Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2007/2

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Výstup OKO - Nové časopisecké články

Excerpované časopisy

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 13
(2006)

Ekonom - č. 1 (2007)
Ekonom - č. 50 (2006)
Human Resources Management - č. 1
(2007)

Hygiena - suppl. 2 (2006)
Inovace - č. 4 (2006)
Moderní řízení - č. 1 (2007)
Personál - č. 12 (2006)
Pracovní lékařství - č. 4
(2006)

Profit - č. 1 (2007)
Safety and Health - č. 1 (2007)
Sondy - č. 1 (2007)
Sondy - č. 2 (2007)
Sondy - č. 3 (2007)
Zdravotnictví v České republice - č. 3
(2006)

Zpravodaj - č. 4 (2006)

 

Nové časopisecké články v knihovně
VÚBP

 

Bezpečnost a hygiena
práce - č. 13 (2006)

1

Přehled základních právních a ostatních předpisů vztahujících se
nejen k problematice BOZP.

        anotace: Soubor je určen pro všechny, kteří se
zabývají problematikou BOZP. V jednotlivých částech podává přehled
předpisů platných k datu 15. 12. 2006 a to nejen bezpečnostních,
podléhajících inspekci práce, ale i předpisů s touto problematikou
úzce souvisejících (modře jsou psány změny roku 2006) (autorský
abstrakt).
        klíčová slova: normy - BOZP - směrnice - předpisy -
přehledy

Ekonom - č. 1
(2007)

2

RANDLOVÁ, NATAŠA: Co není zakázáno, to se smí.
        anotace: Článek přináší přehled nejdůležitějších
změn v novém zákoníku práce pro podnikatele a manažery, např.
navýšení odstupného, novou úpravu pracovní pohotovosti a konta
pracovní doby. Článek uvádí i další změny.
        klíčová slova: zákoník práce - změny - poměr
pracovní - podnikatelé - manažeři

Ekonom - č. 50
(2006)

3

TREZZIOVÁ, DANA: Zákoník práce a plnění poskytovaná
zaměstnavatelem.

        anotace: Přehled zásadních změn, které z hlediska
daní z příjmů a pojistných odvodů přináší od ledna příštího roku
nový zákoník práce.
        klíčová slova: zákoník práce - daně - přehledy


HumanResources Management - č. 1
(2007)

4

BUCHTOVÁ, BOŽENA: Psychické důsledky dlouhodobé
nezaměstnanosti.

        anotace: Článek se zabývá nezaměstnaností jako
statusem v soudobé společnosti. Uvádí s ní spojené psychické,
sociální a zdravotní problémy. Autorka se snaží najít východiska
pro znovuzaměstnání, zároveň nabízí zaměstnavatelům řešení při
nevyhnutelném rozvázání pracovního poměru ve formě
outplacementu.
        klíčová slova: nezaměstnaní - problémy zdravotní -
psychika - rodina - vlivy negativní - chyby lidské

5

MLÁDKOVÁ, LUDMILA: Trh znalostí.
        anotace: Trh znalostí pro společnost znamená
především efektivní přenos a příjem znalostí do podnikových
procesů. Může fungovat jak na fyzické, tak na virtuální bázi.
Hlavními aktéry trhu jsou pracovník, který znalosti předává,
pracovník, který je přijímá, a zprostředkovatel.
        klíčová slova: trhy - znalosti - pracovníci -
internet - organizace - obchod

6

Zaměstnanec a pracovní neschopnost.
        anotace: Velmi častou překážkou v práci, která
brání zaměstnanci vykonávat sjednanou pracovní činnost, je nemoc.
Pokud ošetřující lékař rozhodne o vzniku pracovní neschopnosti
(podle zákona č. 187/2006 Sb.), zaměstnavatel omluví přítomnost
zaměstnance v pracovním procesu. V tomto kontextu hovoříme o
důležité osobní překážce na straně zaměstnance.
        klíčová slova: nemoci - neschopnost pracovní -
zaměstnanci - překážky - zákony - lékaři - zaměstnavatelé

Hygiena - suppl. 2
(2006)

7

TKÁČOVÁ, JAROSLAVA - DAVIDOVÁ, PAVLA - WASSERBAUER, STANISLAV:
Dětství ve zdraví a bez úrazů.

        anotace: Úrazy jsou stále nejčastější příčinou
úmrtí v dětské populaci. V roce 2005 byl Zdravotním ústavem se
sídlem v Jihlavě realizován projekt podpory zdraví "Dětství ve
zdraví a bez úrazů". Projekt vycházel z předpokladu, že většina
úrazů se dá správnou výchovou a prevencí předejít. Osloveny byly
děti 1. a 2. tříd všech základních škol a předškoláci všech
mateřských škol v celém kraji Vysočina, a také žáci vybraných škol
Jihomoravského kraje. Cílem bylo zejména vytvoření správných
postojů, způsobů chování a zodpovědnosti u dětí, jejich učitelů a
rodičů v oblasti prevence úrazů, s hlavním zaměřením na dopravní
úrazy, úrazy při sportu a hrách a na úrazy, které vznikají v
domácím prostředí (autorský abstrakt).
        klíčová slova: děti - úrazy - prevence - projekty -
školy základní - domácnosti - osvěta

8

SKÁLOVÁ, LUDMILA - KOMÁREK, LUMÍR: Prevence úrazů na internetu :
interaktivní webové stránky v prevenci úrazů dětí staršího školního
věku.

        anotace: V článku jsou prezentovány webové stránky
"Můžeš předejít úrazu?" určené dětem staršího školního věku a
zaměřené na prevenci úrazů. Základním prvkem stránek je
interaktivní nástroj, který umožňuje individuální posouzení postojů
a chování v situacích, které mohou být příčinou vzniku úrazů. V
ověřovací fázi projektu byly zjištěny nízké vědomosti dětí a
riziková chování dětí ve sledovaných situacích, které mohou zranění
přivodit. Projekt je příspěvkem k celospolečenské potřebě zvýšit
preventivní aktivity úrazové problematiky především u dětí za
využití moderních přístupů edukace a zároveň intervence (autorský
abstrakt).
        klíčová slova: děti - úrazy - prevence - internet -
osvěta

9

ŽIDKOVÁ, ZDEŇKA - NEUMANOVÁ, ALENA - VOKŘÍNKOVÁ, PAVLA: Zabiják
hluk.

        anotace: Tématem projektu "Zabiják hluk" je
problematika nadměrného hluku v aspektu jeho negativního působení
na fyzickou a psychickou kondici člověka. Projekt podpory zdraví
pro rok 205 upozorňoval formou preventivní kampaně na to, jak si
lidé sami dokáží hlukem poškozovat zdraví. Předmětem osvětových
akcí byl zejména hluk odstranitelný bez technických pomůcek a
dalších investičních vkladů (zejména hluk hudební, hudební zvuková
kulisa, zábavná pyrotechnika). Cílem projektu bylo přispět k
vyvolání atmosféry společenské nepřijatelnosti "hlukového smogu",
poskytnout informace o účincích hluku na člověka a naučit občana
bránit se proti hluku ve svém okolí (autorský abstrakt).
        klíčová slova: hluk - výchova - hudba - mladiství -
rodina

Inovace - č. 4
(2006)

10

PALEČEK, MILOŠ: VÚBP v.v.i - nová organizace s dlouholetou
tradicí.

        anotace: Vědecký tajemník Výzkumného ústavu
bezpečnosti práce Ing. Miloš Paleček v článku představuje důvody
transformace Výzkumného ústavu bezpečnosti práce na veřejně
výzkumnou instituci.
        klíčová slova: VÚBP - instituce výzkumné -
transformace

11

MATYSKOVÁ, ELENA: Šetřit na bezpečnosti je chyba : výběr
kvalitních ochranných prostředků je široký.

        anotace: Se vstupem do EU Česká republika musela
přijmout i požadavky unijních směrnic a harmonizovaných norem.
Stavební firmy by měly více hledět na bezpečnost svých zaměstnanců,
kteří vykonávají práci ve výškách a měly by se tak zajímat o osobní
ochranné prostředky.
        klíčová slova: OOPP - práce ve výškách - postroje
zachycovací - prostředky ochranné

12

Ochranné rukavice Touch N Stuff.
        anotace: Společnost Ansell představila trhu vysoce
odolné rukavice proti postřiku chemickými látkami. Rukavice byly
podrobeny rozsáhlému testování a výsledky prokázaly velmi dobrou
úroveň.
        klíčová slova: rukavice ochranné - látky chemické -
testy - prostředky ochranné

13

CUC, ANTONÍN: Bezpečnost práce a ochrana zdraví.
        anotace: Autor článku se zamýšlí nad nadresortním
problémem společenského dozoru, kontroly a dodržování právních
předpisů v rámci Evropské unie.
        klíčová slova: Evropská unie - směrnice - dozor
státní odborný - úvahy

14

Scott Health & Safety Professional.
        anotace: Článek se zaměřuje na ochranné prostředky
dýchacích orgánů s pomocnou ventilací, které produkuje společnost
Scott & Safety.
        klíčová slova: prostředky ochranné - firmy –
prezentace - ochrana dýchadel

15

MLINARIC, M.: Přístroj Scorpion chrání před zářením.
        anotace: Nová ekonomický model s přilbou z pevného
a tvrdého materiálu HDPE, jehož výrobcem je německá firma Ekastu,
splňuje nejnovější nároky a aktuální požadavky normy DIN EN
14594:2005 třídy 4b.
        klíčová slova: přilby - normy - Německo - faktory
ergonomické

Moderní řízení - č. 1
(2007)

16

ĽUDOVÍT BOLEDOVIČ: Quo vadis Kaizen?
        anotace: Japonský systém Kaizen je systémem
komplexního zlepšování v osobním, sociálním i pracovním životě
zahrnující jak dělníky, tak manažery.
        klíčová slova: zlepšování - systémy - Japonsko –
práce – kvalita života - zaměstnanci

17

KUDLÁČEK, LADISLAV: Jak zajistit spravedlivou mzdu?
        anotace: Článek odpovídá na otázky, jak dosáhnout
porovnání prací a pracovních pozic v organizaci, a jak zajistit
lepší pracovní ohodnocení lepších pracovníků s ohledem zachování
rovnosti základních mezd.
        klíčová slova: mzdy - porovnání - rovnost

18

Aktuální příležitosti předkládání grantových žádostí.
        anotace: Poslední díl seriálu o programech, které
jsou v roce 2007 nově vyhlášeny a do čeho se mohou odborníci z
různých oblastí v rámci podpory rozvoje lidských zdrojů
zapojit.
        klíčová slova: granty - zdroje lidské -
programy

19

Nezničte si kariéru.
        anotace: Článek uvádí deset základních, avšak
fatálních chyb, které člověku mohou zničit jeho kariérní
růst.
        klíčová slova: kariéra - chyby lidské - pracoviště
- kultura podniková

Personál - č. 12
(2006)

20

WIESNER, JAN: Stanovisko konfederace zaměstnavatelských a
podnikatelských svazů ČR k návrhu změny zabezpečení zaměstnanců v
době pracovní neschopnosti.

        anotace: Konfederace zaměstnavatelských a
podnikatelských svazů od počátku návrhu změny systému zabezpečení
zaměstnanců v době dočasné pracovní neschopnosti, spočívající v
přenosu výplaty dávek v prvních 14 dnech dočasné pracovní
neschopnosti zaměstnance na zaměstnavatele formou náhradou mzdy,
byla zásadně proti zavedení tohoto systému a na tomto stanovisku se
nic nemění ani po přijetí zákona č. 187/2006 Sb.
        klíčová slova: zabezpečení sociální - systémy -
zaměstnanci - neschopnost pracovní - náhrady - mzdy

Pracovní lékařství -
č. 4 (2006)

21

HRNČÍŘ, E.: Nemoci způsobené přetlakem.
        anotace: Článek přináší základní poznatky o
nemocech, které vznikají v příčinné souvislosti s působením
hyperbarakického prostředí. Tento text využijí především lékaři,
kteří pečují o potápěče.
        klíčová slova: přetlak - potápění - potápěči -
nemoc dekompresní - intoxikace - kyslík - plyny interní

Profit - č. 1
(2007)

22

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Lékařské podmínky zaměstnanců.
        anotace: Mnoho firem opomíjí problematiku
lékařských prohlídek zaměstnanců, neboť se jedná o oblast
nepřehlednou a plnou problémů. Avšak za nesplnění zákonných
požadavků (mnohdy již nesmyslných a vycházejících z neexistující
legislativy) hrozí obrovské pokuty. Nejen tyto, ale i další
požadavky by měl odstranit nový zákon o zdravotní péči.
        klíčová slova: péče zdravotní - lékaři pracovní -
lékaři závodní - zákony - prohlídky lékařské - prohlídky
preventivní

23

FETTER, RICHARD W.: Zkušební doba nevzniká automaticky.
        anotace: S příchodem nového zákoníku práce přišly i
změny v pracovních poměrech. Společnosti však kvůli tomuto faktu
dělají mnoho chyb při určování pracovní doby v okamžiku sjednání
nového pracovního poměru.
        klíčová slova: zákoník práce - doba zkušební -
poměr pracovní - změny

24

ČERNOCH, FILIP: Nemocný kompromis v chemickém průmyslu.
        anotace: Evropský parlament definitivně schválil
směrnici REACH. Po několika letech diskuzí se firmy, ekologové a
zástupci spotřebitelů dohodli na kompromisu. Bohužel takovém, který
nevyhovuje žádné straně.
        klíčová slova: směrnice - chemie - Evropský
parlament - ekologie - podniky - spotřebitelé - látky chemické

25

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2007.
        anotace: Článek představuje změny u minimálních
záloh na sociální a zdravotní pojištění, nové povinnosti
zaměstnavatele, změny v systému nemocenské a penálo za pozdní
zaplacení pojistného.
        klíčová slova: pojištění - pojištění sociální -
pojištění zdravotní - přehledy - změny

Safetyand
Health - č. 1 (2007)

26

PARKER, JAMES G.: State of safety : a statistical snapshot of
where the industry stands.
Stav bezpečnosti : statistický
snímek toho, jak si průmysl stojí
        anotace: Časopis Safety and Health každoročně
aktualizuje pro své čtenáře metriky bezpečnosti práce na
pracovištích, včetně statistických informací o smrtelných a
pracovních úrazech. Oproti roku 2005 se počet úmrtí na pracovišti
snížil. Stavebnictví stále zůstává hlavním odvětvím, v němž dochází
k největšímu počtu smrtelných úrazů. Úmrtí na pracovišti vzrostlo u
konkrétních pracovních skupin, jako jsou Hispánci nebo starší či
mladší pracovníci.
        klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné -
statistiky - USA - 2006

27

PARKER, JAMES G.: Colorado utility raises the bar for safety
training.
Coloradský podnik komunálních služeb zvyšuje laťku
pro školení bezpečnosti práce
        anotace: Firma Colorado Springs Utilities ukázala
novou dimenzi vzdělávání v bezpečnosti práce. Implementovala
vlastní vzdělávací systém nazvaný "scenario-based training"
(školení založené na scénáři) navržený tak, že kombinuje teorii a
praktický výcvik, přičemž jsou rozvíjeny rozhodovací schopnosti. V
roce 2004 firma vytvořila podnikovou univerzitu University of
Springs Utilities, na níž realizovala výše zmíněný vzdělávací
systém, který kombinuje výuku pomocí počítače a výcvik vedený
odborným lektorem. Firma používá soubor vzdělávacích metrik pro
každou konkrétní práci, aby zjistila, kdo by měl projít výcvikovým
kurzem. Firma uvedla, že počet úrazů klesl a dílny referovaly o
bezpečnějším chování zaměstnanců.
        klíčová slova: výuka bezpečnosti práce - vzdělávání
- programy bezpečnosti práce - školení bezpečnosti práce - služby
veřejné

28

PARKER, JAMES G.: Culture drives behaviour : effective safety
committees build a strong safety culture.
Kultura řídí chování
: efektivní bezpečnostní výbory budují silnou bezpečnostní
kulturu
        anotace: Bezpečnostní komise či výbor může pomoci
vybudovat silnou kulturu bezpečnosti práce v organizaci. Komise
musí jasně stanovit cíle, adekvátní školení a zdroje k dosažení
stanovených cílů. Je potřeba povzbudit zaměstnance, aby se
dobrovolně přihlásili a podíleli na činnosti komise nebo ji i
jmenovali. Nejdůležitější rolí komise je zainteresovat zaměstnance
na bezpečnosti a udržovat dialog mezi managementem a řadovými
zaměstnanci.
        klíčová slova: kultura bezpečnosti práce - řízení
bezpečnosti práce - komise - zaměstnanci

Sondy - č. 1
(2007)

29

HEPPNEROVÁ, DENISA: Důležité osobní překážky v práci.
        anotace: Článek rozebírá okolnosti, které mohou
vést k neplnění pracovních povinností či pracovních podmínek.
Zákoník práce rozeznává různé druhy překážek v práci, které mohou
nastat buď na straně zaměstnance, nebo na straně
zaměstnavatele.
        klíčová slova: překážky - zaměstnanci -
zaměstnavatelé - podmínky pracovní - zákoník práce

Sondy - č. 2
(2007)

30

FRANTA, MIROSLAV: Zelená evropským standardům slušné
práce.

        anotace: Článek rozebírá dokument zvaný Zelená
kniha, který oficiálně vyšel na konci roku 2006.
        klíčová slova: standardy - EU - rozhovory -
globalizace - trh - ekonomie - Zelená kniha

31

Jsme si rovni na pracovišti?
        anotace: Článek analyzuje projekt Prosazování
rovnosti můžu a žen zaměřené na sociální partnery - zavádění
rovného zacházení na pracovišti. Projekt byl zahájen v květnu 2006
a je sponzorován Evropskou unií.
        klíčová slova: rovnoprávnost - příležitosti rovné -
Evropská unie - muži - ženy - projekty

32

ČORNEJOVÁ, HELENA: Minimální mzda a zaručená mzda v roce
2007.

        anotace: V roce 2006 vešlo v platnost nařízení
vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních
zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši
příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
Nařízení vlády přináší v obou mzdových kategoriích řadu důležitých
změn, se kterými tento článek seznamuje.
        klíčová slova: mzdy minimální - prostředí pracovní
- zákoník práce - definice

33

Jak si vybrat správné rukavice?
        anotace: Návod na správný výběr základní pracovní
pomůcky mnoha pracovních oblastí - rukavic. Článek představuje i
zjištění České obchodní inspekce.
        klíčová slova: rukavice ochranné - výběr - inspekce
- návody

34

Zelená kniha : tradiční zaměstnanecké vztahy patří
historii.

        anotace: Koncem roku 2006 zahájila Evropská komise
veřejné konzultace k modernizaci pracovního práva. Základem pro
diskuzi je tzv. Zelená kniha. Ta obsahuje 14 klíčových otázek,
které obdrželi sociální partneři, aby vypracovali stanoviska, na
jejichž základě bude možné reagovat na změny, k nimž na trhu práce
dochází (autorský abstrakt).
        klíčová slova: Evropská komise - modernizace -
právo pracovní - Zelená kniha

Sondy - č. 3
(2007)

35

Pracovní právo v otázkách a odpovědích.
        anotace: Odpovědi na právní dotazy čtenářů listu
Sondy, které se týkají pracovního práva.
        klíčová slova: právo - bezpečnost - bezpečnost
práce - právo pracovní

36

ČORNEJOVÁ, HELENA: Zaručená mzda a příplatky za ztížené pracovní
prostředí v roce 2007.

        anotace: Článek seznamuje s nařízením vlády č.
567/2006 Sb. o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy,
vymezení ztíženého pracovního prostředí a k němu vztaženému výši
poplatku, které s sebou přináší řadu změn oproti jeho předchozí
verzi.
        klíčová slova: prostředí pracovní - mzdy minimální
- mzdy

Zdravotnictví v České
republice - č. 3 (2006)

37

HNILICA, KAREL - HNILICOVÁ, HELENA - JANEČKOVÁ, HANA: Vliv
interpersonálních vztahů, zdraví a ekonomické situace na kvalitu
života.

        anotace: Tento článek informuje o výsledcích
průzkumu kvality životy (1.300 respondentů). Je zde analyzován vliv
interpersonálních vztahů, ekonomické situace, zdraví, životních
událostí a osobnosti na samotnou kvalitu života.
        klíčová slova: kvalita života - průzkumy - vztahy
mezilidské - ekonomika

38

SMITH, SIMON: Plánování péče o zdraví v ČR a Anglii.
        anotace: Autor byl na výzkumné cestě v České
republice a svou pozornost zaměřoval na identifikaci slabých
stránek strategického plánování v oblasti zdraví a kvality života
na regionální úrovni pro srovnání se situací v Anglii.
        klíčová slova: plánování - strategie - kvalita
života - Velká Británie - Česká republika - porovnání - péče
zdravotní

39

BÁRTLOVÁ, SYLVA: Pracovní spokojenost zdravotních sester v České
republice.

        anotace: Do českého zdravotnictví míří stále méně
kvalitních pracovníků, resp. zdravotnického personálu, a to zejména
sester. Globální nedostatek ošetřovatelského personálu je problém,
který musí zaměstnanci dlouhodobě řešit v podobě identifikování a
realizaci aktivit, zaměřených na udržení zaměstnanců tohoto
typu.
        klíčová slova: sestry zdravotní - průzkumy -
spokojenost - globalizace - personál - zdravotnictví - metodiky

40

VONDRÁČEK, JAN: Policie ČR a poskytování zdravotní péče.
        anotace: Úkolem Policie ČR je ochrana života,
zdraví a majetku osob. Policie také spolupůsobí při zajišťování
veřejného pořádku a byl-li narušen, činí opatření k jeho obnovení,
jak jí ukládá platný právní předpis. Úkolem je tedy rovněž ochrana
zdravotnických pracovníků, jejich života, zdraví a majetku a to, i
přímo ve zdravotnických zařízeních.
        klíčová slova: zdraví - ochrana - policie -
činnosti - život lidský - personál - zdravotnictví

Zpravodaj - č. 4
(2006)

41

ŠALAMON, PAVEL: Program "Bezpečný podnik" v roce 2006.
        anotace: Souhrnné informace z dalšího ročníku
programu "Bezpečný podnik", na jehož konci dostanou osvědčení
firmy, které splnily jeho podmínky. Článek se rovněž zaměřuje na
problematiku mladých lidí, kteří jsou nejohroženější pracovní
skupinou.
        klíčová slova: Evropský týden - BOZP - podniky
bezpečné - programy – pracovníci mladí

42

OŠŤÁDAL, JAROMÍR: Informace o programu kontrolních akcí Státního
úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce na rok
2007.

        anotace: Článek poskytuje informace o celostátně
prováděných kontrolních akcí Státních úřadů Inspekce práce v roce
2007, které se budou týkat úseku ochrany pracovních vztahů,
pracovních podmínek a bezpečnosti práce.
        klíčová slova: Státní úřad inspekce práce -
činnosti - kontroly - vztahy pracovní

43

BÍLEK, EVŽEN: Informační server BZP.cz a podnikatel.
        anotace: Článek představuje informační portál
BZP.cz, který je nápomocen českým podnikatelům v orientaci
legislativou bezpečnosti práce, kterou je potřeba dodržovat.
        klíčová slova: portály internetové - BOZP - podniky
- legislativa

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail