Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2007/5

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Excerpované časopisy

<?xml:namespace prefix = o /??>

 

112 - č. 4 (2007)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 4 (2007)

Die BG - č. 2 (2007)
Die BG - č. 3 (2007)
Documents pour le Médecin du Travail - č. 109 (2007)
Ekonom - č. 14 (2007)
Human Factors - č. 2 (2007)
Hygiene et Sécurité du Travail - č. 206 (2007)
Chemické listy - č. 101 (2007)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 1 (2007)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 2 (2007)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2007)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 4 (2007)
Le Travail Humain - č. 1 (2007)
Moderní řízení - č. 4 (2007)
Profit - č. 15 (2007)
Stavební technika - č. 3 (2007)
Tiefbau - č. 4 (2007)
Travail et Sécurité - č. 672 (2007)

 

Nové časopisecké články v knihovně VÚBP

112 - č. 4 (2007)

1

JANATA, JIŘÍ: Rizikové papírenské výroby ve vztahu k pojištění.
        anotace: Pojišťovny řadí z obecného hlediska papírenskou výrobu spolu se zpracováním plastických hmot, gumárenstvím, textilním a kožedělným průmyslem mezi nejnebezpečnější pracovní činnosti. Jaké jsou přístupy v řešení bezpečnostních otázek na pracovišti?
        klíčová slova: papír - výroba - skladování - požáry

2

DVOŘÁK, OTTO: Současné aktivity výzkumu a vývoje v TÚPO.
        anotace: Technický ústav požární ochrany byl zřízen za účelem zabezpečení výzkumu a vývoje, stanovení postupů zjišťování příčin vzniku požárů a zpracování rozborů těchto příčin. Cílem činnost ústavu je řešit aktuální problémy v oblasti požární ochrany v souladu s koncepcí MV ČR.
        klíčová slova: požáry - vývoj - výzkum - ústavy výzkumné - projekty

Bezpečnost a hygiena práce - č. 4 (2007)

3

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Český e-learningový projekt školení BOZP a PO získala označení doporučený příklad.
        anotace: Článek popisuje projekt Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Školení BOZP, se kterým postoupila do evropského kola v programu Správná praxe. E-learningový projekt zaujal především vysokou efektivností při vzdělávacím procesu s využitím moderních informačních technologií.
        klíčová slova: e-learning - Správná praxe - projekty - Evropský týden

4

ŠVECOVÁ, ALENA: K problematice činnosti OIP pro hl. m. Prahu v oblasti pracovněprávních vztahů a podmínek (PPVP).
        anotace: Článek analyzuje činnost oblastních inspektorátů práce pro hlavní město Praha a hodnotí výsledky kontrolní činnosti. Autorka dále předkládá několik podnětů k samotné kontrolní činnosti orgánů.
        klíčová slova: inspektoráty práce - kontroly - podněty - činnosti

5

Program činnosti SÚIP na rok 2007.
        anotace: Článek analyzuje kontrolní činnosti systému SÚIP pro rok 2007 a předkládá cílové oblasti, na které bude v tomto roce zaměřena pozornost.
        klíčová slova: Státní úřad inspekce práce - činnosti - BOZP - stavebnictví - režim pracovní - podniky malé - podniky střední - výtahy - zařízení chladicí - podmínky pracovní - břemena

6

ŠALAMON, PAVEL: Likvidace větrné kalamity v lesích.
        anotace: Po nedávné větrné smršti zvané Kyrill dostaly české lesy ránu. Likvidace polomů resp. zpracování dřevní hmoty musela být provedena časově efektivně. Důvody? Znehodnocení zdravých porostů, napadení dřevin hmyzem apod. Při této práci je nutno dbát bezpečnosti a zvolit pracovní postupy, které budou pracovníky chránit.
        klíčová slova: lesy - likvidace - vítr - postupy pracovní - BOZP

7

FUCHS, ALEXANDR: Nové technické normy významné z hlediska ochrany zdraví.
        anotace: Pokračování ve zveřejňování výběru recenzí nově vydaných českých technických norem, které řeší nebo se významně dotýkají problematiky bezpečnosti a hygieny práce, pracovního lékařství a požární ochrany.
        klíčová slova: normy - normy bezpečnostní - normy technické - přehledy

Die BG - č. 2 (2007)

8

SCHUR, O.: Wird das Datenschutz instrumentalisiert? Je právo na ochranu dat instrumentalizováno?
        anot ace: Význam ochrany sociálních dat. Aplikace tohoto práva je často spojena s nejistotou pro nepřehledné předpisy. Konkrétní případ jeho porušení. Činnost spolkového zmocněnce pro ochranu dat. Zamítnutí revize případu Spolkovým sociálním soudem. Základní zákonnou reformu by musela příslušná grémia podpořit svou nezávislou pozicí.
        klíčová slova: údaje - ochrana - ochrana právní - Německo

9

HUSSING, M.: Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie - Fortschritt oder zusätzlicher Bürokratismus? Společná německá strategie ochrany zdraví při práci - pokrok nebo další byrokratismus?
        anotace: "Duální systém ochrany zdraví při práci" v Německu - státní správa zemí a nositelé úrazového pojištění zaměstnanců. Změny ve světě práce. Evropský vývoj. Reforma dualismu - 82. konference ministrů práce a sociálních věcí jednotlivých zemí. Rozvoj oborové koncepce. Struktura společné německé strategie a její grémia.
        klíčová slova: bezpečnost práce - hygiena práce - Německo - pojištění úrazové

10

Prävention, Wirtschafts- und Arbeitsförderung in Kleinbetrieben. Prevence a podpora hospodaření a práce v malých podnicích
        anotace: Na ochranu proti přetěžování zaměstnanců v gastronomických podnicích nabízí Síť vzdělávání a poradenství pro gastronomii praktickou podporu při zvládání různých úkolů. Zvláštní situace malých a středních podniků v oblasti hotelů a restaurací. Situační analýza. Faktor úspěchu: síť rovnoprávně kooperujících institucí. Projekty a aktivity. Možnost přenosu projektu na jiná odvětví.
        klíčová slova: hotely - restaurace - podniky malé - podniky střední - zátěž pracovní

Die BG - č. 3 (2007)

11

DREXLER, H. - BRÜNING, T.: Prävention von arbeitsbedingten Hauterkrankungen. Prevence profesionálních kožních onemocnění
        anotace: Problematika prací podmíněných kožních onemocnění. Primární prevence těchto chorob. Sekundární prevence k časnému rozpoznání rizikových faktorů a onemocnění. Terciární prevence - profesní rehabilitace.
        klíčová slova: nemoci - pokožka - kůže - nemoci z povolání - prevence

12

ZELLNER, A.: Ladungssicherung im Handwerk und Kundendienst : Teil 1. Zabezpečení nákladu v řemeslné výrobě a v servisu : díl 1.
        anotace: Nezajištěné náklady a nedostatečné větrání při dopravě láhví se stlačeným plynem v uzavřených vozidlech jako vysoké nebezpečí úrazu. Základní požadavky na bezpečnou dopravu jednotlivými typy vozidel. Školení personálu. Nebezpečí v silničním provozu. Havarijní testy. Bezpečnostní systémy u malých vozidel. Zajištění těžkých a neskladných nákladů. Doprava zboží na střeše.
        klíčová slova: nakládání - náklady - vozidla nákladní - břemena - zajištění - plyny zkapalněné

Documentspour le Médecin du Travail - č. 109 (2007)

13

REYNIER, M.: Le reglement REACH : conséquences pour la prévention des risques chimiques en milieu professionnel. Nařízení REACH : důsledky pro prevenci chemických rizik v pracovním prostředí
        anotace: Nařízení REACH (registrace, hodnocení a schvalování chemikálií) bylo přijato Evropským parlamentem v r. 2006 a nabývá platnosti dne 1. 6. 2007. Významná ustanovení: registrace chemických látek, hodnocení vybraných látek, inventář klasifikace a opatřování etiketami, nový postup při schvalování a zřízení Evropské agentury chemických produktů.
        klíčová slova: nařízení - EU - parlamenty - látky chemické - chemikálie - rizika chemická - rizika bezpečnostní - rizika pracovní

14

Évaluation et prévention des risques chez les agents de sécurité. Hodnocení a prevence rizik u pracovníků bezpečnostních agentur
        anotace: Prezentace profese. Různé možné aktivity: hlídání obchodů a skladišť, obchodních galerií, nemovitostí, továren - v noci, se psem, ve voze. Podrobný popis různých rizik a doporučená preventivní opatření. V příloze pomůcka určená pracovním lékařům.
        klíčová slova: hlídky - bezpečnost - prevence rizik - prevence úrazů - lékaři pracovní

15

LAFOSSAS, S. - BARAT, F. - VERDUN-ESQUER, C.: Qualité de l´air : résultats d´enquetes dans un bâtiment récent. Kvalita vzduchu : výsledky ankety v nové budově
        anotace: Předloženy výsledky dotazníkové a metrologické ankety. Subjektivní obtíže při přestěhování z domu s přirozeným větráním do domu s mechanickou ventilací. Syndrom nezdravých budov. Výsledky anket hodnoceny podle věku, pohlaví, funkce a výskytu alergií. Zjištěno, že příliš nízká úroveň vlhkosti přináší určitý diskomfort.
        klíčová slova: budovy obytné - větrání přirozené - větrání nucené - diskomfort - ankety

16

Exposition professionnelle aux poussieres de bois : évaluation et gestion des risques : Congres international Wood Dust, Strasbourg, 25-27 octobre 2006. Profesní expozice prachu z dřeva : hodnocení a řízení rizik : Mezinárodní kongres Dřevný prach, Štrasburk, 25. - 27. 10. 2006
        anotace: Prach z kteréhokoli druhu dřeva rozptýlený ve vzduchu může způsobit respirační a kožní obtíže. Délka expozice zhoršuje stav. Cílem kongresu bylo poskytnout informace o nejnovějších znalostech z toxikologie. Hodnocení expozice a preventivních opatření pro zvládnutí tohoto rizika v pracovním prostředí.
        klíčová slova: dřevo - prach dřevný - rizika pracovní - nemoci dýchacích cest - nemoci - kůže - kongresy mezinárodní

17

GAURON, C.: Optimisation de la radioprotection dans le domaine électronucléaire, industriel et médical : 4es journées de la Société française de radioprotection La Rochelle, 26-27 septembre 2006. Optimalizace protiradiační ochrany v elektronukleární, průmyslové a lékařské oblasti : 4. dny Francouzské společnosti pro protiradiační ochranu La Rochelle, 26. - 27. 9. 2006
        anotace: Dny umožnily plodnou výměnu mezi účastníky z různých profesních oblastí, pracovními lékaři, fyziky, odborníky v protiradiační ochraně aj. Optimalizace je založena na všeobecném rozšíření kultury radiologického rizika v prostředí pracovním i jiném. Praktické příklady optimalizace, které přispěly k lepšímu chápání a aplikaci předpisů.
        klíčová slova: radioaktivita - ochrana proti záření - konference - Francie

Ekonom - č. 14 (2007)

18

RANDLOVÁ, NATAŠA: Odstupné, dovolená a nemocenská.
        anotace: Jak je to s pracovními podmínkami v nově přijatých státech EU, Rumunska a Bulharska? A jak to vypadá s přílivem investic do těchto států? Na další otázky, zejména o daních, mateřské, dovolené a výpovědích v nových státech, odpovídá tento článek.
        klíčová slova: EU - daně - výpovědi - Bulharsko - Rumunsko - podmínky pracovní

HumanFactors - č. 2 (2007)

19

DEKKER, W.-A.: Doctors are more dangerous than gun owners : a rejoinder to error counting. Doktoři jsou nebezpečnější než majitelé zbraní : odpověď na počítání omylů
        anotace: Analýza problémů s počítáním lékařských omylů, obtížnost navrhování schůdných alternativ. Počítání a sestavování negativ (např. pochybení) do tabulek jako populární cesta k zlepšování bezpečnosti v různých oblastech. Tato iluze racionality však neposkytuje produktivní způsob k dosažení cíle. Článek chápe bezpečnost v komplexních systémech, tedy více orientovanou společensky a politicky.
        klíčová slova: chyby - chyby lidské - bezpečnost - faktor lidský

20

HOLDEN, R.-J. - KARSH, B.-T.: A review of medical error reporting system design considerations and a proposed cross-level systems research framework. Úvahy o vypracování přehledu systému záznamů lékařských omylů a navržený výzkumný rámec systémů napříč úrovněmi
        anotace: Cílem článku byl přehled literatury o systémech záznamů lékařských omylů, identifikace mezer v literatuře a předložení integrativního modelu systémů napříč úrovněmi jakožto rámec pro pochopení a záznam návrhu a výzkumu systému. Výzkum poskytuje směrnice k návrhu a implementaci úspěšných záznamových systémů. Model je rámcem pro další výzkum.
        klíčová slova: chyby - chyby lidské - lékaři - modely - systémy - záznamy

21

COX-FUENZALIDA, L.-E.: Effect of workload history on task performance. Účinky změn pracovní zátěže na výkon při plnění úkolu
        anotace: Zkoumány účinky specificky náhlých změn v pracovní zátěži. Výsledky podpořily předchozí výzkum, zjišťující, že snížení pracovní zátěže vede ke snížení výkonu. Ani náhlé zvýšení či snížení nevedlo ke ztrátě přesnosti a ke zpomalení reakčního času v delším časovém období. Popis pracovní zátěže má významné aplikace pro četná pracovní prostředí.
        klíčová slova: zátěž pracovní - výkon pracovní - změny

22

HEYMANN, M. - DEGANI, A.: Formal analysis and automatic generation of user interfaces : approach, methodology, and an algorithm. Formální analýza a automatické generování uživatelských rozhraní : pojetí, metodologie a algoritmus
        anotace: Pojetí a metodologie analýzy a generování uživatelských rozhraní (UR) se zvláštním důrazem na vztah člověk - automatizace. Diskutováno koncepční pojetí modelování, analýzy a ověřování informačního obsahu UR. Zjištěno, že každé UR je abstraktním popisem vlastního systému. Možnost přesné analýzy vztahu mezi abstraktní informací předložené uživateli a chováním stroje.
        klíčová slova: vztahy - člověk - stroje - uživatelé - rozhraní - automatizace

23

WATSON, M.-O. - SANDERSON, P.-M.: Designing for attention with sound : challenges and extensions to ecological interface design. Design pro upoutání pozornosti zvukem : výzvy a rozšíření na design ekologického rozhraní
        anotace: Zkoumáno, zda principy designu ekologického rozhraní (DER) lze použít na design sluchového displeje pro monitorování anestézie. V prostředí anestetické práce jsou sluchové displeje vhodnější než vizuální. Principy DER jsou nutné, nikoli však dostatečné ke specifikaci požadavků na efektivní sluchový displej. Nutné analýzy kontrolních úkolů a sociální organizace práce.
        klíčová slova: rozhraní - displeje - sluch - anestézie - zdravotnictví

Hygieneet Sécurité du Travail - č. 206 (2007)

24

GRZEBYK, MICHEL - KAUFFER, EDMOND - FRÉVILLE, LAURENCE: Proposition d´adaptation de l´essai d´aptitude wasp (workplace analysis for proficiency) aux tests de comptage de fibres. Návrh adaptace zkoušky způsobilosti WASP (analýza pracoviště na dovednost) v testech počítání vláken
        anotace: Srovnání tří metod používaných ke klasifikaci laboratoří při uvedených testech. Jedna je používána ve Francii, druhá ve Velké Británii a třetí je adaptací programu WASP. Klasifikace založena na srovnání variance charakterizující rozdělení výsledků laboratoře s referenční variancí. Zjištěno, že WASP vede k výsledkům blízkým těch, které byly získány ostatními metodami.
        klíčová slova: vlákna - testy - způsobilost - laboratoře zkušební

25

MARSTEAU, STÉPHANIE: Fumées de soudage -: évaluation des équipements de traitement des gaz. Svařovací dýmy : hodnocení zařízení na zpracování plynů
        anotace: Obloukové svařování vytváří znečišťující emise částic a plynu. Studie měla za cíl navrhnout řešení k očištění plynů a zhodnotit jejich výkon. Analýza ukázala, že byly navrženy pouze uhlíkaté adsorbenty. Pokusy na dvou médiích a na reprezentativním zařízení prokázaly, že použití těchto adsorbentů nebylo přizpůsobeno plynným škodlivinám, vyvíjeným při svařovacích procesech.
        klíčová slova: svařování obloukové - emise plynné - adsorbenty - uhlík

26

PROTOIS, JEAN-CLAUDE - BLACHERE, VÉRONIQUE - MORÉLE, YVES: Évaluation de l´exposition professionnelle au phtalate de di-(2-éthylhexyle) (DEHP). Zhodnocení expozice pracovníků ftalátu di-(2-etylhexyl)u (DEHP)
        anotace: DEHP - látka toxická pro reprodukci - používána jako změkčovadlo v oblasti plasturgie polyvinylchloridu. Provedena individuální měření ovzduší a prostředí. Expozice DEHP jsou všeobecně slabé. Některé typy použití vytvářejí prach nebo kouř bohatý na DEHP. Zařízení je třeba vybavit zachycovači nebo zrychlit strategii náhrady za méně nebezpečná změkčovadla.
        klíčová slova: ftaláty - změkčovadla - látky toxické - měření

Chemické listy - č. 101 (2007)

27

KLUSOŇ, PETR: Vítejte v "nanosvětě".
        anotace: Článek se snaží obsáhle charakterizovat nanotechnologie jako vědní obor, který rozkvétá od 90. let. Snaží se definovat jeho meze, využití a směřování v budoucnosti. V každém případě se jedná o obor, který již nyní zasahuje do mnoha jiných vědních odvětví. Článek vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu 2 a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
        klíčová slova: nanotechnologie - budoucnost - věda - chemie - uhlík

28

HORÁK, JOSEF: Vztah veřejnosti a chemických výrobních podniků a jeho vliv na podnikatelské prostředí v chemii.
        anotace: Článek popisuje vztah veřejnosti k chemickému průmyslu. V rozboru jsou brána zejména dvě hlediska: 1) globální (vztah obyvatelstva jako celku ke světovému chemickému průmyslu a 2) lokální (vztah obyvatel dané lokality k chemickému podniku v oblasti).
        klíčová slova: průmysl chemický - veřejnost - podniky průmyslové - charakteristiky - vztahy

29

ŠTÍBR, BOHUMIL: Jak získat peníze na výzkum.
        anotace: Článek je vlastně úvahou nad současným stavem českých vědců ve vztahu k financím, prezentaci svých výsledků a možnostech uplatnění.
        klíčová slova: věda - pracovníci vědečtí - pracovníci výzkumní - granty

Journalof Occupational and Environmental Hygiene - č. 1 (2007)

30

Risk factors for low back injury among farmers in Iowa : a case-control study nested in the agricultural health study. Rizikové faktory pro úrazy dolní části zad u farmářů ve státě Iowa : případová a kontrolní studie vložená do studie o zdraví zemědělců
        anotace: Cílem studie bylo zjištění rizikových faktorů pro tyto úrazy, vyžadující lékařskou péči. Multivariabilní modelování identifikovalo 4 rizikové faktory významně spojené s úrazy dolní části zad: věk do 45 let, diagnostikované astma, nižší vzdělání a obtížné slyšení normální konverzace. Ischiatické potíže u farmářů.
        klíčová slova: zemědělství - farmy - záda - faktory rizikové

31

Chemical characteristic of aerosol mists in phosphate fertilizer manufacturing facilities. Chemické charakteristiky aerosolové mlhy v továrnách na výrobu fosfátových průmyslových hnojiv
        anotace: Anorganické mlhy obsahující kyselinu sírovou identifikovány jako známý lidský karcinogen. Odběr vzorků aerosolu prováděn ve 24 místech na Floridě. Metoda odběru vzorků a analýza. Střední koncentrace aerosolové chemické směsi v granulátoru. Kyselost aerosolu. Statistika koncentrací iontů vodíku na každém místě.
        klíčová slova: aerosoly - kyselina sírová - karcinogenita - karcinogeny - hnojiva průmyslová

32

Effects of wind on background particle concentrations at truck freight terminals. Účinky větru na koncentrace částic v prostředí terminálů nakládky nákladních automobilů
        anotace: Umístění terminálů poblíž dálnic a továren může způsobit expozici pracovníků rizikovým částicím. Analýza údajů studie částic v terminálech ke stanovení rozsahu této expozice v daných místech. Zjištěno, že zdroje znečištění nacházející se po větru významně zvyšují koncentrace. Identifikace zdroje emisí po větru. Statistická analýza.
        klíčová slova: částice - částice odletující - expozice pracovníků - terminály - automobily nákladní - emise

33

How far can one walk wearing a self-contained self rescuer? Jak daleko lze dojít s autonomním sebezáchranným přístrojem?

        anotace: Tyto prostředky jsou používány pro záchranu v ovzduší s kyslíkovým deficitem. Jsou certifikovány na 1 hodinu a vytvářejí kyslík chemickou reakcí s minimální dobou tvorby 60 min.v souladu s návodem. Cílem studie bylo stanovit vzdálenost, kterou lze ujít při použití jedné jednotky. Zjištěno, že průměrná vzdálenost je 6,0 km. Při větší vzdálenosti nutno použít několik jednotek.

        klíčová slova: přístroje dýchací sebezáchranné - kyslík

34

JUNG, A.-P. - DALE, R.-B. - BISHOP, P. A.: Ambient-temperature beverages are consumed at a rate similar to chilled water in heat-exposed workers. Nápoje o teplotě prostředí jsou pracovníkům, exponovaným horku, konzumovány v množství podobném spotřebě chlazené vody
        anotace: Existují situace, kdy nápoje nelze chladit. Cílem studie bylo stanovit příjemnost různých příchutí nápojů o teplotě prostředí. Přehled výsledků. Ty jsou relevantní v průmyslu, kdy pracovníci riskují onemocnění z horka a studené nápoje nejsou k dispozici. Při pití ochucených nápojů lze zachovat spotřebu tekutin a riziko onemocnění se snižuje.
        klíčová slova: nápoje - nápoje ochranné - provozy horké - nemoci z horka

35

Evaluation of noise attenuation and verbal communication capabilities using three ear insert hearing protection systems among airport maintenance personnel. Hodnocení snižování hluku a schopnost verbální komunikace při použití tří systémů vložkových chráničů sluchu u letištních údržbářů
        anotace: Cílem projektu bylo stanovit, zda jeden z typů chráničů v hlučném prostředí je lepší než ostatní dva chrániče. Jde o Sonomax SonoCustoms, E-A-R Push-Ins a Howard Leight SmartFits. Zjištěno, že mezi nimi není rozdíl ve frekvenci a celkovém snížení hluku a všechny mají stejné komunikační schopnosti.
        klíčová slova: chrániče sluchu - letiště - hodnocení

Journalof Occupational and Environmental Hygiene - č. 2 (2007)

36

Task- and time-dependent weighting factors in a retrospective exposure assessment of chemical laboratory workers. Váhové činitele závislé na úkolu a času v retrospektivním stanovení expozice pracovníků chemické laboratoře
        anotace: Stanovení bylo provedeno pro studii úmrtnosti u 6157 pracovníků zaměstnaných mezi lety 1943 a 1998 v Tennessee a Jižní Karolíně. Záznamy o průmyslové hygieně byly pro všechna pracoviště nedostupné, a proto byla vážená doba zaměstnání použita jako náhražka za rozsah expozice. Statistika skupin expozice. Indexy potenciální expozice.
        klíčová slova: expozice pracovníků - laboratoře chemické - úmrtnost - USA

37

Factors affecting the accuracy of airborne quartz determination. Faktory působící na přesnost stanovení oxidu křemičitého v ovzduší
        anotace: Vzorky odebrané ve slévárně použity k analýze zdrojů variace a faktorů ovlivňujících přesnost výsledků. Vzorky analyzovány metodou NIOSH 7602 k výzkumu působení velikosti částic, analytické přesnosti, výkonu zařízení a výrobních faktorů. Výsledky analýzy. Metoda IR vhodnější než analýza XRD, včetně efektivnosti nákladů, citlivosti a nižšího limitu stanovení.
        klíčová slova: křemen - slévárny - odběr vzorků - stanovení - analýzy rizik

38

A psychoacoustical model for specifying the level and spectrum of acoustic warning signals in the workplace. Psychoakustický model pro specifikaci úrovně a spektra akustických výstražných signálů na pracovišti
        anotace: Model předložen k usnadnění zařízení pro akustickou výstrahu za použití zařízení Detectsound. Model lze použít k hodnocení optimální úrovně a spektra akustických výstražných signálů v závislosti na hlukovém poli na pracovišti, schopnosti slyšet a její snížení použitím ochrany sluchu. Variabilita tohoto hodnocení. Podmínky dobré hlasitosti signálů.
        klíčová slova: signály poplašné - signály akustické - hluk

39

JANSSEN, L. - BIDWELL, J.: Performance of a full facepiece, air-purifying respirator against lead aerosols in a workplace environment. Výkon maskového respirátoru na čištění vzduchu proti aerosolům olova v pracovním prostředí
        anotace: Hodnocen respirátor s filtry P100 v rafinerii olova. Vzorky vzduchu shromažďovány uvnitř i mimo respirátory, které používali pracovníci. Přehled výsledků. Hodnocení faktorů ochrany pracoviště. Doporučen stanovený ochranný faktor 50. Výsledky ukazují, že takovýto respirátor poskytuje adekvátní ochranu jako ten, který byl použit ve studii.
        klíčová slova: respirátory filtrační - rafinérie - olovo

Journalof Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2007)

40

Size distribution of airborne mist and endotoxin-containing particles in metalworking fluid enviroonments. Rozměrové rozdělení mlhy v ovzduší a částic obsahujících endotoxin v prostředí s řeznými kapalinami
        anotace: Cílem studie bylo prozkoumat rozměrově selektivní koncentrace uvedených látek. Celková mikrobiální a endotoxinová analýza zjistila vysokou mikrobiální kontaminaci na jednom pracovišti, ačkoli celková hmota částic nebyla zvýšena. Rozměrově selektivní měření částic a endotoxinu je třeba provádět pro úplnější stanovení expozice těmto kapalinám.
        klíčová slova: mlhy - kapaliny řezné - endotoxiny - mikroorganismy - kontaminace - obrábění - kovy

41

MING-JYH, CH. - CHEN-HSUAN, M.: Numerical investigation and recommendations for push-pull ventilation systems. Numerický výzkum a doporučení pro systémy rovnotlakého větrání
        anotace: Jde o zařízení používané běžně při zachycování nečistot z velkých nádrží v chemickém procesu. V této studii je použit model konečného objemu spojený se standardním k-turbulentním modelem k popisu struktur proudu a charakteristik. K dosažení optimální operace nutno upravit rychlost tlaku a tahu pro různé délky nádrží a odpařování znečišťujících látek. Doporučení pro zpracování směrnic.
        klíčová slova: zachycovače - průmysl chemický - nádrže - proudění - větrání místní

42

CRUMP, K.-S.: Statistical issues with respect to workplace protection factors for respirators. Statistické aspekty faktorů ochrany pracoviště pro respirátory
        anotace: Tento faktor je měřená koncentrace kontaminace mimo respirátor, rozdělená simultánní koncentrací kontaminantu uvnitř respirátoru. OSHA navrhla ochranný faktor pro respirátory.Vhodné statistické metody pro implementaci stanovených modelů, nejsou-li některá měření uvnitř respirátoru zjištěna. Výsledky aplikace popsaného rozšířeného modelu.
        klíčová slova: statistiky - faktory ochranné - respirátory - koncentrace - kontaminace

43

Evaluation of a standardized micro-vacuum sampling method for collection of surface dust. Hodnocení normalizované metody mikro-vakuového odběru vzorků pro sběr povrchového prachu
        anotace: Použita mikro-vakuová technika odběru vzorků. Výzkum účinnosti vakuové metody popsané v normě ASTM D7144. Materiály a zařízení. Sběr vzorků standardních referenčních materiálů (SRM) za použití normalizovaného mikro-vakuového postupu. Gravimetrická analýza shromážděného materiálu použita k měření zjištěných SRM.
        klíčová slova: odběr vzorků - prach - povrchy

Journalof Occupational and Environmental Hygiene - č. 4 (2007)

44

Correction of sampler-to sampler comparisons based on aerosol size distribution. Korekce srovnání mezi zařízeními na odběr vzorků založená na rozdělení aerosolů podle velikosti
        anotace: Metoda korekce poměru mezi zařízeními na odběr vzorků (ZOV) pro změny v rozdělení podle velikosti výpočtem faktoru chyby týkajícího se měřeného poměru s poměrem stanoveným z rovnic, které popisují křivky účinnosti sběru ZOV, s přihlédnutím k rozdělení podle velikosti. Možnosti aplikace kompenzace rozdělení podle velikosti na korelace mezi ZOV při stejném typu prachu.
        klíčová slova: prach - odběr vzorků - aerosoly

45

Indoor air quality in restaurants with and without designated smoking rooms. Kvalita vzduchu v interiéru restaurací s určenými kuřáckými místnostmi a bez nich
        anotace: Byla zkoumána kvalita vzduchu ve dvou městech v Ohiu. Měřily se koncentrace CO2 a ultrajemných částic ve čtyřech restauracích s tím, že v každém městě byla 1 restaurace nekuřácká a 1 měla určenou kuřáckou místnost. Kuřácké místnosti měly vesměs nedostatečný přívod čerstvého vzduchu. V nekuřáckých prostorách kuřáckých restaurací byly naměřeny značné koncentrace ultrajemných částic tabákového dýmu.
        klíčová slova: kouření - kouře - vzduch dýchací - vzduch znečištěný - restaurace

46

SPENCER, W. - PLISKO, M.-J.: A comparison study using a mathematical model and actual exposure monitoring for estimating solvent exposures during the disassembly of metal parts. Srovnávací studie s využitím matematického modelu a skutečného monitorování expozice ke stanovení expozic rozpouštědlům během demontáže kovových částí
        anotace: Cílem výzkumu bylo srovnání koncentrací rozpouštědel v ovzduší během demontáže rozpouštědly pokrytých kovových částí s koncentracemi predikovanými matematickým modelem. Model blízkého pole - vzdáleného pole. Jeho aplikace naznačuje rozumný stupeň spolehlivosti při předvídání úrovní kontaminantu ovzduší na pracovišti.
        klíčová slova: kovy - rozpouštědla - vzduch dýchací - vzduch znečištěný - kontaminace - expozice pracovníků - demontáže

47

BISHOP, P. A. - JONES, E.-J. - GREEN, J.-M.: Continuous versus episodic hydration in encapsulating protective coveralls. Kontinuální versus epizodická hydratace v protichemických ochranných oděvech
        anotace: Nošení ochranných respiračních masek může působit dehydrataci. Zhodnocení použití přenosných systémů hands-free a hydratace masek v uvedených kombinézách v horku. Pití podle potřeby ze systému hands-free za použití zařízení umožňujícího pít. Za podmínky použití tohoto přenosného systému se efektivně zmírnila dehydratace.
        klíčová slova: masky obličejové - masky ochranné - hydratace - dehydratace - nápoje ochranné

48

VERMA, D. K.: Relationships between inhalable, thoracic, and respirable aerosols of metalworking fluids. Vztah mezi vdechovatelnými, thorakálními a alveolárními frakcemi aerosolů řezných kapalin
        anotace: Cílem studie bylo zjistit vztah mezi uvedenými aerosolovými frakcemi. Použito zařízení na odběr vzorků RespiCon. Zjištěn poměr mezi jednotlivými frakcemi podle velikosti částic. Poměry jsou užitečné při stanovení údajů o expozicích kapalinám v ovzduší na základě různých aerosolových frakcí.
        klíčová slova: aerosoly - odběr vzorků - kapaliny - kapaliny technologické - dýchání

49

UNGERS, L.-J. - VENDRELY, T.-G. - BARNES, C. L.: Control of methyl methacrylate during the preparation of orthopedic bone cements. Kontrola metylmetakrylátu během přípravy ortopedických kostních cementů
        anotace: Měření dostačující kvality a kvantity k umožnění statistického zpracování dat. Srovnání schopnosti dvou kontrolovaných technik omezit emise metylmetakrylátu při použití tradičního otevřeného kontejneru. Zjištěno, že příprava cementu skutečně uvolňuje páry do dýchací zóny. Navrženy techniky: Straker Bowl a UltraMixSystem.
        klíčová slova: kosti - cement - zdravotníci - metakryláty - statistiky - expozice pracovníků - dýchání - škodliviny chemické

50

SHEENAN, M. J. - HANDS, D.: Metalworking fluid mist - strategies to reduce exposure : a comparison of new and old transmission case transfer lines. Mlha řezných kapalin - strategie k omezení expozice : srovnání nového a starého zakrytování průběžné linky
        anotace: Podrobná studie ke zjištění účinku ochranných krytů na expozici pracovníků a koncentrace mlhy. Další studie zkoumala efektivnost vylepšeného krytu. V hlavní studii byly dvě operace identické vyjma stupně zakrytování. Zjištěno, že použití celkového krytu poskytuje lepší a větší kontrolu mlhy. Redukce koncentrací mlhy v prostoru o 87%.
        klíčová slova: mlhy - expozice pracovníků - linky - přeprava - obrábění - kovy - kovoprůmysl - kryty ochranné

LeTravail Humain - č. 1 (2007)

51

CHAUVIN, C. - LETIRAND, F. - DELHOMME, P.: Corrélats sociocognitifs de la prise de décision en situation d´interaction dynamique. Sociokognitivní koreláty rozhodování v situaci dynamické interakce
        anotace: Teorie plánovaného chování (TCP) je použita k výzkumu determinant rozhodování v situaci, kdy jde o riziko srážky mezi dvěma plavidly. Jednu ze dvou situací, představujících riziko pro srážku, zkoumalo 103 žáků námořní školy. Mezi třemi kategoriemi determinant navržených TCP se zdá, že kategorie týkající se subjektivních norem má dopad na akce, které si žáci zvolili.
        klíčová slova: plavidla - rizika bezpečnostní - námořníci - žáci

Moderní řízení - č. 4 (2007)

52

PITRA, ZBYNĚK: Management NPO.
        anotace: Nepodnikatelské organizace jako neziskové organizace, podniky ve státní správě a samosprávě a obecně prospěšné společnosti musí rovněž fungovat na určitých podnikatelských principech. Tím plní určitou společenskou funkci a dosahují stanovených cílů. Jaké jsou principy a charakteristiky NPO odpovídá tento článek.
        klíčová slova: organizace nepodnikatelské - management - principy - charakteristiky

 

53

 

Jak nejlépe zaplatit zaměstnance?

 

        anotace: Jak motivovat zaměstnance k lepšímu výkonu? Zvýšit jim pevnou složku platu či raději zvolit formu odměn? Článek napovídá, jak se má zachovat podnik, aby výkon zaměstnanců byl na maximální úrovni.
        klíčová slova: platy – motivace – výkonnost pracovní - zaměstnanci

 

54

 

Pracovní týden 70 hodin a víc.

 

        anotace: Článek se zabývá extrémními případy pracovní doby, které činí od 90 do 120 hodin. Pracovníci, kteří jsou nejčastěji manažeři v různých oblastech díky tomuto faktu také patří do nejvyšší výdělečné skupiny. Je to však udržitelný jev?
        klíčová slova: práce přesčas – finance – podmínky pracovní

55

Konta pracovní doby.
        anotace: Němci přišli s modelem konta pracovní doby, které bude fungovat na principu vkladní knížky. Pracovníkovi se na něj bude zapisovat přesčasy a dny dovolené, či peníze ve formě vánočních prémií, odměny a další bonusy. Vklad je zúročen a v době odchodu do důchodu se z něj vypočítá měsíční plat. Článek dále rozebírá jaký mají konta význam pro daně, příspěvky na zdravotní pojištění a pozdější penzi.
        klíčová slova: Německo - důchod - doba pracovní - budoucnost

Profit - č. 15 (2007)

56

NĚMEC, JAN: Další krok k e-komunikaci s úřady.
        anotace: Článek analyzuje návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci, který je označován jako zákon eGovernmentu.
        klíčová slova: zákony - komunikace elektronické - instituce - úřady - orgány státní

 

57

Za jídlo na konferenci neplaťte.
        anotace: Znáte to, jste posláni na služební cestu. Strávíte celý den mnohdy na nezáživné konferenci, či neustále se opakujícím neměnném semináři. Jediné, co vás drží při životě je představa kvalitního obědu se sklenkou minimálně nealkoholického piva. V hlavě vám probíhají představy o pečeném kuřátku, čerstvých bramborách, salátu a dortu... pak přijdete do stravovacího sálu... a EJHLE! Suchý dva dny starý řízek, šrotové brambory, mdlý křenový salát a točená pomerančová limonáda. Řeknete NE ! a jdete si koupit své vysněné jídlo do restaurace naproti kongresovému centru. I v tomto případě vám musí zaměstnavatel přispět. Kolik a v jakých případech? O tom pojednává článek.
        klíčová slova: stravování - příspěvky - zaměstnavatelé - zaměstnanci

 

Stavební technika - č. 3 (2007)

58

ŠKRÉTA, KAREL: Všeobecně o lešení : normy a předpisy pro dočasné stavební konstrukce.
        anotace: Článek informuje o předpisech a normách, které obsahují požadavky na lešení, uvádí povinnosti výrobců a dovozců těchto konstrukcí a zabývá se rovněž připravovanými evropskými požadavky na školení osob, které lešení navrhují, montují a používají.
        klíčová slova: lešení - konstrukce stavební - normy - předpisy - vzdělávání

Tiefbau- č. 4 (2007)

59

LUSCHNIK, A.: Sicherheitskoordination am Heidkopftunnel aus Sicht des SiGe-Koordinators. Bezpečnostní koordinace v Heidkopfském tunelu z hlediska koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
        anotace: Heidkopfský tunel - tzv. Tunel německé jednoty - je součástí 208 km dlouhého dálničního projektu A 38. Z dějin výstavby - ražení. Vnitřní výstavba. Bezpečnostně technická ohrožení při výstavbě. Ohrožení provozem. Nebezpečí pádu pro chybějící osobní zvedací zařízení. Nepříznivé klimatické podmínky. Jemný prach jakožto karcinogen. Několik úrazových dějů. Preventivní opatření.
        klíčová slova: tunely - stavby - ohrožení osob - ohrožení zdraví - Německo

Travailet Sécurité - č. 672 (2007)

60

Bien manager ses mouvements : déménagements d´entreprise. Dobře ovládat své pohyby : stěhování podniku
        anotace: Nutnost stěhování dobře připravit. Stěhování - šance pro podnik. Národní úmluva o cílech a její přínos proti rizikům stěhování. 90% smluv o prevenci, iniciovaných podniky. Příklad postupu při stěhování tří podniků. Bezpečnost práce stěhováků.
        klíčová slova: manipulace ruční - rizika pracovní - rizika bezpečnostní - prevence rizik - prevence úrazů

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail