnilo se jej více než 830 vystavujících společností. Konaly se živé demonstrace produktů a služeb a prezentace.
        klíčová slova: bezpečnost práce - hygiena práce - prostředí životní - USA - kongresy

59

GREENE, MARVIN V.: Safety in any language. Bezpečnost v každém jazyce
        anotace: V r. 2006 zemřelo hispánských a latinskoamerických pracovníků více než kdy předtím - 16 % z 5 703 zemřelých na pracovištích USA. V r. 2006 jich zemřelo 4,7 ze 100 000 dělníků. Často je to způsobeno nedostatečnou asimilací s nových prostředím a nedokonalou znalostí angličtiny. Jsou předloženy některé strategie zaměstnavatelů pro zlepšení jejich integrace a jazykových znalostí.
        klíčová slova: bezpečnost práce - dělníci - cizinci - USA - Latinská Amerika

Safetyand Health - č. 5 (2007)

60

BELLO, D.: The stakes are higher to reduce both direct and indirect costs due to injury : salary survey 2007 : the safety performance factor. Vzrůstá význam omezení jak přímých, tak nepřímých nákladů způsobených úrazy : přehled platů v roce 2007 : faktor bezpečnostního výkonu
        anotace: Zdá se, že více organizací dává bezpečnosti prioritu při výpočtu mezd. Je významné, že došlo k posunu ve mzdách bezpečnostních profesionálů ve vztahu k celkovým bezpečnostním nákladům. Článek přináší regionální přehled mezd, přehled mezd podle funkcí a srovnání mezd a ostatních demografických faktorů. Je uveden výhled vývoje mezd v budoucnu.
        klíčová slova: technici bezpečnostní - mzdy - USA

61

GREENE, MARVIN V.: Farms and campuses may join industrial facilities on government´s list of potential terrorist targets. Farmy a kampusy by se mohly připojit k průmyslovým zařízením na vládním seznamu potenciálních terčů teroristů
        anotace: Propanové nádrže se používají na každé farmě, což představuje ohrožení. Kongres jednal o chemické bezpečnosti od r. 2002, předpis však došel naplnění protiteroristickým zákonem pro chemická zařízení, který platí od r. 2006. Předpis se bude týkat tisíců pracovišť a zahrne i farmy a vysokoškolské kampusy. Je uveden přínos Departmentu pro domácí bezpečnost.
        klíčová slova: terorismus - USA - předpisy - zákony

62

BELLO, D.: Driven to distraction : is multitasking while driving a public health issue? Rozptylování při řízení : je plnění několika úkolů při řízení ohrožením veřejného zdraví?
        anotace: V poslední době byla zaměřena pozornost na negativní vliv používání mobilních telefonů při řízení. Ke konci r. 2006 bylo v USA 230 milionů uživatelů mobilů. 73 procent respondentů užívá mobil v autě. Přitom bylo prokázáno, že tato činnost je stejně nebezpečná jako řízení v opilosti. Legislativa tomu brání. Je vyvíjeno úsilí k omezování použití interaktivních systémů zabudovaných ve vozidlech.
        klíčová slova: telefony mobilní - řidiči - vozidla silniční - řízení motorových vozidel

Safetyand Health - č. 6 (2007)

63

GREENE, MARVIN V.: OSHA inspectors finding "good" violations : OSHA´s Top 10 : most cited violations. Inspektoři OSHA nacházejí "tvrdá" porušení předpisů : TOP 10 OSHA : nejčastěji uváděná porušení
        anotace: R. Fairfax, ředitel Ředitelství Správy BOZP (OSHA) podpůrných programů od r. 1998 a bývalý inspektor OSHA, často hovoří o "tvrdých" porušeních. Jsou to ta, která jsou zjištěna při inspekcích pracovišť a která jsou největším nebezpečím pro pracovníky. Článek podává přehled Top 10 rizikových činností v různých oborech a porušení příslušných norem bezpečnosti práce.
        klíčová slova: nebezpečí - nebezpečí úrazu - programy bezpečnosti práce - normy bezpečnostní - OSHA - USA

64

MORRISON, KYLE W.: Sparking compliance : the role of electrical consensus standards. Pozor na jiskření : úloha sladění jednotlivých norem
        anotace: Článek uvádí několik příkladů úrazů způsobených elektrickým proudem. Norma OSHA se týká konstrukce a instalace elektrického zařízení na pracovišti. Je však třeba vyřešit problém, jak dosáhnout bezpečnosti. Firmám se nejvíc vyplatí dodržování nejnovější dostupné normy NFPA 70E, která překoná všechny normy OSHA.
        klíčová slova: normy bezpečnostní - úrazy elektrickým proudem - OSHA - USA

Zdravotnictví v České republice - č. 3 (2008)

65

HÁVA, PETR: Etická dimenze české zdravotní politiky.
        anotace: Předmětem práce jsou rozdíly v přístupech aktérů k formulaci agend a reforem zdravotní politiky a od nich odvozených cílů.V politické praxi české zdravotní politiky po roce 1990 dochází často k dominanci ekonomických otázek a zájmů a opomíjení ostatních společensky podstatných dimenzí, jako jsou vývoj zdravotního stavu a jeho determinant, nerovnosti ve zdraví, zdraví sociálně vyloučených skupin, veřejná správa a veřejná politika, kvalita produkce a dostupnosti služeb, řízení rizika výskytu nemoci formou veřejného pojištění, výzkum péče o zdraví a zdravotnických služeb, objektivizace existujících problémů. Z hlediska mezinárodního srovnání je však patrné, že v zahraničním diskursu je věnována větší pozornost sociálnímu kontextu reforem a jejich etických dimenzí. Cílem práce je upozornit na nevyužité možnosti reflexe tvorby a realizace české zdravotní politiky s využitím konceptu etických dimenzí.
        klíčová slova: zdravotnictví - politika - etika - odpovědnost - politika sociální - cíle

66

MAŠKOVÁ, PAVLA: Vybrané aktivity OECD v kontextu etických dimenzí zdravotní politiky.
        anotace: Cílem tohoto článku je reflektovat logiku přístupů OECD k diskusi zdravotní politiky z pohledu etických dimenzí. Jde o syntetický pohled na aktivity OECD v oblasti zdravotní politiky při aplikaci teoretického konceptu etických dimenzí. Hlavními použitými metodami jsou metody analýzy veřejné politiky - zejména analýza dokumentů, metoda analýzy vybraných událostí veřejné politiky, analýza aktérů. Integrující myšlenkou přístupu OECD k diskusi zdravotní politiky je orientace na problematiku hledání cest dlouhodobé udržitelnosti zvyšováním efektivnosti, účinnosti a kvality produkce zdravotnických služeb.
        klíčová slova: zdravotnictví - politika - etika - OECD - reformy

67

ANGELOVSKÁ, OLGA: Vybrané aktivity WHO v kontextu etických dimenzí.
        anotace: Světová zdravotnická organizace (WHO) je nevýznamnějším nadnárodním aktérem na poli zdravotní politiky. Oblasti etiky se WHO věnuje explicitně: v roce 2002 zahájila Iniciativu Etika a zdraví s cílem zkoumat problematiku etiky a rozvinout aktivity týkající se globálních témat bioetiky, a později v rámci širšího speciálního oddělení Department of Ethics, Trade, Human Rights and Health Law (ETH), jehož cílem je dosažení efektu, kdy by principy důstojnosti, spravedlnosti a zabezpečení byly začleněny do programů politik napříč WHO a pomáhaly rozvíjet efektivní globální a národní akce založené na těchto principech. Skupiny ETH plní tři hlavní funkce - rozvoj politiky a výzkumu, rozvoj nástrojů a výcviku pro budování kapacit a podpora členských států. Kromě takto explicitně formulovaných aktivit začleněných pod ETH uplatňuje WHO aktivně i další přístupy.
        klíčová slova: zdravotnictví - etika - Světová zdravotnická organizace - stav zdravotní - politika

68

JANEČKOVÁ, HANA - MALINA, ANTONÍN: Dlouhodobá péče o seniory z pohledu ekvity.
        anotace: Podíl starších osob v české populaci nebývalým způsobem roste a důsledky tohoto jevu se promítají do ostatních oblastí života společnosti. Demografické stárnutí se dotýká oblasti ekonomické, sociální i zdravotně-politické. Zdravotní a funkční stav starých lidí charakterizuje vysoký podíl osob s různým stupněm závislosti. Jedním z hlavních úkolů a priorit zdravotní politiky ČR by proto mělo být zajištění dostupné a kvalitní zdravotní a zdravotně sociální péče o dlouhodobě nemocné a nesoběstačné seniory. Prodlužování lidského života bez zajištění jeho dostatečné kvality, tedy zachování soběstačnosti, kontaktu se světem a plnohodnotného prožívání, nastoluje naléhavé otázky ceny života, lidské důstojnosti a s nimi spojené potřeby zajištění kvalitní rehabilitační a ošetřovatelské péče. Článek se zabývá praktickými problémy dostupnosti a financování dlouhodobé zdravotně sociální péče o seniory i seniorského bydlení, terénními službami a problematikou podpory pečujících rodin.
        klíčová slova: stárnutí - demografie - lidé staří - stav zdravotní - péče

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail