Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2007/4

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Excerpované časopisy

112 - č. 2 (2007)112 - č. 3 (2007)
Bezpečná práca - č. 3 (2007)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 3 (2007)
České pracovní lékařství - č. 1 (2007)
Environmentální aspekty podnikání - č. 1 (2007)
Human Factors - č. 1 (2007)
Human Resources Management - č. 2 (2007)
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 1 (2007)
Mapfre Seguridad - č. 103 (2006)
Mapfre Seguridad - č. 104 (2007)
Moderní řízení - č. 3 (2007)
Personál - č. 3 (2007)
Profit - č. 13 (2007)
Technik - č. 4 (2007)
Tiefbau - č. 2 (2007)

Tiefbau - č. 3 (2007)
Travail et Sécurité - č. 671 (2007)
 

<?xml:namespace prefix = o /??>

 

Nové časopisecké články v knihovně VÚBP

112 - č. 2 (2007)

1

ŠEBLOVÁ, JANA: Zátěž a stres pracovníků zdravotnických záchranných služeb.
        anotace: Práce ve zdravotnické záchranné službě je vnímána jak odborníky, tak veřejností jako velmi náročná. Nepřirozená smrt jedinců oproti smrti přirozené má závažné dopady na psychiku pracovníků, kteří se s ní setkávají.
        klíčová slova: služba lékařská záchranná - služba záchranná - stres - zátěž - psychika - smrt

112 - č. 3 (2007)

2

SÝKORA, VLASTIMIL: Výrobci ochranných prostředků.
        anotace: Článek představuje společnost Sigma Group, a.s., která v současném holdingovém uspořádání navázala na slavné tradice sahající až do roku 1868, kdy Ludvík Sigmund započal v obci Lutín u Olomouce s výrobou dřevěných stojanových pump, čerpadlářské výroby střední Moravy.
        klíčová slova: historie - výroba - prostředky ochranné - čerpadla

3

PROCHÁZKOVÁ, DANA: Dopady havárií na životní prostředí.
        anotace: 19. ledna 2007 se v Trnavě uskutečnila konference "Environmentální aspekty požiarov a havárií". Článek představuje poznatky, které vyplynuly z přednášek a diskuzí.
        klíčová slova: konference - havárie - požáry – prostředí životní - aspekty environmentální

Bezpečná práca - č. 3 (2007)

4

FUCHS, ALEXANDR: Nové technické normy, významné z hlediska ochrany zdraví.
        anotace: Článek přináší přehled norem, které svým zaměřením spadají rovněž pod oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
        klíčová slova: normy - BOZP - lékařství pracovní - recenze

Bezpečnost a hygiena práce - č. 3 (2007)

5

KUBÍČKOVÁ, DANIELA: Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.
        anotace: Nový právní předpis se týká jak fyzických osob, které chtějí vykonávat činnosti v prevenci rizik jako specializovanou profesi, tak organizací, které chtějí provádět přezkušování znalostí těchto osob a k této činnosti budou potřebovat akreditaci ministerstva práce a sociálních věcí (autorský abstrakt).
        klíčová slova: akreditace - zkoušky - způsobilost odborná - zákony

6

ŠENK, ZDENĚK: Hlavní zásady pro stanoviště dle zákona č. 309/2006 Sb.
        anotace: Zákonem se upravují další požadavky na BOZP v pracovněprávních vztazích, zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Ve svých ustanoveních mění zásadním způsobem i podmínky, za kterých může být realizována stavební činnost.
        klíčová slova: zákony - vztahy pracovněprávní - BOZP - staveniště - stavby

7

KUBÍČKOVÁ, DANIELA: Rozumíme nové právní úpravě BOZP.
        anotace: Článek obsahuje dotazy čtenářů k některým ustanovením nové právní úpravy BOZP a následné odpovědi na ně.
        klíčová slova: BOZP - stavebnictví - koordinátoři - školení bezpečnosti práce - způsobilost odborná

8

POKORNÝ, PETR: Řízení vozidla - bezpečnost práce a školení řidičů.
        anotace: Pokud zaměstnavatel určí zaměstnanci řídit vozidlo v rámci náplně pracovních povinnost, je povinen zajistit takovému zaměstnanci školení o právních a ostatních předpisech. Článek zároveň popisuje celý postup v případě zaměstnání za "volantem" jak ze strany zaměstnavatele, tak i zaměstnance.
        klíčová slova: řízení motorových vozidel - řidiči - školení - BOZP

České pracovní lékařství - č. 1 (2007)

9

PEKÁREK, LUDĚK - ŠÍSTEK, PAVEL - JELÍNEK, LUKÁŠ: Měření a hygienické hodnocení nízkofrekvenčních magnetických polí v pracovním prostředí.
        anotace: Expozice nízkofrekvenčnímu magnetickému poli se za posledních 7 let v řadě provozů překračovala. V článku jsou uvedeny reprezentativní příklady výsledků měření a jejich hygienického zhodnocení.
        klíčová slova: expozice - pole magnetické - záření ionizující - záření elektromagnetické - průzkumy

10

TICHÝ, MILOŠ: Zdraví a životní prostředí : celoevropský projekt Nomiracle pracuje rok.
        anotace: Tento projekt se zaobírá výzkumem životního prostředí a zdraví je do roku 2009 podporovaný ještě z 6. rámcového programu. Článek analyzuje přes rok existence projektu.
        klíčová slova: projekty - prostředí životní - zdraví - výzkumy - programy rámcové

Environmentálníaspekty podnikání - č. 1 (2007)

11

PALEČEK, MILOŠ: Samostatně nebo integrovaně?
        anotace: Článek přináší informace a poznatky o zavádění systémů řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Koreji.

          klíčová slova: management kvality – management environmentální – management bezpečnosti práce – systémy integrované – zkušenosti - Korea

 

HumanFactors - č. 1 (2007)

12

RORING, R.-W. - HINES, F.-G. - CHARNESS, N.: Age differences in identifying words in synthetic speech. Věkové rozdíly v identifikaci slov v syntetické řeči
        anotace: Zkoumáno, zda kontext nebo různé rychlosti mluvení mohou zlepšit výkon starších dospělých při identifikaci synteticky generovaných slov. Syntetické řečové systémy mohou potenciálně zlepšit každodenní fungování starších osob. Zjištěno, že kontext zlepšuje výkon každého v přirozeném řeči. Kontext však nesnižuje věkové zhoršení u starších osob. Zpomalení zhoršuje výkon každého.
        klíčová slova: věk - pracovníci starší - srozumitelnost - řeč umělá

13

MILLER, A. - PARASURAMAN, R.: Designing for flexible interaction between humans and automation : delegation interfaces for supervisory control. Navrhování pro flexibilní interakci mezi lidmi a automatizací : přenosové rozhraní pro dozorčí kontrolu
        anotace: Cílem bylo vyvinout metodu umožňující flexibilní dozorčí kontrolu podobnou člověku cestou přenosu na automatizaci. Výzkum problémů se statickou a adaptivní automatizací. Zjištěno, že přenos poskytuje schůdnou metodu pro flexibilní, několikaúrovňovou interakci mezi člověkem a automatizací ke zvýšení systémového výkonu při uživatelské zátěži na řiditelné úrovni.
        klíčová slova: člověk - systémy automatizované - interakce - dozor

14

ROVIRA, E. - MCGARRY, K. - PARASURAMAN, R.: Effects of imperfect automation on decision making in a simulated command and control task. Působení nedokonalé automatizace na rozhodování v úkolu simulovaného kontroly a řízení
        anotace: Účinky čtyř typů automatizační podpory a dvě úrovně spolehlivosti automatizace. Vyzkoušen různý dopad informační a rozhodovací automatizace a vyzkoumány náklady na spolehlivost automatizace. Výsledky jsou konzistentní s modelem interakce člověka a automatizace, který vyžaduje zhodnocení různých stadií informačního procesu, na nějž může být podpora použita.
        klíčová slova: systémy automatizované - člověk - interakce - automatizace - spolehlivost - úkoly pracovní

15

Guidelines for wrist posture based on carpal tunnel pressure thresholds. Směrnice pro polohu zápěstí založené na tlakových prazích karpálního tunelu
        anotace: Cílem bylo vyvinout pracovní směrnice pro polohu zápěstí založené na tlaku karpálního tunelu. Poloha zápěstí je rizikovým faktorem pro muskuloskeletální obtíže distální horní končetiny a může být spojena se syndromem karpálního tunelu. Přehled výsledků výzkumu. Metoda může být použita k navrhování nástrojů a při intenzivních manuálních úkolech.
        klíčová slova: zápěstí - syndrom karpálního tunelu - polohy pracovní - polohy těla - ergonomie

16

LEE, P.-J. - GRANATA, P. - MOORHOUSE, K.-M.: Active trunk stiffness during voluntary isometric flexion and extension exertions. Aktivní ztuhlost trupu během vůlí ovládaného izometrického ohýbání a natahování s vynakládáním námahy
        anotace: Srovnání svalové aktivity a ztuhlosti trupu během této činnosti. Elastická ztuhlost svalů trupu je považována za primární stabilizující mechanismus páteře. Analýzy zjistily, že větší antagonistická kontrakce je požadována k zachování stability páteře během ohýbání trupu než při jeho natahování. Důsledky naměřených rozdílů v aktivní ztuhlosti trupu.
        klíčová slova: svaly - trup - páteř - námaha fyzická

17

SHIH,Y.-CH.: Glove and gender effects on muscular fatigue evaluated by endurance and maximal voluntary contraction measures. Vliv rukavic a pohlaví na svalovou únavu, hodnocenou podle doby trvání a měření maximálních kontrakcí, řízených vůlí
        anotace: Zkoumáno působení pohlaví a rukavic na únavu rukou, měřenou snížením síly sevření a posun v čase nutný pro dosažení maximálního vůlí řízeného sevření a maximální dobu trvání. Po sestavení záznamu o únavě byly větší úbytek síly sevření a delší doba dosažení maximálního sevření zjištěny u mužů než u žen. Výsledky užitečné pro navrhování a výrobu rukavic.
        klíčová slova: rukavice - pohlaví - únava fyzická - svaly - ruce

18

HEINEKEN, E. - SCHULTE, F.-P.: Seeing size and feeling weight : the size-weight illusion in natural and virtual reality. Vidění velikosti a cítění váhy : iluze o velikosti a váze ve skutečnosti a ve virtuální realitě
        anotace: Experimentálně ověřováno, do jaké míry závisí iluze o velikosti a váze na podmínkách vnímání, které umožňují pozorovateli předpokládat, že jak zrakové, tak kinestetické stimuly viděné a zvedané váhy vycházejí z téhož objektu. Údaje ukazují, že stupeň iluze je největší v "ponořovací" (tj. umělý 3D svět) virtuální realitě.
        klíčová slova: velikosti - váhy - stimuly psychologické - realita virtuální

19

Adaptability of training in simulated process control : knowledge- versus rule-based guidance under task changes and environmental stress. Přizpůsobivost výcviku v simulovaném řízení procesů : řízení založené na znalostech versus na pravidlech při změnách úkolu a stresu prostředí
        anotace: Studie zkoumala přizpůsobivost různých typů výcviku řízení procesů při změnách úkolů a stresu prostředí. Systémový výcvik byl efektivnější pro řízení neočekávaných událostí úkolu, zatímco procedurální výcvik byl lepší v hluku. Výsledky lze aplikovat na výuku operátorů ve strategiích požadovaných pro efektivní procesní dovednost ve složitém pracovním prostředí.
        klíčová slova: výcvik - simulace - stres - hluk - úkoly pracovní

HumanResources Management - č. 2 (2007)

20

KAZDOVÁ, ALENA: Zdraví se stává firemní záležitostí.
        anotace: Dnes je kladen na pracovníky mnohem větší tlak, co se týče pracovní výkonnosti, to vede ke stresu a špatné životosprávě. Průzkumy však ukazují, že pokud firma investuje do zdraví svých zaměstnanců, mnohonásobně se jí to z hlediska výkonu jejich pracovníků vyplatí.
        klíčová slova: kultura firemní - zdraví - životospráva - zaměstnanci

21

HOLUBCOVÁ, JANA: Kvalifikace a nový zákoník práce.
        anotace: Nedílnou součástí pracovní činnosti je dlouhodobý rozvoj pracovníků resp. zaměstnanců. Článek analyzuje jak je tento trend zakomponován v novém zákoníku práce.
        klíčová slova: zákoník práce - vzdělávání profesní - školení - kvalifikace

InternationalJournal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 1 (2007)

22

KEE, D. - KARWOWSKI, W.: A comparison of three observational techniques for assessing postural loads in industry. Srovnání tří pozorovacích technik pro stanovení polohových zátěží v průmyslu
        anotace: Jde o techniky OWAS, RULA a REBA. Srovnání založeno na výsledcích hodnocení zjištěných u technik využívajících 301 pracovní polohu v železářském a ocelářském, elektronickém, automobilovém a chemickém průmyslu a v nemocnici. Výsledky ukázaly, že ve srovnání s RULou OWAS a REBA všeobecně podceňovaly zátěže v důsledku polohy u analyzovaných pracovních poloh.
        klíčová slova: polohy pracovní - zátěž fyzická - pozorování

23

VERCRUYSSEN, M. - KAMON, E. - HANCOCK, P. A.: Effects of carbon dioxide inhalation on psychomotor and mental performance during exercise and recovery. Působení vdechování oxidu uhličitého na psychomotorický a mentální výkon během cvičení a zotavení
        anotace: 6 vysoce trénovaných účastníků vykonalo psychomotorické testy, přičemž dýchali 60 minut 3 směsi CO2 (vzduch, 3% CO2 nebo 4% CO2) před, mezi a po dvou 15minutových cvičebních kolech na trenažéru. Výsledky ukázaly fyziologické reakce a psychomotorické účinky spojené s prací, ale nebylo postiženo sčítání, násobení a gramatika nebo dynamická poziční rovnováha.
        klíčová slova: psychomotorika - oxid uhličitý - cvičení - trenažéry - výkon mentální

24

Carpal tunnel syndrome in occupational medicine practice. Syndrom karpálního tunelu v praxi pracovního lékařství
        anotace: Metody diagnózy tohoto syndromu (CTS) se zvláštním důrazem na to, co může být lékaři použito v rané diagnóze CTS vzniklé při monotonní práci. Pracovní a mimopracovní faktory, které vedou k CTS. Diagnostické metody a terapeutické a preventivní řídicí nástroje dosažitelné v praxi pracovního lékařství.
        klíčová slova: končetiny horní - syndrom karpálního tunelu - lékařství pracovní - diagnostika

25

BASZCZYŃSKI, K.: Dynamic strength tests for low elongation lanyards. Testy dynamické síly pro lana s nízkou průtažností
        anotace: Zkušenosti s testy dynamické síly lan jakožto složky osobní ochrany proti pádu z výšky ukazují, že zkušební metody založené na normách EN a ISO neumožňují objektivní stanovení. Článek předkládá výsledky teoretických i laboratorních výzkumů výkonu nastavitelných lan během zastavení pádu. Metody zkoušek lan z ocelových drátů a aramidových lan.
        klíčová slova: OOPP - pády osob - pády z výšky - lana bezpečnostní

26

MAZUMDAR, A. - SEN, K.-N. - LAHIRI, B.-N.: Two-tier Haddon matrix approach to fault analysis of accidents and cybernetic search for relationship to effect operational control : a case study at a large construction site. Přístup dvouřadové Haddonovy matice k analýze chyb při úrazech a kybernetický výzkum vztahu k účinné operační kontrole : případová studie na velkém staveništi
        anotace: Matice je potenciální nástroj k rozpoznávání rizik ve všech technických systémech. Matice napomáhá analyzovat problém a předepisuje preventivní kroky. Kybernetický přístup byl použit k vytvoření vztahu mezi proměnnými událostí a k identifikaci těch s největším potenciálem. V této případové studii byly stanoveny proměnné události založené na kybernetických pojmech.
        klíčová slova: matice - rizika bezpečnostní - chyby - kybernetika - prevence rizik - studie případové

27

HANSSON MILD, J. - HARDEL, L. - CARLBERG, M.: Pooled analysis of two Swedish case-control studies on the use of mobile and cordless telephones and the risk of brain tumours diagnosed during 1997-2003. Spojená analýza dvou švédských případových a kontrolních studií při užívání mobilních a bezdrátových telefonů a riziko mozkových nádorů, diagnostikovaných v letech 1997-2003
        anotace: Použití mobilních telefonů zvýšilo riziko akustického neuromatu u 5%, 95% konfidenční interval = 2-9% při 100 hodinách použití. Riziko se zvýšilo u astrocytomatu stupně III-IV s latentním obdobím s použitím více než 10 let od prvního použití těchto typů telefonů. Pro všechny zkoumané typy se zvýšilo riziko nádorů s latentním obdobím, zvláště u astrocytomatu stupně III-IV.
        klíčová slova: telefony - telefony mobilní - nádory maligní - mozek

28

LU, J.-L.: Multiple interactions of hazard exposures, role stressors and situational factors, and burnout among nurses. Četné interakce expozice rizikům, stresory rolí a situační faktory, a burnout u zdravotních sester
        anotace: Studie interakce mezi situačními faktory, stresory rolí, expozicí rizikům a osobními faktory u 135 zdravotních sester ve Filipínské všeobecné nemocnici. Více než polovina respondentek byla v minulém roce nemocná. Regresivní faktory spojené s burnoutem. Studie poskytla nové koncepce do již existujících rámců burnoutu a napomohla provádění kontroly tohoto problému.
        klíčová slova: sestry zdravotní - nemocnice - syndrom vyhoření - stres - expozice pracovníků - nemocnost - Filipíny

MapfreSeguridad - č. 103 (2006)

29

LÓPEZ ARROYO, R.: The difficulty of assessing airborne fungal contamination : the importance of ergosterol and the (1 3) D-glucans and their use in alternative assessment methods. Obtížnost stanovení znečištění houbami v ovzduší : význam ergosterolu a (1 3) D-glukanů a jejich použití v alternativních metodách stanovení
        anotace: Respirační i nerespirační symptomy inhalace těchto částic. V současnosti neexistuje uspokojivá metoda stanovení znečištění houbami v ovzduší. Přehled o současném stavu uvedených alternativních metod a jejich použití v prevenci. Výzkum glukanů a jejich účinků na zdraví exponovaných osob. Markery biomasy tvořené houbami.
        klíčová slova: nemoci dýchacích cest - houby - zemědělství - ovzduší - glukany

30

QUESADA MICHELENA, A. - HERNANDO GRANDE, A.: Electromagnetic fields and health. Elektromagetická pole a zdraví
        anotace: Nejistota o škodlivosti expozice elektromagnetickému záření může být vyřešena pouze kvantitativní studií záření, jemuž jsou vystaveni pracovníci i široká veřejnost. Experti Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením uvedli hladiny a základní restrikce jako prahové hodnoty. Nutnost zjistit, zda hladiny, jimž jsme vystaveni, leží pod touto hodnotou.
        klíčová slova: záření elektromagnetické - záření neionizující - expozice pracovníků - hodnoty prahové

31

NIŇO ESCALANTE, J.: Errors in the assessment of psychosocial risks. Omyly při stanovení psychosociálních rizik
        anotace: Hlavní technické a právní aspekty týkající se správné metody stanovení psychosociálních pracovních podmínek, která by zabránila koncepčním i metodologickým omylům. Přehled hlavních omylů. Stanovení by mělo být v první řadě zhodnocením rizik pro lidské zdraví. Postupy při stanovení. Nutnost zachování důvěrnosti při této činnosti.
        klíčová slova: podmínky pracovní - psychologie práce - sociologie práce - chyby lidské - chyby - rizika zdravotní

MapfreSeguridad - č. 104 (2007)

32

ADORACIÓN, M.-B.: Laboratories : basic safety rules. Laboratoře : základní bezpečnostní předpisy
        anotace: Stručná celková charakteristika laboratoří z hlediska rizika úrazů a intoxikace. Přehled preventivních opatření. Design. Racionální využití prostoru. Havarijní plán. Správná údržba. Čistota a pořádek. Bezpečné zacházení s pracovním materiálem. Trénink dodržování základních hygienických předpisů. Získání dobrých pracovních návyků.
        klíčová slova: laboratoře - opatření bezpečnostní - předpisy hygienické - prevence rizik

33

SÁEZ, N.-S.: Current situation of safety-harness anchoring devices : new concept of anchoring devices. Současná situace ukotvovacích zařízení bezpečnostních pásů : nová koncepce ukotvovacích zařízení
        anotace: Zařízení Marcelino z vysoce odolného polyesterového lana vybavené smyčkovými koncovými uzpůsobeními - jedno k připevnění k budově a druhé pro připojení k pásu. Zařízení lze použít i pro ojedinělé situace, kdy je třeba pracovníka zajistit. Aplikace systémů Marcelino. Legislativní sféra. Dva různé přístupy při použití zařízení.
        klíčová slova: pásy bezpečnostní - kotvení

34

GARCÍA LLORET, J.-I.: New trends in methods for assessing occupational exposure to laser radiation. Nové trendy v metodách stanovení expozice laserovému záření
        anotace: Směrnice 2006/25/EC ze dne 5. 4. 2006 o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích na expozici dělníků riziku vznikajícímu z fyzikálních faktorů. Manuál pro stanovení expozice laserovému záření. Jednotlivé požadavky nových trendů, předložené nadaci MAPFRE.
        klíčová slova: záření laserové - expozice pracovníků - směrnice - EU

35

CANETTO, P.: Noise control at work : which solution to choose. Snižování hluku na pracovišti : jaké zvolit řešení
        anotace: Identifikace problému hluku. Klasifikace řešení jako cesta k pochopení tohoto problému. Výhodné a nevýhodné prvky volby pro hlavní řešení. Klasifikace akcí pro omezení hluku a odpovídající řešení. Omezení hluku u zdroje. Užitečné informace výsledku technické analýzy.
        klíčová slova: hluk - hluk nadměrný - hluk průmyslový

Moderní řízení - č. 3 (2007)

36

NOVOTNÝ, RADOVAN: Šest pilířů koncepce six sigma a jejich praktická úskalí.
        anotace: Článek pojednává o konceptu six sigma, který se během posledních let stal rozšířeným a uznávaným přístupem ke zlepšování výkonnosti organizací. Jeho implementace však provází mnoho komplikací.
        klíčová slova: koncepce - podniky - výkonnost - organizace - six sigma - problémy - implementace

37

SEIDERS, K.: Je obezita zaměstnanců firemní problém?
        anotace: Američané jsou národ, který měl vždy sklony k obžerství a konzumaci extrémně nezdravých pokrmů. Následek se projevil velmi brzy. Již v 80. letech byla šestina obyvatel USA obézních. Dnes je to již neuvěřitelná jedna třetina. Co by s tímto otřesným trendem měly dělat podniky?
        klíčová slova: obezita - USA - trendy - podniky

38

PHILLIPS, L.: Těhotenství na pracovišti.
        anotace: Těhotné ženy jsou ve většině případů pod tlakem ze strany svého nadřízeného. Alespoň tato skutečnost vyplývá z průzkumu organizace CEO. Článek výsledky analyzuje.
        klíčová slova: těhotenství - pracoviště - vztahy pracovní - průzkumy

Personál - č. 3 (2007)

39

BLÁHA, ROMAN: Úspěšné školení pro VIP dělníky, předáky a mistry : základ úspěchu společnosti.
        anotace: VIP dělníci, předáci a mistři potřebují jasně vymezený, srozumitelný a motivační systém školení, který má základ v jeho systematičnosti a pravidelnosti. Jsou tři základní formy školení v těchto souvislostech : 1) podpora všeobecného a specifického vzdělávání 2) rozvoj odvětví strojírenství a zvýšení konkurenceschopnosti vlastních zaměstnanců). 2) podpora zachování pracovní míst
        klíčová slova: vzdělávání - kurzy - teorie - dělníci - mistři

40

HYNEK, JIŘÍ: Noční práce není pro každého.
        anotace: Dělníci, pokladní, ti všichni svou práci vykonávali mnohdy i v nočních hodinách. Avšak dnes v době rozvoje internetu již na noční směny pracují i tzv. bílé límečky. Zákazníci totiž vyžadují služby nonstop, tak i kancelářské profese musí často počítat s nočním provozem.
        klíčová slova: směny pracovní - doba pracovní – práce v noci - profese

41

Vývoj mezd na pracovním trhu v České republice v období 2006-2007.
        anotace: Článek analyzuje jednotlivé faktory, které snižují či zvyšují mzdu, a dále jednotlivé profese. Uvedeny jsou rovněž konkrétní příklady ze společností.
        klíčová slova: mzdy - analýzy

Profit - č. 13 (2007)

42

HOUŽVIČKA, PŘEMYSL: Když Drbna potká Sukničkáře.
        anotace: Na pracovišti se občas objeví "podivné bytosti", které existují pouze a jenom proto, aby vám váš pracovní den znepříjemnili. Mezi nimi se např. naleznou agenti-práskači, drbny, sukničkáři, alkoholici, darmošlapové, bastardi, skuhravci, zavilí lháři, výmluvkáři, simulanti a podobné kreatury. Jak s nimi naložit či se jim vyhnout, tak tomu se věnuje článek a rovněž kniha "Štvou vás kolegové?"
        klíčová slova: stres pracovní - pracovníci - vztahy pracovní

Technik - č. 4 (2007)

43

Inteligentní budovy.
        anotace: Pojem inteligentní budova se v současné době vyskytuje stále častěji. Jedná se o objekt v němž stále častěji řídí procesy nutné pro bezpečnost moderní technologie.Jaká je vize takové vize v budoucnosti? Odpovědi hledejte v tomto článku.
        klíčová slova: budovy - technologie - řízení - bezpečnost - procesy

44

POUCHA, PAVEL: Jednoduchý měřící systém teploty a vlhkosti.
        anotace: Vlhkost je nutné měřit v mnoha typech prostor, v potravinářství takové měření ukládá jako povinnost zákon. Pro různorodost těchto prostředí je třeba využít jednoduchý systém, který nám umožní vidět aktuální teplotu, a zároveň centrálně ukládat data pro pozdější využití.
        klíčová slova: vlhkost - vlhkost vzduchu - teplota - měření - systémy

 

45

 

FRANĚK, TOMÁŠ. Nové trendy v čištění technologických zařízení lakoven.

          anotace: Čištění jako pojem se zdá být zvládnutou problematikou. Jsou však obory, kde význam daného slova představuje specifikum. V prostředí lakoven nejde jen o čištění, ale zejména o eliminaci prašných částic, které nejsou vidět ani pouhým okem.

          klíčová slova: lakování – lakovny – barvy – čištění – částice jemné

Tiefbau- č. 2 (2007)

45

WILHELM, V.: Sicherheitsplanung für die Oberflächenabdeckung von Deponien für Siedlungsabfälle. Bezpečnostní plánování pro zakrytí povrchu skládek komunálního odpadu
        anotace: Ve fázi uzavření skládky má utěsnění povrchu zabránit nekontrolovaným emisím a vnikání srážkové vody. Požadavky na systémy utěsnění povrchů skládek jednotlivých tříd. Postup prací při utěsňování. Škodliviny a biologické pracovní látky při stavebních pracích na skládkách komunálního odpadu. Postup při bezpečnostním plánování a vhodná opatření.
        klíčová slova: skládky - odpadky - odpady

Tiefbau- č. 3 (2007)

46

HOFMANN, R.: Arbeitsschutz im Wandel. Proměny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
        anotace: Moderní BOZP vyžaduje preventivní a komplexní řešení ve smyslu rozsáhlé podnikové ochrany zdraví. Je to v souladu s rámcovými směrnicemi EU. BOZP v evropském společném právu. Evropské předpoklady pro podnikovou BOZP. Právo v oblasti BOZP v Německu. Zákon o BOZP - posouzení pracovních podmínek.
        klíčová slova: bezpečnost práce - hygiena práce - právo - právo pracovní - EU - Německo

Travailet Sécurité - č. 671 (2007)

47

Des gestes ou des mots qui font tres mal : dossier. Gesta nebo slova, která působí velkou bolest : souhrnná zpráva
        anotace: Význam boje proti násilí na pracovišti. Zaměstnavatel musí zajistit bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců. Rozhovor s dr. Ch. Bretonovou, lékařkou v regionální pokladně nemocenského pojištění, odbornicí na profesionální rizika. Rizika fyzických nebo slovních agresí ve služebnách Telecomu. Rizika útoků na řidiče autobusů.
        klíčová slova: násilí na pracovišti - Francie

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail