Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2006/8

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Výstup OKO - Nové časopisecké články

Excerpované časopisy

 

112 - č. 8 (2006)
Bezpečná práca - č. 4 (2006)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 7-8
(2006)

Documents pour le Médecin du Travail - č. 106
(2006)

Ekonom - č. 31 (2006)
Chemagazín - č. 4 (2006)
Jakost, bezpečnost, technologie - č. 2
(2006)

Journal of Occupational and Environmental
Hygiene - č. 7 (2006)

Moderní řízení - č. 8 (2006)
Profit - č. 32 (2006)
Profit - č. 34 (2006)
Stavitel - č. 8 (2006)
Tiefbau - č. 7 (2006)

 

Nové časopisecké články v knihovně
VÚBP

 

112 - č. 8
(2006)

1

RONEŠOVÁ, JANA: Vývoj v oblasti technických norem.
        anotace: Vývoj v oblasti technických norem lze
rozdělit na vývoj v oblasti evropských technických norem a vývoj v
oblasti národních technických norem. Při tvorbě norem převládá
mnohonásobně zavádění evropských technických norem nad tvorbou
národních technických norem.
        klíčová slova: normy evropské - normy národní -
tvorba - normalizace

2

SÝKORA, VLASTIMIL: Výrobci ochranných prostředků.
        anotace: Článek se zabývá firmami, které na území
České republiky produkují osobní ochranné prostředky.
        klíčová slova: prostředky ochranné - výroba - masky
ochranné - výzkumy - historie - výrobci - firmy - Česká
republika

3

ČAPOUN, TOMÁŠ: Selektivní analyzátory na elektrochemickém a
optoeletronickém principu.

        anotace: Selektivní analyzátory měří nebo
dlouhodobě monitorují selektivně koncentraci určité nastavené
nebezpečné látky, a to narozdíl od univerzálních detektorů i za
podmínek, kdy je tato látka v ovzduší ve směsi s jinými plyny a
parami.
        klíčová slova: prostředky detekční - analýzy
terénní - analyzátory selektivní - principy - charakteristiky

Bezpečná práca - č. 4
(2006)

4

PERICHTOVÁ, BEATA - MATULOVÁ, SLÁVKA: Rodový prístup k
BOZP.

        anotace: Článek představuje informaci pro
management podniků a institucí, odborníky v oblasti BOZP,
zaměstnance, zástupce zaměstnanců pro BOZP, zástupce odborových
organizací a zaměstnanecké rady o výzkumném projektu řešeném v
rámci Iniciativy Společenství Equal nazvaném "Pracovní podmínky
jako determinanty rodové nerovnosti práce". Projekt spolufinancuje
EU.
        klíčová slova: projekty - práce - BOZP -
diskriminace - faktory - zaměstnanci - zaměstnavatelé

5

DEMČÁK, MARTIN: ANSI/AIHA Z10-2005 : americký národný štandard pre
systémy manažérstva BOZP.

        anotace: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se
pomalu stává důležitou součástí podnikání mnohých úspěšných firem,
které se snaží zvýšit svoji výkonnost i v oblasti BOZP. Jeden ze
způsobů, jak tohoto dosáhnout, je zavedení managementu BOZP.
        klíčová slova: BOZP - management - podniky -
systémy - normy

6

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Rodová rovnosť na pracovisku.
        anotace: Rozhovor s Ing. Antonem Kasanem z
nitranského inspektorátu práce o rodové rovnosti na
pracovišti.
        klíčová slova: rozhovory - rovnost rodová -
pracoviště

7

BIENECK, HANS JÜRGEN: Výskum BOZP v európskych
súvislostiach.

        anotace: Článek pojednává o preventivní
starostlivosti v rámci Evropské unie. Autor též připomíná Program
veřejného zdraví, který připravila Evropská komise.
        klíčová slova: Evropská komise - Evropská unie -
BOZP - programy bezpečnosti práce - výzkumy - zdraví veřejné

8

GALGÓCZY, ERNEST: Skúšanie technických zariadení v
Nemecku.

        anotace: Bezpečnost strojů a zařízení vyžaduje
konstantní starostlivost. Zkoušení strojů, strojních zařízení a
jiných prostředků je však spojené s určitým ohrožením a riziky
úrazu.
        klíčová slova: stroje - zařízení strojní - BOZP -
předpisy bezpečnostní - Německo - rizika pracovní - úrazy
pracovní

9

GALGÓCZY, ERNEST: Čo ukázalo experimentálne vyšetrenie vplyvu
mobilných telefonóv na človeka?

        anotace: Článek pojednává o vlivu mobilního
telefonu na lidské tělo.
        klíčová slova: telefony mobilní - vlivy - tělo
lidské - zdraví

Bezpečnost a hygiena
práce - č. 7-8 (2006)

10

DANDOVÁ, EVA: Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců.
        anotace: Článek pojednává o nově vzniklém zákonu o
úrazovém pojištění zaměstnanců ze 7. června 2006, který nahradil
systém zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu z
titulu pracovních úrazů a nemocí u povolání.
        klíčová slova: zákony - pojištění zákonné -
odpovědnost - zaměstnavatelé - dokumenty mezinárodní - pojištění
úrazové

11

Jak s bezpečností práce ve stavebnictví aneb koordinátor BOZP v
roce 2007.

        anotace: Článek se zabývá transpozicí směrnice Rady
97/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
na dočasných nebo přechodných staveništích do národního práva,
která proběhla na konci volebního období.
        klíčová slova: zákony - stavebnictví - staveniště -
BOZP - bezpečnost práce

12

ŠALAMOUN, PAVEL: Pracovní úrazy při práci v lese s při obsluze
dřevozpracujících zařízení.

        anotace: Článek je kompilátem příkladů úrazů v
prostředí dřevozpracujícího průmyslu. U každého z nich je na konci
uveden výčet poznatků z vyšetřování nehody.
        klíčová slova: průmysl dřevozpracující - příklady -
úrazy - nehody - vyšetřování - stroje dřevoobráběcí - dříví -
sklady

13

SAMKOVÁ, ANNA - JUNGR, VÁCLAV: Ještě jednou k zajišťování nápojů
na pracovišti.

        anotace: Autoři článku se vrací k problematice
poskytování nápojů v horkých dnech na pracovišti. V článku jsou
uvedeny praktické příklady z konkrétních pracovišť a další
informace.
        klíčová slova: nápoje - teplota vzduchu - teplota
vysoká - režim pitný - hygiena - zátěž - pracoviště - horko

14

ELBEL, JAROMÍR: Zkušenosti z výkonu inspekce práce, záměry pro
příští období.

        anotace: Článek obsahuje poznatky, které vyplynuly
z procesu uplatňování zákona 251/2005 Sb., o inspekci práce, který
vešel v platnost 1. 7. 2005.
        klíčová slova: zákony - inspekce práce - akce
kontrolní - činnost poradenská


Documentspour le Médecin du Travail - č.
106 (2006)

15

LE BACLE, C. - DUCLOVEL-PAME, N. - DURAND, E.: Influenza aviaire,
grippe aviaire et menace de pandémie : un nouvel enjeu en santé au
travail.
Ptačí influenza, ptačí chřipka a hrozba pandemie :
nová sázka v oblasti zdraví při práci
        anotace: Viry influenzy A. Sezónní humánní chřipka.
Ptačí influenza: nemoc u zvířete. Prevence přenosu ptačí influenzy
v pracovním prostředí. Ptačí chřipka: nemoc u člověka. Prevence.
Exponované profese. Chřipková pandemie. Cíle vládního plánu.
Vzdělávání a informace určené zdravotníkům. Organizace péče v
situaci chřipkové pandemie.
        klíčová slova: nemoci infekční - zdravotníci -
lékařství pracovní - prevence nemocí - zoonózy

16

CHOUANIERE, D.: Stress et risques psychosociaux : concepts et
prévention.
Stress a psychosociální rizika : pojmy a
prevence
        anotace: Stres v zaměstnání. Organizační a
psychosociální faktory. Karaskovy a Siegristovy modely. Zhoubné
důsledky stresu pro zdraví. Ostatní psychosociální rizika: násilí,
morální a sexuální obtěžování, tíseň. Vnitřní a vnější násilí.
Prevence těchto rizik - všeobecná a zvláštní doporučení. Úsilí o
zdravou organizaci.
        klíčová slova: stres - rizika pracovní - rizika
psychogenní - násilí na pracovišti - obtěžování sexuální - prevence
rizik

17

Études d´intervention ergonomique chez les soignants. Studie o
ergonomické intervenci u pečovatelů
        anotace: Studie za účelem omezení
muskuloskeletálních obtíží a bolestí v kříži. Pečovatelé - ideální
populace pro ergonomické studie. Příklady studií prováděných v St.
Louis. Zvedání pacientů. Intervence prováděná v 34 nemocnicích a 5
domovech důchodců. Zhodnocení před intervencí a po ní. Zhodnocení
programu prevence: bez zvedání.
        klíčová slova: ergonomie - pečovatelé - obtíže
zdravotní - svaly - kostra - bolesti v zádech - prevence - zvedání
- pacienti

18

COUTRO, T.-M.: Les conditions de travail des salariés apres la
réduction de leur temps de travail 1.
Pracovní podmínky
zaměstnanců po zkrácení jejich pracovní doby 1
        anotace: Zaměstnanci se zkrácenou pracovní dobou
mají flexibilnější podmínky než ostatní zaměstnanci a jsou pod
slabším časovým tlakem. Polovina zaměstnanců považuje zkrácení za
zlepšení situace, třetina nezaznamenala změnu a sedmina
konstatovala zhoršení. Dopad na "efekt výběru". V malých podnicích
se pracovní podmínky zlepšily.
        klíčová slova: doba pracovní - podmínky pracovní -
Francie

Ekonom - č. 31
(2006)

19

KORBEL, PETR: Jak řídit nápady.
        anotace: Článek přináší rozsáhlou recenzi knihy
profesora Zbyňka Pitra "Management inovačních aktivit", které
vydalo nakladatelství Professional Publishing v tomto roce. Kniha
se zabývá inovacemi a řízením inovačních aktivit.
        klíčová slova: inovace - aktivity inovační -
management - recenze

20

KADEŘÁBKOVÁ, ANNA - MÜLLER, KAREL: Inovační tlak.
        anotace: Mezinárodní konference ve finském Tampere
se zabývala novými přístupy ke konkurenceschopnosti, politice a
společnosti v globalizované ekonomice a dostala název "Inovační
tlak". Zaměřila se na tato témata: globalizace inovací, obnova
inovační politiky, vznik a šíření inovací, od inovací k podnikání a
nové formy spolupráce.
        klíčová slova: inovace - výzkumy -
konkurenceschopnost - konference


Chemagazín- č. 4 (2006)

21

PETRUS, JAN: Prevence a ochrana proti výbuchu prachů.
        anotace: Prevence a ochrana proti výbuchu prachů je
nezbytnou součástí celkové bezpečnosti výrobních provozů. Vzhledem
k možným následkům dnes legislativa nařizuje zaměstnavatelům i
výrobcům zařízení určených pro použití v prostředí s nebezpečím
výbuchu prachu postupy, které musí být provedeny před uvedením
technologie do provozu nebo výrobku na trh.
        klíčová slova: výbuchy - prach - legislativa -
zabezpečení - normy - prevence - postupy

Jakost, bezpečnost,
technologie - č. 2 (2006)

22

VANĚK, VÁCLAV: Základní evropské požadavky na provozované
výtahy.

        anotace: V roce 2005 byla iniciativou České
asociace výrobců výtahů (ČAVV) zmapována oblast bezpečnosti
provozovaných výtahů a byla vypracována analýza, z níž je v článku
uvedeno nejdůležitější s vazbou na používané předpisy.
        klíčová slova: požadavky evropské - výtahy -
směrnice - bezpečnost - Česká republika

23

FLORIÁNOVÁ, HANA: Normalizační aktivity v Německu : fungování
organizace v oblasti tlakových zařízení.

        anotace: Článek pojednává o organizaci KAN
(Kommission Arbeitsshutz und Normung) a o publikaci této
organizace, která se týká harmonizovaných norem pro tlaková
zařízení.
        klíčová slova: zařízení tlaková - normy -
normalizace - Německo - KAN

24

ŠANDERA, MILOSLAV: Akční plán normalizace v EU jako nástroj
dalšího vývoje a perspektivy v některých ekonomických
sektorech.

        anotace: Článek pojednává o bezpečnosti, ekologii a
jakosti z hlediska zájmu při tvorbě evropských norem.
        klíčová slova: ekonomika - normalizace - normy
evropské - tvorba - citace - Lisabonská strategie - bezpečnost -
jakost - ekologie

 

Journalof
Occupational and Environmental Hygiene - č. 7
(2006)

25

Characterization of laboratory simulated road paving-like asphalt
by high-performance liquid chromatography and gas chromatography :
mass spectrometry.
Charakteristika laboratorně simulovaného
silničního asfaltu podobného dlažbě prostřednictvím vysoce výkonné
kapalinové chromatografie a plynové chromatografie : hmotové
spektrometrie
        anotace: Cílem studie bylo charakterizovat
kvalitativní i kvantitativní rozdíly mezi kouřem vytvářeným při
150°C a 180°C za použití dobře řízeného systému vytváření
laboratorního kouře ze silniční dlažby. Zjištěno, že simulovaný bod
varu neprokázal významný kvalitativní rozdíl mezi těmito dvěma
teplotami. Přehled látek, identifikovaných z kouře.
        klíčová slova: asfalt - asfaltování - kouře -
silnice - chromatografie kapalinová - chromatografie plynová -
spektrometrie

26

UNGERS, L.-J. - VENDRELY, T.-G.: Comparison of sampling and
analytical methods used during the preparation of methyl
methacrylate bone cements.
Srovnání metody odběru vzorků a
analytické metody používané během přípravy metylmetakrylátového
cementu k ošetření kostí
        anotace: Expozice zdravotnického personálu
koncentracím metylmetakrylátu v ovzduší při přípravě ortopedického
cementu. K jejímu měření použita: 1. fotoakustická infračervená
spektrometrie, 2. chromatografie s plamenovou ionizací, 3.
kolorimetrické detekční trubičky. Zjištěno, že první dvě metody
jsou spolehlivé, třetí snižuje hodnoty skutečné expozice.
        klíčová slova: cement - zdravotníci - metakryláty -
expozice pracovníků - stanovení - metody - spektrometrie -
kolorimetrie - chromatografie

27

Supercritical fluid extraction (SFE) for determination of
metalworking fluid aerosols.
Superkritická kapalinová extrakce
(SKE) ke stanovení aerosolů řezných kapalin
        anotace: Účinnost SKE zkoumána upravenými filtry
před a po extrakci vzorků s řeznými kapalinami při různých
teplotách za použití metody Americké společnosti pro testování a
materiály. Výsledkem použití metodologie SKE jsou extrakty malého
objemu s koncentracemi na tak vysoké úrovni, že analýza chemických
složek v řezných kapalinách může být provedena bez další objemové
redukce.
        klíčová slova: kapaliny řezné - aerosoly -
filtry

28

HEITBRINK, W. - BENNETT, J.: A numerical and experimental
investigation of crystalline silica exposure control during tuck
pointing.
Numerický a experimentální výzkum kontroly expozice
krystalickému oxidu křemičitému během provádění profilovaného
spárování
        anotace: Expozice jsou několikrát vyšší než nejvýše
přípustné. Cílem studie bylo vyvinout doporučenou hodnotu proudění
vzduchu pro kontrolu expozice. Experimenty a simulace ukázaly, že
je vyžadováno proudění vzduchu přibližně 85 krychlových stop za
minutu pro dobrou kontrolu, což jasně ukázalo, že hodnota odsávání
musí mít daleko větší efekt než vyvážení indukovaného
proudění.
        klíčová slova: oxid křemičitý - spárování -
stavebnictví - proud vzdušný - expozice pracovníků - prach
křemenný

29

Airborne fungal spores in a cross-sectional study of office
buildings.
Plísňové spory v ovzduší v průřezové studii
kancelářských budov
        anotace: Byly měřeny houbové spory ve 44 budovách v
létě a v zimě po celých kontinentálních USA jako součást programu
BASE. Celkové koncentrace spor v ovzduší interiérů činily od 24 do
1000 spor/m3, situace v létě se od zimní významně nelišila.
Normativní údaje o koncentraci houbových spor, které mohou pomoci
identifikovat problematické úrovně plísně v budovách.
        klíčová slova: houby - plísně - kanceláře - budovy
- USA

Moderní řízení - č. 8
(2006)

30

NOVOTNÝ, RADOVAN: Kaizenový workshop : koncepce a
metodologie.

        anotace: Kaizenový workshop je jedním z metodických
přístupů, který pomáhá provádět v organizaci změny při současném
zapojení a využití potenciálu pracovníků. Článek popisuje
plánování, přípravu a realizaci tohoto workshopu. Závěrečná část se
věnuje osobnosti moderátora.
        klíčová slova: workshopy - zdroje lidské - řízení
lidských zdrojů

31

ZEMAN, JAROSLAV - MOTEJZÍKOVÁ, EVA: O EQ, IQ a měkkých
dovednostech manažerů.

        anotace: Tento příspěvek přináší rozhovor s RNDr.
Jaroslavem Zemanem, poradcem a trenérem vzdělávací a poradenské
firmy ITO CZ, s.r.o., která se zabývá emocionální gramotností a
emocionální inteligencí. Obě patří mezi tzv. měkké faktory řízení,
které jsou důležité pro organizační rozvoj firem.
        klíčová slova: zdroje lidské - řízení lidských
zdrojů - gramotnost - inteligence - manažeři - trénink

32

KAMEŠOVÁ, NATAŠA: Od wellness k selfness.
        anotace: Wellness je jedním z motivačních
manažerských nástrojů pro podporu zdraví, spokojenost a z toho
vyplývající vyšší produktivitu zaměstnanců. Cílem tohoto přístupu
je péče a snaha pomoci zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům
žít kvalitnější/zdravější životy. Konkrétními příklady wellness
benefitů jsou podpora fyzické aktivity formou slev ve fitness
centrech, v relaxačních zařízeních, salonech krásy, masáže nebo
třeba víkendové pobyty. V současnosti se však do popředí dostává
pojem "selfness" jako nový a promyšlenější wellness, jehož cílem je
opravdové sebepoznání a změna sebe sama. Článek tento trend
přibližuje.
        klíčová slova: wellness - selfness - kompetence -
zdroje lidské - řízení lidských zdrojů

33

ČERMÁK, PETR: Rodina a zaměstnání - nepřátelé či
spojenci?.

        anotace: Článek se věnuje problémům jako je
přepracovanost, zdravotní problémy, stres v práci a nedostatek času
a iniciativě Mezinárodní organizace práce nazvané "Take Back Your
Time" (TBYT), která na tyto problémy současných pracujících
upozorňuje. Vedle postřehů z USA je zde zhodnocena i situace v
České republice.
        klíčová slova: přepracování - stres pracovní - čas
pracovní - problémy zdravotní - USA - Česká republika

34

SPREIER, W. - FONTAINE, M. H. - MALLOY, R. L.: Manažerských stylů
je šest.

        anotace: Na základě dlouholetých výzkumů bylo
identifikováno šest stylů vedení lidí, které používají manažeři k
motivovaní, odměňování, řízení a rozvoji lidí. Patří sem styl
direktivní, vizionářský, afulativní, participativní, udávání tempa
a koučování. Autoři jednotlivé styly představují, uvádí situace, v
nichž lze jednotlivý typ použít a faktory výkonnosti, které
ovlivňují klima na pracovišti.
        klíčová slova: management personální - řízení
lidských zdrojů - manažeři - výkonnost pracovní - faktory

35

URBAN, JAN: Stres v organizaci a jeho řízení.
        anotace: Určitá míra stresu je potřebná a platí to
i pro pracovní prostředí, kde mírné napětí většinou pomáhá
dosáhnout potenciálu organizace. Autor uvádí příčiny negativního
stresu (např. konflikty a nejistota, styl řízení, odměňování,
řízení času, osobnost vedoucího) a opatření, které jej mohou
omezit.
        klíčová slova: stres pracovní - příčiny - prostředí
pracovní

Profit - č. 32
(2006)

36

BURKOVIČ, RADOVAN: Smluvní volnost zůstala jen slibem.
        anotace: Autor se vyjadřuje k novému zákoníku
práce. Přestože ministr Zdeněk Škromach sliboval, že nový zákoník
přinese do pracovněprávních vztahů liberalizaci, tak šéf pracovní
agentury tvrdí, že skutečnost je nakonec odlišná. Nově má platit
pravidlo, že co není zákoníkem zakázáno, je vlastně povoleno. S
tímto názorem však autor polemizuje.
        klíčová slova: zákoník práce - vztahy
pracovněprávní - názory

Profit - č. 34
(2006)

37

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Osobní ochranné pracovní prostředky a ochranné
nápoje.

        anotace: Příloha Profit legislativa se věnuje
osobním ochranným pracovním prostředků (OOPP) a ochranným nápojům.
Zmiňuje povinnosti zaměstnavatele při přidělování OOPP, nákup a
udržování OOPP, obsah interního předpisu firmy týkající se OOPP,
atd.
        klíčová slova: prostředky ochranné - prostředky
pracovní - OOPP - nápoje ochranné - legislativa - zaměstnavatelé -
povinnosti

Stavitel - č. 8
(2006)

38

DVOŘÁK, JAN: Bezpečnost výtahů z pohledu analýzy rizik.
        anotace: V Evropě se v současné době používá kolem
3 milionů výtahů, které jsou určené pro dopravu osob. Více než
polovina z nich je starších dvaceti let či více. Velmi málo z nich
bylo odborníky modernizováno a odpovídá současné úrovně
bezpečnosti.
        klíčová slova: výtahy - BOZP - normy - stav -
havárie - přehledy - požadavky technické

39

KRATOCHVÍLOVÁ, LUDMILA: Navrhování zděných konstrukcí na účinky
požáru.

        anotace: Nová evropská norma EN 1996-1-2, zaváděná
do soustavy ČSN, umožňuje posouzení požární odolnosti zdiva
zjednodušenými metodami (zejména použitím tabulkových hodnot) a
poskytuje podklady i pro jednoduché a zpřesněné výpočty. Požární
návrh je důležitý právě u zděných konstrukcí, neboť tyto konstrukce
jsou používány na nosné i výplňové stěny, které často plní funkci
požárních dělicích stěn.
        klíčová slova: postupy - normy - konstrukce zděné -
požáry - normy evropské - zdivo

Tiefbau-
č. 7 (2006)

40

PARDEY, A.: Entwicklung der Verfahren zur Sicherung von
Arbeitsstellen im Gleisbereich.
Vývoj postupů k zabezpečení
pracovišť v kolejišti
        anotace: Přehled aktuálního stavu. Nutnost
důsledného dodržování Zákona o BOZP. Chránit personál strojů před
náhodným vniknutím do sousedního kolejiště v provozu. Slyšitelnost
signalizace. Výhoda instalace signalizačního zařízení na stroji s
rádiovým řízením. Od výstrahy k zajištění. Zajištění bezpečného
provozu železnice při stavebních pracích.
        klíčová slova: koleje - železnice - signalizace
akustická - výstrahy

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail