Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2007/9

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Excerpované časopisy

112 - č. 8 (2007)
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2007 : sborník přednášek VII. ročníku mezinárodní konference (2007)

Die BG - č. 7 (2007)
Die BG - č. 8 (2007)
Ekonom - č. 34 (2007)
Ekonom - č. 35 (2007)
Fórum sociální politiky - č. 1 (2007)
Human Factors - č. 4 (2007)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 7 (2007)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 8 (2007)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - dodatek 1 (2007)
Moderní řízení - č. 9 (2007)
Process Safety Progress - č. 3 (2007)
Zpravodaj SÚIP - č. 1 (2007)

Nové časopisecké články v knihovně VÚBP

112 - č. 8 (2007)

1

HORÁKOVÁ, VENDULA: Likvidovali nebezpečné chemikálie.
        anotace: V červnu se v Seči u Chrudimi v rámci odborné přípravy příslušníků Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje uskutečnilo instrukčně metodické zaměstnání (IMZ) techniků chemické služby. Akce se zúčastnilo přibližně 80 profesionálních hasičů.
        klíčová slova: hasiči - příprava odborná - chemikálie nebezpečné - likvidace

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2007 : sborník přednášek VII. ročníku mezinárodní konference (2007)

2

HOREHLEĎOVÁ, ŠÁRKA: Řízení rizik BOZP a jeho uplatnění při integraci systémů řízení.
        anotace: Příspěvek představuje přístup k zavedení integrovaného řízení základních aspektů bezpečnosti, ochrany životního prostředí a jakosti, který je založen na procesu komplexního řízení rizik. Tento proces vychází ze základní koncepce identifikace a hodnocení rizik bezpečnosti práce. Vzájemné porovnání rizik, tímto způsobem identifikovaných v rámci jednotlivých dílčích systémů řízení, by mohlo posloužit jako jednoduchý, ale praktický nástroj pro stanovení priorit v rozhodovacích procesech vedení zejména malých a středních firem. Řízení rizik je nutno chápat nejen jako specifickou, dílčí formu řízení, ale jako všemi procesy nevyhnutelně prostupující prvek a tedy možný, jednotlivé systémy řízení, spojující článek.
        klíčová slova: rizika - řízení - BOZP - identifikace rizik - hodnocení rizik - systémy integrované

3

JANOUŠEK, VLADIMÍR: Co říkají data o pracovních úrazech při ruční manipulaci.
        anotace: Materiály, břemena a předměty jsou nejčastějším zdrojem pracovních úrazů. V souvislosti s těmito zdroji úrazů dochází v podmínkách České republiky k pracovním úrazům ve více než jedné třetině evidovaných případů. K polovině těchto pracovních úrazů dochází při ruční manipulaci s břemeny. Příspěvek přináší souhrnný přehled o vývoji a struktuře pracovní úrazovosti související s materiály, břemeny nebo předměty a o pracovní úrazovosti při ruční manipulaci s břemeny v České republice za poslední pětileté období.
        klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné - statistiky - manipulace ruční - materiály - zdroje úrazů - Česká republika

4

MALČÍKOVÁ, KATEŘINA - JANSOVÁ, KLÁRA: Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému.
        anotace: Velkoprostorová kancelář je poměrně novým fenoménem v pracovních systémech v České republice. Systém jako takový poskytuje prostor jak pro pozitivní, tak negativní prvky. Dobrá komunikace, usnadnění vzájemného seznamování se spolupracovníky, týmová spolupráce jsou pozitiva, která zde můžeme nalézt. Mezi negativa patří ztráta soukromí, různé nároky na pracovní prostředí, stres, projevy násilí. To všechno může ovlivnit člověka a jeho práci. Příspěvek se zabývá rozborem těchto prvků a podává námět na směr řešení jejich vlivu člověka v pracovním prostředí.
        klíčová slova: kanceláře - prostory - faktory rizikové - zátěž psychická - klima

5

SLUKA, VILÉM: Pomoc při hodnocení rizik na pracovišti z oblasti prevence závažných havárií.
        anotace: Zaměstnavatel při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci musí mít provedeno hodnocení rizik na pracovišti. Jedním z rizik je riziko vyplývající z nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky. V článku je stručně popsána situace u provozovatelů objektů nebo zařízení podléhajících zákonu o prevenci závažných havárií a uveden přehled metodických pokynů, týkajících se této oblasti. Dále je naznačena pomoc, jakou mohou tyto dokumenty a další zdroje informací poskytnout při plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce.
        klíčová slova: BOZP - hodnocení rizik - pokyny metodické

6

ŠVECOVÁ, MILADA - PAUKERTOVÁ, VERONIKA - MĚCHUROVÁ, JIŘINA: Management znalostí a tvorba znalostního systému BOZP.
        anotace: Znalostní systém BOZP je řešen v rámci projektu „Management znalostí - podmínka úspěšného řízení BOZP“, který je součástí Výzkumného záměru VÚBP, v.v.i. Formou managementu znalostí je vytvářen systém včetně procesních vztahů, které napomáhají řešit zvyšování úrovně znalostí o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a formování nových, pozitivních postojů lidí k dané problematice. Příspěvek představuje projekt VÚBP, v.v.i., komponenty zdrojové základny, zejména vývoj encyklopedie BOZP v prostředí Wikipedie.
        klíčová slova: management znalostní - znalosti - informace - e-learning - zdroje informační - databáze - systémy identifikační - technologie informační - terminologie

Die BG - č. 7 (2007)

7

SCHMID, H. - PARIDON, H.: Die neue HVBG-Schriftenreihe "Gesund und fit im Kleinbetrieb" : Hintergründe und Ergebnisse einer Evaluation. Nová řada Hlavního svazu oborových společenství Zdráv a fit v malém podniku : pozadí a výsledky hodnocení
        anotace: Nová řada je zaměřena speciálně na malé a střední podniky. Cílem řady je poskytnout pomoc v oblasti BOZP. Článek podává zprávu o vzniku řady a dotazníkové akci v podnicích pěti odvětví. Seznamuje s obsahem dotazníku a podrobně s výsledky otázek k jednotlivým oblastem. Je předložena informace o dalších brožurách tohoto zaměření.
        klíčová slova: podniky malé - podniky střední - společenství oborová - dotazníky - publikace

8

BROSE, M. - SIEKMANN, H.: Was bringt die neue EU-Richtlinie "Künstliche optische Strahlung"? Co přináší nová směrnice EU Umělé optické záření?
        anotace: Směrnice EU 2006/25/EG k ochraně pracovníků před tímto zářením obsahuje jak pravidla, která jsou v Německu již mnoho let používána (např. ochrana před laserovým zářením), tak zcela nové požadavky v oblasti inkoherentního optického záření. Článek seznamuje s jejím obsahem, s problémy při jejím používání a zmiňuje se i o otázkách slunečního záření.
        klíčová slova: záření optické - záření sluneční - EU - směrnice

Die BG - č. 8 (2007)

9

ZIESCHANG, H. - FREIBERG, S.: Alte Gefahren neu im Blick. Nový pohled na stará nebezpečí
        anotace: Hlavní otázkou na 6. kolokviu IGA "Déle pracovat zdravě a bezpečně" bylo, zda posouzení ohrožení na pracovišti musí pro starší zaměstnance vypadat jinak než dosud. Tématem byla konkretizace demografie světa práce, specifická ohrožení pro starší pracovníky a z toho vyplývající prevence pro všechny generace.
        klíčová slova: věk - bezpečnost práce - prevence rizik - ohrožení osob - práce - demografie

Ekonom - č. 34 (2007)

10

DANĚK, RADOMÍR: Úvod do řízení rizik 7.
        anotace: Úroveň řízení rizik v ČR se přibližuje standradům vyspělých zemí. Tato část o řízení rizik se věnuje vytvoření určité exekutivní a rozhodovací struktury. Autor hovoří o pozici risk manažera, výboru řízení rizik a možnostech outsourcingu risk managementu.
        klíčová slova: řízení rizik - management rizika - manažeři - rozhodování

Ekonom - č. 35 (2007)

11

PAČES, VÁCLAV: Podporovat excelenci.
        anotace: Článek se zabývá vědou a výzkumem, jejím postavením, organizací, systémem podpory vědy a výzkumu. Je zmíněna transformace Akademie věd.
        klíčová slova: věda - výzkum - podpora - Česká republika

Fórum sociální politiky - č. 1 (2007)

12

KYZLINKOVÁ, RENATA - SVOBODOVÁ, KAMILA: Práce z domova a její zásah do rodinného života.
        anotace: Práce z domova jako jedna z hlavních forem tzv. práce na dálku, při níž pracovník není svázán pevnou pracovní dobou a která umožňuje optimalizovat pracovní režim z hlediska času a místa výkonu práce, je v současnosti stále populárnější, jak mezi zaměstnanci, tak mezi zaměstnavateli. Pro zaměstnance zanmená flexibilitu a zvýšenou autonomii, pro zaměstnavatele znamená především úsporu vynaložených nákladů.
        klíčová slova: práce doma - výhody - průzkumy - rizika - rodina

13

KUX, JAROSLAV: Směrnice EU o pracovní době : stručná charakteristika vývoje a přetrvávajících problémů.
        anotace: Pracovní doba a otázky s ní související jsou komunitárním právem regulovány od roku 1993, kdy byla Evropským parlamentem a Radou EU přijata směrnice 93/104/ES o úpravě některých aspektů pracovní doby. Tato směrnice byla několikrát novelizována a v roce 2003 publikována pod novým číslem 2003/88/ES; v zásadě jde o stejnou směrnici, jejíž nejdůležitější části zůstávají od roku 1993 nezměněny.
        klíčová slova: doba pracovní - směrnice - EU

Human Factors - č. 4 (2007)

14

DIXON, S.-R. - WICKENS, CH.-D. - MCCARLEY, J.-S.: On the independence of compliance and reliance : are automation false alarms worse than misses? O nezávislosti vyhovování a důvěry : jsou automatické falešné poplachy horší než selhání?
        anotace: Cílem studie je vyzkoumat, zda operátorům více vyhovuje a více spoléhají na automatické zařízení, které se vyznačuje falešnými poplachy, či selháním automatizace a vysvětlit požadavky týkající se nezávislosti těchto pojmů vyhovování a důvěry (v zařízení). Bylo zjištěno, že automatizace náchylná k falešným poplachům snižuje výkon více než automatizace náchylná k selhání. Je k tomu třeba přihlédnout v konstrukci automatických zařízení.
        klíčová slova: operátoři - automatizace - selhání - signály poplašné

15

Alternative computer mouse design and testing to reduce finger extensor muscle activity during mouse use. Alternativní design počítačové myši a zkouška k omezení aktivity svalu natahujícího prst během používání myši
        anotace: Byl vyzkoušeny alternativní designy myší, které měly snižovat svalovou zátěž ukazováku a prostředníku při změně směru tlačítkového přepínače a sílu potřebnou k jeho použití. Bylo zjištěno, že změna směru přepínače z konvenčního směru zpět na směr kupředu omezila svalovou aktivitu natahovacích svalů, ale zvýšila elektromyografii a délku pohybů.
        klíčová slova: počítače - ovládače - prsty - zátěž svalová

16

BRUCK, D. - BALL, M.: Optimizing emergency awakening to audible smoke alarms : an update. Optimalizace uvědomování si nepředvídaných událostí při akustických poplašných signálech ohlašujících kouř : nejnovější informace
        anotace: V příspěvku je zkoumána rychlost procitnutí ze spánku při incidentu a to, zda běžný signál požárního poplachu je optimální k probuzení ze spánku při riziku uhoření, a ne-li, jak jej lze zlepšit. Bylo zjištěno, že alternativní signály jsou efektivnější při buzení různých skupin spáčů, než byl užívaný vysokofrekvenční signál. Jeho náhrada za nízkofrekvenční probudí rychleji více lidí a zachraňuje životy.
        klíčová slova: signály akustické - signály poplašné - kouře - požáry

17

CHANY, A.-M. - MARRAS, W. S. - BURR, D.-L.: The effect of phone design on upper extremity discomfort and muscle fatigue. Působení designu telefonu na diskomfort horní končetiny a svalovou únavu
        anotace: Cílem studie bylo srovnání malého mobilního lasturového telefonu s tradičním kancelářským telefonem. Byly analyzovány údaje k zjištění rozdílů mezi telefony a odlišného působení v rámci antropometrie. Biomechanická měření zjistila svalovou únavu v deltových a dlaňových svalech. Účastníci s kratší paží pociťovali větší únavu dlaní, ti druzí si stěžovali na větší diskomfort v šíji, ramenou a zádech.
        klíčová slova: telefony - únava - únava fyzická - antropometrie - svaly - diskomfort

18

The effects of LCD anisotropy on the visual performance of users of different ages. Působení anizotropie displeje s tekutými krystaly (LCD) na zrakový výkon uživatelů různého věku
        anotace: Studie zkoumala zrakovou rozlišovací schopnost a přesnost s použitím LCD a obrazovky (CRT). Byl zjištěn negativní dopad LCD anizotropie. Doba zrakového rozlišení byla o 7,6% nižší, byl-li byl použit LCD místo CRT. Mladí dospělí měli lepší zrakový výkon ve srovnání s teenagery a dospělými středního věku. Efekt anisotropie byl zjištěn u všech skupin, ale výkon osob středního věku byl ovlivněn více při zvýšení zorného úhlu.
        klíčová slova: displeje - obrazovky - výkon zrakový - věk

19

LACHEREZ, P. - SEAH, E.-L. - SANDERSON, P.: Overlapping melodic alarms are almost indiscriminable. Překrývající se melodické signály jsou téměř nerozlišitelné
        anotace: Bylo zkoumáno, jak přesně a rychle dokážou ošetřovatelky identifikovat melodické poplašné signály lékařského zařízení, nejsou-li použity mnemotechnické pomůcky, jestliže se signály překrývají a jsou-li prováděny jiné úkoly. Zjistilo se, že takovéto signály lze velice obtížně rozlišit. Další práce ovlivňuje rychlost odpovědi, nikoli však její přesnost. Je nutno přijmout doporučovaná opatření.
        klíčová slova: sestry zdravotní - ošetřovatelé - poplach - zařízení lékařská - signály akustické

20

Effects of sleep loss on team decision making : motivational loss or motivational gain? Působení nedostatku spánku na týmové rozhodování : ztráta motivace nebo její zisk?
        anotace: Cílem bylo zkoumat působení 30hodinového nedostatku spánku a nepřetržité poznávací práce na výkon v prostředí rozděleného týmového rozhodování. Bylo zjištěno, že nedostatek spánku měl negativní vliv na přesnost a délku rozhodování, ztráta výkonu však byla zmírněna spoluúčastí týmu ve srovnání s individuálním podáváním výkonu, což je "motivačním ziskem" týmu.
        klíčová slova: výkon - spánek - práce týmová - rozhodování - vlivy negativní

21

KUNDE, W. - MÜSSELER, J. - HEUER, H.: Spatial compatibility effects with tool use. Účinky prostorové kompatibility s použitím nástroje
        anotace: Byly zkoumány zábrany v reakci na prostorové variabilní stimuly, jestliže jsou pohyby rukou převáděny do inverzních pohybů nástroje. Bylo zjištěno, že reakce je rychlejší, jestliže umístění stimulu a směr pohybu nástroje se shodovaly, nezávisle na směru pohybu ruky. Na základě výsledku jsou popsány dva různé efekty kompatibility.
        klíčová slova: stimulace - pohyby rukou - pohyby - nástroje ruční - kompatibilita

22

Visual field magnification and touch perception when exploring surfaces with the index finger and a rigid instrument. Zvětšení zorného pole a hmatové vnímání při zkoumání povrchů ukazovákem a tuhým nástrojem
        anotace: Cílem projektu bylo srovnat rozlišení struktury látky, jestliže je narušen hmat i zrak. Bylo zjištěno, že vnímání drsnosti prstem bylo zvětšením neovlivněno, zatím co s nástrojem byly zvětšené povrchy vnímány jako drsnější. Síly během zkoumání prstem nebyly zvětšením rovněž ovlivněny; síly při použití nástroje při zvětšení vzrostly. Zrakové charakteristiky také mohou ovlivnit vnímání materiálů.
        klíčová slova: hmat - zrak - vnímání - struktura - látky - drsnost - prsty - nástroje ruční

23

MCANALLY, K. I. - MARTIN, R. L.: Spatial audio displays improve the detection of target messages in a continuous monitoring task. Prostorové zvukové displeje zlepšují zjišťování cílových zpráv při kontinuálním monitorovacím úkolu
        anotace: Bylo zkoumáno zjišťování cílových zpráv na pozadí překrývající se řeči a identifikace počtu barevných kombinací v těchto zprávách. Citlivost zjišťování zprávy byla významně vyšší u 3D zobrazení než u plošného, nejsou však významné rozdíly mezi plošným a diotickým zobrazením. Detekci a identifikaci v kontinuálním monitorování jednoznačně podporují 3-D zvukové displeje.
        klíčová slova: displeje - monitorování - zprávy - rozměry - podmínky

24

SHEIK-NAINAR, M. A. - KABER, D. B.: The utility of a virtual reality locomotion interface for studying gait behavior. Užitečnost rozhraní pohybu ve virtuální realitě pro výzkum chování při chůzi
        anotace: Cílem studie byl výzkum působení optického proudu při chůzi na trenažéru za použití imerzivní virtuální reality (VR) a srovnání s konvenčním trenažérem (TW) a chůzí po zemi. Rychlost a rytmus během trenažéru s VR se významně lišily od chůze na TW, zatím co úhel kolen byl srovnatelný s chůzí po zemi. Hodnocena korelační analýza výsledků dotazníků s měřením chůze.
        klíčová slova: chůze - chodci - chování - realita virtuální - trenažéry

25

GILDEA, K. M. - SCHNEIDER, T. R. - SHEBILSKE, W. L.: Stress appraisals and training performance on a complex laboratory task. Stanovení stresu a výkon při nácviku složitého laboratorního úkolu
        anotace: Bylo zkoumáno, zda se výkon při nácviku složitého laboratorního úkolu liší u osob, u nichž zjištěný stres vznikl v důsledku výzvy nebo výhrůžky. Ve všech experimentech výcvik zlepšil výkon; zaučující se osoby ovlivněné výzvou podaly lepší výkon než ty pod vlivem výhrůžky. Tento výzkum je první, který dokazuje, že zjištění stresu predikuje výkon při zácviku.
        klíčová slova: výcvik - výkon - výkonnost - stres

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 7 (2007)

26

KEYSERLING, W. M. - SMITH, G.-S.: Using process control concepts to model conditions required for sudden-onset occupational injuries. Aplikace koncepcí řízení procesů k modelování podmínek požadovaných pro náhle vzniklé pracovní úrazy
        anotace: Model ukazuje, že interdisciplinární přístup založený na epidemiologických a bezpečnostně technických zásadách může zlepšit naše pochopení etiologie náhlých úrazů. Lepším pochopením úlohy stabilních a přechodných podmínek v úrazovém dění bude možné vyvinout intervenční strategie, které budou efektivnější než ty, jež jsou zaměřeny pouze na přechodné nebo stabilní faktory.
        klíčová slova: úrazovost pracovní - úrazy pracovní - modely - prevence úrazů - prevence nehod

27

Pesticide aerosol characteristic in the vicinity of an agricultural vehicle cab during application. Charakteristika aerosolových pesticidů v blízkosti kabiny zemědělského vozidla během aplikace
        anotace: Charakteristika aerosolů, především rozložení a koncentrace částic, byla měřena v pěti kampaních pěstování obilovin, vinařství a sadařství. Analyzované aerosoly byly jemné, o průměru mezi 4 m a 15 m, vysoce disperzní. Jejich koncentrace je dostatečně vysoká, aby operátorovi zajistila ochranu účinná kabina s filtrací vzduchu a udržováním normálního tlaku.
        klíčová slova: aerosoly - pesticidy - vozidla zemědělská - kabiny - částice - expozice pracovníků

28

Effect of physical exertion on the biological monitoring of exposure to various solvents following exposure by inhalation in human volunteers : II.n-hexan. Působení fyzické námahy při biologickém monitorování expozice dobrovolníků různým rozpouštědlům na základě expozice při inhalaci : II.n-hexan
        anotace: Výzkum zahrnující expozici dobrovolníků n-HEX při fyzické námaze ukázal, že HEX-A se o málo zvýšil se zvýšením zátěže. Nebyla však pozorována žádná modifikace u urinární exkrece 2,5-HD; došlo naopak k malému snížení jako výsledek intenzity pracovní zátěže. Studie ukazuje, že biologické monitorování expozice n-HEX není ovlivněno mírnými variacemi intenzity zátěže.
        klíčová slova: námaha fyzická - uhlovodíky - expozice pracovníků - monitorování biologické

29

YAO, M. - MAINELIS, G.: Analysis of portable impactor performance for enumeration of viable bioaerosols. Analýza výkonu přenosného impaktoru pro výpočet životaschopných bioaerosolů
        anotace: Různá přenosná zařízení na odběr mikrobiálních vzorků udávají různé koncentrace mikroorganismů v ovzduší v interiérech i exteriérech. Výkon impaktoru v prostředí částic se může měnit ze dne na den, což je způsobeno různým složením a velikostí mikroorganismů. Vyvinutý empirický vzorec k předvídání výkonu těchto přístrojů může pomoci při konstrukci účinnějších zařízení.
        klíčová slova: odběr vzorků - mikroorganismy - bioaerosoly - impaktory

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 8 (2007)

30

Aiborne concentrations of benzene associated with the historical use of some formulations of Liquid Wrench. Koncentrace benzenu v ovzduší spojené s historickým používáním některých složení mazadla Liquid Wrench (LW)
        anotace: Studie vyžádala přepracování některých složení produktu k získání fyzikálních a chemických vlastností u většiny neaerosolových složení LW mezi r. 1960 a 1978. Byly měřeny koncentrace benzenu a ostatních složek během simulovaného použití těchto produktů. Bylo zjištěno, že měřené koncentrace benzenu se významně měnily v závislosti na obsahu benzenu zkoušeného složení.
        klíčová slova: benzen - koncentrace - ovzduší - stanovení - maziva

31

GAO, P. - KING, W.-P. - SHAFFER, R.: Review of chamber design requirements for testing of personal protective clothing ensembles. Přehled požadavků na komorový design pro zkoušení souprav osobních ochranných oděvů
        anotace: Přehled je zaměřen na fyzikální požadavky na zkoušení a popisuje hlavní problémy s designem, zkoušením nebo certifikací OOPP a ochranných oděvů, které je třeba zohlednit při strategickém plánování. Na základě přehledu literatury o existujících komorách a normách i zkušebních metodách budou požadavky na design komor diktovány zvolenými zkušebními metodami.
        klíčová slova: OOPP - oděvy ochranné - požadavky - zkoušení - zkoušky - design - metody - literatura

32

The effect of worker´s location, orientation, and activity on exposure. Působení pracovníkova umístění, orientace a aktivity při expozici
        anotace: Článek popisuje experiment, při němž byl zjišťován dopad těchto parametrů. V oddělených zkouškách byla monitorována prostorová koncentrace a bylo zjišťováno, zda dělníkova aktivita narušila koncentrace kontaminantu na určitém místě za zdrojem, přicházejícího ze směru přívodu vzduchu. Byly pozorovány rozdíly v koncentraci dýchací zóny na 12 stanovených místech.
        klíčová slova: expozice pracovníků - koncentrace - kontaminace - zóny dýchací

33

GLASER, R. - KURIMO, R. - SHULMAN, S.: Performance testing of NIOSH method 5524/ASTM method D-7049-04, for determination of metalworking fluids. Zkoušení výkonu metody 5524 Národního ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (NIOSH) a metody D-7049-04 Americké společnosti pro zkoušení a materiály (ASTM) při stanovení řezných kapalin (MWF)
        anotace: Tato metoda zahrnuje stanovení celkové a extrahovatelné váhy vzorků MWF. Bylo zjištěno, že aerosolovaná kapalina v koncentracích odpovídajících oběma doporučeným úrovním expozice NIOSH může být expedována nechlazená, skladována chlazená až 7 dní a poté analyzována kvantitativně a přesně pro MWF k použití v postupech NIOSH/ASTM.
        klíčová slova: kapaliny - kapaliny řezné - obrábění - kovy - NIOSH - USA

34

Hexavalent chromium exposures and exposure-control technologies in an American enterprise : results of a NIOSH field research study. Expozice šestimocnému chrómu a technologie ke kontrole expozice v americkém podniku : výsledky studie terénního výzkumu Národního ústavu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH)
        anotace: NIOSH provedl 21 terénní přehled ve vybraných odvětvích k charakterizaci expozice pracovníků částicím obsahujícím šestimocný chrom v ovzduší a k zhodnocení existujících technologií pro kontrolu těchto expozic. Z výzkumu NIOSH vyplynulo mnoho doporučení pro omezení expozice Cr(VI) v rámci zpráv, poskytnutých Správě bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (OSHA).
        klíčová slova: výzkumy terénní - chróm šestimocný - expozice pracovníků - NIOSH - OSHA - USA

35

Predicting gaseous pollutant dispersion around a workplace. Predikce disperze plynné znečišťující látky kolem pracoviště
        anotace: Studie předkládá předvídání prostorového a časového vývoje znečišťující látky v ovzduší při porušení kontrolního uzávěru. Byl vyvinut finální model jako korelace na základě teorie volného turbulentního proudu, poskytujícího vývoj koncentrace látky c (x, y, z, t) formulované jako funkce různých parametrů: geometrie otvoru, typ emise, její trvání a její počáteční rychlost.
        klíčová slova: znečištění vzduchu - proudění - modelování - predikce

36

ARMSTRONG, T. - HAAS, CH.-N.: Quantitative microbial risk assessment model for legionnaires´ disease : asessment of human exposures for selected spa outbreaks. Kvantitativní model stanovení mikrobiálního rizika legionářské nemoci (LD) : stanovení expozice osob v několika případech propuknutí této choroby v lázních
        anotace: Pro hodnocení modelu jsou zapotřebí odhady expozice bakterii Legionella pro několik dobře dokumentovaných případů propuknutí legionářské nemoci. Zprávy o propuknutí ve vířivé lázni a dvou přírodních pramenných lázních poskytly údaje pro stanovení expozice, jakož i informace o infekci a úmrtnosti. Přesnost odhadu expozice je nejistá, neboť některé údaje se nezjišťovaly při propuknutí LD.
        klíčová slova: nemoc legionářská - mikrobiologie - expozice - lázně - lázně vířivé

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - dodatek 1 (2007)

37

SCHULTE, P.-A.: Gaps in scientific knowledge about the carcinogenic potential of asphalt/bitumen fumes. Mezery ve vědeckých znalostech o karcinogenním potenciálu asfaltového/živičného kouře
        anotace: Mezery zahrnují nejednoznačné znalosti v chemii,ve studiích na zvířatech a výzkumu u lidí. Chemie kouřů je složitá a mění se podle zdroje surové ropy a aplikačních parametrů. K dalšímu využití ve výzkumech na zvířatech i lidech je třeba kontinuální charakterizace dýmů vznikajících při asfaltování, dláždění a pokrývačsckých pracech. To, že dosud neexistuje, však nemůže vyloučit příslušná vhodná opatrření veřejného zdravotnictví k ochraně pracovníků.
        klíčová slova: asfalt - živice - karcinogenita - kouře

38

Bitumen emissions on workplaces in Germany. Emise živice na pracovištích v Německu
        anotace: V polovině 90. let byl vypracován program BOZP s asfaltem. Byly provedeny zkoušky téměř ve všech odvětvích a tyto výsledky budou předloženy. Metoda měření zjišťovala emise par a aerosolů z horkého asfaltu. Bylo zjištěno, že expozice se mění podle výroby a použití materiálu. Jde o méně než 10 mg/m3 , s výjimkou mastixového asfaltu, kde je expozice nad 10 mg/m3.
        klíčová slova: živice - asfalt - emise - páry organické - aerosoly - expozice pracovníků

39

WALTER, D. - KNECHT, U.: Standardized investigation of percutaneous absorption of bitumen emission in humans. Normalizovaný výzkum perkutánní absorpce emisí asfaltu u lidí
        anotace: Byl zkoumán potenciál pro kožní (perkutánní) absorpci aerosolů a par živice. Kvantifikace perkutánní a kombinované inhalované a kožní absorpce byla porovnána s biologickým monitorováním metabolitů polycyklických aromatických uhlovodíků v moči. Emise živice v komoře byly stanoveny na 20,4 mg/m3 s obsahem páry cca 88%.
        klíčová slova: živice - asfalt - absorpce - pokožka - expozice pracovníků - páry organické - aerosoly - monitorování biologické - uhlovodíky aromatické - uhlovodíky polycyklické - emise

Moderní řízení - č. 9 (2007)

40

JEGER, DAG: E-learning není všelékem.
        anotace: Autor se věnuje e-learningu jako jedné z nových výukových metod a problému, zda elektronické vzdělávání vyřeší nedostatek odborníků a nutnosti průběžného vzdělávání zaměstnanců.
        klíčová slova: e-learning - vzdělávání - výuka

Process Safety Progress - č. 3 (2007)

41

FREEMAN, R.: Using layer of protection analysis to define safety integrity level requirements. Použití vrstvy analýzy ochrany (LOPA) ke stanovení požadavků na úroveň integrity bezpečnosti (SIL)
        anotace: Stanovení požadované úrovně bezpečnosti je činnost potřebná před podrobným plánem procesu. V článku je naznačeno řešení s použitím uvedené analýzy. Je předložen příklad s navrženým formátem pro dokumentaci požadavků LOPA, SIL a funkcí s bezpečnostními nástroji tak, že ho lze předat provádějícímu podrobný plán jako doporučení pro implementaci.
        klíčová slova: design bezpečnostní - bezpečnost - ochrana - analýzy

42

FERJENCIK, M.: Best starting point to comprehensive process safety education. Nejlepší výchozí bod pro komplexní vzdělávání v procesní bezpečnosti
        anotace: Bylo zjištěno, že úvod do tohoto vzdělávání by měl být rozdělen do dvou etap. Bezpečnostní management je první a analýza rizik druhou etapou. Dvě etapy kurzu splňují potřeby studentů lépe než předchozí schéma. Po myšlence rozdělení kurzu vznikl nový startovací bod pro komplexní vzdělávání.
        klíčová slova: vzdělávání - vzdělávání dospělých - bezpečnost práce - management bezpečnosti práce - analýzy rizik - průmysl chemický

43

KOSSOY, A. - AKHMETSCHIN, Y.: Identification of kinetic models for the assessment of reaction hazards. Identifikace kinetických modelů pro stanovení reakčních rizik
        anotace: Jsou 3 kroky k identifikaci vhodného kinetického modelu u chemických reakcí: 1. výběr typu modelu, 2. posouzení modelu za použití dostupných údajů, 3. zhodnocení modelu. Článek podrobně pojednává o všech těchto krocích a identifikuje problémy spojené s nimi. Analýza vychází ze systému dávkovací reakce. Většina kinetických údajů je odvozena z dávkovacího kalorimetrického zařízení.
        klíčová slova: modely - průmysl chemický - dávky - kinetika - reakce chemické - kalorimetrie

44

WASILESKI, R.-F.: The role of basic design data in preventing explosions within fired equipment : a case study. Úloha základních konstrukčních údajů (BDD) v prevenci výbuchů uvnitř zařízení určeného pro práci s ohněm : případová studie
        anotace: Článek přináší stručnou diskusi o BDD, jež jsou základními aspekty preventivní praxe. Studie je prezentována podrobně za použití diagramů hořlavosti pro systém, aby bylo možno demonstrovat, kde bylo zamýšleno použít termální oxidizér a kde byl skutečně používán při incidentu. Závěry z incidentu dokazují význam hodnoty přesného BDD pro konstrukci a provoz zařízení.
        klíčová slova: hořlavost - diagramy - výbuchy - prevence výbuchu - prevence rizik - průmysl chemický

45

RAMZAN, N. - COMPART, F. - WITT, W.: Application of extended HAZOP and event-tree analysis for investigating operational failures and safety optimization of distillation column unit. Použití rozšířené analýzy operací s rizikovými jednotkami a stromu událostí pro výzkum operačních poruch a bezpečnostní optimalizaci jednotky destilační kolony
        anotace: Použití dynamické simulace pro bezpečnostní studie u destilační kolony má velký význam pro výzkum provozních poruch. V článku je systematický rámec založený na uvedené analýze použit pro jednotku destilační kolony v chemické továrně. Jsou popsány podrobnosti efektivní metody, která může být rovněž použita pro jiné rizikové operace.
        klíčová slova: analýzy nebezpečí - analýzy nehod - destilace - průmysl chemický

Zpravodaj SÚIP - č. 1 (2007)

46

TESKOVÁ, JARMILA - JANOUŠEK, VLADIMÍR: Vliv inspekční činnosti na pracovní úrazovost.
        anotace: Vliv vykonaných kontrol na pracovní úrazovost v podnicích. Analýza dat ukázala, že provedená inspekce se většinou projeví v poklesu počtu pracovních úrazů v následujícím roce až dvou letech.
        klíčová slova: úrazy pracovní - inspekce práce

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail