Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2005/9

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Výstup OKO - Nové časopisecké články


Excerpované časopisy

 

Die BG - č. 7 (2005)
Die BG - č. 8 (2005)
Documents pour le Médecin du Travail - č. 102
(2005)

International Journal of Occupational Safety
and Ergonomics - č. 1 (2005)

Journal of Occupational and Environmental
Hygiene - č. 7 (2005)

Journal of Occupational and Environmental
Hygiene - č. 8 (2005)

Prevenzione Oggi - č. 2 (2005)
Sicher ist Sicher - č. 7-8
(2005)

Tiefbau - č. 7 (2005)

 

Nové časopisecké články v knihovně
VÚBP

Die BG - č. 7
(2005)

1

KAMRAD, E.: Berufliche Krebserkrankungen : besondere Anforderungen
an die BG-Praxis.
Profesionální onemocnění rakovinou : zvláštní
požadavky na praxi oborových společenství
        anotace: Vzhledem k zvýšenému počtu onemocnění
rakovinou přizpůsobila oborová společenství zjišťovací postup
zvýšeným požadavkům. Význam osobního kontaktu s nemocnými. Přehled
onemocnění rakovinou podmíněných povoláním. Postup při jištění
profesionálního původu onemocnění. Osobní péče o nemocné. Zvyšování
kompetence příslušných pracovníků.
        klíčová slova: rakovina - nemoci z povolání -
společenství oborová - Německo

2

BLOME, O.: Die Europäische Berufskrankheiten-Liste vom 19.
September 2003 : mögliche Auswirkungen auf die gesetzliche
Unfallversicherung in Deutschland.
Evropský seznam nemocí z
povolání ze dne 19. 9. 2003 : možné působení na zákonné úrazové
pojištění v Německu
        anotace: Nová doporučení k seznamu vydána Komisí
ES. Přehled nemocí z povolání (NP) podle evropského seznamu.
Rozdíly mezi aktuálním evropským seznamem a aktuálním německým
seznamem NP podle 1. nařízení ke změně Nařízení o NP z 5.9.
2002.
        klíčová slova: nemoci z povolání - seznamy - EU -
Německo

3

KELTER, J.: Erfolgsfaktor Büro : auf dem Weg zu einer "Neuen
Qualität".
Faktor úspěchu v kanceláři : na cestě k "nové
kvalitě"
        anotace: Potenciály dneška na cestě ke kanceláři
budoucnosti. Přední pozice Německa. Faktory úspěchu zítřka pro
"novou kvalitu kancelářské práce". V SRN tráví svůj pracovní den v
kanceláři 17 mil. lidí. Výsledky empirických studií OFFICE 21.
Klíčové faktory vysokého výkonu a pohody v kanceláři. Aktuální
výsledky studie INQA.
        klíčová slova: kanceláře - jakost - výkon pracovní
- pohoda pracovní - Německo

4

BLOME, H. - NIES, E. - PFLAUMBAUM, W.: Risikobetrachtungen für
krebserzeugende Stoffe als Teil der Gefährdungsbeurteilung.

Úvahy o riziku rakovinotvorných látek jako součást posuzování
ohrožení
        anotace: Koncepce nového Nařízení o nebezpečných
látkách. Posuzování ohrožení toxickými vlastnostmi látek a stupně
ochrany. Stará označení mezních hodnot (MAK, TRK) nahrazena mezní
hodnotou na pracovišti. Problémy při charakterizaci rizikovosti
látek. Informace pro posuzování ohrožení. Údaje, týkající se rizika
rakoviny. Přijatelnost rizika.
        klíčová slova: látky karcinogenní - látky
nebezpečné - rizika zdravotní - ohrožení osob - hodnoty mezní -
vlastnosti

Die BG - č. 8
(2005)

5

LAMBERT, J.: Die Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN) :
Leitartikel.
Komise pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a
normalizaci (KAN) : úvodník
        anotace: BOZP a normalizace. Nová koncepce
technické harmonizace v evropském vnitřním trhu. Harmonizace a BOZP
v podnicích. Struktura a podstata KAN jakožto dobrovolné instituce,
podporující bezpečnost práce v Evropě a usilující o posílení
oblasti BOZP v rámci evropské normalizace.
        klíčová slova: bezpečnost práce - normalizace -
harmonizace - EU

6

JANOWITZ, A. - ROBERT, M.: Die Kommission Arbeitsschutz und
Normung (KAN) : Auftrag und Arbeitsweise.
Komise pro bezpečnost
a ochranu zdraví při práci a normalizaci (KAN) : úkoly a způsob
práce
        anotace: Prosazování mezinárodních norem BOZP. Nová
koncepce tvorby harmonizovaných evropských směrnic. Způsob práce
KAN. Postup tvorby norem. Přehled výsledků desetileté práce KAN.
Aktuální oblasti práce. Evropský a mezinárodní vývoj. Veřejná a
publikační činnost KAN.
        klíčová slova: bezpečnost práce - normalizace -
harmonizace - Evropa

7

METZE, E.: Die KAN aus Sicht der Arbeitgeber. Komise pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a normalizaci (KAN) z
hlediska zaměstnavatelů
        anotace: Jeden z hlavním cílů KAN je vtažení
zaměstnavatelů a zaměstnanců do normalizace BP. Základy práce KAN v
jejím historickém vývoji. Kancelář pro zaměstnavatele v obchodní
kanceláři KAN. Hodnocení činnosti a významu KAN z hlediska
zaměstnavatelů. Postup na úrovni normalizace.
        klíčová slova: bezpečnost práce - normalizace -
zaměstnavatelé - Evropa

8

BAMBERG, U.: Die KAN aus Sicht der Arbeitsnehmer. Komise pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a normalizaci (KAN) z
hlediska zaměstnanců
        anotace: KAN jako významné fórum odborů,
napomáhající zlepšovat zohlednění zaměstnaneckých zájmů v
normalizaci. Využívání zkušeností zaměstnanců. Ovlivňování tvorby
norem ze strany zaměstnanců a odborů. Oblast aplikace - bezpečné
pracovní prostředky a podniková BOZP. Úkoly kanceláří
zaměstnanců.
        klíčová slova: bezpečnost práce - normalizace -
zaměstnanci - Evropa

9

ROBERT, M. - SCHLÜTER, R.: EUROSHNET : ein Netzwerk europäischer
Arbeitsschutzexperten.
EUROSHNET : síť evropských expertů na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci
        anotace: EUROSHNET jako síť pro spolupráci expertů
evropských institucí BOZP, činných v normalizaci, zkušebnictví,
certifikaci a s tím spjatém výzkumu. Zapojeno 236 expertů z 65
institucí ze 14 evropských zemí. Historie vzniku. Fungování a
oblasti činností. EUROSHNET dnes a zítra. 2. evropská konference o
normalizaci, zkušebnictví a certifikaci v BOZP.
        klíčová slova: bezpečnost práce - normalizace -
zkušebny - zkušebnictví - certifikace - Evropa - hygiena práce -
konference

10

REISS, S.: Kenziffern der gewerblichen Berufsgenossenschaften
2004.
Ukazatele průmyslových oborových společenství (POS) za r.
2004
        anotace: Aktuální obchodní a účetní výsledky POS za
rok 2004. Systematizace nejdůležitějších čísel a trendů podniků a
pojištěnců, pracovních úrazů, úrazů na cestě do práce a z práce a
nemocí z povolání, stav důchodů, vynakládání výkonů a prostředků. U
pracovních úrazů konstatován nejnižší stav za celou poválečnou
dobu.
        klíčová slova: statistiky - úrazy pracovní - úrazy
na cestě do práce a z práce - nemoci z povolání - společenství
oborová - Německo


Documentspour le Médecin du Travail - č.
102 (2005)

11

Tests génétiques en milieu de travail : de la sélection préventive
a la prévention sélective? : auditorium du CNRS, Paris, 30 mars
2004.
Genetické testy v pracovním prostředí : od preventivního
výběru k výběrové prevenci? : auditorium Státního ústředí vědeckého
výzkumu, Paříž, 30. 3. 2004
        anotace: 2. kolokvium multidisciplinární výzkumné
skupiny v oblasti nemocí z povolání, informací, propagace genetiky
aj. Riziko odchylky v genetických testech (GT) spojených s
biologickým dozorem. GT v praxi pracovního lékařství. Právo a
etika. Právní aspekty GT v pracovním prostředí ve Francii. Možnost
GT přispět k prevenci rakoviny z povolání vzniklé radiovou
indukcí.
        klíčová slova: nemoci z povolání - prevence nemocí
- genetika - rakovina - testy

12

Évaluation et prévention des risques chez les aides a domicile :
dossier médico-technique.
Hodnocení a prevence rizik u osob,
poskytujících pomoc klientům v jejich bydlišti (AD) : souhrnná
lékařská a technická zpráva
        anotace: Profese AD jako povolání se sociálním
posláním. Profil AD. Organizace jejich práce. Rozmanité úkoly AD.
Způsob financování a odměňování. Příklad pro venkovské a městské
prostředí. Možná rizika, expozice a škody. Rady pro omezení rizik.
Dotazník ohledně organizace zaměstnávající AD. Pomoc při zjišťování
rizik.
        klíčová slova: zdravotníci - rizika - péče sociální
- péče zdravotní - Francie

13

Intoxications oxycarbonées professionnelles : résultats d´une
enquete.
Otravy z povolání oxidem uhelnatým : výsledky
ankety
        anotace: Zjištěno, že otravy jsou způsobovány
vdechováním CO ze spalování benzinu u stavebních strojů, především
v málo větraných prostorách. Nový systém hlášení otrav CO.
Charakteristika CO. Činnost Ústřední laboratoře policejní
prefektury. Otravy CO: francouzské a mezinárodní údaje. CO, motory,
kryté prostory a větrání. Prevence otrav motory.
        klíčová slova: oxid uhelnatý - otravy - expozice
pracovníků

14

DEMORTIERE, G. - MICHAUD, P. - DEWOST, A.V.: Consommation
excessive d´alcool chez les salariés : du repérage précoce a la
prise en charge.
Nadměrná konzumace alkoholu u zaměstnanců : od
raného zjišťování k převzetí do péče (RPIB)
        anotace: Vhodnost tzv. autodotazníků k hodnocení
konzumace alkoholu. Cíl ankety: aby pracovní lékaři po dvoudenním
zaškolení zhodnotili praxi a přijatelnost nástrojů. Zkušenosti ze
školení. Vyvinuta metodologie RPIB a uvedena v platnost ve
všeobecné medicíně v rámci programu Méně pít je lepší.
        klíčová slova: alkohol - alkoholismus - lékaři
pracovní - dotazníky - školení

15

GANEM, Y.: Exposition professionnelle aux champs
électromagnétiques : journée de la Société française de
radioprotection (SFRP) 15 décembre 2004, Paris.
Profesionální
expozice elektromagnetickým polím : setkání Francouzské společnosti
pro ochranu před zářením (SFRP) 15. 12. 2004 , Paříž
        anotace: Setkání jako reakce na evropskou směrnici
z 29. 4. 2004 o profesionálních expozicích elektrickým, magnetickým
a elektromagnetickým polím. Cíl: prezentovat novou směrnici a
praktické implikace pracovním lékařům. Fyzikální a biologická
základna směrnice: indukované proudy. Dozimetrie. Metrologie.
Implikace pro průmysl používající radiové kmitočty.
        klíčová slova: pole elektrické - pole magnetické -
elektromagnety - EU - směrnice - lékařství pracovní - indukce -
expozice pracovníků


InternationalJournal of Occupational Safety
and Ergonomics - č. 1 (2005)

16

Strategies of international cooperation in an international
project : advantages and pitfalls.
Strategie mezinárodní
kooperace v mezinárodním projektu : přednosti a nevýhody
        anotace: Cíl spolupráce: výzkum působení četných
ergonomických zásahů na zrakové, muskuloskeletální, poziční a
psychosociální dopady na operátory u terminálů s vizuálními
displeji. Přednosti zahrnují nutnost vývoje společného jazyka a
perspektivní základny pro budoucí spolupráci. Nevýhody jsou v
logistických a koordinačních obtížích spojených s normalizovanými
postupy na různých místech, a v možnosti profesionálních
konfliktů.
        klíčová slova: ergonomie - operátoři - obrazovky -
terminály - spolupráce - námaha psychická - námaha fyzická - námaha
zraková - svaly - kostra - diskomfort

17

The effect of an ergonomic intervention on musculoskeletal,
psychosocial and visual strain of VDT entry work : organization and
methodology of the international study.
Působení ergonomického
zásahu na muskuloskeletální, psychosociální a zrakovou námahu při
práci u obrazovkového terminálu (VDT) : organizace a metodologie
mezinárodní studie
        anotace: Výsledky extenzivního mnohonárodního a
multidisciplinárního výzkumu dopadů na práci u VDT z hlediska
muskuloskeletálních, zrakových, ergonomických a psychosociálních
faktorů. Popis základní metodologické struktury studie.
        klíčová slova: ergonomie - námaha fyzická - námaha
psychická - námaha zraková - svaly - kostra - spolupráce -
obrazovky - terminály - diskomfort

18

The effect of an ergonomic intervention on musculoskeletal,
psychosocial and visual strain of VDT data entry work : the
Norwegian part of the international study.
Působení
ergonomického zásahu na muskuloskeletální, psychosociální a
zrakovou námahu při práci u obrazovkového terminálu (VDT) : norská
část mezinárodní studie
        anotace: Norská studie muskuloskeletální, zrakové a
psychosociální námahy zahrnuje vstupní data, dialogová ženská a
dialogová mužská data. Ergonomický zásah spočívá hlavně v
ergonomické informaci a tréninku. Po zásahu zjištěno u ženské
skupiny významné snížení bolesti ramen a zátěže trapézového svalu.
Ve všech skupinách významné snížení zrakových problémů.
        klíčová slova: ergonomie - námaha fyzická - námaha
psychická - námaha zraková - svaly - kostra - obrazovky - terminály
- diskomfort - aspekty ergonomické

19

DAINOFF, M.-J. - HECHT DAINOFF, M. - COHEN, B.-G.-F.: The effect
of an ergonomic intervention on musculoskeletal, psychosocial and
visual strain of VDT data entry work : the United States part of
the international study.
Působení ergonomického zásahu na
muskuloskeletální, psychosociální a zrakovou námahu při práci u
obrazovkového terminálu (VDT) : část mezinárodní studie, prováděná
Spojenými státy
        anotace: Studie muskuloskeletální, zrakové a
psychosociální námahy prováděná USA měla 1 skupinu 28 operátorek
vstupních dat. Zásah do designu pracoviště, ergonomický trénink a
korekční čočky. Po zásahu pozorováno statisticky významné omezení
fyzických příznaků a subjektivní zlepšení muskuloskeletálních
bolestí a zrakových problémů. Potíže s trapézovým svalem jako
kalibrační problém.
        klíčová slova: ergonomie - design - námaha fyzická
- námaha psychická - námaha zraková - svaly - kostra - obrazovky -
terminály - data - diskomfort - aspekty ergonomické

20

The effect of an ergonomic intervention on musculoskeletal,
psychosocial and visual strain of VDT data entry work : the Polish
part of the international study.
Působení ergonomického zásahu
na muskuloskeletální, psychosociální a zrakovou námahu při práci u
obrazovkového terminálu (VDT) : polská část mezinárodní
studie
        anotace: Do této studie byla zahrnuta skupina
operátorek u rutinního vkládání dat. Před zásahem zjištěny nevhodné
pracovní podmínky. Ergonomický zásah zahrnoval instalaci nových
svítidel, křesel, opravu ventilátorů a optometrické korekce.
Výsledek: zlepšení komfortu při sezení, podmínek osvětlení, snížení
zrakové námahy. Omezující finanční problémy.
        klíčová slova: ergonomie - design - námaha fyzická
- námaha psychická - námaha zraková - svaly - kostra - obrazovky -
terminály - data - diskomfort - aspekty ergonomické

21

A cross-country comparison of short- and long-term effects of an
ergonomic intervention on musculoskeletal discomfort, eyestrain and
psychosocial stress in VDT operators : selected aspects of the
international project.
Mezinárodní srovnání krátkodobého a
dlouhodobého působení ergonomického zásahu na muskuloskeletální
diskomfort, zrakovou námahu a psychosociální stresu u operátorů u
obrazovkového terminálu : vybrané aspekty mezinárodního
projektu
        anotace: Srovnány tři skupiny operátorek u
obrazovkového terminálu displeje. Sdělené potíže před zásahem. Po
zásahu norská skupina udala omezení bolesti krku, skupina z USA
omezení bolesti ramen. Polská skupina udala vyšší ohebnost paže se
zvýšením bolestivosti v horní části těla. Zrakový diskomfort byl v
každé zemi jiný.
        klíčová slova: ergonomie - design - pracoviště -
námaha fyzická - námaha psychická - námaha zraková - svaly -
obrazovky - terminály - data - diskomfort - aspekty ergonomické

22

ROMAN-LIU, D.: Upper limb load as a function of repetitive task
parameters : part 1 : a model of upper limb load.
Zátěž paží
jako funkce opakovaných parametrů úkolu : část 1 : model zátěže
paží
        anotace: Cílem studie bylo vyvinout teoretický
indikátor muskuloskeletální zátěže paží. Přijat pojem integrovaná
cyklická zátěž, což vyjadřuje zátěž, k níž dojde během 1 cyklu.
Indikátor založen na modelu opakovaného úkolu, spočívajícím v
modelu paže, modelu základních typů sil paží a modelu parametrů
opakovaných úkolů jako délka cyklu, perioda cyklu a vnější síla v
každé periodě.
        klíčová slova: zátěž fyzická - zátěž pracovní -
zátěž pohybová - paže - svaly - kostra - úkoly pracovní

23

ROMAN-LIU, D. - TOKARSKI, T.: Upper limb load as a function of
repetitive task parameters : part 2 : an experimental study.

Zátěž paží jako funkce opakovaných parametrů úkolu : část 2 :
experimentální studie
        anotace: Cílem studie bylo srovnání teoretického
indikátoru zátěže paže s fyziologickým indikátorem
muskuloskeletální zátěže, k níž dochází při provádění opakovaných
úkolů. Ve studii opakovaného úkolu registrován elektromyografický
signál z 5 hlavních svalů ramenního pletence, paže a předloktí .
Zjištěna přísná korelace mezi teoretickým a fyziologickým
indikátorem.
        klíčová slova: zátěž pracovní - zátěž fyzická -
paže - svaly - kostra - EMG - indikátory

Journalof
Occupational and Environmental Hygiene - č. 7
(2005)

24

WILLIAMS, P.-R.-D. - PAUSTENBACH, D.-J.: Characterizing historical
industrial hygiene data : a case study involving benzene exposures
at a chemical manufacturing facility (1976-1987).

Charakterizace údajů z historie průmyslové hygieny : případová
studie zahrnující expozice benzenu v chemickém závodě
(1976-1987)
        anotace: Popis použití téměř 3700 vzorků benzenu v
ovzduší odebraných při typické chemické výrobě (kyseliny octové) v
USA k charakterizaci denního časově váženého průměru (ČVP) úrovní
expozic. Zjištěno, že dělníci přímo provádějící operace byli
vystaveni ČVP expozice benzenu cca 2.0 ppm do r. 1981 a cca 1.0 ppm
do r. 1987. Výsledky jsou konsistentní se zlepšenými programy
průmyslové hygieny v chemických závodech.
        klíčová slova: benzen - expozice pracovníků -
podniky - průmysl chemický

25

On the use of different measures of exposure : experiences from a
case-control study on testicular cancer and PVC exposure.

Použití různé míry expozice : zkušenosti z případové kontrolní
studie rakoviny varlat a expozice PVC
        anotace: Vypracován dotazník a způsob zjišťování
experty. Korelace mezi různými mírami expozice byla vysoká pro
délku expozice a kumulativní střední intenzitu expozice, jako byla
korelace mezi maximální intenzitou a střední intenzitou. Shoda mezi
odpověďmi v dotazníku a zjištěními expertů byla mírná, Kappa
hodnota 0,56. Význam použití různých měr expozice v případě, je-li
toxický mechanismus neznámý.
        klíčová slova: rakovina - látky karcinogenní - PVC
- expozice pracovníků - dotazníky - expertízy

26

Exercise performance while wearing a tight-fitting powered air
purifying respirator with limited flow.
Cvičný výkon při
použití přesně padnoucího dýchacího přístroje s přívodem vzduchu
při omezeném proudu
        anotace: Pokus s osobami využívajícími 80-85 %
maximální aerobické kapacity na trenažéru s aplikací uvedeného
přístroje. Jeho charakterizace. Významné rozdíly komfortu dýchacího
přístroje a tepelného komfortu tváře zjištěny v závislosti na
proudu vzduchu. Neadekvátní proud z dmychadla snižuje dobu výkonu,
ochlazování tváře a komfort respirátoru.
        klíčová slova: respirátory - vzduch - proud vzdušný
- dmychadla - komfort - přístroje dýchací vzduchové

Journalof
Occupational and Environmental Hygiene - č. 8
(2005)

27

Manganese exposures during shielded metal arc welding (SMAW) in a
enclosed space.
Expozice manganu během obloukového svařování v
ochranné atmosféře kovu v uzavřeném prostoru
        anotace: Hodnocení účinnosti různých druhů
zřeďovacího větrání v expozici kouři vznikajícímu při SMAW.
Monitorování osob a prostoru za použití techniky vzorků s četnými
analytickými technikami. Zjištěno, že zkoumané větrání není
dostačující. Nejsou-li údaje specifická pro pracoviště, je vhodné
použít respirátory nebo větrání od zdroje.
        klíčová slova: větrání - kouře - svařování
obloukové - expozice pracovníků - mangan

28

Asbestos exposures to truck drivers during World Trade Center
cleanup operations.
Expozice azbestu u řidičů nákladních
automobilů během operací při čištění Světového obchodního
centra
        anotace: Prováděn odběr vzorků azbestu z ovzduší k
zjištění expozice řidičů pracujících na centru. Výsledky vzorků
prostoru byly obecně nižší než u osob a snižovaly se během čištění.
Byly prokázány nízké koncentrace azbestu v ovzduší s převahou
krátkých vláken. Vzhledem k tomu je pravděpodobné, že řidiči nebyli
vystaveni zvýšenému riziku chorob způsobených azbestem.
        klíčová slova: azbest - likvidace - asanace -
řidiči - automobily nákladní - expozice pracovníků

29

WOOD, G. O.: Estimating service lives of air-purifying respirator
cartridges for reactive gas removal.
Hodnocení životnosti
vložek respirátoru k čištění ovzduší pro odstraňování reaktivního
plynu
        anotace: Vypracován matematický model. Fyzikální
adsorpcí není většina plynů pro jejich vysokou těkavost efektivně
odstraněna. Dřívější modely nemohly stanovit životnost vložek pro
toxické plyny. Klíčem k ideálnímu modelu je zjištění, že adsorpce
plynů může být vhodně kvantifikována stejnými korelacemi jako pro
organické páry. Použití modelu u některých toxických plynů.
        klíčová slova: modely matematické - páry organické
- plyny toxické - respirátory - vložky filtrační

PrevenzioneOggi - č. 2
(2005)

30

Safety on construction worksites and managing
multiculturalism.
Bezpečnost na stavebních pracovištích a
zvládání multikulturalismu
        anotace: Cílem projektu bylo zjistit, zda existuje
nějaká korelace mezi dělníky ze zemí mimo EU a vnímáním rizika ve
stavebnictví. Analýza poměrů v turinské oblasti ukázala, že taková
přímá korelace neexistuje. Je tu však kladná korelace mezi chováním
vůči bezpečnosti a úlohou managementu na pracovišti, kulturou
společnosti a legalitou bydliště a práce.
        klíčová slova: pracovníci zahraniční - stavebnictví
- rizika pracovní - chování bezpečné - vnímání - Itálie

31

The capacity of curtains made from flexible material to contain
tool pieces projected at high speed.
Kapacita zástěn vyrobených
z pružného materiálu k zadržení částí pracovních nástrojů, vrhaných
za velkých rychlostí
        anotace: Numericky ovládané vrtačky a frézky
používají uvedené zástěny. Ty však umožňují pronikání malých
ostrých částí nástrojů. Harmonizovaná norma EN 848-3 nepožaduje
soustavný výzkum jejich efektivnosti. Evropská komise povolila CEN,
co nejdříve tuto normu revidovat. Článek ilustruje použité metody a
první výsledky. Možnost použití zástěn i v jiných oblastech.
        klíčová slova: vrtačky - frézky - zástěny -
nebezpečí - úrazy - normy mezinárodní - EU

32

The application of olfactometric techniques to limit the olfactive
nuisance caused by industrial plants with a high environmental
impact.
Použití technik měření čichu k omezení olfaktivního
obtěžování způsobeného průmyslovými závody s vysokým dopadem na
životní prostředí
        anotace: Analytické odorimetrické metody byly
zavedeny k objektivizaci obtěžování zápachy a k zvládání obtíží při
měření koncentrace zapáchajících složek v ovzduší. Zjišťován
potenciál měření zápachů za použití olfaktivní metody podle normy
EN 13725. Několik případů praktické aplikace olfaktometrických
měření ke kontrole biofiltrů zápachů pevných městských
odpadů.
        klíčová slova: odpady - zápachy - normy mezinárodní
- EU


Sicherist Sicher - č. 7-8
(2005)

33

Beurteilung des Raumklimas : eine Handlungshilfe für kleine und
mittlere Unternehmen (BGI 5012).
Posuzování klimatu ve
vnitřních prostorách : pomůcka pro malé a střední podniky (BGI
5012)
        anotace: Instrukce oborových společenství (BGI
5012) má pomoci k zjištění a odstranění zdánlivě jednoduchých
klimatických problémů vnitřních prostor. 1. stupeň: sledování
klimatu v místnosti. 2. stupeň: analýza klimatu v místnosti.
Rizikograf klimatu. Podpora hodnocení klimatu anketami.
        klíčová slova: podmínky klimatické - prostory
vnitřní - podniky malé - podniky střední

34

SCHWEFLINGHAUS, W. - DEVOL, D.: Verbesserung der
Arbeitsbedingungen bei Nacht- und Schichtarbeit.
Zlepšování
pracovních podmínek při noční práci a práci na směny
        anotace: Dnes už pracuje od pondělí do pátku ve
stejné době pouze 15% všech zaměstnanců. V r. 2000 pracovalo cca 7%
všech výdělečně činných osob na směny. Charakteristika a nebezpečí
noční práce a práce na směny. Zákonné předpisy. Cirkadiánní
rytmika. Opatření k prevenci zátěží. Kontrola směnových
plánů.
        klíčová slova: práce na směny - práce v noci -
únava - zátěž pracovní

35

MEINBERG, H.-A. - STEUWE, H.: Stand der Technik bei bemannten
Rohrvortriebsarbeiten in Altlastenverdachtflächen.
Stav
techniky při pracích spojených s kladením trubek s lidskou obsluhou
v plochách podezřelých ze starých zdrojů škodlivého odpadu
        anotace: Při kladení odvodňovacích trubek se
narazilo na starou skládku různých odpadů, která tehdy nebyla
dokumentována. Vypracována nová bezpečnostní koncepce. Situace
ohrožení. Přehled zjištěných rizik. Ochranná opatření. Prevence
úrazů. Záchrana osob. Koordinace ochranných opatření.
        klíčová slova: skládky - odpad - látky toxické -
trubky - kladení

Tiefbau-
č. 7 (2005)

36

DUMKE, K.: Europäische Normung automatischer Warnsysteme.
Evropská normalizace automatických výstražných systémů (AWS)
        anotace: Použití výstražného systému RIMINI pro
ochranu dělníků pracujících na údržbě německé dráhy DB Netz AG.
Přehled bezpečnostních opatření. Lidský faktor jako možnost
selhání. AWS v SRN a v Evropě. Normalizace systémů. Neexistence
normalizace provozu. Způsoby provozování AWS. Zajištění místo
výstrahy. Vliv normy na provoz. Ovlivnění jízd.
        klíčová slova: systémy automatizované - systémy
výstražné - systémy bezpečnostní - železnice - normalizace v BP -
Německo

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail