Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2006/4

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Výstup OKO - Nové časopisecké články


Excerpované časopisy

112 - č. 3 (2006)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 1
(2006)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 2
(2006)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 3
(2006)

Bundesarbeitsblatt - č. 1 (2006)
Bundesarbeitsblatt - č. 2 (2006)
České pracovní lékařství - č. 1
(2006)

Documents pour le Médecin du Travail - č. 105
(2006)

Ekonom - č. 12 (2006)
Human Factors - č. 4 (2005)
International Journal of Occupational Safety and
Ergonomics - č. 1 (2006)

Journal of Occupational and Environmental
Hygiene - č. 2 (2006)

Journal of Occupational and Environmental
Hygiene - č. 3 (2006)

KANbrief - č. 1 (2006)
Le Travail Humain - č. 1 (2005)
Professional Safety - č. 2
(2006)

Professional Safety - č. 3
(2006)

Stavitel - č. 3 (2006)
Technik - č. 3 (2006)
Tiefbau - č. 1 (2006)
Tiefbau - č. 3 (2006)
Travail et Sécurité - č. 659
(2006)

Travail et Sécurité - č. 660
(2006)

Travail et Sécurité - č. 661
(2006)

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 1
(2006)

Nové časopisecké články v knihovně
VÚBP

112 - č. 3
(2006)

1

SLEZÁK, MIROSLAV: Realizace projektu přeshraniční
spolupráce.

        anotace: Projekt CLARA@eu byl vytvořen v roce 2004
jako trilaterární projekt regionů Chemnitz a Horní Franky na
německé straně a Karlovarského kraje na české straně s
předpokládanou dobou trvání 18 měsíců, financovaný z peněz EU.
Oficiálně byl projekt spuštěn úvodním kongresem dne 8. prosince
2004 v bavorském Bayreuthu. V oblasti ochrany proti katastrofám
však navázal na spolupráci, která se mezi HZS Karlovarského kraje a
příslušnými vládními kraji na německé straně rozvíjela už od roku
2002.
        klíčová slova: projekty - spolupráce mezinárodní -
hasičský záchranný sbor - Česká republika - Německo

2

TILCEROVÁ, ELEONÓRA - KOPÁČEK, PETR: Pro větší bezpečnost
cestujících.

        anotace: Dne 9. února 2006 byl oficiálně zahájen
projekt informování veřejnosti "Bezpečné cestování". Cílem projektu
je zvýšit informovanost občanů cestujících v prostředcích MHD a
rozšířit jejich znalosti o možných nebezpečích a správném jednání v
případě vzniku mimořádné události.
        klíčová slova: doprava hromadná - informovanost -
projekty - události mimořádné

3

HYLÁK, ČESTMÍR - SÝKORA, VLASTIMIL: Použitelnost stávajících
prostředků individuální ochrany.

        anotace: Výsledky testování prostředků individuální
ochrany (PIO) zahrnují dva parametry, které jsou důležité pro
posouzení jejich funkčnosti a použitelnosti. Jsou to mechanické
vlastnosti PIO a jejich rezistenční odolnost proti bojovým otravným
látkám. Testování se vztahovalo k chemickým haváriím.
        klíčová slova: havárie chemické - testy - ochrana
individuální - prostředky ochranné

4

VAVERA, FRANTIŠEK - KAIMA, MICHAL - NOVÁK, PETR: Interní předpisy
v krizovém řízení.

        anotace: V minulosti muselo lidstvo zápasit, resp.
i v současné době musí lidstvo zápasit s živelnými pohromami,
nicméně stále častěji se objevují jiné druhy ohrožení, zejména díky
rychlému technologickému rozvoji. Rizika terorismu a dalších
vojenských konfliktů se rapidně zvyšují. Na tyto události je třeba
se dokonale připravit.
        klíčová slova: rizika - management - řízení krizové
- terorismus

5

DOBIÁŠ, LEOPOLD: Toxicita ropy a ropných produktů.
        anotace: V letech 2000-2005 zasahovali hasiči v ČR
průměrně při 4500 událostí s únikem ropných látek ročně. Jde o
sloučeniny, které kromě své hořlavosti, výbušnosti a negativního
vlivu na životní prostředí mají i charakteristický biologický
účinek na člověka.
        klíčová slova: ropa - nafta - benzín - oleje -
toxicita - charakteristiky

Bezpečnost a hygiena
práce - č. 1 (2006)

6

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Moderní prostředky řízení BOZP : část 1 :
systémový přístup.

        anotace: Bezpečnost a ochrana zdraví by měla být
součástí řízení každé firmy. Článek se zabývá systémovým přístupem
v řízení firem a jeho využitím v řešení problematiky BOZP.
Systémový přístup znamená integraci managementu jakosti,
environmentálního managementu a managementu BOZP v prostředcích
řízení a zohledňuje aspekty každého z nich. Článek poukazuje na
zastaralost některých přístupů v řešení BOZP a vybízí k
přizpůsobení prostředků řízení BOZP a využívání informačních
technologií. V této první části se autor zamýšlí nad úlohou odborně
způsobilého zaměstnance prevence rizik (OZZ), přístupem firem k
problematice BOZP nebo zásadami BOZP.
        klíčová slova: bezpečnost práce - ochrana zdraví -
řízení bezpečnosti práce - management - firmy - podniky - systémy
řídící - způsobilost odborná - řízení rizik

Bezpečnost a hygiena
práce - č. 2 (2006)

7

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Moderní prostředky řízení BOZP : část 1 :
systémový přístup : dokončení z BHP č. 1/2006).

        anotace: Článek je pokračováním z předchozího čísla
a zabývá se systémovým přístupem v managementu bezpečnosti práce.
Autor zde zmiňuje další zásady systémového přístupu. Zdůrazňuje, že
bezpečná práce je nedílnou součástí pracovního procesu a nelze ji
brát jako oddělenou složku. Dále je potřeba si uvědomit, že
dodržování pravidel BOZP je prospěšné zaměstnavateli i
zaměstnancům. V dalších částech článku jsou vyjmenovány a
komentovány standardy, dle kterých se lze řídit v oblasti
managementu a které mohou pomoci řízení firem zefektivnit a
zkvalitnit, především se jedná o zajištění BOZP, ochranu životního
prostředí nebo zajištění jakosti. V závěrečné části je nastíněna
situace v České republice a představen národní program "Bezpečný
podnik".
        klíčová slova: bezpečnost práce - ochrana zdraví -
řízení bezpečnosti práce - management - firmy - podniky - systémy
řídící - standardy - normy

Bezpečnost a hygiena
práce - č. 3 (2006)

8

JOUZA, LADISLAV: Kamery na pracovišti.
        anotace: Zavedení kamerového systému na pracovišti
je nutno posuzovat dle Listiny základních práv a svobod, zákoníku
práce, občanského zákoníku a v určitých případech i podle zákona na
ochranu osobních údajů. Od 1. května 2004 jsou pro tyto účely
vysvětlující i některá rozhodnutí Evropského soudního dvora.
        klíčová slova: kamery - pracoviště - zákony -
Listina základních práv a svobod

9

NEČAS, JAROSLAV: O příčinách a důsledcích pracovních
úrazů.

        anotace: Autor představuje proces vyšetřování
pracovních úrazů a nehod. V článku se věnuje především statistickým
údajům, avšak s konkrétními případy včetně fotodokumentace.
        klíčová slova: vyšetřování - procesy - nehody -
úrazy - statistiky

10

ŠENK, ZDENĚK: Přehled kontrolovaných požadavků dle zákona č.
251/2005 Sb., včetně maximální výše pokuty při nesplnění požadavků
právnickou osobou.

        anotace: V tabulce je přehled kontrolovaných
požadavků a povinností, které musí být splněny.
        klíčová slova: zákony - pokuty - osoby právnické -
požadavky


Bundesarbeitsblatt- č. 1
(2006)

11

KOLLIG, M.: Gesundheitsgerechte Gestaltung von Schichtarbeit.
Zdraví prospěšné rozvržení práce na směny
        anotace: Problémy spojené s atypickou pracovní
dobou v Německu. Definice práce na směny. Zákonný podklad. Varianty
a formy této práce. Zdravotní následky. Omezení společenského
života. Psychické a psychoneurotické poruchy. Zvýšené riziko chyb a
úrazů. Doporučení pro zmírnění negativních dopadů. Orientace na
potřeby pracovníků. Lékařský dozor a prevence.
        klíčová slova: práce na směny - obtíže zdravotní -
poruchy psychické - rizika bezpečnostní


Bundesarbeitsblatt- č. 2
(2006)

12

EICHENDORF, W.: Finanzielle Anreize in der Prävention.
Finanční pobídky v prevenci
        anotace: Riziko pracovního úrazu se v posledních 20
letech snížilo téměř o polovinu. Oborová společenství finančně
stimulují podniky k implementaci preventivních opatření. Prevence
jako zákonná zakázka. Finanční pobídky: vyrovnávání příspěvků
podniků; prémie za prevenci; tarif za nebezpečí. První mezibilance
prémiového systému. Prevence se vyplatí.
        klíčová slova: prevence - Německo - společenství
oborová - stimuly ekonomické

České pracovní lékařství
- č. 1 (2006)

13

ŠVÁBOVÁ, KVĚTA - ZNOJEMSKÁ, SYLVIE: Nádory a povolání.
        anotace: Článek seznamuje s novými poznatky z
oblasti nádorů a povolání, se kterými byli seznámeni účastníci
kurzu o profesionálních nádorových onemocněních, zejména s jejich
vyvolavateli, druhem rakovinového onemocnění, zaměstnáním a s
nejvyšším výskytem nádorů. Dále jsou zmíněny tři případové studie z
této oblasti.
        klíčová slova: onemocnění nádorová - onkologie -
studie případové - kurzy - karcinogeny - záření ionizující

14

ČÁNSKÁ, MONIKA: Několik poznámek k osvětlení pracovišť.
        anotace: Světlo jako jedna z nejdůležitějších
součástí našeho života je významným činitelem při zachování
sociální a duševní pohody a uspokojivého tělesného stavu. Pokud
neoslňuje, je významným faktorem na pracovišti a je potřeba mu
věnovat náležitou pozornost.
        klíčová slova: světlo - faktory ergonomické -
světlo denní - světlo umělé - světlovody - oslnění

15

STRÁSKÝ, VLADIMÍR - DLOUHÁ, BEATRICA - MRÁZ, JAROSLAV: Hygienická
problematika diisokyanátů.

        anotace: Diisokyanáty jsou reaktivní sloučeniny
používané ve velkých množstvích v chemickém průmyslu jako surovina
pro výrobu polyurethanových pěn, elastoměrů, lepidel a nátěrových
hmot. K expozici DI může dojít jak při výrobě a zpracování, tak i
při některých pozdějších manipulacích s finálními produkty. Cílem
tohoto článku je podat základní charakteristiku DI z pohledu
průmyslového hygienika a lékaře zahrnující základní informace o
vlastnostech DI, technologických procesech na bázi DI, možných
zdrojích a způsobech expozice. Součástí článku je též i přehled
metod umožňující monitorování expozice DI.
        klíčová slova: diisokyanáty - hygiena - sloučeniny
reaktivní - expozice - monitorování - vlastnosti chemické - výroba
- BOZP - účinky

16

TUČEK, MILAN: Současná zdravotní rizika expozice rtuti a jejím
sloučeninám.

        anotace: Rtuť a její sloučeniny jsou užívány
komerčně i v lékařství po staletí. Při zvažování všech myslitelných
aspektů globální kontaminace prostředí rtutí se především nabízí
otázka, jaká jsou současná rizika expozice rtuti a jejím
sloučeninám pro zdraví lidí.
        klíčová slova: rtuť - sloučeniny chemické -
toxikologie - rizika - zemědělství - stomatologie

17

Ukončení Evropského týdne Hluku stop! a prvního ročníku soutěže o
titul Podnik podporující zdraví : vyhlášení výsledků.

        anotace: Dne 25. října 2005 byla kampaň Hluku stop!
ukončena v Kaiserštejnském paláci. Rovněž byla předáno ocenění v
soutěži o titul "Podnik podporující zdraví roku 2005". Zpráva
obsahuje seznam oceněných podniků a informace o kampani, která bude
probíhat v roce 2006.
        klíčová slova: kampaně - soutěže - podniky -
BOZP


Documentspour le Médecin du Travail - č.
105 (2006)

18

Devenir socioprofessionnel de patients en situation de harcelement
moral présumé.
Socioprofesní budoucnost pacientů v situaci
předpokládaného morálního mobbingu
        anotace: Nemocniční konzultace "strádání a práce".
Výzkum pro zlepšení znalostí o prognóze v uvedených situacích.
Zjištěna špatná lékařská i socioprofesní prognóza. Jen občas lze
nalézt uspokojivá řešení. Význam organizačních faktorů při
poruchách duševního zdraví v práci. Zjištěn malý počet hlášení
pracovních úrazů vzhledem k administrativním obtížím.
        klíčová slova: mobbing - nemoci duševní - profese -
sociologie práce - Francie

19

GAURON, C. - SERVENT, J.-P.: Gestion des sources de rayonnements
ionisants : Journées de la SFRP, Paris, 19 et 20 septembre
2005.
Obhospodařování zdrojů ionizujícího záření : Dny
Francouzské společnosti pro ochranu proti radioaktivnímu záření,
Paříž, 19. a 20. září 2005
        anotace: Přehled zdrojů záření ve Francii.
Opakovaná zkouška tritia. Bilance nehod v rámci ochrany proti
radioaktivnímu záření. Režim hlášení a povolování, zvláště v
lékařství. Řízení událostí spojených s ochranou proti
radioaktivnímu záření v jaderných elektrárnách. Řízení zdrojů v
Pasteurově ústavu. Doprava zdrojů. Normalizace v oblasti
ionizujícího záření. Zdroje v průmyslu.
        klíčová slova: radioaktivita - záření radioaktivní
- záření ionizující - elektrárny jaderné - Francie

Ekonom - č. 12
(2006)

20

Pozor, úraz.
        anotace: Test převzatý z měsíčníku dTest
představuje úskalí dětských židlí resp. rizika na určitých modelech
a uceluje pohled na případný výběr.
        klíčová slova: testy - židle dětské

HumanFactors
- č. 4 (2005)

21

AREZES, P.-M. - MIGUEL, A.-S.: Individual perception of noise
exposure and hearing protection in industry.
Individuální
vnímání expozice hluku a ochrana sluchu v průmyslu
        anotace: Cílem studie byla analýza vztahu mezi
individuálními, kontextuálními a percepčně kognitivními faktory a
užíváním prostředků na ochranu sluchu. Zjištěno, že individuální
vnímání rizika a výsledná hodnota pro ochranu sluchu přímo určují
užívání těchto prostředků. Významná role názorů dělníků na
bezpečnostní klima v závodě.
        klíčová slova: sluch - ochrana sluchu - chrániče
sluchu - vnímání - expozice pracovníků

22

LOCKHART, T.-E. - SMITH, J.-L. - WOLDSTAD, J. C.: Effects of aging
on the biomechanics of slips and falls.
Působení věku na
biomechaniku uklouznutí a pádu
        anotace: Cílem laboratorní studie bylo vyzkoumat
proces počátku, projevu a vyrovnání polohy při uklouznutí a pádu.
Zkoumáno u tří věkových skupin. Zjištěno, že mladší účastníci
uklouznou stejně často jako starší, proces vyrovnání polohy byl
však u starších pomalejší a méně účinný. Výsledky lze použít pro
zlepšení dynamické rovnováhy u starších dospělých.
        klíčová slova: pády osob - pády na rovině -
uklouznutí - věk - osoby - skupiny starší věkové

23

Adaptive automation of human-machine system information-processing
functions.
Adaptivní automatizace funkcí zpracování informací
systému člověk-stroj
        anotace: Cílem výzkumu bylo popsat schopnost
lidských operátorů interakce s adaptivní automatizací (AA),
používanou k různým stadiím komplexních systémů informačních
procesů, definováno v modelu interakce člověk-stroj. Zjištěno, že
lidé jsou lépe přizpůsobeni k AA v aplikaci na senzorické a
psychomotorické funkce zpracování informací než k AA v aplikaci na
funkce kognitivní.
        klíčová slova: automatizace - systém člověk - stroj
- procesy poznávací - informace - psychologie práce

24

LEE, J. D. - CASSANO-PINCHÉ, A. - VICENTE, K. J.: Bibliometric
analysis of Human Factors (1970-2000) : a quantitative description
of scientific impact.
Bibliometrická analýza časopisu Human
Factors (1970-2000) : kvantitativní popis vědeckého dopadu
        anotace: Analýza 1682 článků od 2413 autorů.
Výsledky ukazují, že časopis má podstatný relativní vědecký vliv
měřeno dopadem a rychlostí zveřejnění, což přesahuje vliv
srovnatelných časopisů. Konsistentní trend několika autorů jednoho
článku je paralelou podobného trendu v ostatních oblastech a odráží
vzrůstající interdisciplinární charakter výzkumu lidských
faktorů.
        klíčová slova: bibliometrie - analýzy citační -
faktor lidský - časopisy

25

MURATA, A. - IWASE, H.: Usability of touch-panel interfaces for
older adults.
Použitelnost rozhraní tlačítkového panelu pro
starší dospělé osoby
        anotace: Srovnání osob mladých, středního věku a
starších. Čas stisknutí tlačítka stanoven s vyšší přesností a
stanovena cílová lokace, jíž bylo třeba se dotknout nejrychleji.
Uvedený čas byl delší u starších dospělých než u ostatních věkových
skupin, nebyly však zjištěny významné rozdíly v čase mezi všemi
skupinami, bylo-li použito rozhraní. To napomáhá starším v uvedené
činnosti.
        klíčová slova: rozhraní - věk - panely ovládací -
skupiny starší věkové

26

Effect of tactile feedback on movement speed and precision during
work-related tasks using a computer mouse.
Působení dotykové
zpětné vazby na rychlost pohybů a přesnost během pracovních úkolů,
při nichž je používána myš
        anotace: Mladší a starší účastníci prováděli tři
úkoly za použití komerčního softwaru a myši s dotykovou zpětnou
vazbou nebo bez ní. V úkolu 1 při zpětné vazbě mladší účastníci
snížili prováděcí dobu a počet omylů. U úkolu 3 dosáhli starší při
zpětné vazbě delší prováděcí doby a dopustili se více omylů. Zpětná
vazba zvyšuje výkon, je-li vztažena k události. Starší nemohou
integrovat vnímání tak dobře jako mladší.
        klíčová slova: vazba zpětná - rozhraní - věk -
počítače - skupiny starší věkové


InternationalJournal of Occupational Safety
and Ergonomics - č. 1 (2006)

27

MORLEY, F.-J.-J. - HARRIS, D.: Ripples in a pond : an open system
model of the evolution of safety culture.
Vlny na rybníce :
otevřený systémový model vývoje bezpečnostní kultury
        anotace: Popis rozsáhlého výzkumu, v němž jsou
faktory ovlivňující vývoj bezpečnostní kultury popsány empiricky a
na základě teorie otevřených systémů jsou rovněž rozšířeny přes
hranice této organizace. Identifikovány tři hlavní determinanty
bezpečnostní kultury: bezpečnostní záležitosti, vlivy a akce.
Složky nižšího řádu a jejich vztah.
        klíčová slova: kultura práce - bezpečnost práce

28

Work ability in ageing workers suffering from chronic
diseases.
Pracovní schopnost u stárnoucích pracovníků trpících
chronickými onemocněními
        anotace: Cílem studie bylo provést výzkum u
pracovníků trpících osteoartritidou, koronárním srdečním
onemocněním nebo vysokým tlakem. Ke stanovení pracovní schopnosti
(PS) sloužil index PS. Výsledky srovnány s kontrolní skupinou
zdravých mladých pracovníků. Podpora PS u zkoumané skupiny by měla
být úzce spjata s podporou zdraví.
        klíčová slova: schopnosti pracovní - věk - nemoci
chronické - nemoci srdeční - artróza - tlak krevní

29

GYEKYE, S.-A.: Worker´s perceptions of workplace safety : an
African perspective.
Vnímání bezpečnosti na pracovišti ze
strany pracovníků : pohled z Afriky
        anotace: Výzkum prováděn v Ghaně. Vnímání
bezpečnosti bylo zkoumáno pomocí stupnice BP podle Hayese a kol.
(1998). Srovnávací analýzy skupiny s vysokou (ÚV) a nízkou
úrazovostí. Osoby s VÚ projevovaly negativní vnímání bezpečnosti a
byly málo spokojeny s prací. Vysvětlilo to příčinu vysoké
úrazovosti v ghanském pracovním prostředí.
        klíčová slova: psychologie práce - vnímání -
úrazovost pracovní - osoby - hodnocení subjektivní - Ghana

30

ZHU, F. - ZHANG, W. - SONG, G.: Thermal performance assessment of
heat resistant fabrics based on a new thermal wave model of skin
heat transfer.
Stanovení tepelného výkonu tkanin odolných proti
teplu založené na novém modelu tepelných vln přenosu tepla
kůží
        anotace: Model vyvinut s použitím senzoru
simulujícího kůži. Prostřednictvím tohoto modelu charakterizován
tepelný výkon uvedených tkanin, pokrývajících senzor. Výsledky
toleranční doby z metody Stollova kritéria byly srovnány s
hodnotami z 2 modelů kůže ve výkonovém kalorimetru s tepelnou
ochranou. Zjištěno, že tepelné vlastnosti tkanin mohou být
charakterizovány přesněji než dříve.
        klíčová slova: tkaní - textilie - odolnost
materiálu - odolnost tepelná - kůže - přenos

31

Reliability of a questionnaire and an ergonomic checklist for
assessing working conditions and health at call centres.

Spolehlivost dotazníku a ergonomický checklist pro stanovení
pracovních podmínek a ochrany zdraví v call-centrech
        anotace: Výzkum spolehlivosti testu a retestu,
vnitřní konzistence otázek v dotazníku a pozorování a měření v
souladu s ergonomickým kontrolním seznamem. Otázky byly přijatelné
s dobrou nebo vyšší spolehlivostí ve 142 případech z 312. Zjištěno,
že cca polovinu otázek lze doporučit k dalším analýzám. Stejně byly
zhodnoceny proměnné v ergonomickém seznamu.
        klíčová slova: ergonomie - dotazníky - podmínky
pracovní - call-centra - ochrana zdraví - checklisty

32

MILCZAREK, M. - SZCZECIŃSKA, K.: Workers´ active involvement in
the improvement of occupational safety and health in a textile
enterprise : a case study.
Aktivní zapojení pracovníků do
zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v textilní
továrně : případová studie
        anotace: Polsko-švédský projekt OSHMAN v textilní
společnosti s cílem zavést a zlepšit management BOZP s aktivním
zapojením pracovníků na všech stupních podniku. Úsilí o snižování
pracovního rizika a zlepšování slabých znalostí rizika. Trénink,
workshopy a praktické činnosti. Změny v organizaci práce a zlepšení
kontroly vedly k snížení rizika.
        klíčová slova: průmysl textilní - management
bezpečnosti práce - rizika pracovní - trénink - workshopy - studie
případové

33

MESHKATI, N.: Safety and human factors considerations in control
rooms of oil and gas pipeline systems : conceptual issues and
practical observations.
Úvahy o bezpečnostních a lidských
faktorech v řídících centrech systémů ropovodů a plynovodů :
koncepční problémy a praktická pozorování
        anotace: Tyto systémy jsou obsluhovány operátory,
používajícími pracovní stanice s počítači v řídících centrech.
Prvky lidského faktoru, přispívající k neúspěchu v prevenci nebo
zmírňování nehod na potrubí. Příklady z pracovního prostředí, jež
tomu napomáhají. Cílem studie je ukázat kritické účinky lidských a
organizačních faktorů a úlohu jejich součinnosti a
automatizací.
        klíčová slova: ropovody - plynovody - kontroly -
prostředí pracovní - faktor lidský - faktory rizikové - počítače -
operátoři - velíny

34

KUPCZEWSKA-DOBECKA, M. - SOĆKO, R. - CZERCZAK, S.: RD50 value as
the criterion for setting maximum admissible levels of occupational
exposure to irritants in Poland.
Hodnota RD50 jakožto kritérium
pro stanovení nejvýše přípustných hodnot pracovní expozice
dráždivým látkám v Polsku
        anotace: Cílem práce byla analýza hodnoty nejvýše
přípustné koncentrace (NPK), navržené pro tyto látky založené na
hodnotě RD50. Zjištěno, že tato hodnota je dobré hrubé kritérium ke
stanovení NPK a umožňuje rychle odhadnout úrovně přípustné
expozice. V některých případech prosté stanovení NPK na úrovni 0.03
RD50 může být nedostatečné k přesnému stanovení možného
rizika.
        klíčová slova: látky dráždivé - hodnoty přípustné -
expozice pracovníků - Polsko

35

GABRIEL, S.: The BG measurement system for hazardous substances
(BGMG) a the exposure database of hazardous substances (MEGA).

Systém měření rizikových látek oborovými společenstvími (BG) a
databáze expozice rizikovým látkám (MEGA)
        anotace: BG pracují se systémem měření rizikových
látek. Jeho cílem je stanovit a zaznamenat platné výsledky měření
expozice primárně pro účely prevence. Dokumentovány parametry, o
nichž se předpokládá viditelný účinek na úroveň expozice. V rámci
databáze MEGA bylo od r. 1972 provedeno 1,629 miliardy měření
hodnot. Možnosti stanovení podle strategie hodnocení.
        klíčová slova: společenství oborová - látky
škodlivé - expozice pracovníků - databáze - SRN

Journalof
Occupational and Environmental Hygiene - č. 2
(2006)

36

An evaluation of analytical methods, air sampling techniques, and
airborne occupational exposure of metalworking fluids.

Hodnocení analytických metod, technik odběru vzorků vzduchu a
expozice pracovníků řezným kapalinám kapalinami v ovzduší
        anotace: Souhrn stanovení vzorků vzduchu a
analytických metod pro olej a řezné kapaliny na bázi vody.
Shromážděny vzorky vzduchu ze čtyř závodů používajících zařízení na
odběr vzorků aerosolu. Zjištěno, že plná ochrana zaměstnanců by
vyžadovala zavedení programů pro management kapalin a prevenci
kožní expozice.
        klíčová slova: kovoprůmysl - oleje - expozice
pracovníků - aerosoly - kapaliny řezné - odběr vzorků

37

Upper limb dynamic responses to impulsive forces for selected
assembly workers.
Dynamické reakce horních končetin na impulsní
síly u vybraných pracovníků montáže
        anotace: Studie hodnotí parametry dynamické a
mechanické reakce u 14 montérů používajících mechanické nářadí.
Mechanické parametry charakterizovány ze zátěžové reakce přístroje
se známými dynamickými vlastnostmi, když dělník uchopil oscilující
rukojeť ve volné vibraci. Dotazník ohledně příznaků. Experimentální
design. Výsledky měření parametrů dynamické reakce.
        klíčová slova: končetiny horní - vibrace - reakce
fyziologické - montáže

38

Maximum sustainable work rate for five protective clothing
ensembles with respect to moisture vapor transmission rate and air
permeability.
Maximální únosná doba práce v pěti ochranných
oblekových kompletech se zřetelem na rychlost přenosu vlhké páry a
pronikání vzduchu
        anotace: Tkanina s ochranným účinkem působí na
stres z horka. Studie srovnávala účinky práce v pěti ochranných
overalech a práce v tričku a šortkách. Maximální únosná metabolická
míra a charakteristiky tkaniny. Pronikání vzduchu. Charakteristika
obleku. Statistická analýza. Výsledky studie předloženy v
tabulce.
        klíčová slova: oděvy ochranné - zátěž tepelná -
stres - horko - teplo - páry - tkaniny

39

An exposure study of bystanders and workers during the
installation and removal of asbestos gaskets and packing.

Studie expozice přihlížejících osob a pracovníků během instalace a
odstraňování azbestového těsnění a obalů
        anotace: Popis a účel studií provedených v letech
1982-1991 na základě zprávy válečného námořnictva v r. 1978. Jejich
cílem bylo zopakovat jeho praxi v čistém prostředí po dobu
8hodinového pracovního dne. Zjištěno, že expozice kladečů potrubí
aj. byly pod povoleným expozičním limitem. Koncentrace se nelišily
od hodnot azbestu na lodích nebo v jiném prostředí.
        klíčová slova: azbest - námořníci - expozice
pracovníků - potrubí - těsnění - obaly - USA

Journalof
Occupational and Environmental Hygiene - č. 3
(2006)

40

BROMWICH, D.-W. - BRADDOCK, R.: Chemical permeation testing of
air-supply hoses.
Zkouška pronikání chemikálií hadicemi
přivádějícími vzduch
        anotace: Pronikání chemikálií stěnami hadic
používaných s respirátory je závislé na gradientu chemické
koncentrace podobně jako u ochranných rukavic a oděvů, ale v
případě hadic dochází k vdechování znečištěného vzduchu. Vyvinuta
jednoduchá metoda zkoušení, založená na matematické ekvivalenci
plnění homogenní hadice chemikálií, která se ponoří do nějaké
chemikálie. Výpočty ukázaly, že pronikání do hadice respirátoru
může být významným zdrojem expozice, zvlášť u respirátorů s
přiváděným vzduchem.
        klíčová slova: respirátory - hadice - chemikálie
nebezpečné - propustnost - testy

41

ROBERTS, D.: Blood pressure response to 1-month,
electrolyte-carbohydrate beverage consumption.
Reakce krevního
tlaku na jednoměsíční požívání elektrolytických uhlovodanových
nápojů
        anotace: Dlouhodobé požívání těchto nápojů může být
rizikové pro zvýšený příjem sodíku. Studie ke stanovení uvedené
reakce prováděna ve skupině mladých dělníků s normálním krevním
tlakem. Zjištěno, že elektrolytické nápoje jsou účinnější než voda
při udržování hydratace. Nebyly zjištěny změny systolického ani
diastolického krevního tlaku.
        klíčová slova: tlak krevní - sodík - nápoje
ochranné - uhlovodany

42

BROMWICH, D.-W. - PARIKH, J.: Effect of temperature on permeation
through air supply hoses.
Účinek teploty na pronikání hadicemi
přivádějícími vzduch
        anotace: Článek navazuje na práci Bromwiche a
Braddocka v tomto čísle. V experimentu je metodologie rozšířena na
měření účinku teploty. Výsledky znázorněny v grafech. Izotermální
test pronikání. Pronikání metyletylketonu Esdanovou hadicí během 24
hodin. Stálá hodnota pronikání pro replikační údaje s inverzí
absolutní teploty.
        klíčová slova: respirátory - hadice - chemikálie
nebezpečné - propustnost - teplota - testy

KANbrief-
č. 1 (2006)

43

STERK, WERNER: Creation of an ISO standard. Tvorba ISO
normy
        anotace: Oficiální politika evropských
normalizačních organizacích a Evropské komise znamená pro evropské
normy mít základ v mezinárodních normách s jejich následným
doslovným překladem. Vývojový proces norem je stejný jako u norem
EN, avšak s určitými výjimkami.
        klíčová slova: normy - normy evropské - normy
mezinárodní - tvorba - procesy - vývoj

44

HILPERT, GEORG: Global relevance of standards. Globální
relevance norem
        anotace: Identické normy napomáhají v celém světě k
vytvoření mezinárodních trhů. Kde jsou mezinárodní normy převzaty
jako evropské, tam nesmí být aplikován globální koncept normy, ať
je sebevíc brán v potaz právní kompromis v kontextu směrnic
Evropského nového přístupu.
        klíčová slova: globalizace - normy - koncepce

LeTravail
Humain - č. 1 (2005)

45

ROHMER, O. - LOUVET, É.: Etre handicapé : quel impact sur
l´évaluation de candidats a l´embauche?
Být hendikepovanou
osobou : jaký to má dopad na hodnocení kandidátů na přijetí do
zaměstnání?
        anotace: Cílem bylo podat psychosociální vysvětlení
problému pracovního zařazení hendikepovaných osob. Zjištěno, že
informace "být hendikepovaným" vždy ovlivňuje úsudek. Jestliže jsou
tyto osoby nadhodnoceny, jsou hodnoceny negativně ve srovnání se
zdravými v parametrech týkajících se profesní zdatnosti. Nemají
tedy profesní zkušenosti a prezentují se v zaměstnáních, kde je
nečekají.
        klíčová slova: psychologie - sociologie - osoby
hendikepované - zaměstnání

Professional Safety -
č. 2 (2006)

46

FERRANTE, PAMELA: SH&E career success : strategies for the
early years and beyond.
Úspěch kariéry v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci : strategie pro počáteční i pozdější
roky
        anotace: Teď je výborná doba ucházet se o profesi
bezpečnostního technika. Kdokoli ochotný tvrdě pracovat a používat
pečlivě naplánovaný postup může dosáhnout brzkých úspěchů,
eventuálně významné autority už v 10 letech. Tento článek hodnotí a
diskutuje oblasti, které pomáhají bezpečnostním technikům vést a
úspěšně řídit rané roky jejich kariéry.
        klíčová slova: technici bezpečnostní - profese -
USA

47

MANUELE, FRED A.: ANSI/AIHA Z10-2005 : the new benchmark for
safety management systems.
ANSI/AIHA Z10-2005 : nové měřítko
pro systémy bezpečnosti práce
        anotace: V červenci 2006 schválil Americký národní
úřad pro standardizaci (ANSI) novou normu ANSI/AIHA Z10-2005
Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato norma
bude mít významný a příznivý vliv na aplikaci BOZP v praxi a na
znalosti a dovednosti bezpečnostních techniků. Tento článek zkoumá
a hodnotí vybraná opatření obsažená v normě, na která si
bezpečnostní technici musí dávat zvlášť pozor.
        klíčová slova: BOZP - normy - standardizace -
řízení bezpečnosti práce - management - praxe - USA

48

WEIBERT, MICHAEL - PLUNKETT, CATHERINE: Motivational safety system
: one organization´s experience moving toward world-class
performance.
Motivační systém bezpečnosti : zkušenosti jedné
organizace směrem ke světové výkonnosti
        anotace: Marshallovo centrum pro lety do vesmíru
(instituce náležící pod NASA) vyvinulo a implementovalo motivační
systém bezpečnosti. Tvoří ho 9 klíčových bodů. Tento program
přinesl od roku 2001 3,6 milionů pracovních hodin bez nehod, které
by způsobily velkou časovou ztrátu. Článek zkoumá 9 výše zmíněných
bodů programu a diskutuje o tom, jak jejich implementace vytváří
nejen dobré podmínky bezpečnosti práce, ale i kultura, která
podporuje pozitivní osobní postoj k bezpečnosti. Mezi devět
klíčových bodů patří vedení managementu a spoluzodpovědnost, týmová
práce, vedení bezpečnosti a pracovní rozvoj, uznání a pochvala,
vlastnictví a závazky, vzdělání a správa, efektivní komunikace,
kreativní motivace a sdílení základních myšlenek, zaměření na
rozvoj.
        klíčová slova: bezpečnost práce - motivace -
programy bezpečnosti práce

49

GRIMALDI, JOHN V.: Management and industrial safety achievement :
a practical approach and new philosophy for risk evaluation and
control.
Management a úspěch bezpečnosti práce : praktický
přístup a nová filozofie pro hodnocení a kontrolu rizik
        anotace: Toto je reprint článku z roku 1965, který
byl napsán Johnem V. Grimaldim, tehdejším konzultantem pro
bezpečnost, ochranu zdraví při práci a ochranu podniku firmy
General Electric. Je znovu publikován k příležitosti 50. výročí
vydávání tohoto časopisu. Zabývá se přístupy k hodnocení a kontrole
rizik v rámci managementu bezpečnosti práce. Článek obsahuje
analýzu zranění a úrazů v USA, dále se zabývá motivací zaměstnanců
nebo finančními náklady na nehody a úrazy.
        klíčová slova: rizika - kontroly - hodnocení -
bezpečnost práce - ochrana zdraví - řízení bezpečnosti práce -
reprinty

Professional Safety -
č. 3 (2006)

50

KNOWLES, EMORY E.: Nanotechnology : evolving occupational safety,
health and environmental issues.
Nanotechnologie : rozvíjí
problémy bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a životního
prostředí
        anotace: Mnoho typů nanočástic a nanomateriálů je v
současnosti používáno jako komerční materiál. Nanotechnologie ale
může být úspěšně aplikována i v dalších oblastech, např. medicíně.
Je to ovšem závislé na přístupu a principech. Pokud bude její
využívání efektivně kontrolováno, pak je nanotechnologie velkým
příslibem. Pokud ale kontrolováno nebude, může způsobit velké škody
lidem i životnímu prostředí. Článek představuje počátky
nanotechnologie, její význam, možnosti využití a typy
nanomateriálů. V dalších částech se pak zaměřuje na problémy a
rizika, které může nanotechnologie způsobit zdraví, bezpečnosti či
životnímu prostředí, a také na její společenský dopad.
        klíčová slova: nanotechnologie - význam - využití -
materiály - rizika - aspekty bezpečnostní - aspekty společenské

Stavitel - č. 3
(2006)

51

Inovace zabezpečovací a požární techniky.
        anotace: Požární a zabezpečovací technika je jednou
z významných aktivit společnosti Siemens v oblasti technologií pro
budovy, kde produkty procházejí permanentní inovací, jejímž
výsledkem je řada ocenění. V letošním roce se objevuje též řada
novinek, např. v oblasti průmyslové televize, elektronické
zabezpečovací signalizace, stabilních hasících systému aj.
        klíčová slova: technika požární - zabezpečení -
televize průmyslové - signalizace požární - systémy kontrolní -
systémy elektronické

52

MOTEJZÍK, ALBERT: Efektivní ochrana staveb proti požáru.
        anotace: Technické vybavení budov vyžaduje vhodnou
koncepci zařízení a komplexní přístup na základě ekologie a
estetiky staveb, optimalizace systémů a zkušeností se snižováním
nákladů. Článek představuje efektivní postupy společnosti Colt
Group.
        klíčová slova: ochrana staveb - výzkum - postupy -
odvod tepla - odvod kouře

53

Zajištění kabelů v mimořádných situacích.
        anotace: Hermetické kabelové průchodky Kabex jsou
určeny pro spojování různých prostor při zajištění plného
vzájemného oddělení specifických prostředí. Využívají se též při
separaci prostor i při mimořádných vlivech či radiačně zatížených
objektech.
        klíčová slova: průchodky kabelové - charakteristiky
- situace mimořádné

54

MIHULKA, FRANTIŠEK: Zařízení pro odvod kouře a tepla.
        anotace: Při požáru bytových i nebytových prostor
představují pro potenciální obyvatele či uživatele největší
nebezpečí zplodiny hoření a zborcení konstrukce stavby. Lze tomu
účinně předejít instalací systému pro odvod kouře a tepla, tzv.
požárního odvětrání.
        klíčová slova: ochrana budov - odvod kouře - odvod
tepla - systémy - odvětrávání požární - cesty únikové

Technik - č. 3
(2006)

55

Signalizační systém Sinteso : novinka v detekci požáru.
        anotace: Společnost Siemens představila pod
označením Sinteso novou řadu výrobků, která představuje moderní
systém elektrické požární signalizace s možností nasazení v širokém
spektru aplikací.
        klíčová slova: systémy signalizační - detekce -
požáry - signalizace požární

Tiefbau-
č. 1 (2006)

56

LEISERING, H.: Sicherheitsaspekte bei der Planung und Ausführung
von Bauarbeiten im Bereich von Straßen.
Bezpečnostní aspekty
při plánování a provádění stavebních prací v oblasti silnic
        anotace: Zajištění stavenišť proti veřejnému
silničnímu provozu ve fázi plánování. Na jednotlivých postupech
závislý popis pracovních oblastí vedle plynulého provozu. Stavební
výkopy. Frézovací práce. Asfaltování a válcování. Potřeba místa pro
zařízení, pracující osoby a provoz. Bezpečnostní vzdálenost mezi
pracovištěm a silničním provozem.
        klíčová slova: staveniště - provoz silniční -
silnice - práce stavební

57

Lärm am Arbeitsplatz macht krank : Europäische Union senkt
Grenzwerte.
Hluk na pracovišti škodí zdraví : Evropská unie
snižuje mezní hodnoty
        anotace: Nová směrnice EU. Definice hluku a
decibelu. Mez, od níž hluk škodí zdraví. Změny, zaváděné směrnicí
EU. Působení 5 dB. Důsledky hluku pro podniky, protihluková
opatření. Náklady na tato opatření. Vhodnost jednotlivých
prostředků. Jejich přínos pro ochranu sluchu. Výzkum prováděný
oborovými společenstvími.
        klíčová slova: hluk - ochrana proti hluku -
směrnice - EU - hodnoty mezní - společenství oborová

Tiefbau-
č. 3 (2006)

58

MOHR, D.: EU-Vibrationsrichtlinie 2002/44/EG erlangte am 6. Juli
2005 unmittelbare Wirkung.
EU směrnice o vibracích 2002/44/ ES
nabyla dne 6. června 2005 bezprostřední účinnosti
        anotace: Členské státy EU měly podle směrnice
přizpůsobit národní právní předpisy. V Německu se počítá se
schválením nařízení k ochraně před zdraví škodlivými fyzikálními
účinky na pracovišti. Změny pro zaměstnavatele. Cíl EU směrnice.
Postup při posuzování ohrožení. Hodnocení vibrací rukou a paží a
dále celého těla. Spouštěcí hodnoty. Školení. Pracovně lékařská
prevence.
        klíčová slova: vibrace - směrnice - nařízení vládní
- EU

Travailet
Sécurité - č. 659 (2006)

59

Amiante : le point apres 10 ans de réglementation : dossier.
Azbest : stav po 10 letech právní úpravy : souhrnná zpráva
        anotace: Postup prací při odstraňování azbestu.
Problém drolivého azbestu. Nedostatečné dodržování předpisů při
těchto pracích. Z historie používání azbestu a boje proti němu.
Porušování předpisů při odstraňování malého množství azbestu.
Profese, které jsou dosud ještě exponovány azbestu.
        klíčová slova: azbest - likvidace - zákony -
předpisy - EU

Travailet
Sécurité - č. 660 (2006)

60

Le véhicule utilitaire léger : de l´évaluation du risque aux
réalisations pratiques : risque routier en mission : dossier.

Lehké užitkové vozidlo : od hodnocení rizika k praktické realizaci
: riziko na silnici jako poslání : souhrnná zpráva
        anotace: Lehká užitková vozidla, jejichž parametry
zvyšují bezpečnost na silnicích. Novebat, nákladní automobil pro
malé stavby, který rovněž snižuje riziko na silnici. Vysoká kvalita
poprodejního servisu v Conforama v Seclinu blízko Lille. Dodávka
kyslíkových láhví vozidly Cardif assistance. Činnost Národního
výboru pro řízení, zabývajícího se prevencí silničních nehod
zaměstnanců.
        klíčová slova: vozidla silniční - vozidla motorová
- vozidla nákladní - automobily nákladní - automobily dodávkové

Travailet
Sécurité - č. 661 (2006)

61

Préparer l´épreuve d´une pandémie : grippe : dossier. Příprava
na zkoušku pandemie : ptačí chřipka. Souhrnná zpráva
        anotace: Ve Francii se objevila ptačí chřipka v
březnu. Vznik pandemické hrozby a její možné scénáře. Rozdíl mezi
příznaky sezónní a ptačí chřipky. Charakteristika chřipkové
pandemie. Její důsledky pro ekonomiku země. Zvířecí epidemie a její
scénář pro budoucnost. Příprava nouzového plánu. Zpracování
zdechlin jako poslední stadium vyřazování.
        klíčová slova: zoonózy - nemoci infekční - epidemie
- Francie


Zeitschriftfür Arbeitswissenschaft - č. 1
(2006)

62

SCHMIDT, K. H. - NEUBACH, B.: Haupt- und Interaktionseffekte von
Selbstkontrollanforderungen und Kontrolldefiziten auf Indikatoren
der Arbeitsbeanspruchung : Kontrollprozesse.
Hlavní a
interakční účinky požadavků na sebekontrolu a deficity kontroly na
indikátorech námahy při práci : kontrolní procesy
        anotace: Zjištěno, že zvládání požadavků
sebekontroly je spjato s obtížemi, které se mohou projevit ve
fyziologické rovině. Zvyšující se požadavky na sebekontrolu se
projevují zvláště ve zvýšení prožitků burnoutu (syndrom vyhoření).
Prevence námahy by měla být zaměřena např. na zvětšený prostor pro
jednání a rozhodování nebo na dostatek sociálních podpůrných
sítí.
        klíčová slova: sebekontrola - syndrom vyhoření -
fyziologie práce - námaha psychická - spokojenost

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail