Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2006/7

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Výstup OKO - Nové časopisecké články

Excerpované časopisy

 

112 - č. 6 (2006)
Bezpečná práca - č. 3 (2006)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 5
(2006)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 6
(2006)

České pracovní lékařství - č. 2
(2006)

Environmentální aspekty podnikání - č. 2
(2006)

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 203
(2006)

International Journal of Occupational Safety and
Ergonomics - č. 2 (2006)

Jakost, bezpečnost, technologie - č. 1
(2006)

Moderní řízení - č. 7 (2006)
Personál - č. 6 (2006)
Process Safety Progress - č. 2
(2006)

Professional Safety - č. 6
(2006)

Profit - č. 29 (2006)
Rescue Report - č. 2 (2006)
Safety and Health - č. 6 (2006)
Spektrum - č. 1-2 (2005)
Tiefbau - č. 6 (2006)
Travail et Sécurité - č. 663
(2006)

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 2
(2006)

 

 

Nové časopisecké články v knihovně
VÚBP

 

112 - č. 6
(2006)

1

NEVRLÁ, PETRA: Využití programu APELL při zvyšování havarijní
připravenosti.

        anotace: Havarijní připravenost obyvatelstvo při
vzniku mimořádné události je významnou součástí havarijního a
krizového plánování. Pro úspěšnost je nezbytná kominukace všech
zainteresovaných stran, kteří se na přípravě havarijních a
krizových plánů podílejí. V článku je představen mezinárodní
program APELL (Awareness and Prepareness for Emergencies at Local
Level), který slouží ke zvyšování havarijní připravenosti.
Představuje metodický postup pro prevenci nehod a ochranu
veřejnosti.
        klíčová slova: plánování havarijní - plánovaní
krizové - programy - prevence - postupy

2

Univerzální detektory hořlavých plynů a par.
        anotace: V článku jsou popsány univerzální
detektory hořlavých plynů a par, stručná charakteristika, měřicí
princip, výhody a nevýhody a příklady využití.
        klíčová slova: detektory plynové - plyny hořlavé -
páry hořlavé

Bezpečná práca - č. 3
(2006)

3

SABO, MILAN - VRABELOVÁ, XÉNIA - DEMOVIČ, STANISLAV: Štatistické
vyhodnotenie úrazovosti ako významný zdroj informácií pre riadenie
rizika.

        anotace: Potravinářské výrobní subjekty souvisí s
mnohými odvětvími národního hospodářství. Jedním z nich je i
odvětví chemického průmyslu, a to vzhledem na to, že v
potravinářském průmyslu se používá široké rozmezí chemických látek.
Kombinací různých rizikových faktorů v tomto výrobním odvětví
(např. mechanická, chemická, fyzikální rizika aj.) vytváří
předpoklady vzniku širokého spektra pracovních úrazů a nemocí z
povolání.
        klíčová slova: subjekty výrobní - potravinářství -
průmysl chemický - rizika pracovní - řízení - údaje statistické -
úrazy pracovní - nemoci z povolání

4

ADAMČEK, DUŠAN: Zákon 124 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
právi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a komentár k tomuto
zákonu.

        anotace: Nová úprava slovenského zákona na ochranu
života a zdraví při vykonávání pracovních úkolů. U jednotlivých
částí zákona je komentář autora.
        klíčová slova: komentáře - zákony - BOZP -
Slovensko

Bezpečnost a hygiena
práce - č. 5 (2006)

5

KROUPA, BŘETISLAV: O významu technických norem.
        anotace: Článek je věnován čtenářům, kteří přichází
do styku s českými technickými normami. Má pomoci přiblížit a
pochopit povinnosti stanovené právními a ostatními předpisy k
zajištění BOZP a požární ochrany, právnickým a podnikajícím i
fyzickým osobám v ČR ve vztahu k ČSN.
        klíčová slova: normy technické - BOZP - ochrana
požární - prevence rizik - stavebnictví

Bezpečnost a hygiena
práce - č. 6 (2006)

6

ŽIDKOVÁ, ZDEŇKA: Monotónie v praxi.
        anotace: Článek se zabývá monotónií jako jedním z
faktorů, které způsobující stres v práci a navrhuje postupy a
techniky, jak monotónii zvládat. Důležitá není jen legislativní
ochrana zdraví při práci, ale podstatný je zájem jak
zaměstnavatele, tak zaměstnance vytvořit zdravý pracovní
režim.
        klíčová slova: monotónie - stres pracovní -
psychika

České pracovní lékařství
- č. 2 (2006)

7

Profesionální onemocnění hlášená v české republice v roce
2005.

        anotace: V roce 2005 bylo v České republice hlášeno
u 1317 pracovníků celkem 1400 profesionálních onemocnění (1340
nemocí z povolání a 60 ohrožení nemocí z povolání). Ve srovnání v
loňským rokem vzrostl celkový počet o 0,9% případů. Článek přináší
jednotlivé statistiky a z nich vyplývající výsledky.
        klíčová slova: nemoci z povolání - ohrožení -
statistiky - Česká republika - 2005 - vývoj

8

KUČERA, IVAN - HLAVÁČ, PAVEL: Profesionální expozice faktorům
pracovního prostředí ve vztahu k hlášeným nemocím z povolání v roce
2005.

        anotace: K 31. 12. 2005 vykonávalo v České
republice rizikové práce 419 216 osob, z toho bylo 129 312 žen.
Nejvíce osob pracujících v riziku bylo v Moravskoslezském kraji.
Nejčastějšími rizikovými faktory byly hluk, prach a fyzická zatěž.
V článku je uvedena metodika a výsledky průzkumu kategorizace prací
podle rizik. Je doplněn i řadou grafů a přehledných tabulek.
        klíčová slova: kategorizace prací - Česká republika
- 2005 - expozice pracovníků - rizika - práce rizikové - nemoci z
povolání

9

TUČEK, MILAN - BENCKO, VLADIMÍR - VOLNÝ, JOSEF: Příspěvek k odhadu
zdravotních rizik expozice výfukovým plnyům u celníků na hraničních
přechodech.

        anotace: Autoři článku komentují výsledky
opakovaného sledování celkem 221 celníků v průběhu tří let na
hraničních přechodech. Byla sledována expozice pracovníků výfukovým
plynům. Článek prezentuje materiál a použité metody a výsledky
průzkumu.
        klíčová slova: celníci - expozice pracovníků -
plyny výfukové - uhlovodíky polycyklické - uhlovodíky aromatické -
aspekty zdravotní

10

ŠVÁBOVÁ, KVĚTA: Postgraduální výchova pracovního lékařství na
akreditovaném pracovišti.

        anotace: Článek přináší základní informace o náplni
postrgraduálního studia oboru pracovní lékařství a podmínkách pro
získání specializace (specializační výcvik). Specializační výcvik
je realizován na akreditovaných pracovištích. Požadavky
jednotlivých specializačních oborů na pracoviště, uvedená v článku,
jsou schválena MZ ČR.
        klíčová slova: lékařství pracovní - studium
postgraduální - pracoviště akreditovaná - podmínky

Environmentální aspekty
podnikání - č. 2 (2006)

11

Revize programu EMAS.
        anotace: EMAS, neboli Eco-Management and Audit
Scheme (Systém řízení podniku a auditů z hlediska ochrany životního
prostředí), je systémem uplatňovaným v rámci Evropské unie, resp.
Evropské hospodářské zóny. Vstoupil v platnost v dubnu 1995 na
základě Nařízení Rady (ES) č. 1836/1993. Tyto systémy představují
aktivní přístup podniku ke sledování, řízení a postupnému snižování
dopadů svých činností na životní prostředí a přispívají tak k
neustálému zlepšování "environmentálního chování" podniku. Článek
se zabývá revizí tohoto programu.
        klíčová slova: prostředí životní - management
environmentální - programy - revize

Hygiene et Sécurité du
Travail - č. 203 (2006)

12

TROMPETTE,N. - CAFAXE, M.: Analyse de la méthodologie de la
déclaration du bruit des machines : application au cas des
meuleuses électriques.
Analýza metodologie hlášení hluku strojů
: použití na případu elektrických brusek
        anotace: Výsledná klasifikace, vyjádřená v
termínech vysílaného akustického tlaku, je srovnána s klasifikací,
získanou z hladin expozice hluku za účelem srovnání hlášení s
reálnou expozicí uživatelů. Použita norma EN 50144-1 a NFE 65-131 s
tím, že podnikatelé používají 1. normu. 2. norma je značně
složitější k použití, ale získané hladiny jsou v dobré korelaci s
reálným akustickým výkonem stroje.
        klíčová slova: hluk - hlučnost - brusky - expozice
pracovníků

13

VINCENT, R. - JEANDEL, B.: Exposition professionnelle au
formaldéhyde en France : informations fournis par la base de
données COLCHIC.
Expozice pracovníků formaldehydu ve Francii :
informace získané z databáze COLCHIC
        anotace: Databáze COLCHIC potvrzuje značně široké
použití formaldehydu v četných oblastech činnosti. Překročení
nejvyšší přípustné expozice lze zjistit v nemocnicích, při výrobě
dřevotřískových desek či ve slévárnách. Spalování a tepelný rozklad
některých materiálů jsou rovněž zdrojem nezanedbatelné expozice
této látce.
        klíčová slova: formaldehyd - expozice pracovníků -
databáze - Francie

14

BRACONNIER, R.: Simulation numérique des écoulements a l´intérieur
des cabines de peinture avec fosse ventilée.
Počítačová
simulace vzdušných proudů v interiéru stříkacích kabin s větranou
jámou
        anotace: Podmínky použití kabin s jámou. Aplikace
simulační metody s použitím software pro předpověď větrání k
analýze pohybu vzduchu a disperze znečišťujících látek v kabině při
nátěru spodku podvozku těžkého přívěsu. Dva modely podkladu:
děrovaný a plný. Srovnání obou typů větrání jámy pro každý model.
Zkoumána struktura proudu pro různé podmínky větrání. Dvě zkušební
konfigurace.
        klíčová slova: větrání - kabiny stříkací -
digitalizace - přívěsy - proud vzdušný

15

CHATILLON, J.: Limites d´exposition aux infrasons et aus ultrasons
: étude bibliographique.
Limity expozice infrazvukům a
ultrazvukům : bibliografická studie
        anotace: Ucho je citlivé i na zvuky pod 20 Hz a nad
20 KHz, i když slaběji. Člověk může vnímat infrazvuky a ultrazvuky
jinou cestou než sluchovou. Škodlivost nebo nepříjemnost zdánlivě
neslyšitelných zvuků je dokázána, je-li jejich úroveň dostatečně
vysoká. Navrhuje se upřesnit fyziku jejich přenosu, lidskou
citlivost, fyziologické následky a prevenci. Předloženy limitní
hodnoty expozice.
        klíčová slova: ultrazvuk - infrazvuk - expozice
pracovníků - sluch - poškození - bibliografie

International Journal of
Occupational Safety and Ergonomics - č. 2 (2006)

16

KARPOWICZ, J. - HIETANEN, M. - GRYZ, K.: EU directive, ICNIRP
guidelines and Polish legislation on electromagnetic fields.

Směrnice EU, směrnice Mezinárodní komise pro ochranu před
neionizujícím zářením (ICNIRP) a polská legislativa v oblasti
elektromagnetických polí
        anotace: Přehled popisuje všeobecná opatření a
filozofii Evropské směrnice 2004/40/EC a směrnice ICNIRP. Jako
příklad národní legislativy v ochraně pracovníků proti nadměrné
expozici elektromagnetickým polím jsou shrnuty předpisy platné v
Polsku. Diskutovány problémy praktické implementace opatření
směrnice.
        klíčová slova: EU - směrnice - pole
elektromagnetické - záření neionizující - expozice pracovníků -
Polsko - legislativa

17

SANDSTRÖM, M.: Electromagnetic fields in offices.
Elektromagnetická pole v kancelářích
        anotace: Se zvyšováním počtu elektrických a
elektronických zařízení v kancelářích se zvyšuje expozice
elektromagnetickým polím. Považuje se všeobecně za nízkou a
odpovídající existujícím směrnicím, ale existuje velký počet
opatření, která mohou snížit elektromagnetická pole v kancelářích
tak, aby bylo získáno dobré elektrické prostředí.
        klíčová slova: pole elektromagnetické - kanceláře -
expozice pracovníků

18

KARPOWICZ, J. - GRYZ, K.: Health risk assessment of occupational
exposure to a magnetic field from magnetic resonance imaging
devices.
Stanovení zdravotního rizika při pracovní expozici
magnetickému poli ze zobrazovacích zařízení, založených na
magnetické rezonanci
        anotace: Zdravotnický personál je vystaven
statickému magnetickému poli s významnou prostorovou heterogenitou
vytvářenou magnety po celou dobu směny. Mohou být vystaveni
impulzům v čase proměnného magnetického pole přítomného pouze během
vyšetřování pacienta. Popis metody k měření jejich expozice.
Přehled mezinárodních norem a směrnic.
        klíčová slova: pole magnetické - zdravotníci -
vyšetřování - rizika zdravotní - expozice pracovníků - měření -
normy - směrnice

19

Magnetic fields of induction heaters in the framework of Directive
2004/40/EC of the European Parliament and of the Council.

Magnetická pole indukčních ohřívačů v rámci Směrnice 2004/40/EC
Evropského parlamentu a Rady
        anotace: Spektrum a polarizace hustoty magnetického
toku (B pole) 6 indukčních ohřívačů a 1 obloukové pece měřeno
spektrálním analyzátorem PMM (Itálie). Spektrální analýzou nebyly
zjištěny závažné harmonické kmity ve vzdálenosti 1,5 m od ohřívače.
Expozice B pole přesáhla hodnoty doporučené Mezinárodní komisí pro
ochranu před neionizujícím zářením a Evropskou směrnici 2004/40/EC
u 5 ze 7 ohřívačů.
        klíčová slova: magnetismus - ohřívače - pole
magnetické

20

ŠIMUNIĆ, D. - GAJŠEK, P.: Application of EMF emission measurement
techniques to wireless communications systems for compliance with
directive 2004/40/EC.
Aplikace techniky měření emisí
elektromagnetických polí k bezdrátovým komunikačním systémům v
souladu se směrnicí 2004/40/EC
        anotace: Doporučení Rady 1999/19/EC: omezování
expozice veřejnosti EM polím. Směrnice 2004/40/EC: minimální
zdravotní a bezpečnostní požadavky při expozici pracovníků EM
polím. Článek diskutuje aplikaci existujících norem a doporučení
ohledně měřicí techniky ke stanovení shody měřených limitních
hodnot expozice a akčních hodnot s definovanými v 2004/40/EC.
        klíčová slova: pole elektromagnetické - normy
mezinárodní - doporučení mezinárodní - měřidla - expozice
pracovníků - měření

21

GAJŠEK, P. - ŠIMUNIĆ, D.: Occupational exposure to base stations :
compliance with EU Directive 2004/40/EC.
Pracovní expozice u
základnových stanic : shoda se směrnicí EU 2004/40/EC
        anotace: Význam základnových stanic při zvyšování
počtu mobilních telefonů. Expozice zdrojům vysokofrekvenčních
elektromagnetických polí u pracovníků různých s tím spojených
činností, včetně policie, hasičů aj. pohotovostních služeb. Článek
se zabývá měřením a výpočtem meze únosnosti pro pracovníky v
typické nástřešní základnové stanici v souladu se Směrnicí EU a
ostatních norem EN.
        klíčová slova: telefony mobilní - pole
elektromagnetické - stanice - expozice pracovníků - měření

22

FALSAPERLA, R. - SPAGNOLI, G. - ROSSI, P.: Electromagnetic fields
: principles of exposure mitigation.
Elektromagnetická pole :
základy zmírňování expozice
        anotace: Přehled základních principů omezování
expozice elektromagnetickým polím. Měření může být rozděleno na
organizačně-administrativní a technicko-inženýrské činnosti. Obě
strategie krátce analyzovány a předloženy základní zásady teorie
ochrany. Definice ochranné účinnosti a výsledky na základě
všeobecné teorie přenosového vedení. Diskuse praktických
situací.
        klíčová slova: pole elektromagnetické - expozice
pracovníků - měření - ochrana

23

ANDREUCCETTI, D. - ZOPPETTI, N.: Quasi-static elektromagnetic
dosimetry : from basic principles to examples of applications.

Kvazistatická dozimetrie : od základních principů k příkladům
použití
        anotace: Přehled kvazistatické elektromagnetické
dozimetrie. Hlavní pozornost věnována numerické dozimetrii. Analýza
procesu výpočtu výsledků v jeho základních krocích. Popis
nejpopulárnějších numerických metod. Analýza různých metod v témže
rámci zdůrazňuje společné rysy a rozdíly. To může pomoci vyhledat
vhodnější metodu k řešení problému. Příklad použití.
        klíčová slova: dozimetrie - pole
elektromagnetické

Jakost, bezpečnost,
technologie - č. 1 (2006)

24

PRAŽÍK, MILAN - PICKAR, MAREK: Vnitřní trh ES a uvádění výrobků na
trh z pohledu právních dopadů.

        anotace: Při vstupu ČR do EU se v oblasti vnitřního
trhu, který se stal též její součástí, muselo dostát dodržení
pravidel platných pro celou Unii. V prvním příspěvku autor
pojednává o právu Evropského společenství a ve druhém se věnuje již
trhu samotnému.
        klíčová slova: Evropská unie - právo - legislativa
- trh vnitřní - výrobky - dokumentace technická - sektor
neregulovaný - směrnice

Moderní řízení - č. 7
(2006)

25

NÁHLOVSKÝ, PAVEL: Marketing podle Kotlera.
        anotace: Článek zachycuje nejdůležitější myšlenky a
postřehy Philipa Kotlera, významné osobnosti strategického
marketingu. Zúčastnil se summitu, který se konal koncem května v
Praze a jehož téma bylo "Jak v dnešní době konkurovat : nové
marketingové a prodejní strategie a taktiky". Stěžejními tématy
jsou trh, reklama, prodej vs. marketing a marketingové
strategie.
        klíčová slova: marketing - trh - reklama - prodej -
strategie marketingové

26

CHRISTENSEN, C. M. - COOK, S. - HALL, T.: Špatný marketing :
příčiny a léčení.

        anotace: Autoři článku se zaměřili na to, jakým
způsoby a principy segmentace trhu. Věnují se tvorbě nových
produktů, které by měli mít pro zákazníky trvalou hodnotu, a
vybudování nových obchodních značek, které dokáží podpořit a
udržitelný a ziskový růst pro firmu.
        klíčová slova: marketing - trh - produkty -
značky

27

KOŠTURIAK, JÁN - DEBNÁR, RÓBERT: Principy "lean" a
inovace.

        anotace: Strategickou silou, která v současnosti
ovlivňuje úspěšnost firmy, jsou inovace nejen v oblasti obchodu,
ale také v marketingu, výrobcích, procesech i samotném myšlení
zaměstnanců. Inovace musí být kontinuální činností a musí do sebe
integrovat všechny podnikové procesy. Autoři článku se zabývají
právě firemními procesy, dále problémy ve vývoji a technické
přípravě výroby, principy ve vývoji výrobků a inovacím.
        klíčová slova: inovace - procesy podnikové -
výrobky - vývoj

28

HAMEL, GARY: Inovace řízení.
        anotace: Inovace jsou základním předpokladem pro
konkurenceschopnost firmy či podniku. Článek se zabývá inovacemi v
oblasti managementu a řízení a možnostmi využití intelektuálního
potenciálu. Manažerská inovace (neboli inovace řízení) je definován
jako "cílevědomý odchod od tradičních manažerských principů a
praktik takovým způsobem, který signifikantně mění způsob
řízení".
        klíčová slova: management - řízení - inovace

29

HAMEL, GARY: Ja se stát inovátorem.
        anotace: I tento článek se věnuje inovacím v
oblasti řízení firmy či podniku. Předkládá myšlenky a nápady, jakým
způsobem vytvořit a podporovat ve firmě prostředí pro inovační
myšlení, vznik nových nápadů, myšlenek a principů. Je tedy zaměřen
na praktickou stránku aplikace inovace řízení.
        klíčová slova: inovace - řízení - management

30

HAMEL, GARY: Osm mýtů o inovacích.
        anotace: Teoretik managementu Gary Hamel, působící
na London Bussiness School, představuje nejčastější mýty vztahující
se k inovacím a inovačnímu podnikání.
        klíčová slova: inovace

31

VALENTA, JAN: Outsourcing informačních technologií.
        anotace: Outsourcing informačních technologií
znamená přesunout starosti o IT (pokud nejsou hlavní činností
firmy) na externího dodavatele, který disponuje specialisty a
odborníky. Tímto způsobem se dají snížit náklady firmy. Je však
nutné přesně vymezit podmínky a způsoby spolupráce.
        klíčová slova: technologie informační -
outsourcing

32

Odpovědnost správní rady za IT.
        anotace: Článek se věnuje problematice kontroly
fungování a investic do informačních technologií. Monitoruje
činnost správních rad v USA, ale obdobná situace existuje pro
správní orgány i v České republice. Správní rada by měla disponovat
dostatkem informací důležitých pro formování systematického
přístupu k informačním technologiím, měla by dostatečně chápat
význam IT pro firmu, ale u možné hrozby.
        klíčová slova: technologie informační - rady
správní - orgány správní

33

MCFARLAN, NOLAN R.: Jak vytvořit výbor pro správu IT.
        anotace: Článek se věnuje vytvoření výboru pro
správu informačních technologií ve firmě. Je nezbytné vybrat členy
a předsedu výboru, vymezit vztah výboru ke správní radě a navrhnout
stanovy výboru.
        klíčová slova: technologie informační - rady
správní - výbory

34

ADÁMEK, MARTIN: Kvalitativní standardy v IS/ICT : část 1. : IT
Governance.

        anotace: V současnosti je trendem zvyšovat
efektivitu využívání informačních systémů a informačních a
komunikačních technologií (IS/ICT) a sladit ji s cíli organizace.
Proto je nezbytná komunikace řízení IT oddělení s dalšími složkami
organizace. Autor uvádí přehled a klíčové charakteristiky
nejdůležitějších a nejčastěji využívaných modelů řízení a
kvalitativních standardů IS/ICT.
        klíčová slova: systémy informační - technologie
informační - technologie komunikační - řízení - management - modely
- standardy

35

TURCQ, JOERRES J.: V čem je skutečná hodnota talentů?.
        anotace: Příspěvek se zabývá řízení lidských zdrojů
a získávání a řízení talentovaných lidí. Lidské zdroje hrají
klíčovou roli pro úspěšnost a konkurenceschopnost firmy. Autor se
zabývá rolemi pracovníků v organizaci, které rozdělil do čtyř
skupin (tvůrci, vyslanci, mistři svého řemesla a operátoři). Jsou
dány hodnotou talentu nikoli jejich postavením v hierarchické
struktuře organizace.
        klíčová slova: zdroje lidské - řízení lidských
zdrojů

36

STÝBLO, JIŘÍ: Hodnocení výkonnosti : doporuční pro
praxi.

        anotace: Hodnocení výkonnosti zaměstnanců a kvality
jejich práce jsou důležité pro celkovou prosperitu firmy. Autor se
zabývá důvody pro hodnocení výkonnosti, pravidly hodnocení a jeho
významu pro kariérovým růst zaměstnanců.
        klíčová slova: výkonnost pracovní - hodnocení -
pravidla - zaměstnanci

Personál - č. 6
(2006)

37

BALHAR, OLDŘICH: Strukturální operace EU v ČR : trendy pro období
2007-2013.

        anotace: Článek se zabývá čerpáním finančních
prostředků ze strukturálních fondů v letech 2007-2013. Může sloužit
pro orientaci v systému strukturálních operací v České republice a
posloužit k plánování investičních záměrů.
        klíčová slova: fondy strukturální - finance - Fond
soudržnosti - Česká republika

Process Safety Progress
- č. 2 (2006)

38

KILLIMETT, PATRICK: Organizational factors that influence
safety.
Organizační faktory, které ovlivňují bezpečnost
        anotace: Autor článku se spolu se svými kolegy již
20 let zabývá zlepšováním úrovně bezpečnosti práce v organizacích.
V průběhu práce na tomto článku zjistili, že organizace
optimalizují své snahy, když zajišťují a podporují role na třech
úrovních: u zaměstnanců v "první linii", dozoru i manažerů. Článek
se věnuje především úrovni manažerské. Vedení má nejen největší
dopad na zdokonalování bezpečnosti práce, ale má i komplexní pohled
na porozumění a ovlivňování řízení v tomto ohledu. Důležitou roli
zde hraje kvalita vedení a kultura organizace (firemní kultura). V
článku jsou řešeny otázky, jak může vedení ovlivňovat a zlepšovat
výkonnost bezpečnosti práce v organizaci a jaké jsou potřebné
elementy úspěšného řízení BOZP.
        klíčová slova: bezpečnost práce - BOZP - řízení
bezpečnosti práce - manažeři - organizace - kultura firemní

39

LEGGETT, DAVID J.: Rapid identification of reactivity hazards in a
multiuse facility.
Rychlá identifikace reaktivních rizik ve
víceúčelovém zařízení
        anotace: Tento článek představuje nový přístup a
metodiku, která pomáhá personálu a vedení podniků stanovit a
zhodnotit výrobní procesy a identifikovat potencionální, z nich
vyplývající rizika. Zmíněný pracovní postup zároveň doporučuje
metodologii hodnocení povahy a velikosti těchto rizik.
        klíčová slova: procesy chemické - výroba - rizika -
hodnocení rizik - podniky - postupy pracovní - metodiky

40

ROSENTHAL, ISADORE - KLEINDORFER, PAUL R. - ELLIOTT, MICHAEL R.:
Predicting and confirming the effectiveness of systems for managing
low-probability chemical process risks.
Předvídání a potvrzení
efektivity systémů pro řízení málo pravděpodobných rizik chemických
procesů
        anotace: Článek je zaměřen na roli systémů řízení
bezpečnostních procesů (process safety management systems, PSMS) v
prevenci málo pravděpodobných nehod, které ale mají závažné
následky (low probability-high consequence, LP-HC). Autoři článku
zkoumali základy pro hypotézu, že systémy PSMS jsou hnací silou
prevence nehod, a diskutovali, jak by měly být tyto systémy
včleněny do mezinárodních norem OSHA (z roku 1992) a SEVESO II (z
roku 1996).
        klíčová slova: systémy řídící - procesy
bezpečnostní - řízení bezpečnosti práce - normy - nehody -
prevence

Professional Safety -
č. 6 (2006)

41

PIAMPIANO, JOHN M. - RIZZO, STEVEN M.: How safe is safe? :
techniques for advancing and applying machinary risk
assessment.
Jak bezpečný je bezpečný? : metody pro podporu a
použití hodnocení rizik u strojů
        anotace: Bezpečnostní profesionálové mají tendenci
být konzervativní, pokud se týče zajištění ochrany u strojů. Tento
článek popisuje přístup, který by pomohl vytvořit dostupné zdroje
pro hodnocení rizik při obsluze strojů a práci se stroji, jako je
např. americká norma ANSI B11.19.TR.3. Zároveň obsahuje kroky pro
včlenění objektivních zjistitelných dat do tabulek pro zhodnocení
potenciálu závažnosti, úrovně kontroly a mechanismů expozice.
        klíčová slova: stroje - rizika - hodnocení rizik -
přístupy - metody

42

CURRY, DAVID G. - MEYER, JOHN E. - MCKINNEY, JOHN M.: Seeing
versus perceiving : what you see isn´t always what you get.

Vidět versus pochopit : to, co vidíš, není vždy to, co
dostaneš
        anotace: V mnoha případech nehod byly informace
potřebné k úspěšnému vyhnutí se nehodě či neštěstí ihned dostupné.
Článek pojednává o rozdílech mezi vycítěním a uvědoměním si
potencionálních rizika vznikajícím v pracovním prostředí, ukazuje
lhostejný přístup a představuje 5 případových studií zahrnující
nehody, kterým se dalo předejít. Jsou zde uvedená doporučení, která
mohou pomoci zvýšit připravenost a povědomí o možných
rizicích.
        klíčová slova: rizika - identifikace - vnímání -
nehody - studie případové

43

GELLER, SCOTT E.: From good to great in safety : what does it take
to be world class?
Od dobrého ke skvělému v bezpečnosti : co to
znamená být světová třída?
        anotace: Autor článku si klade otázku, co znamená
být "světová třída" v oblasti bezpečnosti práce. Cílem článku je na
tuto otázku odpovědět, a to pomocí kriticky zhodnocených závěrů,
které jsou prezentovány v knize Jima Collinse "Good to great".
Autor vysvětluje významnost názorů a závěrů ve vztahu k bezpečnosti
práce a její efektivitě.
        klíčová slova: bezpečnost práce - efektivnost -
názory

Profit - č. 29
(2006)

44

NĚMEČEK, JIŘÍ: Pracoviště, smrtící zóna.
        anotace: Vloni došlo v České republice k více než
82 tis. peacovních úrazů. Může za to nejen nedbalost pracovníků,
ale také laxnost firem při dodržování bezpečnostních předpisů. V
článku jsou zmíněny hlavní předpisy, které upravují bezpečnost a
ochranu zdraví při práci.
        klíčová slova: úrazy pracovní - bezpečnost práce -
pracoviště

45

NĚMEČEK, JIŘÍ: Velké firmy už vědí.
        anotace: Nadnárodní a velké firmy mají znalost
bezpečnostních předpisů, které by měly dodržovat. Disponují také
dostatkem financí i odborníků, kteří se starají o pravidelná
školení. V této oblasti ale zaostávají malé a střední podniky,
které mnohdy nemají představu o tom, co všechno je jejich
povinností z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve
firmě.
        klíčová slova: podniky velké - podniky malé -
podniky střední - BOZP - bezpečnost práce

Rescue Report - č. 2
(2006)

46

Co radí záchranářům lékař.
        anotace: MUDr. Tomáš Šebek odpovídá na otázky
spojené s ochranou záchranářů před smrtelně nebezpečným chřipkovým
virem. Zmiňuje ppdmínky přenosu ptačí chřipky na člověka, tvorbu
ochranného pásma a jeho velikost, bezpečné ochranné prostředky a
prostředky dezinfekce.
        klíčová slova: záchranáři - chřipka ptačí - viry -
ochrana - prostředky ochranné - dezinfekce

47

SÝKORA, VLASTIMIL: Jak chránit dýchací cesty proti viru ptačí
chřipky.

        anotace: Článek se věnuje ochraně dýchacích cest
před virem ptačí chřipky. Nejdokonalejší ochranu před tímto virovým
onemocněním poskytují izolační oděvy s vhodnou ochrannou maskou
napojenou na vzduchový nebo kyslíkový dýchací přístroj.
        klíčová slova: chřipka ptačí - orgány dýchací -
ochrana dýchadel - masky - OOPP

48

MATÝSEK, RADOMIL: Postroje : co by měl záchranář vědet o
postrojích I.

        anotace: Postroj je součást horolezeckého vybavení,
který se neváže k tělu, ale využívá jiných technik. Jeho úkolem je
připojit lezce k tomuto systému a ochránit ho např. před pádem z
výšky. Článek přináší stručný vhled do historie postrojů v Čechách
a na Slovesnku a představuje druhy postrojů (průmyslové,
speleologické, záchranářské).
        klíčová slova: postroje - vybavení - lezení - práce
ve výškách

Safety and Health - č. 6
(2006)

49

PARKER, JAMES G.: "What are you really afraid of?". Čeho se
opravdu obáváte?
        anotace: Článek představuje studii, která se
zabývala tím, zda se naše vnímání toho, co je nebezpečné na
pracovištích, na silnicích, v domovech a společnosti, shoduje s
realitou. Článek představuje výsledky studie. Dotazováno bylo 413
pracovníků a vyjadřovali se ke svým postojům vůči bezpečnosti.
Účastníci průzkumu nebyli podnikatelé, nepracovali na manažerských
pozicích a nebyli zodpovědní za bezpečnost práce v organizacích,
kde pracovali.
        klíčová slova: bezpečnost - bezpečnost práce -
zaměstnanci - průzkumy - USA

50

ARMES, AUDRIE: Who will take their place? : safety professionals
are retiring : will enough new people step in to replace them? :
careers in safety : part II..
Kdo zaujme jejich místo? :
bezpečnostní technici odcházejí do penze : bude dostatek nových
lidí, kteří je nahradí? : kariéry v bezpečnosti : II. část
        anotace: Současní bezpečnostní technici odcházejí
do důchodu a otázkou je, zda existuje dostatek mladých pracovníků,
kteří je mohou nahradit. Profese bezpečnostního technika se mění v
souladu se světonázorem, jenž je stále více zaměřen na obchodní
(ekonomické) aspekty. Stát se bezpečnostních profesionálem v
současnosti vyžaduje učit se řídit rozmanité úkoly najednou.
        klíčová slova: technici bezpečnostní - profese -
USA

Spektrum - č. 1-2
(2005)

51

BEBČÁK, PETR - BEBČÁK, MARTIN: Požární odolnosti ocelových
konstrukcí ochlazovaných vodou.

        anotace: Přednáška se zabývá zvyšováním požární
odolnosti ocelových nosných konstrukcí a střešních plášťů
ochlazovaných vodou ze systému vodního stabilního hasicího
sprinklerového zařízení (autorská anotace).
        klíčová slova: konstrukce ocelové - chlazení -
odolnost požární - sprinklery

52

BRADÁČOVÁ, ISABELA - KUČERA, PETR: Optimalizace požárně
nebezpečného prostoru haly s obalovými konstrukcemi z plastové
fólie.

        anotace: Lehké objekty kryté plášti z různých druhů
textilií nebo plastů jsou využívány především pro skladovací,
sportovací a shromažďovací účely. Příspěvek předkládá určení
požárně nebezpečného prostoru objektu skladové haly postupy podle
ČSN 73 0804, výpočtem podle zásad sdílení tepla v kombinaci s
Eurokódem 1 a matematickým modelováním aplikací programu FEMLAB.
Výsledkem je technické řešení optimálně upravující původně
nevyhovující požárně nebezpečný prostor (autorská anotace).
        klíčová slova: prostory nebezpečné - haly - skládky
- radiace - teplota - skladiště - bezpečnost požární

53

Development of a new method of inflammation prevention. Vývoj
nové metody pro ochranu proti vznícení
        anotace: Hlavním problémemhašení požáru elektrikého
zařízení je, že existuje nedostatek protipožárních prostředků pro
zabránění vznícení elektrického zařízení. V článku jsou analyzovány
výzkumy spojené s vlivem elektrického pole na plamen. Jsou
prezentovány závislosti hodnot napětí, které vedou k uhašení zdroje
plamene (autorská anotace).
        klíčová slova: zařízení elektrická - pole
elektrické - plameny - elektrody - vznícení - ochrana

54

BARTLOVÁ, IVANA - FIŠEROVÁ, SVĚTLA: Klasifikace a označování
nebezpečných látek z pohledu aktuální legislativy.

        anotace: Cílem zákona č. 356/2003 Sb., o chemických
látkách a chemických přípravcích, je dosažení souladu s platnou
legislativou EU. Článek se zabývá klasifikací a označováním
nebezpečných látek, které vyplývají z platných právních předpisů.
Zabývá se principy nové právní úpravy, klasifikací látek a jejich
označováním (včetně tvorby bezpečnostních listů).
        klíčová slova: látky nebezpečné - klasifikace -
označení - legislativa - listy bezpečnostní

55

LINHART, PETR: Systém monitoringu CBRN látek a dalších
nebezpečných škodlivin v rámci GŘ HZS ČR.

        anotace: Monitoring CBRN látek (látky chemické,
biologické, radiologické a nukleární) představuje speciální činnost
k hodnocení účinků těchto nebezpečných látek na obyvatelstvo a
životní prostředí. V České republice je v souasnosti zajišťuje
Celostátní radiační monitorovací síť ČR a Automatizovaný imisní
monitoring ČHMÚ. Článek popisuje úlohu hasičského záchraného sboru
ČR při monitoringu těchto látek a jeho technické vybavení.
        klíčová slova: hasičský záchranný sbor - látky
nebezpečné - monitorování - vybavení - detektory

56

MARTÍNEK, BOHUMÍR: Zabezpeční ochrany obyvatelstva v případě
chemického a biologického terorismu.

        anotace: Autor se zamýšlí nad zabezpečením ochrany
obyvatelstva před chemickými či biologickými teroristickými útoky.
Riziko útoků se zvýšilo i pro ČR, a proto je nezbytné vytvořit
koncepci řešení ochrany obyvatelstva.
        klíčová slova: útoky teroristické - látky
biologické - látky chemické - ochrana obyvatel - koncepce - plány
krizové

57

URBAN, RUDOLF - JANSA, JAROSLAV - URBÁNEK JIŘÍ F.: Možnosti nových
informačních technologií pro krizový / nouzový management složek
Integrovaného záchranného systému.

        anotace: Článek se zaměřuje na možnosti využití
informačních systémů a technologií pro krizové řízení Integrovaného
záchranného systému (IZS). Jsou popsány současné disponibilní
informační a informatické zdroje IZS.
        klíčová slova: management krizový - řízení krizové
- technologie informační - systémy informační - systémy integrované
- systémy záchranné

58

ADAMEC, VILÉM: Bezpečnostní plánování.
        anotace: Krizové plánování je ucelený soubor
postupů, metod a opatření, které věcně orgány krizového řízení
užívají při přípravě na činnosti v krizových situací či k
minimalizaci možných zdrojů krizových situací a jejich následků.
Autor vymezuje jednotlivé pojmy a shrnuje souvislosti.
        klíčová slova: plánovaní krizové - bezpečnost -
plánování havarijní - stát - ochrana

59

ORAVEC, MILAN: Konštruovanie bezpečných produktov.
        anotace: Koncept pro tvorbu bezpečných produktů v
sobě zahrnuje tři prvky: technickou specifikaci (postupy, výroba,
materiál,...), bezpečnostní specifikaci a provozní specifikaci.
Autor příspěvku tuto koncepci rozvíjí a zamýšlí se nad jejím
použitím v praxi.
        klíčová slova: produkty - bezpečnost - zařízení
strojní - výroba - konstrukce - koncepce

60

MAJER, IVAN: Výpočet rizika s ohl´adom na determinujúce
faktory.

        anotace: Článek se zabývá základními principy
posuzování rizik, teorií i praxí. Mění se postupy a formy
preventivních opatření a tím i celé řízení bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Představuje legislativní opatření na Slovensku a
metody výpočtu rizik s ohledem na řadu faktorů (měřitelných a
neměřitelných).
        klíčová slova: rizika - hodnocení rizik -
posuzování rizik - výpočty - faktory rizikové

61

KVARČÁK, MILOŠ - ROGOWSKI, JIŘÍ: Hašení požárů směsných
paliv.

        anotace: Směsi různorodých látek mají různé
vlastnosti než látky samostatné a jsou proto z hlediska hašení
významné. Článek se tedy zabývá způsoby hašení směsných paliv,
např. deriváty ethanolu a rostlinných olejů, paliv biologického
původu, atd.
        klíčová slova: paliva - směsi - hašení požárů

 

Tiefbau - č. 6
(2006)

62

ENSINGER, W.: Mensch, Organisation, Technik : Vorschläge zur
Optimierung der Präventionsarbeit im Spezialtiefbau.
Člověk,
organizace, technika : návrhy na optimalizaci preventivní práce ve
speciálním inženýrském stavitelství
        anotace: Aktuální výsledky bezpečnostní a
environmentální pracovní skupiny organizace Evropská federace
dodavatelů základových konstrukcí (European Federation of
Foundation Contractors, EFFC). Člověk ve středu zájmu prevence.
Evropská směrnice Bezpečnost na staveništích. Technická a
organizační opatření. Ovlivňování chování zaměstnanců.
        klíčová slova: staveniště - bezpečnost práce -
prevence - opatření bezpečnostní - opatření technická - chování -
skupiny pracovní

Travail et Sécurité - č.
663 (2006)

63

LARCHER, CH.: Il est nécessaire de réfléchir, s´organiser et fixer
des regles : télétravail.
Je nezbytné přemýšlet, organizovat se
a stanovit pravidla : dálková práce
        anotace: Rozhovor na toto téma s evropskou
expertkou, s mimořádnou profesorkou a s psychologem odboru Člověk v
práci INRS. Práce v rámci podniku v různých geografických
lokalitách. Práce na oddělených pracovištích. Práce na cestách.
Práce doma. Podstata, výhody a nevýhody tohoto druhu práce.
Definice a legislativa.
        klíčová slova: práce dálková - Francie -
rozhovory

64

CHÉRON, C.: Professionaliser les savoir-faire.
Profesionalizovat dovednosti
        anotace: Zásadní změna ve vedení jatek v Quimperlé
vzhledem k řízení bezpečnosti práce. Společné hledání řešení se
zaměstnanci. Kladný účinek na výkon. Akce "Nůž, který řeže".
Budoucnost v zelinářské sféře. Zlepšení v organizaci práce.
        klíčová slova: jatka - řezníci - zelenina - nože -
řezání

65

GRÉMILLET, V.: Bien orchestrer la prévention : musiciens
classiques.
Dobře zorganizovat prevenci : klasičtí
hudebníci
        anotace: Zdravotní nebezpečí pro orchestrální
hudebníky. Riziko svalově kosterní zátěže (bolest ramena u
pianisty, bolesti zad při špatné poloze vsedě). Patologie spojená s
hraním na strunné nástroje. Bolesti svalů, zubů a sliznice u hráčů
na dechové nástroje. Obtíže s omezováním expozice hluku. Hluchota
uznávaná jako nemoc z povolání. Nová legislativa.
        klíčová slova: hudebníci - nástroje hudební -
nemoci pohybové - nemoci z povolání - hluk - expozice
pracovníků

 

Zeitschrift für
Arbeitswissenschaft - č. 2 (2006)

66

HORNBERGER, S.: Individualisierung als ermöglichte und verordnete
Selbstorganisation und ihre Anforderungen an die
arbeitswissenschaftliche Analyse, Bewertung und Gestaltung von
Arbeitsbedingungen.
Individualizace jako umožněná a ustanovená
sebeorganizace a její požadavky na pracovně vědeckou analýzu,
hodnocení a tvorbu pracovních podmínek
        anotace: Nutnost výzkumné koncepce pro provádění
ergonomické analýzy, hodnocení a tvorbu pracovních podmínek.
Navržené koncepce zahrnují základy psychologie práce, ergonomie,
sociologie a věd o zdraví. Rámec pro systematickou analýzu,
hodnocení a individualizovaná řešení ve věci managementu personálu.
Klasifikace a interpretace výsledků výzkumu.
        klíčová slova: podmínky pracovní - věda o práci -
ergonomie - psychologie práce - sociologie - zdravotnictví -
personalistika

67

BISSELS, T. - SACKMANN, S. - BISSELS, S.: Die Arbeitssituation von
Selbständigen : eine beschreibende Studie zu Belastungen,
individuellen Bewältigungsstrategien/-kompetenzen und den
Konsequenzen im Erleben der Arbeit.
Pracovní situace osob
samostatně výdělečně činných : popisná studie o zátěžích,
individuálních strategiích a kompetencích k zvládání situace a
důsledcích v prožívání práce
        anotace: Empirická dotazníková studie k pracovní
situaci OSVČ popisuje zjištěné zátěže, individuální kompetence k
jejich zvládání, jakož i uspokojení a úroveň požadavků. Ústřední
úloha sebeřízení pro spokojenou výdělečnou činnost bez obtíží.
Výzkum umožňuje vyvinout účinnou pomoc (trénink, vlastní diagnóza)
pro efektivnější práci.
        klíčová slova: osoby samostatně výdělečně činné -
činnosti pracovní - pracovníci - dotazníky - zátěž pracovní -
kompetence

68

BANDOW, D.: Head-Up-Guidance-Systeme und
Mensch-Maschine-Interaktion.
Systémy Head-Up-Guidance a
součinnost člověka a stroje
        anotace: Hodnoceno, do jaké míry se použití systémů
HGS 2100 odráží s součinnosti člověka a stroje ve srovnání s
automatickým systémem bombardovacího letadla CRJ200 během
přistávání. Provedeno měření podle kognitivní analýzy činnosti a
analýza pohybu pohledu na základě systémové analýzy. Uvědomění si
situace je hodnoceno výše s použitím systému HGS.
        klíčová slova: letadla - letci - letectví - stroje
- analýzy

69

HOPPE, A. - BINKOWSKI, S.: Prozess- und Arbeitsplatzoptimierung in
Kraftwerks-Blockwarten : eine
arbeitswissenschaftlich/arbeitspsychologische Untersuchung unter
Berücksichtigung von Technikstress.
Optimalizace procesů a
pracovišť v blokových dozornách elektráren : pracovně vědecký /
pracovně psychologický výzkum s ohledem na stress z techniky
        anotace: Výzkum prováděn již v r. 2002. Psychické
zátěže a požadavky. Pojem stres z techniky. Zaplavení podněty a
drážděním mozku. Osvětlení a jeho psychologické působení.
Ergonomické faktory z prostředí a rozvržení práce. Metodika pro
hodnocení subjektivních faktorů. Výsledky měření. Přínos
dotazníkové akce.
        klíčová slova: elektrárny - velíny - stres
psychický - osvětlení - ergonomie - dotazníky

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail